COWI AS 2005

cowi.no

COWI AS 2005

COWI AS 2005


Utgiver

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

0605 Oslo

Telefon 21 00 92 00

Telefaks 21 00 92 01

e-post tood@cowi.no

www.cowi.no

COWI konsern er en ledende nordeuropeisk

rådgivervirksomhet med

ca 3300 medarbeidere. Vi leverer

tjenester over hele verden innen teknikk,

miljø og samfunnsøkonomi,

basert på miljø- og samfunnsmessige

hensyn.

I Norge er COWI AS et av de ledende

flerfaglige rådgivende ingeniørselskap

med ca 550 medarbeidere i inn- og

utland. Kjerneaktiviteten har hovedvekt

på sektorene avfall og miljø, prosjektadministrasjon,

samferdselsteknikk,

tekniske installasjoner og byggrådgivning,

vann og avløpsteknikk. Vi

satser spesielt på å videreutvikle vår

sterke posisjon innen helsebygg.

Redaksjon

Christian Nørgaard Madsen

Torill Odden

Tekst og design

Torill Odden

Jan Edvardsen

Foto/illustrasjoner

Birgit Farstad Larsen

Carina H. Thorvaldsen

Jan Edvardsen

Jaro Hollan

Marianne Solberg

Samfoto/Robert Bråthen

Samfoto/Marianne Grøndahl

Trykkeri

Spectra Offset AS

Omslag

Kåre Groven: Utkast. Skulptur ved

Oslo Lufthavn Gardermoen

©Kåre Groven/BONO 2006

Foto:©Jan Edvardsen

Opplag

2500.

Oslo, april 2006.


Innhold

2 God alene - best sammen

3 Glimt fra vårt indre liv

4 Avfall og miljø

6 Bygg

8 Forsyning

10 Helsebygg

12 Industri

14 Samfunn

16 Transport

18 Årsberetning 2005

22 Resultatregnskap

23 Balanse

25 Kontantstrømoppstilling

26 Regnskapsprinsipper

28 Noter

36 Revisjonsberetning 2005

37 Organisasjon

Årsberetning 2005


God alene

– best sammen

2005 var et godt år for de fleste virksomheter

i Norge. Også for COWI AS ble resultatet

meget tilfredsstillende, vi la nok

en viktig byggestein for videre vekst. Vår

omsetning endte på MNOK 481, dette er

en økning på 5% i forhold til 2004. Resultatet

før overskuddsdeling med våre ansatte

og før skatt, endte på MNOK 34,9,

hvilket er godt over budsjettet. Før skatt

ble resultatet MNOK 29,3. Alle øvrige

nøkkeltall utviklet seg i henhold til de budsjetterte,

eller bedre.

Den viktigste grunnen til å sette klare

økonomiske mål for en kunnskapsbedrift,

er å oppnå handlingsfrihet til å

videreutvikle medarbeidernes faglige og

mellommenneskelige kompetanse. Vi er

på god vei til å innfri våre mål, i tråd med

vår visjon.

Etter å ha blitt en del av COWI-konsernet

årsskiftet 2002/03, samt en rekke

endringsprosesser, gikk vi inn i 2005 med

navneendring fra Interconsult ASA til

COWI AS. Basert på vår nye strategi for

det norske markedet, tuftet på konsernstrategien

One company thinking, har

iverksatte tiltak medvirket til positive resultater

for våre kunder og medarbeidere.

COWIkonsernet beviste også i driftsåret

2005 sin internasjonalt ledende posisjon,

blant annet innen bru-området. Dette

ble stadfestet da konkurransen om den

banebrytende Messina-bruen ble vunnet.

Med et fritt spenn på 3300 meter, blir dette

den lengste hengebrukonstruksjonen

i verden.

Viktige strategiske hendelser i 2005

Overtakelse og styrking av COWIs

kompetanse innen bygg- og konstruksjon,

ved kjøpet av Aadnesen as

Oppbygging av bygg- og konstruksjonskompetanse

ved vårt Trondheimskontor

Overtakelse av energi- og miljøfirmaet

DEMP

I denne årsberetningen presenterer vi et

utvalg av våre interne og eksterne suksesshistorier,

det vil si oppdragene, personene

og prosessene bak våre bidrag

til å planlegge Norge. Gjennom årsberetningen

og den daglige kundedialogen

ønsker vi å understøtte vårt slagord

god alene – best sammen.

God lesning!

Christian Nørgaard Madsen

Årsberetning 2005


Glimt fra vårt indre liv

Midt oppe i hverdagens prestasjons- og

konkurransefokuserte jag, er det viktig å

huske at mennesket ikke lever av brød

alene; det trenger mer enn ernæringsriktig

føde. Dermed oppstår behovet for

sosiale møteplasser og delte opplevelser;

viktige byggesteiner for identitet og

fellesskap.

Respekt og raushet

Sentralt i COWIs visjon er målet om være

en organisasjon preget av arbeidsglede

og godt humør. Kombinert med høy og

variert kompetanse, skal dette skape en

attraktiv og romslig arbeidsplass. Medarbeiderne

skal vise hverandre respekt og

raushet, unne hverandre suksess. For å

oppnå den tryggheten dette betinger, må

vi bli kjent på mer enn det faglige plan.

Sosiale møteplasser

Møteplassene skaper vi sammen. Listen

over COWIs interne aktiviteter er mange.

De spenner fra reiser, kunst- og kulturbegivenheter

til klatring, brevandring, skiog

fjellturer, dykking, padling og båtturer,

til mer eller mindre strukturerte utflukter

og innfall. Planlegging, gjennomføring og

mimring, alt skaper et godt kollegialt lim.

Intern og ekstern brobygging

Ung i COWI er en strukturert møteplass

og et forum for erfarings- og informasjonsutveksling

blant yngre medarbeidere.

Det sikrer også tette bånd mot eldre

kollegaer og ledelsen. Kontakten mellom

COWIs medarbeidere og ledelse er for

øvrig så god at Tekna Privat valgte COWI

til Årets Bedriftsgruppe i 2005.

COWI ønsker å bruke sport og kultur

som en brobygger og har blant annet inngått

en samarbeidsavtale med Curlinggutta,

bedre kjent som OL-mestrene fra

Salt Lake City i 2002. Dette gjør curling

til en arena for relasjonsbygging overfor

kunder og samarbeidsparnere, samt en

intern motivasjonsfaktor. Curling er en

gentlemansport og lagidrett som lett kan

assosieres med

god alene - best sammen.

Årsberetning 2005


Avfall og miljø

Bærekraftig forvaltning av naturressursene forutsetter samspill mellom

ulike miljøhensyn. Avfall er ofte en verdifull ressurs.

Levestandarden og forbruket i den industrialiserte

verden øker sterkt, opphoping

av avfall er en stor utfordring. Myndighetene

stiller krav til en bærekraftig håndtering

av avfallsressursene via gjenbruk og

forsvarlig håndtering av husholdnings- og

næringsfarlig avfall. Når det gjelder miljøet

generelt, er krav om naturbeskyttelse en

del av beslutningsgrunnlaget for offentlige

etater og private firmaer.

Miljøvern, helse, livskvalitet og samfunnsøkonomi

henger sammen. Å se

dette, samt anbefale tiltak som ivaretar

alle faktorene, forutsetter flerfaglig kompetanse

og erfaring. COWI besitter dette.

Miljøhensyn bør være en rød tråd i all

planlegging og rådgivning. I tillegg til å

ivareta dette, er vi rådgivere når myndighetene

skal definere regler for beskyttelse

av naturen, samt hjelper private med å

tolke hvordan lover og regler skal etterleves

i praksis.

Vårt datterselskap Norsas har spesiell

kompetanse innen utredninger for håndtering

og behandling av avfall, administrasjon

av returordninger, informasjon og

kompetanseutvikling.

Kurs- og opplæringsvirksomhet

innen farlig avfall

Norsas er en av de største norske kursleverandørene

innen håndtering av farlig

avfall. Det kan være grunn- og videregående

kurs, eller oppdateringskurs/seminar

knyttet til nye regelverk, ny praksis

og nye avfallsfraksjoner som er blitt farlig

avfall.

Grunnkursene er tilpasset avfallsprodusenter

og avfallsmottakere. De videregående

kursene har mottakere av farlig avfall

som målgruppe. Sammen med Farlig

Gods AS, arrangerer Norsas kurs for

sikkerhetsrådgivere for transport av

farlig gods. Spesialtilpassede bedriftsinterne

kurs for avfallsprodusenter eller

mottakere av farlig avfall, eksempelvis

store industriforetak, står også på Norsas’

referanseliste.

Vurdering av kontrollordningen for

asfaltgjenvinning (KFA)

Kontrollordningen har eksistert siden januar

2001 og styres av Norsk Asfaltforening.

Etter 5 års drift ønsket de en grundig

og uavhengig vurdering av ordningen.

Norsas ble engasjert til å evaluere hvordan

den hadde fungert, blant annet i forhold

til informasjonsarbeid, brukertilfredshet,

ordningens organisering og måloppnåelse.

Og, ikke minst, komme med anbefalninger

om fremtidige prioriteringer

og tiltak.

Årsberetning 2005

avfallsanlegg/avfallsforbrenning

avfallsutredninger

bioenergi

bymiljø

elkraft

energi- og varmeplaner

enøk


Bergen havn

Bunnen av Bergen havn er sterkt forurenset

av en rekke miljøgifter. COWI har

utarbeidet en tiltaksplan for å rydde opp

i miljøproblemene. Arbeidet er utført for

SFT ved Fylkesmannen i Hordaland og

i samarbeid med NIVA, NGI og NGU.

Det er utført supplerende kartlegging,

undersøkelser av spredning av forurensede

sedimenter i havnebassenget og

kartlegging av aktive forurensingskilder

på land, samt risikoanalyse av ulike delområder.

Overskridelse av human tolererbar

risiko overfor PCB er brukt for å

rangere behovet for tiltak.

Det er påvist aktiv spredning av PCB

i store deler av det sentrale byområdet.

Første anbefalte tiltak er å få bedre kontroll

på landbaserte kilder, primært avrenning

fra de urbane områdene.

Vågen er et viktig byområde. De mange

fornminnene gjør den til Nord-Europas

viktigste marinarkeologiske havneområde.

Det er foreslått tiltak som ivaretar

disse verdiene.

forurenset grunn, men vi må ha både et

historisk og nåværende perspektiv på

vurderingene våre. Noen miljøsynder

er det for sent å gjøre noe med, derfor

må vi bruke mer kraft på å kartlegge de

forurensingskildene vi kan redusere, eller

stoppe. Dette krever en systematisk og

bred gjennomgang av hele problemstillingen,

hvor parametrene er mange og

til dels diffuse, resultatene tidvis overraskende.

Eksempelvis er det påvist at

PCB-holdig maling og murpuss utgjør

en diffus, dog aktiv forurensingskilde i

store deler av Bergen sentrum. I hvor

stor grad dette er en trussel for havneområdet,

er under utredning.

Systematikk og nøkternhet

COWIs prosjektleder, Oddmund Soldal,

forteller at opprydding i havneområder er

svært komplisert og trenger nytenking.

Det er lett å konsentrere seg om én stor

miljøsynder, mens bildet som regel er mer

sammensatt. I urbane områder er det

ofte en mengde miljøgifter i fritt omløp.

–Jeg sier ikke at vi skal avdramatisere

eksempelvis forurensning fra industri og

Finansielle og operative utfordringer

For å bringe dynamikk inn i prosessen,

mener Soldal det er viktig å skape forståelse

for hva den enkelte borger kan

bidra med, parallelt med tiltak i offentlig

regi. Dette krever penger, dermed er

kampen om offentlige midler i gang. Utfordringen

er å få fram alvoret i situasjonen

og nå ut med popularisert informasjon,

uten å skape panikk i befolkningen.

fjernvarme og -kjøling

forurenset grunn

hydro- og miljøgeologi

klimaplaner/kuldeanlegg

konkurranseutsetting

naturgass

varmepumpe

Årsberetning 2005


Bygg

Et bygg er mer enn et klimaskall. Det skal legge til rette for ulike

private og profesjonelle aktiviteter, samt være fleksibelt overfor

fremtidige behov.

Bygningsmassen er en viktig del av en

nasjons infrastruktur. Den representerer

en stor kapitalbinding som krever profesjonell

verdiforvaltning.

En stor del av verdens energi- og

materialproduksjon går til oppføring og

drift av bygninger. Det er et mål for oss

i COWI å la miljøeffektivitet være en rød

tråd i vårt arbeid. En bygnings plassering,

med trygg atkomst og trafikale hensyn,

samt stabilitet i infrastruktur som vei,

vann, avløp og avfall, er grunnleggende

for vår hverdag. I et trygt og godt miljø

inngår også nisjefag fag som akustikk,

brannsikring og security. COWI har alle

fagdisipliner i egen organisasjon og følger

prosjektet fra idé til eventuelt gjenbruk.

Hålogaland Teater

4. november 2005 åpnet dronning Sonja

Hålogaland Teater med bevingede ord

og stor entusiasme. Norges mest moderne

teater kunne tas i bruk.

Bygningen er preget av enkelthet og

rene linjer. Lys, luft og Tromsøsundet utenfor

de store vinduene skal slippe tanken

fri, åpne opp for assosiasjoner.

Gode skuespillerprestasjoner er ikke

nok for å skape den rette stemningen.

De færreste er klar over at ca. 80 % av

en teaterbygning er fylt med til dels sofistikert

teknologi. Hålogaland Teater inneholder

blant annet tre scener, to heiser,

kranbane, løftebord, verksteder og tekniske

rom.

COWI hadde forprosjekt og detaljprosjektering

av de elektrotekniske anleggene,

samt oppfølging i byggeperioden

inkludert ferdigstillelse av elektrotekniske

anlegg og elektroakustikk.

Bladet Byggeindustrien kåret Hålogaland

Teater til Årets Bygg 2005.

Nytt tungregneanlegg ved NTNU

NTNU i Trondheim satser på å være en

nasjonal ressurs for tungregning innen

grunnforskning, anvendt forskning og

praktiske anvendelser i næringsliv og

forvaltning. Meteorologisk Institutt benytter

tungregneanlegget til utarbeidelse

av værprognoser.

Årsberetning 2005

akustikk

brannsikring

byggeledelse

byggeteknikk

elektro

EMC


I løpet av 2006 skal et nytt anlegg settes

i drift. Det blir bygget opp fra bunnen

som en produksjonslinje, kravet til sikkerhet

er meget høyt i alle ledd. Den nye

modellen gjør det enkelt å skifte selve

regneutstyret. Det har mye kortere levetid

enn resten av linjen, eksempelvis

dieselaggregat og avbruddsfri strømforsyning,

(UPS). Hele produksjonslinjen

er designet av COWI. Arbeidene har

omfattet ingeniørfagene elektro, VVS,

bygg, geoteknikk og brann, samt prosjekterings-

og byggeledelse.

Deler av anlegget skal stå i rom som

bygges nye, andre skal inn i bygg som

er i full bruk til undervisning og forskning.

At det eksisterende tungregneanlegget er

i drift i de samme arealene, gjør prosjektet

svært komplisert. Før det gamle demonteres,

skal det driftes parallelt med det nye,

som vil bli Norges mest moderne og

driftssikre anlegg for levering av tungregnetjenester.

Oppgradering av sikkerheten

Oslo Lufthavn Gardermoen, OSL

Økende fare for terroranslag har fått fart

på EU-systemet, blant annet er nye og

strenge sikkerhetskrav til flyplasser lansert

med svært korte frister for ferdigstillelse.

Bakgrunnen er direktivet om økt kontroll

av personer og varer som skal innenfor

det ytre gjerdet på alle flyplasser.

COWIs oppgave for OSL var å prosjektere

3 nye porter, det vil si hovedport,

cargoport og vestport med tilhørende

vakter, samt nye veier inne på området.

At terroranslagene tas alvorlig, illustreres

ved at mens 21 personer tidligere tok

seg av den ytre vakten på Oslo Lufthavn

Gardermoen, må bemanningen økes

med 80 personer for å oppfylle de nye

EU-reglene.

COWI er rådgiver for bygg, arkitekt,

akustikk, brann, elektro, landskapsarkitektur,

vann og avløp, vei og VVS. Forprosjekt,

detaljprosjekt og arbeidstegninger

er produsert på rekordtid.

Stor bevissthet rundt intern KS i gruppen,

samt tett møtevirksomhet med OSL,

gjorde at prosjektet kom vel i havn innen

tidsfristen. –Vi tillater oss å være fornøyd

med at vi, til tross for korte frister, leverte

dokumenter i tide uten å hindre de utførendes

fremdrift, sier COWIs prosjektleder

Olav Økern.

FDVU

landskapsarkitektur

miljø

security

tele- og datakommunikasjon

VVS/inneklima/automatiseringsanlegg

Årsberetning 2005


Forsyning

Dagens åpne samfunn skjerper kravene til kompetanse og innsikt

innen forsyningssektorene.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. En

stabil og sunn vannforsyning og effektive

avløpsløsninger er avgjørende for vår

helse.

Vårt teknologiske samfunn er avhengig

av effektive og velfungerende forsyningssystemer.

Sikkerhet i ytelser og infrastruktur

er viktig, sårbarheten er stor i

forhold til samfunnsfunksjonene.

Bærekraftig forvaltning av naturressursene

er et viktig element innen forsyningssektoren.

Den globale ressurssituasjonen

tvinger frem en effektivisering av

energisystemene, samt fleksible og effektive

løsninger for produksjon, distribusjon

og energibruk.

Overvannshåndtering i

arealplanlegging

Stavsberg ligger dels i Hamar, dels i Ringsaker

kommune, området planlegges til

boligområde. Det drenerer naturlig mot

Hamar sentrum, der er imidlertid overvannsnettet

overbelastet. Kommunen

stiller derfor strenge krav til ytterligere

påslipp til det kommunale ledningsnettet.

COWI foreslo på et tidlig stadium i

planleggingen en blå-grønn overvannsløsning,

noe som er fanget opp i kommunedelplanen.

Dette betyr at overvannet

håndteres lokalt på overflaten i grønne

korridorer integrert i bebyggelsen. Korridorene

benyttes også til gang- og sykkelveier,

fremføring av ledningsanlegg,

lekeområder og generell grøntstruktur.

Konkret betyr dette at overvannet

håndteres ved infiltrasjon kombinert med

grønne kanaler, forsenkninger og dammer

for transport og magasinering, uten

ordinære overvannsledninger. Tiltakene

reduserer avrenningsintensiteten fra feltet

tilstrekkelig til at den kan slippes inn på

det kommunale nettet. Påkoblingen skjer

til eksisterende ledninger i ytterkant av

boligfeltet.

COWIs overvannsløsning gir blant annet

disse fordelene

utbygging kan gjennomføres uavhengig

av kapasitetsproblemer på

kommunens overvannsnett

løsningen gir en samfunnsøkonomisk

gevinst ved at den kan gjenomføres

i kombinasjon med eksisterende

infrastruktur

løsningen styrker trivselsfaktoren for

beboerne ved at overvannet blir til

estetiske og rekreasjonsfremmende

elementer i boligområdet.

Årsberetning 2005

energiplanlegging og energisystemer

hovedplaner vann og avløp

modellering vann og avløp

naturbasert VA

renseanlegg


Fredrikstad fornyer gågata

i sentrum

Gågata i Fredrikstad var preget av tidens

tann, sentrumsområdet trengte revitalisering

for å trekke til seg forretninger og

bli attraktiv for publikum. Kommunen besluttet

å gjennomføre en sentrumsfornyelse

ved å anlegge ny gågate med

granittbelegg og vannbåren gatevarme.

Eksisterende infrastruktur som vann- og

avløpsledninger blir skiftet ut samtidig.

For å unngå oppgraving av gata, er vannog

avløpsrør, fjernvarmerør, gatevarmerør

og kabler lagt i en gangbar servicekulvert

av betong. Gatevarmeanleggets

sentral er plassert i en parkeringskjeller

som er forbundet med servicekulverten

gjennom en gangbar sidekulvert.

De største utfordringene var av geoteknisk

art, samt å velge gode tekniske

løsninger for midlertidige vann- og avløpsløsninger.

COWI har prosjektert og koordinert

vann- og avløpsanleggene, byggkonstruksjoner,

gatevarme og elektrotekniske anlegg,

samt fulgt opp i anleggstiden.

Naturgass ut til by og land

Landets energiforsyning er til tider vanskelig,

mange ønsker at våre enorme naturgassressurser

under havbunnen skal

tas i bruk i langt større grad enn hittil.

For Gasnor as, landets største distributør

av naturgass, har COWI hatt prosjektoppdrag

i 15 år. Mange kilometer

distribusjonsnett er bygget på Vestlandet.

Flere bedrifter og boliger har byttet

forurensende oljebruk ut med naturvennlig

gass. Med få unntak er dette et vestlandsfenomen;

et landsdekkende ledningsnett

er kostbart å bygge i et land

som vårt, med høye fjell og dype fjorder.

LNG (Liquified Natural Gas), er naturgass

nedkjølt til -162°C. Den flytende

gassen kan fraktes med tankbil eller tankbåt

og oppbevares på godt isolerte tanker.

Dette gjør det mulig å bringe den ut

til norske byer og bygder uten å måtte

etablere kostbar infrastruktur.

Fabrikkanlegg for å omdanne gassen

til flytende form ble bygget på Karmøy i

2003, et nytt anlegg er under bygging i

Øygarden. COWI er ansvarlig for alt civilarbeid.

Det er bygget flere titalls LNGmottaksanlegg

i Norge hittil, mange er

under planlegging. COWI er sterkt delaktig

i prosjektering og bygging av disse.

Nye Notodden vannverk

Det er ikke dagligdags at norske byer

bygger nytt vannverk. Notodden er unntaket,

etter et par tiår med utredninger er

arbeidet med Nye Notodden vannverk

i gang.

Løsningen er basert på nytt inntak via

råvannspumpestasjon i Kloumannsjøen,

ca 3 kilometer nord for bykjernen. Derfra

fraktes vannet i nytt hovedledningsanlegg

til eksisterende bynett via et topp

moderne renseanlegg. Et stort utjevningsmagasin

i byområdet sikrer stabil

forsyning til abonnentene.

For å redusere den hygieniske risikoen

til et minimum, skal alle eksisterende

utslipp fra et stort område rundt Kloumannsjøen

fjernes og overføres til byens

kloakkrenseanlegg.

Selv om det bygges et helt nytt vannverk

med høy teknologisk kvalitet, er det

ikke mulig å sikre seg mot ekstreme situasjoner,

eksempelvis tilsig fra en ulykke

i nærheten av inntaket. Parallelt skal det

derfor bygges ut en beredskapskilde som

kan levere nok vann med fullgod kvalitet

under uforutsette forhold.

COWI prosjekterer alle tiltakene, det

vil si for- og detaljprosjektering, oppfølging

i byggeperioden, samt driftsmanualer.

saneringsplaner vann og avløp

telekommunikasjon

vann- og avløpssystemer

vannbehandling

vannressursforvaltning

Årsberetning 2005


Helsebygg

Bygningene og de interne prosessene skal legge til rette for høy

funksjonalitet, avansert utstyr, effektiv og omsorgsfull behandling av

sårbare sluttbrukere.

Planlegging og prosjektering av sykehusbygg

og omsorgsboliger stiller derfor høye

krav til rådgivernes kompetanse. Vi skal

ikke lenger kun prosjektere de bygningsmessige

og tekniske anleggene, vi skal

også beskrive funksjoner som rammer for

hele prosjektet, pris inkludert. Lang erfaring

og bred flerfaglighet er forklaringen på

COWIs ledende posisjon på det norske

helsebyggmarkedet. Vår samlede kompetanse

gjør det mulig å holde tritt med den

raske teknologiutviklingen, samtidig som

den er et fortrinn når det gjelder rehabilitering/drift.

Flerfagligheten gir overblikk til

å tenke helhetlig og utvikle gode prosesser,

både hva konkrete løsninger og samarbeids-

og gjennomføringsmodeller angår.

I skrivende stund er vi involvert i utbygging

av ca 600-700 000 m 2 sykehus og

omsorgsboliger.

St. Olavs Hospital

COWI har vært engasjert ved nye St. Olavs

Hospital siden 1997. Vi har bidratt med

prosjektering og oppfølging i byggefasen

for de tekniske fagene på de tre sentrene i

byggefase 1. Laboratoriesenteret ble idriftsatt

i 2005, mens Kvinne-barn-senteret

og Nevrosenteret er planlagt ferdigstilt i

2006.

I byggefase 2 er vi sentrale i prosjekteringsgruppen

Team St. Olav, et ansvarlig

selskap etablert etter å ha vunnet prosjekteringsoppdraget

for nevnte byggefase.

Forprosjektet for byggefase 2 ble

ferdigstilt januar 2005. Hyggelig å nevne

at skisse- og forprosjektet kvalifiserte prosjekteringsgruppen

til bonusutbetaling.

Funksjonsprosjektet er ferdigstilt.

Byggestart fase 2 skjedde høsten

2005. Stor produksjon av tegninger på

alle fagområder gjør at produksjonen til

entreprenøren kan holdes. Parallelt med

produksjon på byggeplass, er vi som rådgivere

i samhandling med entreprenører

og Helsebygg Midt-Norge for å etablere

et faglig og økonomisk fundament for det

videre arbeidet.

Nye Ahus

COWI har vært engasjert ved Nye Ahus

siden sommeren 2000. Vi er ansvarlig

rådgiver for elektro, IKT og SD-anlegg,

samt branntetting. Sykehuset skal fremstå

som heldigitalt, elektroentreprisen er

vurdert som tidenes største i Norge. Ifølge

fremdriftsplanen skal hovedbygget tas i

bruk høsten 2008, mens byggearbeidene

i sin helhet er planlagt avsluttet i

2012. Nå pågår detaljprosjektering og

fysisk utførelse parallelt i stort tempo.

Mens råbygg tar form, er innredningsarbeidet

startet i andre bygg.

Det har vært store endringer i rammevilkårene

underveis, spesielt omorgani-

10 Årsberetning 2005

akustikk

brannsikring

byggeteknikk

byggeledelse

elektro

EMC

FDVU


seringen til helseforetak og i byggherrens

organisasjon. En reduksjon av budsjettet

med 2 milliarder og tilhørende redusert

areal, ga mange omveier via nye forprosjekt.

Grunnlag for detaljprosjektering ble

utarbeidet i nært samarbeid med byggherre

og sykehusets brukerkoordinatorer.

Uten å endre tidsfristen for ferdigstillelse,

er byggetiden blitt ekstremt kort. Dette

skal innfris ved nært samarbeid med byggherren,

tydelige grensesnittavklaringer,

samt gode systemer og god vilje mellom

alle involverte.

Bærum sykehus

Prosjekt Ny nordfløy er et relativt stort

byggeprosjekt ved sykehuset Asker og

Bærum HF. COWIs engasjement startet i

2002 med for- og detaljprosjektering av

VVS- og elektrotekniske anlegg, bygningsteknikk,

akustikk, brann, VA og

vei. Etter kontrahering av totalentreprenør,

ble COWI engasjert til detalj- og

omprosjektering av de elektrotekniske

anleggene.

De nye bygningene er tatt i bruk, rehabilitering

av eksisterende startet, COWI

er rådgiver for de elektrotekniske anleggene.

I tillegg til prosjekt Ny nordfløy, har

vi vært engasjert i ulike prosjekt ved sykehuset,

blant annet nytt datarom, sikkerhetsstrategi

og oppgradering av elektroteknisk

sikring, prosjektering og byggeledelse

for utskifting av gammel automatikk

på alle ventilasjonsanlegg i eksisterende

bygningsmasse, samt integrering

av nytt SD-anlegg.

Rikshospitalet

Siden Rikshospitalet sto ferdig 1999, har

COWI vært engasjert som rådgiver for

større og mindre endringer og utvidelser.

Vi har hatt rammeavtale for elektroteknikk

siden 2001. Den siste tiden har vi

blant annet vært engasjert med ny barnehage

i Gaustadveien, utvidelse av eksisterende

pasienthotell, samt etablering

av nytt PET-senter (Positron Emission

Tomografi). Senteret utgjør nederste etasje

av et framtidig visualiseringssenter og

kan i grove trekk deles inn i produksjonslokaler

for fremstilling av radiofarmaka,

kliniske lokaler for pasientundersøkelser

og reserve/FoU-lokaler.

Radiumhospitalet

COWI har vært fast engasjert til ulike rehabiliteringsprosjekt

ved Radiumhospitalet

siden 1996. Oppdragene har i hovedsak

vært knyttet til prosjektering og oppfølging

innen elektroteknikk, samt VVS-relaterte

oppdrag som vannbåren varme og

brannsikring.

Andre prosjekteksempler

Utover de nevnte referansene, har COWI

en rekke rådgiveroppdrag landet over

knyttet til sykehus, sykehjem, trygdeleiligheter,

PU- og omsorgsboliger, etc.

Eksempler er Sykehuset Østfold i

Fredrikstad, Halden, Sarpsborg og Moss,

Sandviken Psykiatriske Sykehus, Bergen,

Solli Sykehus, Fana, Silsand psykiatriske

senter, Håkøya ungdomshjem, Lundefuglen

omsorgsboliger, Tromsø, Grande

sykehjem, Frogn. For Boligbygg KF i

Oslo har vi et stort antall prosjekter innen

ulike bygningskategorier.

landskapsarkitektur

miljøsikkerhet

miljøvennlig riving

prosjektadministrasjon

tele- og datakommunikasjon

termografi

VVS og inneklima


Årsberetning 2005

11


Industri

Industrien gir betydelige bidrag til en nasjons verdiskaping og er

viktig for stabilitet og utvikling.

En industribedrift skal produsere varer

og tjenester til konkurransedyktige priser

som samtidig gir god avkastning til eierne.

En bevisst og sunn bedrift bør også ivareta

sitt samfunnsmessige ansvar overfor

miljø, fysiske og personalmessige ressurser.

Dette krever kontinuitet i endringer

overfor indre og ytre rammebetingelser,

effektivisering av ulike nivåer i prosess

og produksjon, samt utvikling av

nye metoder og produkter.

COWI tilbyr rådgivning til private og

offentlige industribedrifter innen olje og

gass, større landbasert prosess- og næringsmiddelindustri

og mindre industribedrifter.

Våre tjenester dekker strategisk,-

ledelses,- organisasjons- og operativt

nivå. Vi gir råd gjennom hele prosessen

fra for- og detaljprosjektering, kontrahering

og bygging, til drift, vedlikehold og

utvikling.

Risikovurdering av kjemikalier i

arbeidsmiljø

På oppdrag fra Peterson Linerboard

foretok vi en gjennomgang og vurdering

av bedriftens kjemikaliebruk i forhold til

arbeidsmiljøet. Risiko for uhell og helseskader

ble vurdert med utgangspunkt i

kjemikalienes helsefarlige egenskaper,

bruksmåte og eksponeringsnivå. Basert

på resultatene, ble det utarbeidet en

handlingsplan for å redusere risikoen. Arbeidet

ble utført i nært samarbeid med

en arbeidsgruppe ved bedriften. COWI

benytter en egen analysemetodikk ved

gjennomføring av slike risikovurderinger.

Rådgivning i tilknytning til IPPCdirektivet

Ved utarbeidelse av nye utslippstillatelser,

skal miljømyndighetene legge til grunn

kravene i IPPC-direktivet. Dette innebærer

at bedriftene må gjennomføre en kartlegging

og rapportering av egen miljøstatus

i forhold til bransjebeskrivelse av

Best Available Technology. COWI bisto

Jøtul med å gjennomføre deres statuskartlegging.

Vi benytter en arbeidsmetode

og systematikk som gir en oversiktlig

og systematisk arbeidsprosess og rapporteringsform.

I tillegg til risikoanalyser og arbeidsmiljøoppdrag

for industrien, utfører vi

blant annet Due Diligence-revisjoner og

revisjoner i forbindelse med ISO14001-

sertifiseringer, samt oppdrag knyttet til

forurenset grunn og avfallsdeponering.

Industribygg

Borregaard Industrier

COWI er en betydelig leverandør til Borregaard

Industrier i Sarpsborg. Vårt engasjement

gjelder i hovedsak Miljø 2007

og består av flere delprosjekt for å innfri

nye utslippskrav som trer i kraft fra slutten

av 2007.

Utgangspunktet for vårt oppdrag er

en rammeavtale innen byggeteknisk rådgivning.

På grunn av vår store flerfaglighet

12 Årsberetning 2005

CFD-simuleringer

industribygg

miljømessig Due Diligence

olje og gass


er flere fagdisipliner kommet til etter

hvert. Halvparten av våre tjenester er

innen byggeteknisk rådgivning inkludert

prosjekt- og byggeledelse. Resten er

knyttet til elektro, VVS, vann og avløp,

akustikk og miljøteknikk.

Industrien stiller store krav til rådgiverne.

Bygningene skal tilpasses de krav

som prosessleverandørene stiller, kombinert

med blant annet strenge krav til arbeidsmiljø.

Dette krever rådgivere med

en fleksibel organisasjon som kan håndtere

hyppige endringer og korte tidsfrister.

COWIs flerfaglige kompetanse og

kapasitet er meget hensiktsmessig for

denne type industriprosjekter.

Simuleringsverktøy for Sør Korea

Trondheimsbaserte ComputIT er et deleid

selskap tilknyttet COWI. Internasjonalt

er ComputIT blant de ledende rådgiverne

innen brann- og strømningssimulering,

med oppdrag for blant andre Statoil,

Hydro, Total, ENI-gruppen, Conoco

Phillips, Gaz de France og BP.

På oppdrag av det Sørkoreanske industriselskapet

Hansol EME, har ComputIT

utviklet en avansert simulator for detaljert

simulering av de forbrenningstekniske

prosessene i et fluidized bed forbrenningskammer.

Simulatoren skal være et

redskap for optimal design av forbrenningsovner

med minimale utslipp av

uønskede stoffer til atmosfæren. Den er

svært fleksibel i forhold til avfall, utforming

av ovnene, luftsystemer og bruk av

sekundærbrensel. Dette gir brukerne stor

frihet til å tilpasse designet til avfallstype,

volum og bygningskropp.

Simulatoren er basert på ComputITs

eget CFD simuleringsverktøy Kameleon

FireEx, KFX ® .

produksjons- og prosessanlegg

risiko- og sårbarhetsanalyser

ytre miljø, helse og sikkerhet

Årsberetning 2005

13


Samfunn

Samfunnsplanlegging er vidtfavnende og sammensatt, det berører

og skal tilfredsstille svært ulike grupperinger og interesser.

Det kan være kommuner, grunneiere,

lover og regler, etiske retningslinjer, sikkerhet,

brukere og nabolag. COWI arbeider

blant annet med arealplanlegging, utvikling

av GIS-baserte systemer, risiko- og

sårbarhetsanalyser, offentlig forvaltning,

oppmåling og jordskifte, sosial- og samfunnsøkonomi,

sosial utvikling og utviklingsbistand.

Nytt kurs og konferansesenter

på Nesodden

På oppdrag for Fristaten AS har COWI

utarbeidet reguleringsplan og konsekvensutredning

for nytt kurs- og konferansesenter,

næringseiendom og boliger

på Nesodden. Det er lagt til rette for småbåthavn,

offentlig tilgang til området og

kystkultursti. Eiendommen var et tidligere

oljelager. Stikkord for prosjektløsningen

er strandsoneproblematikk, forurenset

grunn, offentlig tilgang, friluftsområde,

verneverdig villaområde, utvikling av eksisterende

næringsområde og atkomstvei.

Nå kommer vi og tar deg

I samarbeid med Bergen Parkeringsselskap,

har COWI utviklet et nytt on-linesystem

for ileggelse av gebyrer og oppfølging

av disse. Systemet inkluderer

håndholdte maskiner, strekkodeleser og

trådløs skriver. Hele løsningen er koblet

opp mot etatens sentrale database, med

mulighet til å hente informasjon fra blant

annet motorvognregisteret.

Løsningen inkluderer det siste av teknologi

og står for noe nytt ved å være

koblet mot sentrale databaser. Systemet

fungerer ved at kjøretøyets skilt leses med

strekkodeleser. Gebyret fylles ut ved nedtrekksmenyer

på en håndholdt maskin,

for deretter å bli skrevet ut via kobling

mot en skriver trafikkbetjenten bærer i

beltet. Innbetalinger hentes fra BBS, eieropplysninger

for de som ikke har betalt

gebyret hentes automatisk fra motorvognregisteret.

COWI er i samtaler med en rekke

norske, danske og tyske parkeringsselskap

om tilsvarende installasjoner.

14 Årsberetning 2005

arealplanlegging

geografiske informasjonssystemer og IKT

geografisk kartlegging

konsekvensutredninger

offentlig forvaltning


Risiko- og sårbarhets analyser, ROS

ROS-analyser er et verktøy for å kartlegge

og styre risiko, samt planlegge forebyggende

tiltak og beredskap. Offentlige

myndigheter, etater og virksomheter er

pålagt å gjennomføre denne type analyser

innen ulike samfunnskritiske områder.

En rekke forskrifter innen HMS- og forsyningsområdet

inneholder krav om risikovurderinger

eller ROS-analyser. Dette

er viktige grunnlag for retningslinjer og

bestemmelser for kommuneplanenes

arealdel. Kravene gjelder også for private

virksomheter når uønskede hendelser

kan få store samfunnsmessige konsekvenser.

Aktuelle områder for ROS-analyser er

drikkevannsforsyning, energiforsyning,

fjernvarmeanlegg, sikkerhetsarbeid i

næringslivet, kjemikaliehåndtering i industrien,

kommunalt planarbeid og reguleringsplaner.

Noen referanseeksempler:

Helse Bergen

ROS-analyse brannsikkerhet og teknisk

infrastruktur.

Helse Stavanger

ROS-analyse kriminelle handlinger.

Nordlandssykehuset

ROS-analyse landingsplass for helikopter,

knyttet til brann, havari og personsikkerhet.

Nasjonalgalleriet

ROS-analyse sikkerhet i bygningen.

FREVAR

ROS-analyse og beredskapsplan vannverk,

rense- og forbrenningsanlegg, avfallsfylling

og spesialavfallsmottak.

Norske Skog, Saugbruks

ROS-analyse kjemikaliebruk i arbeidsmiljø,

langtids- og uhellseksponering.

Internasjonal virksomhet

COWI har lang internasjonal erfaring fra sering av vannsektoren. Videre har vi

Øst-Europa, Asia og Afrika. Vår virksomhet

dreier seg i hovedsak om miljørelaings-

og forretningsmodeller og planer,

foretatt studier av alternative finansierterte

oppgaver med vekt på institusjonsbygging

og opplæring innen vann- og niske forundersøkelser og foreløpige

sosioøkonomiske undersøkelser, tek-

avløpssektoren. Å være en del av Cowigruppen

gir økte ressurser og stor tyngde Miljøkonsekvensstudier, kostnadsbe-

tekniske planer.

i markedet. Oppdragene er knyttet til norske

og internasjonalt finansierte bistandsmenter,

kontraktsmodeller og seminarer

regninger, tariffutredninger, anbudsdokumidler

og kommersielle prosjekt i samarbeid

med norsk industri.

hører også med.

WASHE - Water Sanitation and

Verdensbankstudie i Laos - privatisering

av vannforsyning i små byer COWI er rådgiver for å etablere vann-

Health Education, Malawi

Studien gjennomføres som pilotprosjekter

i seks små kommunesentra spredt helsestasjoner, de fleste i landlige omforsyning

og avløps-/avfallssystem for

over hele landet. Vi analyserer eksisterende

pumpemodeller for privat drift av paraplyorganisasjon med nær 200 helseråder.

Den lokale kunden er en kirkelig

små vannanlegg, for deretter å tilpasse stasjoner spredt over hele Malawi. COWI

de mest anvendelige til laotiske forhold. bistår blant annet med å finne tekniske

COWI har utarbeidet reformforslag for løsninger som kan forvaltes, driftes og

å tilpasse det juridiske, regulerende og vedlikeholdes av lokale krefter.

institusjonelle rammeverket til en privati-

oppmåling og jordskifte

sosial- og samfunnsøkonomi

sosial utvikling

steds- og landskapsanalyser

utviklingsbistand

Årsberetning 2005

15


Transport

En nasjons transportsystemer skal legge til rette for best mulig

fremkommelighet og sikkerhet, alt innen samfunnsøkonomisk

forsvarlige rammer.

COWI løser transportoppgaver med vekt

på samspill mellom høy teknisk spesialisering

og kompetanse innen økonomi,

miljø og risikovurderinger. Vår flerfaglighet

gjør at vi kan planlegge og gi råd for

alle prosjektfaser. Ytelsene våre omfatter

analyser, planlegging, forberedende undersøkelser,

prosjektering og utarbeidelse

av anbuds- og plandokumenter,

samt tilrettelegging for gode drifts- og

vedlikeholdssystemer.

Kollektivt samarbeid på tvers av

fylkegrensene

Kollektivtilbudet i Norge varierer fra fylke

til fylke. Dette har ofte sammenheng med

variasjon i befolkningsmengder, bosettingsmønstre

og geografi. Det henger

også sammen med ulike ambisjonsnivåer

og måter å organisere kollektivtrafikken

på.

Buskerud, Telemark og Vestfold har

innledet et regionsamarbeid, BTV. Gode

felles løsninger for kollektivtrafikken er

en målsetting i dette samarbeidet.

De tre fylkene har etablert et felles administrasjonsselskap,

Vestviken Kollektivtrafikk.

Målene er et bedre tilbud, flere

og mer fornøyde kunder, samt en effektivisert

drift av kollektivtrafikken i regionen.

Selv om det har vært en klar samarbeidsvilje

i de tre fylkene, har tradisjoner

og kulturforskjeller vært et hinder for å

nå de oppsatte målene. BTV innså behovet

for en uavhengig rådgiver til å

fungere som en katalysator og prosesspådriver.

De henvendte seg til COWIs

trafikk- og utredningsgruppe for å få

utformet en samordnet kollektivtrafikkplan.

Arbeidet er konkertisert i en plan som

synliggjør utfordringer og tiltak for en helhetlig

og styrket kollektivtrafikk i BTVregionen.

Planen er et styringsverktøy for

Vestviken Kollektivtrafikk, samtidig som

den gir politikere og myndighetspersoner

et bedre grunnlag for prioriteringer og

valg.

16 Årsberetning 2005

bruer

flyplasser

havner og marine konstruksjoner

jernbane og forstadsbaner


COWI planlegger hovedveisystemet

på Nord-Jæren

COWI arbeider med kommunedelplanen

for Gandsfjord bru i Sandnes og tilførselsveier

på hver side. Prosjektet er et element

i en regional utvikling i Norges sterkest

voksende område. Det byr på store

utfordringer med tilkobling til E 39 og

kjøpesenteret Kvadrat, samt nærføring

til byområder i Sandnes.

I tildelingsbrevet for prosjektet, sier

Statens vegvesen Region vest, i sine kriterier

COWI vant på god erfaring, best

flerfaglig sammensetning og faglig tyngde,

god oppgaveforståelse og fokus på

de riktige tema.

Parallelt er COWI med på å planlegge

Ryfast, fastlandsforbindelsen til Ryfylke

mellom Stavanger og Tau.

Byggeplan Rv 165 Slemmestadveien,

nytt kollektivfelt

Slemmestadveien sliter med køproblemer

i morgenrushet, hvilket medfører store

forsinkelser for kollektivtrafikken. Dette

skal det gjøres noe med. På oppdrag av

Statens vegvesen, Region øst, har COWI

utarbeidet byggeplan for nytt kollektivfelt

mellom Holmen og Hvalstrand. Veien får

nå tre felt i stedet for to. Avkjøringer og

kryss blir sanert vekk for å bedre oversikten

over trafikken som skal ut på Slemmestadveien.

Alle gjenværende kryss på

strekningen blir fullkanaliserte, noe som

øker trafikksikkerheten for området og

letter fremkommeligheten for den øvrige

trafikken.

Strekningen får en gjennomgående

gang-/sykkelvei med planskilt kryssing

av Slemmestadveien i form av to gangkulverter.

Prosjektet er et typisk samferdselsprosjekt

hvor fagfelt som vei,

støy, landskap, VA og konstruksjon samarbeider

tett for å oppnå det beste resultatet.

COWI sikrer togtrafikken

GSM-R (GSM-Rail) er et digitalt radiosystem,

utviklet for det europeiske jernbanenettet.

Systemet tilfredsstiller strengere

krav til dekning, tilgjengelighet og sikkerhetskritiske

funksjoner for togtrafikk

enn den ordinære GSM-standarden.

COWI har prosjektert og utarbeidet

prosjektunderlagene for samtlige GSM-

R-tunneler i Norge. Det omfatter ca. 500

tunneler med hovedvekt på Nordlandsbanen,

Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Prosjekteringen er utført i samarbeid

med Baneservice AS og Netel AS.

Vi har vært med i hele prosessen fra

besiktigelse av tunnelene til utarbeidelse

av arbeidsunderlag for teleinstallasjoner

og strømsforsyning. Når det gjelder strømforsyningen,

er det prosjektert syv større

1000V-anlegg for lange tunneler og utilgjengelige

strekninger som høyfjellet på

Bergensbanen og Drangsdalen på Sørlandsbanen.

Ikke bare troll i de norske fjell

COWI har varierte oppdrag knyttet til anlegg

i fjell, eksempelvis jernbane- og

veitunneler, lagerhaller, renseanlegg og

krafttunneler. I forbindelse med totalrenovering

av to undersjøiske tunneler i

Ålesund, samt Freifjordtunnelen ved

Kristiansund, arbeidet vi i 2005 blant

annet med prosjekteringen av dette for

Statens vegvesen, Region vest.

Tunnelene skal være åpne for trafikk

under ombyggingsperioden, hovedutfordringen

var å planlegge trinnvis utskifting

for å opprettholde god sikkerhet i anleggsperioden,

samt velge løsninger og

utstyr som reduserer vedlikeholdsbehovet.

Det er også prioritet på systemer og

driftsformer som ivaretar krav til energieffektiv

drift.

I nært samarbeid med vegvesenets

driftspersonell, har COWI utviklet funksjonelle

og kostnadseffektive løsninger,

samt utarbeidet konkurransegrunnlaget

for de elektrotekniske løsningene.

trafikkanalyser

transportplanlegging

tunneler

veier

Årsberetning 2005

17


Årsberetning 2005

En betydelig bedre utvikling enn budsjettert,

ga et overskudd på 22,2 mill.kr.

etter skatt og overskuddsdeling til medarbeiderne.

Dette bekrefter at 2005 var

et godt år for konsernet. Implementerte

strategiske endringer innen kundeorientering,

organisatorisk utvikling og faglig

satsing, har dermed vist seg vellykket.

Den positive utviklingen gjennom hele

året ga gode muligheter til å fokusere

mer på fremtiden enn daglige operative

aktiviteter. Iverksettelse av praktiske og

målrettede tiltak knyttet til vedtatt strategiplan

har stått meget sentralt i styrets og

ledelsens arbeid i store deler av 2005. Et

spesielt positivt element var økt fokusering

på vekst, noe som konkret førte til

overtakelse av et par mindre virksomheter

i løpet av året. Det er også lagt ned

betydelig innsats i rekruttering og generell

effektivisering for å sikre langsiktig

stabil lønnsomhet i konsernet.

Virksomheten

Vår visjon som rådgivende ingeniørselskap

er blitt verifisert og opprettholdt;

COWI AS skal være ledende innen rådgivning

og prosjektering, spesielt med

henblikk på kundeforståelse og kompetanse.

Solid bredde- og dybdekompetanse

er plattformen for de rådgivningsog

prosjekteringstjenestene vi tilbyr våre

kunder, nasjonalt og internasjonalt. Videreutvikling

av et tett og godt samarbeid

innen COWI-gruppen er en klar forutsetning

for å lykkes.

Vårt omdømme i markedet skal reflektere

at vi er faglig dyktige, tør å presentere

nye løsninger og er kundeorienterte.

Selskapet arbeider for en tydelig

nasjonal profil med sterk lokal forankring.

For de ansatte skal selskapet være en

arbeidsplass preget av arbeidsglede og

godt humør, hvor dyktighet og innsats er

verdsatt.

Selskapet har i tillegg til større enheter

i Oslo (hovedkontor), Trondheim,

Bergen og Fredrikstad, en rekke mindre

og mellomstore kontorsteder rundt om i

landet. En desentralisert tilstedeværelse

skaper nærhet til de lokale markedene

og gir samlet kapasitet og kompetanse

til å dekke store prosjektoppgaver. Tilhørigheten

til COWI-gruppen, representert

over hele verden, betyr en ytterligere

styrking av vårt tjenestetilbud og vår soliditet.

Dette, sammen med gode samarbeidsrelasjoner

med norske bedrifter og

bistandsorganisasjoner, danner grunnlaget

for selskapets aktivitet i utlandet.

Flerfaglighet og differensierte virksomhetsområder

sikrer helhetlige vurderinger

av prosjektoppgavene. Dette er forutsetningen

for å innfri COWIs mål om miljøvennlig

prosjektering og økt verdiskaping

for kunde, samfunn og sluttbrukere.

Marked

Konsernet tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester

med hovedvekt på:

bygg

forsyning

industri

miljø

samfunn

transport

Også i 2005 ga COWIs satsing på å sikre

flerfaglige oppdrag med utgangspunkt i

vår spisskompetanse god uttelling. Vi har

blant annet store løpende prosjekteringsoppdrag

på Nye Ahus, St. Olavs Hospital

og Nye Lysaker stasjon. Sammen

med en rekke andre vil disse oppdragene

bli videreført i 2006.

Overtakelsen av virksomhetene DEMP

AS og Aadnesen AS i siste halvdel av

2005, ga tilgang til ny og utvidet kompetanse,

samt nye markeder og kundegrupper.

Markedsutviklingen var generelt positiv

i hele 2005. For offentlig sektor var aktiviteten

spesielt høy innen helsebygg og

samferdsel. Det er for øvrig signaler om

vekst innen andre offentlige markeder.

Også privat sektor kan vise til en forsiktig

bedring av aktivitetsnivået.

Morselskap

COWI AS oppnådde i 2005 en omsetning

på 470,4 mill.kr., som er 38,6 mill.

kr. høyere enn for 2004. Driftsresultatet i

2005 var på 25,6 mill.kr, mot 10,1 mill.kr.

i 2004. Etter finansposter ble overskuddet

25,5 mill.kr. før skatt og 18,8 mill.kr.

etter skatt, mot overskudd på henholdsvis

11,6 mill.kr. før skatt og 17,9 mill.kr.

etter skatt for 2004. Styret ser seg godt

fornøyd med resultatet og mener at utviklingen

også i 2005 har vært meget

tilfredsstillende.

De samlede investeringene utgjorde

17,6 mill.kr. Utover investeringer til kjøp

av virksomheter, består beløpet i hovedsak

av investeringer i enten hardware eller

software (datautstyr).

Med regnskaps- og skattemessig virkning

pr. 01.01.2005, ble datterselskapet

Ingeniørene Strand og Grindahl AS fusjonert

inn i COWI AS. Tallene for COWI AS

i 2004 er ikke omarbeidet som følge av

fusjonen.

Etter styrets og administrasjonens oppfatning,

gir det fremlagte resultatregnskapet

og balanse med tilhørende noter

fyllestgjørende informasjon om driften og

selskapets stilling ved årsskiftet. Styret

kjenner ikke til forhold som kan påvirke

bedømmelsen av selskapet utover det

som fremgår av regnskapet.

Konsern

Konsernet hadde i 2005 en samlet omsetning

på 481,4 mill.kr., som er 25,9

mill.kr. høyere enn for 2004.

Etter overskuddsdeling til ansatte på

kr. 5,6 mill.kr., ble resultatet for konsernet

29,3 mill.kr. før skatt og 22,2 mill.kr. etter

skatt, mot et overskudd på 13,4 mill.kr. før

skatt og 19,8 mill.kr. etter skatt for 2004.

De samlede investeringene for konsernet

utgjorde 18,6 mill.kr.

Konsernet har langsiktige leieavtaler for

samtlige eiendommer i Norge og binder

derfor ingen kapital i fast eiendom i Norge.

I løpet av året er det foretatt nedbeta-

18

Årsberetning 2005


ling av rentebærende gjeld på til sammen

6,8 mill.kr., herav 2,0 mill.kr. i ansvarlig

lån fra eier. Dette lånet er siden 2004 blitt

tilbakebetalt med 2,0 mill.kr. pr. år.

Konsernets likviditetssituasjon er betydelig

bedret gjennom driftsåret, blant

annet gjennom målrettet arbeid for å

redusere kapitalbindingen. Ved årets utgang

var konsernets kontantbeholdning

på 36,0 mill.kr. Det er på samme tidspunkt

ikke trukket noe av etablert kredittramme

på 30,0 mill.kr. Med unntak av

det ansvarlige lånet, har konsernet ingen

langsiktig gjeld. Bortsett fra at det er avsatt

normale reserver til reklamasjoner

og kredittrisiko, er virksomheten i liten

grad eksponert for rente-, valuta- eller

annen finansiell risiko. Styret og ledelsen

er opptatt av å bedre konsernets likviditet

og arbeider kontinuerlig med dette og

løpende risikokontroll.

Egenkapital

Selskapets egenkapitalandel, inkludert

ansvarlig lån, var ved årsskiftet 37,8% av

totalkapitalen, mens tilsvarende nøkkeltall

for konsernet var 41,2%. Alle forpliktelser

overfor konsernets bankforbindelser

er overholdt.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven, blir det

bekreftet at en forutsetning om fortsatt

drift er lagt til grunn ved avleggelsen av

årsregnskapet. Til grunn for antagelsen

ligger en sunn økonomisk og finansiell

stilling, budsjettet for 2006, og tidligere

omtalte langsiktige strategiske planer og

målsetninger. Arbeidet med å ta ut synergier

på ulike nivåer innen konsernet

fortsetter, med særlig bevissthet på bedrede

kunderelasjoner og mer poengtert

markedsorientering.

Organisasjon og miljøforhold

Pr. 31.12.2005 hadde konsernet 474,7

årsverk fordelt på 460,2 årsverk i morselskapet

og 14,5 årsverk i selskapets norske

datterselskap. I tillegg arbeider ca.

70 personer i datterselskap/tilknyttede selskap

som COWI AS eier i utlandet. I løpet

av året ble det ansatt 66 nye medarbeidere

i morselskapet (inkl. ansatte fra innfusjonerte

datterselskap), mens 54 sluttet.

Organisasjonen var også i året som

gikk relativt stabil. Bedre tilpasset oppdragsmengde

i forhold til bemanningen,

samt reduserte kostnader, ga økonomisk

handlingsfrihet og nye muligheter for

vekst og videreutvikling. Det har vært et

godt samarbeid med de ansattes organisasjoner

og fellesutvalg. Dette underbygges

blant annet av at Tekna sentralt

valgte Teknas bedriftsgruppe i COWI til

Årets Bedriftsgruppe 2005. Hovedbegrunnelsen

var det gode samarbeidet

mellom de tillitsvalgte og virksomheten.

Sykefraværet var på 3,9 % i 2005

(mot 3,4 % i 2004), hvorav 3,0 % (2,5 %

i 2004) utgjorde langtids sykefravær for

morselskapet. Det ble registrert 1 skade/

ulykke i 2005 uten sykefravær. Det ble i

forbindelse med hendelsen ikke avdekket

svikt i selskapets interne sikkerhetsrutiner

eller arbeidsprosesser.

COWI AS driver sin virksomhet i moderne

lokaler med tidsmessige hjelpemidler.

Arbeidsmiljøet anses som godt.

Miljørapportering

COWI konsern har ingen produksjon

som forurenser det ytre miljøet. Virksomheten

er videre direkte engasjert med

forbedringsforslag og rådgivningstiltak

innen miljøsektoren hos mange kunder.

Konsernet er bevisst på at også vår type

kunnskapsbedrift indirekte påvirker miljøet

og følger tett opp forhold knyttet til

det interne miljøarbeidet. COWI ønsker å

fremstå med høy miljøprofil og arbeider

for økt bevissthet om dette i hele konsernet,

blant annet gjennom sertifisering

som Miljøfyrtårn.

Likestilling

COWI AS og de norske datterselskapene

fører en likestillingspolitikk basert på et

mangfold av verdier og egenskaper blant

medarbeiderne, med like muligheter for

begge kjønn ved rekruttering, videreutdanning,

avansement og egenutvikling i

jobben. Virksomheten har tradisjonelt rekruttert

fra miljøer hvor kvinner har vært

underrepresentert. Vi har i dag en total

kvinneandel på 25 % (24 % i 2004), med

høyest kvinneandel i administrasjonen på

75 % (58 % i 2004). I de operative enhetene

er kvinneandelen 17 % (21 % i 2004).

Videre er 2 av 6 faste styremedlemmer

kvinner, 1 av 7 ledere i konsernet er kvinne,

mens 5 av 39 i mellomledelsen er kvinner.

Det er et mål å øke kvinneandelen på

alle nivåer i konsernet. Det vil derfor satses

på å utvikle kvinnelige ledere gjennom

lederutvikling og andre tiltak. I kontakt

med universiteter og høyskoler blir

det i våre presentasjoner lagt vekt på å

fremheve COWI som en attraktiv, utfordrende

og spennende arbeidsplass for

kvinner. Ved rekruttering søker konsernet

den til enhver tid faglig best kvalifiserte

person. Ved like forhold velges det underrepresenterte

kjønn. I de siste tre årene

har kvinner utgjort 20,5 %, tilsvarende 17 %

i 2004 av våre nyansettelser.

Lønnspolitikken er uavhengig av kjønn.

For morselskapet utgjør gjennomsnittlig

årslønn for kvinnelige ingeniører og sivilingeniører

97,7 % (90,2 % i 2004) av gjennomsnittlig

årslønn for mannlige ingeniører

og sivilingeniører. Årsaken til denne

forskjellen er at gjennomsnittsalderen for

kvinner ligger 2,0 år (6,1 år i 2004) lavere

enn for menn. Justert for denne forskjellen

i alder for våre mannlige og kvinnelige

sivilingeniører og ingeniører, blir avviket

ubetydelig. Ledere er ikke inkludert i de

refererte gjennomsnittslønningene.

Arbeidstidsordningen er ikke avhengig

av kjønn, vår erfaring er imidlertid at flere

kvinner enn menn foretrekker deltidsstillinger.

I dag har 30,2 % (32,5 % i 2004)

av våre kvinnelige medarbeidere deltidsstilling.

Gjennomsnittlig stillingsandel for

kvinner er på 93,6 % (92,7 % i 2004) og

for våre mannlige medarbeidere 97,1 %

(99,0 %). Konsernet legger til rette for fe-

Årsberetning 2005

19


dre som ønsker å ta mer omsorgsansvar

ved å gi dem fleksibilitet, både i forhold

til arbeidstiden/-stedet og ved avvikling

av permisjoner. Erfaringen er at fedre nå

tar et større omsorgsansvar i forbindelse

med barns fødsel og sykdom.

Styret

Det overordnede styrearbeidet i konsernet

foregår i morselskapet COWI AS.

Styrets arbeid og oppgaver følger aksjeloven,

vedtektene, styreinstruks og

den til enhver tid avtalte arbeidsordning

fastsatt av styret. Blant annet har styret

som oppgave å fastsette overordnede

mål og strategier, vedta budsjett- og fullmaktsrammer,

behandle og godkjenne

årsregnskap og delårsregnskap, samt

vedta større investeringer og endringer

i konsernets organisasjon og virksomhet.

Ved den ordinære generalforsamlingen

27. mai 2005, gikk Keld Sørensen, Knut

Næss, Torstein Leirfall Pedersen og Helge

Gullaksen ut av styret. På samme tidspunkt

ble Thomas Q. Nielsen, Siri B. Aas-

Aune, Kari Ekker og Ulf Haugen valgt til

nye styremedlemmer.

Administrerende direktør

Den løpende forvaltningen ivaretas av

administrerende direktør i samsvar med

styrets beslutninger og instruksjoner.

Administrerende direktør har et nært

samarbeid med styrets leder og holder

styret løpende informert om konsernets

virksomhet og utvikling. Administrerende

direktør og resten av ledelsen har regelmessig

felles møter for å vedta tiltak og

beslutninger om daglig drift og legge rammer

og planer for virksomheten fremover.

Ledelsen

Følgende personer utgjorde ledelsen i

COWI AS i 2005:

Adm. dir. Christian Nørgaard Madsen

Økonomidirektør Finn Rødseth

Regiondirektør Egil Bøckmann

Regiondirektør Terje B. Nikolaisen

(fra 1. september)

Regiondirektør Svein Sande

Internasjonal direktør Jan Eklund

Det danske selskapet COWI A/S eier

100 % av aksjene i COWI AS. Med dette

som bakgrunn, arbeider konsernet og ledelsen

i Norge også for at COWI-gruppens

samlede interesser skal bli best mulig

ivaretatt i de markeder som blir betjent.

Datterselskap

Virksomheten i disse selskapene er rettet

mot spesielle markedssegmenter, produktområder,

eller geografiske satsingsområder.

Datterselskapene arbeider innen

utvalgte deler av COWIs totale tilbud av

produkter og tjenester.

Norsas AS

Selskapet, som eies 100 % av COWI AS,

har 15 ansatte ved sine kontorer i Oslo og

Trondheim. Norsas er et kompetansesenter

for avfall og gjenvinning og tilbyr

tjenester knyttet til utredninger, analyser

og strategi innen avfallsområdet. Selskapet

blir ledet av Barbro Sørlid Engh, som

er med i konsernledelsen. Norsas oppnådde

i 2005 et meget godt resultat.

Øvrige heleide datterselskap

COWI AS har to datterselskap i utlandet,

Internor Holding Ltd i Zimbabwe og Interconsult

Zambia. Førstnevnte selskap eier

og forvalter diverse eiendommer som gir

en svært begrenset økonomisk effekt,

mens sistnevnte er uten reell aktivitet og

er under formell avvikling.

Fremtidsutsikter

Styret mener at implementerte tiltak har

resultert i en vellykket omlegging av virksomheten

i de senere årene. En konsekvens

av disse endringene er en dokumentert

evne til å oppnå gode økonomiske

resultater. Deltagelsen i et større

internasjonalt konsern med solide markedsposisjoner

har også bidratt til dette

gjennom økte muligheter for verdifullt samarbeid

på tvers av landegrensene.

COWI AS vil i 2006 være spesielt fokusert

på å videreføre strategien, med

økonomi, marked og kunder, organisasjons-

og kompetanseutvikling som de

sentrale elementene. Utarbeidelse og implementering

av handlingsplaner for disse

områdene med sikte på lønnsom

vekst, samt videre utvikling av samarbeidet

med resten av COWI-gruppen, vil

være prioriterte oppgaver.

Markedsutsiktene ved starten av året

er omtrent som ved inngangen til fjoråret.

Både for privat og offentlig sektor er det

grunn til å forvente et stabilt aktivitetsnivå.

COWI AS hadde ved inngangen til året relativt

sett en bedre tilpasset ordrereserve

enn tidligere, med flere inngåtte kontrakter

for langsiktige og store prosjekteringsoppgaver.

COWI AS vil også i 2006 satse

spesielt på aktiviteter som ligger innen

kjernevirksomheten. Aktiviteter som ikke

understøtter vår strategi på en lønnsom

måte, vil bli avviklet eller solgt.

For datterselskapet Norsas AS er markedsutsiktene

generelt gode.

Resultatdisponeringer

Konsernets årsresultat for 2005 ga et overskudd

på 22.216.192 kroner. COWI AS

oppnådde et overskudd på 18.753.616

kroner i 2005, som styret foreslår å disponere

slik: 18.753.616 kroner overføres

til annen egenkapital. Morselskapets

frie egenkapital pr. 31.12.2005 utgjør

19.995.000 kroner.

20

Årsberetning 2005


Oslo, 17. februar 2006.

Styret for COWI AS

Klaus H. Ostenfeld

Styreleder

Henning H.Therkelsen

Styremedlem

Thomas Q. Nielsen

Styremedlem

Siri B. Aas-Aune

Styremedlem

Kari Ekker

Styremedlem

ulf Haugen

Styremedlem

Årsberetning 2005

21


Resultatregnskap

Beløp i 1.000 NOK

COWI AS

COWI konsern

Note 2005 2004 2005 2004

Honorarinntekt 462 952 422 244 470 824 443 090

Annen driftsinntekt 7 433 9 564 10 570 12 390

Underleverandører og utlegg 79 629 69 115 77 958 65 421

Lønnskostnad 11,14 280 447 260 270 290 375 282 057

Avskrivninger 2, 3 5 050 9 749 5 428 9 828

Annen driftskostnad 3,14,15 79 685 82 617 79 662 83 975

Driftsresultat 25 574 10 057 27 970 14 199

Mottatt konsernbidrag 2 165 4 879 0 0

Resultatandel fra tilknyttede selskap 4 0 0 1 746 878

Renteinntekt fra konsernselskaper 45 568 0 0

Annen renteinntekt 501 560 512 570

Annen finansinntekt 390 781 390 909

Nedskrivning av aksjer 4 823 1 123 0 756

Rentekostnad til konsernselskaper 933 1 635 712 827

Annen rentekostnad 160 1 240 165 1 240

Annen finanskostnad 1 239 1 278 422 329

Resultat før skatt 25 522 11 569 29 321 13 404

Skatter (-inntekt) 12 6 769 -6 294 7 104 -6 399

Årsresultat 18 754 17 863 22 216 19 803

22

Årsberetning 2005


Balanse pr. 31.12.2005

Beløp i 1.000 NOK

COWI AS

COWI konsern

EIENDELER Note 2005 2004 2005 2004

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varemerke 2 570 0 570 0

Software 2 250 0 250 0

Goodwill 2 12 250 0 12 250 0

Utsatt skattefordel 12 6 123 13 043 6 124 13 139

Sum immaterielle eiendeler 19 193 13 043 19 194 13 139

Varige driftsmidler 3 11 742 12 228 12 365 12 437

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 4 6 679 6 486 0 0

Investeringer i tilknyttede selskap 4 1 483 3 432 4 886 5 077

Lån til tilknyttede selskap 0 483 0 483

Investeringer i aksjer og andeler 5 2 071 2 221 2 116 2 221

Andre fordringer 6 1 745 2 110 1 745 2 110

Netto pensjonsmidler 11 38 235 29 007 38 815 29 463

Sum finansielle anleggsmidler 50 213 43 739 47 562 39 354

Sum anleggsmidler 81 148 69 010 79 121 64 930

Omløpsmidler

Igangværende prosjekter 30 269 30 368 32 813 33 434

Kundefordringer 8 62 725 63 992 64 786 66 672

Konsernfordringer 2 165 5 992 0 0

Andre fordringer 11 682 2 055 11 747 2 141

Sum fordringer 76 571 72 039 76 534 68 813

Bankinnskudd og kontanter 9 34 706 12 018 35 969 13 218

Sum omløpsmidler 141 546 114 425 145 316 115 465

Sum eiendeler 222 695 183 435 224 437 180 395

Årsberetning 2005

23


Balanse pr. 31.12.2005

Beløp i 1.000 NOK

COWI AS

COWI konsern

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2005 2004 2005 2004

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 10 21 695 21 695 21 695 21 695

Innskutt annen egenkapital 24 24 24 24

Overkursfond 8 142 8 142 8 142 13 316

Sum innskutt egenkapital 29 861 29 861 29 861 35 035

Annen egenkapital 38 368 17 863 46 104 19 803

Minoritetsinteresser 553 0

Sum egenkapital 1 68 229 47 724 76 518 54 838

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 7 0 4 800 0 4 800

Ansvarlig lån fra morselskap 7 16 000 18 000 16 000 18 000

Sum langsiktig gjeld 16 000 22 800 16 000 22 800

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 8 11 513 10 424 12 248 8 287

Skyldige offentlige avgifter 40 841 37 282 42 115 39 918

Konserngjeld 11 836 15 975 0 1 489

Garantiavsetning 3 318 4 668 3 318 4 668

Annen kortsiktig gjeld 13 70 959 44 562 74 239 48 395

Sum kortsiktig gjeld 138 467 112 911 131 919 102 757

Sum gjeld 154 467 135 711 147 919 125 557

Sum egenkapital og gjeld 222 695 183 435 224 437 180 395

Oslo, 17. februar 2006

I styret for COWI AS

Klaus H. Ostenfeld

Styreleder

Christian Nørgaard Madsen

Adm.direktør

Henning H.Therkelsen

Styremedlem

ulf Haugen

Styremedlem

Siri B. Aas-Aune

Styremedlem

Thomas Q. Nielsen

Styremedlem

Kari Ekker

Styremedlem

24

Årsberetning 2005


Kontantstrømoppstilling

(Alle tall i 1000)

COWI AS

COWI konsern

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Resultat før skatter 25 522 11 569 29 321 13 404

Tap/gevinst ved salg av aksjer og varige driftsmidler -311 -618 -312 -247

Ordinære avskrivninger 5 050 9 749 5 428 9 828

Nedskrivning aksjer 823 1 123 0 756

Endring igangværende prosjekter 762 -3 353 621 -3 377

Endring i kundefordringer 2 077 -6 694 1 886 -6 658

Endring i leverandørgjeld 3 120 -4 940 3 961 -6 420

Endring i andre tidsavgrensingsposter 17 517 16 129 18 709 22 793

Endring i pensjoner -8 624 798 -9 352 1 407

Effekt av valutakursendringer 0 1 184 0 0

Resultatandel fra tilknyttede selskaper 0 0 -1 662 -878

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 45 936 24 947 48 600 30 608

Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -13 100 -343 -13 477 -343

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 255 32 255 32

Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -4 497 -3 946 -5 091 -3 946

Innbetalinger på lånefordringer konsern 1 112 4 771 0 1 243

Innbetalinger på andre lånefordringer (korts./langs.) 448 1 680 448 0

Innbetalinger ved salg av aksjer 350 2 954 350 1 423

Utbetalinger ved kjøp av aksjer -117 -10 -45 -10

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -15 549 5 138 -17 560 -1 601

Netto nedbetaling konsernkontoordning 0 -9 122 0 -9 122

Innbetaling gjeld konsernselskaper -1 368 30 -1 489 1 489

Utbetalinger ved nedbetaling av annen gjeld -4 800 -8 285 -4 800 -8 286

Utbetaling gjeld konsernselskaper -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -8 168 -19 377 -8 289 -17 919

Netto kontantstrøm i året 22 219 10 708 22 751 11 088

Kontanter ved periodens begynnelse 12 487 1 310 13 218 2 130

Kontanter ved periodens slutt 34 706 12 018 35 969 13 218

Denne består av:

Betalingsmidler 34 706 12 018 35 969 13 218

Ubenyttet kreditt konsernkontoordning utgjør i tillegg 30 000 30 000 30 000 30 000

Årsberetning 2005

25


Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med

regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet

COWI AS og alle selskap hvor morselskapet

direkte eller indirekte har bestemmende

innflytelse. Konsernregnskapet viser

det samlede økonomiske resultatet

og den samlede finansielle stillingen når

morselskapet og datterselskapene presenteres

som en økonomisk enhet. Ved

utarbeidelsen av konsernregnskapet er

derfor aksjer i datterselskap, interne fordringer

og gjeld, samt transaksjoner mellom

konsernselskapene, eliminert. Konsernregnskapet

er utarbeidet etter ensartede

prinsipper, ved at datterselskapene

følger de samme regnskapsprinsipper

som morselskapet.

Tilknyttede selskap er vurdert etter

egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Utenlandske datterselskapers regnskap

er omregnet etter balansedagens

kurs.

Ved kjøp av datterselskap, elimineres

kostprisen på aksjer i morselskapet

mot egenkapitalen i datterselskapet på

kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris

og netto bokført verdi på kjøpstidspunktet

av eiendeler i datterselskapene,

tillegges de eiendeler merverdien knytter

seg til innenfor markedsverdien av disse

eiendelene. Merverdier som ikke kan tillegges

spesifikke eiendeler, er klassifisert

som goodwill i konsernbalansen. Merverdier

i konsernregnskapet avskrives

over de oppkjøpte eiendelenes forventede

levetid.

Datterselskap tilkommet i løpet av året,

tas med i konsernets regnskap fra overtagelsestidspunktet

og frem til 31.12. Tilsvarende

for datterselskap som selges i

løpet av året.

Datterselskapet Ingeniørene Strand og

Grindahl AS ble fusjonert inn i morselskapet

COWI AS med regnskapsmessig

og skattemessig virkning fra 01.01.2005.

Fusjonen er gjennomført med konsernkontinuitet,

det vil si at det er de bokførte

verdiene fra datterselskapet i konsernregnskapet

som er videreført i COWI AS.

2004-tallene er ikke omarbeidet for morselskapet.

Datterselskap/tilknyttede selskap

Alle datterselskap og tilknyttede selskap

vurderes etter kostmetoden i morselskapets

selskapsregnskap. Investeringene

er vurdert til anskaffelseskost for aksjene

med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

Utbytte og andre utdelinger er

inntektsført samme år som de er avsatt

i datterselskapet. Overstiger utbyttet andel

av tilbakeholdt resultat etter kjøpet,

regnskapsføres den overskytende del

som tilbakebetaling av investert kapital.

utdelingene trekkes da fra regnskapsført

verdi av investeringen i balansen. Det

foretas nedskrivning til virkelig verdi når

verdifall skyldes årsaker som ikke kan

antas å være forbigående og det ut fra

vesentlighet må anses nødvendig etter

god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk

er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler

som er tilknyttet varekretsløpet er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer

klassifiseres som omløpsmidler hvis de

skal tilbakebetales i løpet av ett år etter

anskaffelses/etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av

anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig

gjeld balanseføres til nominelt beløp

på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,

men nedskrives til virkelig verdi

dersom verdifallet ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld i norske

kroner balanseføres til nominelt beløp på

etableringstidspunktet.

Vurderingsprinsipper

Bruk av estimater

Utarbeidelse av konsernregnskap etter

god regnskapsskikk, krever at selskapets

ledelse gjør estimater basert på den informasjon

som er tilgjengelig på tidspunktet

for avleggelse av regnskapet. Estimatene

har innvirkning på verdien av eiendeler

og forpliktelser i balansen og rapporterte

inntekter og kostnader i resultatregnskapet.

De endelige verdier som realiseres vil

kunne avvike fra disse estimatene.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er

oppført i balansen til pålydende etter fradrag

for avsetning til forventet tap. Avsetning

til tap gjøres på grunnlag av individuelle

vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer

en uspesifisert avsetning for å

dekke påregnelig tapsrisiko.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert

etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført

i den utstrekning kriteriene for balanseføring

er oppfylt. Dette betyr at utgifter

til immaterielle eiendeler er balanseført

når det er sannsynlig at de fremtidige

økonomiske fordelene knyttet til eiendelene

vil tilflyte selskapet, og det er funnet

en pålitelig måling av anskaffelseskost

for eiendelene. Balanseførte immaterielle

eiendeler avskrives lineært over forventet

økonomisk levetid.

26

Årsberetning 2005


Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer, hvor COWI AS eller datterselskap

ikke har betydelig innflytelse,

balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene

blir nedskrevet til virkelig verdi

dersom verdifallet ikke er forbigående.

Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger

fra selskapene inntektsføres

som annen finansinntekt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives

lineært over driftsmidlenes forventede

levetid dersom de har en antatt

levetid på 3 år eller mer og en kostpris

som overstiger kr. 15.000. Vedlikehold av

driftsmidler kostnadsføres løpende under

driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer

tillegges driftsmidlets kostpris og

avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet

mellom vedlikehold og påkostning/forbedring

regnes i forhold til driftsmidlets

stand ved kjøp av driftsmidlet. Leasingavtaler

behandles regnskapsmessig som

operasjonell leasing.

Igangværende prosjekter

Igangværende prosjekter er vurdert til

medgåtte prosjektkostnader med tillegg

av dekningsbidrag basert på fullføringsgraden

(løpende avregningsmetode). Fullføringsgraden

beregnes normalt som påløpte

kostnader i prosent av forventet totalkostnad.

For prosjekter som antas å gi

tap, kostnadsføres hele det beregnede

tapet umiddelbart.

Tilskudd

Mottatt investeringstilskudd knyttet til

balanseførte immaterielle eiendeler er ført

som reduksjon av disse eiendelene. Andre

prosjektrelaterte driftstilskudd inntektsføres

som annen driftsinntekt.

Pensjoner

Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær

opptjeningsprofil og forventet sluttlønn

som opptjeningsgrunnlag lagt til

grunn. For pensjonsordningen er samlede

forpliktelser vurdert opp mot samlede

pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved

verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser,

brukes estimert verdi

ved regnskapsavslutningen. De estimerte

verdiene korrigeres hvert år i samsvar

med beregning foretatt av aktuar. Regnskapsføringen

av pensjonskostnader skjer

i samsvar med regnskapsstandarden om

pensjonskostnader. Arbeidsgiveravgiften

kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie.

Planendringer amortiseres

over forventet gjenværende opptjeningstid.

Det samme gjelder estimatavvik i den

grad de overstiger 10 % av den største

av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene

(korridor).

Garantiansvar

Forventede utgifter til fremtidige garantiarbeider

knyttet til salg/avsluttede prosjekter,

er kostnadsført og ført som avsetning

i balansen under annen kortsiktig

gjeld. Avsetningen baseres på historiske

erfaringstall for kostnader knyttet til garantier.

Skatt

Skatter i resultatregnskapet omfatter både

periodens betalbare skatt og endring i

utsatt skattefordel. Utsatt skattefordel

er beregnet med 28 % på grunnlag av

de midlertidige forskjeller som eksisterer

mellom regnskapsmessige og skattemessige

verdier, samt ligningsmessig underskudd

til fremføring ved utgangen av

regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende

midlertidige forskjeller som

reverserer eller kan reversere i samme

periode er utlignet. Oppføring av utsatt

skattefordel på netto skattereduserende

forskjeller som ikke er utlignet og underskudd

til fremføring, er begrunnet med

antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt

og skattefordel som kan balanseføres er

oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel

er både i selskapsregnskapet og

konsernregnskapet beregnet til nominell

verdi.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet

etter den indirekte metoden. Kontanter

og kontantekvivalenter omfatter kontanter,

bankinnskudd og andre kortsiktige,

likvide plasseringer som umiddelbart

og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres

til kjente kontantbeløp og med

forfallsdato kortere enn tre måneder fra

anskaffelsesdato.

Årsberetning 2005

27


Note 1 Egenkapital

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Egenkapital pr 31.12.2005 samt årets endring.

Innskutt

annen EK

Tilgang 600 i varemerke gjelder overtagelse av virksomhet fra DEMP AS.

Tilgang 12 250 i goodwill gjelder overtagelse av virksomhet 31.12.2005 fra Aadnesen AS. Avskrivningstiden på goodwill er basert på

en forventet økonomisk levetid på 10 år fra oppkjøpstidspunktet.

Konsern

Varemerke

Software Goodwill Sum

Anskaffelseskost 31.12.2004 - - - -

Tilgang 600 250 12 627 13 477

Avgang - - - -

Anskaffelseskost 31.12.2005 600 250 12 627 13 477

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2005 30 - 377 407

Bokført verdi 31.12.2005 570 250 12 250 13070

Årets avskrivninger 30 - 377 407

Økonomisk levetid 5 år 5 år 10 år

Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

Aksjekapital

Overkursfond

Egenkapital pr 31.12.2004 21 695 24 8 142 17 863 47 724

Fusjonsdifferanse - 1 751 1 751

Årets overskudd - 18 754 18 754

Egenkapital pr 31.12.2005 21 695 24 8 142 38 368 68 229

Konsern

Egenkapital pr 31.12.2005 samt årets endring.

Annen

egenkapital

Aksjekapital

Innskutt

annen EK

Overkursfond

Annen

egenkapital

Minoritet

Egenkapital pr 31.12. 2004 21695 24 8 142 24 977 54 838

Omregningsdifferanser og andre

- -1 089 553 -536

EK korrigeringer

Årets overskudd - 22 216 22 216

Egenkapital pr 31.12. 2005 21 695 24 8 142 46 104 553 76 518

Sum

Sum

Note 2 Immaterielle eiendeler

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Varemerke

Software Goodwill Sum

Anskaffelseskost 31.12.2004 - - - -

Tilgang 600 250 12 250 13 100

Avgang - - - -

Anskaffelseskost 31.12.2005 600 250 12 250 13 100

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2005 30 - - 30

Bokført verdi 31.12.2005 570 250 12 250 13 070

Årets avskrivning 30 - - 30

Økonomisk levetid 5 år 5 år 10 år

Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

28

Årsberetning 2005


Note 3 Varige driftsmidler

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Påkostning

leide

lokaler

Maskiner

og inventar

Transportmidler

Kunst

Sum

Anskaffelseskost 31.12.2004 3 046 33 634 1 220 121 38 021

Tilgang fusjon - 180 - - 180

Tilgang - 4 124 361 12 4 497

Avgang - - 2 810 -928 - -3 738

Anskaffelseskost 31.12.2005 3 046 35 128 653 133 38 960

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2005 -2 252 -24 624 -342 - -27 218

Bokført verdi 31.12.2005 794 10 504 311 133 11 742

Årets avskrivninger 418 4 465 137 - 5 020

Økonomisk levetid 5 -10 år 3 -10 år 5 år

Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 4 083 250 4 333

Morselskapet har følgende operasjonelle leasing/

leieforpliktelser fordelt pr. år

Transportmidler

Kontormaskiner

Lokaler

2006 213 2 676 31 077 33 966

2007 187 2 375 27 245 29 807

2008 110 678 24 522 25 310

2009 - 400 24 382 24 782

2010 - 81 24 366 24 447

Etter 2010 - - 53 722 53 722

Sum 510 6 210 185 314 192 034

Tallverdier er målt i nominelle kroneverdier. Kontraktene for lokalleie indeksreguleres. Ekstern og konsernintern fremleie inngår ikke i

oppstillingen.

Sum

Konsern

Bygninger Påkostning

leide

lokaler

Maskiner

og inventar

Transportmidler

Kunst

Sum

Anskaffelseskost 31.12.2004 9 3 046 39 762 1 239 121 44 177

Tilgang - - 4 719 361 12 5 092

Avgang - - -2 882 -928 - -3 810

Anskaffelseskost 31.12.2005 9 3 046 41 600 672 133 45 460

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2005 0 - 2 252 -30 680 -342 - 33 274

Bokført verdi 31.12.2005 9 794 10 919 330 133 12 185

Årets avskrivninger - -418 4 465 137 5 020

Økonomisk levetid 5 - 10 år 3 - 10 år 5 år

Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler og operasjonelle leasing/leieforpliktelser i konsernet er de samme som for morselskapet.

Årsberetning 2005

29


Note 4 Datterselskap og tilknyttede selskap

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Datterselskap

Eierandel

Balanseført

verdi

Teledrifting AS Tromsø 62 % 1 644

Norsas AS Oslo 100 % 5 000

Interconsult Zambia Ltd Zambia 100 % 0

Internor (Holding) Ltd. Zimbabwe 100 % 36

Verdi i selskapsregnskapet 31.12.2005 6 679

Eierandelen i Teledrifting AS ble økt fra 50% til 62% i 2005 ved oppkjøp 20.04.2005. Aksjene ble ervervet for 117.

Tilknyttede selskap

Forretningskontor

Forretningskontor

Eierandel

Egenkapital

(100%)

Årsresultat

(100%)

Balanseført

verdi

Computational Industry Technologies AS Trondheim 46 % 3 834 265 1 033

Interconsult Bulgaria Ltd. Bulgaria 50 % 2 194 242 417

Team St.Olav ANS Trondheim 48 % 3 206 2 363 0

Synkarion AS Fredrikstad 34 % 34

Scandinavian De-Icing Consultant ANS Oslo 50 % 0

Zeolite Investment Zimbabwe 35 % 0

Interconsult Zimbabwe Ltd. Zimbabwe 35 % 0

Lista Flypark AS Stavanger 50 % 0

TrondheimsLaget ANS Trondheim 34 % 0

Hunan Qunshan Water Treatment

Equipment Co. Ltd. Kina 28 % 0

Interconsult Private Ltd. Malawi 33 % 0

Verdi i selskapsregnskapet 31.12.2005 1 484

Aksjene i Zeolite Investment og Interconsult Zimbabwe Ltd. er nedskrevet med tilsammen 823 i 2005.

Konsern

Tilknyttede selskap etter

egenkapitalmetoden

Anskaffet Forretningskontor

Eierandel

Balanseført

verdi

01.01.05

Årets

endring

Balanseført

verdi

31.12.05

Teledrifting AS 2002 Tromsø 62 % 1 154 - -

Scandinavian De-Icing Consultant ANS 2005 Oslo 50 % 0 143 143

Interconsult Bulgaria Ltd. 1996 Bulgaria 50 % 755 342 1 097

Lista Flypark AS 2002 Stavanger 50 % 0 0 0

Team St.Olav ANS 2003 Trondheim 48 % 271 1 155 1 426

Computational Industry Technologies AS 1999 Trondheim 46 % 1 762 376 2 138

Interconsult Zimbabwe Ltd. 2000 Zimbabwe 35 % 562 -562 0

Zeolite Investment 1999 Zimbabwe 35 % 336 -336 0

Trondheimslaget ANS 2004 Trondheim 34 % 146 -146 0

Synkarion AS 2001 Fredrikstad 34 % 91 -9 82

Interconsult Private Ltd. 1999 Malawi 33 % 0 0 0

Hunan Qunshan Water Treatment

Equipment Co. Ltd 2002 Kina 28 % 0 0 0

Sum tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden 31.12.2005 5 077 963 4 886

Av årets endring utgjør inntektsført resultatandel 1.746 (før skatt). Teledrifting AS gikk over fra å være tilknyttet selskap til å bli

datterselskap i 2005.

30

Årsberetning 2005


Note 5 Aksjer og andeler

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Selskap Eierandel Balanseført

verdi

Værste AS 2,6 % 1 998

Andre aksjer og andeler 73

Verdi i selskapsregnskapet 2 071

Konsern

Selskap Eierandel Balanseført

verdi

Værste AS 2,6 % 1 998

Kretsløpet AS 19 % 45

Andre aksjer og andeler 73

Verdi i konsernregnskapet 2 116

Note 6 Andre fordringer

(Alle tall i 1000)

I posten andre fordringer inngår ansvarlig lån til Værste AS med kr 1.629. Lånet står tilbake for selskapets bankgjeld. Forrentning og

tilbakebetaling skal skje når selskapet har tilstrekkelig likviditet og soliditet. Utbytte skal ikke utbetales før lånekapitalen er nedbetalt.

Note 7 Fordringer og gjeld

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Konsern

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2005 2004 2005 2004

Ansvarlig lån fra COWI A/S (Danmark) 6 000 8 000 6 000 8 000

Sum 6 000 8 000 6 000 8 000

Avdragsstruktur langsiktig gjeld 2006 2007 2008 2009

Morselskapet/Konsernet 2 000 2 000 2 000 2 000

Rentesats ansvarlig lån er NIBOR + 2%.

Morselskap

Konsern

Panteheftelser 2005 2004 2005 2004

Gjeld sikret ved pant - 4 800 - 4 800

Pantsatte eiendeler

Kundefordringer 62 725 63 992 64 786 66 672

Driftsmidler 11 742 12 228 12 365 12 437

Sum 74 467 76 220 77 151 79 109

Pantsettelse gjelder overfor DnB NOR og er knyttet til konsernkontoordning med trekkramme på 30 000 pr 31.12.2005.

Eiendelene er også stilt som sikkerhet for 2005 2004 2005 2004

Ubenyttet trekk konsernkontoordning 30 000 30 000 30 000 30 000

Garantiansvar 52 482 41 738 52 482 41 738

Årsberetning 2005

31


Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Konsernselskap

Tilknyttede selskap

Fordringer 2005 2004 2005 2004

Kundefordringer 2 723 3 730 3 581 3 607

Sum 2 723 3 730 3 581 3 607

Gjeld 2005 2004 2005 2004

Leverandørgjeld 3 248 2 089 - -

Sum 3 248 2 089 - -

Note 9 Bankinnskudd

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Konsern

2005 2004 2005 2004

Bundne bankinnskudd 0 0 435 975

Ubenyttet trekk konsernkontoordning 30 000 30 000 30 000 30 000

COWI AS er hovedkontoinnehaver i en konsernkontoordning med DnB Nor, hvor det norske datterselskapet Norsas

AS er med. Total trekkrettighet i ordningen var 30 000 pr. 31.12.2005. Datterselskapets innestående på konsernkonto

er klassifisert som gjeld til konsernselskap i morselskap. Renteinntekter/-kostnader i denne ordningen er klassifisert som

renter til/fra konsernselskap.

DnB Nor har stilt bankgaranti på 16 000 for morselskapets skattetrekkforpliktelse.

Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Morselskap

Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Bokført

Aksjer 2 169 502 10 21 695 020

Samtlige aksjer eies av COWI A/S (Danmark) pr 31.12.2005. Alle aksjer gir samme rett i selskapet.

Adm. direktør og styrets eierinteresser i COWI AS

Antall aksjer

Klaus H. Ostenfeld 0 Styreleder

Thomas Q. Nielsen 0 Styremedlem

Henning H. Therkelsen 0 Styremedlem

Siri B. Aas-Aune 0 Styremedlem

Ulf V. Isaksen Haugen 0 Styremedlem

Kari Ekker 0 Styremedlem

Christian Nørgaard Madsen 0 Administrerende direktør

Verv

32

Årsberetning 2005


Note 11 Pensjoner

(Alle tall i 1000)

COWI konsern har kollektiv foretakspensjonsordning for norske ansatte.

Morselskap

Konsern

Antall personer med i ordningen 2005 2004 2005 2004

Aktive 478 456 494 489

Pensjonister 74 72 75 74

Totalt 552 528 569 563

Ved pensjonsberegningene er følgende økonomiske forutsetninger lagt til grunn 2005 2004

Diskonteringsrente............................................................................................................ 4,75 % 5,5 %

Forventet avkastning......................................................................................................... 5,5 % 6,5 %

Lønnsregulering................................................................................................................ 3,0 % 3,0 %

G-regulering..................................................................................................................... 3,0 % 3,0 %

Pensjonsregulering........................................................................................................... 2,5 % 3,0 %

Arbeidsgiveravgift-sats.................................................................................................... 14,1 % 14,1 %

Forventet frivillig avgang før 40 år...................................................................................... 4,0 % 4,0 %

Forventet frivillig avgang etter 40 år................................................................................... 2,0 % 2,0 %

Benyttet diskonteringsrente pr. 31.12............................................................................... 4,75 % 5,5 %

Morselskap

Konsern

Resultatregnskap 2005 2004 2005 2004

Årets pensjonsopptjening 9 968 9 327 10 647 10 349

Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelse 8 742 8 667 9 079 9 398

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -7677 -7 916 -8 064 -8 593

Resultatførte estimat og planendringer 4 755 3 960 4 755 4 186

Omkostninger 798 721 836 787

Arbeidsgiveravgift av innbetalt premie 3 555 1 968 3 750 2 075

Sum pensjonskostnader 20 141 16 727 21 003 18 202

Morselskap

Konsern

Balansen 2005 2004 2005 2004

Beregnede pensjonsforpliktelser 31.12. 200 794 163 064 208 851 175 707

Pensjonsmidler til markedsverdi 31.12. -157 509 -124 000 -165 557 -134 536

Estimat virkelig verdi netto forpliktelser 43 286 39 064 43 294 41 171

Ikke resultatførte estimat/planendringer -81 521 -68 071 -82 110 -70 634

Netto pensjonsmidler (eiendel) -38 235 -29 007 -38 815 -29 463

Estimatendringer er amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største

av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Planendring er både i morselskapet og konsernet amortisert

over forventet gjenværende opptjeningstid (ikke korridorløsning).

Overfinansieringen er både i morselskap og konsern sannsynliggjort ved at forventet kontantverdi av den totale pensjonsforpliktelsen

(påløpt og fremtidig) overstiger verdien av pensjonsmidlene.

Realisering av netto pensjonsmidler vil skje over tid.

Årsberetning 2005

33


Note 12 Skatt

(Alle tall i 1000)

utsatt skattefordel og endring i utsatt skattefordel

Morselskap

Konsern

Oversikt over midlertidige forskjeller 2005 2004 2005 2004

Anleggsmidler 32 854 18 478 32 956 18 271

Omløpsmidler -3 678 -4 807 -3 778 -4 904

Gevinst- og tapskonto 2 355 2 944 2 355 2 944

Regnskapsmessige avsetninger -5 529 -6 017 -5 529 -6 062

Netto skatteøkende forskjeller 26 002 10 598 26 004 10 249

Underskudd/godtgjørelse til fremføring -47 870 -61 186 -47 870 -61 186

Grunnlag for utsatt skattefordel -21 868 -50 588 -21 866 -50 937

28 % utsatt skattefordel -6 123 -14 165 -6 124 -14 262

Ikke oppført utsatt skattefordel - 1 122 - 1 123

Utsatt skattefordel i balansen -6 123 -13 043 -6 124 -13 139

Endring utsatt skattefordel i følge balansen 6 920 -10 556 7 016 -6 399

Herav tilført utsatt skattefordel via fusjoner i konsernet: 151 -4 262

Rest endring utsatt skattefordel med effekt mot årets

skatter i resultatregnskap:

6 769

Betalbar skatt 2005 2004

Resultat før skattekostnad 25 522 11 569

Permanente forskjeller 2 659 -2 870

Grunnlag for årets skattekostnad 28 181 -8 699

Endring i midlertidige forskjeller -14 866 7 666

Endring i underskudd og godtgjørelse til framføring -13 316 -16 365

Skattepliktig resultat 0 0

Årets skatter i resultatregnskapet

Betalbar skatt i skattekostnaden 0 0 0 0

Skatt på resultatandel fra TS 89 0

Endring utsatt skattefordel 6 769 -6 294 7 016 -6 399

Sum skatter (-inntekt) i resultatregnskapet 6 769 -6 294 7 105 -6 399

Betalbar skatt i balansen 0 0 0 0

34

Årsberetning 2005


Note 13 Annen kortsiktig gjeld

(Alle tall i 1000)

Morselskapet

2005 2004

Feriepenger og andre lønnsrelaterte poster 36 514 30 848

Forskudd fra kunder 14 362 8 018

Annen kortsiktig gjeld 20 084 5 696

Sum 70 959 44 562

Note 14 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

(Alle tall i 1000)

Morselskap

Konsern

Lønnskostnader 2005 2004 2005 2004

Lønninger 226 962 211 078 234 902 228 553

Arbeidsgiveravgift 34 469 30 663 35 711 33 228

Pensjonskostnader 16 586 14 758 17 253 16 127

Andre ytelser 2 430 3 771 2 510 4 149

Sum 280 447 260 270 290 375 282 057

Gjennomsnittlig antall ansatte 463 487 478 524

Ytelser til ledende personer Adm. direktør Styret

Lønn og annen godtgjørelse 1 348 106

Pensjonspremie kollektiv ordning 37 0

Ved oppsigelse har adm. direktør avtale om full lønn i de første 6 månedene, deretter i de neste 6 måneder med fradrag

av eventuell lønn hos ny arbeidsgiver.

Ansatte har lån i morselskapet og konsernet på tilsammen kr. 83.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter.

Revisor Morselskap Konsern

Revisjonshonorar (eks. mva.) 392 442

Teknisk bistand 184 184

Note 15 Annen driftskostnad

(Alle tall i 1000)

Morselskapet

2005 2004

Husleie 31 122 35 081

Leie av driftsmidler 4 333 3 164

Reisekostnader 9 082 8 694

Annen driftskostnad 35 148 35 678

Sum 79 685 82 617

Årsberetning 2005

35


Revisjonsberetning 2005

36 Årsberetning 2005


Organisasjon, kontorsteder, antall medarbeidere

Øvrige datterselskap, side 20.

127

81

229

41

Region Midt/Nord

- Bodø

- Kristiansund

- Levanger

- Molde

- Narvik

- Tromsø

- Trondheim

Region Vest

- Bergen

- Flekkefjord

- Haugesund

- Stavanger

- Voss

Region Øst

- Fredrikstad

- Hamar

- Hønefoss

- Kristiansand

- Larvik

- Oslo

- Tynset

Internasjonal/admin.


www.cowi.no

More magazines by this user
Similar magazines