Referanseområder i skog Referanseområder i skog - Skogbrukets ...

skogkurs.no

Referanseområder i skog Referanseområder i skog - Skogbrukets ...

LÆRE MED SKOGEN

Referanseområder i skog

- veileder for praktisk tilrettelegging

«Elevane skal være med på å velja ut eit

referanseområde i nærmiljøet som ei ramme for

leik, aktivitetar og observasjonar».

L´97 - s 206

Skogbrukets

Kursinstitutt


Hva sier læreplanen?

LÆRE MED SKOGEN

«Elevane skal være med på å velja ut eit referanseområde i nærmiljøet

som ei ramme for leik, aktivitetar og observasjonar» L´97 s 206.

Hva innebærer dette ?

• Vektlegging av uteundervisning. For å kunne dra nytte av referanseområdet må

undervisningen tilpasses utesituasjonen. Uteundervisningen krever andre metoder en den

tradisjonelle inneundervisningen.

• Vektlegging av praktiske aktiviteter og opplevelser. God uteundervisning

karakteriseres av å «lære ved å gjøre». Opplevelser og naturglede er grunnlaget for at

elevene selv etterspør kunnskap som gjør undervisningen meningsfylt for elevene.

• Referanseområdene skal følges opp gjennom året. For at elevene skal oppleve

variasjonene gjennom året, må området brukes til flere årstider.

• Utemiljøet skal benyttes tverrfaglig. Referanseområdet skal være et klasserom der alle

fag har sin plass. Eksempelvis norskundervisningen - trening av ordforråd og praktiske

erfaringer som bygger opp under elevenes begrepsapparat. Eller kroppsøving - samordning

av motorikk og sanser ved fysisk aktivitet i terrenget.

• De enkelte områdene bør registreres og systematiseres for opplæring av

naturvitenskaplig tenkemåte. For at elevene skal få et best mulig utbytte av

undervisningen er det en fordel at området er registrert og tilrettelagt. Dette er også

med på å kvalitetsikre og lette forberedelsene for lærerne.

• Avtale med grunneier. Systematisk bruk av et referanseområde i skog går ut over

rammene for fri ferdsel i friluftsloven. Dette innebærer at skolen må etablere en avtale

med grunneier for bruk av området. Avtalen kan være muntlig, men det er en fordel

med en skriftlig avtale. Et utkast til en slik avtale finner du i dette heftet.

Skogbrukets

Kursinstitutt


Hva bør et referanseområde inneholde?

LÆRE MED SKOGEN

Krav til området

• Nærhet til skolen er uvurderlig. For at klassen ikke skal bruke mye tid på transport, bør området ligge så nært skolen som

mulig. Området kan benyttes i en enkelt- eller dobbelttime, noe som forenkler planleggingen vesentlig.

• Variasjon og arealstørrelse er underordnet. For mange skoler vil nærområdene være små og ha liten variasjon. Dette kan

selvsagt være noe problematisk, men tilgjengelighet er viktigere enn variasjon. En mulig løsning er å ha et mer variert område

lenger unna.

Tilrettelegging av området

• Beskrivelse og kartfesting av området. Et minimum av tilrettelegging

må være at skolen tegner inn sitt referanseområde på et kart. Dette gjør det

mulig å forberede uteundervisningen på forhånd, og det gir alle lærerne

kjennskap til hvor området befinner seg. For at elever og lærere skal få

tilhørighet og eierforhold til området, kan en idédugnad legge

grunnlaget for valg av 3 - 5 «poster» med hver sine særegenheter.

Dette kan vær maurtue, plantefelt, gammel skog osv.

• Beskrivelse av arter og spesielle observasjoner ved postene.

Forhåndsregistering ved postene vil gjøre planleggingen enklere.

Hvilke planter er de vanligste, finnes det beitemerker etter rådyr

eller elg, eller er det kulturminner ved posten.

• Tilrettelagte henvisninger til undervisningsmateriell.

Henvisninger til aktuelle læremidler forenkler forberedelsene.

• Hvordan tilrettelegge et klasserom i skogen? En samlingsplass

med gapahuk, benker og fast bålplass, kan bli et klasserom i skogen

som gir uteundervisningen et positivt løft, og skaper trivsel blant

elevene. For å finne fram til de enkelte «postene» i

referanseområdet kan det være aktuelt å sette opp en stolpe,

som markerer et samlingspunkt for elevene.

Skogbrukets

Kursinstitutt


Eksempel på registrering og tilrettelegging...

LÆRE MED SKOGEN

Kart over referanseområdet

Post 1: Plantefelt, gran

Post 2: Furuskogen

Post 3: Hogstfelt, furu

Post 4: Kantsone mot tjernet

Post 5: Bekken

Post 6: Samlingsplass

4

6

5

3

2

1

Skogbrukets

Kursinstitutt


...ved en post i referanseområdet for 5-7 klasse

LÆRE MED SKOGEN

Post nr: 2

Artsregistreringer:

Spesielle registreringer:

Tema: Furuskogen

Furu, røsslyng, tyttebær, blåbær, kvitkrull, reinlav, islandslav

Elgen har beitet på småfuruene i området. Det ligger en kullmilegrop ved de store furuene

rett nord for postmarkeringen.

Furuskog

Furua er et gammelt treslag i Norge. Grana er som rene ungdommen å regne i forhold. Der det vokser gran vil den kunne konkurrere

ut furua på den beste marka fordi grana er et skyggetålende treslag. Grana er imidlertid ikke særlig tørkesterk, og derfor vokser furu

som regel på tørr og skrinn mark.

Ved denne posten finner vi furu av ulik alder. De eldste er trolig rundt 150 år. Litt lenger inn (ved post 3) finner vi også et hogstfelt

av furu, der det er satt igjen noen store frøfuruer som skal gi frø som skal bli ny skog

Henvisninger til aktuelle oppgaver i

Lære med skogen permen:

Min blomsterbok - feltbok

Klassetrinn Elevark nr

5. klasse 6

6. klasse 18

7. klasse 5,6

Elevene lager

sin egen flora

i A-5 format

ved hjelp av kopioriginalene

i

Lære med skogen

permen.

Tverrfaglig bruk av området

Posten er åpen og egner seg meget godt som «klasserom». I norskundervisningen til tilegnelse av større ordforråd og

begrepsapparat i naturbaserte temaer. I samfunnsfagundervisningen brukes området til forståelse for det geologiske grunnlaget for

furuskogen i området, hvordan skogbruksnæring nytter furuskogen, samt den historiske bruken av området. I kroppsøving er

området velegnet til fysisk aktivitet og aktiv trening av motoriske bevegelser i ulent terreng. Posten er et godt utgangspunkt for

bruk av kart og kompass.

Skogbrukets Kursinstitutt


Avtale med grunneier

LÆRE MED SKOGEN

1. Mellom __________________________________________________

Skole

og

__________________________________________________

Grunneier

er inngått følgende avtale om opprettelse av referanseområde i tilknytning til undervisningsprogrammet «Lære med skogen». Referanseområdet

er inntegnet på vedlagte kart for ..................................skog.

2. I skogen merkes poster som tilsvarer faglige emner i “Lære med skogen”. Hvis skogens utvikling fører til at poster må flyttes, eller det blir nødvendig

med nye poster, vil grunneier medvirke til å finne slike. Grunneier bruker området næringsmessig rasjonelt. Før inngrep i området. (ungpleie,

tynning, slutthogst/foryngelse osv), skal grunneier ta kontakt med skolen slik at begge brukerinteresser kan samordnes best mulig.

3. Sti og poster kan merkes permanent så lenge avtalen varer.

Skolen kan merke adkomst fra offentlig veg/allmenn ferdselsåre til referanseområdet. Denne merkingen skjer i samråd med aktuelle grunneiere.

Skolen skal under planlegging og bruk av området gå utenom innmark (åker, eng, beite) og private arealer som gårdstun, hage o l.

Skolen kan tilrettelegge følgende fysiske anlegg i området:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Skolen skal forebygge at elever skader friske trær.

Skolen skal holde referanseområdet fri for søppel.

4. For bruk av åpen ild i referanseområdet gjelder følgende (Stryk det som ikke passer):

a. Offentlige regler skal følges. Ved behov for åpen ild anvises fast bålplass.

eller

b. Åpen ild skal ikke forekomme.

5. Avtalen løper til en av partene sier den opp skriftlig. Minste oppsigelsestid er 6 mnd.

6. Særlige bestemmelser evt tilføyelser:

.....................................................................................................................................................................................................

Kopi av avtalen, samt kart sendes kommunens skogansvarlige/skogbrukssjef som kommunekontakt for «Lære med skogen».

Hver part oppbevarer ett eks.

Sted ................................ Dato ............................

...................................................... ........................................................

Skole Grunneier

Skogbrukets Kursinstitutt


Referanseområdet i undervisningen

LÆRE MED SKOGEN

Bistand til tilrettelegging av referanseområdet

For å få hjelp til tilrettelegging i referanseområdet eller kontakt med grunneier,

ta kontakt med:

• Skogeierlaget i kommunen

• Kommunens skogbrukssjef

• Fylkesskogselskapet

TA ANSVAR FOR FRAMTIDA

bli bevisste/ta hensyn

utvikle holdninger

Pedagogisk hjelpemiddel

Referanseområdet er et pedagogisk hjelpemiddel for skolens

undervisning. For å kunne oppnå best mulige resultater bør

referanseområdet innarbeides i skolens lokale læreplan.

Aktiviteter i referanseområdet bør inngå som en del av skolens

tema- og prosjektundervisning. Skriftlig beskrivelse og

tilrettelegging er viktig dokumentasjon og kvalitetssikring

av undervisningen. En slik dokumentasjon er

også med på å lette forberedelsene for læreren, samt å

sikre kontinuiteten fra år til år.

forstå sammenhenger

være aktiv i/iakta natur

oppleve/bli glad i natur

Miljølæretrappa bygger på positive opplevelser og aktiviteter

Lære med skogen - et hjelpemiddel i miljølære

Lære med skogen er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel. I Lære med skogens læremidler har vi

opplegg fra barnehage til høgskole. I undervisningspermene og temamateriellet finnes en rekke

ideer til tverrfaglig undervisning både ute og inne, samt grunnlag for tema- og prosjektarbeid

tilpasset ulike alderstrinn og emner. Ta kontakt for å få en oversikt over våre læremidler.

Lære med skogen finner du også på internett: www.skogkurs.no/lms

Her finner du bl a oversikt over læremidler, tips om elevaktiviteter, linker til skogsider samt

elevavisen Kongleposten for 5-7 klasse.

Skogbrukets

Kursinstitutt


Materiell - Lære med skogen

LÆRE MED SKOGEN

Undervisningspermer

bestående av elevark, lærerveiledning, hjelpemidler og bakgrunnsstoff

Temamateriell

Fru Pinus - historien om furua kr 158,-

- for barnehagen/småskolen

Herr Sorbus - historien om et rognetre kr 120,-

- for barnehagen/småskolen

Planter og dyr der vi bor kr 80,-

- temaopplegg for mellomtrinnet

Skogen – en fornybar ressurs kr 90,-

- temaopplegg for ungdomstrinnet

Vegetasjonstyper - feltbok kr 95,-

- for lærere og videregående skole

Skogen - miljøtema i lærerutdanningen

- fagbok om skog for lærere kr 150,-

- transparentserie (23 stk) inkl teksthefte kr 940,-

1.-4. klasse kr 690,-

5.-7. klasse kr 780,-

8.-10. klasse inkl prosjekt skogbruk kr 780,-

Viltstell/fiskestell med friluftsliv kr 740,-

www.skogkurs.no/lms

Tekst: Bjørn Helge Bjørnstad Illustrasjoner: Einar Sigstad Layout: Ann Iren Draumås

Lære med skogen Referanseområde i skog - veileder 1 opplag 1998 ISBN 82-7333-105-9

Skogbrukets

Kursinstitutt

More magazines by this user
Similar magazines