590316 - Bruksanvisning

gkwebonline.no

590316 - Bruksanvisning

Sliding Mitre Saw

Kap- och geringssåg

Kapp- og gjæringssag

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

SMS255BW

Varenr.590316


Kapp- og Gjæringssag SMS255BW

Norsk

Bryter

Støvpose

Øvre blad deksel

Nedre

bladdeksel

Blad

Anlegg

Fast

klemme

Bord

Forlengelsesarm

Gjæringskala


TEKNISKE DATA:

Kapp- og Gjæringssag SMS255BW

Spenning: ................................230V-50Hz

Effekt: ....................................1800W

Blad diameter: ........................255 mm.

Blad hull: ................................25,4 mm.

Hastighet u/belastning: ............4600 omdr./min

Vekt:........................................16 kg

Kuttekapasiteter:

90° ........................................290 x 75 mm.

45° ........................................210 x 75 mm.

Kuttekapasitet med helningsvinkel:

90° x 45° ................................290 x 45 mm.

45° x 45° ................................210 x 45 mm.

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid

følgende forholdsregler følges for å redusere

brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før

de begynner å bruke produktet.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for

regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte

omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke

maskinen i nærheten av brennbare væsker eller

gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre

og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

Norsk

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende

for å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.


Kapp- og Gjæringssag SMS255BW

BYTTE AV SAGBLAD

NB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før du

skal bytte sagblad.

- Løsne bolten som holder bladbeskyttelsen på plass

med en fastnøkkel som følger med.

- Både innerdeksel og bladdeksel vil da løsne, løft

deretter dekselet opp.

- Trykk inn spindel låseknappen på baksiden av

motoren, og bruk fastnøkkelen til å løsne bolten i

senter på sagbladet, skru medurs.

- Ta ut bolten og flensen, og bytt sagbladet.

NB! Ta av senterskiven på sagbladet og sett den på

det nye.

- Sett på det nye sagbladet og deretter flensen og skru

fast bolten (moturs)

- NB! Sjekk at sagbladet er satt på rett vei.

JUSTERING AV HELNIGSVINKEL

For å justere ønsket helningsvinkel, løsne på hendel bak

på sagen og juster sagen til ønsket vinkel (0-45°).

Lås deretter sagen i denne vinkelen.

JUSTERING AV GJÆRINGSVINEL

For å justere ønsket gjæringsvinkel, løsne på skrue i

front på maskinen. trykk ned knappen bak skruen og

juster til ønsket gjæringsvinkel.

Skru fast skruen når du har rett vinkel.

Norsk

BRUK

Før bruk må skruen bak på bordet løsnes, slik at sagen

kan skyves frem og tilbake uten problemer. Denne

sagen er egnet til kapp- og gjæring av tre og plast. Still

inn ønsket gjærings – og/eller helningsvinkel du skal

sage. Se til at materialet alltid ligger stabilt mot

anlegget og sagbordet, ved behov benyttes tvinger. Hold

aldri hendene nærmere klingen enn 12-15cm når

klingen roterer, samt brems aldri klingen med manuelt.

Ved kapping av mindre arbeidstykker må disse alltid

spennes fast samt ved gjæring blir resultatet bedre

dersom materialet spennes fast. La alltid motoren nå

høyeste hastighet før du begynner å sage. Motoren

krever god ventilasjon når den arbeider, hold derfor

ventilasjonsåpningene fri for smuss. Ta bort spiker,

skruer og lignende i arbeidsstykket før bruk. Bruk aldri

maskinen uten orginalmonterte sikkerhetsdetaljer.

Press aldri maskinen hardere mot arbeidsstykket enn

det har kapasitet til, samt anvend aldri defekt eller sløvt

blad.

VEDLIKEHOLD

Rengjør maskinen alltid etter bruk, og smør bevegelige

deler. Pass på at det ikke kommer smørning på

håndtaket. Maskinen må kun repareres av kvalifisert

personell hvis det er noe feil med den.


Kap- och Geringssåg SMS255BW

Svensk

Brytare

Dammpåse

övre klingskydd

Nedre

klingskydd

Klinga

Anhåll

Tving

Bord

Förlängning

Skala


TEKNISKE DATA:

Kap- och Geringssåg SMS255BW

Spänning: ................................230V-50Hz

Effekt: ....................................1800W

Klinga diameter: ......................255 mm

Klinga hål: ..............................25,4 mm

Hastighet u/belastning:................4600 v./min

Vikt: ........................................16 kg

Max kapbredd:

90° ........................................290 x 75 mm.

45° ........................................210 x 75 mm.

Max kapbredd dubbelgering

90° x 45° ................................290 x 45 mm.

45° x 45° ................................210 x 45 mm.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för

att minska risken för brand, elstöt eller personskada.

Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i

gång den här apparaten och spara instruktionerna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas

vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har

långt hår.

Svensk

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att

strömbrytaren är frånslagen när du sätter i

stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus

bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller

anordning än vad som rekommenderas i denna

instruktion eller i katalog kan innebära risk för

personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande

säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast

utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan

användaren råka ut för olycksfall.


Kap- och Geringssåg SMS255BW

BYTE AV SÅGBLAD

NB! Slå av maskinen och tag ut kontakten före byte

av sågblad.

-Lossa bulten som håller klingskyddet med nyckel

som medföljer.

- Både inner och ytterskydd vill då lossna, lyft därefter

upp skyddet.

-Tryck in spindel låsknappen på baksidan av motorn,

och använd fastnyckelen till att lossa klingbulten,

skruva medurs.

-Tag ut bult och klingbricka, och byt sågklingan. NB!

NB! Tag bort insatsringen på sågklingan och sätt den

på den nya.

- Sätt på den nya sågklingan och därefter klingbrickan

och skruva fast bulten (moturs)

- NB! Se till att klingan är satt åt riktigt håll.

JUSTERING AV KAPVINKEL

För att justera önskad kapvinkel, lossa på ratten bak på

sågen och justera sågen till önsked vinkel (0-45o).

Lås därefter sågen i denna vinkeln.

JUSTERING AV GERVINKEL

För att justera önskad gervinkel, lossa på skruven i

fronten på sågen. Tryck ned knappen bakom skruven till

önskad gervinkel.

Spänn fast skruven när du har rätt vinkel.

Svensk

ANVÄNDNING

Före användning skall skruven bakom på bordet lossas,

så att sågen kan skjutas fram och tillbaka uten

problem. Denna såg är producerad för kap- och gering

av trä, träfiber och plastmaterial. Ställ in önskad vinkel

du vill såga. Se till att materialet alltid ligger stabilt och

plant mot anhåll och sågbord, vid behov använd tvingar.

Håll aldrig händerna närmare klingan än 12-15cm när

klingan roterar, samt bromsa aldrig klingan manuellt.

Vid kapning av mindre arbetsstycken skall dessa alltid

spämmas fast samt vid gering blir resultatet bättre om

materialet spänns fast. Låt alltid motor komma upp i

fullt varv innan du bearbetar något material. Motorn

kräver god ventilation när den arbetar, håll därför alltid

vettilationsöppningarna fria från spån och smuts. Tag

bort spik, skruvar och liknande i arbetsstycket före

bruk. Använd aldrig maskinen utan orginalmonterade

säkerhetsdetaljer. Pressa aldrig maskinen hårdare mot

arbeidsstycket än det den har kapacitet till, samt

använd aldrig defekt eller slö klinga.

UNDERHÅLL

Rengör maskinen regelbundet efter användning, och

smörj rörliga delar. Undvik att det kommer smörjmedel

på handtaget.Maskinen får endast repareras av

kvalifiserad person om det uppstår fel.


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om

bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Kap och geringssåg

Märke ................Best Tools

Modell typ............SMS255BW

överensstämmer med följande norm

EN61029-1, EN61029-2-9, EN50081-1,

EN50082-1

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC

Denna maskin är framställd med

dubbelisoleringssystem enligt EU-direktiv nr. 20.

Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräver

ingen jordning.

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og

demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Kappe-/gjæringssag

Merke ................Best Tools

Modell ................SMS255BW

er i overensstennelse med normene

EN61029-1, EN61029-2-9, EN50081-1,

EN50082-1

samt bestemmelser gitt i direktiv

73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/EC

Denne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystem

i.h.t. EU-direktiv nr. 20. Dobbeltisoleringen

gir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording.

Halmstad, 2004-05-01

Trondheim, 01.05.2004

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras

väsentligt.

2004 © Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2004 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 590316

More magazines by this user
Similar magazines