Årsrapport 2009 - Mamut

mamut.com

Årsrapport 2009 - Mamut

09

2009 Årsrapport

Mamut ASA


11. mai 2010

Kjære aksjonær,

2009 ble et tilfredsstillende og meget begivenhetsrikt år for Mamut.

Selskapet oppnådde en sunn inntjening, har styrket produkttilbudet i

samtlige land og nådde flere av selskapets målsetninger. Den internasjonale

finanskrisen som preget utviklingen i verdensøkonomien gjennom 2009

har også for Mamut betydd utfordringer, men også skapt en rekke nye

muligheter. De fleste virksomheter har måttet tilpasse driften i en lengre

periode med lavkonjunktur, noe som skapte nye krav til effektivisering hos

den enkelte virksomhet.

Eilert Hanoa

Helt siden etableringen i 1994 har Mamut prioritert vekst og hadde inntil

2009 tosifret prosentvis vekst i 57 kvartaler på rad. Ved inngangen til 2009

dreide selskapet fokus fra vekst til lønnsomhet og selskapet har gjennom

hele 2009 forsterket organisasjonen og markedstilbudet i 12 europeiske

markeder for å øke langsiktig lønnsomhet. Flere av selskapets finansielle

mål ble nådd og selskapet har skapt en enda mer slagkraftig organisasjon

godt rigget for både økt lønnsomhet og forventet vekst.

Administrerende direktør Mamut ASA Selskapet har tatt flere grep for å styrke virksomheten i en periode med

usikre rammebetingelser og negativ makroøkonomisk utvikling. Felles for

disse grepene er at de skal bidra til at selskapet er posisjonert for økt lønnsomhet og vekst selv ved fortsatt krevende

markedsforhold. Tre stikkord for selskapets fokus i 2009 har vært innovasjon, automatisering og strømlinjeforming.

Innovasjon: Selskapet har investert betydelige ressurser i utvillingen av teknologiske løsninger som vil styrke

vår egen og våre kunders konkurransekraft i de kommende år. Mamut One mottok i 2009 en rekke priser og

utmerkelser i inn- og utland. Dette, og ikke minst den gode responsen blant våre brukere, gjør at vi er styrket i

troen på at vår teknologiske plattform er konkurransedyktig.

Automatisering: Helt siden etableringen av selskapet i desember 1994 har vår visjon vært å forenkle hverdagen for

mindre virksomheter. For å leve opp til denne visjonen utvikler vi kontinuerlig nye produkter og løsninger som skal

gi direkte nytte til våre over 400 000 kunder i Europa. I løpet av 2009 har vi utviklet løsninger som reduserer behovet

for manuelle tjenester for oss selv og for våre kunder.

Strømlinjeforming: Selskapet har gjennom hele 2009 strømlinjeformet driften og organisasjonsstrukturen, en

prosess som videreføres i 2010. Kombinert med økt grad av automatisering av interne prosesser og ny teknologi

har selskapet styrket operasjonell fleksibilitet, redusert totale driftskostnader, forenklet IT-infrastrukturen og kan

implementere nye løsninger raskere.

Selskapets fremste ressurs er medarbeiderne. I løpet av 2009 ble det lagt ned en enorm arbeidsinnsats i samtlige

deler av selskapet. I en fase hvor vi dreier fokus fra vekst til lønnsomhet har våre medarbeidere vist stor evne og

vilje til omstilling. På vegne av ledelsen i Mamut vil jeg takke alle våre kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere

for deres bidrag til å skape varige verdier til glede for våre kunder, eiere og medarbeidere.

Mamut har en forretningsmodell som i relativt liten grad er eksponert for negative endringer i markedet. Selskapets

hovedprodukt er et nødvendig, endog lovpålagt produkt for mindre virksomheter og en stor del av omsetningen

kommer fra abonnementsinntekter hos eksisterende kunder. Kombinert med investeringene i nye tjenester, fremst

Mamut One, er vi sikre på at dette vil styrke selskapets strategiske og operasjonelle posisjon i kjernemarkedene og

forsterke selskapets totale tilbud til kundene i årene fremover.

Vi har stor tro på at 2010 blir et positivt år for selskapet og våre aksjonærer og gleder oss til fortsettelsen.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

3


Mamut ASA – Årsrapport 2009

Innhold

6

20

24

47

52

59

Styrets beretning for 2009

IFRS Konsernregnskap 2009

Noter til IFRS Konsernregnskap 2009

Årsregnskap 2009 (Mamut ASA)

Noter til årsregnskap 2009 (Mamut ASA)

Revisjonsberetning

Mamut (OSE “MAMUT”) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og

Internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennlige

løsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte løsninger for økonomistyring/regnskap,

salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener,

e-post og webhotell. Flere enn 400 000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut.

Ytterligere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.no

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

5


Styrets beretning

Mamuts visjon siden oppstarten i 1994 har vært å forenkle

hverdagen til mindre virksomheter. Derfor utvikler selskapet

kontinuerlig produkter og tjenester som bidrar til å gi kundene

en enklere og mer effektiv hverdag. Selskapet målsetning er å

være en totalleverandør for mindre virksomheter innen

administrativ programvare og tilknyttede tjenester.

Ved utgangen av 2009 var Mamut etablert med fullstendig

produktspekter i syv europeiske markeder og med

representasjon i ytterligere fem land gjennom datterselskapet

Active 24. Selskapet har i løpet av 2009 bygget

solide posisjoner i samtlige europeiske markeder og har

strømlinjeformet virksomheten for å være posisjonert for

videre vekst i kommende år. I dag har Mamut over 400 000

kunder med abonnementsavtale i Europa.

Med den store kundebasen selskapet betjener, har Mamut

vært mindre eksponert for den store makroøkonomiske

usikkerheten som har preget samtlige markeder hvor

Mamut tilbyr sine produkter og tjenester, sammenlignet

med virksomheter med få og større kunder. 2009 ble likevel

et krevende år og selskapet har prioritert økt lønnsomhet

fremfor vekst, samt redusert antall markeder fra 16 til 12

i løpet av året. Målet med reduksjon av antall markeder

er å redusere kostnader og kompleksitet for å skape økt

samlet lønnsomhet i konsernet. Selskapet har likevel

opprettholdt en høy utviklingstakt og økt sitt aktivitetsnivå

i sine syv kjernemarkeder. Basert på de store teknologiske

løftene som er gjennomført i selskapet, kombinert med

strømlinjeformingen av driften, er styret tilfreds med de

økonomiske resultatene som er oppnådd i 2009 i en periode

med økonomisk lavkonjunktur. Driftsresultat før avskrivinger

ble lavere enn forventet, men ble forbedret fra 2008.

Siden etableringen i 1994 har et av selskapets viktigste fokusområder

vært å utvikle en skalerbar forretningsmodell. Det er

gjennomført en rekke utviklingsprosjekter og tilpasninger av

organisasjonen som har lagt grunnlag for selskapets lønnsomhet

og vekst i 2010 og fremover. I tråd med selskapets strategi

har antall medarbeidere blitt redusert fra 505 ved utgangen

av 2008 til 470 ved utgangen av 2009. I tillegg har selskapet

videreført strømlinjeformingen av driften og optimaliseringen

av rutiner for å redusere kostnadsbasen, antall medarbeidere

og investeringstakten i 2010. Selskapet opprettholder sitt fokus

på å etablere og forsterke strategiske samarbeid med internasjonale

partnere i ulike markeder for å øke distribusjonen

av Mamuts produkter og tjenester. Målsetningen er god

lønnsomhet og sunn organisk vekst i samtlige markeder i

årene fremover. Styret mener at Mamut er godt posisjonert

for videre vekst og forbedret resultat i alle markeder.

Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Høydepunkter i 2009

Høy kvalitet på produkter og tjenester, fleksible løsninger,

og fremtidsrettet produktutvikling er viktig for å øke

kundetilfredshet og kontinuerlig tilby økt nytte til kundene,

samt gi lønnsomhet for selskapet. Mamut har gjennom de

siste årene foretatt store investeringer i en ny teknologisk

plattform bygget på konseptet Software + Services, en

kombinasjon av programvare og tjenester som gir kundene

en langt mer fleksibel måte å møte de stadig økende krav fra

både kunder og leverandører. Selskapets fremste tilbud

basert på Software + Services er Mamut One, en komplett

administrativ løsning som inkluderer programvareapplikasjoner,

nettbaserte tjenester og kunnskap. Løsningen forenkler bruk

og administrasjon av programvare og tjenester for mindre

virksomheter ved å introdusere økt funksjonalitet og

tilgjengelighet, uten behov for ytterligere investeringer i

infrastruktur. Mamut One vil kontinuerlig videreutvikles og

utvides med nye produkter og tjenester i årlige versjoner.

De fremste høydepunktene fra 2009 er følgende:

Mamut One ble lansert i Tyskland av Mamut Lexware

GMbH, et samarbeid mellom Mamut og Lexware GMbH,

Tysklands ledende leverandør av forretningsløsninger til

mindre selskaper og heleid datterselskap av Haufe Media

Group med 600 000 aktive kunder.

Mamut skal utvikle og forvalte produkt- og tjenestetilbudet

for ca 100 000 registrerte brukere av Microsoft

Office Accounting i Storbritannia og på sikt

tilby brukerne tilsvarende løsninger fra Mamut.

Mamut vant “2009 Microsoft Worldwide Partner

Conference Award” med Mamut One i kategorien

Software-plus-Services. Mamut vant i konkurranse med

totalt 2 000 selskaper fra hele verden.

6

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut One vant den britiske prisen “2009 Accountancy

Age Awards” i kategorien ”Small Business Software .“

Selskapet har vunnet den anerkjente prisen i 2004, 2005,

2006, 2008 og 2009.

Mamut er kåret til “Best i test” i PC World Norges årlige

test av økonomi- og regnskapsprogrammer for mindre

virksomheter. Det er sjette året på rad at Mamut vinner

den årlige testen i PC World.

• Selskapet utvidet produkttilbud med Mamut One basert

på Microsoft SQL Server og passert 1 000 kunder på

Mamut One.

Mamut fikk sertifisert 18 programvareløsninger i syv

markeder for Windows 7 med logoen ”Compatible with

Windows 7” og deltok som Windows 7-lanseringspartner.

Virksomheten

Mamut rapporterer i henhold til følgende tre regioner;

Nordic/HQ, Western Europe og Central Europe. I 2009 var

Mamuts virksomhet delt inn i fire produktområder basert

på produktene og tjenestene som tilbys: Mamut Business

Software, Mamut Active Services, Mamut Open Services

og Mamut Business Network. Alle produktområder inngår i

samme virksomhetsområde; Software + Services.

I 2009 var Mamuts virksomhet delt inn i fire hovedområder

basert på produktene og tjenestene som tilbys: Mamut

Business Software, Mamut Active Services, Mamut Open

Services og Mamut Business Network.

Mamut har foretatt et strategisk valg på Software +

Services, det vil si en kombinasjon av programvare og

tjenester som gir kundene en helt ny og langt mer fleksibel

måte å møte de stadig økende krav fra både kunder og

leverandører. Løsningen har blitt utviklet siden sommeren

2007. Data replikeres mellom den lokale installasjonen og

nettbaserte tjenester, noe som gir brukeren tilgang til sine

forretningsdata, valgfritt via lokal PC, nettlesere og mobilene

enheter som smarttelefoner og PDA-er. Mamut One er

den første løsningen basert på Mamut Business Platform

og kombinerer fordelene med forretningsapplikasjoner og

nettbaserte tjenester.

Selskapets ambisjon med Mamut One er å forenkle bruk og

administrasjon av programvare og tjenester for de minste

bedriftene ved å introdusere økt funksjonalitet og tilgjengelighet.

Brukerne gis tilgang til rett informasjon på riktig enhet,

hvor som helst og til enhver tid, uten å måtte foreta ytterligere

investeringer i infrastruktur. Mamut One er en komplett

forretningsløsning hvor programvareapplikasjoner, nettbaserte

tjenester og kunnskap er fullt integrert. Mamut One er ved

utgangen av 2009 tilgjengelig i syv europeiske land.

Utviklet på Microsofts plattform og med full integrasjon

til Microsoft Office, inkluderer Mamuts løsninger

hostingtjenester som øker produktiviteten. Mamut One gir

mindre virksomheter mulighet til drive hele virksomheten

effektivt, ikke bare regnskapsføringen, noe som styrker

oversikten over forretningsdriften, gir bedre forståelse av

kundene og effektiviserer prosessene i virksomheten.

Mamut Business Software

Mamut Business Software har vært selskapets hovedprodukt

i Norge og internasjonalt frem til lanseringen av Mamut One.

Mamut Business Software er utviklet for segmentet 1-50

medarbeidere. Dette segmentet utgjør over 90 prosent av alle

virksomheter i de markeder selskapet er representert. Mamut

Business Software kan best beskrives som et komplett,

administrativt system for mindre virksomheter bestående av

regnskap, kunde- og salgsoppfølging, personal, logistikk og

e-handel. Majoriteten av solgte Mamut Business Softwareløsninger

inkluderer kunde- og salgsoppfølgingsmoduler, og

dette gjør Mamut til en av de ledende CRM-leverandørene

i sitt segment. De viktigste konkurranseparameterene for

Mamut er pris/ytelse, brukervennlighet og ikke minst alt-iet-system.

Sentralt i Mamuts strategi er direkte dialog med

kundene. Gjennom årlige serviceavtaler på Mamut Business

Software-produktene får kundene tilgang til support og årlige

oppdateringer. Dermed sikrer Mamut muligheten til enhver

tid å vite hva kunden etterspør, samt å tilpasse seg nye behov

som oppstår.

Med Mamut daTax Software er Mamut Norges ledende

leverandør av regnskaps-, økonomi- og skatteprogrammer

for selvstendig næringsdrivende og privatpersoner. Med

Mamut daTax Software får brukeren blant annet hjelp med

bokføring, regnskapsrapporter, fakturering, selvangivelsen,

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

7


skattetips, låneberegning, styring av privatøkonomien,

kjørebok og reiseregninger.

Selskapet hadde ved utgangen av 2009 totalt over 100 000

kunder på produktseriene Mamut Business Software (i Norge,

Sverige, Nederland, Storbritannia, Danmark, Irland og

Tyskland) og Mamut daTax Software i Norge.

Mamut Active Services

Mamut kjøpte i 2006 det børsnoterte selskapet Active 24 for

å styrke konsernet som en totalleverandør innen administrativ

programvare og tilknyttede tjenester for mindre virksomheter.

Active 24 er integrert i Mamut under navnet Mamut Active

Services. Produktområdet omfatter domener, e-post,

webhotell, SharePoint, Hosted Exchange, SQL og CMS.

Tjenestene tilbys under merkenavnet Active 24 i 12

europeiske land. Ved utgangen av 2009 hadde denne

enheten over 320 000 kunder, med gode muligheter for

kryssalg og oppsalg av produkter og tjenester fra Mamuts

øvrige produktportefølje.

Mamut Open Services

Mamut Open Services er en fellesbetegnelse på ulike

verktøy som er kostnadsfritt tilgjengelig for alle. Verktøyene

finnes også tilgjengelige i oppgraderte betalingsversjoner.

Mamut Open Services er en naturlig utvidelse av Mamuts

eksisterende produktportefølje rettet mot SMB- og

privatmarkedet. Med mål om å dekke kundebehov utover

tradisjonelle administrative og økonomiske oppgaver vil

produkter og tjenester under Mamut Open Services utvide

eksisterende kunderelasjoner og tiltrekke seg nye brukere.

Produktporteføljen består av følgende produktserier: Mamut

Eiendelsregister, Mamut NyStart, Mamut Online Backup,

Mamut Teamwork, Mamut Online Survey, Mamut Home

Free, Mamut Web Free og Mamut ServiceSuite Planning Free.

Selskapet hadde ved utgangen av 2009 over 100 000 brukere

av Mamut Open Services produkter og tjenester.

Mamut Business Network

Mamut Business Network er en fellesbetegnelse på ulike

verktøy som er forenkler samhandling og elektronisk

utveksling av informasjon mellom brukerne av Mamut

Business Software. Verktøyene tilbys som frittstående

komponenter eller som integrerte deler av Mamut One.

Selskapet vil introdusere flere leveranser i løpet av 2010.

Markeder

Selskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software, er

basert på én felles kildekode for samtlige markeder. Dermed

kan selskapet satse på kontinuerlig utvikling og forbedring av

én løsning, samtidig som forbedringene kommer brukere i

samtlige markeder til gode. Resultatet blir at Mamut kan

betjene voksende kundebaser i alle markeder, opprettholde

kundefokuset og selv dra nytte av skalafordeler selskapet skaper.

I løpet av 2009 styrket Mamut sin posisjon i samtlige

europeiske markeder. Selskapet hadde ved utgangen av 2009

et fullstendig produktspekter i Norge, Sverige, Nederland,

Storbritannia, Danmark, Irland og Tyskland. Dette er et

resultat av målrettet arbeid i utviklingen av en pan-europeisk

Mamut Business Software-versjon med lokale tilpasninger av

både regnskapsoppsett og avgiftshåndtering.

Erfaringene selskapet har opparbeidet seg i eksisterende

markeder har vært meget verdifulle for planlegging og

lansering i nye markeder i årene som kommer. Kundebasen

som ligger i forretningsenheten Active 24 gjør at selskapet

har et godt utgangspunkt for å lansere fullt produktspekter i

nye markeder.

Utvikling av samarbeid

Mamut har i løpet av 2009 inngått og forsterket samarbeid

med ulike aktører i forskjellige markeder, fremst av disse er

Microsoft (med Microsoft Office Accounting) i Storbritannia

og Haufe-Lexware i Tyskland.

Mamut skal utvikle og forvalte produkt- og tjenesteutviklingen

for alle brukere av Microsoft Office Accounting

i Storbritannia. I tillegg til å motta kundeservice fra Mamut

vil dagens brukere av Microsoft Office Accounting få tilbud

om fri oppgradering til Mamut Business Software. Microsoft

stoppet distribusjonen av Microsoft Office Accounting i

Storbritannia den 16. november 2009, men Mamut vil

8

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


investere i produktutvikling og tjenester for å sikre en enkel

overgang for de ca 100 000 registrerte brukerne av Microsoft

Office Accounting i Storbritannia til Mamuts løsninger.

Mamut One ble lansert i Tyskland på CeBIT 2009 av Mamut

LexwareGMbH, et selskap eid av Mamut og Lexware GMbH,

Tysklands ledende leverandør av forretningsløsninger til

mindre selskaper og heleid datterselskap av Haufe Media

Group med 600.000 aktive kunder. Mamut og Lexware

selger og markedsfører “Mamut One - Mamut/Lexware

Edition” i Tyskland. Partnerskapet inkluderer dessuten

utvikling, markedsføring og salg av løsninger basert på en

kombinasjon av de to selskapenes produkter og tjenester

til tyske småbedrifter. Mamut bidrar med merkenavn,

Mamut One-løsningen og Mamut Business Platform, mens

Lexware bidrar med et bredt nettverk av forhandlere, lokale

ekspertise, support, markedsføring og logistisk infrastruktur.

Produkttester

Mamut har siden etableringen i 1994 deltatt i uavhengige

produkttester gjennomført av tidsskrifter og organisasjoner.

Målet med deltakelsen i disse testene er å motta en

objektiv vurdering av kvaliteten og nytten til selskapets

løsninger sammenlignet med konkurrentene i de ulike

kjernemarkedene. I 2009 har det vært spesielt viktig for

selskapet å oppnå anerkjennelse gjennom en høy score i slike

tester som følger av lanseringen av Mamut One.

I juli 2009 vant Mamut den internasjonale prisen Microsoft

Worldwide Partner Conference Award med løsningen Mamut

One i kategorien Software-plus-Services. Mamut vant i

konkurranse med totalt 2 000 selskaper fra hele verden.

Microsoft Worldwide Partner Conference Awards anerkjenner

partnere som har utviklet og levert ekstraordinære løsninger

basert på Microsoft-platformen i løpet av det siste året.

Kategorien Software-plus-Services tildeles partnere som

har utviklet løsninger som kombinerer klient- og/eller

programvarebasert programvare med web-tjenester (også

kalt SaaS). Både standard programvare og skreddersydde

utviklingsprosjekter ble vurdert til prisen, men kun løsninger

som klarer å kombinere programvare og tjenester slapp

gjennom nåløyet hos Microsoft-en. For å nå helt opp måtte

vinneren vise både innovasjon, klare konkurransefortrinn

og ikke minst økt nytteverdi for brukerne, kombinert med

fordelene som ligger i Software + Services.

I september ble Mamut kåret til “Best i test” i PC World

Norges årlige test av økonomi- og regnskapsprogrammer for

mindre virksomheter. Mamut oppnår testens to høyeste score

med løsningene Mamut Office og Mamut One.

Det er sjette året på rad at Mamut vinner den årlige testen

i PC World. Testen i PC World tar utgangspunkt i 11

ulike kriterier og løsningene fra Mamut har høyest score

av testens programmer i kategoriene brukervennlighet,

funksjonsinnhold, utvidelsesmuligheter, bokføring,

fakturering, rapporter og dokumentasjon.

I november vant Mamut den prestisjefylte prisen Accountancy

Age Awards med løsningen Mamut One. I følge juryen har

Mamut One tatt Storbritannia med storm. Juryen uttaler at

det var imponerende at Mamut igjen tok prisen, hvor de i sin

begrunnelse har lagt vekt på stor evne til fornyelse, og ikke

minst en rekke sterke kundevitnesbyrd. Juryen poengterer

også fleksibiliteten ved å kunne logge på løsningen både

lokalt og online bidrar til økt effektivitet for brukerne.

Innovasjon og brukervennlighet er viktige årsak til at Mamut

ble årets vinner. Accountancy Age skrev blant annet følgende

basert på juryens begrunnelse:

“Small businesses love the product, and its testimonials

really show the company in a good light. (...) Its general

improvements, continued growth and strong testimonials

meant that another set of Accountancy Age judges had to

again choose them as the winner,” said one judge. Another

said it was “an outstanding effort”.

Fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter

styret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forutsetningen

om fortsatt drift er til stede. Til grunn for denne

vurderingen ligger resultatprognoser for 2010, og det faktum

at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Redegjørelse for årsregnskapet

Mamut-konsernet oppnådde i 2009 driftsinntekter på MNOK

496,6 mot MNOK 500,6 i 2008.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

9


I 2009 hadde Mamut et driftsoverskudd på MNOK 21,2

(mot MNOK 23,6 i 2008) og resultat etter skatt på MNOK 7,9

(mot MNOK 5,9 i 2008). EBITDA-marginen for 2009 ble 17

prosent (sammenlignet med 16 prosent for 2008).

2009 (MNOK 67,2 i 2008), av dette er MNOK 23,6 aktivert

(MNOK 23,5 i 2008) og blir avskrevet over 3 år. Inkludert

avskrivninger er utviklingskostnader på MNOK 67,3 belastet

årets resultat (MNOK 63,0 i 2008).

Kontantstrømmen fra drift var positiv med MNOK 43,7

i 2009, mot MNOK 52,4 i 2008. Konsernet har redusert

kortsiktig gjeld fra MNOK 238,6 pr 31.12.2008 til MNOK

198,9 pr 31.12.2009. Denne reduksjonen samt konsernets

høye avskrivninger forklarer avvik mellom kontantstrøm fra

drift og driftsresultat.

Det ble i 2009 investert MNOK 45,2. Av dette er MNOK 27,1

investert i egenutviklet programvare og MNOK 18,1 i varige

driftsmidler. Gitt forventet resultatforbedring og en ytterligere

reduksjon i investeringsnivået i 2010 forventes en styrkning av

selskapets likviditetssituasjon i 2010.

Bokført egenkapital i morselskapet (Mamut ASA) er

pr 31.12.2009 MNOK 395,2 hvorav MNOK 58,3 er fri

egenkapital.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et

rettvisende bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle

stilling og resultat.

Resultatdisponering

Mamut ASA (morselskapet) hadde i 2009 et overskudd på

NOK 6.951.493. Styret foreslår at overskuddet overføres til

annen egenkapital.

Pr 31.12.2009 har selskapet et banklån på MNOK 180. I

desember 2009 valgte selskapet å refinansiere sine banklån

fra oppkjøp gjennomført i 2006 og 2008 til et banklån på

MNOK 180. Se note 26 for detaljer vedrørende banklån.

Totalt hadde konsernet en kontantbeholdning på MNOK 70,3

pr 31.12.2009 (mot MNOK 45,4 i 2008).

Ved slutten av 2009 var totalbalansen på MNOK 686,8

sammenlignet med MNOK 697,5 året før. Egenkapitalen

utgjør MNOK 327,5. Dette utgjør 48 prosent av totalbalansen.

I 2008 utgjorde egenkapitalen MNOK 309,5 (45 prosent).

Konsernet har fire større immaterielle eiendeler: MNOK 123,8

i Goodwill fra oppkjøp gjennomført i år 2000, 2006, 2007 og

2008, utsatt skattefordel på MNOK 146,8 som i all hovedsak

er fremførbart underskudd selskapet vil kunne motregne

de kommende år, MNOK 33,7 fra aktivert forskning og

utvikling i 2009, 2008 og 2007, samt MNOK 126,2 i kjøpte

rettigheter/kundebaser.

Kostnader til forskning og vedlikehold kostnadsføres

fortløpende i regnskapet, mens kostnader til videreutvikling

aktiveres i den grad de tilfredsstiller kravene i IAS 38. Totalt

brukte konsernet MNOK 68,8 på utvikling av software i

Arbeidsmiljø

Medarbeiderne er de viktigste ressursene i bedriften.

Medarbeidernes fysiske og psykiske velferd på arbeidsplassen

er av avgjørende betydning for bedriftens suksess. Med

utgangspunkt i selskapets forretningsidé, grunnleggende

verdier og retningslinjer, forplikter ledelsen og medarbeiderne

seg i sitt daglige virke til å fokusere på helse, miljø og

sikkerhet. Alle medarbeidere i Mamut gjennomfører et

introduksjons- og opplæringskurs som inkluderer en grundig

og grunnleggende innføring selskapets retningslinjer for

arbeidsmiljø. Alle medarbeidere i Mamut skal behandle

hverandre med respekt og integritet, og selskapet arbeider

for et miljø der det ikke diskrimineres på bakgrunn av

verken religion, hudfarge, kjønn, seksuell orientering, alder,

nasjonalitet, rase eller handikapp.

Arbeidsforholdene blir ansett som gode. Arbeidsmiljøet er

godt og det forekom ingen skader eller ulykker i forbindelse

med utføring av arbeidsoppgaver i Mamut i 2008.

Sykefraværet i Mamut utgjorde totalt 4,0 prosent i 2009

(3,0 prosent i 2008).

Ved utgangen av 2009 er det 470 medarbeidere totalt i

konsernet (505 pr 31.12.2008).

10

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mangfold og likestilling

Mamut har lenge hatt et stort mangfold blant selskapets

ansatte. Selskapet søker å skape samme muligheter for

alle og tolererer ikke noen form for diskriminering eller

trakassering på arbeidsplassen.

Kvinneandelen i Mamut var ved utgangen av 2009 på 29,2

prosent, og 44 prosent av styremedlemmene var kvinner.

Det er ingen kvinner i toppledelsen. Selskapet arbeider

systematisk med rekruttering og utviklingsprogrammer

for å øke antallet kvinner i mannsdominerte stillinger og

virksomhetsområder. Belønningssystemet i Mamut er ikkediskriminerende

og definerer like rettigheter for alle.

Dette betyr at gitt samme stillingsnivå, erfaring og resultater,

vil menn og kvinner være på samme lønnsnivå. Selskapet

søker å øke kvinneandelen ved rekruttering og følger nøye

med i lønnsutviklingen mellom kjønnene. Selskapet og

selskapets ledelse har og vil ha et særlig fokus på dette.

Ytre miljø

Styret i Mamut ASA er av den oppfatning at selskapets

virksomhet i svært begrenset grad forurenser miljøet.

Mamut er medlem i Grønn IT (koordinert av IKT Norge)

og BASDA Green Charter i Storbritannia. Selskapet fører

klimaregnskap basert på det samlede energiforbruket knyttet

til daglig drift av virksomheten. Målet er å få en samlet

oversikt over totalt CO2-utslipp og identifisere tiltak for å

redusere energiforbruket og dermed også redusere egne

utslipp. Selskapet satte for en tid siden et ambisiøst mål

om å oppnå minimum en halvering av strømforbruket per

kunde. Denne målsettingen er nådd og nye målsetninger

blir definert i 2010. Mamut søker systematisk å velge mest

mulig klimavennlige løsninger og har blant annet valgt

Microsofts nettskyløsning Windows Azure som erstatning

for deler av selskapets serverpark. Valget av Windows Azure

og overgang til nettskybasert lagring vil samtidig gi raskere

implementering, større fleksibilitet og lavere driftskostnader

er tidligere serverløsninger.

Redegjørelse for Eierstyring og selskapsledelse

(Corporate governance)

Godt omdømme og god økonomisk utvikling er sentrale

forutsetninger for å bygge og opprettholde tillit hos

sentrale målgrupper som kunder, investorer, medarbeidere,

leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter. Mamut

prioriterte også i 2009 åpen kommunikasjon slik at alle

vesentlige opplysninger av betydning for ekstern bedømmelse

av selskapet ble gjort tilgjengelig. Selskapet har gjennom flere

år publisert kvartalsrapporter kort tid etter kvartalsslutt og

sørget for likebehandling av selskapets aksjonærer med mål

om å øke aksjonærverdier og opprettholde investorenes tillit.

Mamut følger norsk anbefaling for eierstyring og

selskapsledelse, sist revidert 21. oktober 2009, og hvert

enkelt punkt i anbefalingen er kommentert i årsrapporten

eller mer detaljert på nettstedet www.mamutinvestor.com.

Hver av anbefalingene er uthevet i kursiv i teksten under med

kommentarer fra selskapet om prinsipper og eventuelle avvik.

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

• Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og

selskapsledelse.

• Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring

og selskapsledelse i årsrapporten. Redegjørelsen

skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom

denne anbefalingen ikke er fulgt, skal det forklares.

• Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar

med dette utforme etiske retningslinjer.

Virksomhet

• Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.

• Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare

mål og strategier for sin virksomhet.

• Vedtektenes formålsparagraf og hovedstrategier bør

framgå av årsrapporten.

Mamuts visjon er å forenkle hverdagen for mindre

virksomheter. Dette utledes av selskapets vedtekter og

gjennomsyrer selskapets virksomhet. Vedtektene er

tilgjengelig på www.mamutinvestor.com.

Selskapskapital og utbytte

• Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål,

strategi og risikoprofil.

• Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikk

som grunnlag for de utbytteforslag som fremmes for

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

11


generalforsamlingen. Utbyttepolitikken bør gjøres kjent.

• Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrenses til

definerte formål. Skal styrefullmakt dekke flere formål, bør

hvert formål behandles som egen sak i generalforsamlingen.

Styrefullmakt bør ikke gis for et tidsrom lenger enn frem

til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarende gjelder

styrefullmakter til kjøp av egne aksjer.

Selskapets egenkapital og finansiering

Mamut bestreber seg i utgangspunktet på å være finansiert

ved egenkapital og hadde ved utgangen av 2009 en egenkapitaldekning

på 47 prosent. Mamut valgte å finansiere

deler av oppkjøp i løpet av 2007 med et langsiktig banklån.

Dette innbærer en endret policy fra selskapet vedrørende den

totale finansieringen av selskapet. Det ble inngått et nytt

bank-lån i fjerde kvartal 2009 som erstatning for tidligere lån

fra 2006.

Utbytte

Selskapet har vært i en oppbyggingsfase og er blitt tilført

betydelig egenkapital de siste ti årene. Det har derfor ikke

vært aktuelt å utbetale utbytte i denne perioden. Mamut

har derimot som langsiktig målsetting å betale årlig utbytte.

Ved vurdering av utbyttets størrelse vil styret legge vekt på

selskapets utbyttekapasitet, krav til forsvarlig egenkapital og

tilstrekkelige finansielle ressurser for framtidig vekst.

Styrefullmakter for kapitalforhøyelser og kjøp av egne aksjer

har vært gitt av generalforsamlingen med varighet til neste

ordinære generalforsamling.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med

nærstående

• Selskapet bør ha kun én aksjeklasse.

• Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved

kapitalforhøyelser fravikes, skal det begrunnes.

• Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børs

eller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrenset

likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderes

ivaretatt på andre måter.

• Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og

aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående

av disse, bør styret sørge for at det foreligger en

verdivurdering fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder

ikke når generalforsamlingen skal behandle saken etter

reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering

bør foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper i

samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

• Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at

styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret

hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i

en avtale som inngås av selskapet.

Fri omsettelighet

• Aksjer i børsnoterte selskaper skal i prinsippet være fritt

omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form

for omsetningsbegrensninger.

Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighet

Mamut har som mål at alle aksjonærer skal behandles likt.

Mamut har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme

på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og

det eksisterer ingen overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer i

Mamut stiller likt i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har like

rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser.

Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alle

aksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. Mamut

er notert ved Oslo Børs og plikter således å etterleve

informasjonsplikten. Selskapet offentliggjør all kursrelevant

informasjon til markedet via børsens meldingssystem og på

selskapets nettsider www.mamut.com.

Uavhengighet og nøytralitet

Mamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alle

forhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippet

om uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessige

prinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper,

slik som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser.

Generalforsamling

Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere

kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets

generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en effektiv

møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at:

• innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen,

12

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelige

på selskapets hjemmeside senest 21 dager før

generalforsamlingen avholdes

• saksdokumentene er utførlige nok til at aksjeeierne kan ta

stilling til alle saker som skal behandles

• påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig

• styret og den som leder møtet legger til rette for at

generalforsamlingen får mulighet til å stemme på hver

enkelt av kandidatene til verv i selskapets organer

• styret, valgkomiteen og revisor er til stede i

generalforsamlingen

• det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig

møteledelse i generalforsamlingen

Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på generalforsamlingen

bør gis anledning til å stemme. Selskapet bør:

• gi informasjon om fremgangsmåten for å møte

ved fullmektig

• oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne

som fullmektig

• utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes

slik at det kan stemmes over hver enkelt sak som skal

behandles og kandidater som skal velges

Generalforsamling

Selskapets generalforsamling er åpen for alle aksjonærer

og alle aksjer har lik stemmerett. Alle aksjonærer kan delta

personlig eller via fullmektig. Det er ikke mulig for deltakelse

og/eller stemmegivning via Internett. Det finnes ingen

eierskapsbegrensinger eller kjente aksjonæravtaler. Innkalling

til generalforsamling skjer minimum etter lovens minstefrist

med 14 dagers varsel og generalforsamlingsinformasjon søkes

distribuert minst 21 dager før generalforsamlingen avholdes.

Valgkomiteen

• Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen bør

velge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsette

dens godtgjørelse.

• Valgkomité bør vedtektsfestes.

• Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets

interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen

bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte.

Minst ett medlem av valgkomiteen bør ikke være medlem

av bedriftsforsamlingen, representantskapet eller styret.

Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem

og bør da ikke stille til gjenvalg. Daglig leder eller

andre ledende ansatte bør ikke være medlem av komiteen.

• Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling og

styre og honorarer for medlemmene av disse organer.

• Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

• Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer

av komiteen og eventuelle frister for å fremme forslag til

komiteen.

Valgkomité

Valgkomiteen i selskapet ble valgt på ordinær

generalforsamling i 2009. Valgkomiteen velges for en

periode for to år og består av Tellef Thorleifsson (leder),

Tore Mengshoel og Ole Morten Settevik. Valgkomiteen

avgir innstilling til generalforsamlingen om aksjeeiervalgt

styresammensetning og godtgjørelse til styrets medlemmer.

Selskapets styre velges direkte på generalforsamlingen.

Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning og

uavhengighet

• Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bred

representasjon fra selskapets aksjeeiere.

• Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta

aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for

kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til

at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

• Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av

særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene

bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige

forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene

bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

• Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret. Dersom

ledende ansatte er styremedlem, bør det begrunnes og

få konsekvenser for organiseringen av styrets arbeid,

herunder bruk av styreutvalg for å bidra til en mer

uavhengig forberedelse av styresaker, jf. punkt 9.

• Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis

allmennaksjeloven ikke krever at vedkommende skal

velges av bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av

en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.

• Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

13


• I årsrapporten bør styret opplyse om deltakelse på styremøtene

og om forhold som kan belyse styremedlemmenes

kompetanse. I tillegg bør det opplyses hvilke styremedlemmer

som vurderes som uavhengige.

• Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

Styrets arbeid og sammensetning

Styret i Mamut består av ni medlemmer, hvorav to er

valgt av de ansatte i selskapet. Mamut søker en balansert

styresammensetning som tar hensyn til kompetanse,

erfaring og relevant bakgrunn for selskapets virksomhet.

Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler både

selskapets eierstruktur og behovet for nøytrale, uavhengige

representanter uten spesifikk eiertilknytning.

selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør vurdere

etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens krav om

revisjonsutvalgets sammensetning mv. bør flertallet av

medlemmene i utvalget være uavhengige av virksomheten.

• Styret bør også vurdere bruk av kompensasjonsutvalg for

å bidra til grundig og uavhengig behandling av saker som

gjelder godtgjørelse til ledende ansatte. Slike utvalg bør

bestå av styreutvalg for å bidra til grundig og uavhengig

behandling av saker som gjelder godtgjørelse til ledende

ansatte. Slike utvalg bør bestå av styremedlemmer som er

uavhengige av ledende ansatte.

• Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg i

årsrapporten.

• Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

Virksomheten styres etter klart definerte kontroll- og

styringsmekanismer. Styret blir holdt løpende oppdatert om

selskapets utvikling. Selskapets administrerende direktør Eilert

Hanoa, som personlig er stor aksjonærer i selskapet, er også

medlem av styret. De eksterne styremedlemmene er imidlertid

i majoritet, og beslutninger der Hanoa eventuelt er inhabil, vil

bli fattet av det øvrige styret.

Styrets arbeid baseres på instruks som beskriver styrets

arbeid, oppgaver og arbeidsform. Styret har opprettet en

egen kompensasjonskomité som består av styrets leder Jan

M. Moberg, Nini Høegh Nergaard og Line Beate Jebsen.

Selskapet søker å etablere revisjonsutvalg på ordinær

generalforsamling 2010.

En nærmere redegjørelse om hvert enkelt styremedlem er gitt

på selskapets nettside www.mamutinvestor.com

Bedriftsforsamling

Det er inngått en avtale mellom medarbeiderne og styret

i Mamut om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i

selskapet.

Styrets arbeid

• Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig

vekt på mål, strategi og gjennomføring.

• Styret bør fastsette instrukser for styret og for den daglige

ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- og

oppgavefordeling.

• For å sikre en mer uavhengig behandling av saker av

vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har vært

aktivt engasjert, bør annet styremedlem lede diskusjonen i

slike saker.

• Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha

revisjonsutvalg. Det samlede styret bør ikke fungere som

Risikostyring og internkontroll

• Styret skal påse at selskapet har god internkontroll

og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold

til omfanget og arten av selskapets virksomhet.

Internkontrollen og systemene bør også omfatte

selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

• Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets

viktigste risikoområder og den interne kontroll.

• Styret bør i årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementene

i selskapets internkontroll- og risikostyringssystemer

knyttet til dets finansielle rapportering.

Godtgjørelse til styret

• Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar,

kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

• Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig.

Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.

• Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet,

bør ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i

tillegg til styrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele

14

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


styret være informert. Honorar for slike oppgaver bør

godkjennes av styret.

• Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig

styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.

Generalforsamlingen har valgt å benytte opsjoner som

eneste styrehonorar. Selskapet har også praktisert at

styremedlemmer skal eie aksjer i selskapet. Detaljer

vedrørende kompensasjon til ledelse og styret samt

opsjonsprogram er beskrevet i noter til årsregnskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

• Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende

ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for

generalforsamlingen.

• Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledende

ansatte bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk.

Retningslinjene bør bidra til sammenfallende

interesser mellom aksjeeierne og ledende ansatte.

• Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form

av opsjons-, bonusprogrammer eller lignende bør knyttes

til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling

for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder

opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettende og

forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke.

Incentivprogram for samtlige medarbeidere

Mamut tilbyr årlige opsjonsprogrammer til samtlige fast

ansatte i selskapet. Målet er å motivere alle medarbeidere til

å bidra i selskapets verdiskaping. Selskapet er av den

oppfatning at brede incentivordninger skaper en positiv

relasjon mellom arbeidstaker og -giver slik at selskapet totalt

sett oppnår økt langsiktig lønnsomhet. Mamut har gjennom

flere år bygget en kultur for at verdiskaping skal belyses og

belønnes, samt at selskapets økonomiske utvikling skal

forstås på alle nivåer i selskapet. Et slikt utgangspunkt

forenkler og tydeliggjør kommunikasjonen av selskapets

strategi, mål og økonomiske utvikling.

Kompensasjon for nøkkelmedarbeidere

Mamut søker å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapet

ønsker å tiltrekke seg dyktige medarbeidere med relevant

erfaring og tilby videreutviklingsmuligheter for disse.

Selskapet må til enhver tid tilpasse sitt godtgjørelsessystem

for å være konkurransedyktig i markedet. Ledende medarbeidere

og andre nøkkelpersoner godtgjøres med markedstilpassede

betingelser. Samtlige av selskapets medarbeidere

har i dag løpende opsjonsavtaler. Styret i Mamut er av den

oppfatning at det er en fordel at medarbeiderne har

interessefelleskap med aksjonærene ved stigning i aksjeverdi.

Rapport om retningslinjer for godtgjørelse

til ledende ansatte

Styret i Mamut ASA har fastsatt følgende retningslinjer for

godtgjørelse til ledende ansatte:

Rammeverk for godtgjørelse

Disse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for CEO

(Eilert Hanoa) og CFO (Martin Kværnstuen) i selskapet.

Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende

elementer:

- fastlønn

- variabel lønn

- pensjon

- aksjeopsjoner

- andre godtgjørelser

Ved vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styrets målsetting

å fastsette en total godtgjørelse som antas å reflektere

gjeldende markedsnivå på godtgjørelser for tilsvarende

stillinger. I og med at ledende ansatte er store aksjonærer i

selskapet vil den totale godtgjørelsen også reflektere dette.

Fastlønn

Fastlønn bør reflektere gjeldende markedsnivå på

godtgjørelser for tilsvarende stillinger.

Variabel lønn

Variabel lønn består av potensiell verdiøkning på aksjeopsjoner.

Pensjon

Mamut ASA har en obligatorisk innskuddspensjon i

henhold til norsk lov. Ledende ansatte er innmeldt i denne

pensjonsordningen på lik linje med alle ansatte i Mamut ASA.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

15


Aksjeopsjoner

Ledende ansatte kan få tildelt aksjeopsjoner, i forbindelse

med opsjonsprogrammet for ansatte. Generalforsamlingen

tildeler styret fullmakt for tildeling av opsjoner til ansatte.

Innløsnings-kursen på slike opsjoner bør settes til gjeldende

markedskurs for aksjen den dagen opsjonene tildeles. Antall

opsjoner som tildeles den enkelte bør være på et nivå som

anses rimelig. Pr. i dag innehar administrerende direktør Eilert

Hanoa 113.000 aksjeopsjoner og finansdirektør Martin

Kværnstuen 113.000 aksjeopsjoner (for detaljer, vennligst se

notene til årsregnskapet).

Annen godtgjørelse

Andre godtgjørelser til ledende ansatte kan inneholde

godtgjørelser som forsikring (liv, ulykke/sykdom, reise),

bilgodtgjørelse og telefon/bredbånd. Disse formene for

godtgjørelse skal være lik for ledende ansatte som for alle

andre ansatte. Det foreligger ingen avtaler om etterlønn til

ledende ansatte i Mamut.

Informasjon og kommunikasjon

• Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets

rapportering av finansiell og annen informasjon basert på

åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling av

aktørene i verdipapirmarkedet.

• Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for

viktige hendelser som generalforsamling, publisering

av delårsrapporter, åpne presentasjoner, utbetaling av

eventuelt utbytte med mer.

• Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut på

selskapets internettside samtidig som den sendes aksjeeierne.

• Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med

aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.

Finansiell risiko

Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt

svenske kroner, euro, engelske pund og tsjekkiske koruna, da

en vesentlig del av inntektene er i utenlandsk valuta. Risikoen

begrenses av at også tilhørende kostnader er i samme valuta.

Mamut har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler

for å redusere valutarisikoen.

All overskuddslikviditet er plassert på høyrentekonti i

norske banker. En eventuell endring i rentenivået vil øke/

redusere konsernets finansnetto. Styret vurderer likviditeten

i konsernet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak

som endrer likviditetsrisikoen.

Konsernet hadde ved utgangen av 2009 over 400 000 kunder

med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 680.000

fakturaer i løpet av 2009 og de 50 største kundene utgjør

under én prosent av konsernets totale omsetning. Kredittrisikoen

er derfor spredt på et stort kundegrunnlag. Det er

ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle

instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.

Policy for finansiell informasjon

Selskapet bestreber seg etter å gi korrekt og tilstrekkelig

utfyllende informasjon hvert kvartal, samt å sørge for

likebehandling av alle aksjonærer. Ansvar for IR og

kurssensitiv informasjon er konsentrert til selskapets

administrerende direktør (CEO) og finansdirektør (CFO).

Mamut ble i oktober 2004 tildelt Informasjons- og

engelskmerket fra Oslo Børs.

Selskapsovertakelse

• Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det

vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud.

• I en overtakelsesprosess bør tilbyder, målselskapets styre

og ledelse ha et selvstendig ansvar for å bidra til at

aksjeeierne i målselskapet blir likebehandlet, og at ikke

målselskapets virksomhet forstyrres unødig. Målselskapets

styre har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har

informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet.

• Styret bør ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller

vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets

virksomhet eller aksjer.

• Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets aksjer, bør

ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter eller treffe

andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av

tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen

etter at tilbudet er kjent.

• Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret

avgi en uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling

om aksjeeierne bør akseptere eller ikke. Dersom styret ikke

finner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidt

16

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


de bør akseptere tilbudet eller ikke, bør det redegjøres

nærmere for bakgrunnen for dette. I styrets uttalelse om

tilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig,

og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmer

har tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør vurdere å

innhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig.

Dersom styremedlem, ledende ansatt, deres nærstående

eller noen som nylig har hatt en slik posisjon, er tilbyder

eller har særinteresser i tilbudet, bør styret uansett

innhente en uavhengig verdivurdering. Tilsvarende gjelder

dersom tilbyder er en større aksjeeier. Verdivurderingen

bør vedlegges, gjengis eller refereres i styrets uttalelse.

• Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse

av virksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen,

bortsett fra i de tilfeller hvor disse beslutninger etter loven

skal treffes av bedriftsforsamlingen.

Overtakelsesbarrierer

Aksjene i Mamut er fritt omsettelige, og det eksisterer ingen

overtakelsesbarrierer.

Revisor

• Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en

plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

• Revisor bør delta i styremøter som behandler

årsregnskapet. I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle

vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper,

vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle

vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom

revisor og administrasjonen.

• Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med

styret selskapets interne kontroll, herunder identifiserte

svakheter og forslag til forbedringer.

• Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at

daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede.

• Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens

adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.

• I ordinær generalforsamling bør styret orientere om

revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

rådgiver i forbindelse med selvangivelse og skattespørsmål.

Revisor brukes ikke som rådgiver i strategiske spørsmål eller

til driftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO

godkjenner rådgivingsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet

som behandler årsregnskapet. I samme møte gjør revisor rede

for sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder,

interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel.

Revisors godtgjørelse blir fastsatt i ordinær generalforsamling

og er beskrevet i noter til regnskapet.

Utsikter for 2010

2009 var et år med stor aktivitet og strømlinjeforming

av driften. Selskapets hovedmålsetting har vært å

bedre lønn-somheten, kombinert med å videreutvikle

den brede porteføljen av selskapets produkter og

tjenester. Organisasjonen har gjennomført flere store

utviklingsprosjekter og er godt tilpasset vekst. Posisjoneringen

av selskapets Software + Services-konsept Mamut One,

kombinert med forbedring av øvrig produkter og tjenester

gjør at konsernet er godt rustet for økt lønnsomhet og

økte markedsandeler i 2010. Konsernet har som målsetning

fortsatt å øke andel inntekter fra internasjonale markeder

i 2010, primært i det nederlandske, svenske, britiske,

danske, irske, tyske og tsjekkiske markedet. Styret forventer

forbedring av driftsresultatet i 2010.

Forsinket avleggelse av årsregnskap

Selskapet har avlagt årsregnskapet etter utløpet av fristen for

offentliggjøring.

Revisor

Konsernet benytter samme revisjonsselskap i morselskapet og

i alle datterselskaper av betydning. Revisor brukes også som

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

17


Oslo 11. mai 2010

Nini Høegh Nergaard

Jan M. Moberg

Styrets formann

Lill-Ann Bråthen

Line Beate Jebsen Merete Nylund Paal E. Johnsen

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Eilert G.Hanoa

18

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


ASA

Mamut ASA

IFRS

IFRS

Konsernregnskap

Konsernregnskap

2009

for 2009

Resultatregnskap - Konsolidert

NOK 1 000

Note 2009 2008

Salgsinntekter 2 496 639 500 613

Sum driftsinntekter 496 639 500 613

Varekostnader 7 68 625 64 787

Lønnskostnader 3,23,25 228 335 224 463

Avskrivninger 11,12 62 016 56 389

Annen driftskostnader 4 116 484 131 332

Sum driftskostnader 475 459 476 971

Driftsresultat 21 180 23 643

Renteinntekter 305 1 132

Andre finansinntekter 3 139 1 406

Rentekostnader -7 787 -13 982

Andre finanskostnader -7 073 -3 692

Netto finansposter -11 416 -15 136

Resultat før skattekostnad 9 763 8 506

Skattekostnad 19 1 912 2 723

Årsresultat 7 852 5 783

Utvidet resultat

Omregningsdifferanser -27 460 -11 796

Årets totalresultat -19 608 -6 013

Resultat pr aksje (NOK) 18 0,13 0,10

Utvannet resultat pr aksje (NOK) 18 0,12 0,09

20

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap Konsernregnskap 2009 for 2009

Balanse - Konsolidert

NOK 1 000

Eiendeler Note 31.12.2009 31.12.2008

Anleggsmidler

Egenutviklet programvare 11 33 687 32 207

Kjøpte rettigheter/Internsystemer 11 126 216 137 209

Goodwill 11 123 752 124 981

Utsatt skattefordel 20 146 770 147 606

Varige driftsmidler 12 35 219 41 592

Andre langsiktige fordringer 14 3 518 3 452

Sum anleggsmidler 469 162 487 047

Omløpsmidler

Varelager 7 1 660 1 660

Forskuddsbetalt varekostnader 7 27 329 30 208

Kundefordringer 5 103 723 117 653

Andre fordringer 9 14 567 15 521

Kontanter og kontantekvivalenter 14,16 70 353 45 404

Sum omløpsmidler 217 632 210 446

Sum eiendeler 686 794 697 493

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Aksjekapital og overkurs 17,21 434 551 396 881

Annen egenkapital ikke resultatført -50 318 -22 857

Opptjent egenkapital -56 715 -64 566

Sum egenkapital 327 519 309 457

Gjeld

Langsiktig gjeld

Banklån 26 160 000 147 500

Leasing 12,26 380 1 950

Sum langsiktig gjeld 160 380 149 450

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 21 770 32 604

Betalbar skatt 19 341 1 678

Skyldige offentlige avgifter 38 683 36 943

Annen kortsiktig gjeld 26 49 108 56 219

Utsatt inntekt 88 993 111 145

Sum kortsiktig gjeld 198 895 238 587

Sum gjeld 359 275 388 037

Sum egenkapital og gjeld 686 794 697 494

Oslo 11. mai 2010

Nini Høegh Nergaard

Jan M. Moberg

Styrets formann

Lill-Ann Bråthen

Line Beate Jebsen Merete Nylund Paal E. Johnsen

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Eilert G.Hanoa

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

21


ASA

Mamut ASA

IFRS

IFRS

Konsernregnskap

Konsernregnskap

2009

for 2009

Kontantstrømoppstilling - Konsolidert

NOK 1 000

Note 2009 2008

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skattekostnad 9 763 8 506

Rentekostnader (kostnadsført) 7 787 13 982

Rentekostnader (betalt) -10 212 -13 320

Periodens betalte skatt -1 337 -29

Ordinære avskrivninger 11,12 62 016 56 389

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -1 030 -6 165

Kalkulatorisk lønn opsjoner 25 3 389 3 674

Endring i andre tidsavgrensningsposter -26 718 -10 572

Netto kontantstrøm fra driften 43 658 52 465

Kontantstrømmer fra investeringer

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12 -18 120 -23 251

Investeringer i programvare/immaterielle eiendeler 11 -27 113 -30 521

Utbetalinger ved oppkjøp 10 -6 150 -22 657

Netto kontantstrøm fra investeringer -51 383 -76 428

Kontantstrømmer fra finansiering

Opptak banklån 26 180 000 25 000

Nedbetaling banklån 26 -172 500 -5 000

Nedbetaling finansiell leasing 26 -4 342 -8 711

Utstedelse av ordinære aksjer 17 34 532 1 656

Salg av egne aksjer 17 4 928 29

Kjøp av egne aksjer 17 -6 196 0

Netto kontantstrøm fra finansiering 36 422 12 974

Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter -3 749 -4 535

Endring i kontanter og kontantekvivalenter 24 948 -15 524

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01 45 405 60 929

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 14,16 70 353 45 405

22

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Oppstilling over endringer i egenkapitalen - Konsolidert

NOK 1 000

Aksjekapital Annen egenkapital Opptjent

Note og overkurs ikke resultatført1) egenkapital Sum

Egenkapital 1. januar 2008 390 904 -11 061 -70 350 309 493

Årsresultat 5 783 5 783

Utvidet resultatregnskap

Omregningsdifferanser -11 796 - -11 796

Sum utvidet resultatregnskap -11 796 5 783 -6 013

Årets totalresultat -11 796 5 783 -6 013

Transaksjoner med eierne

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 25 3 674 3 674

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 2 274 2 274

Salg av egne aksjer 17 29 29

Kjøp av egne aksjer 17 -

Sum transaksjoner med eierne 5 977 - - 5 977

Egenkapital 31. desember 2008 396 881 -22 857 -64 566 309 457

Egenkapital 1. januar 2009 396 881 -22 857 -64 566 309 457

Årsresultat 7 852 7 852

Utvidet resultatregnskap

Omregningsdifferanser -27 460 - -27 460

Sum utvidet resultatregnskap -27 460 7 852 -19 608

Årets totalresultat -27 460 7 852 -19 608

Transaksjoner med eierne

Emisjon 34 425 34 425

Emisjonskostnader -3 634 -3 634

Skatteeffekt av emisjonskostnader 1 017 1 017

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 25 3 389 3 389

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 3 740 3 740

Salg av egne aksjer 17 4 928 4 928

Kjøp av egne aksjer 17 -6 196 -6 196

Sum transaksjoner med eierne 37 671 - - 37 671

Egenkapital 31. desember 2009 434 551 -50 318 -56 715 327 519

1) Annen egenkapital ikke resultatført er omregningsdifferanser for konsernet.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

23


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 1 - IFRS REGNSKAPSPRINSIPPER 2009

Konsernregnskapet for Mamut ASA, for regnskapsåret 2009, ble godkjent i styremøte 11. mai 2010.

Mamut ASA er et børsnotert allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets forretningsadresse er Pilestredet 75C,

Postboks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo. Konsernregnskapet til Mamut ASA er avlagt i samsvar med International Financial

Reporting Standards (IFRS) som vedtatt av EU.

GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE

Konsernregnskapet er basert på historisk kost modellen, unntatt for investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg som

måles i virkelig verdi. Konsernregnskapets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK) og alle beløp er avrundet til

nærmeste tusen (NOK 000) dersom ikke annet er uttrykt.

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets

regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger

eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i note 11 og 25.

KONSOLIDERING

Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper av Mamut ASA per 31.desember 2008. Konsernregnskapet

viser konsernets årsresultat og finansielle stilling for Mamut ASA og de selskaper hvor Mamut ASA har bestemmende

innflytelse. Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper hvor Mamut ASA direkte eller indirekte eier mer

enn 50% av den stemmeberettigede kapital, eller på annen måte har direkte kontroll.

Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet

bestemmende innflytelse oppnås eller inntil slik innflytelse opphører. Der det foreligger tap av bestemmende innflytelse

knyttet til et datterselskap omfatter konsernregnskapet resultatet til enheten for den perioden Mamut ASA hadde

bestemmende innflytelse.

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst eller tap er

eliminert. Ved kjøp av datterselskap benyttes oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost måles til virkelig verdi på

transaksjonstidspunktet av eiendeler ervervet, aksjer utstedt eller forpliktelser pådratt pluss direkte henførbare

transaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet. Merverdier utover virkelig verdi av netto eiendeler i det oppkjøpte

datterselskapet målt på tidspunktet for kontrollovergang er regnskapsført som goodwill.

Eiendeler og gjeld i utenlandske datterselskaper omregnes til Mamut ASAs presentasjonsvaluta (NOK) til balansedagens

kurs, og resultatregnskapets til vektet gjennomsnittskurs for siste regnskapsår. Alle omregningsdifferanser som oppstår

føres direkte mot egenkapital som et eget element (omregningsdifferanser). Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeld

ved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs.

Felleskontrollert virksomhet

Konsernets andel i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter bruttometoden. Konsernet summerer sin andel av de

felleskontrollerte virksomhetenes resultat-, balanse- og kontantstrømposter med tilsvarende poster i konsernets regnskaper.

Gevinst eller tap ved salg av eiendeler til felleskontrollert virksomhet resultatføres for den del som kan tilskrives andre eiere

(utenfor konsernet) i den felleskontrollerte virksomheten. Ved kjøp av eiendeler fra felleskontrollert virksomhet vil gevinst

eller tap først resultatføres når eiendelen selges ut av konsernet. Tap resultatføres umiddelbart dersom transaksjonen

indikerer reduksjon i netto salgsverdi på omløpsmidler eller verdifall på anleggsmidler.

SEGMENTINFORMASJON

Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og

avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som

leverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er

forskjellig fra andre geografiske markeder. Hovedgrunnlaget for fordeling av kostnader i konsernet mellom segment er

direkte og indirekte personal kostnader til de som arbeider med det enkelte segment.

24

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

OMREGNING AV TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK, som også er Mamut ASAs funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta

måles i funksjonell valuta til den valutakursen gjeldende på transaksjonstidspunktet. Pengeposter nominert i utenlandsk

valuta omregnes til funksjonell valuta til balansedagens kurs. Alle omregningsdifferanser knyttet til omregning til funksjonell

valuta resultatføres i konsernregnskapet. Ved omregning til konsernets presentasjonsvaluta omregnes eiendeler og gjeld

knyttet til disse datterselskapene til valutakursen gjeldende på balansetidspunktet. Resultatregnskapet omregnes til vektet

gjennomsnittskurs for året.

KLASSIFISERING

Eiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld dersom de

forfaller innen et år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som henholdsvis

anleggsmidler og langsiktig gjeld.

INNTEKTSFØRING

Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte

konsernet og når beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salg av programlisenser, support, konsulenttjenester, varer fra

tredjepart og kurs inntektsføres på leveringstidspunktet. Inntektsføring av serviceavtaler inntektsføres lineært over avtalens

varighet typisk 12 måneder. Faktureringstidspunktet for årlige serviceavtaler er jevnt fordelt gjennom året.

Inntektsføring av domener og webhosting inntektsføres lineært over avtalens varighet typisk 12 måneder. Kun

betalingsløsninger danner grunnlag for inntektsføring.

SKATT

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster

som er ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat

eller direkte mot egenkapitalen.

Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt

av skattemyndighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap

opererer og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer de

standpunkt man har hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens

vurdering, foretas avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig.

Skatteøkende og skattereduserte midlertidige forskjeller som kan, eller vil, bli reversert i samme periode utlignes.

Skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet danner grunnlaget for regnskapsføring av utsatt skattefordel

dersom det er sannsynlig at fremtidige skattbar inntekt vil forekomme. Utsatt skatteforpliktelse og utsatt skattefordel innenfor

samme skatteregime presenteres netto.

Bokført verdi av utsatt skattefordel er gjenstand for en årlig vurdering på balansedagen og reduseres til det beløp som er

sannsynlig at konsernet vil ha av skattemessig overskudd i senere perioder for å nyttiggjøre skattefordelen. Utsatt

skattefordel er oppført til nominell verdi i balansen.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats ved realisasjon av eiendelene eller ved

oppgjør av forpliktelsene. Skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner er regnskapsført direkte mot egenkapitalen og ikke

resultatført. Skattefunn ordninger bokføres som en reduksjon av driftskostnader det året eventuelle midler blir utbetalt.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

25


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

IMMATERIELLE EIENDELER

Forskning og utvikling (interne kostnader)

Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare. Utgifter

knyttet til forskning og vedlikehold resultatføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og

testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når

følgende kriterier er oppfylt:

- det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk;

- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den;

- det er mulig å bruke eller selge programvaren;

- det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler;

- tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren;

og

- kostnadene kan måles pålitelig.

Direkte henførbare utgifter som balanseføres som en del av en programvare inkluderer ytelser til ansatte som utvikler softwaren

og en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter.

Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som

opprinnelig har blitt kostnadsført kan ikke balanseføres som en eiendel på et senere tidspunkt.

Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og

nedskrivninger (historisk kost modellen). Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelenes estimerte

brukstid – 3 år. Nytt fra og med 2009 er at balanseførte utviklingskostnader inkluder låneutgifter iht til IAS 23.

Bokført verdi av balanseførte utviklingsutgifter som ennå ikke er tatt i bruk er gjenstand for en årlig nedskrivningstest, eller

oftere dersom det foreligger indikatorer for at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp.

Gevinst og tap som oppstår ved salg av immaterielle eiendeler måles til differansen mellom salgsvederlag fratrukket

salgskostnader og bokført verdi på eiendelen. Gevinst og tap resultatføres på tidspunktet for avhendelse.

Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp.

Oppkjøpte rettigheter og kontrakter balanseføres på oppkjøpstidspunktet til anskaffelseskost. Disse har en tidsbegrenset

levetid og avskrives lineært over eiendelens brukstid estimert til 5-10 år. Det avskrivbare beløp er hensyntatt

utrangeringsverdien (kun hvor det finnes et aktivt marked for eiendelen). Brukstid og utrangeringsverdi vurderes minst årlig

og reflekterer forbruket av eiendelen. En endring i brukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres prospektivt som en

estimatendring.

En immateriell eiendel fraregnes ved salg eller når ingen fremtidige fordeler er forventet å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk

av eiendelen. Gevinst eller tap knyttet til avhendelsen av den immaterielle eiendelen er regnskapsført som annen

driftsinntekt eller andre driftskostnader i perioden for avhendelse.

Bokført verdi av immaterielle eiendeler med tidsbegrenset levetid er gjenstand for nedskrivningstest når hendelser eller

endringer i rammebetingelser indikerer at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dersom bokført verdi er høyere

enn gjenvinnbart beløp nedskrives eiendelen eller den kontantgenererende enheten til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart

beløp av en immateriell eiendel er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Ved fastsettelse av bruksverdi,

nåverdiberegnes estimerte fremtidige kontantstrømmer ved bruk av en før skatt diskonteringsrente som reflekterer

tidsverdien av kontanter og den spesifikke risiko knyttet til eiendelen som vurderes. For en eiendel som ikke genererer

uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten eiendelen tilhører.

Nedskrivninger resultatføres.

26

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut IFRS Konsernregnskap ASA for 2009

IFRS Konsernregnskap 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Goodwill

Goodwill ved kjøp av virksomhet måles i det beløpet som overstiger verdien allokert til identifiserbare eiendeler, gjeldsposter

og betingede forpliktelser på kjøpsdatoen.

Goodwill ved oppkjøp måles til kost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill på oppkjøp etter 1. januar

2004 og goodwill som allerede er balanseført avskrives ikke etter denne datoen. Det vurderes hvert år, eller oftere hvis

hendelser eller endringer i omstendigheter tilsier det, hvorvidt verdien bør nedskrives. På kjøpsdatoen allokeres goodwill til

tilhørende kontantgenererende enhet, eller gruppe av enheter, som forventes å dra nytte av synergieffektene, uavhengig av

om andre eiendeler eller gjeldsposter er knyttet til denne enheten eller gruppe av enheter. Normalt skjer fordelingen basert

på geografiske segmenter. En kontantgenererende enhet som er tilordnet goodwill testes årlig for verdifall, og når det er

indikasjoner på at det er tilfelle, sammenlignes enhetens bokførte verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbare

beløp. Hvis det gjenvinnbare beløpet er lavere enn den bokførte verdien, foretas nedskrivning. Det gjenvinnbare beløpet for

en kontantgenererende enhet er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdien. Bruksverdien er

nåverdien av kontantstrømmene som forventes å genereres av enheten.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler anskaffet av konsernselskapene bokføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet (kost) inkludert

eiendeler til oppkjøpte datterselskaper. Varige driftsmidler avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. En endring i

brukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres inn som en estimatendring.

Vanlige reparasjoner og vedlikehold av varige driftsmidler regnskapsføres som driftskostnader, mens påkostninger

balanseføres og avskrives over forventet brukstid. Eiendeler føres ut av regnskapet ved avhendelse eller når ingen

økonomiske fordeler kan forventes å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk av eiendelen. Gevinst eller tap ved salg av varige

driftsmidler regnskapsføres som andre driftsinntekter eller andre driftskostnader i det året anleggsmidlene tas ut av

regnskapet. Balanseført verdi av varige driftsmidler vurderes når hendelse eller endringer i omstendigheter kan tyde på at

verdien ikke er erholdelig. Hvis slik indikasjon eksisterer og balanseført verdi overstiger det estimerte gjenvinnbare beløpet,

blir eiendeler eller inntektsgenererende enheter skrevet ned til gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp av varige driftsmidler

er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Ved vurdering av bruksverdi neddiskonteres de estimerte fremtidige

kontantstrømmene til nåverdi ved å bruke en diskonteringsrente før skatt som reflekterer den gjeldende markedsverdien av

tidseffekten og risikoene som er knyttet til eiendelen. For en eiendel som ikke genererer uavhengige kontantstrømmer,

beregnes gjenvinnbart beløp for den inntektsgenererende enheten som eiendelen tilhører. Tap ved nedskrivninger

kostnadsføres.

FINANSIELLE EIENDELER

Klassifisering

Konsernet har kun finansielle eiendeler i kategorien ”utlån og andre fordringer”. Dette representerer regnskapspostene

kundefordringer, andre fordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Disse klassifiseres som omløpsmidler med mindre de

forfaller senere enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler.

Regnskapsføring og måling

Er beskrevet under punktene kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter.

AVSETNINGER

Avsetning regnskapsføres når konsernet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som er

skjedd, og at det kan sannsynliggjøre at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen og at beløpets størrelse

kan måles pålitelig. Når konsernet forventer at en del av eller hele avsetningen blir tilbakebetalt, blir tilbakebetalingen

regnskapsført som en separat eiendel, men bare når man er sikker på at tilbakebetaling vil skje. Kostnaden forbundet med

en avsetning regnskapsføres netto i resultatregnskapet. Hvis tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av de

forventede kontantstrømmene til en sats før skatt som reflekterer gjeldende markedsvurdering av tidseffekten, og risikoene

ved forpliktelsen. Når neddiskontering brukes, blir økningen i avsetningen som skyldes tidseffekten regnskapsført som en

rentekostnad.

VARELAGER

Varelager verdsettes til det laveste av kost og netto salgspris. Kostprisen for innkjøpte varer er kjøpsprisen og basert på

FIFO prinsippet. Netto salgsverdi er den estimerte salgsprisen under vanlig forretningsførsel, fratrukket de estimerte

salgskostnadene.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

27


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til

amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap

regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige

betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå

økonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må

nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede

kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader.

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd, andre kortsiktige likvide investeringer som kan konverteres til

kontanter innen tre måneder eller før og kassekreditt. Bundne bankinnskudd er inkludert i balansen som kontanter og

kontantekvivalenter. Kassekreditt er oppført under kortsiktig gjeld i balansen. I kontantstrømanalysen er kassekreditt

inkludert i kontanter og kontantekvivalenter.

LEIEAVTALER

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som

operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leaser

visse driftsmidler. Leasingavtaler hvor konsernet i hovedsak har alle risikoer og fordeler som ved en eiendomsrett blir

klassifisert som finansiell leasing. Finansiell leasing blir regnskapsført i balansen ved oppstart av avtalen, til den laveste

verdi av virkelig verdi og nåverdien av minimum leasingbetalinger. Hver leasingbetaling blir allokert mellom forpliktelse og

finanskostnad for å oppnå en konstant rente på utestående balanse. Leasingforpliktelsen, netto etter finanskostnad, er

inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet blir resultatført over leasingperioden for å gi en konstant periodisk

rentekostnad på gjenstående forpliktelse for hver periode. Driftsmidler under finansiell leasing blir avskrevet over det

korteste av driftsmiddelets levetid og leasingperioden. Dersom det er sannsynelig at leieobjektet skal overtas av selskapet

også etter leasingperiodens slutt avskrives driftsmiddelet over driftsmiddelets utnyttbare levetid.

AKSJEKAPITAL, OVERKURS OG EGNE AKSJER

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med

fradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.

Den nominelle verdien av egne aksjer trekkes fra registrert aksjekapital. Alle differanser mellom nominell verdi og

kjøpsprisen på egne aksjer, sammen med eventuelle gevinster og tap på tilhørende transaksjoner, føres direkte mot

egenkapitalen.

RESULTAT PR. AKSJE

Resultat pr aksje beregnes ved å dele aksjonærenes andel av overskudd/underskudd for perioden med det vektede

gjennomsnittelige antall ordinære aksjer i perioden. Når utvannet resultat pr aksje beregnes, justeres det gjennomsnittelige

antallet aksjer med alle aksjeopsjoner som har en mulig utvannende effekt. Opsjoner med en utvannende effekt behandles

som aksjer fra den datoen de utstedes.

RENTEBÆRENDE LÅN

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I

etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det

utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.

Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12

måneder fra balansedato.

AKSJEBASERT VEDERLAG

IFRS 2 krever at opsjonsrettigheter gitt til ansatte føres i resultatregnskapet til virkelig verdi på tildelingstidspunktet.

28

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Fra og med regnskapet 2004 blir verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blir

hensyntatt. Opsjonenes verdi periodiseres over opptjeningsperioden som lønnskostnad. Kostnadsføring av

opsjonskostnader vil ikke belaste selskapets likviditet og er kreditert mot annen egenkapital. Føringen påvirker ikke

selskapets totale egenkapitalstilling etter disponering av årsresultat. Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes med

Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs,

standardavvik på forventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.

Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatt er skattepliktig til Norge vil selskapet måtte betale

arbeidsgiveravgift (for tiden 14,1 %) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blir

beregnet som forskjell mellom estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet og fastsatt innløsningskurs.

Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember blir det foretatt en avsetning for arbeidsgiveravgift.

PENSJONER

Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger avhengig av hvilket land den ansatte er ansatt i. Felles for konsernets

pensjonsordinger er at de er innskuddsbasert. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag

til en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten

ikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Konsernet har

ingen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnader

når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddene kan refunderes eller redusere

fremtidige innbetalinger.

KONTANTSTRØM

Kontantstrømoppstillingen er satt opp iht. den indirekte metoden og rapporterer kontantstrømmer i perioden klassifisert som

drifts-, investerings- og finansaktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og kontantekvivalenter som

definert under noten for disse, fratrukket utestående kassekreditt.

VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive

forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av

dette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som

representerer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste

regnskapsår, drøftes nedenfor.

Estimert verdifall på goodwill

Konsernet vurderer verdifall på goodwill minst en gang i året. Det krever et estimat av hvilken bruksverdi som eksisterer i

den kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. For å estimere bruksverdi må gruppen estimere forventede

fremtidige kontantstrømmer fra den inntektsgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregne

nåverdien av disse kontantstrømmene.

Dersom estimatet på dekningsbidrag per 31. desember ble redusert med 10 %, ville dette ikke medføre noen nedskrivning

på goodwill. Dersom anvendt rentesats før skatt ved diskontering av kontantstrømmer ble økt med 1 %, (for eksempel 13 % i

stedet for 12 %), ville dette heler ikke medføre noen nedskrivning på goodwill.

Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper

Inntektsføring

Konsernet utvikler, distribuerer og selger administrative programvare, domener og webhosting. Ved regnskapsføring av

inntekter vurderer konsernet at en salgstransaksjon består av flere elementer, et lisenselement og et vedlikeholdselement

for programvare. Derfor blir inntekter fra salg av programvare splittet i et lisenselement og et vedlikeholdselement hvor

lisenselementet resultatføres ved fakturering og vedlikeholdselementet resultatføres over kontraktsperioden iht. beskrivelsen

av inntektsføringsprinsipper over.

Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige

forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Sannsynligheten for at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge er basert på en

grundig analyse av nåværende og estimert fremtidige resultater og skatteposisjon for hver enkelt enhet i konsernet.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

29


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger

a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet

Konsernet har i 2009 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer:

• IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (endret). Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av

virkelig verdi og likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av

virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje.

• IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Den reviderte standarden krever at inntekts- og kostnadsposter

som tidligere ble ført direkte i egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. I egenkapitaloppstillingen

vises transaksjoner med eiere og inntekts- og kostnadsposter for seg, begge fordelt per egenkapitalkategori som

tidligere. Sammenligningstallene er endret slik at de er i overensstemmelse med revidert standard. Endringen

påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje.

• IFRS 2 Share-based Payment (endret) er knyttet til innvinningsbetingelser og kanselleringer. Endringen klargjør at

innvinningsbetingelsene er begrenset til tjeneste- og prestasjonsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert

betaling er ikke innvinningsbetingelser, men skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstidspunktet for transaksjoner

med ansatte og andre som leverer lignende tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger som forventes innløst

eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheten eller av andre

parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet.

• Låneutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler med oppstartstidspunkt 1. januar 2009 eller senere blir balanseført

som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost. Dette følger av endringen i IAS 23 Borrowing Costs.

Tidligere resultatførte konsernet alle låneutgifter. Sammenligningstallene er ikke endret i tråd med overgangsreglene.

Konsernet har balanseført låneutgifter knyttet til egenutviklet programvare (se note 11). Endringen har ikke vesentlig

påvirkning på resultat per aksje.

b) Standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt

tidlig anvendelse

I årsregnskapet for 2010 og eller senere vil følgende nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som

er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse.

• IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners. Fortolkningen regulerer regnskapsføring av nærmere definerte

tingsutdelinger til eierne. IFRS 5 er også endret slik at eiendeler som skal deles ut klassifiseres som ”holdt for utdeling”

når de er tilgjengelige for utdeling i nåværende tilstand og utdelingen er svært sannsynlig. Endringen forventes ikke å ha

vesentlig påvirkning på regnskapet

• IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (revidert). Etter revidert standard skal virkningen av alle

transaksjoner med ikke-kontrollerende interesser føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike

transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal enhver gjenværende

interesse i enheten måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres.

• IFRS 3 Business Combinations (revidert). Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret.

For eksempel skal alle vederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet.

Betingede vederlag klassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultatføres. Konsernet kan for

hvert enkelt oppkjøp velge om eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet skal måles til virkelig

verdi eller kun til andel av nettoeiendelene eksklusive goodwill. Alle transaksjonskostnader skal resultatføres.

Standarden anvendes for oppkjøp der oppkjøpstidspunktet er etter 1. januar 2010.

30

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

• IAS 38 Intangible Assets (endret). Standarden er endret for å presisere regnskapsføringen av immaterielle eiendeler

anskaffet ved virksomhetssammenslutninger som er tett knyttet til øvrige eiendeler eller som gjelder flere immaterielle

eiendeler som er nært knyttet sammen. Endringen har ikke vesentlig påvirkning på regnskapet.

• IFRS 5 Measurement of non-current assets (or disposal group) classified as held-for-sale (endret). Endringen presiserer

krav til tilleggsopplysninger knyttet til anleggsmidler (eller avhendingsgrupper) holdt for salg eller avviklet virksomhet.

Standarden presiserer også at de generelle kravene i IAS 1 fortsatt gjelder, spesielt punkt 15 (dekkende fremstilling) og

punkt125 (kilder til estimeringsusikkerhet). Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet.

• IAS 1 Presentation of Financial Statements (revidert). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved

utstedelse av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen

tillater en forpliktelse å bli klassifisert som langsiktig (gitt at foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å

overføre kontanter eller andre eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at

foretaket når som helst må gjøre opp i aksjer.

• IFRS 2 (endret). Group Cash-settled and Share-based Payments Transactions. Endringen innarbeider tidligere IFRIC 8

og IFRIC 11. Det gis i tillegg noe utvidet veiledning for klassifisering av konsernutbetalinger som ikke var dekket av

IFRIC 11. Endringen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på regnskapet.

• IFRS 9, Financial Instruments (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2013) erstatter målereglene i

IAS 39 for finansielle eiendeler. Måling i IFRS 9 er bestemt av selskapets forretningsmodell og egenskapene til den

enkelte finansielle eiendel. En finansiell eiendel måles til amortisert kost hvis målsetningen til selskapets

forretningsmodell er å holde eiendelen for å motta kontraktsfestede kontantstrømmer og kontantstrømmene fra

eiendelen kun representerer avdrag og renter på utestående beløp. Konsernet og morselskapet er ikke ferdig med å

vurdere effektene av IFRS 9.

• IAS 24 Related Party Disclosures (revidert) (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. januar 2011). Endringen

medfører lettelser i informasjonskravene knyttet til transaksjoner med offentlige nærstående parter. Selskapet har ikke

offentlige nærstående parter. Endringen forventes ikke å ha effekt på de noteopplysningene som konsernet eller

morselskapet skal gi fremover.

• IAS 32 Financial instruments: Presentation (endring) (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1. februar 2010).

Endringen innebærer at tegningsrettigheter i emisjoner hvor tegningsrettighetter tildeles alle eksisterende eiere i forhold

til hvor mye de eier før emisjonen og hvor tegningskursen er et fast beløp i valuta skal klassifiseres som egenkapital.

Endringen forventes ikke å ha effekt på regnskapene til konsernet eller morselskapet.

• IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers (gjelder for eiendeler overført fra kunder på eller etter 1. juli 2009,

godkjent av EU for overføringer i årsregnskap som starter på eller etter 1. november 2009). IFRIC 18 krever at et

selskap som mottar en eiendel fra en kunde skal vurdere hvorvidt eiendelen oppfyller definisjonen av en eiendel i

rammeverket og i tilfelle balanseføre eiendelen til virkelig verdi. Inntektsføringen skal skje i samsvar med IAS 18.

Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller morselskapet.

.

• IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments (gjelder for årsregnskap som starter på eller etter 1.

juli 2010). IFRIC 19 klargjør den regnskapsmessige behandlingen når en reforhandling medfører at utestående

forpliktelser konverteres helt eller delvis til egenkapitalinstrumenter. IFRIC 19 krever at det skal beregnes en gevinst eller

tap ved reforhandlingen. Fortolkningen forventes ikke å ha en vesentlig effekt på regnskapet til konsernet eller

morselskapet.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

31


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2 - Segmentinformasjon

Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker.

Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening

i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen.

Konsernets rapporteringsformat er geografisk område. Geografisk område er delt inn i Nordic (NO,SE og DK),

Western Europe (NL, UK, IE, DE, AT og ES) og Central Europe (CZ, POL og Serbia).

2009 Western Central

Geografisk område Nordic Europe Europe Elim. Konsern

Driftsinntekter1) 353 155 97 964 45 520 0 496 639

Driftskostnader 276 117 98 536 38 790 0 413 443

EBITDA 77 037 -572 6 730 0 83 195

Avskrivninger 27 900 15 600 2 445 16 070 62 016

Driftsresultat (EBIT) 49 137 -16 172 4 285 -16 070 21 180

Eiendeler* 1 000 252 53 274 20 517 -387 250 686 794

Gjeld* -422 696 -239 416 -24 898 327 735 -359 275

Investeringer -43 408 -2 579 -244 0 -46 231

*Inkluderer konsernmellomvæ

2008 Western Central

Geografisk område Nordic Europe Europe Elim. Konsern

Driftsinntekter1) 356 775 101 578 42 260 0 500 613

Driftskostnader 281 025 103 116 36 441 0 420 582

EBITDA 75 750 -1 538 5 819 0 80 031

Avskrivninger 26 482 12 901 2 072 14 934 56 389

Driftsresultat (EBIT) 49 269 -14 439 3 747 -14 934 23 643

Eiendeler* 886 493 70 918 23 030 -282 948 697 493

Gjeld* -343 926 -273 995 -35 999 265 882 -388 037

Investeringer -64 976 -21 810 -946 0 -87 732

*Inkluderer konsernmellomværende

1) Driftsinntekter gjelder omsetning til eksterne kunder

Virksomhetsområde

Konsernet har salg av software og services som eneste virksomhetsområde, som består av følgende inntektsarter:

2009 2008

Mamut Business Software 295 311 294 037

Mamut Active Services 185 959 188 646

Annet 15 368 17 930

Totalt 496 639 500 613

32

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 3 - Lønnskostnader

Lønnskostnader

2009 2008

Lønninger 180 688 173 670

Kalkulatorisk lønn opsjoner 3 389 3 674

Arbeidsgiveravgift 29 507 27 828

Pensjonsytelser 7 455 7 252

Andre ytelser 7 296 12 039

Totale inntekter, kostnader og verdiendringer 2008 228 335 224 463

Gjennomsnittlig antall ansatte 487 483

Ansatte i Mamut ASA, Mamut AB, Mamut Software BV, Mamut A/S, Loopia AB, Active 24 BV og Active 24 Ltd,

er medlemmer i innskuddsplaner. Innskudd som selskapet gjør varierer og utgjør en viss prosent av den ansattes lønn.

Flertallet av gruppens medarbeidere er ansatt i Mamut ASA hvor innskuddet utgjør 2% av den ansattes lønn.

Note 4 - Andre driftskostnader

2009 2008

Kontor og lokalkostnader 32 266 26 128

Reisekostnader 5 152 9 631

Innleide tjenester 15 441 16 875

Markedsføring 35 321 42 125

Tap på krav 13 139 17 717

Annet 15 166 18 856

Sum andre driftskostnader 116 484 131 332

Note 5 - Kundefordringer

2009 2008

Kundefordringer 118 953 137 634

Avsetning for inntruffet tap -15 230 -19 981

Kundefordringer netto 103 723 117 653

Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Selskapet vurderer tapsavsetningen som tilstrekkelig.

Konsernet hadde ved utgangen av 2009 over 400.000 kunder med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 680.000

fakturaer i løpet av 2009 og de 50 største kundene utgjør under 1% av konsernets totale omsetning. Kredittrisikoen

er derfor spredt på et stort kundegrunnlag. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre

finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.

(Ved utgangen av 2008 var det 400.000 kunder og det ble sendt ut over 650.000 fakturaer).

Note 6 - Nærstående parter

Styremedlem Lill-Ann Bråthen har vært engasjert som konsulent av Mamut ASA i perioden september 2008-februar 2009,

se styrets beretning for 2008 for omtale av forholdet. Konsernet har forøvrig ikke hatt transaksjoner til nærstående parter i 2009,

utover det som følger av note 23 og 24.

Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 125.417 (TNOK 128.413 i 2008)

i personalomkostninger og TNOK 42.289 (TNOK 43.069 i 2008) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaper

for tjenester utført av Mamut ASA i 2009.

Det er ikke blitt utbetalt styrehonorar i noen av konsernets datterselskaper i 2009 eller i 2008.

Konsernet har ikke hatt transaksjoner til nærstående parter i 2008, utover det som følger av note 23 og 24.

Note 7 - Varelager og Forskuddsbetalte varekostnader

Varelager består av TNOK 1.660 i innsatsfaktorer til salg av Mamut Business Software (TNOK 1.660 i 2008).

Forskuddsbetalt varekostnader består av TNOK 27.329 i periodisert varekost på innkjøpte domener og lisenser.

For 2008 var forskuddsbetalt varekostnader TNOK 30.208.

Disse kostnadene sammenstilles med inntektene ved at kostnadene periodiseres lineært over leveranse perioden til kunden.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

33


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 8 - Finansielle instrumenter etter kategori

Konsernet har ikke andre finansielle instrumenter for eiendeler enn "Utlån og fordringer" og for forpliktelser enn "amortisert kost".

Pr 31.12.2009 Utlån Ikke finansielle Sum

Eiendeler og fordringer instrumenter balanse

Kundefordringer 103 723 0 103 723

Andre fordringer 6 299 8 268 14 567

Andre langsiktige fordringer 3 518 0 3 518

Kontanter og kontantekvivalenter 70 353 0 70 353

Sum 183 893 8 268 192 162

Pr 31.12.2009 Amortisert Ikke finansielle Sum

Forpliktelser kost instrumenter balanse

Banklån 160 000 0 160 000

Leasing 380 0 380

Leverandørgjeld 21 770 0 21 770

Annen kortsiktig gjeld 49 108 0 49 108

Sum 231 258 0 231 258

Note 9 - Andre fordringer

2009 2008

Andre fordringer 6 299 6 941

Forskuddsbetalte kostnader 8 268 8 580

Andre fordringer 14 567 15 521

Note 10 - Oppkjøp

2009

Konsernert har ikke kjøpt andre virksomheter i 2009.

Utbetalinger ved oppkjøp i 2009 er restoppgjør fra oppkjøp gjennomført i 2008.

2008

Mamut ASA kjøpte i løpet av 2008 virksomheten Klubben Online og MYOB med regnskapsmessig virkning fra

mai 2008. MYOB er virksomhetsmessig plassert i Mamut Software Ltd (UK), men finansiert av Mamut ASA.

Hvis oppkjøpet hadde funnet sted 01.01.2008 ville dette gitt følgende pro-forma tall for år 2008:

2008

Sum driftsinntekter 507 168

Årsresultat 4 833

Disse tallene er kalkulert ved bruk av konsernets regnskapsprinsipper og ved å justere for de økte avskrivninger som

oppstår fra oppkjøpstidspunktet grunnet justering av eiendeler til virkelig verdi og finansieringskostnader.

Oppkjøpsanalyse

Total kostpris kjøp av virksomhetene * 27 907

Virkelig verdi av netto kjøpte eiendeler 3 108

Goodwill (Note 11) 24 799

*Oppgjør kostpris er kontant, hvorav TNOK 22.657 er betalt i 2008 og restsum i 2009.

Eiendelene og gjeld for de kjøpte enhetene var på oppkjøpstidspunktet:

Virkelig Verdi

Immaterielle eiendeler** 9 681

Varige driftsmidler 251

Varer 578

Kundefordringer 1 554

Andre fordringer 500

Annen kortsiktig gjeld -9 456

Netto eiendeler 3 108

**Immatrielle eieindeler ved begge kjøp er kundebase.

34

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler

2009 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Tilgang 0 23 611 3 500 998 28 111

Tilgang oppkjøp 0 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 0 22 132 0 16 070 38 202

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Omregningsdifferanser -1 229 0 0 579 -652

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 123 752 33 687 17 500 108 716 283 655

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 132 153 86 164 14 000 161 359 393 676

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 53 957 0 38 150 99 279

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 130 924 109 775 17 500 162 937 421 136

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 76 088 0 54 220 137 481

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 123 752 33 687 17 500 108 716 283 655

2008 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229

Tilgang 0 23 521 7 000 0 30 521

Tilgang oppkjøp 24 799 0 0 9 681 34 480

Avgang 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 0 19 332 0 14 934 34 266

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Omregningsdifferanser 1 330 0 0 1 104 2 434

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Pr 01.01.2008

Anskaffelseskost 107 354 62 644 7 000 151 678 328 676

Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 502 34 624 0 24 320 67 447

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229

Pr 31.12.2008

Anskaffelseskost 132 153 86 164 14 000 161 359 393 676

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 53 957 0 38 150 99 279

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Goodwill

Bokført goodwill pr 31.12.2009 består av MNOK 14,7 fra oppkjøpet av daTax Software AS i 2000, MNOK 75,2 fra

oppkjøpet av Active 24 ASA i 2006, MNOK 9,5 fra oppkjøpet av Stellar i 2007, MNOK 7,7 fra oppkjøpet av Klubben Online

i 2008 og MNOK 16,8 fra oppkjøpet av MYOB i 2008. All goodwill er fordelt på følgende kontantgenererende enheter:

Produktporteføljen Mamut daTax Software (MNOK 14,7), Active 24’s virksomhet i Norge (MNOK 20,0),

Active 24’s virksomhet i Sverige (MNOK 40,0), Active 24’s virksomhet utenfor Norge og Sverige (MNOK 15,2),

Stellar Business Unit i Danmark (MNOK 9,5), MNOK 7,7 til produktporteføljen Klubben Online og

MNOK 16,8 til MYOB virksomhet i UK.

Goodwill testes årlig for nedskrivning. Følgende beskriver nøkkelforutsetningene som ledelsen har benyttet i

forbindelse med fastsettelse av budsjetterte kontantstrømmer for å teste bokført goodwill.

I samtlige tester forutsettes det nullvekst etter budsjett perioden.

Kontantgenererende enhet: produktporteføljen Mamut daTax Software

Årlig omsetningsvekst 2%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,

budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for denne

type enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

35


ASA

Mamut ASA

IFRS

IFRS

Konsernregnskap

Konsernregnskap

2009

for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler - forts

Kontantgenererende enhet: Active 24’s virksomhet

Årlig omsetningsvekst 5-7%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,

budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 70% av driftsresultat før avskrivninger for denne

type enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for disse enhetene.

Kontantgenererende enhet: Stellar Business Unit

Årlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,

budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 80% av driftsresultat før avskrivninger for denne

type enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Kontantgenererende enhet: Klubben Online

Årlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,

budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 80% av driftsresultat før avskrivninger for denne

type enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Kontantgenererende enhet: MYOB

Årlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,

budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for denne

type enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Egenutviklet programvare

Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare.

Kostnader til forskning og vedlikehold kostnadsføres i fortløpende i regnskapet, mens kostnader til videreutvikling

aktiveres i den grad de tilfredsstiller kravene i IAS 38.

Aktiverte utviklingskostnader avskrives over forventet økonomisk levetid: 3 år.

2009 2008

Konsernet har brukt følgende beløp på utvikling av software 68 799 67 201

Herav aktivert videreutvikling* -23 611 -23 521

Årets avskrivning på aktiverte utviklingskostnader 22 132 19 332

Utviklingskostnader belastet årets resultat 67 319 63 012

* For 2009 inkluder aktivert videreutvikling låneutgifter iht til IAS 23.

Utviklingskostnader inkluderer lønnskostnader for personer i konsernets utviklingsavdeling og en

kalkulatorisk beregning av utviklingsavdelingens forholdsmessige del av driftskostnadene.

Egenutviklet interne systemer

Konsernet vil i løpet av 2009-2010 ferdigstille en omfattende oppgradering av all intern infrastruktur. Etter oppkjøpet av

Active 24 har det blitt nedlagt store ressurser i å erstatte all ekstern programvare i bruk i Active 24 til

internutviklede systemer. I løpet av 2009 er MNOK 3,5 blitt investert for dette formålet.

Ved ferdigstillelse vil investeringen bli avskrevet over systemets levetid. Avskrivninger er derfor ikke påbegynt i 2009.

Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2009.

Kjøpte rettigheter

Bokførte rettigheter pr 31.12.2009 (verdi etter årets avskrivning) er MNOK 3,8 fra oppkjøpet av klient- og serverløsningen

til Mamut Online Backup, MNOK 1,7 fra fra oppkjøpet den danske produkt- og teknologiplattformen ServiceSuite,

MNOK 86,7 fra oppkjøpet av Active 24 i 2006, MNOK 6,5 fra oppkjøpet av Stellar (Danmark) i 2007,

MNOK 3,7 fra oppkjøpet av Klubben Online i 2008, og MNOK 6,2 fra oppkjøpet av MYOB i 2008.

Tilgang på MNOK 1,0 i 2009 er rettigheter i forbindelse med Mamut Software Ltd sin

overtakelse av Microsofts Office Accounting i UK.

Brukstiden for disse eiendelen er vurdert til begrenset og blir derfor avskrevet lineært over 10 år.

Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2009.

36

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


ASA

Mamut ASA

IFRS

IFRS

Konsernregnskap

Konsernregnskap

2009

for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 12 - Varige driftsmidler

2009

EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 32 866 8 725 41 591

Tilgang 18 054 66 18 120

Avgang 0 0 0

Årets avskrivninger 21 715 2 099 23 814

Årets nedskrivninger 0 0 0

Omregningsdifferanser -678 0 -678

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 28 527 6 692 35 219

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 96 277 25 157 121 434

Akkumulerte av- og nedskrivninger 63 411 16 432 79 843

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 32 866 8 725 41 591

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 114 331 25 223 139 554

Akkumulerte av- og nedskrivninger 85 804 18 531 104 335

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 28 527 6 692 35 219

Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2009 er TNOK 1.949 finansiert gjennom finansiell leasing.

Se note 26 - Lån og finansiell leasing

2008

EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 30 319 9 596 39 915

Tilgang 22 082 1 169 23 251

Avgang 0 0 0

Årets avskrivninger 20 083 2 040 22 123

Årets nedskrivninger 0 0 0

Omregningsdifferanser 549 0 549

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 32 866 8 725 41 592

Pr 01.01.2008

Anskaffelseskost 74 196 23 988 98 184

Akkumulerte av- og nedskrivninger 43 877 14 392 58 269

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 30 319 9 596 39 915

Pr 31.12.2008

Anskaffelseskost 96 277 25 157 121 435

Akkumulerte av- og nedskrivninger 63 411 16 432 79 843

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 32 866 8 725 41 592

Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2008 er TNOK 6.291 finansiert gjennom finansiell leasing.

Se note 26 - Lån og finansiell leasing

Økonomisk levetid 3 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

37


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 13 - Datterselskap

Følgende datterselskaper er konsolidert i konsernregnskapet

Selskap Forretningskontor Eierandel %

Mamut Norge AS Norge 100 %

daTax Software AS Norge 100 %

Mamut AB Sverige 100 %

Mamut A/S Danmark 100 %

Mamut Software Ltd UK 100 %

Mamut Software BV Nederland 100 %

Mamut Ltd Irland 100 %

Mamut Software SL Spania 100 %

Active 24 AS (Konsern) Norge 100 %

Active 24 AB Sverige 100 %

Loopia AB Sverige 100 %

Active 24 OY Finland 100 %

Active 24 ApS Danmark 100 %

Active 24 Ltd UK 100 %

Active 24 BV (LaDot Holding BV) Nederland 100 %

Active 24 GmbH Sveits 100 %

Mamut Software Gmbh Tyskland 100 %

Active 24 GmbH Østerrike 100 %

Active 24 NV Belgia 100 %

A24 US USA 100 %

Active 24 sro (Globe Internet s.r.o.) Tsjekkia 100 %

Active 24 Spa z.o.o Polen 100 %

Loopia d.o.o Serbia 100 %

Note 14 - Bundne midler

Balanseført verdi av fordringer knyttet til depositum med forfall senere enn ett år:

31.12.2009 31.12.2008

Husleie depositum 3 330 3 241

Annet 189 212

I balanseposten "Kontanter og kontantekvivalenter" inngår bundne bankinnskudd til fordel for

forskuddstrekk med TNOK 7.320 i Mamut ASA (2008 TNOK 10.421).

Note 15 - Vesentlige leieavtaler

Morselskapet inngikk den 18.01.2008 en forlenget leiekontrakt med KLP på kontorlokalene i Pilestredet 75C i Oslo.

Avtalen løper frem til 30.11.2014. Årlig leiesum inklusive felleskostnader er ca TNOK 9.300.

Areal: BTA inklusive andel av fellesareal 6.600 m2.

For leasing forpliktelser se note 26.

Note 16 - Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter

betalingsmidler (kontanter, postgiro og bankinnskudd) og alle andre finansielle poster med forfall mindre enn 3

måneder på kjøpstidspunktet.

38

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 17 - Aksjekapital og overkurs

Antall aksjer Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Sum

(i tusen)

Pr 1. Januar 2008 58 692 29 350 361 686 -132 390 904

Årets endring:

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 3 674 3 674

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 746 373 1 901 - 2 274

Salg av egne aksjer 2 - - 29 29

Kjøp av egne aksjer - - - - -

Pr 31. desember 2008 59 440 29 723 367 261 -103 396 881

Pr 1. Januar 2009 59 440 29 723 367 261 -103 396 881

Årets endring:

Emisjon 5 100 2 550 29 259 - 31 809

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 3 389 3 389

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 623 312 3 429 - 3 740

Salg av egne aksjer 573 - 4 825 103 4 928

Kjøp av egne aksjer -573 - -6 136 -60 -6 196

Pr 31. desember 2009 65 163 32 585 402 027 -60 434 551

I forbindelse med innløsning av opsjoner til ansatte har selskapet benyttet fullmakten til kjøp og salg av egne aksjer.

Alt kjøp og salg av egne aksjer har skjedd til markedsbetingelser foruten de transaksjoner som følger opsjonsavtalen

i forbindelse med opsjonsinnløsninger fra ansatte.

Det er derfor i løpet av 2009 avhendet 573.000 aksjer for MNOK 4,9 og kjøpt 573.000 egne aksjer for MNOK 6,2.

Selskapet har pr 31.12.2009: 6.669 Mamut ASA aksjer i eget eie. Kostpris pr aksje er NOK 9,00, totalt TNOK 60.

Note 18 - Resultat pr aksje

Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid

gjennomsnitt av antall ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 17).

2009 2008

Årsresultat (i kroner) 7 851 601 5 783 356

Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 61 295 531 59 066 581

Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,13 0,10

Utvannet resultat pr. aksje

Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall ordinære aksjer i omløp regulert

for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. For aksjeopsjonene blir det gjort

en beregning for å finne antall aksjer som kunne vært tegnet til markedspris (beregnet til gjennomsnittlig aksjekurs på

selskapets aksjer gjennom året) basert på pengeverdien til tegningsrettigheten på de utestående aksjeopsjonene.

Antall aksjer beregnet som forklart over sammenlignes med antall aksjer som ville vært utstedt dersom alle

aksjeopsjoner ble utøvd. Forskjellen tillegges nevneren i brøken som utstedte aksjer uten vederlag.

2009 2008

Årsresultat (i kroner) 7 851 601 5 783 356

Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 61 295 531 59 066 581

Justeringer for – effekten av aksjeopsjoner 6 374 250 6 832 000

Gj.snittlig antall aksjer for beregning av utvannet resultat pr. ak 67 669 781 65 898 581

Utvannet resultatfortjeneste pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,12 0,09

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

39


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 19 - Skattekostnad

2009 2008

Betalbar skatt 341 2 019

Endringer relatert til skatt tidligere år -283 261

Endring utsatt skatt 836 -174

Direkte mot egenkapitalen* 1 017 617

Årets totale skattekostnad 1 912 2 723

* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.

Nedenfor følger en oppstilling som forklarer hvorfor ikke konsernets skattekostnad utgjør 28% av resultat før skatt.

28% er skatteprosenten til morselskapet Mamut ASA.

2009 2008

Ordinært resultat før skattekostnad 9 763 8 506

28% skatt på ordinært resultat før skatt 2 734 2 382

Endringer relatert til skatt tidligere år -832 -474

Permanente forskjeller 10 815

Skattekostnad på ordinært resultat 1 912 2 723

Note 20 - Utsatt skatt

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen

og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

2009 2008

Utsatt skattefordel:

– Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder -169 173 -173 833

– Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder -802 -540

-169 975 -174 373

Utsatt skatt:

– Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder 23 205 26 768

– Utsatt skatt som skal betales innen 12 måneder - -

23 205 26 768

Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -146 770 -147 605

Endring i balanseført utsatt skatt:

Balanseført verdi 01.01 -147 606 -147 432

Valutaomregning 310 -

Resultatført i perioden 526 -174

Skatt ført direkte mot egenkapitalen - -

Balanseført verdi 31.12 -146 770 -147 606

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes: 2009 2008

Anleggsmidler 5 798 15 638

Omløpsmidler -2 865 -1 930

Underskudd til fremføring -527 409 -541 107

Sum -524 476 -527 398

Ikke balanseført utsatt skattefordel* -83 -66

Balanseført utsatt skattefordel -146 770 -147 606

Balanseført utsatt skatt - -

Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -146 770 -147 606

Det skattemessige fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd. Dette skattemessige

fremførbare underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Det skattemessige fremførbare underskuddet

kan benyttes mot skattepliktige inntekter i morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge.

Det fremførbare underskuddet er i all hovedsak tilknyttet Norge.

* Ikke balanseført utsatt skattefordel er fremførbare underskudd i noen datterselskaper utenfor Norge hvor det anses som

usikkert om de kan benyttes mot skattepliktig innteker i fremtiden.

40

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 21 - Aksjonærforhold

Eierstruktur:

De største aksjonærene i Mamut ASA pr. 31.12.2009 var:

Aksjer Eierandel

AS REAL-FORVALTNING 6 596 814 10,1 %

LUDVIG LORENTZEN AS 6 477 800 9,9 %

BRAGANZA AS 5 062 050 7,8 %

ALDEN AS 4 177 000 6,4 %

ORKLA ASA 3 283 788 5,0 %

SBL VINTAGE 1999 LTD 2 250 000 3,5 %

RO INVEST AS 2 072 000 3,2 %

BANAN AS 1 963 300 3,0 %

CONTI AS 1 700 872 2,6 %

GLAAMENE INDUSTRIER 1 230 000 1,9 %

STATOIL PENSJON 1 107 133 1,7 %

TREKKA AS 1 100 000 1,7 %

ALFRED BERG AKTIV VP 990 600 1,5 %

TOFFIN A/S 975 086 1,5 %

KAM HOLDING AS 924 914 1,4 %

DNB NOR NORDIC TECHN 885 007 1,4 %

MUSTAD INDUSTRIER AS 700 500 1,1 %

ADARIS AS 700 000 1,1 %

ALFRED BERG NORGE + 633 600 1,0 %

VPF NORDEA SMB 625 000 1,0 %

Sum 20 største 43 455 464 66,7 %

Sum øvrige 21 714 186 33,3 %

Totalt antall aksjer* 65 169 650 100,0 %

* Selskapet hadde pr 31.12.2009: 702 aksjonærer

Note 22 - Aksjer eiet av styre og ledende ansatte

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn Verv Aksjer

Eilert Hanoa* Adm. dir./Styremedlem 6 713 814

Jan M Moberg** Styreformann 250 000

Nini Høegh Nergaard*** Styremedlem 2 433 000

Lill-Ann Bråthen Styremedlem -

Line Beate Bøhler Jebsen**** Styremedlem 20 000

Paal E. Johnsen***** Styremedlem 5 277 000

Audun Wickstrand Iversen****** Styremedlem 90 000

Merete Løvset Nylund Styremedlem -

Leif Persson Styremedlem 123 000

* 6.596.814 av aksjene eies gjennom heleide AS Realforvaltning

** Aksjene eies gjennom heleide Gjetergata Invest AS

*** Aksjene eies av selskapene Banan AS og Halfdan Holme AS

**** Aksjene eies av selskapet Cordatum Invest AS

*****Aksjene eies gjennom Alden AS og Trekka AS

******Aksjene eies heleide Naben AS

******* Aksjene eies gjennom heleide Turagården Inova AB

For informasjon om ledende ansattes og styremedlemmer opsjoner og kompensasjon

henvises det til note 23 og 24.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

41


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 23 - Kompensasjon av konsernets nøkkelpersoner

Administrerende direktør

Finansdirektør

2009 2008 2009 2008

Lønn og annen godtgjørelse 891 293 891 273 999 712 985 449

Innskudd pensjonsordning 16 034 15 204 16 034 15 204

Fordel innløsning opsjoner - - - -

Total godtgjørelse 907 327 906 477 1 015 746 1 000 653

Administrerende direktør og finansdirektør har ikke avtale om lønn etter fratreden fra sine stillinger.

Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av daglig leder er beskrevet i note 24.

Styret

Generalforsamlingen godkjente 23.06.2009 tildeling av 30.000 opsjoner som hver gir rett til å erverve én aksje i Mamut ASA til

kurs NOK 7,00 til hver av styremedlemmene (60.000 opsjoner til styrets formann) som godtgjørelse for styrearbeid frem til ordinære

generalforsamling 2010. Opsjonene må innløses innen 23.06.2011. Det ble ikke utbetalt styrehonorar for 2009

utover opsjonstildelingen. Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av styrets medlemmer er beskrevet i note 24.

Lån til ansatte

Ansatte har ikke lån i selskapet.

Revisors godtgjørelse (eks mva) Mamut Datter-

ASA selskaper Totalt

Lovpålagt revisjon 1 257 1 264 2 521

Skatterådgivning 94 309 404

Andre tjenester utenfor revisjonen 123 167 290

Totalt 1 474 1 740 3 215

Note 24 - Opsjoner til styret og daglig leder

Totalt er det 594.000 opsjoner utestående til styrets medlemmer hvorav 360.000 er tildelt i 2009.

Navn Verv Antall GIK (NOK)* Tildelingsdato Bortfallsdato

Jan M Moberg Styreformann 60 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Paal E. Johnsen Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Audun Wickstrand Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Nini Høegh Nergaard Styremedlem 30 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010

30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Lill-Ann Bråthen Styremedlem 30 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010

30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Line Beate Bøhler Jebsen Styremedlem 30 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010

30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

Merete Løvset Nylund Styremedlem * 10 000 NOK 11,00 01.01.2008 31.12.2010

(ansatt rep) 30 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010

* 10 000 NOK 13,00 01.07.2008 30.06.2011

* 11 000 NOK 7,00 01.01.2009 31.12.2011

30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

* 11 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

Leif Persson Styremedlem * 18 000 NOK 11,00 01.01.2008 31.12.2010

(ansatt rep) * 18 000 NOK 13,00 01.07.2008 30.06.2011

* 18 000 NOK 7,00 01.01.2009 31.12.2011

30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

* 18 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

Eilert Hanoa Adm. dir / * 22 000 NOK 11,00 01.01.2008 31.12.2010

Styremedlem * 22 000 NOK 13,00 01.07.2008 30.06.2011

* 23 000 NOK 7,00 01.01.2009 31.12.2011

* 23 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

Opsjoner markert med * er opsjoner som er tildelt som ansatt i selskapet. Disse opsjonene har 2 års opptjeningstid.

For detaljer om ansattes opsjonsprogram se note 25.

Ingen styremedlemmer har innløst opsjoner i løpet av 2009.

42

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 25 - Ansattes og styrets opsjoner

Tildelte opsjoner

Samtlige faste ansatte i konsernet har mulighet til å delta i et opsjonsprogram i morselskapet Mamut ASA.

Bevegelser i utestående opsjoner er som følger:

2009 GIK (NOK)* 2008 GIK (NOK)*

Ved årets begynnelse 6 832 000 13,52 5 781 700 14,23

Bortfalt 3 529 850 14,47 1 530 700 14,25

Tildelt 3 695 500 7,24 2 927 000 12,05

Innløst** 623 400 6,00 346 000 10,00

Ved årets slutt 6 374 250 9,26 6 832 000 13,52

* GIK - Gjennomsnittlig innløsningskurs

** I forbindelse med at 4.153.250 opsjoner bortfalt i 2009 ble det i løpet av 2009 tildelt 623.400 opsjoner til

innløsningskurs NOK 6,00 og bortfallsdato 31.12.2009. Disse opsjonene er i sin helhet innløst og kostnadsført i 2009.

Totalt bortfalt opsjoner blir derfor 3.529.850.

399 ansatte og 8 styremedlemmer har fått aksjeopsjoner i 2009. Aksjeopsjoner ble tildelt i løpet av året basert på en

innløsningskurs lik markedskurs på tildelingstidspunktet. Innløsningskursen på opsjoner til styret fastsettes av

ordinær generalforsamling. Opsjoner for de ansatte opptjenes over 2 år, og alle opsjonsavtaler kan innløses etter

faste tidspunkter til 30.06.2012. Opsjonene gir kun en rett til å bli innløst i aksjer. Av praktiske årsaker tillater selskapet

konvertering i kontanter gitt ønske om dette fra opsjonsinnehaver.

Innløsningskurs / Utestående opsjoner

Gjennomsnittlig innløsningskurs for utestående opsjoner er NOK 9,26. Gitt at samtlige opsjoner innløses innen

30.06.2012 vil dette gi et brutto proveny på MNOK 59,0. Gjennomsnittelig gjenværende levetid er 21,6 måneder.

Erfaringsmessig innløses 70-80% av utestående opsjoner. Markedskurs pr aksje pr 31.12.2009 var NOK 8,40.

Tabellen nedenfor viser en komplett oversikt over selskapets utestående opsjoner:

Verdi på tildelings-

Tildelingsdato Antall Innløsningskurs tidspunktet Opptjeningsdato Bortfallsdato

01.01.2008 1 158 750 NOK 11,00 NOK 0,77 31.12.2009 31.12.2010

18.06.2008 250 000 NOK 12,00 NOK 1,00 18.06.2010

01.07.2008 1 270 000 NOK 13,00 NOK 1,33 30.06.2010 30.06.2011

01.01.2009 1 369 250 NOK 7,00 NOK 0,37 31.12.2010 31.12.2011

23.06.2009 270 000 NOK 7,00 NOK 0,55 23.06.2011

01.07.2009 1 471 250 NOK 8,00 NOK 0,55 30.06.2011 30.06.2012

01.07.2009 585 000 NOK 6,00 NOK 1,07 30.06.2011 30.06.2012

6 374 250

Regnskapsmessig behandling

Verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blir hensyntatt.

Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes med Black-Scholes opsjonsprisingsmodell.

De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs, standardavvik på

forventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.

Følgende kalkulatoriske kostnad grunnet opsjoner er inkludert under Lønnskostnader:

2009 2008

Kalkulatorisk lønn opsjoner 3 389 3 674

Arbeidsgiveravgift på opsjoner

Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatte er skattepliktig til Norge vil selskapet måtte betale

arbeidsgiveravgift (for tiden 14,1%) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen

blir beregnet som forskjell mellom estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet

og fastsatt innløsningskurs.

Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember 2009 er det foretatt en avsetning for

arbeidsgiveravgift på TNOK 200 (TNOK 50 i 2008).

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

43


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 26 - Lån og finansiell leasing

I desember 2009 valgte selskapet å refinansiere sine banklån fra oppkjøp gjennomført i 2006 og 2008 til et banklån

på MNOK 180. Målsetningen med refinansieringen var å forenkle avtale strukturen med banken (SEB).

Ny struktur innbærer en jevnere belastning av avdrag (MNOK 5 pr kvartal i 2010 og MNOK 7,50 pr kvartal i 2011),

de finansielle covenants er noe justert fra tidligere avtaler som innbærer at konsernet kan ha ett høyere

løpende forholdstall mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA i 2010.

Pr 31.12.2009 er gjenstående lån MNOK 180. MNOK 160 er klassifisert som langsiktig lån og MNOK 20 er klassifisert

under annen kortsiktig gjeld da dette er avdrag som forfaller innen 12 måneder fra balansetidspunktet.

Langsiktig gjeld 2009 2008

Banklån 160 000 -

Banklån A - 135 000

Banklån B - 12 500

Leasing 353 1 950

Sum langsiktig gjeld 353 149 450

Kortsiktig gjeld

Banklån 20 000 25 000

Leasing 1 596 4 341

Sum Banklån 180 000 172 500

Sum Leasing 1 949 6 291

Banklån

Avdrag for banklån er MNOK 20 i 2010, MNOK 30 i 2011 og MNOK 130 i 2012.

Rentebetingelsene er NIBOR + 2,50. Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet.

100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA bokført til

MNOK 3,5 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 49,9.

Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall på

rullerende 4 kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA

og totalt kontantbeholding i konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som Banklån + Leasing - Kontanter.

Kravet til NetDebt/EBITDA pr 31.12.2009 var 1,40 og en total kontantbeholding på MNOK 50.

Konsernet tilfredstiller alle sine finaniselle covenantes pr 31.12.2009.

Leasing

Totale finansielle leasingforpliktelser pr 31.12.2009 utgjør MNOK 1,9.

Leie for 2010 utgjør MNOK 1,6.

Nominell verdi

Årlig leiebeløp år 2010 1 680

Leiebeløp for år 2011 - 2012 362

Totalt leiebeløp 2 043

Se note 12 Varige driftsmidler for bokført verdi av eiendeler finansiert gjennom leasing.

Alt leaset matriell kjøpes ut ved kontraktsutløp.

44

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 27 Finansiell risikostyring

Finansielle risikofaktorer

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, flytende rente risiko og prisrisiko),

kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å

minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter ikke finansielle derivater for å sikre

seg mot visse risikoer.

Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral finansavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets

finansavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Styret utarbeider skriftlige

prinsipper for den overordnede risikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikke områder som valutarisiko, renterisiko,

kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samt investering av overskuddslikviditet.

Markedsrisiko

Valutarisiko

Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forhold til SEK og EUR.

Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er

enhetens funksjonelle valuta.

Konsernet er strukturert slik at det enkelte datterselskap kun gjør salgstransaksjoner i sin lokale valuta. Dersom NOK i forhold til SEK var 5

% svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2009 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,6.

Dersom NOK i forhold til EUR var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2009 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til et

høyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,1.

Prisrisiko

Konsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til prisen på egne aksjer, da virkelig verdi av opsjoner til ansatte beregnes ved å benytte modeller

som inkorporerer konsernets aksjekurs. Konsernet er minimalt utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser.

Flytende renterisiko

Ettersom konsernet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er konsernets resultat og kontantstrøm fra driften i hovedsak

uavhengig av endringer i markedsrenten. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en renterisiko

for konsernets kontantstrøm. I løpet av 2009 og 2008 har konsernets lån til flytende rente vært hovedsakelig i NOK. En renteendring på 1 %

poeng ville medføre et høyere/lavere resultat etter skatt på MNOK 1,2.

Kredittrisiko

Kredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i innskudd i banker og finansinstitusjoner og i transaksjoner med sluttkunder,

herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet.

Likviditetsrisiko

Styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider. Ledelsen overvåker konsernets likviditetsreserve

bestående av kontantekvivalenter gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm. Basert på konsernerts

likviditetsbeholdning pr 31.12.2009, prognoser for driftsresultat/kontantstrøm fra drift kommende år og, løpende avdrag på eksisterende

banklån, reduksjon av leasingforpliktelser samt planlagt investerings- og oppkjøpsplaner kommende år anser konsernet likviditetsrisikoen

som akseptabel.

Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets lån klassifisert i henhold til forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til

forfallstidspunktet i kontrakten. Beløpene i tabellen er udiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer. Banklån og finansiell leasing

inneholder både renter og avdrag. Se Note 26.

31.12.2009 < 1 år 1-2 år 3 år

Banklån 28 500 37 250 135 500

Forpliktelser ved finansiell leasing 1 680 362 0

Leverandørgjeld og annen gjeld 49 282 0 0

31.12.2008 < 1 år 1-2 år 3-5 år

Banklån 35 350 29 875 143 750

Forpliktelser ved finansiell leasing 5 733 1 187 0

Leverandørgjeld og annen gjeld 37 854 0 0

Risiko knyttet til kapitalforvaltning

Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og

opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere nivået på

utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån.

Kapitalforvaltingen overvåkes med utgangspunkt i nivået på netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA (resultat før avskrivninger og

amortisering) i konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som banklån og leasing minus kontanter og kontantekvivalenter. Pr

31.12.2009 var netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA lik 1,34. Konsernets strategi er en netto rentebærende gjeld/EBITDA på

mellom 1,4 og 1,00 de kommende årene.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

45


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2009 for 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 28 - Hendelser etter balansedagen

Active 24 AS, et heleid datterselskap av Mamut ASA, mottok stevning fra 24SevenOffice i mars 2007 med krav om heving av

Heads of Terms, samt erstatning på inntil MNOK 250. 24SevenOffice tapte enstemmig saken på alle punkter i tingretten i

desember 2007. 24SevenOffice anket den enstemmige dommen fra tingretten og saken ble behandlet av Borgarting

lagmannsrett. 24SevenOffice tapte saken enstemmig på alle punkter også i lagmannsretten i desember 2008.

Active 24 fikk i både tingretten og lagmannsretten dom for at 24SevenOffice er erstatningsansvarlig for Active 24s

tap som følge av den uberettigede hevningen. 24SevenOffice anket den enstemmige dommen fra lagmannsretten,

men anken ble enstemmig avslått av Høyesteretts ankeutvalg i mars 2009. 24SevenOffice må betale fulle sakskostnader

til Active 24 etter å ha tapt saken enstemmig på samtlige punkter i Oslo tingrett og i Borgarting Lagmannsrett.

Active 24 tok i juli 2009 ut søksmål mot 24SevenOffice AS med krav om utmåling av erstatningen for 24SevenOffice sin

uberettigede hevning av samarbeidsavtalen mellom selskapene. Hovedforhandling ble gjennomført i Oslo Tingrett 3-4. mai

2010. Søksmålet gjelder kun utmåling av erstatningen for den uberettigede hevningen, ansvarsgrunnlaget var rettskraftig

avgjort. 24SevenOffice har ikke bestridt at det skal utbetales erstatning, men hevder i forkant av hovedforhandlinger at

tapet var ”ubetydelig”. Under hovedforhandling ble dette nærmere beskrevet å innebære ca NOK 500.000.

Active 24 AS har lagt ned påstand om erstatning etter rettens skjønn.

46

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Selskapsregnskap – Mamut ASA

Mamut ASA ASA

Selskapsregnskap

Selskapsregnskap

2009

2009

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

47


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Resultatregnskap – Mamut ASA

NOK 1 000

NGAAP NGAAP

Note 2009 2008

Salgsinntekter 99 615 101 567

Sum driftsinntekter 99 615 101 567

Varekostnader 8 168 8 621

Lønnskostnader 2,4 53 830 45 792

Avskrivninger 5,6 41 360 32 966

Annen driftskostnader 3,4 8 310 13 425

Sum driftskostnader 111 667 100 804

Driftsresultat -12 052 763

Renteinntekter 175 607

Andre finansinntekter 642 123

Mottat konsernbidrag 32 632 24 623

Rentekostnader 7 320 13 021

Andre finanskostnader 2 685 1 202

Netto finansposter 23 444 11 129

Resultat før skattekostnad 11 392 11 891

Skattekostnad 7 4 441 4 485

Årsresultat 6 951 7 407

Dekning underskudd

Overkursfond

Annen egenkapital 6 951 7 407

Sum dekning 6 951 7 407

48

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Balanse – Mamut ASA

NOK 1 000

Eiendeler

Anleggsmidler

NGAAP NGAAP

Note 31.12.2009 31.12.2008

Immaterielle eiendeler

Varemerker 5 1 442 1 442

Egenutviklet programvare 5 33 687 32 207

Kjøpte rettigheter/Internsystemer 5 26 762 24 672

Goodwill 5 17 272 19 237

Utsatt skattefordel 7 23 935 27 358

Sum immaterielle eiendeler 103 098 104 916

Varige driftsmidler

EDB-utstyr og Inventar 6 25 761 26 446

Sum varige driftsmidler 25 761 26 446

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 8 291 539 291 141

Investeringer i aksjer og andeler 15 17

Depositum 4 3 330 3 241

Sum finansielle anleggsmidler 294 884 294 399

Sum anleggsmidler 423 742 425 761

Omløpsmidler

Varer 4 1 660 1 660

Fordringer

Kundefordringer 3 522 3 671

Fordringer på konsernselskap 178 297 142 957

Andre fordringer 8 369 8 473

Sum fordringer 190 187 155 101

Bankinnskudd 4 28 543 14 120

Sum omløpsmidler 220 390 170 881

Sum eiendeler 644 133 596 643

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

49


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Balanse – Mamut ASA

NOK 1 000

Egenkapital og gjeld

NGAAP

NGAAP

Note 31.12.2009 31.12.2008

Egenkapital

Aksjekapital 4,10 32 585 29 723

Egne aksjer 4,10 -3 -3

Overkursfond 4,10 229 415 196 728

Annen egenkapital 4,10 133 262 124 189

Sum egenkapital 395 259 350 637

Sum egenkapital 395 259 350 637

Langsiktig gjeld

Banklån 9 180 000 172 500

Leasing 9 1 069 1 678

Sum langsiktig gjeld 181 069 174 178

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 11 327 16 477

Skyldige offentlige avgifter 32 120 31 623

Annen kortsiktig gjeld 24 359 23 727

Sum kortsiktig gjeld 67 805 71 828

Sum gjeld 248 874 246 006

Sum egenkapital og gjeld 644 133 596 643

50

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

ASA

Årsregnskap Årsregnskap 2009 2009

Kontantstrømoppstilling – Mamut ASA

NOK 1 000

Note NGAAP NGAAP

31.12.2009 31.12.2008

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skattekostnad 11 392 11 891

Periodens betalte skatt 7 0 0

Ordinære avskrivninger 5,6 41 360 32 966

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -5 002 8 514

Lønnskostnader opsjoner 2,4 3 389 3 674

Endring i andre tidsavgrensningsposter -34 197 -37 802

Netto kontantstrøm fra driften 16 943 19 243

Kontantstrømmer fra investeringer

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6 -15 168 -21 124

Investeringer i programvare/Rettigheter 5 -27 111 -42 671

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak -398 -79

Innbetaling fra investeringer 2 0

Netto kontantstrøm fra investeringer -42 675 -63 874

Kontantstrømmer fra finansiering

Inn-/utbetalinger av egenkapital 4,10 34 532 1 657

Innbetaling/Utbetaling ved egne aksjer 4,10 -1 268 0

Endring langsiktig gjeld 4 6 891 24 178

Netto kontantstrøm fra finansiering 40 155 25 835

Valutakursendringer 0 31

Netto endring i likvider 14 423 -18 765

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01 14 120 32 885

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 4 28 543 14 120

Oslo 11. mai 2010

Nini Høegh Nergaard

Jan M. Moberg

Styrets formann

Lill-Ann Bråthen

Line Beate Jebsen Merete Nylund Paal E. Johnsen

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Eilert G.Hanoa

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

51


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet for Mamut ASA er satt opp i samsvar med bestemmelser i Regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk.

DATTERSELSKAP – TILKNYTTET SELSKAP

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til

anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når

verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av

tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er

fratrukket investeringens verdi i balansen.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEKOSTNADER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt

poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på

opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

IMMATERIELLE EIENDELER

Utgifter til egen forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for

balanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige

økonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig.

Balanseført forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler (goodwill) avskrives lineært over forventet levetid

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning

til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer

en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig

verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler

kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og

avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas

nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi av bruk. Verdi i bruk er

nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt

skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

BRUK AV ESTIMATER

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger

som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

Forøvrig se note 1 til konsernregnskapet.

52

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2 - Lønnskostnader

Lønnskostnader mm.

NGAAP

NGAAP

2009 2008

Lønninger 139 955 135 641

Lønnskostnader opsjoner 3 389 3 674

Arbeidsgiveravgift 22 711 21 357

Pensjonsytelser 4 117 4 512

Andre ytelser 9 076 9 022

Belastning datterselskaper* -125 417 -128 413

Lønnskostnader 53 830 45 792

Gjennomsnittlig antall årsverk 350 358

Pensjon

Ansatte i Mamut ASA er medlemmer i innskuddsplaner hvor innskuddet utgjør 2 % av den ansattes lønn.

Ordningen administreres av Nordea og tilfredstiller de krav som gjelder for slike ordninger i Norge.

*Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 125.417 (TNOK 128.413 i 2008)

i personalomkostninger og TNOK 42.289 (TNOK 43.069 i 2008) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaper

for tjenester utført av Mamut ASA i 2009.

Note 3 - Andre driftskostnader

NGAAP

NGAAP

2009 2008

Kontor og lokalkostnader 19 743 17 641

Reisekostnader 4 902 9 468

Innleide tjenester 6 666 6 342

Markedsføring 16 138 17 904

Tap på krav 114 66

Annet 3 034 5 074

Belastning datterselskaper* -42 289 -43 069

Sum andre driftskostnader 8 310 13 425

Note 4

For informasjon om følgende forhold se noter til konsernregnskapet:

Nærstående parter (Note 6)

Varelager (Note 7)

Bundne midler (Note 14)

Vesentlige leieavtaler (Note 15)

Kontantstrømoppstilling (Note 16)

Aksjonærforhold (Note 21)

Aksjer eiet av styre og ledende ansatte (Note 22)

Kompensasjon av konsernets nøkkelpersoner (Note 23)

Revisors godtgjørelse (Note 23)

Opsjoner til styret og daglig leder (Note 24)

Ansattes og styrets opsjoner (Note 25)

Finansiell markedsrisiko (Note 27)

Hendelser etter balansedagen (Note 28)

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

53


Mamut ASA

ASA

Årsregnskap Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 5 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler

2009 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 19 237 32 207 14 000 10 671 76 115

Tilgang 0 23 611 3 500 0 27 111

Avgang 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 1 965 22 132 0 1 410 25 507

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 29 077 86 164 14 000 13 934 143 175

Akkumulerte av- og nedskrivninger 9 840 53 957 0 3 263 67 060

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 19 237 32 207 14 000 10 671 76 115

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 29 077 109 775 17 500 13 934 170 286

Akkumulerte av- og nedskrivninger 11 805 76 089 0 4 673 92 567

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

2008 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200

Tilgang 7 650 23 521 7 000 4 500 42 671

Avgang 0 0 0 0 0

Årets avskrivninger 1 200 19 332 0 1 223 21 755

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 19 237 32 207 14 000 10 672 76 116

Pr 01.01.2008

Anskaffelseskost 21 427 62 644 7 000 9 434 100 505

Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 640 34 624 0 2 040 45 304

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200

Pr 31.12.2008

Anskaffelseskost 29 077 86 164 14 000 13 934 143 175

Akkumulerte av- og nedskrivninger 9 840 53 957 0 3 263 67 060

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 19 237 32 207 14 000 10 671 76 115

Goodwill

Bokført goodwill pr 31.12.2009 er fra oppkjøpet av daTax Software AS i 2000, samt kjøpet av Klubben Online i 2008.

Goodwill fra datax avskrives lineært over 15 år. Det er her lagt vekt på historisk erfaring som tilsier at produktets levetid,

inkludert gjensalg av ny programvare ligger på ca. 15 år. For Klubben Online avskrives Goodwill over 10 år.

Egenutviklet programvare

Se informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.

Egenutviklet Internsystemer

Se informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.

Kjøpte rettigheter

Bokførte rettigheter pr 31.12.2009 er fra oppkjøpet av klient- og serverløsningen til Mamut Online Backup, ServiceSuite og

Klubben Online.

Brukstiden for eiendelen "Kjøpte Rettigheter" er vurdert til begrenset og blir derfor avskrevet lineært over 10 år.

Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2009.

Varemerke

Selskapet har valgt å aktivere de direkte kostnadene ved etablering av sitt varemerke "Mamut". Verdien av et

varemerke som "Mamut" som selskapsnavn, produktnavn, og URL' adresser er stor og varig.

Som følge av dette blir varemerket ikke avskrevet.

54

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 6 - Varige driftsmidler

2009 EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 23 058 3 388 26 446

Tilgang 15 101 66 15 168

Avgang 0 0 0

Årets avskrivninger 13 971 1 882 15 853

Årets nedskrivninger 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 24 189 1 572 25 761

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 57 249 17 873 75 122

Akkumulerte av- og nedskrivninger 34 190 14 485 48 675

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 23 058 3 388 26 446

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 72 350 17 939 90 289

Akkumulerte av- og nedskrivninger 48 161 16 367 64 529

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 24 189 1 572 25 761

Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2009 er TNOK 1.069 finansiert gjennom finansiell leasing.

Økonomisk levetid 3 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

2008 EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 476 4 057 16 533

Tilgang 19 940 1 185 21 124

Avgang 0 0 0

Årets avskrivninger 9 357 1 854 11 211

Årets nedskrivninger 0 0 0

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 23 058 3 388 26 446

Pr 01.01.2008

Anskaffelseskost 37 309 16 688 53 997

Akkumulerte av- og nedskrivninger 24 833 12 631 37 464

Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 476 4 057 16 533

Pr 31.12.2008

Anskaffelseskost 57 249 17 873 75 122

Akkumulerte av- og nedskrivninger 34 190 14 485 48 675

Balanseført verdi pr. 31.12.2008 23 058 3 388 26 446

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

55


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 7 - Skatt

NGAAP NGAAP

2009 2008

Betalbar skatt fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 11 392 11 891

Permanente forskjeller 4 468 4 125

Endring midlertidige forskjeller -6 751 11 611

Emisjonskostnader ført mot egenkapitalen, før skatt -3 634 -2 203

Anvendelse av fremførtbart underskudd -5 476 -25 425

Grunnlag betalbar skatt - -0

Skatt 28%

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes: 2009 2008

Anleggsmidler -24 972 -31 873

Omløpsmidler -400 -250

Underskudd til fremføring -60 109 -65 585

Sum -85 482 -97 709

Balanseført utsatt skattefordel -23 935 -27 358

Skatt på årets resultat fremkommer slik: 2009 2008

Betalbar skatt på årets resultat - -

For mye/For lite avsatt betalbar skatt tidligere år - -

Endring i balanseført utsatt skattefordel 3 423 3 868

Utsatt skattefordel vedrørende emisjonskostnader* 1 017 617

Utsatt skattefordel vedrørende egne aksjer* - -

Årets totale skattekostnad 4 441 4 485

* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skatt 11 392 11 891

Nominell skattesats 28% 3 190 3 330

Skatteeffekten av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader 1 251 1 155

Skattekostnad 4 441 4 485

Det skattemessige fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd.

Dette skattemessige fremførebare underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime.

De skattemessige fremførbare underskuddet kan benyttes mot skattepliktige inntekter i

morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge.

56

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 8 - Datterselskap

Nedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

samtlige selskaper som inngår i konsernet.

Stemmerett

Selskap Forretningskontor Eierandel % Bokført verdi TNOK

Mamut Norge AS Norge 100 % 24 100

daTax Software AS Norge 100 % 70

Mamut AB Sverige 100 % 98

Mamut A/S Danmark 100 % 970

Mamut Software Ltd UK 100 % 35

Mamut Software BV Nederland 100 % 177

Mamut Ltd Irland 100 % -

Mamut Software SL Spania 100 % 79

Active 24 AS (Konsern) Norge 100 % 265 400

Mamut Lexware Gmbh Tyskland 50 % 610

291 539

Note 9 - Lån og finansiell leasing

I desember 2009 valgte selskapet å refinansiere sine banklån fra oppkjøp gjennomført i 2006

og 2008 til et banklån på MNOK 180.

Pr 31.12.2009 er gjenstående banklån MNOK 180.

Langsiktig gjeld 2009 2008

Banklån 180 000 0

Banklån A - 150 000

Banklån B - 22 500

Leasing 1 069 1 678

Sum langsiktig gjeld 181 069 174 178

Banklån

Avdrag for banklån er MNOK 20 i 2010, MNOK 30 i 2011 og MNOK 130 i 2012.

Rentebetingelsene er NIBOR + 2,50. Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet.

100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA bokført til

MNOK 3,5 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 49,9.

Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall på

rullerende 4 kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA

og totalt kontantbeholding i konsernet.

Leasing

Totale finansielle leasingforpliktelser pr 31.12.2009 utgjør TNOK 1.069

Leie for 2010 utgjør TNOK 801.

Nominell verdi

Årlig leiebeløp år 2010 801

Leiebeløp for år 2011 - 2012 1 134

Totalt leiebeløp 1 935

Se note 6 Varige driftsmidler for bokført verdi av eiendeler finansiert gjennom leasing.

Alt leaset matriell kjøpes ut ved kontraktsutløp.

MAMUT ASA • Årsrapport 2009

57


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap 2009 2009

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 10 - Utvikling i egenkapitalen

Mamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapitalen 01.01.2008 29 350 -4 254 827 53 078 337 251

Årets endring i egenkapital:

Emisjon 373 3 487 3 860

Emisjonskostnader -1 586 -1 586

Lønnskostnader opsjoner 3 675 3 675

Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner 1 29 30

Nedsettelse av overkursfond -60 000 60 000 -

Årsresultat 7 407 7 407

Egenkapital 31.12.2008 29 723 -3 196 728 124 189 350 637

Mamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapitalen 01.01.2009 29 723 -3 196 728 124 189 350 637

Årets endring i egenkapital:

Emisjon 2 862 35 304 38 165

Emisjonskostnader -2 616 -2 616

Lønnskostnader opsjoner 3 389 3 389

Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner -1 268 -1 268

Årsresultat 6 951 6 951

Egenkapital 31.12.2009 32 585 -3 229 415 133 262 395 259

Fri egenkapital i Mamut ASA utgjør TNOK 58.386 pr 31.12.2009.

58

MAMUT ASA • Årsrapport 2009


Hovedkontor:

Mamut ASA, Pilestredet 75c/Boks 5205 Majorstuen, 0354/0302 Oslo

Telefon: +47 23 20 35 00 • e-mail: info@mamut.com

More magazines by this user
Similar magazines