Nyhetsbrev - Cowi

cowi.no

Nyhetsbrev - Cowi

Nyhetsbrev

desember 2003

Interconsult

divisjon Øst

Jeg har mottatt

mange

positive tilbakemeldinger

på vårt

første nyhetsbrev

som ble

sendt til våre

kunder og

samarbeidspartnere i oktober. Det

er en tydelig interesse for å vite hva

Interconsult står for, det er derfor

gledelig å sende ut et nytt nyhetsbrev

som omtaler flere av våre pågående

prosjekter.

I forrige nyhetsbrev fortalte vi at

Interconsult sammen men byggherre,

arkitekt og stålentreprenør

var tildelt European Steel Design

Award 2003 for Mortensrud kirke.

Det er gledelig å fortelle at den samme

gruppen også er tildelt Norsk

Stålkonstruksjonspris 2003. Mortensrud

kirke er et fantastisk kunstverk.

I tillegg til skjønnheten og

spenningen i det rent konstruksjonsmessige,

er den blant annet utsmykket

med vakker glassmosaikk.

Med koblingen mellom den vakre

Mortensrud kirke og julens budskap,

benytter jeg anledningen til å

ønske våre kunder og samarbeidspartnere

en god jul og et godt

nytt år.

Egil Bøckmann

divisjonsdirektør Øst

Utsnitt altertavle Mortensrud kirke.

Nytt eierskap, ny direktør, nye høyder?

Januar 2003 ble Interconsult

en del av den danske rådgivergruppen

COWI, 1. november

var Christian Nørgaard Madsen

på plass som ny administrerende

direktør. Han er 40 år,

sivilingeniør med 17 års erfaring

fra den rådgivende ingeniørbransjen.

Etter et resultatmessig

svakt 2002, vesentlig

grunnet forhold som ikke var

knyttet til Interconsults kjernevirksomhet,

fulgte et anstrengt

1. halvår. Situasjonen er nå i

ferd med å snu, den generelle

aktiviteten er god i tillegg til

store ressurskrevende oppdrag.

Flerfaglighet og nærhet til

markedene

Interconsults flerfaglighet og

nasjonale spredning var avgjørende

for COWIs kjøp og et ledd

i deres satsing om å være et

ledende rådgiverfirma i nord-

Europa. Hva så med fremtiden?

–Rammen om Interconsults virksomhet

er klar, vi skal styrke vår

posisjon som leverandør av flerfaglige

rådgiver- og prosjekteringstjenester

i Norge. Dette betyr

ikke at vi neglisjerer verdien

av nisjefagene, spisskompetanse

er en viktig del av vår

faglige styrke. Internt er vi organisert

i tre geografiske divisjoner,

Øst, Vest og Midt-Nord,

med tyngdepunktene Oslo,

Fredrikstad, Bergen og Trondheim.

Disse fire stedene representerer

bred flerfaglighet med

tilpasset fagkompetanse på

de mindre kontorene. Å være

en del av COWIgruppen gjør

at vi gjensidig trekker på hverandres

kompetanse og kapasitet,

sammen tilbyr vi en unik

kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Avansert infrastruktur,

trimmet organisasjon

I erkjennelsen av liten bevissthet

rundt markedsprioritering

og kostnadsstyring de senere

Nye hender på rattet, Christian Nørgaard Madsen har overtatt styringen.

årene, er det viktig å huske hva

som er tilført av positive elementer

og læring.

–Det er brukt mye ressurser på

å utvikle teknologiske verktøy.

Tanken bak den store satsingen

kan formuleres i ett ord:

kunnskapsdeling. Med min

kunnskap om ledende rådgiverselskaper

i Norge og deres

infrastruktur, tør jeg hevde at

struktur, plattform, og innhold

i Interconsults Intranett er noe

av det beste jeg har sett. Når

det gjelder kostnadsbevissthet,

har vi lært mye. En tidvis smertefull

lærdom er blitt til en god

ballast.

Fra rådspørrende til rådgivende

ingeniører

Tatt for gitt at Interconsults

rådgivere er bra rustet, tilhører

vi et miljø som ikke høster de

store ovasjoner. Hva er skjedd

med ingeniørens anseelse?

–Generelt er vi blitt for feige,

tør ikke stille kontroversielle

spørsmål. Etter å ha vært i førersetet

for utviklingen av vårt

moderne samfunn, var vi plutselig

ikke så innflytelsesrike.

Nye aktører kom raskt på banen

og tok over store deler av

vårt tidligere domene. Hva

gjorde ingeniørene? Lite, bortsett

fra å være ydmyke og jobbe

i det stille. I stedet for å

være på hugget, stille spørsmål,

mene noe om de enkelte

løsningene og helheten, tidde

vi bom stille. I så måte har vi

kun oss selv å takke for at vi

er blitt usynlige. Nå må rådgiverstanden

ta et felles løft for

å synliggjøre verdien av våre

tjenester, slik at vi kan få tilbake

den interne tryggheten

og komme på offensiven. Vi

skal huske at mye av verdiene

i dagens samfunn ligger i infrastruktur,

bygg og prosesser

som rådgiverne står bak.

Fleksibilitet og helhet

Endret samfunnsstruktur og

tett samvirke mellom avansert

teknologi og tilstøtende fag

gjør oppdragene innen konstruksjon

og anlegg komplekse.

Det synes Nørgaard Madsen

passer bra. Hvorfor?

–Fordi sannsynligheten for best

oppgaveløsning er størst i en

stor organisasjon. En bred kompetanseplattform

gjør det enklere

å se helheten og sette sammen

team til ulike oppdrag.

Med større handlingsrom for

rådgiverne og tettere samspill

med kundene, kan vi tilføre

prosjektløsningene ekstra

merverdi.

Betraktninger, idéer du ønsker

å lufte? Slå til mens tanken er

frisk, ta kontakt.

Christian Nørgaard Madsen

cnm@interconsult.com

1


E18 Vestkorridoren et steg nærmere realisering

Nye E18 vil i hovedsak gå i tunnel. Den dukker opp i dagen over en kort

strekning ved Fornebu. Der koples den sammen med trafikk fra blant annet

Granfosslinjen. Eksisterende E18 nedbygges til en allégate som primært skal

betjene lokaltrafikk.

E18 Vestkorridoren er betegnelsen

på det nye 6-felts hovedveisystemet

mellom Framnes i

Oslo og Holmen i Asker. Foruten

hovedveisystemet med

ny tunnel, omfatter prosjektet

nytt lokalt samleveisystem, nye

kollektivtraséer og nytt gangog

sykkelveinett.

Som grunnlag for kommuneplanen

avslutter Interconsult i

disse dager teknisk forprosjekt

for parsellen Lysaker-Fornebu-

Høvik. Strekningen inkluderer

veitilknytning til Fornebu-området,

tilkopling til Granfosslinjen

og ny tverrforbindelse til Stabekk

og Bekkestua. Samtlige

fagdisipliner i prosjektet er dekket

av medarbeidere fra Interconsult

med hovedvekt på veiplanlegging/veiteknikk

og trafikkberegninger/trafikkteknikk.

Videre er de anbefalte løsningene

konsekvensvurdert i forhold

til kostnader, støy- og luftforurensninger,

arealinngrep og

landskap.

Prosjektleder hos Interconsult,

Gunnar Stenvik, er meget fornøyd

med samarbeidet mellom

Interconsult, Statens vegvesen,

region Øst, og Bærum kommune.

–Vi har hatt et åpent samarbeid,

hvor vi som rådgivere

er vist stor tillit i arbeidet med

å utforme premisser og drive

fram prosessen. Planleggingen

har vært utfordrende, det er

store trafikkårer som skal knyttes

sammen i et nytt vei- og

trafikksystem. Prosjekter av

denne type trekker ofte ut i tid,

slik at premissene endres underveis.

I de beregningsmodellene

vi har utført, er det en

forutsetning at trafikken skal

flyte inne i tunnellene, så får

det heller bli litt kø ute i det fri.

–Prosjektet har fått stor blest

i media, ulike aksjonsgrupper

har sagt sitt. På ett punkt er

de enige; den fysiske utbyggingen

må komme i gang raskest

mulig. Nå skal Oslo, Asker

og Bærum vedta egne kommunedelplaner,

Bærum med

basis i vårt grunnlag. Deretter

er det eventuelt tid for detaljog

reguleringsplanlegging. Prosjektet

er kostnadsberegnet

til ca. NOK 10 milliarder, det

sier seg selv at det tar tid å få

finansieringen på plass. Det

haster med å komme i gang,

trafikkbelastningen er allerede

meget stor, og den blir gradvis

verre i takt med utbyggingen

av Fornebu-området, avslutter

Gunnar Stenvik.

Kontaktperson Interconsult

Gunnar Stenvik

gms@interconsult.com

Sikker flyt hos Shell

Debatten om bensinstasjonenes ansvar for nasjonens pølseinntak,

fortrenger ikke vissheten om at de selger bensin. Selskapene

kappes iherdig om til enhver tid å tilby de beste og mest

prisgunstige bensintypene. For Norske Shell er det dataingeniør

Helene Smith og elektrorådgiverne Tormod Helgestad og Arnfinn

Aspenes som bidrar til sikker flyt av høy- og lavoktan og diesel

til Shells forhandlernett, samt til å opprettholde sikkerheten ved

tankanleggene. Prosjektering, programmering, igangsettelse

og driftsstøtte er basistjenestene, toppet med hva som ellers

måtte dukke opp av tilknyttede oppdrag.

Datastyrte merkevarer

Helene Smith beskriver petroleumsproduktenes

ferd fra raffineriene

til de er på plass som

potent energi hos sluttbruker.

–Hele prosessen er automatisert.

En god start er å sørge

for at produktene blir lagret i

riktige tanker og deretter fylt

på riktige tankbiler. Raffineriene

leverer et grunnprodukt,

de ulike leverandørene tilsetter

deretter stoffer som danner

særpreget for deres varemerke.

Dette skjer på store lasteramper

på de respektive tankanleggene.

I tillegg er det viktig til

enhver tid å ha pålitelig oversikt

over lagerbeholdningen.

Strenge sikkerhetskrav

Kravene til sikkerhet er skyhøye,

adgangskontroll og driftsovervåking

har topp prioritet. –Som

eksempel på sårbarheten, nevner

jeg mulige konsekvenser ved

overfylling av tanker, som i tillegg

til fare for brann, kan føre

til forurensning av grunn og

sjøvann. En annen fare er at

personer med onde hensikter

kommer inn på området, sier

Helene Smith. Her er et automatisert

adgangskontrollsystem

Norske Shells depot på Tananger ved Stavanger.

en viktig brikke i å begrense

sårbarheten. Hun tilføyer at

rådgivertjenestene til Norske

Shell stort sett er uavhengig

av om tankanlegget ligger i

Kirkenes eller Kristiansand. Det

som skiller er forskjell i lagringskapasitet,

samt gjennomstrømning.

En annen viktig fellesnevner

er høy servicegrad fra Interconsults

side. Reisevesken står

alltid klar, uavhengig av farve

på kalendertallet.

I tillegg til oppdraget for Norske

Shell, er Interconsult rådgivere

for en rekke automatiseringsoppdrag

innen vann og

avløp, samferdsel, bygg og

anlegg.

Kontaktpersoner Interconsult

Helene Smith

hs@interconsult.com

Tormod Helgestad

thel@interconsult.com

Arnfinn Aspenes

aa@interconsult.com

2 Nyhetsbrev - Interconsult divisjon Øst - desember 2003


Interconsult ledende rådgiver innen sykehusbygg

I forrige nyhetsbrev fortalte vi om kontrakten for Nye Ahus.

Siden har vi vunnet nytt oppdrag for Ullevål Universitetssykehus.

I sommer vant vi prosjekteringsoppdraget for St. Olavs Hospital,

fase 2, i Trondheim. Dette prosjektet er på 100 000 m 2 og er en

av de største rådgiverkontraktene som er inngått i år. For Bærum

sykehus har vi vært engasjert siden 2001.

Bærum Sykehus

Prosjektering

Interconsult har siden april

2001 vært engasjert sammen

med AA Arkitekter og Birch&

Krogboe i planleggingen av ny

nordfløy ved Sykehuset Asker

og Bærum HF. Detaljprosjekteringen

startet sommeren 2003,

Interconsult er sammen med

Birk&Krogboe ansvarlig prosjekterende

for akustikk, brann,

bygg, elektro, HMS og VVS.

Prosjektet består av nybygg

på ca.10 000 m 2 , samt rehab-

ilitering/ombygging av en del

eksisterende områder. Arbeidene

skal gjennomføres i tre

byggetrinn, med endelig ferdigstillelse

sommeren 2006.

Nybygget skal bestå av vestibyle

med felles akuttmottak

og ny infeksjonspost. Når den

fløyen er ferdig, får akuttmottak

og legevakt felles inngang.

Denne sammenslåingen er

hovedidéen bak hele prosjektet;

det skal bli enklere for pasientene

å finne fram, de interne

prosessene effektiviseres. I tillegg

til nybygget skal det blant

annet etableres et nytt trafikksenter

hvor det installeres nye

heiser og nytt trapperom i det

gamle bygget. Totalt sett vil sykehuset

fremstå helhetlig, både

funksjonelt og arkitektonisk.

Prosjektleder hos Interconsult,

Heine Lund-Olsen, er ikke i tvil

om hva som er den største utfordringen.

–Det skal være full

sykehusdrift under hele byggeprosessen,

dette byr på store

utfordringer med hensyn til

sammenknytting av nye og

eksisterende bygg og anlegg,

samt logistikk. Samtidig er det

en stor glede å bidra til å gi

sykehuspasienter og ansatte

triveligere omgivelser og bedret

service. Det skal bli en fryd

å se den nye og luftige vestibylen

ferdig. –Slikt blir det entusiasme

av, ivrer Heine Lund-

Olsen. Som berømmer brukermedvirkning

og forståelse for

prosjektets egenart, ivaretatt

av sykehusets prosjektledelse

og dyktige danske arkitekter.

Kontaktperson Interconsult

Heine Lund-Olsen

helo@interconsult.com

Modellen av Bærum sykehus viser

den nye ambulansestasjonen til venstre.

Det nye felles akuttmottaket er

til høyre, mens den nye nordfløyen

er den lave delen midt i bildet.

Kreft og isolatsenter, KIS

Ullevål Universitetssykehus

Byggeledelse

Oppdraget er et samarbeid med

Reinertsen Engineering. De står

for den byggfaglige byggeledelsen,

mens Interconsult er ansvarlig

for teknisk byggledelse

for elektro- og VVS-installasjonene.

KIS blir på 15 000 m 2 og

vil romme funksjoner for onkologi

og lindrende behandling,

poliklinikk, dagbehandlingsenhet,

strålebunkere, luftsmitteisolat

og laboratorium.

Byggets beskaffenhet og formål

stiller skyhøye krav til kompetanse

og presisjon, noe

Interconsults prosjektleder, Per

Bjørnar Børresen, bekrefter.

Han nevner spesielt isolatene

av såkalt Kategori 4, hvilket

indikerer mottak av sykdom

med ekstrem smitterisiko, eksempelvis

ebolavirus. –Det sier

seg selv at å delta i denne type

prosjekt betyr en ytterligere

spesialisering av vår sykehusfaglige

kompetanse, sier

Børresen.

På grunn av manglende kapasitet

for de funksjoner bygget

skal dekke, er det helt vesentlig

at bygget er ferdig våren

2006. Sykehuset har høye ambisjoner

om at KIS-senteret skal

være et medisinsk Centre of

Exellence og blant de beste i

internasjonal sammenheng.

Kontaktperson Interconsult

Per Bjørnar Børresen

pbb@interconsult.com

Nyhetsbrev - Interconsult divisjon Øst - desember 2003

3


Divisjonsdirektør

Egil Bøckmann

ejb@interconsult.com

Areal og samferdsel

Knut Næss

knn@interconsult.com

Byggeteknikk og

eiendomsforvaltning

Trond Wisur

tsw@interconsult.com

Elektro og energi

Arne Jorde

aj@interconsult.com

Vann og miljø

Gunnar Aasgaard

gfa@interconsult.com

VVS og innemiljø

Tom E. Sørlie

tso@interconsult.com

Interconsult Fredrikstad

Egil Bøckmann

ejb@interconsult.com

Interconsult Hamar

John Steinsbø

jhs@interconsult.com

Interconsult Hønefoss

Dordi Skjevling

dos@interconsult.com

Interconsult Larvik

Dag Astor Nielsen

dan@interconsult.com

Interconsult ASA

Grenseveien 88

Postboks 6412 Etterstad

0605 Oslo

telefon 21 00 92 00

telefaks 21 00 92 01

www.interconsult.com

Interconsult GreenLight-medlem

For å begrense

energiforbruket

for belysning på

verdensbasis,

har EU-kommisjonen

ved Direktoratet

for

Energi og Transport startet prosjektet

GreenLight. I 12 europeiske

land arbeides det nå

for at flest mulig bedrifter, organisasjoner

og byggeiere skal

velge GreenLight-programmet.

Rådgivere og lysleverandører

kan bli GreenLight-medlemmer

ved å levere tjenester og produkter

som bidrar til redusert

energiforbruk for belysning.

Byggeiere blir Greenlight-partnere

ved å avtale en oppgradering

av eksisterende lysanlegg.

I tillegg til anerkjennelse som

miljøbedrift, oppnår byggeierne

en energibesparende gevinst.

I programmet har Interconsult

deltatt med en handlingsavtale

for prosjektering. Den beskriver

hvordan vi har utformet våre

prosjekterte anlegg, samt våre

fremtidsplaner. Cato Ljones har

gjennomført et autorisasjonskurs

og er godkjent Green-

Light-rådgiver.

Simuleringsmodell effektiviserer

spyling av vannledningsnettet

Vannledninger er utsatt for innvendig

groe og avleiringer.

Konsekvensene av avsetningene

kan være redusert transportkapasitet,

dårlig vannkvalitet

og for høyt klorforbruk.

Spyling av vannledninger skjer

tradisjonelt ved å øke vanngjennomstrømningen

slik at den

river med seg avsetningene.

Interconsult benytter en analysemodell

som simulerer ventilmanøvrering

og vannuttak.

Slik finner vi fram til en optimal

løsning for spyling av samtlige

ledningsstrekninger innen en

gitt sone. Ledninger hvor det

er vanskelig å oppnå tilstrekkelig

strømningshastighet, bør

vurderes spylt med plugg. Våre

spyleplaner anbefaler aktuelle

strekninger for dette.

Kontaktperson Interconsult

Cato Ljones

cl@interconsult.com

Sammenlignet med tradisjonelle

metoder som orienterer

seg etter åpenbare mangler i

avgrensede områder, oppsummerer

avdelingsleder for Vann

og miljø, Gunnar Aasgaard, fordelene

ved Interconsults simuleringsmodell

slik: –Analysen

avdekker områder og ledningsstrekninger

med dårlig trykk,

lav strømningshastighet og

høy vannalder. Dette gjør det

mulig å planlegge løpende vedlikehold,

deriblant spyleplaner

og langsiktige oppgraderinger

på en kostnadseffektiv måte.

Interconsult har utarbeidet

spyleplaner for de største kommunene

i Østfold, Ullensaker

kommune i Akershus står nå

for tur.

Kontaktpersoner Interconsult

Arild Kirkerød

ark@interconsult.com

Steinar Nylænde

sn@interconsult.com

Gunnar Aasgaard

gfa@interconsult.com

Festivitas og ny

rutebilstasjon på

Hønefoss

Fredag 14. november var en

merkedag for Hønefoss. Da

ble det nye sentrumsstoppestedet

for busser offisielt åpnet

av varaordfører Terje Kjemperud.

Han var raus med ros til

alle som hadde vært involvert

i utbyggingen.

Leder av Interconsults kontor

på Hønefoss, Dordi Skjevling,

forteller at den gamle busstasjonen

fra 1930 har betydd

mye for Hønefoss. Nå skal den

erstattes med nye bygninger

og flerkino. Litt vemodig, syntes

noen, selv om det var gleden

som rådde grunnen denne

hustrige novemberdagen.

Interconsult har hatt ansvaret

for prosjektering og byggeledelse,

mens kommunen selv

gjennomførte planarbeidet. Det

var en utfordrende og komprimert

fremdrift fra prosjekteringsstart

i april og frem til

åpningen.

Stoppestedet består av seks

bussholdeplasser med leskur,

benker og et servicebygg. Ved

siden av servicebygget er det

sykkelparkering og taxiholdeplass.

Anlegget har et flott

informasjonssystem med lystavler

styrt fra en sentral i

Drammen. Den nye rutebilstasjonen

skal etterhvert preges

av mye grønt og bli en lightversjon

av en miljøgate. Det

betyr ogå at bussene må slå

av motoren når de parkerer

på holdeplassen.

Kontaktpersoner Interconsult

Dordi Skevling

dos@interconsult.com

Geir Korneliussen

gek@interconsult.com

tekst Torill Odden

tod@interconsult.com

layout Hanne Thomassen

hkt@interconsult.com

Med ønske om en fredfull jul

og et godt nytt år.

4

Nyhetsbrev - Interconsult divisjon Øst - desember 2003

More magazines by this user
Similar magazines