kommunedelplan knarvik-alversund 2007-2019 vedteken av ...

geoweb.no

kommunedelplan knarvik-alversund 2007-2019 vedteken av ...

2.5. Utbyggingsrekkefølgje.......................................................................................... 14

2.6. Båthamn og naust.................................................................................................. 14

2.7. Energi og fjernvarmeanlegg................................................................................ 14

2.8. Offentlege byggjeområde..................................................................................... 15

2.9. Landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF-område) ...................................... 15

2.10. Spreidd bustadbygging i LNF-områda ......................................................... 16

2.11. Alversund – kjerneområde i prosjektet ”Den Indre farleia Bergen –

Mongstad”............................................................................................................................ 17

2.13. Friområde ............................................................................................................. 17

3. DISPENSASJON.......................................................................................................... 17

4. HANDLINGSPLAN ...................................................................................................... 17

5. PLANSKILDRING OG GRUNNLAGSINFORMASJON ........................................ 21

5.1. Arbeidet med planen ............................................................................................. 21

5.2. Folketalet i skulekrinsane .................................................................................... 22

5.3. Grunnlag for vurdering av behovet for utbyggingsareal............................. 24

5.4. Veg og trafikk .......................................................................................................... 24

6. NÆRARE OM TEMA SOM HAR FÅTT FOKUS I ARBEIDET ............................ 25

6.1. Grønstruktur, markagrense og fysisk aktivitet .............................................. 25

6.2. Strandline og tilkomst til sjø ............................................................................... 25

6.3. Landbruk og kulturlandskap ............................................................................... 25

6.4. Universell utforming.............................................................................................. 26

6.5. Byggeområde .......................................................................................................... 26

6.6. Overordna struktur for Knarvik .......................................................................... 26

6.7. Gang- og sykkelveg ............................................................................................... 26

6.8. Risiko og sårbarhet................................................................................................ 27

6.9. Skulesituasjonen i søre del av Lindås.............................................................. 27

6.10. Offentlege bygg og område i Knarvik........................................................... 28

6.10.1. Kyrkje................................................................................................................. 28

6.10.2. Kulturhus.......................................................................................................... 28

6.10.3. Kulturskule....................................................................................................... 29

6.10.4. Bibliotek............................................................................................................ 29

6.10.5. Symjehall .......................................................................................................... 29

6.10.6. Skeisebane....................................................................................................... 29

6.10.7. NAV senter ....................................................................................................... 29

6.10.8. Rådhus .............................................................................................................. 29

6.10.9. Bustader for innbyggjarar med spesielle behov.................................... 29

6.10.10. Helsetenester................................................................................................... 29

6.10.11. Knarvik vidaregåande skule........................................................................ 29

7. NÆRARE OMTALE AV DEI GEOGRAFISKE DELOMRÅDA ............................ 30

________________________

2006/28 - 18660/2007 Side 3 av 31

More magazines by this user
Similar magazines