Les Management Letter for januar 2013 her! - Beerenberg

beerenberg.com

Les Management Letter for januar 2013 her! - Beerenberg

MANAGEMENT LETTER

JANUARY 2013 - BEERENBERG CORP. AS

Rammebetingelser

Det engelske private equity-fondet Segulah IV L.P., med Segulah Advisor AB

i Sverige som eksklusiv rådgiver for fondet, har blitt enig med Herkules om å

overta eierskapet i Beerenberg. Konsernledelsen er svært positiv til eierskiftet,

som vil være en stabilisator for videreutviklingen i selskapet. Segulah IV L.P.

tilfører Beerenberg et styre med sterk finansiell og industriell kompetanse fra

norsk oljeserviceindustri, et aktivt eierskap og øvrige ressurser som ivaretar det

grunnlaget vårt avtroppende styre og Herkules har lagt for videre vekst på et

svært tilfredsstillende vis.

Marked

Olje- og gassnæringen i Norge opplevde et travelt år i 2012. I tråd med sentrale

analytikeres vurderinger, løftet investeringsnivået innen nybyggsaktiviteter seg

parallelt med at aktivitetsnivået innen vedlikehold- og modifikasjonssegmentet

fortsatte å øke.

Investeringene målt i faste 2012-priser anslås å øke i årene som kommer fra

om lag 184 milliarder til 205 milliarder i 2017. Prosentvis årlig volumvekst er

forholdsvis moderat gjennom denne perioden, men det er verdt å merke seg at

2012-investeringene allerede lå rundt 30 milliarder kroner over 2011-nivået, noe

som betyr at veksten starter fra et høyt nivå. Nordsjøen utgjør fortsatt et tyngdepunkt

for investeringene, men Norskehavet og Barentshavet anslås gradvis å

få større betydning.

Selskaps- og aktivitetsnivå

Etterspørselen etter de teknologier og tjenester Beerenberg tilbyr er, i tråd med

den generelle aktivitetsøkningen, sterkt økende. Selskapet vant i 2012 nye vedlikeholdsavtaler

for ExxonMobil (fire offshoreinstallasjoner), Statoil (Statfjord

A-B-C) og Kværner Stord/Shell (Ormen Lange). Avtalene varierer fra knappe

fire, og opp til ni år inklusiv opsjoner. Disse ordrene er omfattende og vil både

trygge våre eksisterende arbeidsplasser og investeringer, samt i tillegg sikre en

signifikant vekst på om lag tusen årsverk fordelt over et par år.

I Beerenberg kjenner vi i detalj til anleggene selskapet har kontrahert for ExxonMobil,

Statoil og Shell, fra tidlige oppdrag. Vi vurderer selv Beerenbergs

kunnskap, teknologi- og kapasitetsbase som godt tilpasset utfordringene disse

anleggene står overfor. Tilliten våre nye oppdragsgivere har vist Beerenberg ved

å tildele oss disse omfattende kontraktene underbygger våre oppfatninger. På

Statfjord-feltet er forberedende planlegging og offshore-mobilisering allerede

godt i gang. Mens på ExxonMobil- og Ormen Lange-kontraktene er forberedende

“Konsernledelsen er svært

positiv til eierskiftet, som vil

være en stabilisator for

videreutviklingen i

selskapet”

“The company management

takes a very positive

view of the change of

ownership, which will act as

a stabiliser for the further

development of the

company.”

Framework conditions

The British private equity fund Segulah IV L.P., with Segulah Advisor AB in

Sweden as its exclusive advisor, has agreed a deal with Herkules to take over

the ownership of Beerenberg. The company management takes a very positive

view of the change of ownership, which will act as a stabiliser for the further

development of the company. Segulah IV L.P. will give Beerenberg a board of

directors with solid financial and industrial expertise from the Norwegian oil

services industry and provide it with active ownership and other resources that

will effectively safeguard the foundations for continued growth that have been

laid by the departing board of directors and by Herkules.

Market

2012 was a busy year for the Norwegian oil and gas industry. As predicted by

leading analysts, investment in newbuilds increased, while growth in the maintenance

and modification segment continued.

Measured in fixed 2012 prices, investment in the coming years is expected to

increase from around NOK 184 billion to NOK 205 billion by 2017. The percentage

volume growth will remain relatively moderate during this period, but

since investment in 2012 was already around NOK 30 billion higher than in

2011, this growth will be achieved from a high base. The North Sea will remain

the focal point of the investments, but the Norwegian Sea and the Barents Sea

are expected to become increasingly important.

Company and level of activity

Demand for Beerenberg’s technology and services is growing sharply in line

with the general increase in levels of activity. In 2012 the company won new

maintenance contracts from ExxonMobil (four offshore installations), Statoil

(Statfjord A-B-C) and Kværner Stord/Shell (Ormen Lange). The contracts

range from just under four years to nine years including options. These orders

are extensive and will secure both existing jobs and investment while generating

significant growth of around 1,000 FTEs over the next two years.

Beerenberg has detailed knowledge of the ExxonMobil, Statoil and Shell installations

from previous assignments. We consider Beerenberg’s knowledge

and technology and capacity base to be well suited to the challenges that these

installations face. Our view is supported by the trust placed in us by our new

clients in awarding us these large contracts, and preliminary planning and offshore

mobilisation is already well underway in the Statfjord field. Engineering

and planning for the ExxonMobil and Ormen Lange contracts will soon move

1


MANAGEMENT LETTER

JANUARY 2013 - BEERENBERG CORP. AS

ingeniør- og planleggingsaktiviteter på vei fra tegnebrett til praktisk prosjektstyring,

og vi ser frem til et fruktbart samarbeid med oppdragsgiverne og de

øvrige aktørene på anleggene.

HMS/K

Beerenberg leverte i 2012 nærmere tre millioner timer uten registrerte

fraværsskader (LTIF). Samtidig opplevde vi at antall registrerte hendelser

(TRIF) mer enn halverte seg. Dette er tall og statistikker selskapet er godt tilfreds

med. Imidlertid har vi det siste året registrert både fallende gjenstander,

hendelser med kritisk potensiale og et ujevnt sykefravær. Det er indikatorer

som må og vil motivere til ytterligere innstas i 2013!

Fremtid og forventninger

En solid utvikling både på inntjening og ordrereserver i 2012 gir trygge

arbeidsplasser og solide rammer for en videreført satsing på teknologi og

kompetanse i Beerenberg. Dette i kombinasjon med motiverte medarbeidere,

markedsledende oppdragsgivere, et voksende marked og en fremsynt strategi

gjør at selskapet kan se optimistisk på utviklingen når vi nå beveger oss inn i

et spennende og fremgangsrikt 2013!

Beerenberg leverte i 2012

nærmere tre millioner

timer uten registrerte

fraværsskader (LTIF)”

from the drawing board phase to the practical project management stage, and we

are looking forward to fruitful partnerships with our clients and with other parties

working on the installations.

HES/Q

In 2012 Beerenberg delivered almost 3 million hours with no recorded lost-time

incidents (LTIF). We also saw the total reportable incident frequency (TRIF) halve

during the year. The company is satisfied with these figures. However, we also

recorded incidents involving falling objects, potentially critical incidents and irregular

levels of sickness absence during the year. These indicators must and will

motivate us to do even better in 2013!

Future and expectations

Solid growth in terms of both revenue and order backlog in 2012 will secure jobs

and provide a solid framework for continued investment in technology and skills

at Beerenberg. Combined with motivated staff, market-leading clients, a growing

market and a visionary strategy, this means that the company can be optimistic

about the future as we enter an exciting and prosperous 2013!

Morten Walde

Konsernsjef

“In 2012 Beerenberg

delivered almost 3 million

hours with no recorded

lost-time incidents (LTIF)”

Morten Walde

CEO & President

2

More magazines by this user
Similar magazines