Årsrapport LindbakGruppen 2011

lindbak.no

Årsrapport LindbakGruppen 2011

Årsrapport 2011


Innhold

Resultatene for 2011 i ord og tall 4

Styrets beretning 5

Adm. direktør 10

Resultatregnskap 11

Balanse 12

Noter til regnskapet 14

Kontantstrømanalyse 24

Nøkkeltall 25

Revisjonsberetning 26


Resultatene for 2011 i ord og tall

Tall i 1.000 kroner

LindbakGruppen konsern

Salg av maskiner, møbler, kontorrekvisita, programvare og servicetjenester

ga oss en omsetning på 484 672

De solgte varene ble innkjøpt for 257 150

Utgifter til lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter (personalkostnader) var 138 747

De andre utgiftene, slik som husleie, reisekostnader, bilhold, telefon og porto,

salgs- og markedsføringsutgifter, administrasjon m.v. kom seg på 58 195

Avskrivninger på inventar, utstyr, utleiemaskiner og transportmidler er foretatt med 7 294

Finansresultatet kom på 1 118

Overskuddet før skatt ble da 24 404

Firmaskatt for 2011 er avsatt med 7 439

Årsoverskuddet ble 16 965

Omsetning

Resultat før skatt

500

400

300

200

100

0

25

20

15

10

5

0

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

4


Styrets beretning

Virksomheten

LindbakGruppen består av ti driftsselskaper, hvorav ett

i Sverige, som alle jobber med effektivitet og trivsel på

kontorer og i butikker. Selskapene markedsfører kontorutstyr,

kontorinteriør og butikkdata. Konsernets hovedkontor

er i Trondheim.

LindbakGruppen AS er eierselskapet i konsernet, og har

som primærfunksjon å levere administrative tjenester,

økonomi- og regnskapstjenester og felles IT-tjenester.

LindbakGruppen AS er morselskap til 10 datterselskap.

Seks er heleide, mens Kjell Arnesen AS eies med 60 %,

Lindbak Møre AS med 70 %, Lindbak Bergen AS med 75

% og Lindbak Business Solutions AS med 67 %.

Lindbak Retail Systems AS driver utvikling, salg, installasjon

og support av egenutviklede driftsystemer for

detalj handelskjeder og butikker. Kjernevirksomheten

er egenutviklet programvare og tilhørende tjenester

innenfor levering og igangsetting, support og service.

Selskapets mål er å ha de mest fornøyde kundene og

bli den mest interessante applikasjonsleverandør til

detaljhandels kjeder i Skandinavia. LRS har kontorer i Oslo,

Bergen og Trondheim.

Lindbak Retail Systems AB er vårt svenske datterselskap

som utvikler, selger, supporterer og leverer egen produserte

butikkdata applikasjoner til klær og skokjeder i Skandinavia.

Selskapet selger også LRS AS sine applikasjoner og

hadde to store leveranser i 2010 og i starten på 2011.

Selskapet har kontorer i Göteborg og Bollnäs.

Lindbak Distribusjon AS sitt forretningsgrunnlag er

import og distribusjon av kopimaskiner og printere samt

multifunksjonsmaskiner gjennom et bredt forhandlerapparat

i Norge og gjennom konsernets andre selskaper.

Selskapets mål er å være en etterrettelig og dyktig leverandør

av tekno logiprodukter, med spesiell fokus på relasjoner,

kompe tanse, tilgjengelighet og leveringsdyktighet.

Lindbak Distribusjon AS har kontorer i Trondheim og Oslo.

Lindbak Stormarkeder AS har drevet kontorutstyrs butikk

på Tiller utenfor Trondheim siden 1996 under navnet

Binders. I 2010 ble Binderskjeden kjøpt av amerikanske

Staples og endret kort tid etter det navnet til Staples.

Staples er verdens største kontorutstyrkjede med en

omsetning på ca 27 milliarder USD. Vår butikk står for ca

0,023 % av dette!

Lindbak Business Solutions AS er et konsulentselskap som

markedsfører Microsoft sin produktfamilie innenfor virksomhetsstyring

(Microsoft Dynamics AX). Kjernekompetansen

er rådgivning, implementering, programmering

og drifting i forbindelse med innføring av nye administrasjonssystemer

for bedrifter. Det fokuseres særlig på

handels bedrifter og bedrifter med tjenestesalg. LBS har

kontor i Trondheim.

Lindbak Retail Systems

LindbakGruppen AS

Lindbak Office Solutions

Lindbak Business Units

Lindbak AS har som forretningsgrunnlag å selge, levere og

utføre service på produkter og tjenester til det moderne

kontoret. Selskapet har en omfattende produktportefølje,

og omfatter blant annet kontor og møteromsmøbler,

møbler til helseinstitusjoner, teknologiprodukter som kopi

og multifunksjonsmaskiner, samt kontor- og datarekvisita.

Lindbak AS har kontorer i Trondheim, Molde, Namsos,

Kristian sund og Oslo.

Lindbak Retail

Systems AS

Lindbak Retail

Systems AB

Lindbak AS

Kjell Arnesen AS

Lindbak Kontor AS

Lindbak

Stormarkeder AS

Lindbak

Distribusjon AS

Lindbak Business

Solutions AS

Lindbak Møre AS

Lindbak Bergen AS

5


Kjell Arnesen AS ble etablert i Tromsø i 1954. I tillegg til

hovedkontoret i Tromsø har selskapet avdelinger i Harstad

og på Finnsnes. Kundene består primært av offentlige og

private virksomheter i Troms fylke, men bedriften har også

kunder i andre deler av Nord-Norge og på Svalbard.

Selskapets viktigste produktområder er et bredt spekter av

interiør, dokumenthåndteringsløsninger, IKT samt rekvisita

og tilbehør. Bedriftens tilbud omfatter også teknisk service

samt konsulent- og montasjetjenester tilknyttet de enkelte

produktområdene.

Lindbak Kontor AS er vårt salgsselskap for kontormøbler

til markedet i Oslo og omegn. Selskapet selger kontor og

møteromsmøbler til offentlige og private organisasjoner

og bedrifter i fra de samme ledende leverandørene som

vi markedsfører i resten av landet. Selskapet har kontor

sentralt i Oslo sentrum og et stort potensial for vekst.

Lindbak Møre AS er vårt salgsselskap for kontorprodukter

på Sunnmøre. Lindbak Møre har lyktes godt med fokus

på kontormøbler og har hatt flere store leveranser i 2011.

Selskapet er også sterke i kopi/print markedet. Lindbak

Møre har kontorer i Ålesund og Ørsta.

Lindbak Bergen AS er det sist kjøpte datterselskapet som

vi kjøpte 75 % av i november 2011. Selskapet har tre

ansatte og satser på markedsføring av kontor- og dataprodukter.

De holder til i de samme lokalene som Lindbak

Retail Systems AS i Bergen.

risikoen beskjeden også fordi vi har terminsikret en del av

varekjøpet. Over år er dette dessuten et 0 spill.

Storparten av konsernets omsetning skjer på kreditt. Det

foretas grundig kredittsjekk av både nye og gamle kunder.

Mye av omsetningen skjer til offentlige kunder og andre

kunder hvor det er minimal tapsrisiko. I 2011 hadde vi

konstaterte tap på kr. 123 000.

Styret anser konsernets finansielle risiko for å være

beskjeden.

Fortsatt drift

Regnskapet er avlagt med utgangspunkt i forutsetningen

om fortsatt drift.

Personell og arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet i LindbakGruppen for å være

godt. Konsernet har et bredt sammensatt arbeidsmiljøutvalg

som utarbeider en årsrapport om sin virksomhet og

som iverksetter forbedringstiltak. I 2011 har det ikke vært

rapportert om arbeidsulykker.

Sykefraværet i konsernet, inkl. Sverige, ser slik ut:

Korttidsfravær (1-16 dager) 1,4 %

Fravær pga syke barn 0,4 %

Langtidsfravær (over 16 dager) 3,3 %

Samlet 5,1 %

I Norge er fraværet blant kvinner 7,8 %, og for menn 4,4 %.

Finansiell risiko

Konsernet har langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner i forbindelse

med kjøp av andre virksomheter. Det er flytende

rente på gjelden og følgelig en rentekostnadsrisiko, men i

og med at gjelden er svært lav er risikoen liten.

En del av varekjøpet foretas i fremmed valuta, først og

fremst svenske kroner og euro. Det er en risiko knyttet til

om kursen utvikler seg uheldig, men totalt sett er denne

Omsetningsfordeling

Langtidsfraværet er redusert med 1,4 prosentpoeng, men

fortsatt høyt. Vi har som målsetning å redusere fraværet

ytterligere.

Alle medarbeidere deltar i omfattende personalforsikringsordninger

med kollektiv pensjon, gruppeliv, yrkesskade og

reiseforsikring. Den kollektive pensjonsforsikringen ble på

tampen av året omgjort fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert

ordning. I 2011 var det i gjennomsnitt 232

årsverk tilsatt i konsernet, en nedgang på 6 i forhold til

året før.

25%

7%

13%

13%

42%

Kontor- og datarekvisita

Kontormøbler

Kontormaskiner

Software og tjenester

Dataprodukter

Likestilling

LindbakGruppens funksjoner kan grovt sett deles i salg,

lager, teknisk service/support, programutvikling og kontorarbeid/administrasjon.

Innenfor alle områder arbeider det

både kvinner og menn.

Av totalt 232 årsverk, er det 67 kvinner og 165 menn. I

styret i LindbakGruppen AS sitter kun aksjonærene, som

begge er menn.

6


I datterselskapene som har flere enn 30 medarbeidere

(Lindbak AS, Lindbak Retail Systems AS og Kjell Arnesen

AS), er det henholdsvis fire, seks og tre medlemmer

i styret. I Lindbak er det én kvinne, i LRS er det ingen

kvinner og i Kjell Arnesen er det én kvinne med i styret.

Lønnsgjennomsnittet for kvinner er lavere enn for menn.

Dette skyldes først og fremst en lavere lederandel.

Selskapet har en policy om at det ikke skal forekomme

forskjellsbehandling grunnet kjønn. Tilsvarende skal det

ikke diskriminieres som følge av nedsatt funksjonsevne,

nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn.

100

90

80

70

60

% 50

40

30

20

10

0

Gjenvinningsgrad av avfall i Trondheim

2008 2009 2010 2011

Ytre miljø

Selskapene i LindbakGruppen markedsfører produkter

som forurenser det ytre miljøet i liten grad. Konsernet er

med i en returordning via El:retur for kasserte produkter.

Ordningen skal trygge en forsvarlig destruering og

gjenbruk av kassert datautstyr.

Virksomheten er ellers preget av oppsøkende aktiviteter

mot kunder, og vi har følgelig en viss miljøbelastning

knyttet til reisevirksomhet og transport av varer.

De fleste datterselskaper og avdelingskontorer er sertifisert

som Miljøfyrtårn og det jobbes aktivt med å gjøre

belastningen på miljøet mindre. Vårt miljøarbeid konsentreres

om tre områder; avfall, energiforbruk og reduksjon

i reisevirksomheten.

Virksomheten i Trondheim (omfatter flere selskaper) har

hatt en god utvikling innenfor avfallshåndtering og energiforbruk.

Vi har jobbet aktivt med å redusere mengden restavfall og

mens det i 2009 ble gjenvunnet 72 % av avfallet, økte det

til 76 % i 2010 og til 78 % i 2011. Se tabell.

Det årlige energiforbruket svinger med gjennomsnittlig

utetemperatur år for år, men vi ser en helt tydelig trend til

at det totale energiforbruket går ned, og det har aldri vært

så lavt som i 2011 hvor vi for første gang siden vi startet

målingene forbrukte under en million kilowattimer. (937

000 kwt for alle bygg i Trondheim).

Showrommet til Lindbak Kontor i Oslo.

7


Videre hadde selskapet netto finansutgift på kr. 570 000

slik at ordinært resultat før skatt ble 10,7 millioner kroner.

Lindbak Distribusjon AS fikk en omsetning på 15,4 millioner

kroner, så godt som tilsvarende med 2010. Resultatet før

skatt ble 481 000 kroner, en nedgang på ca 50 000 kroner,

sammenlignet med året før. Kopimaskinmarkedet i Norge

har vært helt flatt også i 2011, og i lys av det, samt at

selskapet satser ved å ansette en senior salgsressurs i

Oslo, er resultatene tilfredsstillende.

Henning Nybo, Direktør Salg og forretningsutvikling i LRS Norge

på Easyfairs.

Vi måler også drivstofforbruket på våre vare- og lastebiler

og gjennomsnitt forbruk sank fra 1,46 liter pr. mil i 2009

til 1,37 liter pr. mil i 2010. I 2011 hadde vi et snittforbruk

på 1,33 liter pr. mil.

Bedriftene i konsernet har investert i videokonferanse utstyr

på åtte ulike steder for å kunne redusere bruken av

flyreiser. Det føres ikke statistikk over sparte flyreiser, men

det antas at antallet er betydelig.

Årsregnskapet

LindbakGruppen hadde en konsernomsetning i 2011

484,6 millioner kroner, som er en økning på 37,6 millioner

sammenlignet med 2010. Resultatet før skatt endte på

kr. 24,4 millioner kroner, mot kr. 24,7 millioner i 2010.

Egenkapitalen i Lindbak Gruppen AS er på 48,7 millioner

kroner, eller 74% egenkapitalandel. Den frie egen kapitalen

er 42 millioner kroner.

Lindbak Retail Systems AS hadde en nedgang i omsetningen,

fra 129 millioner kroner til 109 millioner. Års overskuddet før

skatt økte fra 5,7 millioner kroner til 8,3 millioner. Sel skapets

datterselskap LRS AB i Sverige, reduserte omsetningen fra

45 til 30 millioner svenske kroner og fikk et underskudd

på 6 millioner svenske kroner. Av viklingskostnadene i forbindelse

med stengingen av Stockholmskontoret er i sin

helhet belastet regnskapet i 2011.

Lindbak AS hadde en økning i omsetningen fra 133,2

millioner kroner, til 137,5 millioner. Det var et nok godt år

for kontormøbelvirksomheten i Trondheim, hvor vi ytterligere

befestet vår sterke stilling. Driftsresultatet ble 7,1

millioner kroner, som er en økning på 10 % i forhold til året

før. Lindbak AS er morselskap for flere selskap i Lindbak

Office Solutions og ble tilført utbytte på kr. 4,2 millioner.

Lindbak Stormarkeder AS omsatte i 2011 for 34,6 millioner

kroner, en økning på ca. 6 % fra 2010. Overskuddet før skatt

kom på 5,2 millioner kroner, mot 4,3 millioner året før.

Lindbak Business Solutions AS hadde driftsinntekter på 5,5

millioner kroner i 2011, mot 6,6 millioner i 2010. Resultat

før skatt ble 762 000 kroner, en nedgang fra kroner 1 366

000 i 2010.

Kjell Arnesen AS hadde en omsetning på 125,5 millioner

kroner, en økning på over 50 % fra 2010. Halvparten av

økningen skyldes møbelleveranser til Det norske Forsvaret

gjennom en ny avtale som ble inngått våren

2011. Resultatet før skatt ble svært godt, og endte på 9,3

millioner kroner, mot 5,4 millioner i 2010.

Lindbak Kontor AS hadde en nedgang i omsetningen på

ca 4 % i 2011 og endte på 16,6 millioner. Resultatet ble

ikke tilfredsstillende med et underskudd på ca.1 millioner

kroner, en betydelig forverring i forhold til året før.

Selskapet går inn i 2012 med en økt ordrereserve i forhold

til året før.

Lindbak Møre AS omsatte i 2011 for 29,4 millioner kroner,

en økning på 8,5 % fra året før. Resultatet før skatt ble på

kr. 1,5 millioner, en solid økning fra året før, hvor resultatet

var på 0,5 millioner kroner.

Fremtidig utvikling

Vi håper i 2012 på å passere en halv milliard i omsetning.

Vi er en betydelig aktør i alle de markedene hvor vi satser.

På butikkdata er vi en klar nr. to i Norge, men i og med

at markedet har mange små leverandører og de fleste

kundene har systemer fra andre leverandører har vi mye

ugjort og mulighet for å vokse betydelig i kommende år.

Også på interiørsiden er vi en betydelig leverandør, spesielt

med tanke på at vi pt. ikke er representert i flere av de

største regionene i landet. Vi har også der mye ugjort før

vi får en ønsket markedsandel på landsbasis.

8


Illustrasjonsbilde

Selv om vi er en stor og solid aktør i de markedene hvor vi

satser, må vi oppføre oss som om vi er i angreps posisjon.

Vi må hver dag utfordre oss selv og våre kolleger til å bli

stadig bedre i vår streben etter fornøyde kunder. Fornøyde

kunder er vårt største aktivum. Dette fordi fornøyde

kunder kommer igjen og igjen, og det er mye enklere og

rimeligere å selge mer til en eksisterende kunde, enn å få

nye. Dessuten er det slik at fornøyde kunder også gjør at

vi enklere får nye.

I det øyeblikket hvor vi blir mer opptatt av hvordan vi skal

gjøre ting lett for oss selv fremfor å tenke på kundenes

beste, starter nedturen. Det er alltid kunden og hans

behov, krav og ønsker som skal ligge til grunn for alt vi

foretar oss. Dette har vært vår målsetning i over 50 år og

sørget for at vi er der vi er i dag. Hvis vi etterlever dette

og opptrer som aktive rådgivere for våre kunder, vil vi ha

trygge og gode arbeidsplasser og en suksessfull fremtid.

Resultatdisponering i LindbakGruppen AS

Resultat før skatt 15 125

Skattekostnad 4 240

Årets overskudd 10 885

Styret anbefaler følgende disponeringer:

Avsettes til annen egenkapital 2 885

Avsettes til utbytte 8 000

Sum overføringer 10 885

Trondheim,

31.12.2011

15.03.2012

Styret ønsker å takke alle medarbeidere i LindbakGruppen

for flott innsats i 2011!

Morten Lindbak

Styreleder

Tore Lindbak

Adm.direktør

9


Administrerende direktør

2011 var et godt år for LindbakGruppen. Omsetningen ble rekordhøy og driftsresultatet

er på linje med det beste vi har levert noen gang.

Omsetningen økte med vel 8 %, til 484,6 millioner kroner,

og driftsresultatet økte med ca. 500 000 kroner, til 23,2

millioner. Vi fikk en nedgang i omsetningen i Sverige, mens

veksten i Norge var på formidable 70 millioner kroner.

Kontorutstyrsdivisjonen i Lindbak, som omfatter selskapene

Lindbak, Kjell Arnesen, Lindbak Kontor, Lindbak Møre

og Lindbak Bergen, hadde sterk vekst i 2011. Samlet

omsetning endte på ca 310 millioner kroner.

Lindbak Møre, med kontorer i Ålesund og Ørsta, hadde sitt

første fulle driftsår i konsernet i 2011. Selskapet har fått en

god start og fikk blant annet en fireårig kontormøbelavtale

med Møre & Romsdal fylkeskommune sammen med våre

avdelinger i Molde og Kristiansund.

Fra og med 1. desember overtok vi 75 % av aksjene i Facit

Kontor & Data i Bergen. Selskapet heter nå Lindbak Bergen

og jobber i hovedsak med kopi og IT. De tre ansatte er

samlokalisert med Bergensavdelingen til Lindbak Retail

Systems.

i Stockholm ble lagt ned for å bygge fremtidig vekst fra

Göteborg med støtte fra Bollnäs. Driftsresultatet i Norge

økte med 45 % og selskapet er godt posisjonert til å inngå

flere større kontrakter med fornøyde og engasjerte kunder.

I LindbakGruppen forventer vi et svært aktivt 2012, med

nye driftsenheter inn i konsernet og lansering av flere

nye produkter. Vi har vekstmuligheter både i eksisterende

markeder og i eksisterende produktportefølje, men vi

vil også fortløpende vurdere et tett samarbeid med nye

aktører i bransjen.

Vi jobber med mange forbedringsområder. Det er aktiviteter

som tar sikte på å øke kundetilfredsheten ytterligere

hos våre kunder, det er aktiviteter for å skaffe stadig flere

kunder, og det er aktiviteter for å drive de interne prosessene

enda bedre og mer rasjonelt.

Følg med. Arbeid pågår!

Noen dager før jul undertegnet vi avtale om å overta kopi/

print-virksomheten til Toshiba i Norge, med virkning fra

og med 1. februar 2012. Virksomheten har egne kontorer

i Oslo og Stavanger og forhandlere rundt om i landet.

Denne avtalen styrker LindbakGruppen innenfor kopi/

print-området og øker vår geografiske tilstedeværelse.

Det største virksomhetsområdet innenfor kontorutstyr er

kontor møbler. Det står for om lag 60 % av divi sjonens

omsetning og gjør oss til Norges 4. største leverandør av

kontormøbler, og med en geografisk tilstedeværelse på

linje med de to største i bransjen.

Lindbak Retail Systems er en av Nordens ledende frittstående

leverandører av forretningskritiske IT-løsninger

til detaljhandelen. Denne posisjonen ble ytterligere

forsterket i 2011 med betydelige investeringer i videreutvikling

av våre kunder for å sikre fornøyde og engasjerte

kunder som også er en av grunnpilarene i vår nye strategi.

Parallelt med dette har organisatoriske grep blitt iverksatt

som følge av svak utvikling i det svenske markedet, noe

som resulterte i en konsolidering i Sverige hvor kontoret

10


Resultatregnskap

NOK 1 000

MORSELSKAP KONSERN

2010 2011 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2011 2010

21 098 21 451 2 Salgsinntekt 479 540 439 330

741 163 Annen driftsinntekt 5 132 7 699

21 839 21 614 Sum driftsinntekter 484 672 447 029

562 799 Varekostnad 257 150 230 413

8 616 9 051 3,14 Lønnskostnad 138 747 132 974

1 017 694 4 Avskrivninger 7 294 7 199

12 324 10 278 3 Annen driftskostnad 58 195 53 702

22 519 20 822 Sum driftskostnader 461 386 424 288

-680 792 Driftsresultat 23 286 22 741

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

15 248 13 483 Inntekt på investering i datterselskap - -

- - 5 Resultat av investering i tilknyttet selskap 16 -53

- 504 Renteinntekt fra foretak i samme konsern - -

978 515 Annen finansinntekt 2 304 3 123

216 - 6 Verdiendring av markedsbaserte finansielle

- 216

omløpsmidler

-220 -169 Annen finanskostnad -1 202 -1 355

16 222 14 333 Netto finansresultat 1 118 1 931

15 542 15 125 Ordinært resultat før skattekostnad 24 404 24 672

2 912 4 240 12 Skattekostnad på ordinært resultat 7 439 7 076

12 631 10 885 Ordinært resultat 16 965 17 596

12 631 10 885 ÅRSRESULTAT 16 965 17 596

Minoritetenes andel av årsresultatet 3 191 2 192

Majoritetens andel av årsresultatet 13 774 15 404

OVERFØRINGER

4 631 2 885 Avsatt til annen egenkapital

8 000 8 000 Avsatt til utbytte

12 631 10 885 Sum overføringer

11


Balanse

NOK 1 000

MORSELSKAP KONSERN

2010 2011 NOTE EIENDELER 2011 2010

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

- 153 12 Utsatt skattefordel 4 005 1 653

- - 4 Goodwill 13 046 13 450

- 153 Sum immaterielle eiendeler 17 051 15 103

Varige driftsmidler

1 303 1 158 4,13 Driftsmidler, inventar, utleiemaskiner o.l 8 372 8 452

1 303 1 158 Sum varige driftsmidler 8 372 8 452

Finansielle anleggsmidler

9 376 9 376 5 Investering i datterselskap - -

16 814 15 132 11 Lån til foretak i samme konsern - -

- - 5 Investering i tilknyttet selskap 273 229

1 714 11 714 6 Investering i andre aksjer og andeler 11 714 1 714

690 128 10 Pensjonsmidler 1 477 4 216

28 594 36 350 Sum finansielle anleggsmidler 13 464 6 159

29 897 37 661 Sum anleggsmidler 38 887 29 714

Omløpsmidler

- - 7,13 Varer 24 561 23 635

Fordringer

668 471 11,13 Kundefordringer 71 752 66 906

19 240 17 400 11,13 Andre fordringer 10 370 5 943

19 908 17 871 Sum fordringer 82 122 72 849

Investeringer

1 778 - Markedsbaserte aksjer - 1 778

1 778 - Sum investeringer - 1 778

14 350 9 968 13 Bankinnskudd, kontanter o.l. 41 371 36 031

36 036 27 839 Sum omløpsmidler 148 054 134 293

65 932 65 500 SUM EIENDELER 186 941 164 007

12


MORSELSKAP KONSERN

2010 2011 NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2011 2010

Innskutt egenkapital

400 400 8,9 Aksjekapital ( 800 aksjer á kr 500 ) 400 400

400 400 Sum innskutt egenkapital 400 400

Opptjent egenkapital

45 427 48 312 9 Annen egenkapital 64 295 58 534

45 427 48 312 Sum opptjent egenkapital 64 295 58 534

Minoritetsinteresser 5 336 5 158

45 827 48 712 Sum egenkapital 70 031 64 092

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

33 - 12 Utsatt skatt - -

- - 10 Pensjonsforpliktelser 345 468

33 - Sum avsetninger for forpliktelser 345 468

Annen langsiktig gjeld

1 000 - 13 Gjeld til kredittinstitusjoner 4 523 2 960

1 000 - Sum annen langsiktig gjeld 4 523 2 960

Kortsiktig gjeld

4 955 - 13 Gjeld til kredittinstitusjoner - -

1 172 2 555 11 Leverandørgjeld 37 830 30 664

3 070 4 425 12 Betalbar skatt 9 791 7 966

646 643 Skyldige offentlige avgifter 19 424 17 868

8 000 8 000 Foreslått utbytte 10 662 10 306

1 228 1 165 Annen kortsiktig gjeld 34 335 29 683

19 072 16 788 Sum kortsiktig gjeld 112 042 96 487

20 105 16 788 Sum gjeld 116 910 99 915

65 932 65 500 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 186 941 164 007

Trondheim,

31.12.2011

15.03.2012

Morten Lindbak

styreleder

Tore Lindbak

styremedlem og adm. direktør

13


Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven

av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Konsolideringsprinsippper

Konseregnskapet omfatter LindbakGruppen AS med datterselskaper,

hvor konsernet har makt til å styre enhetens

finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved eierskap

direkte eller indirekte med mer enn 50% av den stemmeberettigede

kapital. Nyervervede datterselskap er medtatt

fra det tidspunkt kontroll oppnås, og avhendede datterselskap

er tatt med fram til kontroll opphører. Konsernregnskapet

er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper

for like transaksjoner i alle selskaper som inngår i konsernregnskapet.

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende

mellom selskaper i konsernet er eliminert.

Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet

etter oppkjøpsmetoden. Dette innebærer at det oppkjøpte

selskapets eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi på

kjøpstidspunktet, og eventuell merpris ut over dette klassifiseres

som goodwill. For deleide datterselskaper er kun

LindbakGruppen’s andel av goodwill inkludert i balansen.

Investeringer i selskaper hvor konsernet har betydelig

innflytelse, men ikke kontroll (tilknyttede selskaper),

behandles etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

Betydelig innflytelse foreligger normalt når konsernet

eier fra 20 til 50 prosent av den stemmeberettigede

kapitalen. Andelen av resultatet er basert på resultatet

etter skatt i det selskapet hvor man har investert med

fradrag for interne gevinster og eventuelle avskrivninger

på merverdi som skyldes at kostpris på aksjene var høyere

enn den ervervede andelen av balanseført egenkapital.

I resultatregnskapet er resultatandelen vist under finansposter,

mens eiendelene i balansen er vist under finansielle

anleggsmidler.

Konsernet LindbakGruppen AS

Konsernet LindbakGruppen AS har i 2011 kjøpt 75% av

aksjene Lindbak Bergen AS og de resterende 20% av

aksjene i Lindbak Kontor AS, slik at Lindbak Kontor AS

er ett 100% heleid datterselskap fra 2011. Aksjene er i

Lindbak Bergen AS er kjøpt av Lindbak Distribusjon AS,

mens aksjene i Linbak Kontor AS er kjøpt av Lindbak AS.

Se note 5 for ytterliger opplysninger

Konsernregnskapet består av:

- LindbakGruppen AS Morselskap

- Lindbak AS 100%

- Lindbak Kontor AS 100%

- Lindbak Møre AS 70%

- Kjell Arnesen AS 60%

- Lindbak Stormarkeder AS 100%

- Lindbak Retail Systems AS 100%

- Lindbak Retail Systems AB 100%

- Lindbak Distribusjon A 100%

- Lindbak Bergen AS 75%

- Lindbak Business Solutions AS 67%

Minoritetsinteresser

Minoritetsinteressenes andel av resultatet etter skatter er

vist som egen linje etter konsernets årsresultat.

Minoritetens andel av egenkapitalen er vist som egen

linje under konsernets egenkapital.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av

eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som

omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et

år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av

kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt

til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag

for planmessige avskrivninger. Dersom virkelig verdi av

anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet

forventes ikke å være forbigående, er det foretatt

nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med

begrenset økonomisk levetid avskrives lineært over den

økonomiske levetiden.

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og

virkelig verdi.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til

pålydende beløp.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til

balansedagens kurs.

14


Immaterielle eiendeler

Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler,

herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres

når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske

for delene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og

anskaffelseskost kan måles pålitelig.

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført

til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt

ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost

når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid

avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives

til virkelig verdi dersom de forventede økonomiske fordelene

ikke dekker balanseført verdi.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskaper er balanseført til anskaffelseskost.

Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi

dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og

konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som

inntekt på investeringer i datterselskap.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og

kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig

innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er

balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives

til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være

forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres

som annen finansinntekt.

Varer

Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto

salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til

pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell

vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd

og andre betalingsmidler med forfallsdato som

er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Garantier og servicearbeid

Ved salg er hele salgsprisen, inklusive den delen som

gjelder fremtidige garanti- og serviceytelser, tatt til inntekt

på salgstidspunktet.

Pensjoner

Ved regnskapsføring av pensjon som er ytelsesplan, kostnadsføres

forpliktelsen over opptjeningstiden i henhold til

planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode tilsvarer

planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige av

opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden.

Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger

etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær

opptjening.

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger

amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i

den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen

og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av

planendringer med tilbakevirkende kraft som ikke er betinget

av fremtidig ansettelse, innregnes i resultatregnskapet

umiddelbart. Planendringer med tilbakevirkende kraft

som er betinget av fremtidig ansettelse, fordeles lineært

over tiden frem til ytelsen ikke lenger er betinget av fremtidig

ansettelse. Netto pensjonsforpliktelse er differansen

mellom nåverdien av pensjonsforpliktelsene og verdien

15


av pensjonsmidler som er avsatt for betaling av ytelsene.

Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Måling av

pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler gjennomføres på

balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene, og

er beregnet av netto faktisk underfinansiering.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig

resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner

er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av

betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt)

og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt

på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i

henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel

er presentert netto i balansen.

Offentlige tilskudd

Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten

det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.

Inntekter

Ved varesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både

risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette

vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden.

Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på

transaksjonstidspunktet.

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav

på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt

med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med

verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme

periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er

en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes

fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige

unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er

aktuelt.

Funksjonell valuta

Dersom ikke annet er nevnt er alle beløp oppgitt i

NOK 1 000.

Bjørn Reidar Lehn laster inn nye kopimaskiner i Trondheim.

16


Note 2 Salgsinntekt

Morselskap Konsern

2010 2011 2011 2010

Pr virksomhetsområde:

- - Salg av IT-relaterte varer og tjenester 136 889 164 034

21 098 21 451 Salg av andre varer og tjenester 342 651 275 296

21 098 21 451 Sum 479 540 439 330

Pr geografisk marked:

20 294 20 592 Norge 454 320 377 837

804 859 Sverige 25 005 59 194

- - Danmark - 2 299

- - Andre land 215 -

21 098 21 451 Sum 479 540 439 330

Note 3 Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnad

Morselskap

Konsern

2010 2011 2011 2010

6 465 6 448 Lønn 110 207 107 895

964 989 Arbeidsgiveravgift 17 357 16 593

665 1 191 Pensjonskostnader 6 362 4 299

522 423 Andre ytelser 4 821 4 187

8 616 9 051 Sum 138 747 132 974

12 13 Gjennomsnittlig antall årsverk 233 238

Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse

Daglig leder 993 10

Styret - -

Det er ingen resultatbasert lønn for daglig leder.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Revisor

Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik, beløp er ekskl. mva:

Morselskap

Konsern

2010 2011 2011 2010

41 43 Lovpålagt revisjon 379 390

75 53 Annen bistand 239 253

17


Note 4 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Morselskap

Ikke avskrivbare

Driftsmidler,

driftsmidler inventar ol SUM

Anskaffelseskost 01.01.11 502 4 944 5 446

Tilgang kjøpte driftsmidler - 558 558

Avgang - -1 251 -1 251

Anskaffelseskost 31.12.11 502 4 251 4 753

Akkumulerte avskrivninger 31.12.11 - 3 595 3 595

Bokført verdi pr. 31.12.11 502 656 1 158

Årets avskrivninger - 694 694

Økonomisk levetid

3-5 år

Avskrivningsplan

Lineær

Konsern

Immaterielle eiendeler Goodwill Goodwill Goodwill Goodwill

Lindbak Lindbak Goodwill Kjell Lindbak

Bergen AS Kontor AS LRS AB Arnesen AS Møre AS SUM

Anskaffelseskost 01.01.11 - 6 056 7 149 6 373 3 515 23 093

Tilgang 826 1 828 - - - 2 654

Avgang - - - - - -

Anskaffelseskost 31.12.11 826 7 884 7 149 6 373 3 515 25 747

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.11 9 3 001 4 693 4 449 549 12 701

Bokført verdi pr. 31.12.11 817 4 883 2 456 1 924 2 966 13 046

Årets avskrivninger 9 919 894 797 439 3 058

Økonomisk levetid 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Goodwillavskrivning over 8 år er vurdert utfra forventet fremtidig inntjening.

Varige driftsmidler Ikke avskrivbare Driftsløs. inventar,

driftsmidler utleiemaskiner ol sUM

Anskaffelseskost 01.01.11 620 32 704 33 324

Tilgang kjøpte driftsmidler 32 4 855 4 887

Avgang - 6 083 6 083

Anskaffelseskost 31.12.11 652 31 476 32 128

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.11 - 23 756 23 756

Bokført verdi pr. 31.12.11 652 7 720 8 372

Årets avskrivninger - 4 236 4 236

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

3-5 år

Lineær

18


Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Firma ansk.- Forretnings- Stemme og Egen kapital Resultat Bokført verdi

tidspunkt kontor eierandel 31.12.2011 2011 i morselskap

Lindbak Stormarkeder AS 2000 Trondheim 100 % 1 172 3 723 1 209

Lindbak AS 2000 Trondheim 100 % 22 222 8 890 6 646

Lindbak Retail Systems AS 1994 Trondheim 100 % 9 271 6 114 50

Lindbak Distribusjon AS 2001 Trondheim 100 % 955 341 1 324

Lindbak Business Solutions AS 2006 Trondheim 67 % 1 602 547 147

Kjell Arnesen AS 2006 Tromsø 60 % 8 652 6 729

Lindbak Kontor AS 2008 Oslo 100 % 2 907 -730

Lindbak Møre AS 2010 Ålesund 70 % 3 708 1 069

Lindbak Bergen AS 10.11.11 Bergen 75 % 891 -100

Lindbak Retail Systems AB 2006 Sverige 100 % 231 -5 226

9 376

Aksjene i Kjell Arnesen AS, Lindbak Kontor AS og Lindbak Møre AS er eid av Lindbak AS

Aksjene i Lindbak Retail Systems AB er eid av Lindbak Retail Systems AS

Aksjene i Lindbak Bergen AS er eid av Lindbak Distribusjon AS

Lindbak AS kjøpte seg opp fra 80% til 100% av aksjene i Lindbak Kontor AS i mai 2011

Konsern

Investering i tilknyttet selskap

polygon Software AS

34 %

Opprinnelig anskaffelseskost 749

Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 27

Goodwill 721

Nedskrivning goodwill 2010 -721

Inngående balanse 01.01.11 229

Andel årets resultat 16

Andre endringer 28

Utgående balanse 31.12.11 273

Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak

Morselskap og konsern ansk.kost Balanseført verdi

Anleggsmidler:

YAHolding ASA 3 020 1 673

Havsten Gård II AS 5 000 5 000

Tungasletta Utvikling AS 5 000 5 000

Andre aksjer 41 41

Sum anleggsmidler 13 061 11 714

Note 7 Varer

Morselskap

Konsern

2010 2011 2011 2010

- - Råvarer - -

- - Varer under tilvirkning - -

- - Handelsvarer 24 561 23 635

- - Sum 24 561 23 635

19


Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i morselskapet pr 31.12.11 består av følgende:

antall Pålydende Bokført

Aksjer 800 500 400 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.11 var:

aksjer Eierandel Stemmeandel

Shelter AS 400 50 % 50 %

Lindbank AS 400 50 % 50 %

Sum 800 100 % 100 %

Note 9 Egenkapital

Morselskap

aksjekapital Annen EK sum

Egenkapital 01.01.11 400 45 427 45 827

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat - 10 885 10 885

Utbytte - -8 000 -8 000

Egenkapital 31.12.11 400 48 312 48 712

Konsern

Egenkapital 01.01.11 64 092

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat 16 965

Utbytte, inkl minoritetens utbytte -10 662

Minioritetens andel ved oppkjøp av datterselskap 225

Oppkjøp av minoritetens andel i Lindbak Kontor AS -576

Kursdifferanse og andre føringer mot EK -13

Egenkapital 31.12.11 70 031

Note 10 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som

tilfredssstiller kravene i denne loven.

Fire av datterselskapene har hatt en innskuddsbasert tjenestepensjon i 2011. Det er kostnadsført premie for den

innskuddsbasert pensjonen på TNOK 1 139.

Selskapet og 6 datterselskap har en pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak

avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.

Forpliktelsen er dekket gjennom et forsikringsselskap. Den 31.12 gikk alle ansatte i selskapet og i de 5 datterselskap over fra

denne ordningen og inn på innskuddsbasert pensjonsordning.

Ved overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fikk de ansatte med seg en fripolise. Etter at de ansatte hadde fått med seg

fripolise, ble midlene som var igjen i den gamle ordningen overført innskuddsfond.

20


Morselskap

Sikrede kollektive

Konsern

Sikrede kollektive

2010 2011 Pensjonskostnad 2011 2010

319 382 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4 005 3 577

294 300 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 2 201 2 164

65 114 Amortisering av estimeringstap/gevinst 587 418

-204 -203 Avkastning på pensjonsmidler -1 159 -1 512

58 68 Arbeidsgiveravgift 637 558

- 375 Oppgjør av pensjonsavtale 31.12.2011 -453 -

532 1 036 Netto pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift 5 818 5 205

Morselskap

Sikrede kollektive

Konsern

Sikrede kollektive

2010 2011 Pensjonsforpliktelse/ -midler 2011 2010

-7 086 - Opptjente pensjonsforpliktelser -10 879 -48 795

5 049 - Pensjonsmidler til markedsverdi 8 461 36 044

-2 037 - Netto pensjonsforpliktelse -2 418 -12 751

3 014 - Ikke resultatført virkning av estimatavvik 3 046 18 654

-287 - Arbeidsgiveravgift -179 -1 687

690 - Netto pensjonsmidler (sikret ordning) 449 4 216

- 128 Innskuddsfond (usikret ordning) 1 028 -

690 128 Balanserført pensjonsmidler (sikret og usikret ordning) 1 477 4 216

Økonomiske forutsetninger:

4,6 % 3,9 % Diskonteringsrente 3,9 % 4,6 %

5,4 % 4,8 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,8 % 5,4 %

4,0 % 4,0 % Forventet lønnsregulering 4,0 % 4,0 %

3,8 % 3,8 % Forventet G-regulering 3,8 % 3,8 %

1,3 % 1,3 % Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 1,3 % 1,3 %

14,1 % 14,1 % Arbeidsgiveravgift sats 14,1 % 14,1 %

Aktuarmessige forutsetninger:

K2005 K2005 Anvendt dødlighetstabell K2005 K2005

IR02 IR02 Anvendt uføretariff IR02 IR02

Fra 8%

til 0%

Fra 8%

til 0%

Frivillig avgang før 51 år Fra 8%

til 0%

Fra 8%

til 0%

0 % 0 % Frivillig avgang etter 51 år 0 % 0 %

AFP

Datterselskapet Kjell Arnesen AS har i tillegg en AFP-ordning. Forpliktelse på den gamle AFP-ordningen er 31.12.11 på TNOK 345,

mens den var på TNOK 468 pr 31.12.2010.

21


Note 11 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Andre fordringer

Kundefordringer

2011 2010

2011 2010

Kortsiktig 13 483 15 248

Foretak i samme konsern 419 604

Langsiktig 15 132 16 814

Sum 419 604

Sum 28 615 32 062

Leverandørgjeld

2011 2010

Foretak i samme konsern 526 342

Sum 526 342

Note 12 Skattekostnad

Morselskap Konsern

2010 2011 Årets skattekostnad fremkommer slik: 2011 2010

3 070 4 425 Betalbar skatt 9 791 7 966

-159 -185 Endring i utsatt skatt -706 -890

2 912 4 240 Skattekostnad ordinært resultat 9 085 7 076

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:

15 542 15 125 Årsresultat før skatt 24 404 24 672

4 352 4 235 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 6 833 6 908

Skatteeffekten av følgende poster:

23 30 Ikke fradragsberettigede kostnader 81 70

-416 -1 Ikke skattepliktige inntekter (utbytte, skattefunn mv) -147 -404

- - Konsernavskrivning av goodwill 856 716

- - Effekt av ikke bokført utsatt skattefordel -183 -256

-1 047 -24 Konsernbidrag uten skatteeffekt - -

- - Skatt på fritaksmodellen (3 % inntekt) - 45

- - Andre poster (kursdifferanse, konsernposter) -1 -3

2 912 4 240 Skattekostnad 7 439 7 076

18,7% 28,0% Effektiv skattesats 30,5% 28,7%

Morselskap

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring, og skatteeffekten av disse:

2011 2010

Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Driftsmidler 780 - 727 -

Pensjonsmidler - 127 - 690

Gevinst og tapskonto - 107 - 134

Inntektsført avsatt utbytte - - - 20

Sum 780 234 727 844

28 % utsatt skatt 153 - - 33

22


Konsern

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

2011 2010

Fordel Forpliktelse Fordel Forpliktelse

Driftsmidler 4 093 - 3 574 -

Pensjonsmidler - 1 476 - 4 215

Fordringer 647 - 492 -

Varer 4 302 - 5 294 -

Gevinst og tapskonto - 107 - 134

Pensjonsforpliktelser 345 - 469 -

3% av inntektsført avsatt utbytte fra datterselskap - - - 146

Regnskapsmessig avsetning 618 - 570 -

Underskudd til fremføring 5 880 - 654 -

Sum 15 885 1 583 11 053 4 495

Utsatt skattefordel 4 005 - 1 836 -

Ikke balanseført utsatt skattefordel - - -183 -

Balanseført 28% netto utsatt fordel 4 005 - 1 653 -

Utsatt skattefordel er innarbeidet under forutsetning om fremdtidig inntekt.

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v.

Det er etablert 3 ulike konsernkontoer i Fokus Bank. Selskapene Lindbak Retail Systems AS og Lindbak Retail Systems AB

inngår i en konsernkonto. LindbakGruppen AS, Lindbak Business Solutions AS, Lindbak Distribusjon AS og Lindbak Stormarkeder

AS i inngår i en annen konsernkonto og Lindbak Kontor AS, Lindbak AS og Lindbak Møre AS i den siste konsernkontoen.

Selskapene som er med i de ulike konsernkontosystemene har stilt sikkerhet den til enhver tid totale gjeld til de selskapene

som er med i de ulike konsernkontoene.

Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for gjeld

Morselskap Konsern

2010 2011 Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.: 2011 2010

5 955 - Gjeld til kredittinstitusjoner 4 523 2 960

5 955 - Sum 4 523 2 960

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld

1 303 1 158 Driftsløsøre 6 857 1 586

19 908 17 871 Fordringer 54 070 72 849

- - Varelager 17 043 23 635

21 211 19 029 Totalt 77 970 98 070

Note 14 Offentlige tilskudd

Konsernet har fått godkjent FoU-prosjekt av Norges Forskningsråd, og har i henhold til skatteloven § 16-40 skattefradrag for

kostnader til forskning og utvikling (FoU-fradrag med tilhørende forskrift).

Tilskudd inngår i posten lønnskostnad med TNOK 281 og andre driftskostnader TNOK 234.

23


Kontantstrømoppstilling

MORSELSKAP KONSERN

2010 2011 2011 2010

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

15 542 15 125 Ordinært resultat før skattekostnad 24 404 24 672

-15 248 -13 483 Resultatandel datterselskaper - -

-4 599 -3 070 Periodens betalte skatt -7 966 -7 280

1 017 694 Ordinære avskrivninger 7 294 7 199

61 562 Pensjonskostnad uten kontanteffekt 2 616 668

- - Resultatandel tilknyttet selskap -16 53

-30 -123 Gevinst ved salg av anleggsmidler -299 -192

- - Endring i varer -926 -2 260

1 378 197 Endring i kundefordringer -4 846 -16 980

-2 453 1 383 Endring i leverandørgjeld 7 166 4 089

-437 53 Endring i andre tidsavgrensninger 1 735 8 973

-4 769 1 338 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 29 162 18 942

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

30 130 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 378 350

-387 -558 Ubetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 887 -4 057

16 814 - Innbetalinger ved salg av aksjer i datterselskap - -

-1 572 1 774 Netto inn- og utbetalinger ved kjøp av markedsbaserte aksjer 1 774 -1 572

- - Kjøp av aksjer i datterselskap -3 905 -6 020

- -10 000 Kjøp av andre aksjer -10 000 -

14 885 -8 654 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -16 640 -11 299

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

- - Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 1 563 -

-2 000 -1 000 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld - -4 678

- 1 681 Innbetalinger fra ytt lån til datterselskap - -

-16 814 - Utbetalinger ved ytt lån til datterselskap - -

4 995 -4 995 Netto endring i kassekreditt - -

-8 000 -8 000 Utbetalinger av utbytte -10 306 -9 232

19 124 15 248 Innbetaling av konsernbidrag - -

-2 695 2 934 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -8 743 -13 910

- - Valutadifferanse og konsernposter -13 58

7 421 -4 382 Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 3 766 -6 209

- - Overtakelse av bankinnskudd mv. ved oppkjøp av datterselskap 1 574 1 971

6 929 14 350 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01. 36 031 40 269

14 350 9 968 Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12. 41 371 36 031

24


Nøkkeltall

Morselskap

Konsern

2009 2010 2011 Kommentar 2011 2010 2009

Rentabilitet

34,3% 24,5% 23,3% 1 Totalrentabilitet 14,6% 16,6% 15,4%

55,1% 35,7% 31,9% 2 Egenkapitalrentabilitet 36,4% 41,2% 40,7%

96,8% 72,2% 70,8% 3 Resultatgrad 5,3% 5,8% 5,3%

0,35 0,34 0,33 4 Kapitalens omløpshastighet 2,76 2,84 2,91

Finansiering

65,7% 69,5% 74,4% 5 Egenkapitalprosent 37,5% 39,1% 37%

Likviditet

1,76 1,89 1,66 6 Likviditetsgrad 1 1,10 1,15 1,15

1,76 1,89 1,66 7 Likviditetsgrad 2 1,32 1,39 1,4

13 800 16 964 11 051 8 Arbeidskapital i 1 000 kr 36 012 37 806 34 446

Kredittider

9 Kundens kredittid 41 dager 38 dager 33 dager

10 Leverandørens kredittid 38 dager 35 dager 34 dager

Lagertid

11 Varer 34 dager 35 dager 35 dager

1. Driftsresultat + finansinntekter / gjennomsnittlig totalkapital

2. Resultat før ekstraord. / gjennomsnittlig egenkapital

3. Driftsresultat + finansinntekter / omsetning

4. Omsetning / gjennomsnittlig totalkapital

5. Egenkapital / totalkapital

6. Omløpsmidler – varbeholdning / kortsiktig gjeld

7. Omløpsmidler / kortsiktig gjeld

8. Omløpsmidler – kortsiktig gjeld

9. (Gjennomsnittlig kundefordringer / salg inkl. mva) x dager

10. (Gjennomsnittlig leverandørgjeld / varekjøp inkl. mva) x dager

11. Antall dager / omløpshastighet

Oddrun Slettahjell Jan Olav Wåde Eva Frøiland

25


Til generalforsamlingen i LindbakGruppen AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for LindbakGruppen AS, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. Selskapsregnskapet og

konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 10 885 000 for morselskapet og

kr 16 965 000 for konsernselskapet og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige

anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet

Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med r egnskapslovens

regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre

utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov,

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og

planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene

avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes

misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av

et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte

regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede

presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon om selskapsregnskapet og vår

konklusjon om konsernregnskapet.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for LindbakGruppen AS avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets og

konsernets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne

datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om

fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for

attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener

vi at styret og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Trondheim 12. mars 2012

ERNST & YOUNG AS

John Christian Løvaas

statsautorisert revisor

26


Layout: Guri Jermstad AS

Trykk: GRØSET

LindbakGruppen AS

www.lindbak.no

OSLO STAVANGER BERGEN ÅLESUND ØRSTA MOLDE KRISTIANSUND TRONDHEIM NAMSOS HARSTAD FINNSNES TROMSØ Göteborg BOLLNÄS

More magazines by this user
Similar magazines