Overvannshåndtering - Prosjekteksempler - Cowi

cowi.no

Overvannshåndtering - Prosjekteksempler - Cowi

1/4

Overvannshåndtering -Prosjekteksempler

Overvannshåndtering Urridavatn, Reykjavik

Utarbeide løsningskonsept for lokal håndtering av overvann

ved fremtidig utbygging i nedbørfeltet til Urridavatn. Det

planlegges en omfattende utbygging av boliger, kontorer og

handelssentra i Urridavatnets nedbørfelt. Urridavatn er en

høyt prioritert innsjø som skal beskyttes mot påvirkning.

Oppgaven består i å utarbeide prinsippløsninger for lokal

overvannshåndtering som sikrer en tilfredstillende

beskyttelse av Urridvatni forhold til vannbalanse og

forurensning.

Oppdragsgiver: Alta ehf

Kostnad: 300' (utredning)

Ferdigstillelse: 2005 (utredning)

Urridavatn –overvannshåndtering i utbyggingsområder

Infrastruktur Fornebu. Hovedplan overvann

Plan for overvannshåndtering i utbyggingsområder og

grøntstruktur(sentralparken) (renner, rensedammer,

fordrøyningstiltak, sentraldammen, utløp til sjøen.

Dimensjonering og kostnadsberegning av åpen overvannsløsning.

Oppdragsgiver/byggherre: Statsbygg

Entreprisesum: Stipulert kostnad for overvannssystem for

hele sentralområdet (i hovedplan) – 16 mill.

Ferdigstillelse: 2006/2007

Overvannstiltak i Ski sentrum

Skisseprosjekt/forprosjekt for etablering av

"byvassdrag" (åpen overvannsløsning) gjennom Ski

sentrum. Formålet er 2-delt; Bruke overvann som

estetisk og trivselsmessig element, og løse

kapasitetsproblemer på ledningsnettet med

fordrøyningstiltak i åpne overvannsløsninger. I

prosjektet inngår også oppføring av vannskulptur.

Avrenningsberegninger og dimensjonering av åpen

løsning ved bruk av MOUSE-modellen.

Oppdragsgiver/byggherre: Ski kommune

Kostnadsberegning: 15 mill.

Ferdigstillelse: Detaljplanlegging starter i 2005

Statens vegvesen; Veileder for rensing av overvann

fra vei (håndbok 017)

I veilederen gis en gjennomgang av grunnleggende

prosesser for rensing av overvann samt en grundig

beskrivelse av de viktigste rensemetoder med

dimensjonering og anleggsteknisk utforming. Tekniske

rensemetoder rettet mot byområder er spesielt omtalt i

veilederen (arealeffektive metoder). Veilederen baserer

seg på norske og internasjonale erfaringer. Prosjektet

er utført i samarbeid med Aalborg universitet.

Oppdragsgiver/byggherre: Statens Vegvesen

Vegdirektoratet

Kostnad: 350’ (utredning)

Ferdigstillelse: Mai 2005

Åpent overvannssystem i Ski sentrum

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

N-0605 Oslo

Telefon: 21 00 92 00

Faks : 21 00 92 01

E-post: kontakt@cowi.no

www.cowi.no


2/4

Overvannsløsninger - Prosjekteksempler

E18 Bjørvika – rensetiltak overvann

E18 Bjørvika. Dagens og fremtid utslipp til sjøen fra E18.

Oppgaven omfatter beregning av dagens og fremtidig

overvannsutslipp til sjøen fra hovedveisystemet i Bjørvika.

Utslippet fra veinettet er beregnet både som årlig totalutslipp

til sjøen og fordelt på ulike havneområder (Bjørvika,

Akerselva, Bispevika (N/S), Lohavn (N/S) og Alna. Effekten

av planlagte renseløsninger for ny E18 er beregnet.

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen E18

Bjørvikaprosjektet

Kostnad: 160’ (utredning)

Ferdigstillelse: Mai 2005

Blåveisbekken rensepark, tettstedsavrenning fra Ski

Forprosjekt og detaljprosjektering av sedimenteringsdammed

påfølgende rensefilter for fjerning av overvanns- og

kloakkforurensning. Tilbudsdokumenter. Anlegget er det

første i sitt slag i Norge og er under bygging.

Oppdragsgiver/byggherre: Ski kommune, Kommunalteknikk

Entreprisesum: ca. 2,5 mill inkl. mva

Ferdigstillelse: Nov. 2005

Åpning av Alnaelva på Hølaløkka

Oppgave/prosjektomfang: Byggeplan i samarbeid

med 13.3 Landskapsarkitekter. COWI er fagansvarlig

for hydrologi, hydraulikk og vannteknikk inkl.

demo.anlegg for lokal overvannshåndtering

(naturbasert rensing). Gjenskaping av naturlig

vassdrag med terskler, dammer og omgivende

grøntstruktur

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune VAV

Entreprisesum: 9 mill. NOK

Ferdigstillelse: 2005

Åpne overvannsløsninger – erfaringer og

anbefalinger

Prosjektet omfattet en gjennomgang og vurdering av

nordiske åpne overvannsanlegg. Rapporten gir

anbefalinger for planlegging av åpne

overvannsanlegg med hovedvekt på funksjonskrav,

landskapsestetikk, vannkvalitet, drift og lokale

løsninger. COWI hadde prosjektsekretariatet samt

sto for det faglige bidraget på vannkvalitet.

Oppdragsgiver/byggherre: Statsbygg IFBU

Kostnad: 800’ (utredning totalt)

Ferdigstillelse: 2004

Åpning av Alnaelva, Hølaløkka

Utnyttelse av regnvann i bygg. Muligheter og begrensninger

Prosjektet baserer seg på en hovedhypotese om at regnvann kan utnyttes som kostnadseffektiv interessant ressurs i

bygg. Bakgrunnen for prosjektet er økende kapasitets- og flomproblemer på det offentlige nettet som resulterer i

skjerpede krav til påslipp av overvann. Utfordringen for utbyggere blir da å finne gode løsninger som kombinerer

magasinering av regnvannet med utnyttelse av regnvannet som ressurs til fordel for utbygger. Ulike

anvendelsesområder for regnvann er analysert; Energi, inneklima, kjøling, brannsikring og forbruksvann. Utredningen

viser at regnvann har flere interessante realistiske bruksområder.

Oppdragsgiver/byggherre: Statsbygg

Kostnad: 185’ (utredning)

Ferdigstillelse: 2004

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

N-0605 Oslo

Telefon: 21 00 92 00

Faks : 21 00 92 01

E-post: kontakt@cowi.no

www.cowi.no


3/4

Overvannsløsninger - Prosjekteksempler

Åpning av Hovinbekken strekningen Økern – Ensjø (utbygging av den nye Ensjø-byen)

Skisseprosjekt, i samarbeid med Snøhetta AS. Beregning av flomvannføring og dimensjonering av elve- og

overvannstiltak med MOUSE og MIKE Basin.

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune VAV

Entreprisesum: Beregnet kostnad ca. 45 mill. NOK

Ferdigstillelse: 2004

Overvannshåndtering for E6 Oslo gr. – Assurtjern i Akershus – rensing av overvann før utslipp til lokale

sårbare vannforekomster

Forprosjekt for lokalisering og dimensjonering av fordrøynings- og rensebassenger for overvann (3 bassenger).

Formålet er å beskytte drikkevannskilde (Gjersjøen) mot trafikkforurensning og akuttutslipp.

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Region Øst

Entreprisesum: 3,5 mill

Ferdigstillelse: 2004

Ringvei N Tønsberg, Vellebekken

Detalj- og reguleringsplan for Ringvei nord i Tønsberg. Håndtering av overvann fra veger og tunnelvann for

beskyttelse av fredete våtmarksområder–fordrøyningstiltak, rensetiltak for overvann og flom-beregninger,

vannlinjeberegninger for Vellebekken ved flom. Rensing av overvann er basert på sandfiltergrøfter som er integrert i

veianlegget (arealeffektiv metode for byområder).

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Vestfold

Entreprisesum: Beregnet kostnad hele veganlegget 800 mill. NOK

Ferdigstillelse: reg. plan 2002

Alnavassdraget i Oslo – avrenning og overvannshåndtering

Tiltaksanalyse overvann. Vassdragsmodell (MOUSE og MIKE Basin) for hele Alnas nedbørfelt med hovedfokus på

overvannsavrenning. Metodeutvikling, GIS-analyser, tiltaksvurderinger og analyse vedrørende plan og strategi for

overvannstiltak i vassdragets nedbørfelt.

Oppdragsgiver/byggherre: Oslo kommune VAV

Entreprisesum: Utbygging ikke startet (kostnadsberegninger er ikke utført)

Ferdigstillelse: utredning 2002

E18 i nordre Vestfold – planer for

overvannshåndtering

Utarbeidelse av plangrunnlag for regulerings- og

detaljplan, 4-felts motorvei – totalt 35 km. Vurdering av

forurensningsmessige konsekvenser ved

overvannsutlipp(flom og forurensning), lokalisering,

dimensjonering og utforming av åpne

overvannsløsninger for fordrøyning og rensing

(overvannsbassenger) – totalt 15

overvannsbassenger.

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Vestfold

Entreprisesum: Kostnad åpne overvannsbassenger –

12 mill.

Ferdigstillelse: 2001

Rensing av overvann fra E6 Skullerudkrysset –

beskyttelse av Ljanselva

Dimensjonering, kvalitetsssikring av prosjektering og

overvåkning av renseeffekt

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Reg. øst

Entreprisesum: 1,2 mill

Ferdigstillelse: 1998

Rensing av overvann fra E6 Skullerud

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

N-0605 Oslo

Telefon: 21 00 92 00

Faks : 21 00 92 01

E-post: kontakt@cowi.no

www.cowi.no


4/4

Omlegging av Kambobekken, Vestby

Byggeplan for dobbeltsporet jernbane og ny E6 parsell Hølendalen syd – Smørbekk i Akershus, herunder omlegging

av Kambobekken, gjenskaping av naturlig vassdrag med terskler, strykstrekninger og kulper for å sikre gyte- og

oppvekstmuligheter for laks- og sjøørret.

Oppdragsgiver/byggherre: Jernbaneverket/Statens vegvesen Akershus

Entreprisesum: 125 mill (totalkostnad for 3 km motorvei m/omlegging av Kambobekken)

Ferdigstillelse: 1998

Omlegging av Årungselva, Ås

Byggeplan for ny E6 ved Vassum i Ås, herunder omlegging av Årungselva og kulvert under ny E6. Gjenskaping av et

naturlig vassdrag med terskler, strykstrekninger og kulper for å sikre gyte- og oppvekstmuligheter for laks- og

ørretbestand

Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen Akershus

Entreprisesum: ca. 20 mill NOK

Ferdigstillelse: 1992

COWI AS

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

N-0605 Oslo

Telefon: 21 00 92 00

Faks : 21 00 92 01

E-post: kontakt@cowi.no

www.cowi.no

More magazines by this user
Similar magazines