Nyhetsbrev - Cowi

cowi.no

Nyhetsbrev - Cowi

E18 Vestkorridoren et steg nærmere realisering

Nye E18 vil i hovedsak gå i tunnel. Den dukker opp i dagen over en kort

strekning ved Fornebu. Der koples den sammen med trafikk fra blant annet

Granfosslinjen. Eksisterende E18 nedbygges til en allégate som primært skal

betjene lokaltrafikk.

E18 Vestkorridoren er betegnelsen

på det nye 6-felts hovedveisystemet

mellom Framnes i

Oslo og Holmen i Asker. Foruten

hovedveisystemet med

ny tunnel, omfatter prosjektet

nytt lokalt samleveisystem, nye

kollektivtraséer og nytt gangog

sykkelveinett.

Som grunnlag for kommuneplanen

avslutter Interconsult i

disse dager teknisk forprosjekt

for parsellen Lysaker-Fornebu-

Høvik. Strekningen inkluderer

veitilknytning til Fornebu-området,

tilkopling til Granfosslinjen

og ny tverrforbindelse til Stabekk

og Bekkestua. Samtlige

fagdisipliner i prosjektet er dekket

av medarbeidere fra Interconsult

med hovedvekt på veiplanlegging/veiteknikk

og trafikkberegninger/trafikkteknikk.

Videre er de anbefalte løsningene

konsekvensvurdert i forhold

til kostnader, støy- og luftforurensninger,

arealinngrep og

landskap.

Prosjektleder hos Interconsult,

Gunnar Stenvik, er meget fornøyd

med samarbeidet mellom

Interconsult, Statens vegvesen,

region Øst, og Bærum kommune.

–Vi har hatt et åpent samarbeid,

hvor vi som rådgivere

er vist stor tillit i arbeidet med

å utforme premisser og drive

fram prosessen. Planleggingen

har vært utfordrende, det er

store trafikkårer som skal knyttes

sammen i et nytt vei- og

trafikksystem. Prosjekter av

denne type trekker ofte ut i tid,

slik at premissene endres underveis.

I de beregningsmodellene

vi har utført, er det en

forutsetning at trafikken skal

flyte inne i tunnellene, så får

det heller bli litt kø ute i det fri.

–Prosjektet har fått stor blest

i media, ulike aksjonsgrupper

har sagt sitt. På ett punkt er

de enige; den fysiske utbyggingen

må komme i gang raskest

mulig. Nå skal Oslo, Asker

og Bærum vedta egne kommunedelplaner,

Bærum med

basis i vårt grunnlag. Deretter

er det eventuelt tid for detaljog

reguleringsplanlegging. Prosjektet

er kostnadsberegnet

til ca. NOK 10 milliarder, det

sier seg selv at det tar tid å få

finansieringen på plass. Det

haster med å komme i gang,

trafikkbelastningen er allerede

meget stor, og den blir gradvis

verre i takt med utbyggingen

av Fornebu-området, avslutter

Gunnar Stenvik.

Kontaktperson Interconsult

Gunnar Stenvik

gms@interconsult.com

Sikker flyt hos Shell

Debatten om bensinstasjonenes ansvar for nasjonens pølseinntak,

fortrenger ikke vissheten om at de selger bensin. Selskapene

kappes iherdig om til enhver tid å tilby de beste og mest

prisgunstige bensintypene. For Norske Shell er det dataingeniør

Helene Smith og elektrorådgiverne Tormod Helgestad og Arnfinn

Aspenes som bidrar til sikker flyt av høy- og lavoktan og diesel

til Shells forhandlernett, samt til å opprettholde sikkerheten ved

tankanleggene. Prosjektering, programmering, igangsettelse

og driftsstøtte er basistjenestene, toppet med hva som ellers

måtte dukke opp av tilknyttede oppdrag.

Datastyrte merkevarer

Helene Smith beskriver petroleumsproduktenes

ferd fra raffineriene

til de er på plass som

potent energi hos sluttbruker.

–Hele prosessen er automatisert.

En god start er å sørge

for at produktene blir lagret i

riktige tanker og deretter fylt

på riktige tankbiler. Raffineriene

leverer et grunnprodukt,

de ulike leverandørene tilsetter

deretter stoffer som danner

særpreget for deres varemerke.

Dette skjer på store lasteramper

på de respektive tankanleggene.

I tillegg er det viktig til

enhver tid å ha pålitelig oversikt

over lagerbeholdningen.

Strenge sikkerhetskrav

Kravene til sikkerhet er skyhøye,

adgangskontroll og driftsovervåking

har topp prioritet. –Som

eksempel på sårbarheten, nevner

jeg mulige konsekvenser ved

overfylling av tanker, som i tillegg

til fare for brann, kan føre

til forurensning av grunn og

sjøvann. En annen fare er at

personer med onde hensikter

kommer inn på området, sier

Helene Smith. Her er et automatisert

adgangskontrollsystem

Norske Shells depot på Tananger ved Stavanger.

en viktig brikke i å begrense

sårbarheten. Hun tilføyer at

rådgivertjenestene til Norske

Shell stort sett er uavhengig

av om tankanlegget ligger i

Kirkenes eller Kristiansand. Det

som skiller er forskjell i lagringskapasitet,

samt gjennomstrømning.

En annen viktig fellesnevner

er høy servicegrad fra Interconsults

side. Reisevesken står

alltid klar, uavhengig av farve

på kalendertallet.

I tillegg til oppdraget for Norske

Shell, er Interconsult rådgivere

for en rekke automatiseringsoppdrag

innen vann og

avløp, samferdsel, bygg og

anlegg.

Kontaktpersoner Interconsult

Helene Smith

hs@interconsult.com

Tormod Helgestad

thel@interconsult.com

Arnfinn Aspenes

aa@interconsult.com

2 Nyhetsbrev - Interconsult divisjon Øst - desember 2003

More magazines by this user
Similar magazines