11.05.2015 Views

CICERONE

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NORKLIMA<br />

BERGEN. Kan hendelser som jordraset i Bergen i år, unngås med bedre varsling?<br />

Met.no sine målingar blir utført<br />

der folk bur, som regel betyr<br />

det nær havoverflata. Vi veit<br />

at som regel regnar det mest i<br />

fjellet. Såleis fins det overslag<br />

over årsnedbøren på Ålfotbreen<br />

på 5,5 meter i gjennomsnitt<br />

for perioden 1961-90 (Lars<br />

Roald, NVE), medan målingar<br />

for Bergen sentrum viser 2,2<br />

meter for same periode.<br />

I Europa sin regnby nummer<br />

ein, Bergen, har met.no målt<br />

nedbør kvar dag sidan 1861.<br />

Målestaden er flytta; først blei<br />

det målt på Pleistiftelsen, så i<br />

mange år på Fredriksberg og<br />

sidan 1983 på Florida (VpV).<br />

Det er utført homogenitetstestar<br />

for å korrigere for ulike<br />

målestader. Slik har vi ein<br />

måleserie med døgnlege målingar<br />

frå 1861 som representerer<br />

dagens målestad, Florida.<br />

Målingane stadfester ein sterk<br />

auke av nedbøren dei siste<br />

tiåra, ein auke som RegClim<br />

finn vil halde fram.<br />

Målingar av nedbørsintensitet<br />

Det er relativt enkelt å måle<br />

nedbøren gjennom eit døgn om<br />

det ikkje bles for mykje og om<br />

nedbøren kjem som regn. Vi<br />

kan alle kjøpe ein enkel målar<br />

som vi er godt tent med i dei<br />

fleste tilfelle. Slike målingar kan<br />

for eksempel med hell utførast<br />

av skuleklasser i kortare periodar.<br />

I USA er det vanleg at<br />

skular har eigne vêrstasjonar<br />

med meir profesjonelt utstyr.<br />

Å måle intensiteten i nedbøren<br />

på ein automatisk måte<br />

er langt vanskelegare. Regnbyen<br />

Bergen har faktisk ikkje<br />

hatt slike målingar før i det<br />

aller siste. Geofysisk institutt<br />

har no, i samarbeid med Aanderaa<br />

Instruments, sett opp ein<br />

målar som gir målingar kvart<br />

10. minutt (sjå nettstaden web.<br />

gfi.uib.no/veret). Det siste<br />

ekstremvêret var den første<br />

verkelege testen på det nye<br />

instrumentet (figur 1).<br />

Det regna stort sett jamnt<br />

over 18 timar, men figuren viser<br />

fleire svingingar i nedbøren<br />

med periode på omlag 4 timar.<br />

Slike variasjonar har vi aldri<br />

målt tidlegare, og vi undrar på<br />

kva som var årsaka til desse<br />

svingingane. Ei gjetting er at det<br />

er ein ustabilitet knytt til skarpe<br />

frontar. Vi spør oss om vi kan<br />

få stadfesta dette, og om variasjonane<br />

eventuelt kan varslast.<br />

Fleire målingar og<br />

modellutvikling for lokalvarsling<br />

Nedbørmålingar og varsling av<br />

nedbør og temperatur er heilt<br />

nødvendig for å kunne varsle<br />

ulike typar ras og flom i vassdrag.<br />

Kartlegging av nedbørsklima,<br />

nedbørsintensitet gjev<br />

på same måte viktige data for<br />

all arealplanlegging og sikring<br />

“Etter flommen på Austlandet fekk vi ei offentleg<br />

utgreiing. Den kom fram med nye tiltak for å regulere<br />

vatn i vassdraga, men tok ikkje opp hovedproblemet med<br />

varsling av nedbør og smelting av snø.”<br />

Foto: Heiko Junge / SCANPIX<br />

av bygningar og vegar. I eit fjellandskap<br />

som vårt, treng vi å<br />

kartlegge dei store variasjonane<br />

i lokalklimaet. Situasjonen no,<br />

med føreståande klimaendringar,<br />

gjer tida moden for å starte<br />

opp med dette.<br />

Oppgåva krev først og<br />

fremst fleire målingar, der spesielt<br />

intensiteten i nedbøren<br />

må målast. Samstundes må vi<br />

vidareutvikle prognosemodellane<br />

slik at dei kan simulere<br />

nedbøren i fjellandskap. Dette<br />

tyder at vi må utvikle modellar<br />

som varslar korleis lufta strøymer<br />

over terrenget til ei kvar<br />

tid, korleis skyene blir danna<br />

og korleis nedbør blir utløyst<br />

og fell til bakken. Utsiktene for<br />

å få dette til er no store. Når<br />

ein lukkast med slik modellutvikling,<br />

vil lokalvêret kunne<br />

varslast og klimaet kunne<br />

kartleggast ved å kombinere<br />

målingar og simuleringar. I<br />

første omgang kan det opprettast<br />

tette målenett for kortare<br />

periodar, for eksempel over<br />

Bergenshalvøya, for å lære<br />

meir om lokale variasjonar og<br />

for å teste og utvikle prognosemodellane.<br />

Utgreiing nødvendig<br />

Det er alltid slik at samfunnet<br />

prøver å lære av hendingar<br />

med ekstremt vær. Slik kan vi<br />

stå betre rusta neste gong dei<br />

oppstår. Det spesielle med den<br />

siste nedbørssituasjonen er at<br />

liknande situasjonar vil bli meir<br />

vanleg, og at ekstremnedbør vil<br />

bli verre. Det er no svært gode<br />

grunnar til å greie ut kva slags<br />

tiltak som bør settast i verk for<br />

å gardere oss mot følgjene av<br />

ekstremnedbør.<br />

Nyttårsorkanen i 1992 er<br />

den største vêrkatastrofen vi har<br />

hatt i dette landet i moderne<br />

tid, deretter kjem flommen over<br />

Austlandet i 1995. Undersøkingane<br />

etter nyttårsorkanen var<br />

heller få. Nokre bygningsstandardar<br />

blei endra og Meteorologisk<br />

institutt fekk nye rutiner<br />

for varsling av ekstremvêr, men<br />

berre når det gjaldt formidling<br />

til folket. Etter flommen på<br />

Austlandet fekk vi ei offentleg<br />

utgreiing. Den kom fram med<br />

nye tiltak for å regulere vatn i<br />

vassdraga, men tok ikkje opp<br />

hovedproblemet med varsling<br />

av nedbør og smelting av snø.<br />

Etter den siste ekstremnedbøren<br />

og på grunnlag av<br />

resultata frå RegClim meiner<br />

vi tida er inne for å gjere ei<br />

offentleg utgreiing om ekstrem<br />

nedbør som omfattar målingar,<br />

utvikling av modellar, varsling<br />

av flom og ras og rutiner for<br />

formidling av slik informasjon.<br />

I ei slik utgreiing bør ein ta<br />

opp det spesielle problemet vi<br />

har i Norge ved at vêrvarsling,<br />

hydrologi og rasvarsling er skilt<br />

mellom ulike institusjonar som<br />

soknar til ulike departement.<br />

Cicerone 5/2005 • 31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!