Innholdsfortegnelse, Kjølberggata 31, Oslo - Storebrand

storebrand.no

Innholdsfortegnelse, Kjølberggata 31, Oslo - Storebrand

Innholdsfortegnelse, Kjølberggata 31, Oslo

VIKTIGE NAVN OG TELEFONER FOR EIENDOMMEN: ........................................................................... 2

DRIFTSFORSTYRRELSER ................................................................................................................................ 2

ADGANGSKORT .................................................................................................................................................. 2

ALARMER ............................................................................................................................................................. 2

AVFALL - KILDESORTERING ......................................................................................................................... 3

BRANNVERNTILTAK ......................................................................................................................................... 3

DRIFTSANSVARLIG ........................................................................................................................................... 3

GARASJEANLEGG .............................................................................................................................................. 3

HEIS ........................................................................................................................................................................ 4

HÅNDVERKERE .................................................................................................................................................. 4

INFORMASJON .................................................................................................................................................... 4

LEVERANDØRER ................................................................................................................................................ 4

MARKEDSANSVARLIG ..................................................................................................................................... 4

MILJØ .................................................................................................................................................................... 4

PORTTELEFON.................................................................................................................................................... 5

RENHOLD I FELLESAREALENE ..................................................................................................................... 5

SERVICEAKTIVITETER .................................................................................................................................... 5

SKILT ..................................................................................................................................................................... 5

SOLAVSKJERMING ............................................................................................................................................ 5

SYKKELPARKERING ......................................................................................................................................... 6

VAKTMESTERTJENESTE ................................................................................................................................. 6

VENTILASJON / KJØLING ................................................................................................................................ 6

VINDUSVASK ....................................................................................................................................................... 6


Brukeranvisning for Kjølberggata 31, Oslo. 10.11.2011

Viktige navn og telefoner for eiendommen:

Firma Kontaktperson Vakt-/telefon Mobiltelefon

Politi 112

Brann 110

Ambulanse 113

Securitas AS Alarmtelefon 23038800

4) Storebrand Eiendom Driftssjef, Dag Jonny Martinsen 93295591

Storebrand Eiendom Markedssjef, Jon Alexander

90053366

Kristiansen

1) ISS Eiendomsservice Servicesenteret 22311900

3) Basale AS Teknisk Forvalter, Rune Marius

Skrødal

E-post: driftsmelding@storebrand.no

480 74 189

E-post:

rune.marius.skrodal@basale.no

2) Basale AS Driftleder (Vaktmester), Tony Ruud 902 02 833

E-post: tru@basale.no

E-post: pjo@basale.no

Driftsforstyrrelser

Ved alle typer driftsforstyrrelser kontaktes Servicesenteret på tlf.: 22 31 19 00 eller e-mail:

driftsmelding@storebrand.no. Ved akutt driftsforstyrrelse, kontakt i numerisk rekkefølge;

1) Servicesenteret 2) Vaktmester/Driftsleder 3)Teknisk Forvalter 4)Driftssjef

Adgangskort

Adgangskort + kode til hovedinngangen skal benyttes av alle leietakere mellom kl.16.00 -

08.00.

Lørdag, søndag samt helligdager brukes kode hele døgnet.

Døren til trappeløp vil alltid være låst. Mellom 8.00 – 16.00 må det brukes adgangskort.

Ettermiddag og helg må det brukes kort + kode.

Dørknappene må brukes når man går ut av trappeløpene og hovedinngang i den perioden når

adgangskort brukes.

Nye adgangskort bestilles hos vaktmester.

Bydel Gamle Oslo adm. kort selv.

Alarmer

Alle rømningsveiere er utstyrt med plastkopp over dørvrider. Denne skal aldri brytes, med

mindre leiearealet evakueres.


Avfall - kildesortering

Følgende fraksjoner sorteres:

Papp/papir

Glass

EE - avfall (elektronikkavfall)

Spesialavfall ( lysstoffrør, medisinsk avfall )

Restavfall

Det er 1 stort avfallsrom i eiendommen i u. etasjen ved parkering.

Leietaker sørger selv for fjerning av større mengder avfall, emballasje, etc. som ikke inngår

som ordinært avfall. Servicesenteret kan kontaktes for avtale.

Brannverntiltak

Dag Jonny Martinsen, Storebrand Eiendom AS, er brann-/sikkerhetsansvarlig for

eiendommen. Vaktmester, Basale AS er stedlig brannvernleder. I tillegg er hver leietaker

lovpålagt å ha egen brann-/sikkerhetsansvarlig med egen stedfortreder. En av de viktigste

oppgavene er å sørge for egen evakuering og bedredskapsplan. Storebrand Eiendom AS kan,

om ønskelig, være behjelpelig med opprettelse av generelle rutiner. Ved leieforhold som

strekker seg over flere etasjer, skal leietaker ha egen etasjevakt med stedfortreder.

Det er montert adresserbart brannvarslingsanlegg for eiendommen som er koblet opp mot

Vaktservice. Ved brannalarm forlater alle bygningen omgående. Møteplass er ved rundkjøring

utenfor hovedinngang..

Etter evakuering kontakter den enkelte leietaker sin brann / sikkerhetsansvarlige for

registrering. Som igjen rapporterer til stedlig brannvernleder. Vedkommende skal være iført

refleksvest.

Det vil bli avholdt brannøvelse 1 gang i året.

NB: Kaffetraktere er ofte kilde til flest branner. Påse at det er montert tidsbrytere på

kaffetrakterne!

Driftsansvarlig

Dag Jonny Martinsen, Storebrand Eiendom AS, er driftssjef på eiendommen. Telefon dagtid

er 93295591. E-mail adresse er uwi@storebrand.no. Driftssjefen er ansvarlig for alle forhold i

leieperioden, samt innehar generelt driftsansvar for eiendommen, og vil være leietakers

kontaktperson.

Garasjeanlegg

Det er eget garasjeanlegg på eiendommen. Storebrand Eiendom AS forestår utleie av

garasjeplasser.).


Heis

Det er alarm med 2-veis kommunikasjon i heisen. Ved heisstopp holdes alarmknappen inne i

10 sekunder, og det vil bli opprettet kontakt med Vaktservice. Vaktservice vil omgående

forestå nødvendig uttrykning.

Håndverkere

Håndverkere som skal arbeide i fellesarealer må avtale dette med ISS Eiendomsservice. Ved

bruk av håndverkere i leietakers eget areal må det alltid varsles hvis varme arbeider skal

utføres, slik at vi slipper unødvendig besøk av brannvesenet. Eget skjema skal fylles ut.

Ombygginger i leietakers areal skal varsles og godkjennes av utleier før oppstart av arbeider.

Informasjon

Storebrand Eiendom AS vil informere om servicearbeider, etc., på eget skilt og eller via

driftsmelding. Her vil også annen informasjon fra utleier til leietaker bli slått opp.

Leverandører

Storebrand Eiendom AS har etablert et "nett" av samarbeidspartnere / leverandører i.f.m.

eiendomsdriften. Leietakere kan benytte dette "nettet" for egen kostnad. De viktigste

samarbeidspartnere / leverandører er vist i nedenstående tabell:

Fag Leverandør Telefon

Belysningskilder

Ekstra vaktmestertjeneste Basale As 22 86 83 00

Elektriker Tallberg Elektro AS 22 79 66 40

Kildesortering Franzefoss Gjenvinning 67 15 18 30

Renhold fellesareal CD Avant AS 98 26 89 20

Rørlegger OAR AS 22 07 66 90

Sikkerhet SecuritasAS 23 03 88 00

Vindusglass Pedersen's Glass-service 22 72 43 00

Innvendig vindusvask Avant AS 98 26 89 20

Utvendig vindusvask Nexus drift AS 40 00 00 67

Inneklima Energima 22 51 10 20

Innvendig skilt Signex AS 23 30 41 00

Bygg Hande AS 90 91 37 37

Markedsansvarlig

Runa Braaten, Storebrand Eiendom AS, er markedsansvarlig for eiendommen. Er ansvarlig

for nyutleie og reforhandlinger av leiekontrakter. Mobil: 90053366 e-mail adresse:

Runa.Braathen@storebrand.no.

Miljø

Storebrand Eiendom AS har som målsetting å skape merverdi for våre kunder,

samarbeidspartnere og eiere. Eiendomsporteføljen skal samtidig forvaltes ut i fra

miljømessige hensyn.


Miljøtilstanden for Kjølberggata 31 er vurdert på lik linje med de øvrige eiendommene til

Storebrand.

Følgende parametere er benyttet ved registrering av miljøstandarden:

• energiforbruk

• vannforbruk

• kildesortering

• asbest

• inneklima med luftmengdemåling / partikkeltelling m.m.

• utfasing av skadelige kjølemedier

• utfasing av halon som slukkemiddel

• miljøvennlig renhold

• materialvalg ved rehabilitering / ombygging

Storebrand Eiendom AS vil bestrebe seg på å opprettholde så god miljøstandard som mulig i

Kjølberggata 31, og vi mottar gjerne innspill på områder hvor vi kan bli enda bedre innenfor

dette området.

Kildesortering er god økonomi under forutsetning av at fraksjonene sorteres i henhold til

punkt 04 "Avfall – kildesortering”. Storebrand Eiendom AS henstiller alle til å følge

retningslinjer for avfallsbehandling.

Husk! Skru av lyskilder som ikke er i bruk ved arbeidsdagens slutt. Gjelder ikke trappeløp.

Porttelefon

Det er porttelefon ved hovedinngangen som er koblet opp mot hver etasje. Kontakt vaktmester

ved endringer.

Renhold i fellesarealene

CD Avant AS har renholdet.

Serviceaktiviteter

Vi gjør spesielt oppmerksom på at heis og ventilasjon må påregnes avstengt deler av dagen, i

f.m. nødvendige serviceaktiviteter.

Skilt

Innvendige skilt er levert av firma Signex AS. Storebrand Eiendom AS ber om at denne

leverandøren kontaktes i forbindelse med endringer.

Solavskjerming

Det er montert solavskjerming på fasaden i Kjølberggata 31. Denne justeres manuelt av

brukere.


Sykkelparkering

Det er sykkelparkering i eget avlukke ved inngangspartiet. Sykler skal ikke plasseres andre

steder.

Vaktmestertjeneste

Vaktmestertjenesten utføres av Basale AS (se under Viktige navn og telefonnr. For

Eiendommen) Telefonnummer til driftssentralen er 22311900 - døgnvakt.

Vaktmesteroppgaver:

- utvendig renhold

- kontroll av tekniske anlegg

- eiers representant på eiendommen

- skifte lyspærer / lysstoffrør i fellesareal

- brannvernleder

- øvrige ad hoc oppgaver

Eventuell kjøp av vaktmestertjenester hos leietaker avtales direkte med Basale AS,

telefon 22 31 19 00 eller e-mail: driftsmelding@storebrand.no

Ventilasjon / kjøling

Anleggets driftstid er fra kl. 05.30 - 18.00, man - fre. Lørdag er driftstiden fra

kl. 05.30–15.00. Ved spesielle arrangementer/møter kan driftstiden justeres i samarbeid

med vaktmester.

For å oppnå optimal effekt av kjøleanlegget må alle vinduer være lukket, og solavskjermingen

må benyttes aktivt. Ved eventuelle driftsforstyrrelser kan vaktmester kontaktes.

NB: Husk å skru av elektriske ovner om våren.

Vindusvask

Det blir utført utvendig vindusvask 1 ganger i året, våren (før 17 mai).

More magazines by this user
Similar magazines