ÅRSBERETNING // 2012 - Bergene Holm

bergeneholm.no

ÅRSBERETNING // 2012 - Bergene Holm

ÅRSBERETNING // 2012

Organisasjonsnummer 812 750 062


ÅRSBERETNING 2012

BERGENE HOLM AS

Organisasjonsnummer 812 750 062


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012

BERGENE HOLM AS

Organisasjonsnummer 812 750 062

GENERELT

Selskapets produksjonsvirksomhet består i foredling av

tømmer til skurlast og videreforedling gjennom høvling,

impregnering, fingerskjøting og overflatebehandling.

Markedet for selskapets hovedprodukter er byggevarehandel

og industri i Sør-Norge og eksport til kontinentet.

Hovedkontoret og to produksjonsavdelinger ligger i

Larvik kommune, mens driften forøvrig skjer ved

avdelinger i Åmli, Seljord, Hof, Grue, Kongsvinger og

Sør-Odal. Sagbruket på Fossum i Bærum er endelig

avviklet i løpet av året.

De heleide selskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS

har ikke hatt vesentlig virksomhet i året. Saga Tre AS eier

en mindre eiendom i Bograngen, Sverige. Bergene Holm AS

eier 47,36 % av Oseberget Eiendom AS i Larvik og 33,3 %

av Argos Solutions AS på Kongsberg.

I samsvar med regnskapslovens § 3-8, annet ledd,

er det unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

AS PETRA eier 54 % og Løvenskiold-Vækerø AS eier 46 %

av Bergene Holm AS. Erland Løkken tiltrådte 1.mai som

administrerende direktør etter Reidar Bergene Holm.

DRIFT OG MARKED

Tømmerråstoffet kommer i all hovedsak fra leverandører

i Norge som er PEFC-sertifisert og forpliktet på

“Levende Skog Standard”. Det importeres noe tømmer

fra Sverige til sagbrukene i Grue og Kongsvinger,

samt noe råstoff til treinteriørproduksjon i Kvelde.

Årets tømmerforbruk ble ca. 895 000 m 3 og trelastproduksjonen

ca. 494 000 m 3 . I andre kvartal mottok noen

av sagbrukene mindre tømmer enn ønskelig for rasjonell

produksjon. Markedsprisen på tømmer ved skogsbilvei

steg i løpet av året, for så å avta på slutten.

Lageret av halvfabrikata og ferdigvarer er noe redusert

i løpet av året, men det er fortsatt større enn nødvendig.

Etterspørselen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom

første del av året, for så å avta. Sterk kronekurs og lav

etterspørsel fra et europeisk marked har gjort eksport av

skurlast lite lønnsomt. Konkurransen fra Sverige er stor

og bidro til et prisfall i det innenlandske trelastmarked.

Nordre Vestfold opplevde 6. august ekstraordinær nedbørsintensitet

som medførte flom og vannskade på vår avdeling

Haslestad. En større del av utearealet, noen lagerbygg og

3.500 m3 trelast ble rammet. Flommen medførte ikke

driftsavbrudd. Skaden ble erstattet av Naturskadefondet.

INVESTERINGER, ØKONOMI OG FINANSIERING

Flere av selskapets eiendommer er regulert til industriformål,

og planlegges disponert for salg eller utvikling.

Årets investeringer beløper seg til 45,4 MNOK,

mens salgssum frasolgte driftsmidler er 68,4 MNOK.


Selskapet har sammen med Åmli Kommune og AT Skog

foretatt store infrastruktur- og tomteinvesteringer på

Jordøya i Åmli som en forberedelse til en fullstendig

fornyelse av tømmerinntak og saglinje på avdeling Nidarå

i Åmli. Denne investeringen ventes tatt i drift primo

september i år, og vil muliggjøre sterkt økt produksjon

og produktivitet.

Treinteriøravdelingen i Kvelde ble 3. september rammet av

en brann som totalskadet selskapets eldste produksjonsbygg

og et moderne vannbasert overflatebehandlingsanlegg.

Verken politiets eller bedriftens grundige undersøkelser

har gitt svar på hva som var årsaken til brannen.

Forsikringsmessig tingskade medfører regnskapsmessig

realisasjon med en bokført regnskapsmessig gevinst på

55,7 MNOK. Oppføring av erstatningsbygg skjer ved vår

avdeling Larvik nær E-18. Overflatebehandlingskapasiteten

blir også erstattet.

Selskapets langsiktige finansiering består i et 10-årig

avdragsfritt lån tilsvarende 200 MNOK opptatt i Euro til

kurs 9,37. Lånet er delvis rentesikret. Ut over dette

disponerer selskapet en kassakreditt på 220 MNOK i DNB.

Kassakreditt-rammen reduseres med 10 MNOK pr. år.

Etter styrets mening har selskapet en sunn finansiering.

Kontantstrømmene i valuta fra import hhv. eksport er

ikke systematisk terminsikret da valutaeksponeringen

anses som moderat.

Selskapets salgsinntekter på 1.044 MNOK er 0,1 % høyere

enn i 2011. Etter ned- og avskrivninger på 49,6 mnok

(52,2 mnok i 2011) oppnådde selskapet et driftsresultat på

88,6 mnok (44,4). I driftsresultatet inngår blant annet

regnskapsmessig gevinst pga. brann med 55,7 mnok.

En del av resultatet før skatt på 78,3 mnok (25,1) skyldes

agiogevinst på 9,6 mnok (16,7). Årets resultat på 55,2 mnok

(16,7), eksklusiv den ekstraordinære inntekten fra

forsikringsoppgjøret, vurderes ikke som tilfredsstillende

i et lengre perspektiv.

FREMTIDSUTSIKTER

Vi tror tre som byggemateriale har en fremtid!

Det er miljøvennlig og rimelig, og råstoffet er tilgjengelig

i rikt monn nær kundene. En sterk norsk krone gjør

forholdene i norsk skogsindustri meget krevende.

Det trengs en nasjonal finanspolitikk som gjør det mulig

å holde renten nede på europeisk nivå slik at kronen kan

svekkes. Det er sterkt behov for bedring av rammevilkårene

for veitransport så vel som fjerning av eiendomsskatt på

maskiner og utstyr. Dagens rammevilkår svekker norsk

skogsindustris konkurransekraft i en åpen verden.

Södra Cells varslede nedleggelse av celluloseproduksjonen

på Tofte reduserer muligheten for avsetning for skogbrukets

massevirke og treindustriens flis. Det kan skape

utfordringer i fremtiden uten at styret på nåværende

tidspunkt har oversikt over sakens utfall.

MILJØ OG PERSONAL

I treindustrien skjer forsknings- og utviklingsarbeid

i stor grad på bransjenivå. Det kan gi en effektiv utnyttelse

av de midler som stilles til rådighet, men også en viss

risiko for dobbeltarbeid.

Selskapet forurenser i liten grad det ytre miljø.

Avfall ivaretas etter offentlige bestemmelser og lokale

systemer. Bergene Holm AS leder et forskningsprosjekt

som skal finne fram til en økonomisk og miljømessig god

anvendelse av forbrenningsrester (aske). I Sverige benyttes

ren aske til gjødsling av skog. Produksjonsavdelingene

følger opp de råd som gis av Treindustriens Brannkontroll.

Selskapet arbeider etter lean-prinsipper for å bli mer

effektive. Det drives lederutvikling ved alle avdelinger.

Sykefraværet for året er uforandret på 6,3 %. Sykefraværsarbeid

har fortsatt stor oppmerksomhet. Noen alvorlige

diagnoser har medført langtidsfravær og stigende fravær

i siste halvdel av året. Korttidsfraværet er fortsatt lavt.

H -verdien (antall skader med fravær per 1 000 000 arbeidstimer)

falt fra 36 i 2010 til 14,4 i 2011, men har steget til

16,0 i 2012. Fraværet per skade var i gjennomsnitt 16 dager,


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

mot 12 dager i 2011. Skadetallet er fortsatt for høyt,

og det forebyggende arbeid fortsetter.

Ved siste årsskifte var det 405 personer fast ansatt i selskapet

(398 ÅV), herav 42 kvinner (39 ÅV). Selskapet har som mål å

være en arbeidsplass hvor det råder full likestilling mellom

kvinner og menn, innenfor rammen av den enkelte

medarbeiders ønsker og forutsetninger.

Samarbeidet i selskapet er svært godt. Styret takker alle

ansatte for god innsats og positive holdninger.

VURDERINGER

Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og

balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon

om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt

ytterligere forhold etter regnskapsårets slutt som er av

betydning for bedømmelsen av selskapet, ut over hva

som fremgår av årsberetning og regnskap.

I samsvar med Regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at

forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Til grunn for

antagelsen ligger resultatprognoser for året 2013 og selskapets

langsiktige strategiske prognoser for årene fremover.

Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER

Styret foreslår at årets resultat kr. 55 169 205 disponeres

slik:

Utbytte kr. 10 000 000

Overført til annen egenkapital kr. 45 169 205

Sum disponert kr. 55 169 205

Etter årets disponeringer utgjør selskapets egenkapital

350 979 119 kr. Av dette regnes 257 054 618 kr. som

selskapets frie egenkapital.

Larvik, 29.04.2013

I styret for Bergene Holm AS

Reidar Bergene Holm

Styremedlem

Bjørn Walle

Styreleder

Carl Otto Løvenskiold

Styremedlem

Per Bergene Holm

Nestleder

Gunnar Palme

Styremedlem

Nils Mjåvatn

Styremedlem

David Trøftmoen

Styremedlem

Bjarne Saga

Styremedlem

Erland Løkken

Administrerende direktør


RESULTATREGNSKAP

Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt 1 044 956 445 1 043 291 748

Annen driftsinntekt 65 727 157 4 422 745

Sum driftsinntekter 1 110 683 602 1 047 714 492

DRIFTSKOSTNADER

Beholdningsendring egentilvirkede varer 12 810 971 -10 130 526

Varekostnad 542 798 715 552 189 962

Lønnskostnad 5,6 200 719 234 198 598 115

Avskrivninger 7,8 49 586 067 51 087 666

Nedskrivning varige driftsmidler 7 0 1 120 173

Annen driftskostnad 5 216 204 775 210 453 786

Sum driftskostnader 1 022 119 762 1 003 319 177

Driftsresultat 88 563 840 44 395 316

FINANSINNTEKTER

Renteinntekter 235 423 274 970

Aksjeutbytte 922 452 305

Netto agiogevinst 15 9 631 272 2 204 642

Andre finansinntekter 68 159 203 967

Sum finansinntekter 10 857 306 2 683 884

FINANSKOSTNADER

Avgitte kontantrabatter 9 645 173 9 080 578

Resultatandel datterselskaper 9 160 816 159 418

Andre finanskostnader 11 349 279 12 714 509

Sum finanskostnader 21 155 268 21 954 504

Netto finansposter -10 297 962 -19 270 620

Ordinært resultat før skattekostnad 78 265 878 25 124 695

SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat 13 23 096 673 8 388 132

Årets resultat 55 169 205 16 736 563

OPPLYSNINGER OM:

Foreslått utbytte 10 000 000 10 000 000

Overført annen egenkapital 45 169 205 6 736 563

Sum 55 169 205 16 736 563


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

BALANSE PER 31. DESEMBER

Note 2012 2011

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 13 0 9 650 929

Goodwill 8 13 271 441 17 787 557

Sum immaterielle eiendeler 13 271 441 27 438 486

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7,14 138 268 226 148 838 508

Anlegg under utførelse 7 52 882 125 9 384 788

Maskiner og transportmidler 7 165 807 425 163 728 448

Inventar og kontorutstyr 7 253 371 201 612

Sum varige driftsmidler 357 211 147 322 153 356

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 9 971 555 1 132 371

Investeringer i aksjer og andeler 10 21 576 660 18 172 999

Sum finansielle anleggsmidler 22 548 215 19 305 370

Sum anleggsmidler 393 030 803 368 897 212

OMLØPSMIDLER

Varelager - tømmer og hjelpestoffer 41 191 284 29 093 870

Varelager - varer i arbeid 31 528 000 38 908 000

Varelager - ferdig tilvirkede varer 195 125 705 205 746 292

Sum varelager 14 267 844 989 273 748 162

Fordringer

Kundefordringer 4,14 102 978 848 89 201 096

Andre fordringer 4,11 19 354 310 4 150 978

Sum fordringer 122 333 158 93 352 075

Bankinnskudd, kontanter ol. 3 32 392 868 13 033 968

Sum omløpsmidler 422 571 015 380 134 205

SUM EIENDELER 815 601 818 749 031 417


BALANSE PER 31. DESEMBER

Note 2012 2011

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 18 5 000 000 5 000 000

Overkursfond 46 222 000 46 222 000

Annen innskutt egenkapital 29 431 060 29 431 060

Sum opptjent egenkapital 80 653 060 80 653 060

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 270 326 059 238 060 957

Sum opptjent egenkapital 270 326 059 238 060 957

Sum egenkapital 17 350 979 119 318 714 017

GJELD

Avsetninger for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 6 31 256 671 13 467 944

Utsatt skatt 13 2 139 260 0

Sum avsetninger for forpliktelser 33 395 931 13 467 944

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 12,14 157 225 036 165 734 981

Sum annen langsiktig gjeld 157 225 036 165 734 981

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 14 106 519 897 107 883 803

Leverandørgjeld 81 147 850 69 480 151

Betalbar skatt 13 6 288 225 9 072 773

Skyldige offentlige avgifter 14 761 331 13 909 508

Utbytte 17 10 000 000 10 000 000

Annen kortsiktig gjeld 11,16 55 284 429 40 768 240

Sum kortsiktig gjeld 274 001 732 251 114 475

Sum gjeld 464 622 699 430 317 400

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 815 601 818 749 031 417


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

KONTANTSTRØMANALYSE

2012 2011 1)

KONTANTSTRØMANALYSE

Ordinært resultat før skattekostnad 78 265 878 25 124 695

Periodens betalte skatt -9 072 773 -8 493 825

Tap ved salg av driftsmidler 0 0

Gevinst ved salg av driftsmidler -59 633 473 -910 113

Gevinst ved salg av aksjer 0 0

Tap ved salg av aksjer 0 0

Ordinære avskrivninger 49 586 067 51 087 666

Nedskrivning av anlegg 0 1 120 173

Nedskrivning av aksjer 0 0

Resultatandel fra datterselskap og tilknyttede selskaper 160 816 159 418

Endring i varelager 5 903 173 28 685 013

Endring i kundefordringer -13 777 752 -14 636 269

Endring i leverandørgjeld 11 667 699 -16 594 797

Forskjeller mellom kostnadsført pensjon

og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -133 634 -560 974

Endringer i andre tidsavgrensninger 164 680 3 430 654

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 63 130 681 68 411 641

Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler -88 881 852 -41 635 335

Innbetalinger ved salg av driftsmidler 68 387 583 2 392 288

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler -3 403 661 -2 117 579

Innbetalinger ved salg av aksjer 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -23 897 930 -41 360 626

Netto betalte avdrag på langsiktig gjeld -8 509 945 -12 150 132

Netto tilført ansvarlig lånekapital 0 0

Endring i kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner -1 363 906 -31 619 670

Utbetalinger av utbytte -10 000 000 -10 000 000

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -19 873 851 -53 769 802

Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter 19 358 900 -26 718 787

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 13 033 968 26 567 774

Kontanter og kontantekvivalenter innfusjonert 0 13 184 981

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 32 392 868 13 033 968

1) 2011-tallene er basert på endringer mot omarbeidede sammenligningstall (fusjonsbalanse) per 01.01.11.


NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Konsernregnskap

Bergene Holm AS eier per 31.12.12 datterselskapene Amundrød Vest AS og Saga Tre AS.

Datterselskapene har begrenset aktivitet og selskapene har uvesentlig betydning for konsernets stilling og resultat.

På bakgrunn av dette er det i samsvar med regnskapslovens § 3-8, 2. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og

langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være

forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av

anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Valuta

Salgstransaksjoner i valuta gjennom året bokføres løpende til gjeldende kurs.

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til immaterielle eiendeler er balanseført i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel

fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden, mens investeringer i tilknyttede

selskaper er vurdert etter kostmetoden.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer hvor Bergene Holm AS ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene

blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger

fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012 FORTS.

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Råvarer er vurdert til laveste av

anskaffelseskost og virkelig verdi. For varer i arbeid og ferdig tilvirkede varer beregnes virkelig verdi til salgsverdien av

ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader, salgskostnader og fortjeneste.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for

øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

Ved regnskapsføring av selskapets pensjonsforpliktelser er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn

som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. I gammel AFP ordning blir estimatavvik og planendringer

amortisert over gjennomsnittlig gjenstående utbetalingstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt.

Ved bruk av egenkapitalmetoden som vurderingsprinsipp for eierandeler i selskaper som er egne skattesubjekter,

er resultatandelen allerede fratrukket skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag,

føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring

i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til

skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling

Selskapets kontantstrømoppstilling utarbeides etter den indirekte metode. Kontantstrømoppstillingen viser

endringer i kontanter og kontantekvivalenter, definert som kontanter, bankinnskudd og kassekreditt.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av

eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av

årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

NOTE 2 - OFFENTLIGE TILSKUDD

Selskapet har mottatt kr 612 829 i lønnstilskudd i 2012. Tilskuddet er ført som reduksjon av lønnskostnader.

Selskapet har i tillegg mottatt et investeringstilskudd på kr 920 857. Regnskapsmessig er dette tilskuddet ført

til reduksjon i investeringskostnaden for det aktuelle driftsmiddelet.

NOTE 3 - BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekksmidler utgjør kr 9 538 977 pr. 31.12.2012. Dette dekker skyldig skattetrekk per 31.12.2012.

Selskapet har en kassekredittkonto i DNB. Limit på denne er kr 220 000 000.


NOTE 4 - KORTSIKTIGE FORDRINGER

2012 2011

Kundefordringer

Pålydende 103 478 848 89 701 096

Avsetning til fremtidig tap -500 000 -500 000

Bokført verdi ifølge balansen 102 978 848 89 201 096

Andre kortsiktige fordringer

Forskuddsbetalte kostnader 0 65 311

Til gode merverdiavgift 8 120 695 1 807 171

Andre kortsiktige fordringer 11 233 615 2 278 496

Bokført verdi ifølge balansen 19 354 310 4 150 978

Tap på fordringer

Konstaterte tap 0 273 077

Inngått på tidligere avskrevne fordringer -35 155 -61 523

Netto tap (inkl. i annen driftskostnad) -35 155 211 554

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.

2012 2011

Lønnskostnader

Lønninger 164 503 397 163 045 017

Folketrygdavgift 23 948 096 23 599 780

Pensjonskostnader 7 149 761 6 767 472

Andre ytelser 5 117 980 5 185 846

Sum 200 719 234 198 598 115

Gjennomsnittlig antall faste ansatte 396 391

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om

obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger

tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

Lønn adm.dir. 1 697 577 2 017 276

Andre ytelser adm. dir. 163 069

Pensjonsutgifter adm.dir. 32 497 17 472

Samlet honorar til styret 587 500 675 000

Ytelser til adm. dir. er samlede ytelser til tidligere adm. dir. frem til 30. april 2012 og ny adm. dir. fra 1. mai 2012.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisjon utgjør kr 605 740. I tillegg kommer annen bistand med kr 199 944.


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012 FORTS.

NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER

Sikrede ytelser

Selskapet har ikke lenger noen ytelsesbaserte pensjonsordninger som er finansiert ved fondsoppbygging i forsikringsselskap.

For aktive ansatte gikk man i 2006 over til innskuddsbasert ordning, og i 2007 ble den kollektive ordningen avviklet for

uføre/sykemeldte og pensjonister.

Usikrede ytelser

Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år.

Gammel ordning ble avviklet i 2010 og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til

31.12.2010. Regnskapsført forpliktelse per 31.12.2012 gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister

i den gamle ordningen. I tillegg er det avsatt for selskapets andel av underdekning i gammel ordning. Denne underdekningen

må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende tre årene.

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er,

i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den

ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden

av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert

flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn.

Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen.

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger

kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Premien er fastsatt til 1,4% av samlede

utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og

det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene.

I tillegg har selskapet per 31.12.2012 pensjonsavtaler med fire personer som dekkes over løpende drift.

I regnskapet for 2012 er pensjonsforpliktelse overfor tidligere administrerende direktør innarbeidet mot egenkapitalen

med kr 17,9 mill pr 01.01.2012. Forpliktelsen har tidligere ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater.

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 497 998

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1 315 964

Avkastning på pensjonsmidler 0

Res. ført estimatendring/avvik 1 504 737

Res. ført planendring 0

Arbeidsgiveravgift 331 872

Netto pensjonskostnad 3 650 571


NOTE 6 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER FORTS.

Pensjon

AFP over drift Sum

Beregnede pensjonsforpliktelser 2 897 733 26 179 365 29 077 098

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 0 0 0

Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring -1 920 298 0 -1 920 298

Arbeidsgiveravgift 408 580 3 691 290 4 099 870

Netto pensjonsmidler/-forpliktelser 1 386 015 29 870 655 31 256 670

Økonomiske forutsetninger (prosenttall):

Diskonteringsrente 4,20 %

Forventet lønnsregulering 3,50 %

Forventet G-regulering 3,25 %

Forventet vekst i løpende pensjoner 3,25 %

Vanlige aktuarmessige forutsetninger innen forsikring for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn.

NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Bygninger og Maskiner og Inventar og Totalt

annen fast eiendom transportmidler kontorutstyr

Anskaffelseskost 01.01.2012 320 062 750 539 860 833 7 897 789 867 821 372

Tilgang kjøpte driftsmidler 4 898 994 40 430 065 55 455 45 384 514

Avgang -2 726 191 -20 136 214 0 -22 862 405

Anskaffelseskost 31.12.2012 322 235 553 560 154 684 7 953 244 890 343 481

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012 180 935 425 392 091 109 5 069 666 578 096 200

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2012 3 031 902 2 256 150 2 630 207 7 918 259

Balanseført verdi pr. 31.12.2012 138 268 226 165 807 425 253 371 304 329 022

Årets avskrivninger 31 063 054 14 003 201 3 696 45 069 951

Årets nedskrivinger 0 0 0 0

Økonomisk levetid 6 år - evig 5 - 10 år 3 - 10 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler 1 869 240 5 040 830 6 910 070

Selskapet har i tillegg anlegg under utførelse per 31.12.2012 kr 52 882 125.


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012 FORTS.

NOTE 8 - IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill

Anskaffelseskost 01.01.2012 70 769 344

Tilganger 2012 0

Anskaffelseskost 31.12.2012 70 769 344

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2012 57 497 903

Balanseført verdi pr 31.12.2012 13 271 441

Årets avskrivninger 4 516 116

Økonomisk levetid

5 år

Avskrivningsplan

Lineær

Balanseført goodwill per 31.12.2012 relaterer seg til oppkjøp av og fusjon med datterselskapene Agro Bark AS med

virkning fra 01.01.2010 og Haslestad Bruk AS med virkning fra 01.01.2011.

NOTE 9 - DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V.

Datterselskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Saga Tre AS Larvik 100 % 100 %

Amundrød Vest AS Larvik 100 % 100 %

Investeringene er innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Dette innebærer at resultatet i eierperioden er medtatt i

selskapets finansposter.

Amundrød Vest AS Saga Tre AS Sum

Anskaffelseskost 100 000 1 825 000 1 925 000

Balanseført EK på oppkjøpstidspunktet 0 879 145 879 145

Goodwill 0 756 684 756 684

Inngående balanse 01.01.2012 75 715 1 056 653 1 132 371

Andel årets resultat -8 895 -581 -9 476

Avskrivning goodwill 0 -151 340 -151 340

Balanseført verdi 31.12.2012 66 820 904 732 971 555

Resterende goodwill per 31.12.2012 0 0 0

Tilknyttede selskap Forretningskontor Eierandel Stemmeandel

Oseberget Eiendom AS Larvik 48,27 % 48,27 %

Argos Solution AS Kongsberg 33,33 % 33,33 %

Aksjepostene er behandlet etter kostmetoden (se note 10)


NOTE 10 - AKSJER OG ANDELER I ANDRE FORETAK M.V.

Eierandel Ansk.- kostnad Balanseført verdi

Oseberget Eiendom AS 48,27 % 11 840 522 11 840 522

Argos Solution AS 33,33 % 9 000 000 9 000 000

Norske Skogindustrier ASA 39 193 39 193

Skog-Data AS 6,70 % 93 800 93 800

Andeler Hedrum-Tjølling Jordvanning 280 245 280 245

Tretorget AS 212 000 212 000

Diverse aksjer og andeler 110 900 110 900

Sum 21 576 660 21 576 660

Det er kun aksjene i Norske Skogindustrier ASA som er børsnoterte, og som har en fastsatt verdi i markedet.

NOTE 11 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.

Leverandørgjeld

Annen kortsiktig gjeld

2012 2011 2012 2011

Foretak i samme konsern 0 0 17 682 46 151

Sum 0 0 17 682 46 151

Kundefordringer

Kortsiktige fordringer

2012 2011 2012 2011

Foretak i samme konsern 0 0 30 819 20 194

Sum 0 0 30 819 20 194

NOTE 12 - LANGSIKTIG GJELD

Spesifikasjon av langsiktig gjeld 2012 2011

Gjeld til kredittinstitusjoner 157 225 036 165 734 981

Sum langsiktig gjeld 157 225 036 165 734 981

Selskapet har inngått renteswap-avtaler på valutalånet som gjør at hoveddelen av lånet er rentesikret i lånets

løpetid (kontantstrømsikrikring). 50 % av lånet er rentesikret for hele perioden, mens 25 % av lånet er rentesikret

for en periode på 5 år. Resterende 25 % av lånet er ikke rentesikret.

Avdragsprofil: 2013 2014 2015 2016 2017 Deretter Sum

0 0 0 0 0 157 225 036 157 225 036


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012 FORTS.

NOTE 13 - SKATT

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 6 288 225

Brutto endring utsatt skatt 16 808 448

Årets totale skattekostnad henført ordinært resultat 23 096 673

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 78 265 877

Permanente forskjeller -293 869

Endring midlertidige forskjeller -55 514 063

Grunnlag betalbar skatt før anvendelse av fremførbart underskudd 22 457 945

Anvendelse av fremførbart underskudd 0

Grunnlag betalbar skatt 22 457 945

Skatt, 28% 6 288 225

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 6 288 225

Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag 0

Sum betalbar skatt 6 288 225

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt 2012 2011 Endring

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler 11 736 207 -40 330 972 -52 067 179

herav forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt -13 271 444 -17 787 557 -4 516 113

Oppskrivning tomt -2 460 500 -2 460 500 0

Gevinst- og tapskonto 2 719 064 3 398 830 679 766

Fordringer 53 866 106 543 52 677

Varer 40 727 000 36 074 000 -4 653 000

Regnskapsmessige avsetninger for forpliktelser -1 000 000 0 1 000 000

Sum 38 504 193 -20 999 656 -59 503 849

Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) 10 781 174 -5 879 904 -16 661 078

Forskjeller som ikke utlignes:

Pensjonsforpliktelser -31 256 671 -13 467 944 17 788 727

Overfinansiert pensjonsforpliktelse 392 693 0 -392 693

Sum -30 863 978 -13 467 944 17 396 034

Utsatt skatt/utsatt skattefordel (28%) -8 641 914 -3 771 024 4 870 890

Nettoføring av midlertidige forskjeller i balansen

Netto forskjeller / endring midlertidige forskjeller 7 640 215 -34 467 600 -42 107 815

Netto utsatt skatt/utsatt skattefordel 2 139 260 -9 650 928 -11 790 188

Utsatt skattefordel er balanseført på grunnlag av forventninger om fremtidig inntjening.


NOTE 14 - PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

2012 2011

Gjeld som er sikret ved pant o.l.

Langsiktig gjeld 157 225 036 165 734 981

Kortsiktig gjeld 106 519 897 107 883 803

Sum 263 744 933 273 618 784

Obligasjonens

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

pålydende

Varelager 267 844 898 331 000 000

Kundefordringer 102 978 848 0

Eiendommer 138 268 226 0

Sum bokført verdi 509 091 972 331 000 000

Selskapet har i tillegg stillet sikkerhet for kassekreditt i tilknyttet selskap, proratarisk med øvrige hovedaksjonærer.

Beløpsmessig relaterer denne sikkerheten seg til kr 2 500 000 for alle aksjonærene samlet og Bergene Holm AS sin

andel utgjør kr 833 000.

NOTE 15 - FINANSINNTEKTER - AGIOGEVINST

2012 2011

Agiogevinster 4 311 693 5 471 788

Agiogevinst langsiktig valutalån 8 509 945 1 025 132

Øvrige agiotap -3 190 366 -4 292 278

Netto agiogevinst 9 631 272 2 204 642

Selskapet har regnskapsført en valutagevinst på sitt langsiktige valutalån med kr 8 509 945 i 2012.

Det vises til årsberetningen for en nærmere redegjørelse.

NOTE 16 - USIKRE FORPLIKTELSER

Fylkesmannen i Hedmark har fattet et vedtak om håndtering av avfall på avdeling Kirkenær. Vedtak om fjerning av

materialet er påklaget. Status på saken er at selskapet er pålagt å gjøre nye undersøkelser i påvente av nytt vedtak.

Selskapet mener at det er lite sannsynlig at Fylkesmannens vedtak blir stående. Det er derfor ikke avsatt for kostnader

knyttet til fjerning etc. i årsregnskapet for 2012. Selskapet foretar løpende vurdering av garantiansvar i forbindelse med

salg av selskapets produkter. Regnskapsmessig avsetning for garantiansvar baseres på erfaringstall og konkrete vurderinger

i enkeltsaker. Samlet avsetning per 31.12.2012 utgjør kr 1 mill, og inngår i annen kortsiktig gjeld i balansen.


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

FOR 2012 FORTS.

NOTE 17 - EGENKAPITAL

Aksje- Overkurs- Innskutt Annen Sum

kapital fond annen EK EK

Egenkapital 01.01.2012 5 000 000 46 222 000 29 431 060 238 060 955 318 714 015

Innarbeidet pensjonsforpliktelse -12 904 100 -12 904 100

Årsresultat 2012 55 169 204 55 169 204

Foreslått utbytte -10 000 000 -10 000 000

Egenkapital 31.12.2012 5 000 000 46 222 000 29 431 060 270 326 059 350 979 119

Netto pensjonsforpliktelse overfor tidligere adm.dir. er innarbeidet mot egenkapitalen 01.01.2012. Forpliktelsen har tidligere

ikke vært balanseført på grunn av usikre estimater.

NOTE 18 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i Bergene Holm AS per 31.12.2012 består av 50 000 aksjer à kr 100. Alle aksjene gir like rettigheter i selskapet.

Aksjonærene i Bergene Holm AS per 31.12.2012 var:

Antall Eierandel Stemmeandel

AS PETRA 27 000 54,00 % 54,00 %

Løvenskiold Vækerø AS 23 000 46,00 % 46,00 %

Totalt antall aksjer 50 000 100,00 % 100,00 %

Det foreligger en aksjonæravtale mellom Løvenskiold Vækerø AS og AS PETRA (Bergene Holm familien).

Tidligere Administrerende direktør Reidar Bergene Holm og styremedlem Per Bergene Holm er indirekte aksjonærer i

AS Petra. Styremedlem Carl Otto Løvenskiold eier 100 % av Løvenskiold Vækerø AS.

Larvik, 29. mars 2013

I styret for Bergene Holm AS

Reidar Bergene Holm

Styremedlem

Bjørn Walle

Styreleder

Carl Otto Løvenskiold

Styremedlem

Per Bergene Holm

Nestleder

Gunnar Palme

Styremedlem

Nils Mjåvatn

Styremedlem

David Trøftmoen

Styremedlem

Bjarne Saga

Styremedlem

Erland Løkken

Administrerende direktør


Bergene Holm AS Årsberetning 2012


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

FINANSIELLE HOVEDTALL - BERGENE HOLM AS

FAKTA / MÅLTALL DEFINISJON 1996 1997 1998 1999

Resultat (1.000 kr.)

Driftsinntekter 363 363 436 340 441 288 463 553

Brutto driftsresultat Driftsresultat + Nedskrivninger +

=EBITDA Avskrivninger + Restruktureringskostnader 27 981 47 815 36 293 45 913

Driftsresultat 8 126 24 162 11 445 20 518

Resultat før finanskostnader Driftsresultat + Finansinntekter +

Andel resultat tilknyttet selskap 8 994 25 798 12 436 26 686

Resultat før skatt -1 706 28 422 -1 721 13 379

Årsresultat -1 720 21 315 -1 500 9 496

Balanse (1.000 kr.)

Omløpsmidler 138 941 176 795 153 015 174 286

Anleggsmidler 130 106 169 401 164 062 153 505

Sum eiendeler 269 047 346 196 317 017 327 791

Sysselsatt kapital Totalkapital - ikke rentebærende gjeld -

andre ikke driftsrelaterte aktiva 233 946 280 853 264 949 263 915

Kortsiktig gjeld 34 679 59 624 40 715 53 307

Langsiktig gjeld 149 766 173 701 163 678 155 221

Egenkapital 84 602 112 870 111 371 119 262

Sum gjeld og egenkapital 269 047 346 196 317 164 327 791

Lønnsomhet

Brutto driftsmargin % = Brutto driftsresultat/Driftsinntekter 7,7 % 11,0 % 8,2 % 9,9 %

Resultatgrad = (Driftsresultat + Finansinntekter) / Varesalg x 100 2,5 % 5,9 % 2,8 % 5,8 %

Netto fortjenestemargin % Årsresultat/Driftsinntekter -0,5 % 4,9 % -0,3 % 2,0 %

Totalrentabilitet % = Resultat før finanskostnader /

Gjennomsnittlig totalkapital 3,4 % 8,4 % 3,7 % 8,3 %

Egenkapitalrentabilitet % = Årsresultat / Gjennomsnittlig egenkapital -2,0 % 21,6 % -1,3 % 8,2 %

Egenkapitalandel % = Egenkapital / Totalkapital 31,4 % 32,6 % 35,1 % 36,4 %

Avkastning på sysselsatt kapital % Driftsresultat / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital 3,7 % 9,4 % 4,2 % 7,8 %

Arbeidskapital i % av totalkapital (Omløpsmidler - Kortsiktig gjeld) /

Gjennomsnittlig totalkapital 40,0 % 38,1 % 33,9 % 37,5 %

Langsiktig kapital i % av anleggsmidler (Egenkapital + Langsiktig gjeld) / Anleggsmidler x 100 180,1 % 169,2 % 167,6 % 178,8 %

Totalkapitalens omløpshastighet Varesalg / Gjennomsnittlig totalkapital 1,4 1,4 1,3 1,4

Gjeldsbetjeningsevne (Driftsresultat + Finansinntekter + Avskrivninger) /

Finanskostnader + Avdrag 1,8 2,5 1,7 2,5

Netto rentebærende gjeld / 1,8 1,5 1,5 1,3

Egenkapital

Fortjeneste pr. aksje etter skatt Årsresultat / Gjennomsnittlig antall aksjer -45 554 -39 247

Kontantstrøm pr. aksje etter skatt Kontantstrøm / Gjennomsnittlig antall aksjer 877 -398 925 1 533

Likviditet

Udisponert kassakreditt (1.000 kr.) Limit kassekreditt fratrukket trukket kassekreditt

Betalingsmidler (1.000 kr.) Kontanter + Bank + Postgiro +

Plasseringer i verdipapirer 50 083 11 244 17 188 52 408

Kontantstrøm (1.000 kr.) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 33 782 -15 342 35 623 59 009

Likviditetsgrad 1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 4,0 3,0 3,8 3,3

Likviditetsgrad 2 Mest likvide omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 2,8 0,9 1,1 1,6


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

493 832 452 628 390 750 373 381 592 305 1 101 096 1 097 097 1 222 687 1 014 122 871 486 853 818 1 047 715 1 110 684

65 137 49 519 49 301 49 832 71 018 98 652 96 921 235 594 66 183 82 999 70 986 96 603 138 150

41 530 24 163 26 163 25 665 37 098 48 176 37 030 181 637 14 575 31 881 26 807 44 395 88 564

43 844 27 306 32 921 26 955 37 322 58 596 37 614 196 845 22 667 69 149 35 984 47 079 99 421

25 932 17 247 23 406 18 736 26 432 33 839 15 656 178 313 -17 891 49 342 20106 25 125 78 266

18 352 12 440 16 830 13 531 17 764 23 269 8 798 126 222 -15 305 32 130 13 445 16 737 55 169

165 215 169 103 172 549 127 591 240 068 305 482 285 160 369 306 335 305 338 932 364 469 380 134 422 571

166 059 152 588 146 710 158 858 223 843 347 520 292 455 348 703 357 912 309 790 313 586 368 897 393 031

331 274 321 691 319 259 286 449 463 911 653 002 577 615 718 009 693 216 648 721 678 055 749 031 815 602

265 473 261 176 264 559 220 292 356 417 407 544 405 543 450 490 564 912 510 520 543 568 592 333 614 724

59 560 52 947 49 667 62 274 107 494 232 890 160 942 372 944 373 055 141 471 181 555 251 115 274 002

138 210 125 880 118 753 65 580 140 185 190 611 188 375 33 357 33 760 198 718 179 523 179 203 190 621

133 504 142 864 150 840 158 595 216 232 229 501 228 298 311 708 286 402 308 533 316 977 318 714 350 979

331 274 321 691 319 260 286 449 463 911 653 002 577 615 718 009 693 216 648 721 678 055 749 031 815 602

13,2 % 10,9 % 12,6 % 13,3 % 12,0 % 9,0 % 8,8 % 19,3 % 6,5 % 9,5 % 8,3 % 9,2 % 12,4 %

8,9 % 6,0 % 8,4 % 7,2 % 6,3 % 5,3 % 3,4 % 16,1 % 2,2 % 7,9 % 4,2 % 4,5 % 9,0%

3,7 % 2,7 % 4,3 % 3,6 % 3,0 % 2,1 % 0,8 % 10,3 % -1,5 % 3,7 % 1,6 % 1,6 % 5,0 %

13,3 % 8,4 % 10,3 % 8,9 % 9,9 % 10,5 % 6,1 % 30,4 % 3,2 % 10,3 % 5,4 % 6,6 % 12,7 %

14,5 % 9,0 % 11,5 % 8,7 % 9,5 % 10,4 % 3,8 % 46,7 % -5,1 % 10,8 % 4,3 % 5,3 % 16,5 %

40,3 % 44,4 % 47,2 % 55,4 % 46,6 % 35,1 % 39,5 % 43,4 % 41,3 % 47,6 % 46,7 % 42,6 % 43,0 %

15,7 % 9,2 % 10,0 % 10,6 % 12,9 % 12,6 % 9,1 % 42,4 % 2,9 % 5,9 % 5,1 % 7,8 % 14,7 %

32,1 % 35,6 % 38,3 % 21,6 % 35,3 % 13,0 % 20,2 % -0,6 % -5,3 % 29,4 % 27,6 % 18,1 % 19,0 %

163,6 % 176,1 % 183,8 % 141,1 % 159,2 % 120,9 % 142,5 % 99,0 % 89,5 % 163,7 % 158,3 % 135 % 137,8 %

1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 2,0 1,8 1,9 1,4 1,3 1,3 1,5 1,4

2,6 3,7 3,8 3,8 3,8 3,2 4,3 13,4 1,8 6,1 5,0 4,5 5,0

1,0 0,9 0,8 0,4 0,6 0,8 0,8 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,5

477 323 437 351 355 465 176 2 524 -306 643 269 335 1 103

814 762 1 694 420 1 514 1 895 1 911 3 439 -1 387 3 833 -675 1 368 1 263

41 542 90 000 76 000 156 000 30 518 87 425 208 521 94 126 126 775 138 431

32 672 34 687 73 718 3 390 16 573 5 148 13 697 10 455 9 674 92 029 26 568 13 034 32 393

31 349 29 343 65 213 16 159 75 684 94 735 95 550 171 972 -69 352 191 651 -33 568 68 412 63 131

2,8 3,2 3,5 2,0 2,2 1,3 1,8 1,0 0,9 2,4 2,0 1,5 1,5

1,0 1,1 1,8 0,7 0,6 0,2 0,6 0,1 0,2 1,0 0,5 0,4 0,5


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

OMSETNING I MILL. KRONER

1 101,1

1 097,1

1 222,7

1 014,1

1 110,7*

1 047,7

871,5

853,8

592,3

385,0

363,4

436,3

441,3

463,6

493,8

452,6

390,8

373,4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 596

OMSETNING PER ÅRSVERK I TUSEN KRONER

2 581

2 510

2 267

2 246 2 253

2 101

1 899

1 835 1 858

1 743

1 754

1 683

1 606

1 365 1 344 1 372

2 791

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DRIFTSRESULTAT I MILL. KRONER

181,6

88,6

16,0

8,1

24,2

11,5

21,2

41,5

24,2

26,2

25,7

37,1

48,2

37,0

14,6

31,9

26,8

44,4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

BRUTTO DRIFTRESULTAT - EBITDA, I MILL. KRONER

235,6

138,1

35,4

28,0

47,8

36,92 45,9

65,1

49,5 49,3 49,8

70,4

98,5 96,9

66,2

83,0

71,0

96,6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

*Omsetning 2012 er påvirket av forsikringsoppgjør med 55,6 mnok.


351,0

EGENKAPITAL I MILL. KRONER

311,7

286,4

308,5

317,0 318,7

216,2

229,5 228,3

112,9 111,4

119,3

133,5

142,9

150,8

158,6

86,3

84,6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

UTBYTTE I MILL. KRONER

35,0

6,2 5,8 5,8

7,5

10,0 10,0

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3,2

2,9 3,1

0,0 0,0

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANLEGGSINVESTERINGER OG AVSKRIVNINGER

85,1

77,3

Anleggsinvesteringer

Avskrivninger

32,1

19,4

26,1

23,7

42,4

24,9

18,6

25,4

17,8

23,6

36,8

8,3

6,8

25,4

23,1

17,6

24,2

24,8

42,4

25,3

33,3

50,3

50,3

57,2

52,2

77,3

51,3

50,7

55,2

43,8

35,6

51,1

4,1

49,6

45,4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ANTALL ÅRSVERK

524

484

471

282

270,3

318

274,8 266 260 258

352

404

388 379

406 398

213

201

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

BERGENE HOLM INSPIRASJONSPRIS

- EN SUKSESS FOR ALLE PARTER

I 2013 inviterer Bergene Holm AS, for femte år på rad,

«alle som bygger med tre» til å konkurrere om Inspirasjonsprisen.

Vi påberoper oss å ha «Norges mest omfattende og

inspirerende» byggeblogg. Nettopp fordi bloggen består

av de mest inspirerende søknadene til Inspirasjonsprisen.

Inspirasjonsprisen deles ut i fem kategorier: Eksteriørprisen,

interiørprisen, uteromsprisen, barnas trepris og åpen klasse.

Fagjuryen har de siste fire årene mottatt og studert mer

enn 600 søknader og 8000 bilder. Mer enn 1 million kroner

i pengepremier er delt ut til verdige og inspirerende vinnere.

Vi er stolte av at Inspirasjonsprisen har etablert seg som

en ettertraktet og prestisjefylt pris for hus-, hytte- og

hagebyggere og ser frem til å motta nye, flotte

søknader i 2013.

I tillegg mottar både byggherre og byggevarehandel heder

og ære i lokale og sosiale medier.

Vinner av

Uteromsprisen

Hege og Rune

Vinner av

Barnas Trepris

Evensborg


Vinner av

Eksteriorprisen

Tone og

Niels-Harald

Vinner av

Interiorprisen

Tonje og

Alexander


Bergene Holm AS Årsberetning 2012

www.bergeneholm.no

Våre nettsider er tilrettelagt for alle som er interessert i

eller bygger med tre.

Blogg.bergeneholm.no

Vi har rett og slett Norges mest allsidige og

inspirerende byggeblogg.

Facebook.com/bergeneholm

Alle som følger oss på facebook får kunnskap om bransjen

med glimt i øyet.

Youtube.com/bergeneholm

Mange tusen har sett våre filmer om tømmer som

blir til plank og vakre terrasser.


Bergene Holm AS

Postboks 2060 Stubberød, 3255 Larvik

www.bergeneholm.no

More magazines by this user
Similar magazines