Les Management Letter for mai 2013 her! - Beerenberg

beerenberg.com

Les Management Letter for mai 2013 her! - Beerenberg

MANAGEMENT LETTER

MAY 2013 - BEERENBERG CORP. AS

Marked

Den siste tids offentlige debatt rundt videreutvikling av olje- og gassnæringen

i Norge har noen motstridende elementer i seg. Ulike oljeselskapers plassering

av «norske» utbygningsoppdrag til Asia har skapt uro både innen politiske og

industrielle miljøer. Forventninger til sterkere myndighetsføringer i slike sammenhenger,

som for eksempel lik de lokale kravene til innhold i Russland og

Brasil, har vært fremført som et instrument for å øke norsk innhold i ulike deler

av leveransene. Samtidig uttales det bekymring både for presset det allerede

høye innenlandske aktivitetsnivået oljenæringen påfører annen eksportrettet

næring og for den norske kostnadsutviklingen generelt. Dette blir selvmotsigende.

I oljenæringen opereres det med svært lange pengestrømmer, og forutsigbare

rammebetingelser er en forutsetning for tunge kapitalinvesteringer. Statlig

styring som kan redusere mangfoldet, attraktiviteten og en kostnadseffektiv

utvikling ved utvinning på norsk sokkel er i et slikt bilde en risikofylt vei å gå.

Det er videre viktig å vite at norsk oljeserviceindustri omsatte for 361 milliarder

kroner i 2011, og hele 42 % (152 milliarder) av aktivitetene ble skapt utenfor

Norge! Dette er uten sammenlikning den største eksportindustrien i Norge.

Norsk oljeserviceindustri har således mye å tape på innføring av barrierer mot

en globalisert handel innen denne sektoren. Vår samlede konkurranseevne må

fortsatt skapes i næringen, ikke av byråkrati og kunstige vernetiltak. Det er også

lite trolig at Norge har så veldig mye å lære av de politiske systemene i Russland

og Brasil.

Aktivitetsnivå

I april opplevde Beerenberg sin travleste måned noensinne, målt i antall utførte

timer. I mai forventer vi ytterligere aktivitetsøkninger, dette basert på stans

og øvrige høyaktivitetsperioder i flere kontrakter, samt at de lyse månedene

tradisjonelt medfører et høyere aktivitetsnivå i denne bransjen. Det er i et slikt

bilde betryggende å konstatere at Beerenberg rekrutterer godt i markedet, at vi

har gode opplæringssystemer og solide samarbeidspartnere. Aktivitetsøkningene

er så langt i år gjennomført med kontinuerlig høyere effektivitet, lavere

sykefravær, bedrete HMS/K tall og økt prosjektinntjening, sammenlignet med

historiske tall.

Like fullt er det områder selskapet ikke leverer «Beyond Expectations» på. Det

er mulig å øke andelen teknologiinnhold i alle ledd av våre operasjoner, og det

er vår oppfatning at selskapet ikke maksimerer og kommuniserer godt nok moderne

og nytenkende løsninger, både internt og eksternt. Det må videre kontinuerlig

fokuseres på en inkluderende, nytenkende og ansvarlig opptreden i alle ledd

av organisasjonen, for å skape et leveransemønster som ivaretar selskapet og

våre oppdragsgiveres interesser på et optimalt vis.

1

“I april opplevde

Beerenberg sin travleste

måned noensinne”

Beerenberg saw

its busiest month

ever in April”

Market

The current public debate about the future of the Norwegian oil and gas industry

is marked by certain contradictory elements. The awarding of “Norwegian”

development contracts to Asia by various oil companies has generated disquiet

in both political and industrial circles. Stricter guidelines from the authorities

– similar to the local content requirements imposed in Russia and Brazil,

for example – have been mooted as an instrument to help increase Norwegian

content at the various stages of the deliveries. Concern has also been expressed

both over the pressure put on other export industries by the already high level

of domestic activity in the oil industry and over cost trends in Norway in general.

These are contradictory views. The oil industry operates with very long

cash flows, and predictable framework conditions are a prerequisite for major

capital investment. Imposing government controls, which may serve to limit

the diversity, attractiveness and cost-effective development of exploitation on

the Norwegian Continental Shelf, would be a risky path to pursue against this

backdrop. It is also important to stress that the Norwegian oil services industry

saw turnover of NOK 361 billion in 2011, and as much as 42% (NOK 152 billion)

of this activity was generated outside Norway! This is by far the largest

export industry in Norway. The Norwegian oil services industry therefore has a

great deal to lose if barriers against global trade in the sector were to be introduced.

Our combined competitiveness must be created by the industry itself as

it always has been – not by bureaucracy and artificial protective measures. It is

also unlikely that Norway will have much to learn from the political systems in

Russia and Brazil.

Level of activity

Beerenberg saw its busiest month ever in April, measured in the number of

man hours. We expect the level of activity to increase further in May due to

stoppages and periods of high activity on several contracts and because the

summer months have historically helped boost activity levels in the industry.

On that basis it is reassuring to see that Beerenberg is recruiting successfully in

the market and that we have good training systems and good partners in place.

The increase in activity so far this year has been accompanied by a steady increase

in efficiency, lower levels of sickness absence, improved HES/Q figures

and increased project revenues.

However, the company has yet to deliver “Beyond Expectations” in some areas.

There is scope for increasing the technology content in all parts of our operations.

We also believe that the company does not sufficiently maximise and

communicate modern and innovative solutions, neither internally nor externally.


MANAGEMENT LETTER

MAY 2013 - BEERENBERG CORP. AS

HMS/K og risikostyring

Beerenberg så langt i inneværende år hverken registrert LTIF eller SIF hendelser

i følge med sine operasjoner. TRIF scoren er så langt på 2,1 (2 hendelser),

og i tillegg er fallende gjenstander og førstehjelpsskader registrert.

Vi kan derfor ikke konkludere med at vi er «Beyond Expectations», selv om

utviklingen er konstruktiv. Det er uansett vår klare oppfatning at det legges

ned et solid stykke håndverk hva gjelder HMS/K og risikostyring på tvers av

hele organisasjonen. Relevante KPI målinger understøtter denne generelle

oppfatningen.

Sykefraværet er i ferd med å reduseres til et nivå som er respektabelt for

et selskap av Beerenbergs kvaliteter. Fremdeles er området et godt stykke

unna «Beyond». Det er like fullt en konstruktiv utvikling å spore, og etter vår

oppfatning gjøres det mye godt arbeid, spesielt i prosjektene, for å sette en

riktig retning på utviklingen innen sykefravær.

Nye utfordringer

Beerenberg har over flere år investert betydelige midler i tiltak rettet mot

kompetansehevning på ulike områder og nivåer i selskapet. Det har gitt effekt

i form av økt attraktivitet og nyrekruttering, som understøtter den økte

kvaliteten i alle deler av selskapets eksisterende staber og operative driftslinjer.

I tillegg har den brede kompetansehevningen gjort selskapet mindre

avhengig av enkeltnivåer og enkeltpersoners individuelle innsats og tilstedeværelse.

All organisasjonsteori peker på at det er hensiktsmessig med jevnlig

utluftning i enhver struktur og organisasjon. Investeringer i kompetansehevning

og teknologiutvikling vil i så måte være et satsingsområde også i

fremtiden for Beerenberg. Vi skal på dette viset kontinuerlig videreutvikle

fremtidens formenn, ingeniører og konsernledelse, og sørge for å være i konstant

endring, hvilket er den eneste måten et teknologiselskap som Beerenberg

kan skape stabilitet på.

Morten Walde

Konsernsjef

“...det legges ned et solid

stykke håndverk

hva gjelder HMS/K

og risikostyring”

“...we are putting

some very good work

into HES/Q and

risk management”

We must also continue to focus on taking an inclusive, innovative and responsible

approach at all levels of the organisation in order to create a delivery pattern that

serves both the company’s interests and the interests of our clients in the best possible

way.

HES/Q and risk management

So far this year Beerenberg has registered no LTIF or SIF incidents associated with

its operations. The TRIF score to date is 2,1 (2 incidents), while incidents involving

falling objects and first aid injuries have also been recorded. We are therefore

unable to conclude that we are performing “Beyond Expectations”, although we

are making constructive progress. In any case we are very clear that we are putting

some very good work into HES/Q and risk management across the entire organisation.

Relevant KPI measurements support this general view.

Sickness absence has been reduced to an almost respectable level for a company

with Beerenberg’s qualities, although there is still some way to go in this area.

However, we are noticing constructive improvements, and we feel that a great deal

of good work is going into this, especially on the projects, to help put sickness absence

figures on the right track.

New challenges

For many years Beerenberg has been investing considerable funds in measures to

raise skills levels across the various parts and levels of the organisation. This has

yielded results in the form of improved attractiveness and recruitment, underpinning

the quality improvements seen across the company’s existing teams and lines

of operation. This broad professional development initiative has made the company

less dependent on the input and presence of individuals and of individual levels

within the organisation. All organisational theory points to the benefits of regularly

rejuvenating any structure or organisation. Investing in skills and technology

development will therefore continue to be a priority for Beerenberg. In doing so

we will continue to develop the foremen, engineers and top-level managers of the

future, and it will help ensure that we continue to change – which is the only way

in which a technology company such as Beerenberg can achieve stability.

Morten Walde

CEO & President

2

More magazines by this user
Similar magazines