en sølvblank reiselivsmagnet v/Hilde Charlotte Solheim, reiseliv Virke

lakseelver.no

en sølvblank reiselivsmagnet v/Hilde Charlotte Solheim, reiseliv Virke

Natur- og kulturbasert reiseliv

Hilde Charlotte Solheim

Hovedorganisasjonen virke

28.08.2013


28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke

• 16.500 medlemsvirksomheter i privat,

tjenesteytende sektor. I rask vekst

• Hovedorganisasjon som deltar i

trepartssamarbeidet, herunder Regjeringens

kontaktutvalg og Arbeids- og pensjonspolitisk råd

• Bransjer i Virke inkluderer blant andre :

– Handel, herunder dagligvare, detaljhandel,

faghandel, mote og fritid, byggevare mv

– Reise, inkludert reisearrangører og turoperatører

(utgående og innkommende), hotell og restaurant

samt flere nettverk av småskala reiselivsaktører

– Kultur, herunder museumssektoren og frivillig

musikkliv mv

– Service, renhold, gravferd, trening, renhold,

callsenter mv

– Ideell og frivillig sektor, helse og utdanning

– Kunnskap og tekonologi, herunder consulting,

forlagene, innkasso mv

Hilde Charlotte Solheim,

direktør i Virke med ansvar for

bransjeområdene Kultur og Reise

Norge (norsk og innkommende

reiseliv)

28.08.2013 |

Hilde Charlotte Solheim|

Natur- og kulturarven


Reiseliv og Kultur i Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke representerer mer enn 16 000

virksomheter i norsk tjenestesektor, herunder handel, kultur,

deler av reiselivet og et bredt spekter av forretningsmessig

tjenesteyting. Innen reiseliv og kultur har Virke et bredt spekter

av medlemmer fra hele verdikjeden i reiselivet.

Medlemmer i Virke Reise Norge:

• Turoperatører som setter sammen og selger reiser til Norge i det

internasjonale markedet (NIR- Norske Innkommende Reiseoperatører)

• De største guideaktørene i Norge

• De største cruiseagentene i Norge

• Overnattingsbedrifter

• Serveringsbedrifter

• Hanen, Norsk Økoturismeforening

Medlemmer i Virke kultur:

• Museer

• Frivillig musikkliv

• Scenedrift

• Kinodrift

• Stiftelsen norsk kulturarv

28.08.2013 | Hilde Charlotte Solheim| Natur- og kulturarven


Turistkonsum etter reiselivsprodukt

Stort underskudd på ”handelsbalansen

Utlendingers forbruk i Norge: 31,6 mrd

Nordmenns forbruk i utlandet: 68,2 mrd

Overnattingstjenester (hotell over

80 prosent av dette) - 11,1 mrd. kr.

31 %

11 %

14 %

Serveringstjenester - 15,2 mrd. kr.

Passasjertransporttjenester - 32

mrd. kr.

3 %

11 %

30 %

Reisebyrå- og turoperatørtjenester

- 12,1 mrd. kr.

Museumstjenester og

sportsaktiviteter - 2,7 mrd. kr.

Kilde: SSB Satelittregnskapet 2009

Handel av andre varer og tjenester

og transportutgifter ellers - 32,4

mrd. kr.

8.05.2012 | Hilde Charlotte Solheim | Natur- og kulturarven


Reiselivspolitikk = distriktspolitikk

Fire opplevelsesområder i Innovasjon Norges

profilering

Fjord- og

fjellandskapet

Fjell og villmark

Kysten og

kystkulturen

Det arktiske

Norge

Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway


Norge : Kaldt, vått, grisedyrt, folketomt og langt borte?

28.08.2013 | Hilde Charlotte Solheim | Befolkningsundersøkelsen 2012


Eller: Frisk og nyskapende i pakt med naturen?

”Powered by Nature”

28.08.2013 | Hilde Charlotte Solheim | Befolkningsundersøkelsen 2012


PEN NATUR – HVA SÅ?

Foto: Innovasjon Norge


FYLLE NATUREN MED RELEVANT INNHOLD

Foto: Innovasjon Norge


Opplevelsesøkonomien


Utviklingen i økonomisk verdi

Kilde: Pine/Gilmore

Transformasjon

Opplevelser

Tjenester

Produkter

Råvarer


10 TYPER INNOVASJON …

http://www.doblin.com/AboutInno/innotypes.html

1. Forretningsmodell for

hvordan man tjener penger

5. Produktegenskaper

yteevne, egenskaper og funksjon

2. Nettverk

virksomhetens allianser

6. Produktsystem

utvidede systemer som omslutter produktet

7. Service

hvordan betjenes kundene

FINANS

PROSESS

PRODUKT

LEVERANSE

FORETN.

MODEL

NETTVERK

STØTTE

PROSESS

KJERNE

PROSESS

PRODUKT

EGENSKAP

PRODUKT

SYSTEM

SERVICE

SALGS

KANAL

BRAND/

MERKE

KUNDE

OPPLEVELSE

3. Støtteprosesser

administrasjon av bedriften

4. Kjerneprosesser

prosesser som gir direkte verdi

8. Salgkanaler

hvor og hvordan kundene

mottar produktet

9. Brand

hvordan du uttrykker ditt tilbud til

kunden

10. Kundeopplevelse

hvordan du skaper

en opplevelse for kunden


Volumet av innovasjoner

siste 10 år

HØY

FINANS

PROSESS

PRODUKT

LEVERANSE

FORETN.

MODEL

NETTVERK

STØTTE

PROSESS

KJERNE

PROSESS

PRODUKT

EGENSKAP

PRODUKT

SYSTEM

SERVICE

SALGS

KANAL

BRAND

KUNDE

OPLEVELSE


Mindre enn 2 prosent av alle innovasjonsprosjekter skaper 90

prosent av verdien

HØJ

FINANS PROSESS PRODUKT

LEVERANSE

FORETN.

MODEL

NETTVERK

STØTTE

PROSESS

KJERNE

PROSESS

PRODUKT

EGENSKAP

PRODUKT

SYSTEM

SERVICE

SALGS

KANAL

BRAND

KUNDE

OPLEVELSE


Utfordringer for AS Reiselivs-Norge

• Høyt kostnadsnivå, høy kronekurs og internasjonal lavkonjunktur

• Lav kjennskap til og kunnskap om Norge

• Korte og avgrensede sesonger

• Fragmentert salgs- og markedsarbeid

• Mange små enheter med begrensede ressurser

• Lav foredlingsgrad og innovasjonsgrad

• Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer

• Altfor svak koordinering og samordning av reiselivspolitikken

Foto: CH/Innovation

Norway

Foto: C H/Innovasjon Norge


DESTINASJON NORGE – Nasjonal reiselivsstrategi april 2012

Mål for reiselivspolitikken

Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen

Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i

distriktene

Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg

flere gjester med høy betalingsvillighet


DESTINASJON NORGE – Nasjonal reiselivsstrategi april 2012

TILTAK:

Det legges bedre til rette for innovasjon i

reiselivsnæringen

Det etableres en egen inkubator for reiselivsnæringen i

regi av SIVA.

Økt stimulering til entreprenørskap i reiselivsnæringen.

Økt stimulering til bruk av ny teknologi i

reiselivsnæringen.

Nytt forskningsprogram: Brukerstyrt reiselivsforskning


DESTINASJON NORGE – Nasjonal reiselivsstrategi april 2012

TILTAK:

Det legges bedre til rette for innovasjon i

reiselivsnæringen

Det etableres en egen inkubator for reiselivsnæringen i

regi av SIVA.

Økt stimulering til entreprenørskap i reiselivsnæringen.

Økt stimulering til bruk av ny teknologi i

reiselivsnæringen.

Nytt forskningsprogram: Brukerstyrt reiselivsforskning


DESTINASJON NORGE – Nasjonal reiselivsstrategi april 2012

NATURBASERT REISELIV:

• Regjeringen vil forsterke satsingen på natur- og

kulturarvbasert reiseliv

• Norsk natur og kulturlandskap er viktige

ressurser og fellesgoder som reiselivet drar nytte

av. Det er særlig viktig å utvikle et godt samarbeid

mellom ulike næringsaktører, miljø- og

landbruksforvaltningen, og kommuner og

fylkeskommuner

• Jord- og skogbrukere eier og forvalter en stor

del av disse samfunnsgodene og er viktige

aktører når det gjelder å legge til rette for

reiselivsprodukter basert på norsk natur og

kulturlandskap.


Bedriftenes utfordringer: Et internasjonalt konkurranseutsatt

turistmarked

• Små, frittstående enheter, gjerne eid og drevet av familier.

• Produkt- og destinasjonsfokusert utvikling, svakt kunde- og salgsfokus

• Utenlandske turister: Konkurrerer på pris internasjonalt – prisene er for lave i forhold til kostnadsnivået

og prisene er for lite differensierte i forhold til kvalitet.

• Norske turister: Gunstig valutakurs for nordmenn å feriere i utlandet og flere med egen fritidsbolig.

• Sentralisert og mer kresent kurs- og konferansemarked: Tøft marked!

• Høy arbeidskraftintensitet (30 - 45 % av inntekter går til lønninger), særlig blant de små.

• Høyt lønnsnivå sammenlignet med reiseliv i konkurrentland og lavt lønnsnivå sammenlignet med andre

næringer i Norge.

• Mangel på helårsarbeidsplasser – kundegrunnlaget er sesongbasert.

• Avhengig av god infrastruktur og fellesgodefinansiering av destinasjons- og markedsutvikling.

• Byene har en sentral rolle som innfalsport og besøksmål, og har derfor en plass i reiselivsstrategien.

Men de er i mindre grad enn distriktene rammet av markedssvikt.

Mager lønnsomhet og svake finansielle muskler til investeringer,

omstilling, kompetanseutvikling og markedsarbeid

28.08.2013 | Hilde Charlotte Solheim | Hilde Charlotte Solheim


Behov for en ny turismepolitikk

Norsk reiselivsnæring har tapt internasjonale markedsandeler hvert tiår fra 1970 frem til i

dag. Norge taper særlig kampen om de internasjonale feriegjestene. Den nasjonale

reiselivsstrategien har heller ikke gitt ønskede resultater, verken for næringen eller

organisering og styring av virkemidler. Det er derfor nå nødvendig at:

‣ Innsatsen spisses mot den delen av næringen som operer i den særlig konkurranseutsatte

delen av turistmarkedet som befinner seg i distrikts-Norge. Det er denne gruppen som vi

mener bør være målepunktet for den offentlige innsatsen.

‣ Reiselivsarbeidet organiseres med en handlekraftig politisk og administrativ ledelse og et

reiselivsdirektorat utenfor Oslo. Satsingen forankres i Stortinget.

Reiselivsnæringen opplevde samlet sett høy vekst i verdiskaping frem til 2008, deretter

nedgang. Gjennomsnittstallene skjuler store forskjeller. Det har sammenheng med at den

samme næringen operer i to ulike markeder, som har hatt svært ulik utvikling:

1. et internasjonalt konkurranseutsatt turistmarked

2. et lokalmarked skjermet fra internasjonal konkurranse

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Momenter til en ny turismepolitikk

- profilering og salg av Norge

• Norge er et lite land! Skal vi vinne frem må vi være spisse, tydelige, enkle, attraktive og

salgbare, og aktørene må stå sammen.

• Reisemålsselskapene er et virkemiddel. Og må ha organisering og oppgaver som tar

utgangspunkt i markedsmuligheter.

• Det fines markedsmuligheter for Norge som reisemål i kategorien kultur- og naturbaserte

opplevelser. Med under 1 prosent markedsandel i alle verdens utgående

reisemålsmarkeder vil selv en liten økning i markedsandel representere volum som kan

sikre lønnsomhet

• Tradisjonelt er bransjen og politikken vært opptatt av markedsføring. Både aktørene og den

offentlig innsatsen bør bli like opptatt av salg. Et ekstremt salgsfokus (mersalg, oppsalg,

gjensalg) kan kompensere for korte sesonger og lavt belegg.

• Turisters forbruk vris i retning skreddersøm, nisjer og særinteresser. Markedsføring og salg

må rettes mot utvalgte attraktive nisjer og segmenter, enn en fallende andel av et generisk

reiselivsprodukt.

• Web 2.0, apps og sosiale medier representerer et paradigmeskifte i kundeadferd.

Profileringen av Norge må koordineres med salgsapparatet og kultur- og

opplevelsesaktørene som leverer innhold.

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Anbefaling til neste turistminister:

Etabler en turistsatsing som utnytter norske natur- og kulturressurser til å skape en

levedyktig turistnæring, spesielt i norske distrikter

• Reiselivspolitikken reorganiseres og reiselivspolitikken forankres i Stortinget. Vi mener også det vil ære

hensiktmessig å etablere et eget turistdirektorat med forvaltningsansvar for politikk og ressurser for all

innkommende turisme.

• Turistsatsingen – dvs politikken og virkemidlene bør spisses inn mot distrikts- og småskalareiseliv med

fokus på norsk og utenlandsk turisme. Dette krever bl.a.:

– Opprustning av attraksjoner til å tåle et stort antall turister

– Infrastruktur for større helårstrafikk

– At det gjøres økonomisk gunstigere å drive opplevelses-, overnattings- og bevertningstilbud i

distriktene

• Profileringen av Norge bør rettes mot utvalgte attraktive nisjer og segmenter, heller enn en fallende

andel av et generisk reiselivsprodukt. Markedsføringsmidlene må videre være samordnet og

koordinert mot salgsapparatet (NIR) og kultur- og opplevelsesaktører.

• Næringen betegnes som lite innovativ og mangler tilgang på kompetent arbeidskraft. Vi mener det er

behov for et eget senter for anvendt turistforskning.

• Innsatsen må baseres på god statistikk over norsk turisttrafikk og dokumentasjon på hva som skaper

verdi i norsk reiseliv.

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Natur- og kulturbasert turisme – langsiktig

bærekraftige bedrifter

• Økonomisk bærekraft er forutsetning for miljømessig bærekraft

• Bruk og vern har bred støtte og kan og bør gå hånd i hånd. (Innovasjon Norge reiseliv

bærekraftprosjekt)

• En tydelig og koordinert reiselivssatsing med natur- og kulturarven i fokus

– Utgangspunkt må være markedsmuligheter i kategorien natur- og kulturbaserte opplevelser! (Med

under 1 prosent markedsandel i alle verdens utgående reisemålsmarkeder vil selv en liten økning i

markedsandel representere volum som kan sikre lønnsomhet i utlandet OG Norge)

– Turisters forbruk vris i retning skreddersøm, nisjer og særinteresser. Markedsføring og salg må

rettes mot utvalgte attraktive nisjer og segmenter, enn en fallende andel av et generelt

reiselivsprodukt.

Virkemiddelapparat (reisemålsselskapene, Innovasjon Norge Reiseliv og regionapparat etc.) må ha

organisering og oppgaver som støtter natur- og kulturarvbasert verdiskaping og bedrifter som

satser på dette (slutt å kun løpe etter de store, finn grenseflatene mot de små)

– Web 2.0, apps og sosiale medier gir paradigmeskifte i kundeadferd. Profileringen av reiselivet må

koordineres med salgsapparatet og kultur- og opplevelsesaktørene som leverer innhold.

– Reiselivspolitikken og –satsingen fokusert på markedsføring. Aktørene og den offentlig innsatsen

må bli like opptatt av salg. Møt korte sesonger og lavt belegg med salgsfokus (mersalg, oppsalg,

gjensalg).

– Støtte bedriftenes tjenesteinnovasjon! (Doblin – ti typer innovasjon)

– Kompetanse på kundereisen og markeds-/kundeorientert utviklingsfokus i bedrifter OG

virkemiddelaktører

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Kilder

• Et kunnskapsbasert Norge, MENON 2010

• Norsk hotellnæring 2012, Horwath HTL

• Reiselivsmilliarden, Oxford Research 2009

• Innovasjon Norge Reiseliv

• NHD – Revidert nasjonal reiselivsstrategi 2012

Virke befolkningsundersøkelser (Norstats Webpanel/Perduco)

• NIR – Norske Innkommende reisearrangørers forening, en del av Virke Reise Norge

• Synlige og bookbare bygdeperler - Forstudie bedriftsnettverk Virke og Hanen 2012

• Reiselivsundersøkelsen for museer 2012 – Forstudie bedriftsnettverk Virke og Norges

Museumsforbund

• Synlige og bookbare museer 2013 – Forprosjekt bedriftsnettverk Virke og Norges

Museumsforbund

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Personlig selvutvikling

Planlegger du å ha fri/gjennomføre en reise én eller flere dager neste

år for å forfølge personlige interesser innen noe av det følgende?

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

5%

8%

6% 6% 6%

5%

4%

6%

4%

9%

7%

5%

4% 4% 4%

6%

4%

2%

8%

7%

6%

5%

4% 4%

3%

5%

3% 4%

7%

6%

5%

4%

6%

2%

1%

0%

0%

n=1900

28.08.2013 | Navn på foredragsholder | Navn på foredrag


Brukerundersøkelsen «HANEN bookbare bygdeperler 2012»


Vakker natur - hva så?


Hvordan kan jeg oppleve bygdeperlene?


Brukerundersøkelsen

«HANEN – bookbare bygdeperler 2012»


Formål og metode

Formål:

Få mer kunnskap om HANENs medlemmer tilstedeværelse på nett og

omfang av online salg, samt samarbeid med lokale destinasjonsselskap,

medlemskap i andre organisasjoner/nettverk og interesse for å delta i et felles

nettverk i regi av HANEN for økt synlighet på nett og online booking

Metode:

Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert

analyseverktøy i juni 2012. Med en svarprosent på 25 % (101 av 404

bedrifter) vurderes resultatene til å være representative for denne type

undersøkelser.


Resultater 1/5

Bedriftenes tilstedeværelse på Internett:

Resultatene viser at:

• 92 %, har egen hjemmeside

• 54 % har også Facebook-konto

• 8 % Twitter- og 4% YouTube

• 4 % har blogg

• 5 % har app for mobil.

Bruk av analyseverktøy (som Google Analytics) bekreftes av 31 %.

Dette må karakteriseres som lavt tatt i betrakting at omtrent alle har

egen hjemmeside.


Resultater 2/5

Online salg på egne hjemmesider eller i andre kanaler:

• Er svært lite utbredt

• Primært overnatting for individuelle gjester (17 %), Lokalmat

(4 %),servering og aktiviteter for individuelle gjester begge 3 %.

Det manuelle salget:

• Skjer primært via e-post, skranke og telefon.

• Nærmere 2/3 (64 %) oppgir at registreringen av salget fortsatt skjer via

«den gode gamle bestillingsboka».


Resultater 3/5

Det manuelle salget forts.

• 27 % er interessert i å digitalisere noe av de manuelle produktene/

tjenestene, og like mange svarer ”Vet ikke”

• Hele 44 % svarer at

de ikke er interessert

i å digitalisere noe som helst!


Resultater 4/5

Engasjement i forhold til lokale destinasjonsselskaper:

• De fleste (67 %) er medlem.

• På spørsmål om hvor fornøyd man er med samarbeidet med selskapene

gis en skår på 3,1 (skala 1-5).

• Noe lavere enn i den tilsvarende museumsundersøkelsen hvor skåren

var 3.6.

Mange er fornøyde med destinasjonsselskapene, men her er noen

kommentarer til evt forbedringsområder:

• Destinasjonsselskapet tek for lite omsyn til mindre aktørar som oss. Det vert for

mykje dei store hotella markedsføringa vert retta mot.

• Ja, destinasjonsselskapet, som er offentlig subsidiert, driver også salg av

aktiviteter over disk i turistinformasjonen for noen aktører. Dette fører til

konkurransevridning. De er også lite tydelige på hva de ønsker å satse på.

• De har liten kunnskap om vårt produkt

• Eg er for liten aktør, druknar i mellom dei store


Resultater 5/5

Medlemskap i nettverk/organisasjoner:

• For de 9 gitte alternativene er flest med i Bondens Marked (17) og Norsk Kulturarv (15).

• Ca. 20 andre nettverk oppgis, noe som bekrefter at det er mange lokale og regionale

prosjekter og nettverk

Interessen for å delta i felles nettverk for å bli mer synlig og bookbare på nett:

• Avventende positiv; 16 svarer ubetinget ”Ja”,

• 65 svarer ”Kanskje, men trenger mer informasjon først”

• 9 % «Nei» og 12 % «Vet ikke»

Hvilke andre områder kan medlemmene av HANEN samarbeide om?

• Pakking, felles rundreiser, kurs i priskalkyler på opplevelser, erfaringsutveksling m.h.t. drift,

markedsføring og salg, bookbare aktiviteter


HANENS utfordringer

• Hvordan skal bedriftene bli synlige på nett og bookbare i den nasjonale

kanalen VisitNorway, BookNorway OG andre online

distribusjonskanaler»?


BookNorway – status pr. august 2012

BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by på, på et

sted.

Hva skal til for at BookNorway når sine mål og næringens forventninger?

48


Visjon

BookNorway skal gjøre

VisitNorway, og andre online

kanaler, bookbar gjennom en enkel

og kostnadseffektiv

bestillingsløsning med det mest

komplette tilbud av norske

reiseopplevelser.

Tillit til BookNorway som en enkel

og kostnadseffektiv distributør skal

bidra til at et økende antall

produkteiere vil bidra med

bookbare produkter.

49


Plassering i verdikjeden

• BookNorways eksistens er basert på en switch og her er deres plassering i verdikjeden

• Hvor er HANENs medlemmer her og hvordan kan de evt få plass?

50


Hvor står BN i dag? (ca. 450 hoteller)

51


Hvor står BN i dag? (500 flyselskap)

52


Hvor står vi BN i dag? (5 bilutleieselskap)

53


Hvor står BN i dag? (3 fergerederier)

54


Hvor står BN i dag? (over 2000 hytter)

55


Hurtigruten (foreløpig forslag)

56


Hva nå?

• Hurtigruten/Coastal cruise

• Økt dybde og bredde i overnattingstilbudet

• Aktiviteter, opplevelser inkl. mangler - ref. også Regjeringens nye

reiselivsstrategi

• Jernbane/NSB og annen innenlands transport

• White label/API løsning

57


Takk for meg!

More magazines by this user
Similar magazines