Årsrapport 2010 - Mamut

mamut.com

Årsrapport 2010 - Mamut

2010 Årsrapport

Mamut ASA


27. april 2011

Kjære aksjonær,

2010 ble et hendelsesrikt år for Mamut. Vi er tilfreds med lønnsomhet,

produktportefølje og verdien vi tilbyr våre kunder i 12 europeiske land.

Selskapet har ved utgangen av året over 400.000 kunder og vi jobber

målrettet med å utvikle innovative løsninger som gir økt nytte og

fordeler for våre brukere.

Eilert Hanoa

Administrerende direktør

Mamut ASA

Teknologisektoren er i kontinuerlig endring og kundene setter stadig

nye krav til leverandørene. Det gjør at vi må arbeide målrettet med

stadig nye, bedre og innovative løsninger som svarer til fremtidige

behovs- og bruksmønstre hos kundene. Selskapet er tuftet på en

strategi om kontinuerlig innovasjon og nyskaping. Denne strategien er

mye av forklaringen for at vi oppnådde tosifret vekst i 57 kvartaler på

rad etter etableringen av selskapet i 1994. I 2008 opplevde vi, i likhet

med de fleste andre aktører, sterk turbulens i verdensøkonomien og

en periode med endrede markedsforhold. Dette medførte at selskapet

prioriterte lønnsomhet fremfor vekst og gjennomgikk en periode med

strømlinjeforming av alle selskapets aktiviteter. Denne prosessen har

bidratt til at Mamut i dag har mer effektiv drift, høyere lønnsomhet og

en mer slagkraftig organisasjon enn noensinne.

Selskapet avsluttet året 2010 med en forbedring av de fleste nøkkeltall, inkludert driftsresultat, fakturert omsetning

og kontantstrøm fra driften. Samtidig bygget selskapet opp reserver for 2011 i form av utsatt inntekt. På grunn av

bedre finansiell skalerbarhet og underliggende vekst, både i hosting- og programvaresektoren, oppnådde Mamut

forbedrede resultater for fjerde kvartal 2010 og 2010 som helhet.

Mamut har i hele selskapets historie opprettholdt et høyt fokus på forskning og utvikling (F&U) og har kontinuerlig

investert i nye løsninger som forenkler brukernes hverdag. Den viktigste ressursen bak vellykket innovasjon er

selskapets medarbeidere og jeg vil takke våre medarbeidere for deres engasjement, innsats, nyskaping og vilje til

omstilling. Våre mange kunnskapsrike medarbeidere er vår garanti for at vi fortsatt skal skape varige verdier til

glede for våre kunder, eiere og organisasjonen. Mamut One er et konkret resultat av denne satsingen og viser vei

for selskapet fremover.

Basert på en åpen og tillitsfull dialog med kundene våre er vi sikre på at vi vil skape ytterligere aksjonærverdier

i året som kommer. Vi har stor tro på at 2011 blir et godt år for selskapet og våre aksjonærer og gleder oss til

fortsettelsen.

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

3


Mamut ASA – Årsrapport 2010

Innhold

6

14

18

45

50

57

Styrets beretning for 2010

IFRS Konsernregnskap 2010

Noter til IFRS Konsernregnskap 2010

Årsregnskap 2010 (Mamut ASA)

Noter til årsregnskap 2010 (Mamut ASA)

Revisjonsberetning

Mamut (OSE “MAMUT”) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger og

Internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennlige

løsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte løsninger for økonomistyring/regnskap,

salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener,

e-post og webhotell. Flere enn 400 000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut.

Ytterligere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.no

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

5


Styrets beretning

Mamuts visjon siden oppstarten i 1994 har vært å forenkle

hverdagen til mindre virksomheter. Derfor utvikler selskapet

kontinuerlig produkter og tjenester som bidrar til å gi kundene

en enklere og mer effektiv hverdag. Selskapets målsetning

er å være en totalleverandør for mindre virksomheter innen

administrativ programvare og tilknyttede tjenester.

Ved utgangen av 2010 var Mamut etablert med fullstendig

produktspekter i syv europeiske markeder og med

representasjon i ytterligere fem land gjennom datterselskapet

Active 24. Selskapet har i løpet av 2010 forsterket allerede

solide posisjoner i Europa og har strømlinjeformet virksomheten

for å være posisjonert for videre vekst i kommende år.

I dag har Mamut over 400 000 kunder i Europa.

Siden etableringen i 1994 har et av selskapets viktigste

fokusområder vært å utvikle en skalerbar forretningsmodell.

Det er gjennomført en rekke utviklingsprosjekter og

tilpasninger av organisasjonen som har lagt grunnlag for

selskapets lønnsomhet og vekst i 2011 og fremover. I tråd

med selskapets strategi har antall medarbeidere blitt redusert

fra 470 ved utgangen av 2009 til 435 ved utgangen av 2010.

I tillegg har selskapet videreført strømlinjeformingen av driften

og optimaliseringen av rutiner for å redusere kostnadsbasen,

antall medarbeidere og investeringstakten i 2011. Selskapet

opprettholder sitt fokus på å etablere og forsterke strategiske

samarbeid med internasjonale partnere i ulike markeder

for å øke distribusjonen av Mamuts produkter og tjenester.

Målsetningen er god lønnsomhet og sunn organisk vekst i

samtlige markeder i årene fremover. Styret mener at Mamut

er godt posisjonert for videre vekst og forbedret resultat i alle

markeder.

Selskapets hovedkontor ligger i Oslo.

Høydepunkter i 2010

Høy kvalitet på produkter og tjenester, fleksible løsninger,

og fremtidsrettet produktutvikling er viktig for å øke

kundetilfredshet og kontinuerlig tilby økt nytte til kundene,

samt gi lønnsomhet for selskapet. Mamut har gjennom de

siste årene foretatt store investeringer i en ny teknologisk

plattform bygget på konseptet Software + Services, en

kombinasjon av programvare og tjenester som gir kundene en

langt mer fleksibel måte å møte de stadig økende krav fra

både kunder og leverandører. Selskapets fremste tilbud basert

på Software + Services er Mamut One, en komplett

administrativ løsning som inkluderer programvare-applikasjoner,

nettbaserte tjenester og kunnskap. Løsningen forenkler bruk

og administrasjon av programvare og tjenester for mindre

virksomheter ved å introdusere økt funksjonalitet og

tilgjengelighet, uten behov for ytterligere investeringer i

infrastruktur. Mamut One vil kontinuerlig videreutvikles og

utvides med nye produkter og tjenester i årlige versjoner.

De fremste høydepunktene fra 2010 er følgende:

• Selskapet økte fakturert omsetning med 5 prosent

sammenlignet med 2009 og hadde en lavere kostnadsbase

(3 prosent) enn foregående år.

• Driftsresultatet ble forbedret med 46 prosent sammenlignet

med driftsresultatet i 2009

• Selskapet reduserte kortsiktig og langsiktig gjeld

med MNOK 30,0

• Kontantstrøm fra drift var MNOK 54,0, opp fra

MNOK 43,7 i 2009

Mamut deltok som en av seks globale lanseringspartnere

ved lanseringen av Microsoft Office 365, Microsofts neste

generasjons nettskytjeneste, i San Francisco den 19. okt.

Mamut var blant de første selskapene til å levere

Software + Services-løsninger basert på Microsofts

nettskyløsning Windows Azure

Mamut var den første hostingaktøren i verden som signerte

en syndikeringsavtale med Microsoft Corp vedrørende

Microsoft Business Productivity Online Suite (BPOS)

Mamut introduserte Mamut Application Hosting, en

tjeneste som gir brukerne tilgang til Mamut Business

Software og Microsoft Office applikasjoner som driftes

og vedlikeholdes av Mamut på en skalerbar virtuell

serverplattform

Virksomheten

Mamut rapporterer i henhold til følgende tre regioner;

Nordic/HQ, Western Europe og Central Europe. I 2010 var

Mamuts virksomhet delt inn i to produktområder basert

på produktene og tjenestene som tilbys: Mamut Business

Software og Mamut Active Services. Begge produktområder

inngår i samme virksomhetsområde; Software + Services.

Mamut Business Software

Mamut Business Software har vært selskapets hovedprodukt i

Norge og internasjonalt frem til lanseringen av Mamut One.

Mamut Business Software er utviklet for segmentet 1-50

medarbeidere. Dette segmentet utgjør over 90 prosent av

alle virksomheter i de markeder selskapet er representert.

Mamut Business Software kan best beskrives som et komplett,

6

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


administrativt system for mindre virksomheter bestående av

regnskap, kunde- og salgsoppfølging, personal, logistikk og

e-handel. Majoriteten av solgte Mamut Business Softwareløsninger

inkluderer kunde- og salgsoppfølgingsmoduler, og

dette gjør Mamut til en av de ledende CRM-leverandørene i

sitt segment. De viktigste konkurranseparameterene for Mamut

er pris/ytelse, brukervennlighet og ikke minst alt-i-et-system.

Sentralt i Mamuts strategi er direkte dialog med kundene.

Gjennom årlige serviceavtaler på Mamut Business Softwareproduktene

får kundene tilgang til support og årlige

oppdateringer. Dermed sikrer Mamut muligheten til enhver

tid å vite hva kunden etterspør, samt å tilpasse seg nye

behov som oppstår.

Med Mamut daTax Software er Mamut Norges ledende

leverandør av regnskaps-, økonomi- og skatteprogrammer for

selvstendig næringsdrivende og privatpersoner. Med Mamut

daTax Software får brukeren blant annet hjelp med bokføring,

regnskapsrapporter, fakturering, selvangivelsen, skattetips,

låneberegning, styring av privatøkonomien, kjørebok og

reiseregninger.

Selskapet hadde ved utgangen av 2010 totalt over 100 000

kunder på produktseriene Mamut Business Software (i Norge,

Sverige, Nederland, Storbritannia, Danmark, Irland og

Tyskland) og Mamut daTax Software i Norge.

Mamut Active Services

Mamut kjøpte i 2006 det børsnoterte selskapet Active 24 for

å styrke konsernet som en totalleverandør innen administrativ

programvare og tilknyttede tjenester for mindre virksomheter.

Active 24 er integrert i Mamut under navnet Mamut Active

Services. Produktområdet omfatter domener, e-post,

webhotell, SharePoint, Hosted Exchange, SQL og CMS.

Tjenestene tilbys under merkenavnet Active 24 i 12 europeiske

land. Ved utgangen av 2010 hadde denne enheten over 330

000 kunder, med gode muligheter for kryssalg og oppsalg av

produkter og tjenester fra Mamuts øvrige produktportefølje.

Mamut One

Mamut One er en fullstendig forretningsløsning som

kombinerer programvare, nettbaserte tjenester og kunnskap

i en komplett pakke. Mamut One er basert på investeringen

gjennom de siste 15 år i kunnskap, forskning og utvikling på

Mamut Business Software, kombinert med spisskompetanse

på nettbaserte løsninger fra Mamut Active Services.

Løsningen forenkler bruk og administrasjon av programvare

og tjenester for små og mellomstore bedrifter ved å øke

funksjonalitet og tilgjengelighet uten at dette medfører

behov for investering i ytterligere infrastruktur. Mamut

One er fullt ut integrert med Microsoft Office og inkluderer

nettbaserte tjenester som gir mindre virksomheter tilgang til

sin informasjon både når og hvor de måtte ønske det.

Ved å gjøre små og mellomstore bedrifter i stand til å operere

hele sin virksomhet mer effektivt – og ikke bare regnskapet

– får brukerne bedre oversikt over hele virksomheten, bedre

forståelse av kundene og deres behov, med mer effektive

forretningsprosesser som resultat.

Selskapet har foretatt et strategisk valg på Software +

Services, det vil si en kombinasjon av programvare og tjenester

som gir kundene en helt ny og langt mer fleksibel måte å

møte de stadig økende krav fra både kunder og leverandører

om nettbaserte og nettskybaserte tjenester. Løsningen har

blitt utviklet siden sommeren 2007. I Mamut One replikeres

data mellom den lokale installasjonen og nettbaserte tjenester,

noe som gir brukeren tilgang til sine forretningsdata, valgfritt

via lokal PC, nettlesere og mobile enheter som smarttelefoner

og bærbare enheter. Mamut var et av de første selskapene

som lanserte Software + Services-tjenester hvor de integrerte

Microsofts nettskyplattform for å sikre raskere utvikling og

implementering, økt fleksibilitet og reduserte driftskostnader.

Mamut har allerede omfattende online-løsninger på plass, og

Mamut Online Backup for Azure er det første produktet som

ble klar for Microsofts nettskyplattform.

Selskapets ambisjon med Mamut One er å forenkle bruk

og administrasjon av programvare og tjenester for de

minste bedriftene ved å introdusere økt funksjonalitet og

tilgjengelighet. Brukerne gis tilgang til rett informasjon på

riktig enhet, hvor som helst og til enhver tid, uten å måtte

foreta ytterligere investeringer i infrastruktur.

I 2011 integreres Microsoft Office 365, neste generasjon

av nettskybaserte tjenester, i Mamut One. Ved å inkludere

Microsoft Office 365 i samtlige tjenester kan Mamut tilby

kundene økt nytte kombinert med redusert operasjonell

kompleksitet og redusert behov for investeringer i infrastruktur.

Microsoft Office 365 samler SharePoint, Exchange, Lync

(tidligere Office Communicator) og Office WebApps i en til

enhver tid oppdatert nettskytjeneste, og blir med dette en

produktivitetsplattform for moderne virksomheter med

funksjonalitet som tidligere kun har vært tilgjengelig for

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

7


større virksomheter. Microsoft Office 365 åpner også opp

for å tilby applikasjonen Microsoft Office 2010 som en

abonnementstjeneste.

Ved å inkludere Microsoft Office 365 som en integrert del av

selskapets Software + Service-løsning vil Mamut ytterligere

redusere behovet for investeringer i infrastruktur, samt

redusere CAPEX og driftskostnader, parallelt med å forbedre

både kvaliteten og dybden på produktporteføljen. Totalt sett

betyr dette nye muligheter for Mamut i SMB-segmentet,

hvor kundene vil oppleve å få tilgang til mer funksjonsrike

løsninger og større nytte enn tidligere. Mamut One er ved

utgangen av 2010 tilgjengelig i syv europeiske land.

Markeder

Selskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software, er basert

på én felles kildekode for samtlige markeder. Dermed kan

selskapet satse på kontinuerlig utvikling og forbedring av én

løsning, samtidig som forbedringene kommer brukere i samtlige

markeder til gode. Resultatet blir at Mamut kan betjene

voksende kundebaser i alle markeder, opprettholde kundefokuset

og selv dra nytte av skalafordeler selskapet skaper.

Erfaringene selskapet har opparbeidet seg i eksisterende

markeder har vært meget verdifulle for planlegging og

lansering i nye markeder i årene som kommer. Kundebasen

som ligger i forretningsenheten Active 24 gjør at selskapet har

et godt utgangspunkt for å lansere fullt produktspekter i nye

markeder.

I løpet av 2010 styrket Mamut sin posisjon i samtlige

europeiske markeder. Selskapet hadde ved utgangen av 2010

et fullstendig produktspekter i Norge, Sverige, Nederland,

Storbritannia, Danmark, Irland og Tyskland. Dette er et

resultat av målrettet arbeid i utviklingen av en pan-europeisk

Mamut Business Software-versjon med lokale tilpasninger av

både regnskapsoppsett og avgiftshåndtering.

Produkttester

Mamut har siden etableringen i 1994 deltatt i uavhengige

produkttester gjennomført av tidsskrifter og organisasjoner.

Målet med deltakelsen i disse testene er å motta en objektiv

vurdering av kvaliteten og nytten til selskapets løsninger

sammenlignet med konkurrentene i de ulike kjernemarkedene.

I 2010 har det vært spesielt viktig for selskapet å oppnå

anerkjennelse gjennom en høy score i slike tester som følger

av lanseringen av Mamut One.

I november ble Mamut kåret til ”Best i test” i PC World

Norges test av økonomi- og regnskapsprogrammer, denne

gangen i kategorien systemer for enkeltmannsforetak.

Mamut oppnår testens to høyeste score med løsningene

Mamut daTax Totaløkonomi Standard og Mamut daTax

Totaløkonomi Start. Det er syvende året på rad at Mamut

vinner testen i PC World Norge. Testen i det anerkjente

IT-tidsskriftet tar utgangspunkt i 12 ulike kriterier og

løsningene fra Mamut har høyest score av testens

programmer i kategoriene brukervennlighet, funksjonsinnhold,

utvidelsesmuligheter, fakturering, rapporter, tilleggsfunksjoner

og hjelp/brukerstøtte.

I løpet av året vant selskapet flere internasjonale priser for sine

brukervennlige og funksjonsrike løsninger, inkludert, ”SME

Best Choice Award” av WinMag i Nederland og “Editor’s

Choice SaaS Award 2010” fra ChannelPartner i Tyskland.

Mamut One ble dessuten nominert som finalist i 2010

Accountancy Age Awards i kategorien ”Software” og the

European IT Excellence Awards som deles ut av IT Europe.

Fortsatt drift

I samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefter styret

at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forutsetningen

om fortsatt drift er til stede. Til grunn for denne vurderingen

ligger resultatprognoser for 2011, og det faktum at konsernet

er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Redegjørelse for årsregnskapet

Mamut-konsernet oppnådde i 2010 driftsinntekter på

MNOK 490,6 mot MNOK 496,6 i 2009.

I 2010 hadde Mamut et driftsoverskudd på MNOK 30,9

(mot MNOK 21,2 i 2009) og resultat etter skatt på MNOK

16,5 (mot MNOK 7,9 i 2009). EBITDA-marginen for 2010 ble

18 prosent (sammenlignet med 17 prosent for 2009).

Kontantstrømmen fra drift var positiv med MNOK 54,0 i 2010,

mot MNOK 43,7 i 2009. Hovedforklaring til avvik er konsernets

høye avskrivninger og urealiserte valutatap og -gevinster.

Det ble i 2010 investert MNOK 40,8. Av dette er MNOK 23,4

investert i egenutviklet programvare og MNOK 16,2 i varige

driftsmidler. Gitt forventet resultatforbedring og en ytterligere

reduksjon i investeringsnivået i 2011 forventes en ytterligere

styrkning av selskapets likviditetssituasjon i 2011.

8

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Pr 31.12.2010 har selskapet et banklån på MNOK 160.

Se note 26 for detaljer vedrørende banklån.

Totalt hadde konsernet en kontantbeholdning på MNOK 62,3

pr 31.12.2010 (mot MNOK 70,3 i 2009).

Ved slutten av 2010 var totalbalansen på MNOK 657,8

sammenlignet med MNOK 686,8 året før. Egenkapitalen

utgjør MNOK 327,7. Dette utgjør 49,8 prosent av totalbalansen.

I 2009 utgjorde egenkapitalen MNOK 327,5 (47,7 prosent).

Konsernet har fire større immaterielle eiendeler: MNOK 123,0

i Goodwill fra oppkjøp gjennomført i år 2000, 2006, 2007 og

2008, utsatt skattefordel på MNOK 146,3 som i all hovedsak

er fremførbart underskudd selskapet vil kunne motregne de

kommende år, MNOK 33,2 fra aktivert forskning og utvikling

i 2008, 2009 og 2010, samt MNOK 110,0 i kjøpte rettigheter/

kundebaser.

sikkerhet. Alle medarbeidere i Mamut gjennomfører et

introduksjons- og opplæringskurs som inkluderer en grundig

og grunnleggende innføring i selskapets retningslinjer for

arbeidsmiljø. Alle medarbeidere i Mamut skal behandle

hverandre med respekt og integritet, og selskapet arbeider

for et miljø der det ikke diskrimineres på bakgrunn av

verken religion, hudfarge, kjønn, seksuell orientering, alder,

nasjonalitet, rase eller handikap.

Arbeidsforholdene blir ansett som gode. Arbeidsmiljøet

er godt, og det forekom ingen skader eller ulykker i

forbindelse med utføring av arbeidsoppgaver i Mamut i 2010.

Sykefraværet i Mamut utgjorde totalt 5,0 prosent i 2010

(4,0 prosent i 2009).

Ved utgangen av 2010 er det 435 medarbeidere totalt i

konsernet (470 pr 31.12.2009).

Kostnader til forskning og vedlikehold kostnadsføres

fortløpende i regnskapet, mens kostnader til videreutvikling

aktiveres i den grad de tilfredsstiller kravene i IAS 38. Totalt

brukte konsernet MNOK 68,2 på utvikling av programvare i

2010 (MNOK 68,8 i 2009), av dette er MNOK 23,4 aktivert

(MNOK 23,6 i 2009) og blir avskrevet over tre år. Inkludert

avskrivninger er utviklingskostnader på MNOK 68,7 belastet

årets resultat (MNOK 67,3 i 2009).

Bokført egenkapital i morselskapet (Mamut ASA) er

pr 31.12.2010 MNOK 377,9 hvorav MNOK 43,7 er fri

egenkapital.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende

bilde av konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og

resultat.

Resultatdisponering

Mamut ASA (morselskapet) hadde i 2010 et underskudd på

kroner 4.931.887. Styret foreslår at underskuddet dekkes av

annen egenkapital.

Arbeidsmiljø

Medarbeiderne er de viktigste ressursene i bedriften.

Medarbeidernes fysiske og psykiske velferd på arbeidsplassen

er av avgjørende betydning for bedriftens suksess. Med

utgangspunkt i selskapets forretningsidé, grunnleggende

verdier og retningslinjer, forplikter ledelsen og medarbeiderne

seg i sitt daglige virke til å fokusere på helse, miljø og

Mangfold og likestilling

Mamut har lenge hatt et stort mangfold blant selskapets

ansatte. Selskapet søker å skape samme muligheter for alle og

tolererer ikke noen form for diskriminering eller trakassering

på arbeidsplassen.

Kvinneandelen i Mamut var ved utgangen av 2010 på 24,9

prosent, og 44 prosent av styremedlemmene var kvinner. Det

er ingen kvinner i toppledelsen. Selskapet arbeider systematisk

med rekruttering og utviklingsprogrammer for å øke antallet

kvinner i mannsdominerte stillinger og virksomhetsområder.

Belønningssystemet i Mamut er ikke-diskriminerende og

definerer like rettigheter for alle. Dette betyr at gitt samme

stillingsnivå, erfaring og resultater, vil menn og kvinner være

på samme lønnsnivå. Selskapet søker å øke kvinneandelen ved

rekruttering og følger nøye med i lønnsutviklingen mellom

kjønnene. Selskapet og selskapets ledelse har og vil ha et

særlig fokus på dette.

Ytre miljø

Styret i Mamut ASA er av den oppfatning at selskapets

virksomhet i svært begrenset grad forurenser miljøet.

Mamut er medlem i Grønn IT (koordinert av IKT Norge)

og BASDA Green Charter i Storbritannia. Selskapet

jobber kontinuerlig med identifisere tiltak for å redusere

energiforbruket og dermed også redusere egne utslipp.

Selskapet satte for noen år tilbake et ambisiøst mål om å

oppnå minimum en halvering av strømforbruket per kunde.

Denne målsettingen er nådd og nye målsetninger blir

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

9


definert i 2011. Mamut søker systematisk å velge mest mulig

klimavennlige løsninger og har blant annet valgt Microsofts

nettskyløsning Windows Azure som erstatning for deler av

selskapets serverpark. I tillegg til de positive klimamessige

effektene ved Windows Azure vil overgangen til nettskybasert

lagring vil gi raskere implementering, større fleksibilitet og

lavere driftskostnader enn tidligere serverløsninger.

Utsikter for 2011

2010 var et år med stor aktivitet og strømlinjeforming

av driften. Selskapets hovedmålsetting har vært å

bedre lønnsomheten, kombinert med å videreutvikle

den brede porteføljen av selskapets produkter og

tjenester. Organisasjonen har gjennomført flere store

utviklingsprosjekter og er godt tilpasset vekst. Posisjoneringen

av selskapets Software + Services-konsept Mamut One,

kombinert med forbedring av øvrige produkter og tjenester

gjør at konsernet er godt rustet for økt lønnsomhet og

økte markedsandeler i 2011. Konsernet har som målsetning

fortsatt å øke andel inntekter fra internasjonale markeder i

2011, primært i det nederlandske, svenske, britiske, danske,

irske, tyske og tsjekkiske markedet. Styret forventer ytterligere

forbedring av driftsresultatet i 2011.

Oslo 27. april 2011

Nils A. Foldal

Styrets formann

Nini Høegh Nergaard Christina Karlsson Line Beate Jebsen

Anne-Cecilie Fagerlie Måns Hultman Paal E. Johnsen

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Kurt Swakhoven

10

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Redegjørelse for Eierstyring og selskapsledelse

(Corporate governance)

Godt omdømme og god økonomisk utvikling er sentrale

forutsetninger for å bygge og opprettholde tillit hos

sentrale målgrupper som kunder, investorer, medarbeidere,

leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter. Mamut

prioriterte også i 2010 åpen kommunikasjon slik at alle

vesentlige opplysninger av betydning for ekstern bedømmelse

av selskapet ble gjort tilgjengelig. Selskapet har gjennom flere

år publisert kvartalsrapporter kort tid etter kvartalsslutt og

sørget for likebehandling av selskapets aksjonærer med mål

om å øke aksjonærverdier og opprettholde investorenes tillit.

Mamut følger norsk anbefaling for eierstyring og

selskapsledelse (NUES), sist revidert 21. oktober 2010, og

mener at dette bidrar til å styrke selskapets verdiutvikling.

Mamut avlegger i samsvar med Regnskapsloven § 3-3b en

redegjørelse om foretaksstyring i årsberetningen. Eventuelle

avvik fra de ulike punktene i NUES er kommentert under.

Punkt 1: Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Mamuts visjon er å forenkle hverdagen for mindre

virksomheter. Dette utledes av selskapets vedtekter og

gjennomsyrer selskapets virksomhet. Komplette vedtekter

er tilgjengelig på www.mamutinvestor.com.

Selskapets retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er

tilgjengelig på www.mamutinvestor.com.

selskapets utbyttekapasitet, krav til forsvarlig egenkapital

og tilstrekkelige finansielle ressurser for framtidig vekst.

Styrefullmakter for kapitalforhøyelser og kjøp av egne aksjer

har vært gitt av generalforsamlingen med varighet til neste

ordinære generalforsamling.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 4: Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner

med nærstående

Selskapet har et mål om likebehandling av alle aksjonærer når

det gjelder kursrelevant informasjon. Mamut er notert ved

Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten.

Selskapet offentliggjør all kursrelevant informasjon til

markedet via børsens meldingssystem og på selskapets

nettsider www.mamutinvestor.com. Mamut har som mål at

alle aksjonærer skal behandles likt. Mamut har én aksjeklasse,

og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen.

Mamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alle

forhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippet

om uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessige

prinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper,

slik som kunder, leverandører, banker og andre

forbindelser. All forretning mellom selskapet og noen av

selskapets tillitsmenn vil måtte skje til markedsvilkår og

forklares spesielt i noter i selskapets årsberetning.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 2: Virksomhet

Selskapets formål er utvikling, kjøp og salg av programvare og

Internettbaserte tjenester, samt konsulentvirksomhet og annet

som kan settes i forbindelse med dette. Selskapets mål og

strategier er nærmere forklart i styrets beretning.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 3: Selskapskapital og utbytte

Mamut bestreber seg i utgangspunktet på å være finansiert

ved egenkapital og hadde ved utgangen av 2010 en

egenkapitaldekning på 50 prosent.

Selskapet har vært i en oppbyggingsfase og er blitt tilført

betydelig egenkapital de siste ti årene. Det har derfor ikke

vært aktuelt å utbetale utbytte i denne perioden. Mamut

har derimot som langsiktig målsetting å betale årlig utbytte.

Ved vurdering av utbyttets størrelse vil styret legge vekt på

Punkt 5: Fri omsettelighet

Aksjene er fritt omsettelige, og det eksisterer ingen

overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Mamut stiller likt

i forhold til utbytte. Alle aksjonærer har like rettigheter i

forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser.

Selskapet har vedtatt egne retningslinjer for innsideres

og medarbeideres handel i selskapets aksjene for å sikre

rettferdig og likebehandling av informasjon.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 6: Generalforsamling

Selskapets ordinære generalforsamling avholdes hvert år,

senest innen utgangen av juni. Selskapets generalforsamling

er åpen for alle aksjonærer og alle aksjer har lik stemmerett.

Alle aksjonærer kan delta personlig eller via fullmektig.

Det er ikke mulig for deltakelse og/eller stemmegivning

via Internett. Det finnes ingen eierskapsbegrensinger eller

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

11


kjente aksjonæravtaler. Innkalling og saksdokumenter til

generalforsamling skjer minimum etter lovens minstefrist med

21 dagers varsel. Styret, valgkomiteen og revisor er til stede i

generalforsamlingen, så fremt det er praktisk mulig.

Punkt 9: Styrets arbeid

Styrets arbeid baseres på instruks som beskriver styrets

arbeid, oppgaver og arbeidsform. Styret har opprettet egen

revisjonskomité og kompensasjonskomité.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 7: Valgkomiteen

Valgkomiteen i selskapet og instruks for valgkomiteens arbeid

ble valgt på ordinær generalforsamling i 2009. Valgkomiteen

velges for en periode for to år og besto ved utgangen av

2010 av Tellef Thorleifsson (leder), Tore Mengshoel og Nils

Foldal. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen

om aksjeeiervalgt styresammensetning og godtgjørelse

til styrets medlemmer. Selskapets styre velges direkte på

generalforsamlingen. På ekstraordinær generalforsamling

2011 som ble gjennomført 10. januar 2011 ble det valgt en

ny valgkomité bestående av Tellef Thorleifsson (leder), Ole

Peter Lorentzen og Geir Stormorken.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 8: Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning

og uavhengighet

Det er inngått en avtale mellom medarbeiderne og styret

i Mamut om at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i

selskapet.

Styret i Mamut besto ved utgangen av 2010 av ni

medlemmer, hvorav to er valgt av de ansatte i selskapet. Ingen

i konsernledelsen er medlemmer av styret. Mamut søker en

balansert styresammensetning som tar hensyn til kompetanse,

erfaring og relevant bakgrunn for selskapets virksomhet.

Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler både

selskapets eierstruktur og behovet for nøytrale, uavhengige

representanter uten spesifikk eiertilknytning. De enkelte

styremedlemmers bakgrunn og kompetanse er beskrevet på

selskapets nettside www.mamutinvestor.com.

Virksomheten styres etter klart definerte kontroll- og

styringsmekanismer. Styret blir holdt løpende oppdatert

om selskapets utvikling. Selskapet har vedtatt instrukser

for henholdsvis styret, daglig leder, revisjonskomité og

kompensasjonskomité. En nærmere redegjørelse om hvert

enkelt styremedlem er gitt på selskapets nettside

www.mamutinvestor.com.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 10: Risikostyring og internkontroll

Selskapet har utviklet et system for internkontroll i tråd med

regnskapslovens §3-3 og styret påser at selskapet har god intern

kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold

til omfanget og arten av selskapets virksomhet. Styret påser

videre at virksomheten, finansiell rapportering og formuesforvaltning

er gjenstand for betryggende kontroll. Selskapet

har utviklet egne retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesielt

svenske kroner, euro, engelske pund og tsjekkiske koruna, da

en vesentlig del av inntektene er i utenlandsk valuta. Risikoen

begrenses av at også tilhørende kostnader er i samme

valuta. Mamut har ikke inngått terminkontrakter eller andre

avtaler for å redusere valutarisikoen. All overskuddslikviditet

er plassert på høyrentekonti i norske banker. En eventuell

endring i rentenivået vil øke/redusere konsernets finansnetto.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som god, og det er

ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Konsernet hadde ved utgangen av 2010 over 400.000 kunder

med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 700.000

fakturaer i løpet av 2010 og de 50 største kundene utgjør

under én prosent av konsernets totale omsetning. Kredittrisikoen

er derfor spredt på et stort kundegrunnlag. Det er

ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle

instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 11: Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen har valgt å benytte opsjoner som del

av honoraret til styrets medlemmer. Opsjonene opptjenes

årlig med eksekveringsperiode for ett år etter at opsjonene

er opptjent. Opsjonene tildeles til markedspris og hver opsjon

gir rett til å erverve én aksje i Mamut ASA. Selskapet har også

praktisert at styremedlemmer bør eie aksjer i selskapet.

Detaljer vedrørende kompensasjon til ledelse og styret samt

opsjonsprogram er beskrevet i noter til årsregnskapet.

Avvik fra anbefalingen: Selskapet benytter opsjoner som del

av honoraret til styrets medlemmer.

12

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Punkt 12: Godtgjørelse til ledende ansatte

Mamut søker å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapet ønsker

å tiltrekke seg dyktige medarbeidere med relevant erfaring og

tilby videreutviklingsmuligheter for disse. Selskapet må til enhver

tid tilpasse sitt godtgjørelsessystem for å være konkurransedyktig

i markedet. Ledende medarbeidere og andre nøkkelpersoner

godtgjøres med markedstilpassede betingelser. Samtlige av

selskapets medarbeidere har i dag løpende opsjonsavtaler.

Styret i Mamut er av den oppfatning at det er en fordel at

medarbeiderne har interessefelleskap med aksjonærene ved

stigning i aksjeverdi. Styret i Mamut ASA har fastsatt følgende

retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte:

Rammeverk for godtgjørelse

Disse retningslinjene for godtgjørelse gjelder ved utg. av 2010

for CEO (Eilert Hanoa) og CFO (Martin Kværnstuen) i selskapet.

Fra 1.1.2011 gjelder dette også for ny CFO Knut Stålen.

Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgende

elementer:

- fastlønn

- variabel lønn

- pensjon

- aksjeopsjoner

- andre godtgjørelser

Ved vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styrets

målsetting å fastsette en total godtgjørelse som antas

å reflektere gjeldende markedsnivå på godtgjørelser for

tilsvarende stillinger. I og med at ledende ansatte er store

aksjonærer i selskapet vil den totale godtgjørelsen også

reflektere dette.

Fastlønn: Bør reflektere gjeldende markedsnivå på

godtgjørelser for tilsvarende stillinger.

Variabel lønn: Består av potensiell verdiøkning på

aksjeopsjoner.

Pensjon: Mamut ASA har en obligatorisk innskuddspensjon

i henhold til norsk lov. Ledende ansatte er innmeldt i denne

pensjonsordningen på lik linje med alle ansatte i Mamut ASA.

Aksjeopsjoner: Ledende ansatte kan få tildelt aksjeopsjoner,

i forbindelse med opsjonsprogrammet for ansatte.

Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt for tildeling av

opsjoner til ansatte. Innløsningskursen på slike opsjoner

bør settes til gjeldende markedskurs for aksjen den dagen

opsjonene tildeles. Antall opsjoner som tildeles den enkelte

bør være på et nivå som anses rimelig. Pr. i dag innehar

administrerende direktør Eilert Hanoa 119.000 aksjeopsjoner.

Annen godtgjørelse: Andre godtgjørelser til ledende ansatte

kan inneholde godtgjørelser som forsikring (liv, ulykke/

sykdom, reise), bilgodtgjørelse og telefon/bredbånd. Disse

formene for godtgjørelse skal være lik for ledende ansatte

som for alle andre ansatte. Det foreligger ingen avtaler om

etterlønn til ledende ansatte i Mamut.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 13: Informasjon og kommunikasjon

Selskapet bestreber seg etter å gi korrekt og tilstrekkelig

utfyllende informasjon hvert kvartal, samt å sørge for

likebehandling av alle aksjonærer. Ansvar for IR og kurssensitiv

informasjon er konsentrert til selskapets administrerende

direktør (CEO) og finansdirektør (CFO). Mamut ble i oktober

2004 tildelt Informasjons- og engelskmerket fra Oslo Børs.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Punkt 14: Selskapsovertakelse

Aksjene i Mamut er fritt omsettelige, og det eksisterer ingen

overtakelsesbarrierer.

Avvik fra anbefalingen: Selskapet har ikke utarbeidet egne

retningslinjer for overtakelsestilbud, men vil se på dette

fremover.

Punkt 15: Revisor

Konsernet benytter samme revisjonsselskap i morselskapet og

i alle datterselskaper av betydning. Revisor brukes også som

rådgiver i forbindelse med selvangivelse og skattespørsmål.

Revisor brukes ikke som rådgiver i strategiske spørsmål eller

til driftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO

godkjenner rådgivingsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet

som behandler årsregnskapet. I samme møte gjør revisor rede

for sitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder,

interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel.

Revisors godtgjørelse blir fastsatt i ordinær generalforsamling

og er beskrevet i noter til regnskapet.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

13


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Resultatregnskap - Konsolidert

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2010 2009

Salgsinntekter 2 490 594 496 639

Sum driftsinntekter 490 594 496 639

Varekostnader 7 66 836 68 625

Lønnskostnader 3,23,25 223 515 228 335

Avskrivninger 11,12 59 621 62 016

Annen driftskostnader 4 109 700 116 484

Sum driftskostnader 459 672 475 459

Driftsresultat 30 922 21 180

Renteinntekter 380 305

Andre finansinntekter 1 983 3 139

Rentekostnader -8 503 -7 787

Andre finanskostnader -4 254 -7 073

Netto finansposter -10 394 -11 416

Andel resultat i felleskontrollert virksomhet -2 260

Resultat før skattekostnad 18 268 9 763

Skattekostnad 19 1 740 1 912

Årsresultat 16 528 7 852

Utvidet resultat

Omregningsdifferanser -18 547 -27 460

Årets totalresultat -2 019 -19 608

Årsresultatet tilordnes:

Aksjonærene i morselskapet -2 019 -19 608

Resultat pr aksje (NOK) 18 0,25 0,13

Utvannet resultat pr aksje (NOK) 18 0,23 0,12

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

20

14

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut IFRS Konsernregnskap ASA

for 2010

IFRS Konsernregnskap 2010

Balanse - Konsolidert

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Eiendeler Note 31.12.2010 31.12.2009

Anleggsmidler

Egenutviklet programvare 11 33 186 33 687

Kjøpte rettigheter/Internsystemer 11 109

109 979

979 126

126 216

216

Goodwill 11 123

123 002

002 123

123 752

752

Investering i felleskontrollert virksomhet 13 1 906 -

-

Utsatt skattefordel 20 146

146 264

264 146

146 770

770

Varige

Varige driftsmidler

driftsmidler 12

12 29 916 35 219

Lån til felleskontrollert virksomhet 13 2 046 -

-

Andre langsiktige fordringer 14 3 768 3 518

Sum anleggsmidler 450

450 067

067 469

469 162

162

Omløpsmidler

Varelager

Varelager 7 1

1 660

660 1 660

Forskuddsbetalt

Forskuddsbetalt varekostnader

varekostnader 7

7 31

31 702

702 27 329

Kundefordringer

Kundefordringer 5 106

5 106 068 068 103 103 723

723

Andre 9 5

5 952 14

952 14 567

567

Kontanter og kontantekvivalenter 14,16 62 62 340 340 70

70 353

353

Sum

Sum omløpsmidler 207

omløpsmidler 207 722 722 217 632

Sum

Sum eiendeler 657

eiendeler 657 789 789 686 686 794

794

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Egenkapital

Aksjekapital Aksjekapital og og overkurs overkurs 17,21 436 17,21 436 768 768 434 434 551

551

Annen Annen egenkapital egenkapital ikke ikke resultatført resultatført -68 864 -50 -50 318

318

Opptjent Opptjent egenkapital egenkapital -40 186 -56 715

Sum egenkapital 327 718 327 327 519

519

Gjeld

Langsiktig Langsiktig gjeld

gjeld

Banklån Banklån 26 130 26 000 160 000

Leasing Leasing 12,26 - 12,26 380

Sum langsiktig gjeld 130 000 160 380

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 20 439 21 770

Betalbar skatt 19 2 645 341

Skyldige offentlige avgifter 31 726 38 683

Annen kortsiktig gjeld 26 50 722 49 108

Utsatt inntekt 94 539 88 993

Sum kortsiktig gjeld 200 071 198 895

Sum gjeld 330 071 359 275

Sum egenkapital og gjeld 657 789 686 794

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

Oslo 27. april 2011

Nils A. Foldal

Styrets formann

Nini Høegh Nergaard Christina Karlsson Line Beate Jebsen

Anne-Cecilie Fagerlie Måns Hultman Paal E. Johnsen

21

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Kurt Swakhoven

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

15


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Kontantstrømoppstilling - Konsolidert

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2010 2009

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skattekostnad 18 268 9 763

Rentekostnader (kostnadsført) 8 503 7 787

Rentekostnader (betalt) -9 178 -10 212

Periodens betalte skatt -341 -1 337

Ordinære avskrivninger 11,12 59 621 62 016

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -8 094 -1 030

Kalkulatorisk lønn opsjoner 25 2 217 3 389

Endring i andre tidsavgrensningsposter -16 993 -26 718

Netto kontantstrøm fra driften 54 003 43 658

Kontantstrømmer fra investeringer

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12 -16 230 -18 120

Investeringer i programvare/immaterielle eiendeler 11 -23 401 -27 113

Utbetalinger ved oppkjøp 10 - -6 150

Lån felleskontrollert virksomhet 13 -1 206 -

Netto kontantstrøm fra investeringer -40 836 -51 383

Kontantstrømmer fra finansiering

Opptak banklån 26 - 180 000

Nedbetaling banklån 26 -20 000 -172 500

Nedbetaling finansiell leasing 26 -1 569 -4 342

Utstedelse av ordinære aksjer 17 - 34 532

Salg av egne aksjer 17 - 4 928

Kjøp av egne aksjer 17 - -6 196

Netto kontantstrøm fra finansiering -21 569 36 422

Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter 389 -3 749

Endring i kontanter og kontantekvivalenter -8 013 24 948

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01 70 353 45 405

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 14,16 62 340 70 353

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

22

16

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Oppstilling over endringer i egenkapitalen - Konsolidert

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Aksjekapital Annen egenkapital Opptjent

Note og overkurs ikke resultatført 1) egenkapital Sum

Egenkapital 1. januar 2009 396 881 -22 857 -64 566 309 457

Årsresultat 7 852 7 852

Utvidet resultatregnskap

Omregningsdifferanser -27 460 - -27 460

Sum utvidet resultatregnskap -27 460 7 852 -19 608

Årets totalresultat -27 460 7 852 -19 608

Transaksjoner med eierne

Emisjon 34 425 34 425

Emisjonskostnader -3 634 -3 634

Skatteeffekt av emisjonskostnader 1 017 1 017

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 25 3 389 3 389

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 3 740 3 740

Salg av egne aksjer 17 4 928 4 928

Kjøp av egne aksjer 17 -6 196 -6 196

Sum transaksjoner med eierne 37 671 - - 37 671

Egenkapital 31. desember 2009 434 551 -50 318 -56 715 327 519

Egenkapital 1. januar 2010 434 551 -50 318 -56 715 327 519

Årsresultat 16 528 16 528

Utvidet resultatregnskap

Omregningsdifferanser -18 546 - -18 546

Sum utvidet resultatregnskap -18 546 16 528 -2 018

Årets totalresultat -18 546 16 528 -2 018

Transaksjoner med eierne

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 25 2 217 2 217

Sum transaksjoner med eierne 2 217 - - 2 217

Egenkapital 31. desember 2010 436 768 -68 864 -40 187 327 718

1) Annen egenkapital ikke resultatført er omregningsdifferanser for konsernet.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

23

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

17


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 1 - IFRS REGNSKAPSPRINSIPPER 2008

Konsernregnskapet for Mamut ASA, for regnskapsåret 2010, ble godkjent i styremøte 27. april 2011.

Konsernet utvikler, distribuerer og selger administrative programvare, domener og webhosting.

Mamut ASA er et børsnotert allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets forretningsadresse er Pilestredet 75C, Postboks

5205 Majorstuen, 0302 Oslo. Konsernregnskapet til Mamut ASA er avlagt i samsvar med International Financial Reporting

Standards (IFRS) og fortolkninger fra IFRS fortolkningskomite (IFRIC) som fastsatt av EU.

GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE

Konsernregnskapet er basert på historisk kost modellen. Konsernregnskapets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK) og alle

beløp er avrundet til nærmeste tusen (NOK 000) dersom ikke annet er uttrykt.

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets

regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller

områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i note 11 og 25.

KONSOLIDERING

Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper av Mamut ASA per 31.desember 2010. Konsernregnskapet viser

konsernets årsresultat og finansielle stilling for Mamut ASA og de selskaper hvor Mamut ASA har bestemmende innflytelse.

Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper hvor Mamut ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den

stemmeberettigede kapital, eller på annen måte har direkte kontroll.

Datterselskaper er konsolidert 100 % linje for linje i konsernregnskapet. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktet

bestemmende innflytelse oppnås eller inntil slik innflytelse opphører. Der det foreligger tap av bestemmende innflytelse knyttet til et

datterselskap omfatter konsernregnskapet resultatet til enheten for den perioden Mamut ASA hadde bestemmende innflytelse.

Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst eller tap er eliminert.

Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte

eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler

eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de

påløper. Identifiserbare eiendeler, og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteresser i det

oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.

Mamut ASA har ikke noen minoritetsinteresser i konsernregnskapet da alle datterselskaper er 100% eiet.

Dersom summen av vederlaget, balanseført beløp av minoritetsinteresser og virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet av tidligere

eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet, balanseføres differansen som

goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler, resultatføres differansen umiddelbart.

Felleskontrollert virksomhet

Konsernet andel i felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden. Investeringer i felleskontrollert virksomhet

regnskapsføres på kjøpstidspunktet til anskaffelseskost og deretter anvendes egenkapitalmetoden.

Konsernets andel av over- eller underskudd i felleskontrollert virksomhet resultatføres og tillegges balanseført verdi av

investeringene. Konsernets andel av utvidet resultat i den felleskontrollerte virksomheten føres i utvidet resultat i konsernet og

tillegges også balanseført beløp for investeringene. Konsernet resultatfører ikke andel av underskudd hvis dette medfører at

balanseført beløp av investeringen blir negativt (inklusive usikrede fordringer på enheten), med mindre konsernet har pådratt seg

forpliktelser eller foretatt betalinger på vegne av den felleskontrollerte virksomheten.

24

18

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Konsernets andel av urealisert fortjeneste på transaksjoner mellom konsernet og dets felleskontrollerte virksomheter elimineres.

Det samme gjelder for urealiserte tap med mindre transaksjonen tilsier en nedskrivning av den overførte eiendelen. Der det har

vært nødvendig er regnskapene i de felleskontrollerte virksomhetene endret for å oppnå samsvar med konsernets

regnskapsprinsipper.

Når konsernet ikke lenger har betydelig innflytelse måles eventuell gjenværende eierinteresse til virkelig verdi med endring over

resultatet. Virkelig verdi utgjør deretter anskaffelseskost for den videre regnskapsføring som finansiell eiendel. Beløp som tidligere

er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om den felleskontrollerte virksomheten hadde avhendet

underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat reklassifiseres til

resultatet. Ved reduksjon av eierandel i felleskontrollert virksomhet hvor konsernet opprettholder betydelig innflytelse,

reklassifiseres også en forholdsmessig andel av beløp som tidligere er ført i utvidet resultat til resultatet.

SEGMENTINFORMASJON

Et virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko og avkastning

som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten som leverer produkter

og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra andre

geografiske markeder. Hovedgrunnlaget for fordeling av kostnader i konsernet mellom segment er direkte og indirekte personal

kostnader til de som arbeider med det enkelte segment.

OMREGNING AV TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTA

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK, som også er Mamut ASAs funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valuta måles i

funksjonell valuta til den valutakursen gjeldende på transaksjonstidspunktet. Pengeposter nominert i utenlandsk valuta omregnes til

funksjonell valuta til balansedagens kurs. Dersom valutaposisjonen ansees som kontantstrømsikring eller sikring av

nettoinvestering i utenlandsk virksomhet føres gevinst og tap som del av utvidet resultat. Valutagevinster og –tap knyttet til lån

kontanter og kontantekvivalenter presenteres som finansinntekter eller finanskostnader. Alle andre valutagevinster og –tap

presenteres på linjen for Andre gevinster/(tap).

Ved omregning til konsernets presentasjonsvaluta omregnes eiendeler og gjeld knyttet til disse datterselskapene til valutakursen

gjeldende på balansetidspunktet. Resultatregnskapet omregnes til vektet gjennomsnittskurs for året eller transaksjonsdagens kurs

dersom vektet gjennomsnitt for året ikke gir en rimelig tilnærming til transaksjonsdagens kurs. Omregningsdifferanser føres mot

utvidet resultat og spesifiseres separat i egenkapitalen som egen post.

Omregning på nettoinvestering i utenlandsk virksomhet og finansielle instrumenter utpekt som sikring av slike investeringer føres

som en del av utvidet resultat og som en egen post i egenkapitalen. Ved salg av hele eller deler av utenlandsk virksomhet

omklassifiseres den tilhørende omregningsdifferansen fra utvidet resultat og over resultatet som en del av gevinsten eller tapet ved

salget.

KLASSIFISERING

Eiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Fordringer

og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen et år

etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

INNTEKTSFØRING

Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet

og når beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salg av programlisenser, support, konsulenttjenester, varer fra tredjepart og kurs

inntektsføres på leveringstidspunktet. Inntektsføring av serviceavtaler inntektsføres lineært over avtalens varighet typisk 12

måneder. Faktureringstidspunktet for årlige serviceavtaler er jevnt fordelt gjennom året.

Inntektsføring av domener og webhosting inntektsføres lineært over avtalens varighet typisk 12 måneder. Kun betalingsløsninger

danner grunnlag for inntektsføring.

25

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

19


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

SKATT

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt. Skatt blir resultatført, bortsett fra når den relaterer seg til poster som er

ført mot utvidet resultat eller direkte mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir skatten også ført mot utvidet resultat eller direkte

mot egenkapitalen.

Betalbar skatt for perioden beregnes i samsvar med de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller i hovedsak vedtatt av

skattemyndighetene på balansedagen. Det er lovverket i de land der konsernets datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer

og genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurderer de standpunkt man

har hevdet i selvangivelsene der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning. Basert på ledelsens vurdering, foretas

avsetninger til forventede skattebetalinger der dette anses nødvendig.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan, eller vil, bli reversert i samme periode utlignes.

Skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet danner grunnlaget for regnskapsføring av utsatt skattefordel dersom

det er sannsynlig at fremtidige skattbar inntekt vil forekomme. Utsatt skatteforpliktelse og utsatt skattefordel innenfor samme

skatteregime presenteres netto.

Bokført verdi av utsatt skattefordel er gjenstand for en årlig vurdering på balansedagen og reduseres til det beløp som er

sannsynlig at konsernet vil ha av skattemessig overskudd i senere perioder for å nyttiggjøre skattefordelen. Utsatt skattefordel er

oppført til nominell verdi i balansen.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats ved realisasjon av eiendelene eller ved oppgjør av

forpliktelsene. Skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner er regnskapsført direkte mot egenkapitalen og ikke resultatført. Skattefunn

ordninger bokføres som en reduksjon av driftskostnader det året eventuelle midler blir utbetalt.

IMMATERIELLE EIENDELER

Forskning og utvikling (interne kostnader)

Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare. Utgifter knyttet til

forskning og vedlikehold resultatføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design og testing av en

identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel når følgende kriterier er

oppfylt:

- det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk;

- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den;

- det er mulig å bruke eller selge programvaren;

- det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler;

- tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren; og

- kostnadene kan måles pålitelig.

Direkte henførbare utgifter som balanseføres som en del av en programvare inkluderer ytelser til ansatte som utvikler softwaren og en

forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter.

Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter som

opprinnelig har blitt kostnadsført kan ikke balanseføres som en eiendel på et senere tidspunkt.

26

20

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger

(historisk kost modellen). Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelenes estimerte brukstid – 3 år. Nytt fra og

med 2009 er at balanseførte utviklingskostnader inkluder låneutgifter iht til IAS 23.

Bokført verdi av balanseførte utviklingsutgifter som ennå ikke er tatt i bruk er gjenstand for en årlig nedskrivningstest, eller oftere

dersom det foreligger indikatorer for at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp.

Gevinst og tap som oppstår ved salg av immaterielle eiendeler måles til differansen mellom salgsvederlag fratrukket

salgskostnader og bokført verdi på eiendelen. Gevinst og tap resultatføres på tidspunktet for avhendelse.

Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp.

Oppkjøpte rettigheter og kontrakter balanseføres på oppkjøpstidspunktet til anskaffelseskost. Disse har en tidsbegrenset levetid og

avskrives lineært over eiendelens brukstid estimert til 5-10 år. Det avskrivbare beløp er hensyntatt utrangeringsverdien (kun hvor

det finnes et aktivt marked for eiendelen). Brukstid og utrangeringsverdi vurderes minst årlig og reflekterer forbruket av eiendelen.

En endring i brukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres prospektivt som en estimatendring.

En immateriell eiendel fraregnes ved salg eller når ingen fremtidige fordeler er forventet å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk av

eiendelen. Gevinst eller tap knyttet til avhendelsen av den immaterielle eiendelen er regnskapsført som annen driftsinntekt eller

andre driftskostnader i perioden for avhendelse.

Bokført verdi av immaterielle eiendeler med tidsbegrenset levetid er gjenstand for nedskrivningstest når hendelser eller endringer i

rammebetingelser indikerer at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dersom bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart

beløp, nedskrives eiendelen eller den kontantgenererende enheten til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp av en immateriell

eiendel er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Ved fastsettelse av bruksverdi, nåverdiberegnes estimerte fremtidige

kontantstrømmer ved bruk av en før skatt diskonteringsrente som reflekterer tidsverdien av kontanter og den spesifikke risiko

knyttet til eiendelen som vurderes. For en eiendel som ikke genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp

for den kontantgenererende enheten eiendelen tilhører. Nedskrivninger resultatføres.

Goodwill

Goodwill ved kjøp av virksomhet måles i det beløpet som overstiger verdien allokert til identifiserbare eiendeler, gjeldsposter og

betingede forpliktelser på kjøpsdatoen.

Goodwill ved oppkjøp måles til kost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill på oppkjøp etter 1. januar 2004 og

goodwill som allerede er balanseført avskrives ikke etter denne datoen. Det vurderes hvert år, eller oftere hvis hendelser eller

endringer i omstendigheter tilsier det, hvorvidt verdien bør nedskrives. På kjøpsdatoen allokeres goodwill til tilhørende

kontantgenererende enhet, eller gruppe av enheter, som forventes å dra nytte av synergieffektene, uavhengig av om andre

eiendeler eller gjeldsposter er knyttet til denne enheten eller gruppe av enheter. Normalt skjer fordelingen basert på geografiske

segmenter. En kontantgenererende enhet som er tilordnet goodwill testes årlig for verdifall, og når det er indikasjoner på at det er

tilfelle, sammenlignes enhetens bokførte verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbare beløp. Hvis det gjenvinnbare beløpet

er lavere enn den bokførte verdien, foretas nedskrivning. Det gjenvinnbare beløpet for en kontantgenererende enhet er det

høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdien. Bruksverdien er nåverdien av kontantstrømmene som

forventes å genereres av enheten.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler anskaffet av konsernselskapene bokføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet (kost) inkludert eiendeler til

oppkjøpte datterselskaper. Varige driftsmidler avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. En endring i brukstid eller

avskrivningsmetode regnskapsføres inn som en estimatendring.

27

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

21


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Vanlige reparasjoner og vedlikehold av varige driftsmidler regnskapsføres som driftskostnader, mens påkostninger balanseføres og

avskrives over forventet brukstid. Eiendeler føres ut av regnskapet ved avhendelse eller når ingen økonomiske fordeler kan

forventes å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk av eiendelen. Gevinst eller tap ved salg av varige driftsmidler regnskapsføres som

andre driftsinntekter eller andre driftskostnader i det året anleggsmidlene tas ut av regnskapet. Balanseført verdi av varige

driftsmidler vurderes når hendelse eller endringer i omstendigheter kan tyde på at verdien ikke er erholdelig. Hvis slik indikasjon

eksisterer og balanseført verdi overstiger det estimerte gjenvinnbare beløpet, blir eiendeler eller inntektsgenererende enheter

skrevet ned til gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp av varige driftsmidler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Ved

vurdering av bruksverdi neddiskonteres de estimerte fremtidige kontantstrømmene til nåverdi ved å bruke en diskonteringsrente før

skatt som reflekterer den gjeldende markedsverdien av tidseffekten og risikoene som er knyttet til eiendelen. For en eiendel som

ikke genererer uavhengige kontantstrømmer, beregnes gjenvinnbart beløp for den inntektsgenererende enheten som eiendelen

tilhører. Tap ved nedskrivninger kostnadsføres.

FINANSIELLE EIENDELER

Klassifisering

Konsernet har kun finansielle eiendeler i kategorien ”utlån og andre fordringer”. Dette representerer regnskapspostene

kundefordringer, andre fordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Disse klassifiseres som omløpsmidler med mindre de

forfaller senere enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler.

Regnskapsføring og måling

Er beskrevet under punktene kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter.

AVSETNINGER

Avsetning regnskapsføres når konsernet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som er

skjedd, og at det kan sannsynliggjøre at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen og at beløpets størrelse kan

måles pålitelig. Når konsernet forventer at en del av eller hele avsetningen blir tilbakebetalt, blir tilbakebetalingen regnskapsført

som en separat eiendel, men bare når man er sikker på at tilbakebetaling vil skje. Kostnaden forbundet med en avsetning

regnskapsføres netto i resultatregnskapet. Hvis tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av de forventede

kontantstrømmene til en sats før skatt som reflekterer gjeldende markedsvurdering av tidseffekten, og risikoene ved forpliktelsen.

Når neddiskontering brukes, blir økningen i avsetningen som skyldes tidseffekten regnskapsført som en rentekostnad.

VARELAGER

Varelager verdsettes til det laveste av kost og netto salgspris. Kostprisen for innkjøpte varer er kjøpsprisen og basert på FIFO

prinsippet. Netto salgsverdi er den estimerte salgsprisen under vanlig forretningsførsel, fratrukket de estimerte salgskostnadene.

KUNDEFORDRINGER

Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer til amortisert

kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det

foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige

økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og

utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen

mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventede kontantstrømmer, diskontert med effektiv rente.

Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader. Renter ved forsinket betaling fra kunder resultatfører under

finansposter.

28

22

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd, andre kortsiktige likvide investeringer som kan konverteres til kontanter

innen tre måneder eller før og kassekreditt. Bundne bankinnskudd er inkludert i balansen som kontanter og kontantekvivalenter.

Renteinntekter fra bankinnskudd er ført under finansposter.

LEIEAVTALER

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle

leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leaser visse driftsmidler.

Leasingavtaler hvor konsernet i hovedsak har alle risikoer og fordeler som ved en eiendomsrett blir klassifisert som finansiell

leasing. Finansiell leasing blir regnskapsført i balansen ved oppstart av avtalen, til den laveste verdi av virkelig verdi og nåverdien

av minimum leasingbetalinger. Hver leasingbetaling blir allokert mellom forpliktelse og finanskostnad for å oppnå en konstant rente

på utestående balanse. Leasingforpliktelsen, netto etter finanskostnad, er inkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet blir

resultatført over leasingperioden for å gi en konstant periodisk rentekostnad på gjenstående forpliktelse for hver periode.

Driftsmidler under finansiell leasing blir avskrevet over det korteste av driftsmiddelets levetid og leasingperioden. Dersom det er

sannsynlig at leieobjektet skal overtas av selskapet også etter leasingperiodens slutt avskrives driftsmiddelet over driftsmiddelets

utnyttbare levetid.

AKSJEKAPITAL, OVERKURS OG EGNE AKSJER

Ordinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner med fradrag

av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.

Den nominelle verdien av egne aksjer trekkes fra registrert aksjekapital. Alle differanser mellom nominell verdi og kjøpsprisen på

egne aksjer, sammen med eventuelle gevinster og tap på tilhørende transaksjoner, føres direkte mot egenkapitalen.

RESULTAT PR. AKSJE

Resultat pr aksje beregnes ved å dele aksjonærenes andel av overskudd/underskudd for perioden med det vektede

gjennomsnittlige antall ordinære aksjer i perioden. Når utvannet resultat pr aksje beregnes, justeres det gjennomsnittlige antallet

aksjer med alle aksjeopsjoner som har en mulig utvannende effekt. Opsjoner med en utvannende effekt behandles som aksjer fra

den datoen de utstedes.

RENTEBÆRENDE LÅN

Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende

perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet

(fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.

Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12

måneder fra balansedato.

AKSJEBASERT VEDERLAG

IFRS 2 krever at opsjonsrettigheter gitt til ansatte føres i resultatregnskapet til virkelig verdi på tildelingstidspunktet.

Fra og med regnskapet 2004 blir verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blir hensyntatt.

Opsjonenes verdi periodiseres over opptjeningsperioden som lønnskostnad. Kostnadsføring av opsjonskostnader vil ikke belaste

selskapets likviditet og er kreditert mot annen egenkapital. Føringen påvirker ikke selskapets totale egenkapitalstilling etter

disponering av årsresultat. Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes med Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. De

viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs, standardavvik på forventet aksjeavkastning, forventet

utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.

29

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

23


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatt er skattepliktig til Norge, vil selskapet måtte betale arbeidsgiveravgift

(for tiden 14,1 %) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blir beregnet som forskjell mellom

estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet og fastsatt innløsningskurs.

Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember blir det foretatt en avsetning for arbeidsgiveravgift.

PENSJONER

Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger avhengig av hvilket land den ansatte er ansatt i. Felles for konsernets

pensjonsordinger er at de er innskuddsbasert. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidrag til en

separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok

midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Konsernet har ingen ytterligere

betalingsforpliktelse etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnader når de forfaller.

Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddene kan refunderes eller redusere fremtidige

innbetalinger.

KONTANTSTRØM

Kontantstrømoppstillingen er satt opp iht. den indirekte metoden og rapporterer kontantstrømmer i perioden klassifisert som drifts-,

investerings- og finansaktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og kontantekvivalenter som definert under

noten for disse, fratrukket utestående kassekreditt.

VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER

Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive

forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Konsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger av dette vil

pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger som representerer en

betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes nedenfor.

Estimert verdifall på goodwill

Konsernet vurderer verdifall på goodwill minst en gang i året. Det krever et estimat av hvilken bruksverdi som eksisterer i den

kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. For å estimere bruksverdi må gruppen estimere forventede fremtidige

kontantstrømmer fra den inntektsgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregne nåverdien av disse

kontantstrømmene.

Dersom estimatet på dekningsbidrag per 31. desember ble redusert med 10 %, ville dette ikke medføre noen nedskrivning på

goodwill. Dersom anvendt rentesats før skatt ved diskontering av kontantstrømmer ble økt med 1 %, (for eksempel 13 % i stedet

for 12 %), ville dette heller ikke medføre noen nedskrivning på goodwill.

Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipper

Inntektsføring

Konsernet utvikler, distribuerer og selger administrative programvare, domener og webhosting. Ved regnskapsføring av inntekter

vurderer konsernet at en salgstransaksjon består av flere elementer, et lisenselement og et vedlikeholdselement for programvare.

Derfor blir inntekter fra salg av programvare splittet i et lisenselement og et vedlikeholdselement hvor lisenselementet resultatføres

ved fakturering og vedlikeholdselementet resultatføres over kontraktsperioden iht. beskrivelsen av inntektsføringsprinsipper over.

30

24

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidige

forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Sannsynligheten for at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge er basert på en grundig

analyse av nåværende og estimert fremtidige resultater og skatteposisjon for hver enkelt enhet i konsernet.

ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER OG OPPLYSNINGER

a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet

Konsernet har i 2010 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer:

IFRS 3 Business Combinations (revidert) og tilhørende endringer i IAS 27 Consolidated and separate financial statements, IAS 28

Investments in associates, og IAS 31 Interests in joint Ventures anvendes for virksomhetssammenslutninger med

oppkjøpstidspunkt etter 1. januar 2010. Selskapet har ikke hatt oppkjøp i 2010. Under følger en beskrivelse av regnskapsføring av

fremtidige oppkjøp.

Oppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger har blitt vesentlig endret. Etter revidert standard skal virkningen av alle

transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke

lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når kontroll opphører skal gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og

gevinst eller tap resultatført. Transaksjonskostnader i tilknytning til oppkjøp kostnadsføres. Tidligere ville disse blitt inkludert i

kjøpsprisen. Et evt. betinget vederlag regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etter tidligere regler ville et betinget

vederlag ikke ha blitt regnskapsført på oppkjøpstidspunktet dersom sannsynlighetskravet ikke er innfridd på det tidspunktet.

Dersom selskapet foretar oppkjøp med minoritetsinteresser har selskapet nå, hatt mulighet til å velge mellom å balanseføre de

minoritetsinteresser til virkelig verdi eller til deres andel av netto eiendeler. Tidligere var kun det siste alternativet tillatt.

IAS 27 Consolidated and separate financial statements (revidert) krever at alle transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere føres i

egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Når

kontroll opphører, skal enhver gjenværende eierinteresse i måles til virkelig verdi, og gevinst eller tap resultatføres. IAS 27

(revidert) har ikke innvirkning på regnskapet siden det ikke foreligger noen minoritetsinteresser i konsernet og det ikke har vært

transaksjoner med minoritetsinteressen i 2010.

IAS 38 Intangible Assets (endret) klargjør kravene til måling av virkelig verdi av immaterielle eiendeler anskaffet ved

virksomhetssammenslutning. Det åpnes for at immaterielle eiendeler med lik økonomisk levetid i visse tilfeller kan behandles som

en samlet eiendel.

IAS 36 Impairment. Endringen klargjør at den største kontantgenererende enheten (eller grupper av enheter) som goodwill skal

allokeres til ved testing for verdifall er et driftssegment slik som definert i punkt 5 i IFRS 8 Operating segments (for eksempel før

samling av segmenter med like økonomiske kjennetegn slik det henvises til i IFRS 8 punkt 12).

b) Følgende standarder er endret med virkning for regnskapsåret 2010, men er ikke relevante for regnskapet til Mamut

ASA på det nåværende tidspunkt;

IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to Owners.

IFRIC 18 Transfers of assets from customers

IFRIC 9 Reassessment of embedded derivates (endret) og IAS 39 Financial instruments: Recognition and measurement.

IFRS 2 (endret) Group cash-settled share-based payment

IFRS 5 (endret) Non-current assets held for sale and discontinued operations.

IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation (endret). Endringen tydeliggjør at i en sikring av en nettoinvestering i en

utenlandsk virksomhet, kan sikringsinstrumentene holdes av ethvert foretak innenfor konsernet, inkludert den utenlandske

31

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

25


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

virksomheten, så lenge kravene til øremerking, dokumentasjon og effektivitet av nettoinvesteringer i IAS 39 er oppfylt. Konsernet

må tydelig dokumentere sikringsstrategien på grunn av at det kan være ulik øremerking på ulike nivåer i konsernet.

IAS 1 Presentation of Financial Statements (endret). Endringen presiserer at et potensielt oppgjør av en forpliktelse ved utstedelse

av egenkapital ikke har betydning for klassifiseringen som kortsiktig eller langsiktig forpliktelse. Endringen tillater en forpliktelse å

bli klassifisert som langsiktig (gitt at foretaket har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret ved å overføre kontanter eller andre

eiendeler minst 12 måneder etter balansedagen) til tross for at motparten kan kreve at foretaket når som helst må gjøre opp i

aksjer.

c) I årsregnskapet for 2010 og eller senere vil følgende nye standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende

standarder som er utgitt være obligatoriske. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse for noen av disse. Virkningen av

disse endringene forventes å være:

IFRS 9 Financial Instruments skal erstatte IAS 39.

IFRS 9 introduserer nye krav til klassifisering og måling av finansielle eiendeler, men vil sannsynligvis ikke påvirke konsernets

regnskapsføring av finansielle eiendeler i vesentlig grad. Konsernet har ennå ikke vurdert hele virkningen av IFRS 9. Standarden

er obligatorisk fra 1. januar 2013, men kan tidliganvendes. Standarden er imidlertid ennå ikke vedtatt av EU.

IAS 24 Related party disclosures (revidert) erstatter den tidligere IAS 24 fra 2003. Standarden er obligatorisk for regnskapsår som

påbegynnes etter 1. januar 2011, men kan tidliganvendes helt eller delvis.

Den reviderte standarden klargjør og forenkler definisjonen av nærstående parter, og tar bort det detaljerte opplysningskravet for

offentlig eide virksomheter om transaksjoner med staten og andre offentlige eide virksomheter. Konsernet vil anvende den

reviderte standarden fra 1. januar 2011, noe som vil medføre at konsernet og morselskapet må gi noteopplysninger om alle

transaksjoner mellom datterselskaper, felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper. Foreløpig har Mamut ASA kun

datterselskaper og felleskontrollert virksomhet og ikke tilknyttede selskaper. Informasjon om transaksjoner med datterselskaper er

per i dag lett tilgjengelig. Det er ennå ikke mulig å si noe om og hvor mye den reviderte standarden vil påvirke noteopplysningene

om nærstående parter.

Følgende standarder, der det har skjedd endringer som ikke er trådt i kraft, er ikke relevante for konsernet på det nåværende

tidspunkt

IAS 12 (endring) Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets.

IFRIC 19 Extinguishing financial liabilties with equity instruments gjelder fra 1. juli 2010.

IAS 32 (endring) Classification of rights issues.

IFRIC 14 (endring) Prepayments of a minimum funding requirement.

Diverse standarder ble endret i 2010 som et ledd i årlige forbedringer. Endringene inkluderer en rekke mindre endringer i følgende

standarder og fortolkninger som kan være relevante for selskapet: IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27 og IFRIC 13. Endringene

i IFRS 3 og IAS 27 gjelder for regnskapsår som starter 1. juli 2010 eller senere mens de øvrige endringene gjelder for regnskapsår

som starter 1. januar 2011 eller senere. Endringen er godkjent av EU februar 2011.

32

26

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


ASA

Mamut IFRS Konsernregnskap ASA for 2010

IFRS Konsernregnskap 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2 - Segmentinformasjon

Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker.

Selskapets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening

i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen.

Konsernets rapporteringsformat er geografisk område. Geografisk område er delt inn i Nordic (NO, SE og DK),

Western Europe (NL, UK, IE, DE, AT og ES) og Central Europe (CZ, POL og Serbia).

2010 Western Central Elim./

Geografisk område Nordic Europe Europe Ikke allokert Konsern

Driftsinntekter1) 352 550 93 337 44 707 - 490 594

Driftskostnader 276 416 85 350 38 285 - 400 051

EBITDA 76 134 7 987 6 422 - 90 543

Avskrivninger 26 689 14 532 2 330 16 069 59 621

Driftsresultat (EBIT) 49 444 -6 545 4 092 -16 069 30 922

Eiendeler* 918 034 48 821 25 946 -336 372 656 429

Gjeld* -345 541 -223 171 -24 516 264 517 -328 711

Investeringer -38 610 -150 -870 - -39 630

*Inkluderer konsernmellomværende og aksjer i DS

2009 Western Central Elim./

Geografisk område Nordic Europe Europe Ikke allokert Konsern

Driftsinntekter1) 353 155 97 964 45 520 - 496 639

Driftskostnader 276 117 98 536 38 790 - 413 443

EBITDA 77 037 -572 6 730 - 83 195

Avskrivninger 27 900 15 600 2 445 16 070 62 016

Driftsresultat (EBIT) 49 137 -16 172 4 285 -16 070 21 180

Eiendeler* 1 000 252 53 274 20 517 -387 250 686 794

Gjeld* -422 696 -239 416 -24 898 327 735 -359 275

Investeringer -43 408 -2 579 -244 - -46 231

*Inkluderer konsernmellomværende og aksjer i DS

1) Driftsinntekter gjelder omsetning til eksterne kunder

Virksomhetsområde

Konsernet har salg av software og services som eneste virksomhetsområde, som består av følgende inntektsarter:

2010 2009

Mamut Business Software 302 045 295 311

Mamut Active Services 175 055 185 959

Annet 13 495 15 368

Totalt 490 594 496 639

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

33

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

27


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 3 - Lønnskostnader

Lønnskostnader

2010 2009

Lønninger 178 631 180 688

Kalkulatorisk lønn opsjoner 2 217 3 389

Arbeidsgiveravgift 29 128 29 507

Pensjonsytelser 7 135 7 455

Andre ytelser 6 404 7 296

Sum lønnskostnader 223 515 228 335

Gjennomsnittlig antall ansatte 440 487

Ansatte i Mamut ASA, Mamut AB, Mamut Software BV, Mamut A/S og Loopia AB er medlemmer i pensjonsinnskuddsplaner.

Innskudd som selskapet gjør i pensjonsordningen varierer og utgjør en viss prosent av den ansattes lønn.

Flertallet av gruppens medarbeidere er ansatt i Mamut ASA hvor innskuddet utgjør 2% av den ansattes lønn.

Note 4 - Andre driftskostnader

2010 2009

Kontor og lokalkostnader 34 425 32 266

Reisekostnader 4 250 5 152

Innleide tjenester 14 904 15 441

Markedsføring 30 715 35 321

Tap på krav 12 864 13 139

Annet 12 542 15 166

Sum andre driftskostnader 109 700 116 484

Note 5 - Kundefordringer

2010 2009

Kundefordringer 119 858 118 953

Avsetning for inntruffet tap -13 790 -15 230

Kundefordringer netto 106 068 103 723

Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Selskapet vurderer tapsavsetningen som tilstrekkelig.

Konsernet hadde ved utgangen av 2010 over 400.000 kunder med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 700.000

fakturaer i løpet av 2010 og de 50 største kundene utgjør under 1% av konsernets totale omsetning. Kredittrisikoen er derfor

spredt på et stort kundegrunnlag. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer

kredittrisikoen i Mamut. (Ved utgangen av 2009 var det 400.000 kunder og det ble sendt ut over 680.000 fakturaer).

Note 6 - Nærstående parter

Konsernet har ikke hatt transaksjoner til nærstående parter i 2010, utover det som følger av note 23 og 24.

Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 128.153 (TNOK 125.417 i 2009)

i personalomkostninger og TNOK 42.994 (TNOK 42.289 i 2009) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaper

for tjenester utført av Mamut ASA i 2010.

Det er ikke blitt utbetalt styrehonorar i noen av konsernets datterselskaper i 2010 eller i 2009.

Note 7 - Varelager og Forskuddsbetalte varekostnader

Varelager består av TNOK 1.660 i innsatsfaktorer til salg av Mamut Business Software (TNOK 1.660 i 2009).

Forskuddsbetalt varekostnader består av TNOK 31.702 i periodisert varekost på innkjøpte domener og lisenser. For 2009 var

forskuddsbetalt varekostnader TNOK 27.329. Disse kostnadene sammenstilles med inntektene ved at kostnadene periodiseres

lineært over leveranse perioden til kunden.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

34

28

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 8 - Finansielle instrumenter etter kategori

Konsernet har ikke andre finansielle instrumenter for eiendeler enn "Utlån og fordringer" og for forpliktelser enn "amortisert kost".

Pr 31.12.2010 Utlån og Ikke finansielle Sum

Eiendeler fordringer instrumenter balanse

Kundefordringer 106 068 - 106 068

Andre fordringer 2 022 3 930 5 952

Andre langsiktige fordringer 3 768 - 3 768

Kontanter og kontantekvivalenter 62 340 - 62 340

Sum 174 198 3 930 178 128

Pr 31.12.2010 Amortisert Ikke finansielle Sum

Forpliktelser kost instrumenter balanse

Banklån 130 000 - 130 000

Leverandørgjeld 20 439 - 20 439

Annen kortsiktig gjeld 50 722 - 50 722

Sum 201 161 - 201 161

Annen kortsiktig gjeld inneholder leasing TNOK 380.

Pr 31.12.2009 Utlån og Ikke finansielle Sum

Eiendeler fordringer instrumenter balanse

Kundefordringer 103 723 - 103 723

Andre fordringer 6 299 8 268 14 567

Andre langsiktige fordringer 3 518 - 3 518

Kontanter og kontantekvivalenter 70 353 - 70 353

Sum 183 893 8 268 192 162

Pr 31.12.2009 Amortisert Ikke finansielle Sum

Forpliktelser kost instrumenter balanse

Banklån 160 000 - 160 000

Langsiktig leasing 380 - 380

Leverandørgjeld 21 770 - 21 770

Annen kortsiktig gjeld 49 108 - 49 108

Sum 231 258 - 231 258

Annen kortsiktig gjeld inneholder leasing TNOK 1.569.

Note 9 - Andre fordringer

2010 2009

Andre fordringer 2 022 6 299

Forskuddsbetalte kostnader 3 930 8 268

Andre fordringer 5 952 14 567

Note 10 - Oppkjøp

2010

Konsernet har ikke kjøpt andre virksomheter i 2010.

2009

Konsernet har ikke kjøpt andre virksomheter i 2009.

Utbetalinger ved oppkjøp i 2009 er restoppgjør fra oppkjøp gjennomført i 2008.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

35

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

29


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler

2010 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 123 752 33 687 17 500 108 718 283 657

Tilgang - 23 401 - - 23 401

Tilgang oppkjøp - - - - -

Avgang - - - - -

Årets avskrivninger - 23 903 438 15 631 39 971

Årets nedskrivninger - - - - -

Omregningsdifferanser -750 - - -169 -919

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 123 002 33 186 17 063 92 917 266 167

Pr 01.01.2010

Anskaffelseskost 130 923 109 775 17 500 162 937 421 135

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 76 088 - 54 220 137 480

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 123 752 33 687 17 500 108 717 283 656

Pr 31.12.2010

Anskaffelseskost 130 174 133 176 17 500 162 768 443 618

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 99 991 438 69 851 177 451

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 123 002 33 186 17 063 92 916 266 167

2009 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Tilgang - 23 611 3 500 998 28 111

Tilgang oppkjøp - - - - -

Avgang - - - - -

Årets avskrivninger - 22 132 - 16 070 38 202

Årets nedskrivninger - - - - -

Omregningsdifferanser -1 229 - - 579 -652

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 123 752 33 687 17 500 108 716 283 655

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 132 153 86 164 14 000 161 359 393 676

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 53 957 - 38 150 99 279

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 130 924 109 775 17 500 162 937 421 136

Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 76 088 - 54 220 137 481

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 123 752 33 687 17 500 108 716 283 655

Goodwill

Nok mill Oppkjøpt Bokført

Selskap år verdi

daTax Software AS 2000 14,7

Active24, norsk virksomhet 2006 20,0

Active24, svensk virksomhet 2006 40,0

Active24, øvrig virksomhet 2006 15,2

Stellar 2007 9,1

Klubben Online 2008 7,7

MYOB 2008 16,4

Balanseført goodwill 31.12.2010 123,0

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

36

30

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler - forts

Goodwill testes årlig for nedskrivning. Følgende beskriver nøkkelforutsetningene som ledelsen har benyttet i forbindelse med

fastsettelse av budsjetterte kontantstrømmer for å teste bokført goodwill. I samtlige tester forutsettes det nullvekst etter budsjett

perioden.

Kontantgenererende enhet: produktporteføljen Mamut daTax Software

Årlig omsetningsvekst 2%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%, budsjetteringsperiode 5år.

Netto kontantstrøm fra drift er lik 83% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet. Nåverdi av neddiskontert

kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Kontantgenererende enhet: Active 24’s virksomhet

Årlig omsetningsvekst 5-7%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%, budsjetteringsperiode

5år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 77% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet. Nåverdi av neddiskontert

kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for disse enhetene.

Kontantgenererende enhet: Stellar Business Unit

Årlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%, budsjetteringsperiode 5år.

Netto kontantstrøm fra drift er lik 78% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet. Nåverdi av neddiskontert

kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Kontantgenererende enhet: Klubben Online

Årlig omsetningsvekst 1%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%, budsjetteringsperiode 5år.

Netto kontantstrøm fra drift er lik 83% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet. Nåverdi av neddiskontert

kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Kontantgenererende enhet: MYOB

Årlig omsetningsvekst 1%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%, budsjetteringsperiode 5år.

Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet. Nåverdi av neddiskontert

kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.

Egenutviklet programvare

Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare. Kostnader til

forskning og vedlikehold kostnadsføres i fortløpende i regnskapet, mens kostnader til videreutvikling aktiveres i den grad de

tilfredsstiller kravene i IAS 38. Aktiverte utviklingskostnader avskrives over forventet økonomisk levetid: 3 år.

2010 2009

Konsernet har brukt følgende beløp på utvikling av software 68 183 68 799

Herav aktivert videreutvikling* -23 401 -23 611

Årets avskrivning på aktiverte utviklingskostnader 23 902 22 132

Utviklingskostnader belastet årets resultat 68 684 67 319

* Inkluderer aktivert videreutvikling låneutgifter iht til IAS 23.

Utviklingskostnader inkluderer lønnskostnader for personer i konsernets utviklingsavdeling og en

kalkulatorisk beregning av utviklingsavdelingens forholdsmessige del av driftskostnadene.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

37

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

31


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler - forts

Egenutviklet interne systemer

Konsernet har i løpet av Q3 ferdigstillt en omfattende oppgradering av all intern infrastruktur. Etter oppkjøpet av

Active 24 har det blitt nedlagt store ressurser i å erstatte all ekstern programvare i bruk i Active 24 til

internutviklede systemer. Avskrivningen ble påbegynt i Q4 2010, og gå over 10 år som ansees som systemets levetid.

Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2010.

Kjøpte rettigheter

Nok mill Oppkjøpt Bokført

Selskap år verdi

Mamut Online Back-up 2005 3,0

Service suite 2006 1,5

Active24 2006 73,7

Stellar 2007 5,4

Klubben Online 2008 3,3

MYOB + MS Office accounting 2008 6,0

Balanseført kjøpte rettigheter 31.12.2010 92,9

Brukstiden for disse eiendelen er vurdert til begrenset og blir derfor avskrevet lineært over 10 år.

Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2010.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

38

32

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 12 - Varige driftsmidler

2010

EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 28 527 6 692 35 219

Tilgang 16 185 45 16 230

Avgang - - -

Årets avskrivninger 18 744 905 19 649

Årets nedskrivninger - - -

Omregningsdifferanser -1 884 - -1 884

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 24 084 5 832 29 916

Pr 01.01.2010

Anskaffelseskost 114 331 25 223 139 554

Akkumulerte av- og nedskrivninger 85 804 18 531 104 335

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 28 527 6 692 35 219

Pr 31.12.2010

Anskaffelseskost 130 516 25 268 155 784

Akkumulerte av- og nedskrivninger 106 432 19 436 125 868

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 24 084 5 832 29 916

Se note 26 - Lån og finansiell leasing

2009

EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 32 866 8 725 41 591

Tilgang 18 054 66 18 120

Avgang - - -

Årets avskrivninger 21 715 2 099 23 814

Årets nedskrivninger - - -

Omregningsdifferanser -678 - -678

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 28 527 6 692 35 219

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 96 277 25 157 121 434

Akkumulerte av- og nedskrivninger 63 411 16 432 79 843

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 32 866 8 725 41 591

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 114 331 25 223 139 554

Akkumulerte av- og nedskrivninger 85 804 18 531 104 335

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 28 527 6 692 35 219

Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2010 er TNOK 0 (TNOK 1.976)

Se note 26 - Lån og finansiell leasing

Økonomisk levetid 3 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet.

39

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

33


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 13 - Datterselskap

Følgende datterselskaper er konsolidert i konsernregnskapet

2010 2009

Selskap Forretningskontor Eierandel % Eierandel %

Mamut Norge AS Norge 100 % 100 %

daTax Software AS Norge 100 % 100 %

Mamut AB Sverige 100 % 100 %

Mamut A/S Danmark 100 % 100 %

Mamut Software Ltd UK 100 % 100 %

Mamut Software BV Nederland 100 % 100 %

Mamut Ltd Irland 100 % 100 %

Mamut Software SL Spania 100 % 100 %

Active 24 AS (Konsern) Norge 100 % 100 %

Loopia AB Sverige 100 % 100 %

Active 24 Ltd UK 100 % 100 %

Active 24 BV (LaDot Holding BV) Nederland 100 % 100 %

Mamut Software Gmbh Tyskland 100 % 100 %

Active 24 sro (Globe Internet s.r.o.) Tsjekkia 100 % 100 %

Active 24 Spa z.o.o Polen 100 % 100 %

Loopia d.o.o Serbia 100 % 100 %

Active 24 AB Sverige Fusjon med Mamut AB 100 %

Active 24 OY Finland Under likvidering 100 %

Active 24 ApS Danmark Under likvidering 100 %

Active 24 GmbH Sveits Under likvidering 100 %

Active 24 GmbH Østerrike Under likvidering 100 %

Active 24 NV Belgia Under likvidering 100 %

A24 US USA Under likvidering 100 %

Mamut ASA har investert i en felleskontrollert virksomhet. Mamut Lexware GmbH i Tyskland. Dette er ett joint venture sammen

med Lexware Gmbh hvor begge parter eier 50%. Investeringen i konsernregnskapet er MNOK 1,9.Mamut ASA har i tillegg gitt et

lån på MNOK 2,0. Økning lån 2010 var MNOK 1,2 (2009 MNOK 0,8). Lånet vil tilbakebetales når selskapet går med overskudd.

Note 14 - Bundne midler

Balanseført verdi av fordringer knyttet til depositum med forfall senere enn ett år:

31.12.2010 31.12.2009

Husleie depositum 3 411 3 330

Annet 357 189

I balanseposten "Kontanter og kontantekvivalenter" inngår bundne bankinnskudd til fordel for forskuddstrekk med TNOK 7.073 i

morselskapet Mamut ASA (2009 TNOK 7.320).

Note 15 - Vesentlige leieavtaler

Morselskapet inngikk den 18.01.2008 en forlenget leiekontrakt med KLP på kontorlokalene i Pilestredet 75C i Oslo. Avtalen

løper frem til 30.11.2014. Årlig leiesum inklusive felleskostnader er ca TNOK 10.500 Areal: BTA inklusive andel av fellesareal

6.600 m2.

Note 16 - Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter betalingsmidler

(kontanter, postgiro og bankinnskudd) og alle andre finansielle poster med forfall mindre enn 3 måneder på kjøpstidspunktet.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

40

34

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 17 - Aksjekapital og overkurs

Antall

utestående

aksjer Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Sum

(i tusen)

Pr 1. Januar 2009 59 440 29 723 367 261 -103 396 881

Årets endring:

Emisjon 5 100 2 550 29 259 - 31 809

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 3 389 3 389

- innbetalt ved utstedelse av aksjer 623 312 3 429 - 3 740

Salg av egne aksjer 573 - 4 825 103 4 928

Kjøp av egne aksjer -573 - -6 136 -60 -6 196

Pr 31. desember 2009 65 163 32 585 402 027 -60 434 551

Pr 1. Januar 2010 65 163 32 585 402 027 -60 434 551

Årets endring:

Emisjon - - - - -

Ansattes aksjeopsjonsordninger:

- Lønnskostnader opsjoner 2 217 2 217

- innbetalt ved utstedelse av aksjer - - - - -

Salg av egne aksjer - - - - -

Kjøp av egne aksjer - - - - -

Pr 31. desember 2010 65 163 32 585 404 244 -60 436 768

I forbindelse med innløsning av opsjoner til ansatte har selskapet benyttet fullmakten til kjøp og salg av egne aksjer. Alt kjøp og

salg av egne aksjer har skjedd til markedsbetingelser foruten de transaksjoner som følger opsjonsavtalen i forbindelse med

opsjonsinnløsninger fra ansatte. Det er ble i løpet av 2009 avhendet 573.000 aksjer for MNOK 4,9 og kjøpt 573.000 egne aksjer

for MNOK 6,2. Selskapet har pr 31.12.2010: 6.669 Mamut ASA aksjer i eget eie. Kostpris pr aksje er NOK 9,00, totalt TNOK 60.

Selskapets aksjekapital er på NOK 32.584.825 og er fordelt på 65.169.650 aksjer á NOK 0,50

Note 18 - Resultat pr aksje

Resultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid

gjennomsnitt av antall ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 17).

2010 2009

Årsresultat (i kroner) tilordnet selskapets akjonærer 16 528 444 7 851 601

Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 65 162 981 61 295 631

Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,25 0,13

Utvannet resultat pr. aksje

Ved beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall ordinære aksjer i omløp regulert for

effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. For aksjeopsjonene blir det gjort en beregning for

å finne antall aksjer som kunne vært tegnet til markedspris (beregnet til gjennomsnittlig aksjekurs på selskapets aksjer gjennom

året) basert på pengeverdien til tegningsrettigheten på de aksjeopsjoner ble utøvd. Forskjellen tillegges nevneren i brøken som

utstedte aksjer uten vederlag.utestående aksjeopsjonene. Antall aksjer beregnet som forklart over sammenlignes med antall

aksjer som ville vært utstedt dersom alle

2010 2009

Årsresultat (i kroner) tilordnet selskapets akjonærer 16 528 444 7 851 601

Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 65 162 981 61 295 631

Justeringer for – effekten av aksjeopsjoner 7 499 000 6 374 250

Gj.snittlig antall aksjer for beregning av utvannet resultat pr.aksje 72 661 981 67 669 781

Utvannet resultatfortjeneste pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,23 0,12

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

41

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

35


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

NOK 000 med mindre annet er angitt

Note 19 - Skattekostnad

Note 19 Skattekostnad

2010 2009

Betalbar skatt 2 809

2010

341

2009

Endringer Betalbar skatt relatert til skatt tidligere år -1 2655 809 -283 341

Endringer utsatt relatert skatt til skatt tidligere år -1586 655 836 -283

Direkte Endring mot utsatt egenkapitalen* skatt 586 - 1 017 836

Årets Direkte totale mot egenkapitalen* skattekostnad 1 740 - 1 912 1 017

* Årets Skattefradrag totale skattekostnad vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen. 1 740 1 912

* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.

Nedenfor følger en oppstilling som forklarer hvorfor ikke konsernets skattekostnad utgjør 28% av resultat før skatt.

28% Nedenfor er skatteprosenten følger en oppstilling morselskapet som forklarer Mamut hvorfor ASA. ikke konsernets skattekostnad utgjør 28% av resultat før skatt.

28% er skatteprosenten til morselskapet Mamut ASA.

Ordinært resultat før skattekostnad

2010

18 268 2010

2009

9 763 2009

28% Ordinært skatt resultat på ordinært før skattekostnad resultat før skatt 518 115 268 2 734 9 763

Endringer 28% skatt relatert på ordinært til skatt resultat tidligere før år skatt -100 5 115 -832 2 734

Permanente Endringer relatert forskjeller til skatt tidligere år -3 275 -100 10 -832

Skattekostnad Permanente forskjeller på ordinært resultat 1 -3740 275 1 91210

Skattekostnad på ordinært resultat 1 740 1 912

Note 20 - Utsatt skatt

Utsatt

Note 20

skatt

- Utsatt

nettoføres

skatt

når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen

og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen

2010 2009

og dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:

Utsatt skattefordel:

2010 2009

– Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder -163 380 -169 173


Utsatt

Utsatt

skattefordel:

skattefordel som reverseres innen 12 måneder -2 448 -802

Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder

-165

-163

828

380

-169

-169

975

173


Utsatt

Utsatt

skatt:

skattefordel som reverseres innen 12 måneder -2 448 -802

– Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder -165 19 565 828 23 -169 205 975

– Utsatt skatt:

som skal betales innen 12 måneder - -

– Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder 19 19565 565 23 23 205 205

– Utsatt skatt som skal betales innen 12 måneder - -

Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -14619 263 565 -14623 770 205

Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -146 263 -146 770

Endring i balanseført utsatt skatt:

Balanseført verdi 01.01 -146 770 -147 606

Valutaomregning Endring i balanseført utsatt skatt:

Resultatført Balanseført i verdi perioden 01.01

-79

-146586 770

310

-147 526 606

Skatt Valutaomregning ført direkte mot egenkapitalen -79 - 310 -

Balanseført Resultatført i verdi perioden 31.12 -146 263 586 -146 770 526

Spesifikasjon Skatt ført direkte av mot grunnlag egenkapitalen for utsatt skatt:

- -

Forskjeller Balanseført som verdi utlignes: 31.12 -146 2010 263 -146 2009 770

Anleggsmidler Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

-2 892 5 798

Omløpsmidler Forskjeller som utlignes: -3 885 2010 -2 865 2009

Underskudd

Anleggsmidler

til fremføring -515

-2

592

892

-527 409

5 798

Sum

Omløpsmidler

-522

-3

369

885

-524

-2

476

865

Ikke balanseført utsatt skattefordel* -1 562 -83

Underskudd til fremføring -515 592 -527 409

Sum -522 369 -524 476

Balanseført

Ikke balanseført

utsatt

utsatt

skattefordel

skattefordel*

-165

-1

828

562

-146 770

-83

Balanseført utsatt skatt 19 565 -

Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse

Balanseført utsatt skattefordel

-146 263

-165 828

-146 770

-146 770

Balanseført utsatt skatt 19 565 -

Det Netto skattemessige utsatt skattefordel/skatteforpliktelse fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd. -146 263 Dette skattemessige -146 770 fremførbare

underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Det skattemessige fremførbare underskuddet kan benyttes mot

skattepliktige inntekter i morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge. Det fremførbare underskuddet er i

all Det hovedsak skattemessige tilknyttet fremførbare Norge. * Ikke underskuddet balanseført knytter utsatt skattefordel seg til tidligere fremførbare års driftsunderskudd. Dette i noen skattemessige datterselskaper fremførbare utenfor Norge

hvor underskuddet det anses har som ingen usikkert utløpsdato om de kan ved benyttes dagens skatteregime. mot skattepliktig Det inntekter skattemessige i fremtiden. fremførbare underskuddet kan benyttes mot

skattepliktige inntekter i morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge. Det fremførbare underskuddet er i

Note all hovedsak 1 til 28 er tilknyttet en integrert Norge. del * av Ikke konsernregnskapet

balanseført utsatt skattefordel er fremførbare underskudd i noen datterselskaper utenfor Norge

hvor det anses som usikkert om de kan benyttes mot skattepliktig inntekter i fremtiden.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

42

42

36

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Selskapet har mottatt vedtak om endring av ligningen for inntektsårene 2007 og 2008 knyttet til skattemessige avskrivninger på

immaterielle eiendeler, vedtaket innebærer en samlet inntektsøkning på kr. 34 millioner. Mamut ASA har påklaget dette vedtaket

og mener at de regnskapsførte tallene knyttet til fremførbart underskudd viser et riktig bilde av selskapets skattemessige posisjon

per 31.12.2010.

Note 21 - Aksjonærforhold

Eierstruktur:

De største aksjonærene i Mamut ASA pr. 31.12.2010 var: Aksjer Eierandel

LUDVIG LORENTZEN AS 13 500 000 20,7 %

AS REAL-FORVALTNING 6 596 814 10,1 %

BRAGANZA AS 5 062 050 7,8 %

ALDEN AS 4 177 000 6,4 %

GLAAMENE INDUSTRIER AS 2 318 995 3,6 %

SBL VINTAGE 1999 LTD 2 250 000 3,5 %

RO INVEST AS 2 105 000 3,2 %

EXTELLUS AS 2 000 000 3,1 %

BANAN AS 1 963 300 3,0 %

CONTI AS 1 700 872 2,6 %

DNB NOR NORDIC TECHNOLOGY VPF 1 171 258 1,8 %

TREKKA AS 1 100 000 1,7 %

TOFFIN A/S 975 086 1,5 %

ADARIS AS 730 000 1,1 %

MUSTAD INDUSTRIER AS 700 500 1,1 %

KAM HOLDING AS 624 914 1,0 %

NILS FOLDAL AS 578 000 0,9 %

ARMADILLO AS 576 801 0,9 %

KOOYOORA AS 575 490 0,9 %

AVANSE NORDEN,NOR VPF 574 608 0,9 %

Sum 20 største 49 280 688 75,6 %

Sum øvrige 15 888 962 24,4 %

Totalt antall aksjer* 65 169 650 100,0 %

* Selskapet hadde pr 31.12.2010: 645 aksjonærer

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

43

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

37


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS Konsernregnskap 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 22 - Aksjer eiet av styret og ledende ansatte

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn Verv Aksjer

Eilert Hanoa* Adm. dir. 6 713 814

Jan M Moberg** Styreformann 300 000

Nils Foldal*** Styreformann 1 000 000

Nini Høegh Nergaard**** Styremedlem 2 433 000

Måns Hultman Styremedlem -

Anne Cecilie Fagerlie Styremedlem -

Line Beate Bøhler Jebsen***** Styremedlem 20 000

Paal E. Johnsen****** Styremedlem 5 277 000

Audun Wickstrand Iversen******* Styremedlem 125 000

Christina Karlsson

Styremedlem

(ansatterep.) -

Leif Persson********

Styremedlem

(ansatterep.) 162 500

* 6.596.814 av aksjene eies gjennom heleide AS Realforvaltning

** Styreformann til 10 januar 2011. Aksjene eies gjennom heleide Gjetergata Invest AS

*** Styreforman fra 10 Januar 2011. Aksjene eies gjennom Nils Foldal AS og Nils Foldal

**** Aksjene eies av selskapene Banan AS og Halfdan Holme AS

***** Aksjene eies av selskapet Cordatum Invest AS

******Aksjene eies gjennom Alden AS og Trekka AS

*******Aksjene eies heleide Naben AS

******** Aksjene eies gjennom Leif Persson og heleide Turagården Inova AB

For informasjon om ledende ansattes og styremedlemmer opsjoner og kompensasjon henvises det til note 23 og 24.

Note 23 - Kompensasjon av konsernets nøkkelpersoner

Administrerende direktør Finans direktør

NOK 2010 2009 2010 2009

Lønn og annen godtgjørelse 1 207 099 891 293 1 114 664 999 712

Innskudd pensjonsordning 16 643 16 034 16 643 16 034

Total godtgjørelse 1 225 752 907 327 1 133 317 1 015 746

Administrerende direktør og finansdirektør har ikke avtale om lønn etter fratreden fra sine stillinger. Ny Finansdirektør fom 1.1.2011.

Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av daglig leder er beskrevet i note 24.

Styret

Generalforsamlingen godkjente 24.06.2010 tildeling av 30.000 opsjoner som hver gir rett til å erverve én aksje i Mamut ASA til kurs NOK

8,00 til hver av styremedlemmene (60.000 opsjoner til styrets formann) som godtgjørelse for styrearbeid frem til ordinære

generalforsamling 2011. Opsjonene må innløses innen 24.06.2012. Det ble utbetalt styrehonorar for 2010 med kr 330.000,- utover

opsjonstildelingen. Fra valget finner sted (mandag 10. januar) og frem til og med den ordinære generalforsamlingen i Mamut i 2011

honoreres styrets leder med NOK 300.000 i styrehonorar. Honoraret utbetales etterskuddsvis. I tillegg tildeles det 240.000 opsjoner til

styrets leder. Disse opsjonene opptjenes årlig over en periode på 3,5 år, og slik at 60.000 opsjoner opptjenes i perioden frem til

førstkommende ordinære generalforsamlingen. Eksekveringsperioden for opsjonene er ett år etter at opsjonene er opptjent. Dersom

selskapets aksjer etter ordinær generalforsamling 2011 blir gjenstand for et frivillig eller tvungent tilbud som aksepteres av mer enn 90 %

av aksjonærene, vil styremedlemmene ha rett til å innløse opsjoner som er tildelt over fireårsperioden og som ikke er bortfalt.

Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av styrets medlemmer er beskrevet i note 24.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

44

38

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Lån til ansatte

Ansatte har ikke lån i selskapet.

Revisors godtgjørelse (eks mva) Mamut Datter-

ASA selskaper Totalt

Lovpålagt revisjon 1 216 999 2 214

Skatterådgivning 68 182 250

Andre tjenester utenfor revisjonen 231 54 285

Totalt 1 514 1 235 2 749

Note 24 - Opsjoner til styret og daglig leder

Totalt er det 761.000 opsjoner utestående til styrets medlemmer hvorav 366.500 er tildelt i 2010.

Navn Verv Antall GIK (NOK)* Tildelingsdato Bortfallsdato

Nils Foldal Styreformann 60 000 NOK 8,50 10.01.2011 24.06.2012

Jan M Moberg Styreformann 60 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

32 500 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Paal E. Johnsen Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Audun Wickstrand Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Nini Høegh Nergaard Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Line Beate Bøhler

Jebsen Styremedlem 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Måns Hultman Styremedlem 30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Anne Cecilie Fagerlie Styremedlem 30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

Christina Karlsson Styremedlem * 1 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

(ansatt rep) * 1 500 NOK 6,00 01.07.2009 30.06.2012

* 4 000 NOK 8,50 01.01.2010 31.12.2012

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

* 3 000 NOK 7,00 01.07.2010 30.06.2013

Leif Persson Styremedlem * 18 000 NOK 13,00 01.07.2008 30.06.2011

(ansatt rep) * 18 000 NOK 7,00 01.01.2009 31.12.2011

* 30 000 NOK 7,00 23.06.2009 23.06.2011

18 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

* 18 000 NOK 8,50 01.01.2010 31.12.2012

30 000 NOK 8,00 24.06.2010 24.06.2012

* 18 000 NOK 7,00 01.07.2010 30.06.2013

Eilert Hanoa Adm. dir * 22 000 NOK 13,00 01.07.2008 30.06.2011

* 23 000 NOK 7,00 01.01.2009 31.12.2011

* 23 000 NOK 8,00 01.07.2009 30.06.2012

* 23 000 NOK 8,50 01.01.2010 31.12.2012

* 28 000 NOK 7,00 01.07.2010 30.06.2013

Opsjoner markert med * er opsjoner som er tildelt som ansatt i selskapet. Disse opsjonene har 2 års opptjeningstid.

For detaljer om ansattes opsjonsprogram se note 25. Ingen styremedlemmer har innløst opsjoner i løpet av 2010.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

45

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

39


Mamut ASA

IFRS Mamut Konsernregnskap ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 25 - Ansattes og styrets opsjoner

Tildelte opsjoner

Samtlige faste ansatte i konsernet har mulighet til å delta i et opsjonsprogram i morselskapet Mamut ASA.

Bevegelser i utestående opsjoner er som følger:

2010 GIK (NOK)* 2009 GIK (NOK)*

Ved årets begynnelse 6 374 250 9,26 6 832 000 13,52

Bortfalt 2 018 250 10,42 3 529 850 14,47

Tildelt 3 143 000 7,76 3 695 500 7,24

Innløst 0 0,00 623 400 6,00

Ved årets slutt 7 499 000 8,32 6 374 250 9,26

* GIK - Gjennomsnittlig innløsningskurs

370 ansatte og 9 styremedlemmer har fått aksjeopsjoner i 2010. Aksjeopsjoner ble tildelt i løpet av året basert på en innløsningskurs

lik markedskurs på tildelingstidspunktet. Innløsningskursen på opsjoner til styret fastsettes av ordinær generalforsamling. Opsjoner for

de ansatte opptjenes over 2 år, og alle opsjonsavtaler kan innløses etter faste tidspunkter til 30.06.2013. Opsjonene gir kun en rett til

å bli innløst i aksjer. Av praktiske årsaker tillater selskapet konvertering i kontanter gitt ønske om dette fra opsjonsinnehaver.

Selskapet har videre ensidig rett til å avvikle opsjonsprogrammet og innløse utestående Opsjoner før Opsjonsperiodens utløp (jfr § 2).

Selskapet skal i så fall innløse de tildelte Opsjoner mot et kontantvederlag tilsvarende differansen mellom aksjenes markedskurs på

det aktuelle tidspunkt og innløsningskursen for Opsjonene.

Innløsningskurs / Utestående opsjoner

Gjennomsnittlig innløsningskurs for utestående opsjoner er NOK 8,32. Gitt at samtlige opsjoner innløses innen 30.06.2013 vil dette gi

et brutto proveny på MNOK 62,4. Gjennomsnittlig gjenværende levetid er 21,6 måneder. Erfaringsmessig innløses 70-80% av

utestående opsjoner. Markedskurs pr aksje pr 31.12.2010 var NOK 8,40.

Tabellen nedenfor viser en komplett oversikt over selskapets utestående opsjoner:

Verdi på

tildelings-

Tildelingsdato Antall Innløsningskurs tidspunktet Opptjeningsdato Bortfallsdato

01.07.2008 1 116 000 NOK 13,00 NOK 1,33 30.06.2010 30.06.2011

01.01.2009 1 197 250 NOK 7,00 NOK 0,37 31.12.2010 31.12.2011

23.06.2009 270 000 NOK 7,00 NOK 0,55 23.06.2010 23.06.2011

01.07.2009 1 286 750 NOK 8,00 NOK 0,55 30.06.2011 30.06.2012

01.07.2009 486 000 NOK 6,00 NOK 1,07 30.06.2011 30.06.2012

01.01.2010 1 394 750 NOK 8,50 NOK 0,85 31.12.2011 31.12.2012

24.06.2010 300 000 NOK 8,00 NOK 0,55 24.06.2011 24.06.2012

01.07.2010 1 448 250 NOK 7,00 NOK 0,55 30.06.2012 30.06.2013

7 499 000

Regnskapsmessig behandling

Verdien av opsjoner til ansatte er kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blir hensyntatt. Den virkelige verdien på tildelte

opsjoner beregnes med Black-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet,

innløsningskurs, standardavvik på forventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.

Følgende kalkulatoriske kostnad grunnet opsjoner er inkludert under Lønnskostnader:

2010 2009

Kalkulatorisk lønn opsjoner 2 217 3 389

Arbeidsgiveravgift på opsjoner

Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatte er skattepliktig til Norge, vil selskapet måtte betale arbeidsgiveravgift

(for tiden 14,1%) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blir beregnet som forskjell mellom

estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet og fastsatt innløsningskurs. Basert på den skattemessige fordelen til de

ansatte pr. 31. desember 2010 er det foretatt en avsetning for arbeidsgiveravgift på TNOK 300 (TNOK 200 i 2009).

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

46

40

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 26 - Lån og finansiell leasing

Pr 31.12.2010 er gjenstående lån MNOK 160,0. MNOK 130,0 er klassifisert som langsiktig lån og MNOK 30,0 er klassifisert

under annen kortsiktig gjeld da dette er avdrag som forfaller innen 12 måneder fra balansetidspunktet.

Langsiktig gjeld 2010 2009

Banklån 130 000 160 000

Leasing - 380

Sum langsiktig gjeld 130 000 160 380

Kortsiktig gjeld

Banklån 30 000 20 000

Leasing 380 1 569

Sum Banklån 160 000 180 000

Sum Leasing 380 1 949

Banklån

Avdrag for banklån er MNOK 20 i 2010, MNOK 30 i 2011 og MNOK 130 i 2012. Rentebetingelsene er NIBOR + 2,50. Følgende

eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet. 100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA

bokført til MNOK 4,2 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 52,4.

Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall på rullerende 4

kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDA og total kontantbeholding i

konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som Banklån + Leasing - Kontanter.

Kravet til NetDebt/EBITDA pr 31.12.2010 var 1,0 og en total kontantbeholding på MNOK 50,0. Konsernet tilfredstiller alle sine

finansielle covenants pr 31.12.2010

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

47

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

41


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 27 Finansiell risikostyring

Finansielle risikofaktorer

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, flytende rente risiko og prisrisiko),

kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å

minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernet benytter ikke finansielle derivater for å sikre

seg mot visse risikoer.

Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral finansavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. Konsernets

finansavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene. Styret utarbeider skriftlige

prinsipper for den overordnede risikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikke områder som valutarisiko, renterisiko,

kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samt investering av overskuddslikviditet.

Markedsrisiko

Valutarisiko

Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forhold til SEK og

EUR. Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som

ikke er enhetens funksjonelle valuta. Konsernet er strukturert slik at det enkelte datterselskap kun gjør salgstransaksjoner i sin lokale

valuta. Dersom NOK i forhold til SEK var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2010 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til

et høyere/lavere driftsresultat på MNOK 0,3. Dersom NOK i forhold til EUR var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2010 og alle andre

variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere driftsresultat på MNOK 0,2.

Prisrisiko

Konsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til prisen på egne aksjer, da virkelig verdi av opsjoner til ansatte beregnes ved å benytte modeller

som inkorporerer konsernets aksjekurs. Konsernet er minimalt utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser.

Flytende renterisiko

Ettersom konsernet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er konsernets resultat og kontantstrøm fra driften i hovedsak

uavhengig av endringer i markedsrenten. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytende rente medfører en

renterisiko for konsernets kontantstrøm. I løpet av 2010 og 2009 har konsernets lån til flytende rente vært hovedsakelig i NOK. En

renteendring på 1 % poeng ville medføre et høyere/lavere resultat etter skatt på MNOK 1,1.

Kredittrisiko

Kredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i innskudd i banker og finansinstitusjoner og i transaksjoner med sluttkunder,

herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved finansplasseringer er begrenset til finansinstitusjoner med høy kredittverdighet.

Selskapet har rutiner for risikovurdering av kunder og i større grad får forskuddsbetalt eller bruk av kredittkort enn tidligere. Rutinene

gjennomgås regelmessig.

Likviditetsrisiko

Styring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider. Ledelsen overvåker konsernets likviditetsreserve

bestående av kontantekvivalenter gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm. Basert på konsernets

likviditetsbeholdning pr 31.12.2010, prognoser for driftsresultat/kontantstrøm fra drift kommende år og, løpende avdrag på eksisterende

banklån, reduksjon av leasingforpliktelser samt planlagt investerings- og oppkjøpsplaner kommende år anser konsernet likviditetsrisikoen

som akseptabel.

Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets lån klassifisert i henhold til forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til

forfallstidspunktet i kontrakten. Beløpene i tabellen er udiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer. Banklån og finansiell leasing

inneholder både renter og avdrag. Se Note 26.

31.12.2010 < 1 år 1-2 år 3 år

Banklån 37 250 133 250 0

Forpliktelser ved finansiell leasing 380 0 0

Leverandørgjeld og annen gjeld 40 781 0 0

31.12.2009 < 1 år 1-2 år 3 år

Banklån 28 500 37 250 135 500

Forpliktelser ved finansiell leasing 1 680 362 0

Leverandørgjeld og annen gjeld 49 282 0 0

Risiko knyttet til kapitalforvaltning

Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre avkastning for eierne og andre interessenter og

opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere nivået på

utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for å tilbakebetale lån.

Kapitalforvaltingen overvåkes med utgangspunkt i nivået på netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA (resultat før avskrivninger og

amortisering) i konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som banklån og leasing minus kontanter og kontantekvivalenter.

Konsernets strategi er en netto rentebærende gjeld/EBITDA på under 1,0 de kommende årene. Selskapet var i brudd per kvartal 2 da

måltallet viste 1,38 mot 1,30 i låneavtalen. Selskapet mottok waiver fra bank ut 2010. Pr 31.12.2010 var netto rentebærende gjeld dividert

på EBITDA lik 1,08 (Måltall i låneavtalen 1,1). For 2009 var netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA lik1,32.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

48

42

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

IFRS IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 28 - Hendelser etter balansedagen

Datterselskapet til Mamut ASA, Active 24 AS, har en pågående tvist med 24SevenOffice ASA, der ankesak er berammet for

Borgarting lagmannsrett 9. til 11. november 2011. Active 24 AS har tatt ut søksmål mot 24SevenOffice ASA med krav om

erstatning etter at 24SevenOffice AS uberettiget hevet samarbeidsavtale mellom selskapene. Erstatningsgrunnlaget er allerede

rettskraftig fastslått ved dom fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Søksmålet nå gjelder utmålingen av erstatningen. Oslo

tingrett tilkjente MNOK 12 i erstatning til Active 24 AS. 24SevenOffice anket dommen. Selskapet har ikke bestridt at det skal

utbetales erstatning, men hevder at Actives tap er ubetydelig. Active 24 AS har lagt ned påstand om erstatning beregnet etter

rettens skjønn i ankesaken. Selskapet har ikke regnskapsført noen betinget eiendel.

Som en del av selskapets opsjonsprogram ble det tildelt 1.589.000 opsjoner 25.02.2011

Opsjoner for de ansatte opptjenes over 2 år, og alle opsjonsavtaler kan innløses etter faste tidspunkter til 01.01.2014. Opsjonene

gir kun en rett til å bli innløst i aksjer. Av praktiske årsaker tillater selskapet konvertering i kontanter gitt ønske om dette fra

opsjonsinnehaver.

Note 1 til 28 er en integrert del av konsernregnskapet

49

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

43


44

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Selskapsregnskap – Mamut ASA

Mamut ASA

Mamut ASA

Selskapsregnskap

Selskapsregnskap

2010 2010

51

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

45


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Resultatregnskap – Mamut ASA

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

NGAAP NGAAP

Note 2010 2009

Salgsinntekter 96 506 99 615

Sum driftsinntekter 96 506 99 615

Varekostnader 10 799 8 168

Lønnskostnader 2,4 50 169 53 830

Avskrivninger 5,6 44 073 41 360

Annen driftskostnader 3,4 11 829 8 310

Sum driftskostnader 116 870 111 667

Driftsresultat -20 364 -12 052

Renteinntekter 301 175

Andre finansinntekter 347 642

Mottat konsernbidrag 31 508 32 632

Rentekostnader 7 811 7 320

Andre finanskostnader 11 9 750 13 822

Netto finansposter 14 596 12 308

Resultat før skattekostnad -5 768 256

Skattekostnad 7 -836 4 441

Årsresultat 11 -4 932 -4 185

Dekning underskudd

Overkursfond

Annen egenkapital -4 932 -4 185

Sum dekning -4 932 -4 185

52

46

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Balanse – Mamut ASA

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Eiendeler

Anleggsmidler

NGAAP NGAAP

Note 31.12.2010 31.12.2009

Immaterielle eiendeler

Varemerker 5 1 442 1 442

Egenutviklet programvare 5 33 186 33 687

Kjøpte rettigheter/Internsystemer 5 24 914 26 762

Goodwill 5 15 307 17 272

Utsatt skattefordel 7 24 771 23 935

Sum immaterielle eiendeler 99 620 103 098

Varige driftsmidler

EDB-utstyr og Inventar 6 22 684 25 761

Sum varige driftsmidler 22 684 25 761

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 8 290 929 291 539

Investeringer i aksjer og andeler 15 15

Investering i felleskontrollert virksomhet 8 610 -

Lån til felleskontrollert virksomhet 8 2 046 -

Depositum 4 3 411 3 330

Fordringer på konsernselskap 11 150 927 163 694

Sum finansielle anleggsmidler 447 939 458 578

Sum anleggsmidler 570 242 587 437

Omløpsmidler

Varer 4 1 660 1 660

Fordringer

Kundefordringer 4 157 3 522

Andre fordringer 2 829 8 369

Sum fordringer 6 985 11 891

Bankinnskudd 4 22 607 28 543

Sum omløpsmidler 31 252 42 094

Sum eiendeler 601 495 629 531

53

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

47


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Balanse – Mamut ASA

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Egenkapital og gjeld

NGAAP

NGAAP

Note 31.12.2010 31.12.2009

Egenkapital

Aksjekapital 4,10 32 585 32 585

Egne aksjer 4,10 -3 -3

Overkursfond 4,10 229 415 229 415

Annen egenkapital 4,10,11 115 945 118 660

Sum egenkapital 377 941 380 657

Sum egenkapital 377 941 380 657

Langsiktig gjeld

Banklån 9 160 000 180 000

Leasing 9 - 1 069

Gjeld til konsernselskap 10 001 -

Sum langsiktig gjeld 170 001 181 069

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 9 319 11 327

Skyldige offentlige avgifter 25 928 32 120

Annen kortsiktig gjeld 9 18 306 24 359

Sum kortsiktig gjeld 53 553 67 805

Sum gjeld 223 553 248 874

Sum egenkapital og gjeld 601 495 629 531

Oslo 27. april 2011

Nils A. Foldal

Styrets formann

Nini Høegh Nergaard Christina Karlsson Line Beate Jebsen

Anne-Cecilie Fagerlie Måns Hultman Paal E. Johnsen

Audun Wickstrand Iversen Leif Persson Kurt Swakhoven

54

48

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Kontantstrømoppstilling – Mamut ASA

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note NGAAP NGAAP

31.12.2010 31.12.2009

Kontantstrømmer fra driften

Resultat før skattekostnad -5 768 256

Periodens betalte skatt 7 - -

Ordinære avskrivninger 5,6 44 073 41 360

Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -2 642 -5 002

Lønnskostnader opsjoner 2,4 2 217 3 389

Endring i andre tidsavgrensningsposter 14 761 -23 060

Netto kontantstrøm fra driften 52 641 16 943

Kontantstrømmer fra investeringer

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6 -13 282 -15 168

Investeringer i programvare/Rettigheter 5 -23 400 -27 111

Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak - -398

Innbetaling fra investeringer - 2

Lån til felleskontrollert virksomhet -1 206 -

Netto kontantstrøm fra investeringer -37 888 -42 675

Kontantstrømmer fra finansiering

Inn-/utbetalinger av egenkapital 4,10 - 34 532

Innbetaling/Utbetaling ved egne aksjer 4,10 - -1 268

Endring langsiktig gjeld 4,9 -20 689 6 891

Netto kontantstrøm fra finansiering -20 689 40 155

Valutakursendringer - -

Netto endring i likvider -5 936 14 423

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 01.01 28 543 14 120

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 4 22 607 28 543

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

20

49


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet for Mamut ASA er satt opp i samsvar med bestemmelser i Regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk.

DATTERSELSKAP – FELLESKONTROLLERT VIRKSOMHET

Datterselskapene og felleskontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til

anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall

skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapene. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt

resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket

investeringens verdi i balansen.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEKOSTNADER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som

knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på

opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

IMMATERIELLE EIENDELER

Utgifter til egen forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er

oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet

til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig. Balanseført forskning og utvikling og andre

immaterielle eiendeler (goodwill) avskrives lineært over forventet levetid

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap

gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert

avsetning for å dekke antatt tap.

VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på

balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres

løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med

driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp.

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi av bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige

kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og

skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel

balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som

påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

Forøvrig se note 1 til konsernregnskapet.

Korrigering av feil i tidligere årsregnskap

Til og med 2009 valgte Mamut ASA å ikke valutajustere konsernmellomværende i sitt selskapsregnskap til tross for Mamut ASA

satt med valutarisiko på disse konsernmellomværende. Bakgrunnen var at urealiserte valutagevinster og tap ville elimineres i

konsernregnskapet. Dette prinsippet er endret fra 2010 slik at urealisert valutagevinst og tap resultatføres. Korrigeringene er

behandlet som feil i tidligere årsregnskap. Sammenligningstallene i regnskap og noter er oppdatert etter korrigering og forklaring på

hva feilen består i opplyses i note 10 og 11. Endringen påvirker ikke konsernregnskapet.

50

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

56


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 2 - Lønnskostnader

Lønnskostnader mm.

NGAAP

NGAAP

2010 2009

Lønninger 142 155 139 955

Lønnskostnader opsjoner 2 217 3 389

Arbeidsgiveravgift 22 623 22 711

Pensjonsytelser 4 453 4 117

Andre ytelser 6 873 9 076

Belastning datterselskaper* -128 153 -125 417

Lønnskostnader 50 169 53 830

Gjennomsnittlig antall årsverk 325 350

Pensjon

Ansatte i Mamut ASA er medlemmer i innskuddsplaner hvor innskuddet utgjør 2 % av den ansattes lønn.

Ordningen administreres av Nordea Liv og tilfredstiller de krav som gjelder for slike ordninger i Norge.

*Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 128.153 (TNOK 125.417 i 2009)

i personalomkostninger og TNOK 42.994 (TNOK 42.289 i 2009) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaper

for tjenester utført av Mamut ASA i 2010.

Note 3 - Andre driftskostnader

NGAAP

NGAAP

2010 2009

Kontor og lokalkostnader 20 953 19 743

Reisekostnader 3 958 4 902

Innleide tjenester 8 316 6 666

Markedsføring 15 344 16 138

Tap på krav 217 114

Annet 6 035 3 034

Belastning datterselskaper* -42 994 -42 289

Sum andre driftskostnader 11 829 8 310

Note 4

For informasjon om følgende forhold se noter til konsernregnskapet:

Nærstående parter (Note 6)

Varelager (Note 7)

Bundne midler (Note 14)

Vesentlige leieavtaler (Note 15)

Kontantstrømoppstilling (Note 16)

Aksjonærforhold (Note 21)

Aksjer eiet av styre og ledende ansatte (Note 22)

Kompensasjon av konsernets nøkkelpersoner (Note 23)

Revisors godtgjørelse (Note 23)

Opsjoner til styret og daglig leder (Note 24)

Ansattes og styrets opsjoner (Note 25)

Finansiell markedsrisiko (Note 27)

Hendelser etter balansedagen (Note 28)

57

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

51


Mamut ASA

Årsregnskap Mamut ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 5 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler

2010 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

Tilgang - 23 400 - - 23 400

Avgang - - - - -

Årets avskrivninger 1 965 23 902 438 1 410 27 714

Årets nedskrivninger - - - - -

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 15 307 33 186 17 063 7 851 73 406

Pr 01.01.2010

Anskaffelseskost 29 077 109 776 17 500 13 934 170 287

Akkumulerte av- og nedskrivninger 11 805 76 089 - 4 673 92 567

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

Pr 31.12.2010

Anskaffelseskost 29 077 133 176 17 500 13 934 193 687

Akkumulerte av- og nedskrivninger 13 770 99 991 438 6 083 120 281

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 15 307 33 186 17 063 7 851 73 406

2009 Egenutviklet Egenutviklet Kjøpte

Goodwill Programvare Internsystemer Rettigheter Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 19 237 32 207 14 000 10 671 76 115

Tilgang - 23 611 3 500 - 27 111

Avgang - - - - -

Årets avskrivninger 1 965 22 132 - 1 410 25 507

Årets nedskrivninger - - - - -

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 29 077 86 164 14 000 13 934 143 175

Akkumulerte av- og nedskrivninger 9 840 53 957 - 3 263 67 060

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 19 237 32 207 14 000 10 671 76 115

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 29 077 109 775 17 500 13 934 170 286

Akkumulerte av- og nedskrivninger 11 805 76 089 - 4 673 92 567

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 17 272 33 687 17 500 9 261 77 720

Goodwill

Bokført goodwill pr 31.12.2010 er fra oppkjøpet av daTax Software AS i 2000, samt kjøpet av Klubben Online i 2008.

Goodwill fra datax avskrives lineært over 15 år. Det er her lagt vekt på historisk erfaring som tilsier at produktets levetid,

inkludert gjensalg av ny programvare ligger på ca. 15 år. For Klubben Online avskrives Goodwill over 10 år.

Egenutviklet programvare

Se informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.

58

52

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Årsregnskap Mamut ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Egenutviklet Internsystemer

Se informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.

Kjøpte rettigheter

Bokførte rettigheter pr 31.12.2010 er fra oppkjøpet av klient- og serverløsningen til Mamut Online Backup,

ServiceSuite og Klubben Online. Brukstiden for eiendelen "Kjøpte Rettigheter" er vurdert til begrenset og

blir derfor avskrevet lineært over 10 år. Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på

verdifall.

Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2010.

Varemerke

Selskapet har valgt å aktivere de direkte kostnadene ved etablering av sitt varemerke "Mamut". Verdien av et

varemerke som "Mamut" som selskapsnavn, produktnavn, og URL' adresser er stor og varig.

Som følge av dette blir varemerket ikke avskrevet.

Note 6 - Varige driftsmidler

2010 EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 24 189 1 572 25 761

Tilgang 13 237 45 13 282

Avgang - - -

Årets avskrivninger 15 654 705 16 358

Årets nedskrivninger - - -

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 21 772 912 22 684

Pr 01.01.2010

Anskaffelseskost 72 350 17 920 90 270

Akkumulerte av- og nedskrivninger 48 161 16 348 64 509

Balanseført verdi pr. 01.01.2010 24 189 1 572 25 761

Pr 31.12.2010

Anskaffelseskost 85 587 17 966 103 552

Akkumulerte av- og nedskrivninger 63 815 17 053 80 868

Balanseført verdi pr. 31.12.2010 21 772 912 22 684

Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2010 er TNOK 0 (TNOK 1.069) finansiert gjennom finansiell

leasing.

Økonomisk levetid 3 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær

2009 EDB-utstyr Inventar Sum

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 23 058 3 388 26 446

Tilgang 15 101 66 15 168

Avgang - - -

Årets avskrivninger 13 971 1 882 15 853

Årets nedskrivninger - - -

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 24 189 1 572 25 761

Pr 01.01.2009

Anskaffelseskost 57 249 17 873 75 122

Akkumulerte av- og nedskrivninger 34 190 14 485 48 675

Balanseført verdi pr. 01.01.2009 23 058 3 388 26 446

Pr 31.12.2009

Anskaffelseskost 72 350 17 920 90 289

Akkumulerte av- og nedskrivninger 48 161 16 348 64 529

Balanseført verdi pr. 31.12.2009 24 189 1 572 25 761

59

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

53


Mamut ASA

Mamut ASA

Årsregnskap IFRS Konsernregnskap 2010 for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 7 - Skatt

NGAAP NGAAP

2010 2009

Betalbar skatt fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad -5 768 256

Permanente forskjeller 2 782 15 605

Endring midlertidige forskjeller -3 479 -6 751

Emisjonskostnader ført mot egenkapitalen, før skatt - -3 634

Anvendelse av fremførtbart underskudd 6 465 -5 476

Grunnlag betalbar skatt - -

Skatt 28%

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

Forskjeller som utlignes: 2010 2009

Anleggsmidler -21 372 -24 972

Omløpsmidler -500 -400

Underskudd til fremføring -66 595 -60 109

Sum -88 468 -85 482

Balanseført utsatt skattefordel -24 771 -23 935

Skatt på årets resultat fremkommer slik: 2010 2009

Betalbar skatt på årets resultat - -

For mye/For lite avsatt betalbar skatt tidligere år - -

Endring i balanseført utsatt skattefordel 836 3 423

Utsatt skattefordel vedrørende emisjonskostnader* - 1 017

Utsatt skattefordel vedrørende egne aksjer* - -

Årets totale skattekostnad 836 4 441

* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

Ordinært resultat før skatt -5 768 256

Nominell skattesats 28% -1 615 72

Skatteeffekten av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader 779 4 369

Skattekostnad -836 4 441

Det skattemessige fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd.

Dette skattemessige fremførebare underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens

skatteregime.

De skattemessige fremførbare underskuddet kan benyttes mot skattepliktige inntekter i

morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge.

60

54

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Mamut ASA

Mamut IFRS Konsernregnskap ASA

for 2010

Mamut IFRS Konsernregnskap ASA

for 2010

Mamut ASA

IFRS Konsernregnskap for 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Mamut Noter ASA ASA

Årsregnskap IFRS Noter Konsernregnskap 2010 for 2010

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Noter

Noter NOK 1 000 med mindre annet er angitt

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

NOK Note 1 8000 - Datterselskap

med mindre annet er angitt

Note 8 - Datterselskap

Noter

NOK Note 1 000 med mindre annet er angitt

Note Nedenfor

8 - Datterselskap

Datterselskap

følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

Nedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

samtlige selskaper som inngår i konsernet.

Note Nedenfor samtlige 8 - Datterselskap

selskaper følger en som lister inngår over datterselskaper i konsernet. til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

Nedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

samtlige selskaper som inngår i konsernet.

samtlige selskaper som inngår konsernet.

Nedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste over

Stemmerett

samtlige selskaper som inngår i konsernet.

Stemmerett Bokført verdi

Selskap Forretningskontor Eierandel % Bokført TNOK verdi

Stemmerett

Selskap Forretningskontor Eierandel Stemmerett %

TNOK

Mamut Norge AS Norge 100 % Bokført 24 verdi 100

Mamut Selskap Norge AS Norge Forretningskontor 100 Eierandel % Bokført 24 TNOK verdi 100

daTax Selskap Software AS Norge Forretningskontor 100 Eierandel Stemmerett

% TNOK 70

daTax Mamut Software Norge AS AS Norge 100 Bokført 24 verdi 100 70

Mamut AB Norge AS Sverige Norge 100 % 24 100 98

daTax Mamut Selskap Software AB AS Norge Sverige Forretningskontor 100 Eierandel %

TNOK 70 98

Mamut daTax Software A/S AS Danmark Norge 100 % 970

Mamut AB A/S Norge AS Sverige Danmark Norge 100 24 100 970

Mamut Software AB Ltd UK Sverige 100 % 35

98

98

Mamut daTax Software A/S AS Ltd UK Norge Danmark 100 970 35

Mamut Software A/S BV Nederland Danmark 100 % 177 970

Mamut Software AB Ltd BV UK Nederland Sverige 100 177

Mamut

98

Software Ltd Ltd Irland UK 100 %

35

350

Mamut Software A/S Ltd BV Irland Nederland Danmark 100 177 9700

Mamut Software SL BV Spania Nederland 100 % 177 79

Mamut Software Ltd SL Ltd Spania Irland UK 100 79

Active

35

Mamut 24 Ltd AS (Konsern) Norge Irland 100 % 265 400

0

Mamut Active 24 Software AS (Konsern) SL BV Norge Spania Nederland 100 % 265 400 177 79

Mamut Software SL Spania 100 % 290 929 79

Active Mamut 24 Ltd AS (Konsern) Norge Irland 100 % 265 290 400 9290

Active 24 AS (Konsern) Norge 100 265 400

Mamut Software SL Spania 100 % 290 929 79

Mamut ASA har investert i en felleskontrollert virksomhet. Mamut Lexware GmbH i Tyskland.

290 929

Active Mamut 24 ASA har (Konsern) investert i en felleskontrollert virksomhet. Mamut Norge Lexware GmbH i Tyskland. 100 % 265 400

Dette er ett joint venture sammen med Lexware Gmbh hvor begge parter eier 50%.

Dette Mamut er ASA ett joint har venture investert sammen i felleskontrollert med Lexware virksomhet. Gmbh hvor Mamut begge Lexware parter eier GmbH 50%.

Bokført

i Tyskland.

290 929

Mamut ASA kostpris har for investert Mamut en ASAs felleskontrollert aksjeinvestering virksomhet. er TNOK Mamut 610. Mamut Lexware ASA GmbH Tyskland.

Bokført Dette er kostpris ett joint for venture Mamut sammen ASAs aksjeinvestering med Lexware Gmbh er TNOK hvor 610. begge Mamut parter ASA

har

eier 50%.

Dette i tillegg er ett gitt joint et venture lån på TNOK sammen 2.046. med Lånet Lexware vil tilbakebetales Gmbh hvor begge når selskapet parter eier går 50%.

Mamut har Bokført i tillegg ASA kostpris gitt har et for investert lån Mamut på TNOK i en ASAs felleskontrollert 2.046. aksjeinvestering Lånet vil virksomhet. tilbakebetales er TNOK Mamut 610. når Mamut Lexware selskapet ASA GmbH går

med

i Tyskland.

Bokført overskudd. kostpris for Mamut ASAs aksjeinvestering er TNOK 610. Mamut ASA

Dette med har i tillegg overskudd.

ett gitt joint et venture lån på TNOK sammen 2.046. med Lånet Lexware vil tilbakebetales Gmbh hvor begge når selskapet parter eier går 50%.

har tillegg gitt et lån på TNOK 2.046. Lånet vil tilbakebetales når selskapet går

Bokført med overskudd. kostpris for Mamut ASAs aksjeinvestering er TNOK 610. Mamut ASA

med overskudd.

har i tillegg gitt Selskap et lån på TNOK 2.046. Lånet Eierandel vil tilbakebetales % når Egenkapital selskapet går siste Resultat siste år Balanseført verdi

Selskap Eierandel % Egenkapital år (100 %) siste Resultat (100%) siste år Balanseført verdi

med overskudd.

år (100 %)

(100%)

Mamut Lexware Selskap GmbH Eierandel 50 % % Egenkapital -3 267 siste Resultat -2 900 siste år Balanseført verdi 610

Mamut Lexware Selskap GmbH Eierandel 50 % Egenkapital år -3 (100 267 %) siste Resultat (100%) -2 900 siste år Balanseført verdi 610

Forretningskontor Tyskland

år (100 %)

(100%)

Mamut Forretningskontor Lexware

Mamut Lexware Selskap

GmbH Tyskland

GmbH Eierandel

50 %

50 % Egenkapital

-3 267

-3 267 siste Resultat

-2 900

-2 900 siste år Balanseført verdi

610

610

Forretningskontor Tyskland

år (100 %)

(100%)

Forretningskontor Tyskland

Mamut

Note 9 -

Lexware

Lån og

GmbH

finansiell leasing

50 % -3 267 -2 900 610

Forretningskontor Note 9 - Lån og finansiell Tyskland leasing

Note 9 - Lån og finansiell leasing

Note Pr 31.12.2010 Lån og er finansiell gjenstående leasing banklån MNOK 160.

Pr 31.12.2010 er gjenstående banklån MNOK 160.

Note Pr 9 - Lån og finansiell leasing

Pr Langsiktig

31.12.2010

31.12.2010 gjeld

er gjenstående banklån MNOK 160.

er gjenstående banklån MNOK 160. 2010 2009

Langsiktig gjeld 2010 2009

Banklån 160 000 180 000

Pr Langsiktig Banklån 31.12.2010 gjeld er gjenstående banklån MNOK 160. 1602010 000 1802009

000

Langsiktig Leasing gjeld 2010 - 12009

069

Banklån Leasing 160 000 - 1801 000 069

Banklån Sum langsiktig gjeld 160 000 180 181 000 069

Langsiktig Leasing Sum langsiktig gjeld gjeld 1602010 000 - 1811 2009 069

Leasing 069

Sum Banklån langsiktig gjeld 160 000 180 181 000 069

Sum Banklån langsiktig gjeld 160 000 181 069

Leasing - 1 069

Avdrag for banklån er MNOK 30 i 2011, MNOK 130 i 2012.

Sum

Banklån

Banklån

Avdrag langsiktig for banklån gjeld er MNOK 30 i 2011, MNOK 130160 i 2012.

Rentebetingelsene er NIBOR + 2,50. Følgende eiendeler

000

er stilt som sikkerhet

181

for

069

lånet.

Avdrag Rentebetingelsene for banklån er NIBOR MNOK 30 + 2,50. i 2011, Følgende MNOK 130 eiendeler i 2012. er stilt som sikkerhet for lånet.

Banklån Avdrag 100% av for aksjer banklån i Active er MNOK 24 ASA 30 bokført 2011, til MNOK MNOK 130 265,4, 2012. Kundefordringer i Mamut ASA bokført til

Rentebetingelsene 100% av aksjer i Active er NIBOR 24 ASA + 2,50. bokført Følgende til MNOK eiendeler 265,4, Kundefordringer er stilt som sikkerhet i Mamut for ASA lånet. bokført til

Rentebetingelsene MNOK 4,2 og kundefordringer er NIBOR i 2,50. Mamut Følgende Norge AS eiendeler bokført til er MNOK stilt som 52,4. sikkerhet for lånet.

Avdrag 100% MNOK av 4,2 for aksjer banklån og kundefordringer i Active er MNOK 24 ASA 30 i Mamut bokført i 2011, Norge til MNOK AS 130 265,4, bokført i 2012. Kundefordringer til MNOK 52,4. i Mamut ASA bokført til

100% av aksjer Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer Mamut ASA bokført til

Rentebetingelsene MNOK Det er tilknyttet 4,2 og kundefordringer ulike er finansielle NIBOR + i 2,50. Mamut krav til Følgende Norge lånet som AS eiendeler bokført måles mot til er MNOK stilt kvartalsresultatene som 52,4. sikkerhet for til lånet. Mamut ASA konserntall på

MNOK 4,2 og kundefordringer Mamut Norge AS bokført til MNOK 52,4.

100% rullerende av aksjer 4 kvartaler. i Active De 24 viktigste ASA bokført finansielle til MNOK kravene 265,4, er Kundefordringer forholdet mellom i Mamut netto rentebærende ASA bokført til gjeld og EBITDA

61

61

MNOK og totalt 4,2 kontantbeholding og kundefordringer i konsernet. i Mamut Norge AS bokført til MNOK 52,4.

61

61

Leasing

61

Kortsiktig leasing TNOK 380.

Mamut ASA

IFRS Konsernregnskap for 2010

MAMUT ASA • Årsrapport 2010

55


Mamut ASA

Årsregnskap Mamut ASA 2010

IFRS Konsernregnskap for 2010

Noter

NOK 1 000 med mindre annet er angitt

Note 10 - Utvikling i egenkapitalen

Mamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapitalen 01.01.2009 29 723 -3 196 728 120 724 347 172

Årets endring i egenkapital:

Emisjon 2 862 35 304 38 165

Emisjonskostnader -2 616 -2 616

Lønnskostnader opsjoner 3 389 3 389

Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner -1 268 -1 268

Nedsettelse av overkursfond -

Årsresultat -4 185 -4 185

Egenkapital 31.12.2009 32 585 -3 229 415 118 660 380 657

Mamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK Sum

Egenkapitalen 01.01.2010 32 585 -3 229 415 118 660 380 657

Årets endring i egenkapital:

Emisjon -

Emisjonskostnader -

Lønnskostnader opsjoner 2 217 2 217

Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner - -

Nedsettelse av overkursfond - -

Årsresultat -4 932 -4 932

Egenkapital 31.12.2010 32 585 -3 229 415 115 945 377 941

Fri egenkapital i Mamut ASA utgjør TNOK 43.676,9 pr 31.12.2010.

Aksjekapitalen på kr. 32.584.825 består av 65.169.650 aksjer á kr 0,50

Note 11 - Korrigering

Opprinnelig Korrigert Forskjell

2008 2008 2008

Egen kapital

Annen egenkapital 124 189 120 724 -3 465

Opprinnelig Korrigert Forskjell

2009 2009 2009

Resultatregnskap

Andre finanskostnader 2 685 13 822 11 137

Årsresultat 6 951 -4 185 -11 137

Balanse Eiendeler

Fordringer på konsernselskap 178 297 163 694 -14 602

Balanse Egen kapital og Gjeld

Annen egenkapital 133 262 118 660 -14 602

Kontantstrømoppstilling

Resultat før skattekostnad 11 392 256 11 137

Endring i andre tidsavgrensningsposter -34 197 -23 060 -11 137

63

56

MAMUT ASA • Årsrapport 2010


Hovedkontor:

Mamut ASA, Pilestredet 75c/Boks 5205 Majorstuen, 0354/0302 Oslo

Telefon: +47 23 20 35 00 • e-mail: info@mamut.com

More magazines by this user
Similar magazines