DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 - Eqology.com

eqology.com

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 - Eqology.com

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

It’s in our nature


Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

som markedsfører og

selger egne merkevarer med fokus

på naturlige, norske helsekostog

hudpleieprodukter. Selskapets

forretningsmodell er basert på

nettverksmarkedsføring med direktesalg

via nettbutikk og levering

i det Nordiske markedet.

HOVEDPUNKTER

2. KVARTAL


• Underliggende økning i salgsinntekter var 6,5 % sammenlignet

med samme periode i fjor

• Konsernets EBITDA var i 2. kvartal 1,26 mill. kroner

• Resultat før skatt i kvartalet på 0,02 mill. kroner og en fortjeneste

pr. aksje på 0 kroner

• Varelager opp til 7,5 mill. kroner mot 7,1 mill. kroner ved første

kvartal 2012

• Ny hudpleie serie (EQ Skin) lansert i juni

OMSETNING PR LAND

OMSETNING PR KATEGORI

EBITDA

EPS

3


HISTORIE

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med

fokus på naturlige, Norske helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets forretningsmodell er basert

på nettverksmarkedsføring med direktesalg via nettbutikk og levering i det nordiske markedet.

Eqology ASA skiftet navn fra Shine ASA, som besluttet på selskapets ordinære generalforsamling

12. mai 2011. Navnendringen ble registrert i foretaksregisteret 25. mai 2011.

Eqology ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap

Eqology AS (tidligere Shine International AS) og eShop Holding AS. Datterselskapene ble utfisjonert

fra Nordic Health AS den 26. august 2010. Eqology AS representerer den operative enheten for

konsernet, og ble stiftet i 1998.

FINANSIELLE FORHOLD

Delårsrapporten for 2. kvartal 2012 er urevidert.

RESULTATREGNSKAPET 2. KVARTAL 2012

Konsernet hadde salgsinntekter på 23,7 mill. norske kroner i andre kvartal. Dette er en økning på

6,5 % sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene fra det norske markedet var på 17,9 mill.

kroner, mens salgsinntekter fra de øvrige nordiske landene var på 5,8 mill. kroner.

Beløp i NOK tusen 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11

Totale inntekter 23 749 21 689 22 402 21 783 22 307

EBITDA 1 261 1 782 (713) 419 (548)

EBITDA-margin 5,3 % 8,2 % -3,2 % 1,9 % -2,5 %

Resultat før skatt 24 417 (1 915) (1 337) (2 658)

Gruppens EBITDA var 1,26 mill. kroner for 2. kvartal 2012 sammenlignet med -0,55 mill. kroner for

2. kvartal 2011. EBITDA–marginen endte i andre kvartal på 5,3 % vs. -2,5 % i samme periode i fjor.

Fortsatt vekst i gruppens inntekter i Danmark og reduserte avskrivninger og amortiseringer bidrar

positivt. Amortiseringene er redusert fra -1,96 mill. kroner til -0,98 mill. kroner sammenlignet med

samme periode i fjor.

Hovedårsaken til at EBITDA-marginen har gått ned til 5,3 % i kvartalet er at andre driftskostnader

har økt med 2,0 mill. kroner sammenlignet med 1. kvartal. Økningen i andre driftskostnader er på

0,9 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Avviket skyldes fortsatt høye IT kostnader,

kostnader relatert til regnskap og revisjon samt konsulenttjenester. I tredje og fjerde kvartal forventer

vi derimot et lavere kostnadsnivå blant annet som en følge av at flere IT kontrakter er avsluttet eller

sagt opp. Driftsresultatet for 2. kvartal var 0,28 mill. kroner mot -2,51 mill. kroner i tilsvarende periode

i 2011.

4


RAPPORT FOR

2. KVARTAL 2012

5


I fjor var selskapets kostnader til designendring og profilering, lanseringsarrangementet samt

amortisering av anleggsmidler på til sammen 14 mill. kroner.

Eqology har i 2. kvartal 2012 opplevd god vekst i både inntekter og operasjonelle måltall som antall

abonnenter og distributører sammenlignet med samme periode i fjor. Antall medlemmer i organisasjonen

pr 30. juni 2012 er ca. 17 200 mot ca. 16 200 samme tid i fjor.

Balansen

Konsernets bokførte egenkapital pr 30. juni 2012 var 32,5 mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel

på 56,5 %. Tilsvarende tall pr 31.12.2011 var 32,21 mill. kroner og 53,3 %. Kundefordringer og andre

fordringer økte til 3.1 mill. kroner i 2. kvartal som en følge av høyt salg i de siste dagene i måneden.

Eqology lanserte den nye hudpleie serien i slutten av juni måned.

KONTANTSTRØM OG FINANSIELLE FORHOLD

Kontantstrøm for første halvår:

Kontantstrøm fra driften var 0,78 mill. kroner for perioden, imens netto endring i kontanter, kontantekvivalenter

og kassekreditt på 0,25 mill. kroner i perioden fra 31. desember 2011 til 30. juni 2012.

Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter var på 0,08 mill. kroner og skyldes lavere investeringer

enn tidligere. Eqology investerte i 2011 betydelig i nytt internetthandelssystem og tilknyttet

IT plattform.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var på -0,6 mill. kroner i 1. halvår 2012. Det skyldes blant

annet nedbetaling av langsiktig banklån var på 1,15 mill. kroner. Kontantstrøm fra konvertibelt lån

på 0,5 mill. kroner (eks. transaksjonskostnader) som ble utsted i 4. kvartal 2011.

Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk på -4,2 mill. kroner pr. 30. juni

2012 sammenlignet med -4,5 mill. kroner pr. 31. desember 2011.

Finansiering:

Selskapet la i mai 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån på 5,3 millioner som forfaller til betaling i

november 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på NOK

2,5 per aksje. Lånets nominelle rente er 10 % p.a.. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å kjøpe

tilbake lånet i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble trukket opp i 2011. Det

resterende beløpet på 0,50 mill. kroner ble tegnet og innbetalt i januar 2012.

Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS sin

EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2011 fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene

fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12 mnd basis være

5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital). Selskapet skal ha en ny

vurdering av lånebetingelsene med banken i september 2012.

6


Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld ble redusert fra NOK 9 millioner til NOK 7 millioner

pr. 10. januar 2012. Den har blitt midlertidig økt til NOK 8 millioner i februar 2012, men redusert til 7

mill. kroner pr. 31. mars 2012. Denne rammen er uendret i 2. kvartal.

FRAMTIDSUTSIKTER

Eqology har i 2011 investert betydelig i oppgradering av selskaps profil, produkt emballasje og

markedskanal, og fremstår i dag med et mer moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye nettbutikk

ble lansert i 4. kvartal 2011 og kick-off på den nye hudpleieserien 4-mai 2012. Eqologys nye

hudpleieserie lanseres i midten av juni. Det forventes større trafikk og omsetning som en følge av

disse investeringene.

2011 var også preget av et høyt kostnadsnivå knyttet til lansering av nytt merkenavn, logo, og design-

og profilering. Det forventes at kostnadsnivået blir lavere i andre halvdel av 2012 blant annet

som en følge av at flere IT kontrakter er avsluttet eller sagt opp.

RISIKOFAKTORER

Eqology er utsatt for risikofaktorer som kan ha negativ innvirkning på selskapet. Disse risikofaktorer

inkluderer økonomisk risiko, teknologisk risiko, risikoer relatert til selskapets forretningsvirksomhet,

miljørisiko og risiko for endring i regelverk. Hvis noen av disse risikoene eller usikkerhetene faktisk

inntreffer, vil virksomheten, driftsresultatene og den finansielle stillingen for selskapet i vesentlig

grad kunne bli påvirket negativt.

Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle

instrumenter. De risikoer som er identifisert er i første omgang knyttet til markedsrisiko gjennom

endring i rentebetingelser og endring i valutakurser. Selskapet drifts- og aktivitetsrisiko kan

defineres som risiko for tap grunnet mislykket eller uheldig adferd, praksis eller fremgangsmåte.

Selskapets forretningsvirksomhet er utsatt for konjunktursvingninger og konkurranse. Selskapets

virksomhet omfatter salg og markedsføring av helsekost som er underlagt reguleringer fra offentlige

myndigheter. Endringer i regelverket kan påvirke bruken av bestemte ingredienser i selskapets

produkter og dermed negativt innvirke på selskapets drift.

Selskapets likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser

ved forfall. I henhold til ledelsens estimater forventes det at kontantstrømmer fra operasjonelle

aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser.

Selskapet har i 1. kvartal inngått en midlertidig økning av kassekreditten for å redusere likviditetsrisikoen.

Den midlertidige rammen var pr. 31. mars 2012 redusert tilbake til 7 mill. kroner.

7


Mange har lyktes og gjort

drømmen til virkelighet.

Eqology byr på muligheter.

9


AKSJONÆR-

INFORMASJON

Antall utestående aksjer pr. 30. juni 2012 er 21 308 874 aksjer,

med pålydende kr. 0,05.

20 største aksjonærer pr 30. juni 2012:

Aksjonær Statsborger Antall Aksjer Andel %

Kg Investment Comp AS 1 Nor 7 072 390 33,19 %

Universal Exports AS 2 Che 1 972 000 9,25 %

Pictet & Cie Banquie Nor 1 959 417 9,20 %

Bohan & Co AS Nor 965 441 4,53 %

Brødr. Hetland AS Nor 791 086 3,71 %

Aakre Marketing AS v/Tore Aakre Nor 703 778 3,30 %

Hetlands Gecco Manag Nor 655 415 3,08 %

Krefting AS 3 Nor 600 000 2,82 %

Momentum Consult & I Nor 500 000 2,35 %

Pictet & Cie Banquie Nor 424 278 1,99 %

Gunstensen Roy Steen Nor 392 922 1,84 %

Gjersvik Karstein 1 Nor 372 628 1,75 %

Youmans John Andrew Nor 322 024 1,51 %

Kani Eiendom As V/Nils Sydness Nor 309 258 1,45 %

Hetlands Gecco Manag Nor 305 355 1,43 %

Hovind Kai Guy Che 298 616 1,40 %

Six Sis Ag 25Pct Account Nor 260 897 1,22 %

Odd Weidel Nor 250 000 1,17 %

Anne Hill AS Nor 200 000 0,94 %

Stavland Anders Nor 200 000 0,94 %

Sum 20 største aksjonærer 18 555 505 87,08 %

Andre 2 503 369 12,92 %

Totalt antall aksjer 21 308 874 100,00 %

(1) Karstein Gjersvik – styrets leder - 7 445 018 aksjer (34,94 %)

(2) Frank Bjordal – administrerende direktør - 1 972 000 aksjer (9,25 %)

(3) Christian Krefting – styremedlem - 600 000 aksjer (2,82 %)

(4) Odd Weidel – finansdirektør - 250 000 aksjer (1,17 %)

Styrets øvrige medlemmer innehar følgende antall aksjer:

Anne Margrete Børjesson, styremedlem: 100.000 aksjer (0,47 %)

Marit Lambrechts, styremedlem: 75.000 aksjer (0,35 %)

10


SAMMENDRATT KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

Beløp i NOK tusen 2012 2011 2012 2011 2011

Salgsinntekt 23 749 22 307 45 438 41 081 85 266

Andre inntekter - - - - -

Sum inntekter 23 749 22 307 45 438 41 081 85 266

-

Varekostnad (7 157) (6 711) (12 872) (12 204) (26 176)

Lønns- og personalkostnader (2 398) (4 103) (5 675) (6 749) (12 049)

Avskrivning og amortisering (979) (1 959) (1 970) (6 032) (8 468)

Andre driftskostnader (12 933) (12 041) (23 848) (24 693) (49 900)

Driftsresultat 282 (2 507) 1 073 (8 597) (11 329)

-

Finansinntekter 18 15 40 23 62

Finanskostnader (276) (166) (673) (273) (832)

Resultat før skatt 24 (2 658) 440 (8 847) (12 099)

Skattekostnad (7) 744 (123) 2 477 3 315

Resultat i perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784)

Tilordnet til:

Aksjonærene i morselskapet 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784)

Resultat per aksje 0,00 (0,09) 0,01 (0,30) (0,41)

SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER TOTALRESULTAT

2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår

Konsolidert oppstilling over totalresultat: 2012 2011 2012 2011 2011

Resultat for perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784)

Andre inntekter og kostnader - - - - -

Totalresultat for perioden 17 (1 914) 317 (6 370) (8 784)

11


SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER FINANSIELL STILLING

Beløp i NOK tusen 2. kv. 12 2 011

Varige driftsmidler 361 494

Goodwill 32 537 32 537

Andre immaterielle eiendeler 9 191 11 102

Utsatt skattefordel 5 093 5 652

Sum anleggsmidler 47 182 49 786

Kundefordringer og andre fordringer 3 065 1 085

Varelager 7 524 7 917

Kontanter og kontantekvivalenter 1 327 1 652

Sum omløpsmidler 11 916 10 654

Sum eiendeler 59 098 60 440

Aksjekapital 1 065 1 065

Annen innskutt kapital 45 918 45 918

Annen egenkapital (14 453) (14 770)

Sum egenkapital 32 530 32 213

Lånegjeld 4 552 4 575

Utsatt skattegjeld 1 434 1 870

Langsiktig gjeld 5 986 6 445

Kortsiktig del av lånegjeld 2 788 3 345

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 12 270 12 343

Kassekredittgjeld 5 524 6 094

Sum kortsiktig gjeld 20 582 21 782

Sum gjeld 26 568 28 227

Sum egenkapital og gjeld 59 098 60 440

Høvik, 24-aug-2012

12


SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER KONTANTSTRØMMER

1. halvår 1. halvår

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Kontantstrøm fra driften:

Resultat før skattekostnad (underskudd) 440 (8 847)

Avskrivninger og amortiseringer 1 970 6 032

Annen amortisering 35 -

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer, andre fordringer og varelager (1 586) (2 506)

Leverandører og annen gjeld (73) 3 067

Netto kontantstrøm fra drift 785 (2 254)

Investeringer i immaterielle eiendeler 75 (1 423)

Investeringer i varige driftsmidler - (593)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 75 (2 016)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:

Nedbetaling av lån (1 115) (1 115)

Utstedelse av obligasjonslån 500 -

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (615) (1 115)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 245 (5 385)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 197) (4 477)

Klassifisering i balansen:

Kontanter og kontantekvivalenter 1 327 (4 477)

Kassekredittgjeld (5 524) -

Sum (4 197) (4 477)

Annen kontantstrøm informasjon:

Betalte renter 375 216

SAMMENDRATT KONSOLIDERT OPPSTILLING OVER ENDRINGER I EGENKAPITAL

Annen

Aksje innskutt Annen Sum

Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011 1 065 45 815 (5 986) 40 894

Totalresultat for perioden - - (6 370) (6 370)

Egenkapital pr 30.06.2011 1 065 45 815 (12 356) 34 524

Egenkapital pr 01.01.2012 1 065 45 918 (14 770) 32 213

Totalresultat for perioden - - 317 317

Egenkapital pr 30.06.2012 1 065 45 918 (14 453) 32 530

13


NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Denne delårsrapporten er blitt utarbeidet i henhold til International Accounting Standard (IAS) 34

«Delårsrapportering». Den inneholder ikke all den informasjon som er nødvendig til en fullstendig

årsrapport og må leses i sammenheng med årsrapporten for 2011 for Eqology ASA.

Eqology ASA er et allment aksjeselskap som ble stiftet den 26. august 2010. Denne delårsrapporten

ble godkjent av selskapets styre 24-aug-2012. Delårsrapporten for 2. kvartal 2012 er urevidert.

NOTE 2 SEGMENT

Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering konsernledelsen (øverste beslutningstaker)

bruker når de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et strategisk nivå.

Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen i Eqology vurdert det som nødvendig å dele

virksomheten inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt på segmenter.

På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon. Informasjonen under er således

avgrenset til den informasjon om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter.

Informasjon om omsetning per produktgruppe:

Beløp i NOK tusen 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11

Helsekost 18 019 16 866 15 453 17 419 17 267

Hudpleie 2 670 1 898 1 147 2 911 2 580

Reklamemateriell, frakt etc. 3 061 2 924 5 802 1 453 2 460

Sum 23 749 21 689 22 402 21 783 22 307

Beløp i NOK tusen 1. halvår 2012 1. halvår 2011

Helsekost 34 885 32 850

Hudpleie 4 568 5 490

Reklamemateriell, frakt etc. 5 985 2 741

Sum 45 438 41 081

Per geografisk område:

Beløp i NOK tusen 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11

Norge 17 953 16 637 17 189 16 739 17 627

Danmark 4 380 3 465 3 347 3 301 2 959

Sverige 1 023 1 102 1 327 1 270 1 179

Finland 392 485 539 473 542

Sum 23 749 21 689 22 402 21 783 22 307

Beløp i NOK tusen 1. halvår 2012 1. halvår 2011

Norge 34 589 32 857

Danmark 7 846 4 885

Sverige 2 125 2 294

Finland 878 1 045

Sum 45 438 41 081

Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på kundenes bosted. Konsernets varige

driftsmidler og andre driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder overstiger 10 %

av totale salgsinntekter.

14


NOTER

15


NOTE 3 SKATT

Det er benyttet en effektiv skattesats på 29,2 % for 2. kvartal 2012.

NOTE 4 AKSJEKAPITAL

Det er utstedt 21 308 874 aksjer pr. 30. juni 2012, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en klasse

aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte.

NOTE 5 NÆRSTÅENDE PARTER

Styremedlem i Eqology ASA, Anne Margrete Børjesson, var tidligere daglig leder i selskapet Dinamo

Design AS som er valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring for Eqology AS.

Hun fratrådte sin stilling i Dinamo Design i oktober 2011 og jobber nå som merkevaredirektør i

Gjensidige Forsikring.

NOTE 6 LÅN

Selskapet har et langsiktig banklån pr 30. juni 2012 på 2,8 mill. kroner samt en kassekredittgjeld på

5,5 mill. kroner. Eqology AS utvidet midlertidig rammen for kassakreditt til 8 mill. kroner i februar

2012. Ved kvartalsslutt 31. mars var rammen igjen 7 mill. kroner, og denne rammen er uendret

i andre kvartal.

Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser (covenants) som er knyttet til Eqology.no AS

sin EBITDA og egenkapitalandel. Eqology.no AS hadde pr. 31.12 2011 fått avkall (waiver)

fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal på 12

mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital).

Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene med banken i september 2012.

Selskapet gav i 2011 ut et konvertibelt obligasjonslån til et nominelt beløp på 5,3 mill. kroner som

forfaller i november 2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs

på NOK 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % rente. Selskapet har en opsjon til å tilbakebetale lånet

i november 2013 før utøvelse av opsjonene. 4,8 mill. kroner ble innbetalt i 2011. Det resterende

beløpet på 0,50 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

NOTE 7 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på

regnskapsførte beløper.

17


ERKLÆRING FRA STYRET

OG DAGLIG LEDER

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2012

er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – Delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende

bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, samt at halvårsberetningen

gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres

innflytelse på halvårsregnskapet, nærstående vesentlige transaksjoner og de mest risiko- og usikkerhetsfaktorer

virksomheten står ovenfor i neste regnskapsperiode.

Høvik, 24. august 2012

Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal

Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør

18


NORGE

SVERIGE

FINLAND

Kirkeveien 59 B

Pb. 23, 1322 Høvik

Norway

eqology.com

ir.eqology.com

T: 67 49 22 22

F: 67 10 21 99

kundeservice@eqology.no

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0524-50900

F: 0524-50352

kundservice@eqology.se

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0800 11 56 77

F: 0800 11 56 78

asiakaspalvelu@eqology.com

eqology.com

ir.eqology.com

More magazines by this user
Similar magazines