20.03.2015 Views

we in add energy

we in add energy

we in add energy

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

we in add energy


Dette dokumentet definerer vår felles

plattform og hvordan vi i add energy

styrer virksomheten vår. Den setter

standarder for vår atferd, vår ytelse og

vårt lederskap. Dette setter oss i stand til

å fungere som ett team med felles mål.

Informasjonen i dette dokumentet skal

være kjent av alt personell i gruppen.

Stig H. Christiansen

Chief Executive Officer (CEO)

Gyldig f.o.m. 15. des. 2012

neste ordinære evaluering: Q3 2014


Innhold

Innledning ▶ 6

Del A

1 Gjeldende lover og forskrifter ▶ 8

2 Virksomhetsstyring og selskapsledelse ▶ 9

2.1 Bakgrunn og formål

2.2 Ledelse og styrende organer

3 Fullmakter og kontroll ▶ 12

3.1 Fullmakter

3.2 Risikostyring

Del B

1 Styringssystemet ▶ 14

1.1 add energys styringssystem

1.2 Komponenter i styringssystemet

1.3 AIMS – add energys integrerte styringssystem

1.4 Kategorier av styringselementer

1.5 Obligatoriske kontra valgfrie bestemmelser

1.6 Universell kontra lokal myndighet

2 Visjon og misjon ▶ 20

2.1 Visjon

2.2 Misjon

3 Ledelsesfilosofier ▶ 22

3.1 Kjerneverdier

3.2 Regler for opptreden

3.3 Personalfilosofi

3.4 Informasjons- og kommunikasjonsfilosofi

3.5 HMSK og samfunnsansvar

4 Driftsmodell ▶ 26

4.1 Organisasjonsprinsipper

4.2 Strategy to Execution (S2E) (fra strategi til gjennomføring)

4.3 Gjennomføring

5 Policyer ▶ 32

5.1 Mennesker og organisasjon

5.2 HMSK

5.3 Etikk og moral

5.4 Håndtering av kriser og beredskapssituasjoner

5.5 Informasjons- og kommunikasjonsstyring


Innledning

Styringssystemet i add energy kalles We in add energy (dette dokumentet). Det

inneholder generelle krav som er felles for alle enheter og alt personell som jobber

i add energy.

Styringssystemet har tre hovedformål:

We in add energy
å sikre at vi jobber i samsvar med vår visjon og våre verdier

å sikre at vi oppfyller formelle eksterne og interne krav

å jobbe med kontinuerlig forbedring og drive selskapets utvikling

gjennom effektiv og kvalitetsmessig god drift og styring

Kort sagt: We in add energy definerer hvorfor vi gjør det vi gjør, og stiller krav

til hvordan vi gjør det. Det gir også hjemmel for mer detaljerte prosedyrer og

retningslinjer som kan være relevante og tilpasses de forskjellige aktivitetene og

lokasjonene i add energy med sikte på å oppfylle de tre ovenfor nevnte formålene

i det daglige arbeidet.

Arbeidsprosesser

(AIMS)

Det faktiske innholdet i disse detaljerte prosedyrene og retningslinjene

presenteres i dokumenter og systemer som er underordnet We in add

energy. AIMS (add energys integrerte styringssystem – er et slikt underordnet

system og vårt viktigste verktøy for å beskrive arbeidsprosesser. Dette er et

programvarestøttet system som er tilgjengelig via webpålogging. Mer spesifikke

prosedyrer og retningslinjer er tilgjengelige på de delte nettverksstasjonene våre

og på intranett.

Det kreves av alle våre ansatte og konsulenter at de forplikter seg til å

følge bestemmelsene i We in add energy. De grunnleggende delene av

styringssystemet vårt (fra arbeidsprosesser og nedover) skal gjøres kjent og

etterleves i samsvar med gyldighetsområdet.

Prosedyrer

Retningslinjer

Figur 1 – De tre lagene i styringssystemet til add energy

Sjekklister og

håndbøker

6 We in add energy We in add energy 7


Del A

1 Gjeldende lover 2 Virksomhetsstyring

og forskrifter og selskapsledelse

Uansett hvilke aktiviteter vi er involvert i, skal vi alltid overholde lovene og forskriftene i

det landet vi opererer i. Hver selskapsenhet og operasjon har ansvar for å sikre dette.

Like viktig er det at vi sørger for å implementere våre egne minimumsstandarder

i vår streben etter å støtte bransjens innsats for kontinuerlig forbedring. Spesielt i

personalsaker og spørsmål som angår HMSK, etikk og driftseffektivitet, streber vi etter

å fungere som ett team med et felles mål å fremme sikre operasjoner. Det handler om å

tenke globalt, men handle lokalt – og ansvarlig.

2.1 Bakgrunn og formål

Hensikten med retningslinjene for virksomhetstyring og selskapsledelse er å tydeliggjøre

rolleinndelingene mellom aksjonærene, styret og konsernets ledelse ut over det som følger

av lovgivningen.

2.2 Ledelse og styrende organer

Innholdet i dette kapitlet er et utdrag av add energys ”Corporate Governance”

(konsernstyring) som er regulert av dokumentet med samme navn og godkjent av styret.

En informativ illustrasjon av styrende organer og nøkkelroller i add energy er vist som

følger:

add energy

(gruppen)

add energy

(selskapet)

Eid av aksjonærer

(generalforsamlingen)

Eid av

add energy (konsernet)

Valgt styre

Ledes av styreformannen

(CoB – Chairman of the Board)

Ledes av

administrerende direktører

(MD – daglig leder)

Øverste ledergruppen

(add cec)

Ledet av CEO - Chief Excecutive Officer

(Administrerende direktør )

Figur 2 – Illustrasjon av add energys selskapsstyring, som viser nøkkelroller i

linjeledelsen med rollenavn og tilhørende forkortelser.

Denne tonivåstrukturen er nyttig å ha i bakhodet under lesing av dette dokumentet.

Styringen på konsernnivå (add energy group as) reguleres av loven som vist. Andre

detaljer viser ikke nødvendigvis den juridiske strukturen vår, men gjenspeiler i hovedsak

driftsmodellen vår.

8 We in add energy We in add energy 9


Del A

2.2.1 Implementering og rapportering av virksomhetsstyring og

selskapsledelse

Styret skal sikre at gruppen implementerer god virksomhetsstyring og selskapsledelse.

2.2.2 Generalforsamling

2.2.3 Valg av styre

Styret og styreformannen velges av den ordinære årlige generalforsamlingen i henhold til

konsernets vedtekter og aksjeloven. add energy har ikke en egen nominasjonskomité.

2.2.4 Styrets arbeid

Styreformannen skal sørge for å gjøre de nødvendige foranstaltninger slik at styret er i

stand til å:
Styret skal:

sende aksjonærene relevant underlagsinformasjon om sakene som skal vurderes

på generalforsamlingen, innen de lovbestemte tidsfristene for ordinære og

ekstraordinære generalforsamlinger

sikre at saksdokumentene og tilhørende underlagsinformasjon er tilstrekkelig

detaljert og omfattende til at aksjonærene kan gjøre seg opp en mening om sakene

som skal tas opp til vurdering

sette en tidsfrist for aksjonærene for å melde sin intensjon om å delta på

generalforsamlingen, så nær datoen for generalforsamlingen som mulig

gi aksjonærer mulighet til å avgi stemme via stedfortreder i samsvar med reglene i

aksjeloven og fullmakten som ble signert da add energy ble etablert

sikre at reglene i aksjeloven følges når det gjelder styrets og administrerende

direktørs tilstedeværelse på gruppens generalforsamlinger

oppnevne ordstyrer for gruppens generalforsamling i henhold til aksjeloven

avgjøre om tilstedeværelsen av gruppens revisor er hensiktsmessig, og hvis ikke,

informere revisoren om generalforsamlingen, slik at han/hun kan delta hvis han/

hun mener det er nødvendig

Styret skal:
gi instruksjoner for sitt eget arbeid så vel som for den øverste ledelsen, med spesiell

vekt på tydelig intern tildeling av ansvar og plikter

velge en stedfortredende styreformann som skal lede styret hvis styreformannen

ikke kan eller bør lede styrets arbeid

årlig gjøre en egenvurdering av styrets arbeid og ekspertise

2.2.5 Revisor

Konsernets revisor skal:presentere hovedpunktene i konsernets revisjonsplan for styreformannen. Planen

skal ha vært gjennomgått med CEO, men møtet med styreformannen skal foregå

uten at den øverste ledelsen er til stede.

delta på styremøtet som tar for seg årsberetningen, og på dette møtet rapportere

viktig usikkerhet angående årsregnskapet, og/eller alle viktige saker der det har

vært uenighet mellom revisoren og den øverste ledelsen.

I forbindelse med fremleggelse av årsberetningen kan revisoren bli bedt om å gi

kommentarer til konsernets interne kontrollprosedyrer, inkludert svakheter og forslag til

forbedringer som er fremkommet under gjennomføringen av revisjonen.


bistå med de forberedelser som avtalt for å oppfylle styrets rolle som angitt ovenfor

Revisoren kan bli engasjert til å levere tjenester til add energy innenfor reglene som gjelder

for revisorens uavhengighet. I tilfelle tvil skal saken fremlegges for styreformannen.

Årsberetningen skal spesifisere tjenestene som revisoren har levert utover ordinær

revisjon. Revisjonshonorarene skal rapporteres til den årlige generalforsamlingen.

10 We in add energy We in add energy 11


Del A

3

Fullmakter og

kontroll

3.1 Fullmakter

CEO og ledergruppen opererer i henhold til formelle fullmakter definert og godkjent

av styret. CFO - Chief Financial Officer (økonomidirektør) og ledergruppen så vel som

gruppens Controller har rett og plikt til å rapportere direkte til styret hvis de mener at det

er forhold som CEO ikke i tilstrekkelig grad erkjenner.

3.2 Risikostyring

Styret skal sikre en sunn internkontroll og risikostyring som er hensiktsmessig i forhold

form og omfang av add energys aktiviteter. Internkontroll og risikostyring bør også

omfatte gruppens verdier og etiske retningslinjer.

Styret skal definere krav til sunn internkontroll og hensiktsmessige systemer for

rapportering og styring av risiko i konsernet.

Vi setter vi oss selv i stand til å håndtere risiki i alt vi gjør ved å jobbe sammen, bruke

arenaene våre og selskapets prosesser for risikostyring og driftsoppfølging.

3.2.1 Risikovurderinger

For å kunne kontrollere og redusere risiko trenger man et nøyaktig bilde av hva risikoene

faktisk består i. Dokumentasjonen som styret skal basere sine vedtak på, må utarbeides

med dette i tankene.

En forståelse av iboende risiki i add energys prosesser og en beskrivelse av risiko til styret

vil være avgjørende for å gjøre riktige vedtak og nå våre overordnede mål.

CEO setter opp retningslinjene for saker som angår forretningsdrift, dokumentasjon og

prosesser og presenterer dem for styret.

3.2.2 Internkontroll

Internkontroll inkluderer aktiviteter og tiltak som er iverksatt for å gi en akseptabel

balanse mellom det å nå forretningsmål, og relaterte risikoer. Internkontroll kan inkludere

krav til prosesser, systemer og dokumentasjon.

3.2.3 Kontrollmiljø

Styrets periodiske gjennomgang av risiko og utarbeidelse av retningslinjer for

konsernstyring og etikk bidrar til et sunt kontrollmiljø og gir veiledning som legger

grunnlag for tilbørlig internkontroll i gruppen.

12 We in add energy We in add energy 13


Del B

1

Styringssystemet

1.2 Komponenter i styringssystemet

Figur 4 nedenfor viser alle komponentene i styringssystemet vårt og forholdet til de

omgivelsene som vi opererer under.

1.1 add energys styringssystem

Styringssystemet i add energy har tre lag, jf. figur 1 i innledningen.

Figur 3 nedenfor forklarer egenskapene ved hvert lag.

Gjeldende lover og forskrifter

Lag

We in add energy

Arbeidsprosesser

(AIMS)

Definisjon/egenskaper

Det øverste laget i styringssystemet vårt er per definisjon We in add energy

(dette dokumentet).

Heri ligger universelle krav som er bindende for enhver operasjon som

håndteres av en add energy-enhet, og alt personell som opererer under add

energys ledelse. Også når vi handler på vegne av en kunde, forventes det at alt

personell sørger for samsvar med We in add energy, siden dette er verdiene og

standardene som vi vil at add energy skal forbindes med.

Det midterste laget er arbeidsprosessene våre slik de presenteres i AIMS (add

energy integrated management system, se del B.1.3 på side 17) – eller et lokalt

motstykke til dette. Når det foreligger nasjonale, regionale eller lokale policyer

hører disse dokumentene typisk også til her.

Mange av arbeidsprosessene våre er relevante for alle enheter. Alle slike

arbeidsprosesser er presentert i AIMS.

AIMS inneholder også selskapsspesifikke (”lokale”) arbeidsprosesser, men av

praktiske årsaker har enkelte selskaper ikke nødvendigvis et fullstendig sett

med arbeidsprosesser i AIMS. Uansett for de områdene de funksjonsmessig er

definert å gjelde for.

Virksomhetsstyring og

selskapsledelse

Visjon og misjon

Filosofier

Driftsmodell

Detaljerte

instruksjoner

Det nederste laget består av prosedyrer, retningslinjer, opplæringsmateriell

og brukerhåndbøker, sjekklister og andre detaljerte instruksjoner. Disse er

hovedsakelig tilgjengelige på delte nettverksstasjoner og intranett. Disse

dokumentene er bindende for enheter og operasjoner hvor de innføres som

obligatoriske.

Et dokument i dette laget kan også være koblet direkte til et krav i We in add

energy for å støtte (datter) selskapene med for eksempel opplæring eller

instruksjoner i beste praksis.

Figur 3 – Definisjon av de tre lagene i add energys styringssystem.

Konsernets (gruppens) policyer

Lokalepolicyer

Arbeidsprosesser

Prosedyrer, retningslinjer, håndbøker, sjekklister

Figur 4 – De hierarkiske komponentene i add energys styringssystem.

14 We in add energy We in add energy 15


Del B

Figur 5 nedenfor viser egenskapene ved hver komponent.

Hvert styringselement kontrolleres av en (prosess)eier og vedlikeholdes av administratorer.

På arbeidsprosessnivå og lavere nivåer er prosesseierne og administratorene utnevnte

funksjonelle roller som ikke nødvendigvis gjenspeiles i organisasjonskartene.

1.3 AIMS – add energys integrerte styringssystem

Siden en overveiende del av kravene våre er relatert til spesifikke arbeidsprosesser, har

add energy valgt å vise dem i et flytdiagrambasert og programvarestøttet system. Dette

systemet bruker roller for å angi hvem som har ansvaret for de ulike aktivitetene i en

arbeidsprosess. Rollene blir knyttet til posisjoner i den gjeldende organisasjonen slik at

organisasjonsstrukturen kan endres uten at det påvirker arbeidsprosessene.

Komponent

Gjeldende lover og

forskrifter

Konsernstyring

Visjon og misjon

Definisjon/egenskaper

De eksterne kravene som styrer virksomheten vår, alt ettersom hva som er

relevant. Se del A, s. 8.

De øverste grunnleggende regler og krav slik de kommer til anvendelse for

styret. Se del A, s. 9.

Visjonen er en beskrivelse av de langsiktige målene våre. Misjonen er en skriftlig

erklæring om våre kjerneformål og fokusområder. Begge bør forbli relativt

uendrede over tid.

Kort og godt: "Misjonen er det du gjør best fra dag til dag", og "visjonen er slik

fremtiden ser ut fordi vi utfører misjonen så usedvanlig godt".

Nytt personell registreres normalt med en AIMS-bruker så snart det har fått en add energy

e-postkonto. Unntatt er imidlertid konsulenter som jobber heltid under ledelse av en kunde

og i kundens lokaler, med mindre deres add energy-linjeleder eller -koordinator beslutter

noe annet.

1.4 Kategorier av styringselementer

AIMS opererer med tre typer styringselementer, som vist i figur 6 nedenfor:

Filosofier

En samling grunnleggende erklæringer som presenterer add energys karakter og

kjerneverdier.

Vi vet at filosofiene våre er satt ut i livet når det er vanskelig å skille dem fra

kulturen vår.

Styringselement

Definisjon/egenskaper

(Requirement = krav)

Driftsmodell

Konsernets (gruppens)

policyer

”Lokale” policyer

Arbeidsprosesser (AIMS)

En strategisk organisasjonsmodell. Illustrerer forholdet mellom de operative

enhetene (datterselskapene) og morselskapet (konsernet/gruppen) og gir et

sett med retningslinjer både for forretningsarkitekturen og den teknologiske

infrastrukturen.

Verbal beskrivelse av universelle krav, som gjelder uansett prosess eller situasjon.

Vi benytter våre policyer som veiledning i utformingen av arbeidsprosesser og

for utførelsen av alle oppgaver – enten de er regulert av spesifikke krav eller ikke.

Verbal beskrivelse av lokale universelle krav, som gjelder uansett prosess eller

situasjon.

Beskrivelser av hvordan vi skal drive virksomheten vår fra dag til dag, inndelt i

sekvensielle arbeidsoppgaver og med definerte start- og slutthendelser.

Beskrivelser av arbeidsprosesser er nyttige for å sikre en felles og konsekvent

praksis ved utførelse av repeterende arbeidsoppgaver.

En beskrivelse gitt for veiledningsformål, eller instruksjoner som er mer detaljerte

eller spesifikke enn det som er fastsatt av arbeidsprosessene.

Requirement

Best Practice

Definerer det som skal oppnås, og muligens hvorfor.

Uttrykkes typisk med SKAL. Synonymt med ”obligatorisk”.

Samsvar er obligatorisk. Avvik (unntak) krever godkjenning. Søknadsskjema er

tilgjengelig på intranett.

(Best Practice = beste praksis)

Forklarer hvordan et krav skal oppfylles.

Uttrykkes typisk med BØR. Omtrent det samme som "betinget valgfritt".

Samsvar er valgfritt på den betingelsen at formålet ivaretas. Den alternative

løsningen må være like god eller bedre, eller ikke relevant for situasjonen.

(Information = informasjon)

Tekst som bare har informativ verdi.

Detaljerte instruksjoner

Slike underordnede instruksjoner defineres etter behov for å sikre tilfredsstillende

kvalitet eller effektivitet for arbeidet, noe som igjen bestemmes av den

aktuelle enheten eller operasjonen.

Information

Uttrykkes typisk med ER.

Dokumentene som utarbeides for dette laget i styringssystemet, kan eksistere i

mer enn én versjon, basert på lokale særpreg og behov.

Figur 6 – Definisjon av typen styringselementer i add energys styringssystem.

Figur 5 – Definisjon av komponentene i add energys styringssystem.

Inndelingen etter type styringselement brukes ikke i det øverste laget, siden alt i We in add

energy per definisjon er krav.

16 We in add energy We in add energy 17


Del B

1.5 Obligatoriske kontra valgfrie bestemmelser

Styringselementer underordnet en arbeidsprosess (detaljerte bestemmelser) vil normalt

være i kategorien Best Practice eller Information i figur 6 ovenfor. Arbeidsprosessen som

styringselementet har mandatet sitt fra, definerer funksjonsområdet og bestemmer

hvorvidt det er et krav (obligatorisk), en ”beste praksis” (valgfritt) eller bare til informasjon.

I blant vil detaljerte bestemmelser henvise direkte til det øverste laget i styringssystemet

vårt uten at at mandatet er spesifisert. I slike tilfeller skal det aktuelle dokumentet hvor

bestemmelsen er gitt, forklare hvilken type styringselement som er relevant for hvilket

funksjonsområde.

1.6 Universell kontra lokal myndighet

Konsernets standarder og forskrifter er universelle og bindende for alle operasjoner som

styres av en add energy-enhet. En enhet i add energy kan operere på grunnlag av lokalt

utarbeidede standarder og forskrifter, men disse gjelder da alltid i tillegg til relevante

universelle slike (på gruppenivå). Slike lokale tillegg kan ikke overstyre gruppens standarder.

I særskilte situasjoner kan det søkes om formelt avvik. (Se under unntak i figur 6 ovenfor).

18 We in add energy

We in add energy 19


Del B

2 Visjon og misjon

Vision: add energy shall be the preferred supplier

of competence and innovative solutions in niches

of the energy market.

Mission: We add value to our stakeholders

by providing solutions that support

increased recovery, improved regularity,

reduced emissions, cost efficiency and safe

and compliant operations.

Translation - Vision: add energy skal være en foretrukken leverandør

av kompetanse og nyskapende løsninger i nisjer i energimarkedet

Misjon: Vi tilfører våre interessenter verdi gjennom å levere løsninger

som understøtter økt utvinning, bedre regularitet, reduserte utslipp,

kostnadseffektivitet samt sikre og forskriftsmessige operasjoner.

20 We in add energy We in add energy 21


Del B

3

Ledelsesfilosofier

Figur 7 nedenfor illustrerer ytterligere hva kjerneverdiene våre er. Mer detaljer er

tilgjengelig i interne og eksterne publikasjoner.

3.1 Kjerneverdier

Menneskers atferd og beslutninger formes av verdiene deres. I en organisasjon er det

kombinasjonen av verdiene våre som danner kulturen vår. Men det er en dynamisk sirkel –

kulturen vår påvirkes også av individuelle personers handlinger. Over tid kan dette føre til

forskyvninger i verdisettet vårt. I add energy ønsker vi å dyrke bestemte verdier som skal

deles av alle og hjelpe oss med å operere som ett team med felles mål.

ONE

PROGRESSIVE

ENERGY

ONE - One team with common goals

PROGRESSIVE - Forward thinking people

ENERGY - Energized to deliver

Translation -

EN - ett team med felles må

PROGRESSIV- fremsynte mennesker

ENERGI - evne til å levere

3.2 Regler for opptreden

Figur 7 – Kjerneverdier i add energy.

Vi ønsker at add energy skal være kjent både av kunder og tredjepart som profesjonell,

pålitelig og respektfull bedrift. Dette setter også standarden for måten hver enkelt av oss

oppfører oss på som representant for add energy.

add energys omdømme avhenger av profesjonalitet og kompetanse og av et høyt nivå av

etisk atferd i alt vi gjør. Vi forventer at personellet vårt handler med tilbørlig varsomhet,

integritet og objektivitet og avstår fra alle handlinger som kan undergrave tilliten til add

energy eller dets datterselskaper.

Du finner ytterligere detaljer i vår policy for etikk og moral og underliggende dokumenter

(etiske retningslinjer). Se også vår filosofi for HMSK og sosialt ansvar.

22 We in add energy We in add energy 23


Del B

3.3 Personalfilosofi

Vi ønsker at add energy skal være et fremragende sted å utvikle seg og bidra. Mennesker er

vårt viktigste ressurs. Vår ambisjon er å være en foretrukket arbeidsgiver.

Alt add energy-personell har rett til minimum én årlig personlig samtale med sin linjeleder

eller koordinator. Denne ordningen kalles en add samtale og skal ha et fordomsfritt

dialogformat, med fokus på kompetanse, utvikling, arbeidsinnsats og HMSK.

Vi oppfordrer til et system med sikkerhetsledere/-representanter (verneombud)for å

ivareta helse, sikkerhet, miljø og saker som angår arbeidsmiljøet. Implementeringen

tilpasses imidlertid regional/nasjonal lovgivning og lokal praksis. Ansatte som er usikre

på sin lokale sikkerhetslederordning, kan spørre lederen sin eller det koordinerende

verneombudet i Norge (hovedverneombudet, HVO) om hjelp og veiledning.

Du finner ytterligere detaljer i vår personalpolicy og i ulike basisdokumenter.

3.5 HMSK og samfunnsansvar

Vi ønsker at add energy skal opptre på forskriftsmessig måte. Vi opererer med

nulltoleranse overfor HMSK-brudd og aksepterer ikke kompromisser knyttet til

menneskers helse, enten det angår vårt eget personell eller tredjepart. Vi gjør det til vår

oppgave å opptre sosialt ansvarlig.

Det henvises spesielt til universelle prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsforhold,

miljø og korrupsjonsbekjempelse slik det er formulert i FNs ”Global Compacts” ti prinsipper

for samfunnsansvar. Vi forventer at alt personell, alle operasjoner og alle enheter som er

opptrer under ledelse av add energy, etterlever disse prinsippene.

Vi i add energy foretrekker å aktivt styre HMSK-risiki og etiske dilemma i stedet for

å bli utsatt for konsekvensene. Hver enkelt har ansvar for alltid å jobbe aktivt for å

unngå uønskede hendelser og å strebe etter kontinuerlig forbedring. Dette forutsetter

samvittighetsfull og årvåken atferd fra alt personell. Vi oppfordrer alle til åpent å drøfte

det de opplever som et dilemma med, til ledere eller andre kolleger for å ivareta korrekt

vurdering. Dette er i tråd med prinsippet om ett team med felles mål og er nødvendig for å

sikre interessene til enkeltindivider og bedriften.

3.4 Informasjons- og kommunikasjonsfilosofi

Vi i add energy ønsker å ha en åpen kommunikasjonslinje og en deling av

kunnskap som er hensiktsmessig, tydelig og konsistent.

Informasjon som eies av kunde eller tredjepart, skal alltid behandles slik det

er avtalt med eieren. I våre indre anliggender streber vi etter å ha en åpen

dialog og være proaktive overfor medier og samfunnet.

Beskyttelse av informasjon er prioritert i add energy. Vår filosofi er å beskytte

interessene til add energy, våre kunder og vårt personell i like stor grad. Vi

forventer det samme av våre partnere, leverandører og kontraktører. Vår

sikkerhetspolicy krever at hver enkelt er forutseende og tar forholdsregler mot

potensielle trusler som kan sette disse prinsippene i fare.

Du finner flere detaljer i en policy for informasjons- og

kommunikasjonsstyring og underliggende dokumenter.

24 We in add energy

We in add energy 25


Del B

4

Driftsmodell

4.1 Organisasjonsprinsipper

Vi streber etter en slank konsernstruktur for enkel og effektiv operativ gjennomføring og

styring. Våre viktigste organisasjonsprinsipper er:

Formålet med driftsmodellen vår er å være et verktøy for å oppfylle vår visjon og misjon

i samsvar med lederskapsprinsippene våre. Ytelse handler om å levere som lovet, og om

kontinuerlig forbedring og utvikling. Kjerneelementene i driftsmodellen til add energy er:organisasjonsprinsippene våre, som illustrerer forretningsarkitekturen og

forholdene mellom de operative enhetene og morselskapet

prosessen "strategy to execution (S2E)" (fra strategi til gjennomføring),

som definerer de viktigste prinsippene for vår planleggings- og

ytelsesstyring


Vi oppnår operativ effektivitet og skaper verdi ved å holde hovedselskapene

våre som selvstendige enheter med en klar strategi og et klart mandat innenfor

rammeverket for konsernet og kravene som er definert. Hvert selskap ledes

av en daglig leder (MD – Managing Director) som rapporterer direkte til

administrerende direktør for add energy-gruppen (CEO Chief Executive Officer).

→ Selskapene har derfor klare forpliktelser, og det er to veldefinerte rolletyper –

linjeroller og funksjoner.
Støttefunksjoner er typisk økonomi, HMSK, personal- og ressursstyring,

forretningsutvikling, kommunikasjon og merkevarebygging og prosesseiere.

Det er opprettet arenanettverk for viktige støttefunksjoner som fungerer som

verktøy for erfaringsoverføring, spesialiststøtte kolleger imellom og effektiv

kommunikasjon og koordinering.

Ansvarsforhold og fullmakter etableres gjennom prosessen med delegering

gjennom linjen og gjennom tildeling av oppgaver til støtteroller.

4.2 Strategy to Execution (S2E) (fra strategi til gjennomføring)

Vi styrer og utvikler virksomheten vår i henhold til konseptet Strategy to Execution (S2E)

(fra strategi til gjennomføring), som dekker de fem viktigste aspektene ved virksomheten:


mennesker og organisasjon

HMSK

marked

operasjoner

finans

S2E’ene knytter økonomitall og andre KPIer (Key Performance Indicators, måleindikatorer)

direkte til strategiske mål og handlinger (gjennomføring) og revideres minst én gang per år.

26 We in add energy We in add energy 27


Del B

4.3 Gjennomføring

4.3.1 Oppfølging av virksomheten

Oppfølging av virksomheten er et viktig ledelsesansvar og en aktivitet for kontinuerlig

oppsyn gjennom linjeorganisasjonen. Oppfølgingen dekker alle aspekter i henhold til S2E.

Utvikling og ytelse overvåkes i praksis via:

månedlige finansmøter

månedlig rapportering

årlig S2E-/planleggingsprosess

kontinuerlig dialog

separate møter etter behov

revisjoner og tilhørende oppfølging

arbeid gjennom arenanettverkene

ledelsesmøter

4.3.2 Ledergruppen (Chief Executive Committee, add cec)

add energy har en Chief Executive Committee (add cec) som er vår øverste ledergruppe. add

cec ledes av CEO og møtes på hans initiativ. Den er sammensatt som følger:
CEO (konsernets administrerende direktør)

MD’ene (daglig leder i hvert datterselskap)

viktige støttefunksjoner på gruppenivå CFO, (Chief Financial Officer,

Finansdirektør), Group HSEQ Manager (HMSK-leder) og Group Communication

Manager (kommunikasjonsjef).

Formålet med møtene i ledergruppen er:

å dele, informere og tilrettelegge for vekst og samarbeid på tvers av hele

organisasjonen.

å bygge en felles lagånd og kultur i en tilnærming med mottoet ett team med

felles mål (ref. ”One team - common goals”)

å løse reelle problemer etter behov

å holde oppsyn over virksomheten, overvåke ytelse og sikre gjennomføring i

samsvar med S2E

I tillegg har den øverste ledergruppen en funksjon som nettverksarena mellom lederne for

datterselskapene på en lignende måte som definert ovenfor.

28 We in add energy We in add energy 29


Del B

4.3.3 Nettverksbygging/add-arenaer

Hovedformålet med add-arenaene er å støtte og utvikle utvalgte støttefunksjoner på tvers

av gruppen. Deres rolle er å heve kvaliteten og effektiviteten til disse funksjonene basert

på de kollektive tekniske ferdighetene og den kollektive erfaringen som summen av de

individuelle arenamedlemmene utgjør over hele add energy. Mer informasjon er å finne i

mandatene, som etableres av CEO i samarbeid med arenalederen.

Representasjon via add-arenaer har også som formål å hjelpe add energy med integrering,

samarbeid, forbedring og erfaringsoverføring på en måte som ivaretar lokale særtrekk

og behov. Og for de oppnevnte medlemmene er det en mulighet til personlig utvikling og

nettverksbygging.

Arenalederne oppnevnes av CEO for add energy gruppen. Andre medlemmer oppnevnes

av sin daglige leder (MD). MD’ene for datterselskapet skal sørge for at hvert av selskapets

arenamedlemmer har en klar forståelse av sin fullmakt og sitt ansvarsområde. I siste

instans er det de enkelte MD’enes ansvar å holde seg informert og levere/delegere

støttefunksjoner både overfor konsernet og egen organisasjon.

Erfaringer og ideer fra arenaene evalueres og utvikles og presenteres for beslutningstaking

og oppfølging etter behov. De tildelte mandatene og våre funksjonelle organisasjonskart vil

angi hvordan man skal gå frem, i samsvar med den den aktuelle sakens natur. Arenalederen

er ansvarlig overfor add cec og konsernorganisasjonen, og arenamedlemmene er ansvarlig

overfor sitt eget selskap.

Hver enhet (morselskap og datterselskaper) har rett til ett medlem i hver arena.

Medlemskap forutsetter en arbeidskapasitet som definert av arenamandatet. MD’ene

for datterselskapene velger sine kandidater på grunnlag av lokal delegering av den gitte

støttefunksjonen. Hvis det ikke finnes noen opplagt lokal delegering, er MD’en selv

assosiert medlem. Et assosiert medlem er hovedsakelig et kontaktpunkt. Han eller hun

deltar på arenaens møter og aktiviteter som avtalt med arenalederen.

I tillegg til add-arenaene som er nevnt ovenfor, har vi følgende andre grupper som jobber

på tvers av organisasjonen:

add cec: den øverste ledergruppen, beskrevet i forrige seksjon

Bid-review team (anbudsgrupper): oppnevnes på ad-hoc-basis og er styrt etter

behov for hvert aktuelle tilfelle: samarbeid og kvalitetskontroll

sikkerhetsledernettverk: verneombud og lignende funksjoner ved gruppens

ulike kontorsteder

tekniske eller fagnettverk: selvstyrte grupper oppnevnt og drevet av lokale

initiativer (typisk "team xyz")

Hver gruppe og arena utvikler sine egne arbeidsprosedyrer slik de finner det

hensiktsmessig. Noen kan ha regelmessige møter, mens andre utfører rollen sin mer

sporadisk.

De syv add-arenaene er som følger:
add exergy

(styringssystem, HMSK, erfaringsrapportering, beredsskap)

add finance

(årsregnskap, kontantstrøm, månedlig rapportering, aksjonærinformasjon)

add focus

(informasjon, kommunikasjon, merkevarebygging, konferanser)

add market

(deling av markedsinformasjon, kundepleie, kundetilfredshet, konferanser)

add people

(personal / personalrelaterte saker, arbeidsmiljø)

add it

(IT-sikkerhet/-integritet, planlegging og koordinering av IT-administrasjon og

-støtte)

add office

(kontoradministrasjon og -ledelse)

30 We in add energy We in add energy 31


Del B

5

Policyer

5.1 Mennesker og organisasjon

Som et globalt kompetansehus har add energy de høyeste ambisjonene når det gjelder

å tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste menneskene i bransjen. Med beste mener vi

kombinasjonen av akademisk og/eller praktisk erfaring, kultur, verdier og prestasjoner.

Oppnåelse av vår visjon forutsetter at ansatte, kontraktører, ledere og beslutningstakere

fra alle deler av add energy bruker våre policyer og nøkkelprinsipper aktivt som grunnlag

for måten vi driver virksomheten på.

I add energy har vi som filosofi å inspirere hverandre ved å oppmuntre til åpenhet, tillit,

respekt og stimulerende kreativitet, innovasjon og entusiasme. Vi er ONE PROGRESSIVE

ENERGY (én progressiv energi) – og verdiene våre har avgjørende betydning i vår kulturog

organisasjonsfilosofi, som driver beslutningene våre og støtter utviklingen fremover.

Vi har etablert følgende nøkkelprinsipper for å samstemme add energy-gruppen, fremme

beste praksis blant personellet og styrke aksjonærenes tillit:

være et fremragende sted å vokse og prestere

bygge add energys omdømme, bransje og generell tiltro gjennom profesjonell

opptreden og kompetanse på høyeste nivå

oppmuntre personell til å bygge opp kompetanse gjennom nye og varierte

utfordringer på arbeidsplassen og via formell opplæring

fremme trygt arbeidsmiljø gjennom et sterkt HMSK-fokus

være en foretrukket arbeidsgiver som tiltrekke oss dyktige fagfolk

ta til oss etoset (moralsk og kulturelt særpreg) fra moderne ledelse

sørge for tydelig lederskap, og foreta passende måling og belønning av innsats

og leveranser

fremme en kultur av åpen kommunikasjon, samarbeid, fri tenkning og kreativitet

Realiseringen av denne policyen

(arbeidsprosesser og detaljerte bestemmelser) er

gjenstand for lokal eller regional differensiering når det er

hensiktsmessig for å oppnå mer tydelighet og bedre samsvar med

gjeldende interne og/eller eksterne rammer. Dette kan være gitt

for eksempel som skriftlige personalhåndbøker eller retningslinjer.

32 We in add energy We in add energy 33


Del B

5.2 HMSK

5.2.1 Kvalitet

add energy ønsker å levere førsteklasses kvalitet i samsvar med avtalt omfang. Det er

derfor vi bygger et kompetansehus med spesialiserte ferdigheter og gjennomføringsevne.

Målet vårt er fornøyde kunder – kunder som ønsker å gjøre forretninger med oss på nytt.

5.2.2 Helse

En sunn sjel i et sunt legeme er et aktivum for den ansatte og dermed for gruppen og for

kundene våre.

Vi vil at mennesker skal ha det gøy på jobben. Vi ønsker at add energy skal oppfattes som et

fremragende sted å vokse og prestere.

Målet vårt er å oppnå de laveste fraværstallene i bransjen.

5.2.3 Sikkerhet

Tenkemåten vår er null ulykker og ingen skadevirkninger. Sikkerhet har høyeste prioritet.

Ingen kompromisser. Risikovurdering og et kontinuerlig fokus på sikkerhetsplanlegging

og -bevissthet under utførelse av arbeidet står derfor sentralt i add energy. Vær også

oppmerksom på at sikkerhet og risikostyring er en av våre kjerneleveranser.

5.2.4 Sikkerhet

Beskyttelse av mennesker og informasjon går foran alt annet i add energy. Vi streber alltid

etter å være forutseende og iverksette forebyggende tiltak mot potensielle trusler.

Personellet vårt skal alltid føle seg trygge, og kundene våre skal ikke være i den minste tvil

om at de kan betro oss med data eller annen eiendom.

Målet vårt er personell som opplever seg trygge, samt ingen tap av integritet eller

informasjon på avveier.

5.2.5 Miljø

I add energy har vi bygd en bærekraftig forretningsmodell som baserer seg på respekt for

ressurser og det ytre miljøet. Vi praktiserer et ”føre var” prinsipp i forhold til miljømessige

utfordringer i operasjonene våre. Alt personell og alle enheter i add energy forventes, når

anledningen byr seg, aktivt å iverksette tiltak for å fremme miljøansvar og oppmuntre

til utvikling og utbredelse av miljøvennlig teknologi. Vær også oppmerksom på at

miljøstyring er en av våre kjerneleveranser

Målet vårt er kontinuerlig å redusere miljøpåvirkningene av den operasjonelle

virksomheten vår.

Målet vårt er null ulykker, ingen skadevirkninger og fullt

samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

34 We in add energy

We in add energy 35


Del B

5.3 Etikk og moral

5.3.1 Menneskerettigheter

add energy støtter beskyttelse av internasjonalt erklærte menneskerettigheter. Samfunn

hvor menneskerettigheter respekteres, er mer stabile og gir et bedre utgangspunkt for

forretningsdrift. Alt personell og alle enheter i add energy forventes, når anledningen byr

seg, å bidra til beskyttelse av disse rettighetene, og spesielt på måter som er relevante for

kjernevirksomheten vår.

Dette kan føre til, men ikke nødvendigvis, at vi ikke driver virksomhet i områder med

utilstrekkelige eller uklare menneskerettigheter. Omstendighetene vil ha avgjørende

betydning, der engasjementet vil bero på om forutsetningene er tilstede for at vi kan

bidra til en standardheving eller ikke. Vi holder oss unna og trekker oss ut av prosjekter og

aktiviteter som gjør oss medskyldige i brudd på menneskerettigheter.

5.3.2 Arbeidsstandarder

Vi mener at add energys policy for mennesker og organisasjon uttrykker generelle

arbeidsstandarder som er bærekraftige og derfor nyttige for forretningsvirksomheten. Vi

erkjenner imidlertid at arbeidsstandarder også påvirkes av faktorer som utdanningsnivå,

økonomisk status, politisk stabilitet og sosiale velferdsordninger, for å nevne noen. I en

operativ virksomhet eller en type kontordrift hvor omstendighetene eller forholdene kan

utgjøre en trussel mot grunnleggende arbeidsrettigheter, er det summen av faktorer som

er viktig for de enkelte arbeiderne og familiene deres.

Som et minimum ser vi i add energy det som en forpliktelse å være på vakt

mot mulig barnearbeid, alle former for tvangsarbeid og diskriminering når det

gjelder ansettelse og yrkesutøvelse, og iverksette tiltak under behørig forståelse

for årsakene og konsekvensene for menneskene som er involvert. Vi støtter

organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (feks. tariffavtale).

5.3.3 Korrupsjonsbekjempelse

add energy tolererer ikke korrupt praksis i noen form, inkludert utpressing og

bestikkelser. Vi støtter ikke bruk av skjult betaling, frynsegoder eller andre fordeler,

og ingen enhet eller person som er engasjert av add energy, har tillatelse til å

ta imot slik skjult betaling. I add energy snakker vi alltid åpent, og vi spør våre

linjeledere og kolleger når vi er i tvil. Korrupsjon er et alvorlig hinder for bærekraftig

utvikling og har uforholdsmessig stor innvirkning på fattige samfunn. Å involvere

seg i korrupt praksis innebærer også en intern undergraving av add energys

kollektive evne til å operere under høye etiske standarder.

36 We in add energy

We in add energy 37


Del B

5.3.4 Samfunnsansvar og bærekraft

Etterlevelse av våre kjerneverdier og HMSK og etiske policyer vil også i stor grad sette

bedriftens samfunnsansvar i handling. Formålet er å oppnå sosialt, kulturelt, økonomisk og

miljømessig bærekraftig utvikling for mennesker og samfunn som direkte eller indirekte

påvirkes av våre operasjoner. Bedriftens innflytelse kan være svært begrenset, men likevel

anser vi det som viktig alltid å være på utkikk etter forbedringsmuligheter, og å gripe dem.

add energy skal ikke involvere seg i selskaper, operasjoner eller forretningsforhold hvis det

er tvil om at de støtter bærekraftig utvikling.

5.4 Håndtering av kriser og beredskapssituasjoner

Trivselen til add energys ansatte og konsulenter og deres familier er et grunnleggende

anliggende for organisasjonen vår. Det skal opprettes planer og beredskapsteam for å

håndtere kriser og nødsituasjoner som involverer add energy-personell.

Målet vårt er å bli oppfattet som en verdifull ressurs og en ansvarlig organisasjon av

lokalsamfunnet som berøres av aktivitetene våre.

5.3.5 Rusmidler og alkohol

Vi i add energy er ansvarlige for og opptatt av våre ansattes velbefinnende. Det forventes

at alle til enhver tid ivaretar sin evne til å etterleve add energys filosofier og policyer – på

jobben, ved deltakelse på offisielle add energy-arrangementer (inkludert forretningsreiser)

og når man på andre måter representerer eller handler på vegne av add energy.

Ingen som jobber for eller på vegne av add energy, kan opptre beruset eller påvirket på

jobb eller innta rusmidler i arbeidstiden eller på arbeidsplassen (kontorer, installasjoner,

anleggsområder osv.). Sosiale arrangementer og representasjon i bedriftens egne lokaler er

unntatt når det er godkjent av aktuelle add energy-enhet.

Bedriften vil sørge for ansvarlige rammer rundt sosiale anledninger hvor det blir servert

alkohol, og det forventes tilsvarende ansvarlig atferd fra alle representanter for add energy.

På forretningsreiser, konferanser osv. og ved representasjon generelt har hver enkelt

en personlig plikt til å begrense alkoholinntaket slik at han eller hun ikke på noen måte

risikerer å sette sitt eget eller bedriftens omdømme i fare. Misbruk av andre rusmidler eller

narkotika aksepteres ikke og er forbudt i alle sammenhenger.

Noen kunder opererer med kontrakter som gir rett til å teste personell med hensyn til

narkotika og alkohol. add energy kan samtykke i slike betingelser såfremt personellet

som jobber under slike kontrakter, i god tid er informert om relaterte forventninger og

sanksjoner.

38 We in add energy We in add energy 39


Del B

5.5 Informasjons- og kommunikasjonsstyring

5.5.1 Generelle bestemmelser

En sunn kultur for formidling av informasjon er viktig i en kontinuerlig streben etter

kvalitetsforbedring. I add energy forventes det at alt personell deler informasjon internt

som påkrevd for at vi skal kunne utføre oppgavene våre på en opplyst måte og sikre vår

evne til å etterleve våre filosofiene og policyene våre i det daglige arbeidet. Dessuten har

åpenhet og informasjonsdeling en positiv innvirkning på det generelle arbeidsmiljøet.

Eieren av informasjonen har ansvaret for eventuell klassifisering som kreves for å

beskytte konfidensiell informasjon. add energys prosjektleder eller koordinator handler

på kundens eller tredjeparts vegne for å sikre at distribusjonsrestriksjoner overholdes.

Det er linjeledelsens ansvar å lage effektive ordninger etter behov og gjøre dem kjent for

personalet.

All kommunikasjon fra og innad i add energy og operasjonene våre skal være pålitelig,

korrekt og i henhold til en høy faglig og etisk standard. Dette innebærer også å informere

om kildene/forfatterne man har brukt, og skaffe seg tillatelse til å bruke dem.

CEO og Group Communication Manager (kommunikasjonssjefen) skal konsulteres

og holdes oppdatert i alle saker som involverer medieeksponering. Kontekstuelle

spesifikasjoner er gitt nedenfor. Vær også oppmerksom på at kommunikasjon og

omdømme er en av våre kjerneleveranser.

Du finner mer informasjon i de to underlagsdokumentene Branding and Communications

Guidelines (Retningslinjer for merkevarebygging og kommunikasjon) og Information

Management Guidelines (Retningslinjer for informasjonsstyring).

5.5.2 Bedriftsinformasjon

Ingen ansatt eller kontraktøransatt skal snakke om eller overbringe bedriftsinformasjon

eller utrykke synspunkter på vegne av add energy-gruppen eller dets datterselskaper

i fora hvor offentlige medier er til stede, uten forhåndsgodkjenning fra et medlem av

ledergruppen i add energy (add cec).

Offentlig informasjon eller offentlige uttalelser om add energy, våre prosjekter eller våre

operative enheter, skal normalt bare gis av CEO. Medlemmer av (add cec) eller en person

som er oppnevnt av disse medlemmene, kan uttale seg til medier hvis det på forhånd er

avtalt med CEO.

5.5.3 Teknisk informasjon

Når det gjelder formidling av teknisk ekspertise og generell bedriftserfaring, kreves det

for alt personell en informert klarering fra linjelederen før man uttaler seg offentlig.

Linjelederen har plikt til å definere et mandat, sak for sak, etter å ha vurdert aspekter som

mulig brudd på konfidensialitet, omdømme, etikk og interne anliggender som strategisk

timing, format, koordinering med andre add energy-enheter osv. Anliggendet skal drøftes

med relevant personell slik situasjonen krever det. Uavhengig av autorisasjonsprosess skal

CEO, selskapets egen MD og Group Communication Manager (kommunikasjonssjefen)

informeres i alle saker som involverer medieeksponering.

5.5.4 Personlig kommunikasjon

Denne delen omhandler situasjoner som ikke dekkes av noen av delene ovenfor.

Dette inkluderer arbeidsrelaterte personlige kommentarer og uttalelser i en uformell

sammenheng (uten en informert godkjenning), men også når man opererer uten noen

direkte relasjon til add energy, for eksempel gjennom i sosiale medier.

individuell basis støtter add energy ytringsfrihet for alle. Når det gjelder høyt kvalifisert

og utdannet personell engasjert av add energy, forventer vi imidlertid at det utvises god

dømmekraft i alle fora som er åpne for kunder eller publikum. Dette krever god forståelse

av kommunikasjon og media og hvordan informasjon sprer seg i sosiale medier som

Facebook, YouTube, offentlige blogger osv.

For å beskytte egen troverdighet og add energys omdømme ber vi derfor hver enkelt om å:


Være høflig og fintfølende overfor kulturelle, politiske, religiøse og sosiale

forskjeller.

Avstå fra kommentarer/uttalelser som kan tolkes som nedsettende,

fornedrende, provoserende e.l.

Avstå fra rasistiske, fordomsfulle og andre diskriminerende uttalelser.

Reflektere over verdien av å spre ensidig negativitet kontra det å komme med

innspill i en konstruktiv debatt.

Være ansvarlig. Anonyme uttalelser som ville fått deg til å rødme hvis de ble sagt

i åpenhet, bør ikke uttrykkes.

Uavhengig av sammenheng og medium har alt personell ansvar for å sikre at personlige

uttalelser som kan ha arbeidsrelatert innhold, alltid klart kommuniserer at de ikke uttrykker

add energys synspunkter (når de formidles uten godkjenning).

40 We in add energy We in add energy 41


Kjære kollega

Hvis du har lest gjennom hele dette dokumentet helt

uten spørsmål, så gratulerer! Hvis ikke, vær grei å utfordre

lederen din … eller en annen person i nærheten. Du vil bli

bedt om å bekrefte at du har forstått innholdet.

Uavhenging av dette har jeg et spørsmål til deg:

La du merke til at skjult bak det formelle uttrykket i We in

add energy, ligger også mye av vår identitetshistorie skjult?

Dette er en fortelling jeg er stolt av: Vi vandrer denne veien

sammen, og sammen former vi hva, hvem og hvor vi er

i dag. add energys forretningsmodell har vist seg å være

både fleksibel og robust, selv gjennom en betydelig vekst

på kort tid. Trygt forankret i filosofiene og policyene som

presenteres i We in add energy, skaper vi ”bærekraftig

valuta for pengene”. Hvis du ennå ikke er overbevist, bør du

lese dokumentet på nytt og diskutere det med kollegene

dine. Dette dokumentet beskriver limet som holder oss

sammen. Men det presenterer oss også for verktøyene vi

trenger for stadig å yte enda bedre og strekke oss enda

lenger. Fordi det er slik vi er.

Let us live it out, and BE that

Kristin Keiserås Bakkane

Group HSEQ Manager

“ONE PROGRESSIVE ENERGY” together.

Translation - La oss leve det ut, og VÆRE ”EN PROGRESSIV ENERGI” sammen.

42 We in add energy We in add energy 43


add energy

Hovedkontor

Besøksadresse: Forusbeen 10,

Postboks. 163

4065 Stavanger

tlf.: 51 95 00 00

addenergy@addenergy.no

addenergy.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!