Forprosjekt - Høgskulen i Sogn og Fjordane

hisf.no

Forprosjekt - Høgskulen i Sogn og Fjordane

Forprosjektrapport

Fornybar energi

17.02.12

Anne Britt Hugøy

AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG

FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

1.0 Referanseside

TITTEL RAPPORTNR. DATO

Fornybar energi 01 17.02.2012

PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

Hovudprosjekt Ho2-300 Open 13 + vedlegg

FORFATTAR

Anne Britt Hugøy

ANSVARLEG RETTLEIAR

Joar Sande

STYRINGSGRUPPRETTLEIARAR

-Prosjektansvarleg og fagleg rettleiar

OPPDRAGSGIVAR

Høgskulen i Sogn og Fjordane (Hisf)

SAMANDRAG

Etter rådføring med fagleg rettleiar Joar Sande, kom vi fram til at prosjektet skal omhandle

fornybar energi generelt i Noreg samt ei breiare utgreiing i Sogn og Fjordane.

Dette vert ei informativ bachelor oppgåve der utfordringa vert å innhente gode fakta og

utgreiingar om blant anna behov og satsingsområde for fornybar energi, samt utfordringar

knytt til klimaendringane. Prosjektet vil og omhandle økonomi, teknologi og miljø for å skape

gode løysingar.

SUMMARY

After consultation with the academic supervisor Joar Sande, we arrived at the project to deal

with renewable energy in general in Norway as well as a broader statement in Sogn og

Fjordane.

This will be an informative bachelor's thesis in which the challenge will be to obtain good

facts and reports on, among other things, needs and priority areas for renewable energy, and

challenges related to climate change. The project will also address the economics, technology

and environment to create good solutions.

EMNEORD

Ho2-300, Hovudprosjekt, Forprosjekt: Fornybar energi

EMNEORD

Ho2-300, Hovudprosjekt, Forprosjekt: Fornybar energi

Dato: 17.02.2012 Side 2


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

2.0 Innhaldsliste

Innhald

1.0 Referanseside……………………………………………………………………2

3.0 Samandrag……………………………………………………………………….4

4.0 Innleiing…………………………………………………………………………...5

5.0 Problemstilling……………………………………………………………………6

5.1 Bakgrunn……………………………………………………………………..6

5.2 Problemformulering………………………………………………………….6

6.0 Val av løysing…………………………………………………………………….7

7.0 Konklusjon………………………………………………………………………..8

7.1 Hovudmål…………………………………………………………………….8

7.2 Delmål………………………………………………………………………..8

7.3 Effektmål……………………………………………………………………..8

8.0 Organisering……………………………………………………………………..9

9.0 Prosjektadministrasjon…………………………………………………………10

9.1 Framdriftsplan………………………………………………………………10

9.2 Tidsressurs………………………………………………………………….10

9.3 Milepælar……….…………………………………………………………...10

9.4 Møteplan…………………………………………………………………….11

10.0 Budsjett…………………………………………………………………………12

11.0 Figur- og tabelliste………………….…………………………………………13

12.0 Referanseliste…………………………………………………………………13

13.0 Vedlegg…………………………………………………………………………13

Dato: 17.02.2012 Side 3


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

3.0 Samandrag

Denne forprosjektrapporten vil omfatte planlegging av hovudprosjektet, kartlegging av

aktuelle kjelder nasjonalt og lokalt, prosjektmål og forslag til redusering av

klimagassutsleppa i Noreg.

I Noreg kjem nesten all kraftproduksjon frå vannkraft. Fornybar energi er energiressursar

som ein stadig får ny tilførsel av, og er evigvarande. Eksempel er vannkraft, biomasse, vindog

solenergi. Fornybar energi er i stor grad basert på miljøvenlege naturressursar. Ikkjefornybare

energikjelder er til dømes fossile energikjelder som olje, gass og kol. Desse

energikjeldene vil ta slutt når det ikkje vert gjort nye funn. I Noreg er det eit mål å auke

bruken av fornybar energi då det der meir miljøvennleg enn bruk av fossile energikjelder.

Økonomisk vekst og aukande befolkning bidreg til at energibehovet i Noreg stadig aukar.

Derfor vil det og være behov for stadig ny energitilførsel anten via eigen produksjon eller

import. Her verkar etterspørsel etter straum og prisutvikling på ulike typar straum saman, og

om vi greier å effektivisere energibruken meir.

Målet med prosjektet er å legge fram ein rapport som gir ei grundig forståing om kva

fornybar energi er. Vidare vil ein få ei utgreiing om kva ressurstilgang og potensial Noreg- og

Sogn og Fjordane sit med.

Ved å nytte Gantt skjema kan eg ha kontroll og gjere eventuelle justeringar undervegs.

Eg kan kontinuerleg følgje planen, og eg kan enkelt halde oversikt over delmåla i prosjektet.

Det er planlagt å ha møte med fagleg rettleiar kvar 14 dag.

Dato: 17.02.2012 Side 4


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

4.0 Innleiing

Denne forprosjektrapporten er starten på hovudprosjektet våren 2012 ved Høgskulen i Sogn

og Fjordane, avdeling ingeniørfag. Forprosjektet går over 7 veker. Hovudprosjektet utgjer

2/3 av siste semester og tel 20 studiepoeng, med ei berekna arbeidstid på om lag 500 timar

på kvar student.

Etter samtale med fagleg rettleiar Joar Sande, vart det bestemt at eg skal skrive mi bachelor

oppgåve om fornybar energi. Her vil eg ta for meg generelt om emnet, ein oversikt om

korleis Noreg utnyttar dei fornybare ressursane, samt fordjupe meg i fornybar energi i Sogn

og Fjordane. Kva har vi av ressursar i dag, kva er potensialet i dag og i framtida, og kva

kostnadar vil komme med auka tilgang med dagens kunnskap om teknologi og ressursar. Det

har, og vil få ringverknader for miljøet vårt, men i kva grad.

Noreg har som elles i verda ei klimautfordring. Denne kan kraftbransjen i Noreg bidra med å

løyse. Forutsetninga er at Noreg vel å ta i bruk vårt unike ressursgrunnlag for fornybar energi

til å erstatte det fossile forbruket. Fossil energibruk står for 2/3 av norske CO2-utslepp, og

energi står for heile veksten.

Eg valte dette prosjektet fordi det er høgst relevant i tida vi lever i. Dersom tilgangen på

alternative energivarer skal skaffast innanlands, må fornybar energiforsyning utbyggast, eller

effektiviserast. Her på Vestlandet har vi enorme ressursar til produksjon av kraft, men

linjenettet er metta, så her må tiltak til før vi kan produsere i større mengder. Eg synest og

det er spennande å være nabo til Lutelandet AS. Ei lokal bedrift som enno er i oppstartfasen.

Har vore i kontakt med dagleg leiar, som er villig å bidra med informasjon til oppgåva, der

dei blant anna jobbar mykje mot offshore vindkraft. Elles har Sogn og Fjordane fleire

kraftselskap som eg har kontakta og kjem til å nytte meg av lokalt.

Dato: 17.02.2012 Side 5


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

5.0 Problemstilling

5.1 Bakgrunn

Skal dei norske utsleppa reduserast betydeleg, må vi bruke mindre fossil

energi. Her kan dei fornybare energiressursane våre gi gode moglegheiter til

omlegging av energibruken mot ei meir klimavennleg retning.

Auka utbygging av fornybar kraft vil krevje betydelege støtteordningar i form av

nettutbygging, aksept av miljøverknadar og auke i kapasiteten til planlegging,

behandling og utbygging.

5.2 Problemformulering

Dersom berre økonomi skulle bli lagt til grunn, ville all ny

elektrisitetsproduksjon i Noreg komme i form av nye vannkraftverk. Men andre

omsyn vert vektlagt i utviklinga av kraftsystemet, som miljø og industriutvikling,

slik at i tida framover vil det bli bygt ut ein miks av produksjonsteknologiar. Her

vil eg prøve å få kartlagt kva som ligg av utbyggingsplanar både lokalt og

nasjonalt, og utfordringar elles knytt til energieffektivisering og omlegging frå

fossil til fornybar energi.

Dato: 17.02.2012 Side 6


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

6.0 Val av løysing

Fornybar energi er eit stort emne, forsking og testing har vore, og vert prøvd ut i stor

skala. Mykje fagstoff er å finne, og sidan dette er eit informativt prosjekt vil

utfordringa bli å finne dei rette og viktige fakta å skrive om i mitt prosjekt. Vidare vil

eg igjen kontakte dei lokale aktørane i energibransjen som jobbar for dei fornybare

energiressursane i ei klimavenleg retning.

Dato: 17.02.2012 Side 7


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

7.0 Konklusjon

Her vil eg klargjere kva mål eg har for dette prosjektet. Eg vil beskrive det som skal

utgreiast, samt lærdom gjennom prosjektet. Det skal leverast ein ferdigstilt rapport

den 23. Mai 2012.

7.1 Hovudmål

Det skal skrivast ein rapport som skal omhandle fornybar energi i no- og

framtid generelt i Noreg, og meir fordjupa utgreiing i fylket vårt Sogn og

Fjordane.

7.2 Delmål

Utgreiing om dei ulike typane av fornybar energi.(vannkraft, vindkraft,

bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, havstraumkraft, havvarmekraft,

saltkraft, solkraft, tidevannkraft)

Kvar vert dei fornybare ressursane best nytta. (sidan Noreg ikkje kan nytte alle

typar fornybar energi optimalt, så vil eg skrive kvar i verda det er gode forhold

for desse)

Kva vi har av ressursar i dag.

Potensialet i dag og i framtida.

Kva kostnadar vil komme med auka tilgang av fornybar energi.(som utbygging

av kraftnettet)

Klimautfordringa. Regjeringa og stortinget har satt eit mål om ein reduksjon på

15- 17 millionar tonn CO2 innan 2020. Her skal eg sjå kva arbeid som er gjort

og under utarbeiding, med energieffektivisering og omlegging frå fossil til

fornybar energi.

Miljø.

Lage ei nettside for prosjektet.

Skrive ein grundig og informerande rapport.

Lage ein plakat.

Forberede framføring.

Framføring av bacheloroppgåva.

7.3 Effektmål

Målet med bacheloroppgåva er å nytte kunnskap, ferdigheiter og opparbeida

kompetanse som eg har tileigna meg under studiet til å lage ein god rapport.

Eg vil få ei oppfatning om kva eg kan vente meg, om eg vel å satse på dette

feltet når eg kjem ut i arbeidslivet.

Dato: 17.02.2012 Side 8


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

8.0 Organisering

Organiseringa av prosjektet består av 2 nivå.

Prosjektansvarleg og

Fagleg rettleiar

Joar Sande

|

|

Joar Sande

Prosjektskrivar

Anne Britt Hugøy

Figur 1 – Organisasjonskart.

Joar Sande er prosjektansvarleg og fagleg rettleiar.

Kontaktinformasjon

Navn: E-post: Telefon:

Joar Sande joar.sande@hisf.no 57722629 / 41440591

Prosjektskrivar

Skrivar av prosjektet, Anne Britt Hugøy, er åleine om prosjektet så då vil naturleg eg

være leiar og ha eineansvar for hovudoppgåva.

Kontaktinformasjon

Namn: E-post: Telefon:

Anne Britt Hugøy a-b.hug@hotmail.com 90822681

Heimeside for prosjektet : http://prosjekt.hisf.no/~12fornybar

Dato: 17.02.2012 Side 9


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

9.0 Prosjektadministrasjon

Sidan eg skriv oppgåva åleine, har eg det heile og fulle ansvar for at oppgåvene vert

utført til fastsette tider.

9.1 Framdriftsplan (gantt skjema)

Eg nytta programmet MS Project. Gantt skjemaet er eit verktøy for å

presentere eit prosjektprogram på. Ved å bruke dette skjemaet gir det meg ei

god oversikt over prosjektets gang, aktivitetar, framdrift og den optimale

tidsbruken. Her kan eg gå inn på aktivitetane mine for oppdatering og legge

inn eventuelle kommentarar. Gantt-skjemaet ligg som vedlegg (vedlegg 1) i

rapporten.

9.2 Tidsressurs

Måndagar og Tysdagar fram til levering av prosjektet er satt av til jobbing med

prosjekt, samt fritid etter behov. Rundt 25 timar i veka.

9.3 Milepælar

I milepælar er det satt opp viktige datoar for prosjektet. Dette kan ein sjå på

som delmål som alle må fullførast for at prosjektet skal være vellykka.

Beskriving

Dato

------------------------------------------------------

Prosjektstart 03.01.12

Prosjektbeskriving 19.01.12

Forprosjektrapport 17.02.12

Sluttrapport 23.05.12

Framføring 25.05.12

Heimeside ferdig 06.06.12

Tabell 1 - Milepælar

Dato: 17.02.2012 Side 10


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

9.4 Møteplan

Møte i prosjektperioden vil avholdast tysdagar kl.13.30 annankvar veke, der eg og

fagleg rettleiar deltek. Her diskuterast dei to siste vekes progresjon samt dei to neste

vekers gjeremål.

Eg har ansvar for møteinnkalling til rett tid, og møtereferat vil bli skrive etter kvart

møte.

Dato: 17.02.2012 Side 11


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

10.0 Budsjett

Sidan dette er eit informativt prosjekt, vil det ikkje komme anna kostnadar enn

kopiering av sluttrapporten i tre eksemplar, og eventuelt ved behov ei bestilling av

forskingsrapport frå Sintef.

Samla kostnad for dette vert ca. Kr.500,-

Dato: 17.02.2012 Side 12


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

11.0 Figur- og tabelliste

Beskriving:

Side:

Figur 1 – Organisasjonskart 9

Tabell 1 – Milepælar 10

12.0 Referanseliste

1.Lutelandet AS – skriftleg (www.lutelandet.no)

NETTSIDER:

http://www.ssb.no/vis/magasinet/miljo/art-2006-12-22-01.html

LITTERATURLISTE:

RAPPORT

EBL – Energibedriftenes Landsforening :2008. Energi er Norges klimautfordring. Hva

kan fornybar energi bidra med?

(www.ebl.no)

RAPPORT

Håvard Hamnaberg, Karen Nybakke, Seming Skau med fleire

Norges vassdrags- og energidirektorat :2010. Tilgangen til fornybar energi i Norge –

et innspill til klimakur 2020

(www.nve.no)

13.0 Vedlegg

Vedlegg 1 – Gantt skjema

Dato: 17.02.2012 Side 13


HO2-300 2/2012 Forprosjektrapport

Dato: 17.02.2012 Side 14

More magazines by this user
Similar magazines