Årsrapport 2011 - Eqology.com

eqology.com

Årsrapport 2011 - Eqology.com

ÅrsRapport 2011


Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

som markedsfører og

selger egne merkevarer med fokus

på naturlige, norske helsekostog

hudpleieprodukter. Selskapets

forretningsmodell er basert på

nettverksmarkedsføring med direktesalg

via nettbutikk og levering

i det Nordiske markedet.


Innhold

Viktige hendelser i 2011 4

Eierstyring og selskapsledelse 14

Styret i Eqology 18

Resultatdisponering 20

Årsregnskap 2011 24

Konsolidert resultatregnskap 24

Konsolidert oppstilling over totalresultat 24

Konsolidert oppstilling over finansiell stilling 25

Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer 26

Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27

Noter 28

NOTE 1 Generell informasjon 29

NOTE 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper

29

NOTE 3 Segmenter 36

NOTE 4 Lønnskostnader 36

NOTE 5 Andre driftskostnader 37

NOTE 6 Skatt 37

NOTE 7 Resultat per aksje 38

NOTE 8 Varige driftsmidler 38

NOTE 9 Goodwill 40

NOTE 10 Andre immaterielle eiendeler 41

NOTE 11 Kundefordringer og andre fordringer 41

NOTE 12 Varelager 42

NOTE 13 Kontanter og kontantekvivalenter 42

NOTE 14 Aksjekapital 42

NOTE 15 Lån 42

NOTE 16 Leverandører og annen kortsiktig gjeld 43

NOTE 17 Kassakreditt 43

NOTE 18 Finansielle Instrumenter 43

NOTE 19 Operasjonelle leieforpliktelser 45

NOTE 20 Aksjonærer 46

NOTE 21 Datterselskaper 48

NOTE 22 Avlønning av ledendeansatte og

transaksjoner med nærstående parter 48

NOTE 23 Virksomhetssammenslutning 50

NOTE 24 Hendelser etter balansedagen 51

Eqology ASA 52

Resultatregnskap 52

Balanse 53

Kontantstrømoppstilling 54

NOTE 1 Regnskapsprinsipper 54

NOTE 2 Informasjon om ledende ansatte

og styremedlemmer 55

NOTE 3 Andre driftskostnader 56

NOTE 4 Skattekostnad 56

NOTE 5 Datterselskaper 57

NOTE 6 Kundefordringer og andre fordringer 57

NOTE 7 Fordring på konsernselskaper 57

NOTE 8 Aksjekapital 57

NOTE 9 Lånegjeld 57

NOTE 10 Leverandør og annen gjeld 58

NOTE 11 Gjeld til konsernselskaper 58

NOTE 12 Aksjonærinformasjon 58

NOTE 13 Fisjon 58

NOTE 14 Hendelser etter balansedagen 59

Erklæring fra styret og daglig leder 60

3


Viktige hendelser 2011

1. kvartal

• Kick-off for distributører med lansering av

Active Collagen² (helsekost) og Anti Age

Cream (hudpleie).

• Lansering av Sør Afrika kampanjen.

2. kvartal

• Lansering av Eqology (fra Shine).

Stort event på Oslo Plaza med ca. 700

deltagere. Helsekostproduktene,

trykksaker, profileringsmateriell,

facebook-sider samt nettsidene,

eqology.com og biz.eqology.com,

ble fornyet med EQ-drakt.

• Konseptualisering av sportsserie med

egen sports-look med ny drikkeflaske

og shaker.

• Relansering av Lifepack.no med EQprofil

og forbedret innhold.

3. kvartal

• Distributørevent med Jan Thomas på

scenen. Han informerte om at Eqology er

hovedsponsor for hans program på TV2,

Happy Day, og snakket varmt om sine nye

favorittprodukter. Turné i Norge med Jan

Thomas og Happy Days TV-team.

• Nye EQ-diplomer ble delt ut til de distributører

som har oppnådd nye titler.

4. kvartal

• Fortsettelse av turnéen på flere kjøpesentre i

Norge med Jan Thomas og Happy Days TVteam,

der Eqology var til stede med stand,

konkurranser, smaksprøver etc.

• TV-sendingene av Happy Day startet.

Eqology var med som hovedsponsor med

vingnett før og etter hvert program, samt

utdeling av premier på TV-showet med mer.

• Lansering av ny nettbutikk

Finansiell kalender 2012

Årsregnskap

torsdag 26-apr-12

1. kvartal onsdag 30-mai-12

Generalforsamling

torsdag 14-jun-12

2. kvartal tirsdag 28-aug-12

3. kvartal onsdag 28-nov-12

Kontaktpersoner

Frank Bjordal

Adm. direktør

Telefon: 67 10 21 97

frank@eqology.no

Odd Weidel

Finansdirektør

Telefon: 67 11 12 54

odd@eqology.no

ir.eqology.com

4


Naturen er vår inspirasjonskilde.

Naturen er en stor kraft. Den er nøkkelen

til våre ambisjoner og våre utfordringer.

I Eqology er vi inspirert av naturen

og dens enorme potensial.

Drivkraften vår er naturlig.

Vi er fast bestemt på å utnytte naturen

til fulle for å utvikle en sunn og vital

virksomhet som gir en fremgangsrik

fremtid for oss selv og kundene våre.

Det ligger i vår natur.

I Eqology har vi en naturlig drivkraft.

It’s in our nature


OUR PRODUCTS

Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være

i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene.

I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen.

Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter.

VÅR PRODUKTFILOSOFI

Produktene våre innen helsekost, nutricosmetics

(kollagen) og hudpleie er utviklet i

samarbeid med ledende naturmedisinere,

homeopater og biokjemikere. Utvikling og

produksjon foregår i Norge og EU, og følger

GMP-standard (Good Manufacturing Practice).

Vi er kompromissløse i produktutviklingen og

har unike kvalitetsprodukter innen økt energi

og overskudd, trening og prestasjon, rensing, balanse

og velvære, samt en egen hudpleieserie,

EQ SKIN, som vi vil relansere med EQ-profil 5.

mai 2012 i København.

Eqologys produktfilosofi er basert på balanse

og det å være i harmoni - med seg selv, sin

kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi

at denne helheten må komme fra naturen. Det

samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter.

Alle våre helsekostprodukter er basert på

naturlige, høyeffektive ingredienser, som ikke

finnes på WADAs dopingliste.

Våre leverandører garanterer at ingen av Eqologys

produkter er testet på dyr.

7


Vår fremgangsmåte gjør at du lykkes.

Jobber du fokusert etter metodene som beskrives

i brosjyren vår Start Smart, vil du raskt få godt betalte resultater.

Fremgangsmåten som presenteres her, er den samme som

våre toppledere har brukt.

Brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy

Training, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell,

vil hjelpe deg til å starte og lykkes med din forretning på en

enkel måte.

MULIGHETENE

Du disponerer din egen tid og du er din egen

sjef. Du kan skape en ekstrainntekt eller en

solid gjentagende inntekt du kan leve av. Inntektspotensialet

er ubegrenset. Du er en del

av et sosialt nettverk og får mulighet til å delta

på kurs, arrangementer og reiser sammen med

dine kollegaer.

Eqology Business Kit OG MATERIELL

Eqology har utviklet mange gode hjelpemidler

som bidrar til at du når målene dine.

EQ Business Kit inneholder det du trenger av

materiell for å komme i gang. Jobber du

fokusert etter metodene som beskrives

i brosjyren Start Smart og vårt online

e-læringsprogram EQ Academy Training,

vil du raskt få godt betalte resultater.

Fremgangsmåten som presenteres her, er den

samme som våre toppledere har brukt. Dette

heftet, i kombinasjon med våre produkter og

øvrig materiell, vil hjelpe deg til å starte og

lykkes med din forretning på en enkel måte.

KOMPENSASJON

Eqology har en av de beste og mest rettferdige

kompensasjonsplanene i vår bransje.

Bonusmodellen er laget slik at du har like

muligheter til å oppnå god inntekt som de som

kom inn i nettverket før deg. Din fortjeneste

avhenger kun av deg og ditt nettverk.

All provisjon er basert på dine resultater når

det gjelder omsetning og organisasjonsutvikling

i Eqology.

De som har vært med en stund har bygget

opp en gjentakende inntekt og tjener svært

godt. Vi ser at noen raskt jobber seg opp til

gode og stadig økende inntekter fordi nettverkssalg

gir eksponentiell vekst.

Vi har en grunnprovisjon på 5 % av salget i inntil

7 ledd. I tillegg får du en rekke bonuser knyttet

til størrelsen på din organisasjon og utviklingen

av den. Bonusprogrammet er utformet slik

at du får maksimalt utbytte av å utvikle deg

i naturlige steg. Den første måneden kan du

oppnå 20.000 kr i bonus i tillegg til din andel av

omsetningen.

8


OUR BUSINESS

9


Årsberetning

for 2011

Eqology markedsfører og selger helsekost og hudpleieprodukter

i det nordiske markedet direkte til forbruker gjennom nettverkssalg.

Selskapets forretningside er å selge naturlige helsekost- og

hudpleieprodukter via uavhengige distributører direkte til kunden

gjennom abonnements konsepter.

Virksomheten

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

som markedsfører og selger egne merkevarer

med fokus på naturlige, norske helsekost- og

hudpleieprodukter.

På selskapets ordinære generalforsamling

12. mai 2011 ble det besluttet å endre navn til

Eqology ASA fra Shine ASA. Navnendringen

ble registrert i foretaksregisteret 25. mai 2011.

Selskapets forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring

med direktesalg via nettbutikk

og levering i det nordiske markedet. Konsernet

har legale selskaper kun i Norge og er

lokalisert på Høvik i Bærum. Norge er konsernets

største marked med 78 % av omsetningen, men

selskapet bedriver også eksport til Sverige, Danmark

og Finland. Konsernet har ingen egen produksjonsfasilitet,

men produserer sine produkter

hos eksterne produksjonspartnere. Nye produkter

utvikles av konsernet i samarbeid med eksterne

aktører og produksjonsselskapene. Konsernet

har ingen forskning og utviklingskostnader.

Hovedtrekk for 2011

Børsnoteringen av Eqology ASA i 2010 markerte

begynnelsen på selskapets neste fase. I tillegg

til børsnoteringen ble det videre bestemt

at selskapets profil skulle videreutvikles. Arbeidet

startet høsten 2010, og ny profil ble lansert

2. april 2011. Målsettingen er at selskapet skal

differensiere seg tydeligere fra andre aktører.

Selskapet har igjennom reprofileringen etablert

en profil som gjenspeiler kvalitet, og dette vil

tydeliggjøre organisasjonen, produktene og

legge til rette for en positiv utvikling framover.

Hendelser etter balansedagen

Det er ikke registrert vesentlige hendelser etter

balansedagens slutt som påvirker konsernets

regnskap.

Eqology ASA er Notert på Oslo Axess.

11


Nærmere om

konsernets resultat

Konsernet har ikke sammenligningstall fra tilsvarende periode i

2010 før etablering av konsernet, men er basert på perioden fra

stiftelsen av Eqology ASA den 1. august 2010 til 31. desember 2010.

Salgsinntektene for konsernet i 2011 var på 85,27

mill. kroner. Inntektene fra det norske markedet

var på 66,79 mill. kroner, mens inntekter fra de

øvrige nordiske landene var på 18,48 mill. kroner.

Driftsresultatet var på -11,33 mill. kroner i 2011.

Driftsresultatet for året 2011 ble negativt påvirket

av følgende kostnader:

• Økt amortisering av anleggsmidler (software)

på 2 mill. kroner knyttet til tidligere IT-platform

for internetthandel pga. avkortet brukstid

• Amortisering av merverdier fra oppkjøpet

av Eqology.no AS (fra fisjonstransaksjonen

i august 2010) på 5,7 mill. kroner

• Årlig arrangement på 2,3 mill. kroner ble

betydelig dyrere enn tidligere år på grunn

av lansering av nytt merkenavn og logo

• Rundt 4 mill. kroner knyttet til design- og profilutvikling

Tilsammen utgjør disse postene ca. 14 mill. kroner.

Morselskapets driftsresultat viser ett underskudd

på 0,7 mill. kroner. Regnskapet er også

belastet med 0,6 mill. kroner i internkostnader

fra datterselskap.

Sammenligningstall

Eqology AS, som representerer det operative

selskapet i konsernet, har historie tilbake til 1998.

Resultatutvikling i år mot samme periode i fjor

for Eqology AS kan oppsummeres som følger:

(Beløp i NOK tusen) 2011 2010

Totale inntekter 85 266 71 617

EBITDA -625 4 046

Resultat før skatt -4 097 -511

De totale inntektene viser for 2011 en vekst

fra 2010 på 13,6 mill. kroner, tilsvarende 19 %.

EBITDA er 4,7 mill. kroner lavere i år enn samme

periode i fjor, og resultat før skatt har en nedgang

på 3,6 mill. kroner. Antall medlemmer

i organisasjonen pr 31. desember 2011 er ca.

15 600 mot ca. 13 900 samme tid i fjor.

Balansen

Konsernets bokførte egenkapital pr 31. desember

2011 var 32,2 mill. kroner, tilsvarende en

egenkapitalandel på 53,3 %. Tilsvarende tall

pr 31.12.2010 var hhv. 40,9 mill. kroner og 70,1 %.

Morselskapets bokførte egenkapital pr 31. desember

2011 var 45,1. mill. kroner, tilsvarende en

egenkapitalandel på 61 %. Tilsvarende tall pr

31.12.2010 var hhv. 45,68 mill. kroner og 58,4 %.

Kontantstrøm

Konsernet hadde for perioden 01. januar – 31.

desember 2011 en netto endring i kontanter,

kontantekvivalenter og kassekreditt på -5,4 mill.

kroner. Kontantstrøm fra driften var -3,8 mill. kroner

for året 2011, og reflekterte kostnadene knyttet til

lansering av nytt merkenavn, design og profilering.

Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter

var på -4,0 mill. kroner og var primært knyttet

til investeringer i et nytt web-handelssystem

og tilknyttet IT plattform. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

var på 2,4 mill. kroner i 2011.

Nedbetaling av langsiktig banklån var på 2,2

mill. kroner for året. Kontantstrøm fra utstedelse

av konvertibelt lån i 4. kvartal på 4,8 mill. kroner,

(eks. transaksjonskostnader). Konsernet

hadde kontanter, kontantekvivalenter og kassekredittrekk

på -4,4 mill. kroner pr. 31. desember

2011 sammenlignet med 0,9 mill. kroner pr.

31. desember 2010. Selskapet har tilgjengelig

ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Morselskapet

hadde en netto endring i kontanter

og kontantekvivalenter på -0,12 mill. kroner. Beholdning

av kontanter og kontantekvivalenter

pr 31.12.2011 var 3 tusen.

12


Finansiering

Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt

lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden

mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje.

Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har

en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i

november 2013 før utøvelse av konverteringsretten.

4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011.

Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble

innbetalt i januar 2012. Kredittrammen på selskapets

kassekredittgjeld ble redusert fra 9 mill.

kroner til 7 mill. kroner pr. 10. januar 2012. Den

har blitt midlertidig økt til 8 mill. kroner i februar

2012, og reduseres til 7 mill. kroner i mars 2012.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes

det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede

ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet

er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Fremtidig utvikling

Eqology har gjennomført mange kampanjer

og hatt gjennomgående høy aktivitet i 2011,

noe som har medført ny omsetningsrekord. Selskapet

har i 2011 investert betydelig i oppgradering

av selskaps profil, produkt emballasje

og markedskanal og fremstår i dag med et mer

moderne konsept og kanalvalg. Selskapets nye

nettbutikk ble lansert i 4. kvartal og det forventes

større trafikk og omsetning som en følge av dette.

Resultatene i 2011 ble preget av et høyt kostnadsnivå

knyttet til lansering av nytt merkenavn,

logo, og design- og profilering. Det forventes

et lavere kostnadsnivå i 2012.

Finansiell Risiko

Selskapet er utsatt for finansiell risiko gjennom

konsernets finansielle instrumenter, i første omgang

knyttet til markedsrisiko gjennom endring

i rentebetingelser og endring i valutakurser.

Konsernet administrer risikoen gjennom identifisering

og evaluering av potensielle risikoer.

Konsernet har ikke inngått derivater for å redusere

finansiell risiko.

Markedsrisiko

Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser,

spesielt EUR, SEK og DKK, da ca. 22 % av

konsernets salgsinntekter skjer i disse valutaene.

Konsernets drift er delvis finansiert gjennom

langsiktig lån (for ytterligere info se note 15

i konsernregnskapet), og er utsatt for kontantstrømsrisiko

relatert til rentebetingelsene.

Kredittrisiko

Konsernet er ikke utsatt for kredittrisiko knyttet

til kundefordringer da alt salg skjer med forskuddsbetaling.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen består av risikoen for at konsernet

ikke vil være i stand til å møte sine gjeldsforpliktelser.

Konsernets likviditet er pr 31.12.2011

på 1,6 mill. kroner. Selskapets likviditet tilgjengelig

består primært av tilgjengelig kassekreditt

da bankinnskudd, i alle vesentlighet, er bundet

pr. 31.12.11. I tillegg har konsernet en ubenyttet

kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Konsernet forventer

å møte operasjonelle og finansielle forpliktelser

gjennom positiv kontantstrøm fra drift

framover. Rammen på kassakredit ble redusert

fra 9 mill. kroner pr. 31.12.11 til 7 mill. kroner pr. 10.

januar 2012. Selskapet hadde også en midlertidig

utvidelse av kassakreditten til 8 mill. kroner

fra februar til mars 2012.

Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser

(covenants) som er knyttet til Eqology.no AS

sin EBITDA og egenkapitalandel, som beskrevet

i note 15. Eqology.no AS har pr. 31.12 2011 fått

en waiver fra lånebetingelsene fra DNB knyttet

til EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal

på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital

skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital).

Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene

med banken i juni 2012. For ytterligere

informasjon om finansiell risiko vises til note 18

i konsernregnskapet.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Konsernet

hadde ingen personskader i 2011, og det er ikke

iverksatt tiltak gjennom året vedrørende arbeidsmiljøet.

Sykefraværet i konsernet var i 2011 på 7 %.

Likestilling

Selskapet har som målsetting å være en arbeidsplass

med full likestilling mellom kvinner

og menn. Ved utgangen av 2011 var 50 % av

konsernets ansatte menn.

Ytre miljø

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser

det ytre miljøet av vesentlig betydning.

13


Eierstyring

og selskapsledelse

Styret i Eqology ASA tilstreber å etterleve norsk anbefaling for

eierstyring og selskapsledelse, revidert 21. oktober 2010. Etterlevelse

av anbefalingen skjer på bakgrunn av «følg eller forklar».

Styret i Eqology ASA tilstreber å etterleve norsk

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse,

revidert 20. oktober 2011 samt regnskapslovens

bestemmelser § 3-3b. Etterlevelse av anbefalingen

og regnskapsloven skjer på bakgrunn av

«følg eller forklar«.

Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

skal legge grunnlag for langsiktig

verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte

og samfunnet for øvrig. Prinsippene skal klargjøre

rolledeling mellom aksjeeiere, styret og

daglig ledelse utover det som fremgår av lovgivningen.

Prinsippene skal bidra til å styrke tilliten

til selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet

og hos andre interessenter. Styret i Eqology ASA

vil til enhver tid påse at selskapet har god eierstyring

og selskapsledelse, og er gjenstand

for årlig vurdering og diskusjon i styret, der også

teksten til dette kapitlet i årsrapporten blir behandlet.

Den videre gjennomgang av Eqologys prinsipper

for eierstyring og selskapsledelse følger

systematikken i siste reviderte versjon av anbefalingen

fra 2010. Redegjørelsen omfatter hvert

enkelt punkt i anbefalingen og gir en beskrivelse

av Eqology’s etterlevelse. Eqology har utarbeidet

egne etiske retningslinjer som er tilgjengelig

på selskapets nettsider http://ir.Eqology.

no under «Eqology Shares

Corporate Governance«.

Virksomheten

Selskapets vedtekter har under paragrafen for

selskapets virksomhet følgende ordlyd: «Selskapets

virksomhet er å drive handel innen helsekostmarkedet

og andre markeder som står i

naturlig forbindelse med helsekostmarkedet,

samt alt som herved er forbundet, herunder å

delta i andre selskap». Eqology driver i tråd med

sin formålsparagraf, med virksomhet innen handel

av helsekost og hudpleie. Virksomheten er

langsiktig, og det vurderes løpende potensielle

forretningsmessige utvidelser i tråd med formålsparagrafen.

Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapital pr 31.12.2011 var på 32,2

mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel

på 53,3 %. Eqology har en målsetting å følge en

utbyttepolitikk som er til beste for aksjonærene.

Utbyttets størrelse vil være avhengig av selskapets

investeringsbehov, vekstrate og økonomisk

utvikling, finansieringsbehovet i selskapet, samt

utbyttebegrensning i form av fri egenkapital og

datterselskapet Eqology.no AS’ begrensning

i forhold til låneforutsetninger. Eqology har

ikke utbetalt utbytte siden selskapets oppstart.

Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån

på 5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.

Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mainovember

2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet

betaler 10 % nominell rente.

14


Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale

lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten.

4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt

i 2011. Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner

ble innbetalt i januar 2012. I sammenheng med

konverteringsretten på lånet ble utstedelse av

2 130 887 aksjer autorisert på ekstraordinær

generalforsamling 14-november 2011.

Likebehandling av aksjeeiere

og transaksjoner med nærstående

Eqology har en aksjeklasse og hver aksje gir en

stemme. Eqology følger anbefalingens prinsipper

for likebehandling av aksjonærer. Transaksjoner

med nærstående parter analyseres

løpende, og er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet.

Transaksjoner mellom nærstående parter

gjøres til markedsbetingelser og vurderes

opp mot alternative uavhengige parter.

Samtlige av styrets medlemmer og den daglige

ledelse er informert om deres meldeplikt hvis de

direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i

en avtale som inngås av selskapet.

Fri omsettelighet

Alle Eqology aksjene har like rettigheter og er

fritt omsettelige. Aksjen er ikke underlagt noen

form for vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Generalforsamlingen

Eqology søker å legge til rette for at flest mulig

aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta

i generalforsamlingen, og at generalforsamlingen

blir en effektiv møteplass for aksjeeiere

og styret. Generalforsamlingen avholdes hvert

år innen utgangen av juni måned. Innkalling og

saksdokumenter til generalforsamlingen sendes

aksjeeierne senest 21 før generalforsamlingen

avholdes, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside

senest 21 dager før avholdelse. Påmelding

skjer via skriftlig tilbakemelding senest tre

virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere

som ikke selv kan delta, kan avgi stemme ved

bruk av skriftlig fullmakt. Det gis nærmere informasjon

om bruk av fullmakt og aksjeeieres rett

til å få behandlet saker på generalforsamlingen

i innkallingen.

Selskapet tilstreber at saksdokumentene er

utførlige til at aksjeeierne kan ta stilling til alle

saker som skal behandles. Selskapet har for generalforsamlingen

2011 av tidsmessig årsaker

ikke lagt til rette for elektronisk deltakelse eller

fullmaktsgivning. Det følger av anbefalingen at

styret, valgkomiteen og revisor skal være til stede

i generalforsamlingen. Anbefalingen avvikes

og til stede vil være styrets leder, selskapets

administrerende direktør og økonomidirektør.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Generalforsamlingen velger møteleder. Informasjon

om saksdokumenter og innkallingen vil

finnes på selskapets hjemmeside.

Valgkomité

Eqology har vedtektsfestet at selskapet skal ha

en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til

sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere

eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens

medlemmer, herunder valgkomiteens

leder, velges av generalforsamlingen for to år

av gangen. Valgkomiteen vil bli valgt ved ordinær

generalforsamling 2011.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte

medlemmer til styret og godtgjørelse

til styrets medlemmer. Godtgjørelse til

medlemmene av valgkomiteen fastsettes av

generalforsamlingen.

Bedriftsforsamling og styre,

sammensetning og uavhengighet

Av anbefalingen fremgår det at selskap med

mer enn 200 ansatte som hovedregel skal ha en

bedriftsforsamling. På bakgrunn av Eqology’s

størrelse (19 ansatte pr 31. desember 2011), er

det besluttet å fravike denne anbefalingen.

Selskapet har således ingen bedriftsforsamling.

Generalforsamlingen velger styrets leder og

medlemmer til styret. Styret velges for to år av

gangen, og ble valgt inn på generalforsamlingen

i 2010. Det betyr at verken styrets leder eller

medlemmer er på valg på ordinær generalforsamling

2011.

Det er tilstrebet at styrets sammensetning er slik

at den kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser

og selskapets behov for kompetanse,

kapasitet og mangfold. Styresammensetningen

fyller anbefalingens krav til medlemmenes

uavhengighet av selskapets ledelse, hovedaksjeeiere

og vesentlige forretningsforbindelser.

Representanter for den daglige ledelse er ikke

medlemmer av selskapets styre.

15


Samtlige av styremedlemmene er uavhengig

av selskapets daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser

med unntak av styremedlem

Anne Margrete Børjesson som beskrevet i

note 22 i konsernregnskapet.

Styreformann Karstein Gjersvik er involvert i den

daglige ledelse i datterselskapet Eqology.no AS

ved sitt verv som styreformann der. Fire av fem

av styremedlemmene er videre uavhengig av

selskapets større aksjeeiere.

Styreformann Karstein Gjersvik eier 7 445 018

av aksjene i selskapet. Styremedlemmers oppmøte

og deltakelse i avholdte styremøter har i

perioden vært meget bra. Det er to styremedlemmer

som har ett fravær hver.

Styrets arbeid

Styret har det overordnede ansvar for ledelsen

av selskapet. Dette inkluderer et ansvar for å

overvåke og utføre kontroll med selskapets

aktiviteter. Styret har fastsatt instruks for styret

og den daglige ledelse. Instruksen er tilgjengelig

Eqologys hjemmeside under «Eqology Shares

Corporate Governance».

Styret vedtar to ganger i året plan for avholdelse

av styremøter for det påfølgende halvår.

Det har i perioden ikke vært etablert egne styreutvalg.

Disse oppgavene er ivaretatt av styret

som helhet. Dette gjelder også revisjonsutvalg,

hvor det basert på selskapets størrelse er benyttet

adgangen loven gir til å bestemme at det

samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

Styret vil evaluere sitt arbeide og kompetanse

årlig, men siden selskapet og selskapets styre

tråde i kraft august 2010 vil dette bli gjennomført

i løpet av 2011. Det er i perioden avholdt 4

styremøter og det er behandlet 16 saker.

Risikostyring og intern kontroll

Eqology ASA ble 09-september-2010 notert på

Oslo Axess. Selskapet er opptatt av å sikre en

systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle

deler av virksomheten, og anser dette som en

forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer,

ansatte og samfunnet.

Eqologys risikobilde blir gjennomgått i ledelsen

på årlig basis. Dette omfatter blant annet

risikoer relatert til lønnsomhet, HMS, sikkerhet,

informasjonssikkerhet, finansiell rapportering,

omdømme, samfunnsansvar og compliance.

Dersom ikke-akseptable forhold identifiseres,

blir det iverksatt risikoreduserende tiltak. Målsetningen

er at organisasjonen over tid skal

øke kompetansen til å vurdere risiko i forhold

til forventet avkastning, og at dette skal bidra

ytterligere til forbedring av konsernets beslutningsprosesser.

Vekstmuligheter skal alltid vurderes mot tilhørende

risikobilde. Eqology’s diversifiserte produktportefølje,

segmentene helsekost og hudpleie,

reduserer risikoen og virker konjunkturavdempende.

Samtidig medfører den geografiske

bredden i konsernets virksomhet at eksponeringen

mot makroforhold reduseres.

Det henvises for øvrig til Eqologys nettside –

investor relations – corporate governance

(biz.eqology.com), samt note 3 og note 18 for

nærmere beskrivelse av konsernets risikofaktorer.

Intern kontroll og risikostyring

av finansiell rapportering

Eqology ASA utgir fire delårsregnskap i tillegg

til ordinære årsregnskapet. Regnskapet skal

tilfredsstille juridiske og regulatoriske krav og

utarbeides i samsvar med de vedtatte regnskapsprinsipper,

og skal publiseres i henhold til

timeplanen fastsatt av styret.

På månedlig basis avlegges det en rapport til

styret hvor finansiell rapportering sammenlignes

med budsjett og hvor sentrale risikoer analyseres.

Eqology ASA har etablert en rekke risikovurdering

og kontrolltiltak i forbindelse med utarbeidelse

av regnskapet både på månedlig,

kvartalsvis og årlig basis. I forbindelse med

gruppens regnskapsavslutning foretas det avstemninger

av alle vesentlige regnskapsposter

samt kvalitetskontroll for å sikre samsvar med

rapporteringskrav.

Godtgjørelse til styret

Styrehonorarene er ikke resultatavhengige og

det er heller ikke tildelt opsjoner i Eqology ASA.

Styret skal godkjenne eventuell annen godtgjørelse

enn styrehonorar, revisjonsutvalgshonorar

og kompensasjonsutvalgshonorar fra selskapet

til medlemmer av styret. Note 22 i årsregnskapet

viser godtgjørelser til styret i Eqology ASA.

16


Godtgjørelse til ledende ansatte

I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen

godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. Note

22 i konsernregnskapet, er det redegjort for

godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets

betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning

av bonus- og aksjerelaterte ordninger.

Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskapning

for aksjonærene og resultatutvikling

for selskapet. Styrets erklæring behandles på

ordinær generalforsamling. Note 22 i årsregnskapet

viser godtgjørelser til ledende ansatte i

Eqology ASA.

Informasjon og kommunikasjon

Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets

rapportering av finansiell og annen informasjon

basert på åpenhet og under hensyn til kravet

om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

Selskapet publiserer årlig en oversikt

over datoer for viktige hendelser. Informasjon

til selskapets aksjeeiere legges ut på selskapets

hjemmeside samtidig som den publiseres til

markedet. Alle aksjonærer likebehandles når

det gjelder tilgang til finansiell informasjon.

Finansiell kalender for 2011 ligger på selskapets

hjemmeside under «Financial Reports Financial

Calendar». Hendelser av betydning for selskapet

rapporteres til markedet umiddelbart.

Overtakelse

Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre

eller vanskeliggjøre at noen fremsetter

tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom

en overtakelsessituasjon skulle oppstå, vil

styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og

regelverk, søke å følge de anbefaling som er

gitt i punkt 14 – Selskapsovertakelse, fra Norsk

anbefaling revidert 21.10.2010. Det foreligger

ingen ytterligere skriftlige retningslinjer for fremgangsmåte

ved eventuelle overtakelsestilbud.

Revisor

Styret har utarbeidet retningslinjer vedrørende

annet arbeid enn revisjon utført av revisor eller

personer tilknyttet revisor. Retningslinjene

er tilgjengelig på Eqologys hjemmeside under

«Eqology Shares Corporate Governance». Revisor

fremlegger årlig hovedtrekkene for gjennomføring

av revisjonsarbeidet.

Her gir revisor en redegjørelse for eventuelle vesentlige

forhold rundt endringer av regnskapsprinsipper,

vurdering av regnskapsestimater og

eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen.Det

gis også en gjennomgang av

selskapets internkontroll, herunder identifisering

av svakheter og forslag til forbedringer. Revisor

redegjør også for eventuelle forhold som

har betydning for revisors uavhengighet. Ved

revisors redegjørelse påser styret at aktuelle

spørsmål kan drøftes med ekstern revisor uten

at administrasjonen er til stede. Det er i note 5

i konsernregnskapet og note 3 i morselskapsregnskapet

redegjort for honorar til revisor.

Lønn og annen godtgjørelse til

ledende ansatte

I henhold til norsk aksjelovgivning har styret

også utarbeidet en egen erklæring om lønn

og annen godtgjørelse til ledende ansatte som

vil bli lagt frem for behandling på årets generalforsamling.

Erklæring med en oversikt over

godtgjørelser er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet.

International Financial Reporting Standards

(IFRS)

Regnskapet for 2011 er avlagt etter IFRS. Morselskapets

regnskap er utarbeidet i samsvar med

regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk

i Norge. Ytterligere orientering om regnskapsprinsipper

er gjengitt i note 2 i konsernregnskapet

og note 1 i morselskapsregnskapet.

17


Styret I EQOLOGY


Karstein Gjersvik,

Styreformann, økonom

Gjersvik har vært hovedaksjonær og arbeidende styreformann i Eqology International

siden 2000. Gjersvik driver egen investeringsvirksomhet. Tidligere var han en av

gründerne i Bik Bok, hvor han var styreformann og daglig leder i ni år. Gjersvik har

også vært adm. dir. i Kvalitex-kjeden og Buketten. Gjersvik eier 7 445 018 aksjer i

Eqology.

Erik Langaker

styremedlem, økonom

Erik Langaker har over 20 års erfaring innenfor ledelse og styrearbeid i teknologi og

finans relaterte bedrifter, herunder en periode på 12 år utenfor Norge. Langaker har

startet eller tidlig-finansiert over 10 selskaper, herunder blant annet Payex og Viken

Fibernett AS. Samtlige selskaper er fortsatt i drift, eller er solgt til større konsern. I dag er

Langaker aktiv investor, blant annet som stor aksjonær og styreformann i StormGeo AS,

EPC Plc, Simsurgery AS, Idekapital AS, Blomqvist Kunsthandel AS, Vestland Venture AS

og Invest AS samt CAMO AS. I tillegg sitter han i styret i Oslo International School.

Langaker eier 250 000 aksjer i Eqology.

Marit Lambrechts

styremedlem, PhD og MsSci farmasi

Lambrechts er i dag tilknyttet det internasjonale Alliance Boots konsernet som konsulent.

Hun har tidligere arbeidet syv år som adm. dir. i Alliance Boots Norge, hvor hun bygget

opp selskapets apotekvirksomhet i Norge fra 0 til 3 mrd. i perioden 2001-2008. Lambrechts

har tidligere arbeidet 15 år i Nycomed hvor hun har hatt ledende stillinger innen klinisk

forskning, strategisk planlegging, organisasjonsutvikling og produkt- og markedsledelse.

I tillegg til den norske virksomheten har hun jobbet 6 år i Nycomed Frankrike. Lambrechts

har også arbeidet som selvstendig konsulent i Princeton, USA med Sterling Winthrop’s

kliniske team. Lambrechts eier 75 000 aksjer i Eqology.

Christian Krefting

styremedlem, økonom

Christian Krefting er i dag eier og arbeidende styreformann i Krefting AS. Han er

engasjert i ulike investeringer selskapet har innen shipping og industri. Krefting jobbet

tidligere i Stabil Alna og Ifa Alna fra 1984 til 1990. Fra 1990 bygget han opp Strømme

Ships Service i 16 år og var selskapets hovedaksjonær. Strømme ble fusjonert med

Tesma Ship Management i 2006 og endret navn til Eitzen Maritime Services ASA.

Krefting har nå solgt seg helt ut av Eitzen Maritime Services ASA. Krefting eier 600 000

aksjer i Eqology.

Anne Margrete Børjesson

styremedlem, sivilmarkedsfører

Anne Margrete Børjesson er merkevaredirektør i Gjensidige. Hun var tidligere daglig

leder i Dinamo Design og har over 15 år erfaring innen merkevarebygging og

kommunikasjon. Børjesson jobbet tidligere som strategi- og kundedirektør i

Scandinavian Design Group hvor hun var i 9 år. Kompetanseområdene hennes er innen

merkevarestrategi, kommunikasjonsstrategi, designstrategi og konseptutvikling, samt

kunde- og prosessledelse. Hun har også jobbet som konsulent hos Landor Associates i

London, og har 6 års erfaring fra Burson-Marsteller som konsulent og prosjektleder,

vesentlig innen områdene Corporate kommunikasjon og design. Børjesson eier 100 000

aksjer i Eqology.


Resultatdisponering

Eqology ASA hadde i 2011 et underskudd på 0,71 mill. kroner

som styret foreslår overført fra annen egenkapital.

Selskapet har ingen fri egenkapital til utdeling

av utbytte ved utgangen av 2011.

Høvik, 25. april 2012

Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal

Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør

20


Mange har lyktes og gjort

drømmen til virkelighet.

Eqology byr på muligheter.

23


Årsregnskap 2011

Konsolidert resultatregnskap

26.08-31.12

Beløp i NOK tusen noter 2011 2010

Salgsinntekt 2,3 85 266 24 655

Andre inntekter - 307

Sum inntekter 85 266 24 963

Varekostnad (26 176) (7 173)

Lønns- og personalkostnader 2, 4, 22 (12 049) (3 973)

Avskrivning og amortisering 2, 8, 10 (8 468) (5 276)

Andre driftskostnader 5 (49 900) (16 548)

Driftsresultat (11 329) (8 008)

Finansinntekter 62 12

Finanskostnader 15, 18 (832) (188)

Resultat før skatt (12 099) (8 184)

Skattekostnad 2, 6 3 315 2 198

Resultat i perioden (8 784) (5 986)

Tilordnet til:

Aksjonærene i morselskapet (8 784) (5 986)

Resultat per aksje 7 (0,41) (0,28)

Konsolidert oppstilling over totalresultat

26.08-31.12

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Resultat for perioden (8 784) (5 986)

Andre inntekter og kostnader - -

Totalresultat for perioden (8 784) (5 986)

Tilordnet aksjonærene i morselskapet (8 784) (5 986)

24


Konsolidert oppstilling over finansiell stilling

pr.

pr.

Beløp i NOK tusen noter 31.12.2011 31.12.2010

Varige driftsmidler 2, 8 494 325

Goodwill 2, 9 32 537 32 537

Andre immaterielle eiendeler 2, 10 11 102 15 758

Utsatt skattefordel 6 5 652 941

Sum anleggsmidler 49 786 561

Kundefordringer og andre fordringer 2, 11 1 085 674

Varelager 2, 12 7 917 4 162

Kontanter og kontantekvivalenter 2, 13, 17 1 652 908

Sum omløpsmidler 10 654 5 745

Sum eiendeler 60 440 58 306

Aksjekapital 14, 20 1 065 1 065

Annen innskutt kapital 45 918 815

Annen egenkapital (14 770) (5 986)

Sum egenkapital 32 213 40 894

Lånegjeld 2, 15, 18 4 575 3 345

Utsatt skattegjeld 2, 6 1 870 3 474

Langsiktig gjeld 6 445 6 819

Kortsiktig del av lånegjeld 3 345 2 230

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 2, 16, 18 12 343 8 363

Kassekredittgjelg 2, 17, 18 6 094 -

Sum kortsiktig gjeld 21 782 10 593

Sum gjeld 28 227 17 412

Sum egenkapital og gjeld 60 440 58 306

Høvik, 25. april 2012

Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal

Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør

25


Konsolidert oppstilling

over kontantstrømstrømmer

26.08 - 31.12

Beløp i NOK tusen noter 2011 2010*

Kontantstrøm fra driften:

Resultat før skattekostnad (underskudd) (12 099) (8 184)

Avskrivninger og amortiseringer 8, 10 8 468 5 276

Annen amortisering 9

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer, andre fordringer og varelager 11, 12 (4 166) 2 599

Leverandører og annen gjeld 3 980 648

Netto kontantstrøm fra drift (3 807) 339

Investeringer i immaterielle eiendeler 10 (3 452) (863)

Investeringer i varige driftsmidler 8 (530) (9)

Lån til andre selskaper - (1 495)

Mottak fra lån til andre selskaper - 1 495

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (3 982) (872)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:

Nedbetaling av lån 15 (2 230) (1 115)

Utstedelse av obligasjonslån 4 669

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 2 439 (1 115)

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (5 350) (1 648)

Kontanter og kontantekvivalenter pr stiftelse 908 2 556

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt 13 (4 442) 908

Klassifisering i balansen:

Kontanter og kontantekvivalenter 1 652 908

Kassekredittgjeld (6 094) -

Sum (4 442) 908

Annen kontantstrøm informasjon

Betalte renter 636 156

26


Konsolidert oppstilling

av endringer i egenkapital

annen

Beløp i NOK tusen Aksje innskutt Annen sum

kapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital ved stiftelse 26.08.2010 1 065 45 815 - 46 880

Totalresultat for perioden - - (5 986) (5 986)

Egenkapital pr 31.12.2010 1 065 45 815 (5 986) 40 894

Egenkapital pr 01.01.2011 1 065 45 815 (5 986) 40 894

Totalresultat for perioden - - (8 784) (8 784)

Egenkapitalkomponent fra obligasjoner - 103 - 103

Egenkapital pr 31.12.2011 1 065 45 918 (14 770) 32 213

27


Noter til de

finansielle resultatene

28


NOTE 1 Generell informasjon

Konsernregnskapet til Eqology ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av styret den

25. april 2012. Eqology ASA er et allment aksjeselskap stiftet den 26. august 2010 og er hjemmehørende

i Norge. Konsernet utvikler, markedsfører og selger produkter innen helsekost og velvære i

Norge, Sverige, Finland og Danmark. Konsernets forretningsadresse er Kirkeveien 59b, 1322 Høvik,

Norge.

Sammenligningstallene for 2010 omfatter oppstillinger som viser perioden fra stiftelsen fra

26. august til 31. desember 2010.

NOTE 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper

2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelse

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards

(IFRS) og tolkninger utgitt av International Accounting Standards Board og er som fastsatt av EU.

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Konsernregnskapet er

presentert i og alle tall er avrundet til nærmeste tusen med mindre annet er opplyst.

2.2 Bruk av estimater og regnskapsmessige

vurderinger ved utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i henhold til IFRS. Det innebærer at ledelsen har benyttet

estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader.

Dette gjelder spesielt for vurderinger knyttet til immaterielle eiendeler som goodwill og kundeforhold

samt utsatt skattefordel. Fremtidige hendelser kan føre til at estimatene endres og faktiske

beløp kan avvike fra estimerte beløp.

Goodwill

Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg blir goodwill testet

for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. Dette innebærer at bruksverdi

av den kontantstrømgenererende enhet som goodwill er fordelt til må estimeres.

Når bruksverdi skal estimeres må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgenererende

enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse kontantstrømmene.

Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskrivninger i fremtidige perioder.

Andre immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt.

Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen anvender skjønn. På hver rapporteringsdato

vurderer ledelsen om det finnes indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på

nedskrivning, må gjenvinnbart beløp beregnes.

Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel blir balanseført for ubenyttede skattemessige tap i den grad det er sannsynlig

at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å benytte fremførbare underskudd. Ledelsen

må benytte skjønn ved utarbeidelse av beløpet som kan balanseføres, basert på beregnet

tidspunkt og beløp for fremtidige skattemessig inntekt samt ved bruk av skatteplanlegging.

Inntektsføring

Konsernet selger varer med begrenset returrett. Konsernet estimerer prosentandelen returer basert

på en omfattende salgsstatistikk. Ledelsen har vurdert at estimerte returer kan måles pålitelig og

salg med returrett resultatføres ved levering.

29


2.3 Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter Eqology ASA og selskaper som kontrolleres av konsernet (datterselskaper).

Kontroll foreligger normalt når konsernet eier, direkte eller indirekte, mer en 50 % av aksjene

i selskapet og kontroll kan utøves. Ikke-kontrollerende eierinteresser blir inkludert i egenkapitalen.

Konserninterne transaksjoner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen.

Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunkt, tidspunkt hvor konsernet får kontroll, og blir

konsolidert fram til kontroll opphører.

2.4 Omregning av utenlandsk valuta

a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Konsernet presenterer regnskapet i norske kroner. Dette er også funksjonell valuta for alle

enhetene i konsernet.

b) Transaksjoner og balanseposter

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen

på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner,

samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet

i resultatregnskapet.

2.5 Virksomhetsoppkjøp

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper og virksomheter. Anskaffelseskost

ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet,

egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare

oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er

regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende

eierinteresser. Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i

datterselskapet balanseføres som goodwill.

Transaksjonskostnader ved virksomhetsoppkjøp resultatføres.

2.6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte

nedskrivinger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen

av eiendelen.

Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til kostnaden vil tilflyte konsernet,

og kostnaden kan måles pålitelig, legges etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte

verdi eller balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i

den perioden de oppstår.

Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets anskaffelseskost avskrives

til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Eiendelens restverdi og brukstid vurderes, og justeres

dersom nødvendig, ved hver balansedato. Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over

estimert utnyttbar levetid som utgjør 3- 5 år. Gevinst og tap ved avhendelse blir beregnet ved å

trekke bokført verdi fra eventuell salgssum og blir presentert netto i resultatregnskapet.

30


2.7 Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. Anskaffelseskost til immaterielle

eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

I etterfølgende måling blir immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert

amortisering og akkumulerte nedskrivninger.

Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter

som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres

av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt:

• det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for

bruk;

• ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den;

• det er mulig å bruke programvaren;

• det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige

økonomiske fordeler

• tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille

og ta i bruk programvaren; og

• utgiftene kan måles pålitelig

Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper.

Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende

estimert brukstid:

• internetthandel og IT plattform 5 år

• kundeforhold (virksomhetsoppkjøp) 5-6 år

2.8 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Konsernet vurderer balanseførte beløp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å vurdere

om det finnes indikatorer på verdifall. Når det foreligger indikatorer på verdifall, beregnes

eiendelens gjenvinnbart beløp for å bestemme hvorvidt eiendelen skal nedskrives. Når det ikke er

mulig å beregne gjenvinnbart beløp av en eiendel, så estimerer konsernet gjenvinnbart beløp til

den kontantstrømgenererende enhet eiendeler tilhører.

2.9 Goodwill

Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen mellom anskaffelseskost

og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt.

Goodwill blir initialt balanseført til anskaffelseskost og blir deretter målt til anskaffelseskost

fratrukket akkumulerte nedskrivninger. For testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver

av konsernets kontantstrøms genererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjøpet.

Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill blir testet for nedskrivningsbehov

årlig eller oftere dersom det foreligger indikatorer på verdifall. Dersom gjenvinnbart beløp til den

kontantstrømgenererende enhet er mindre enn bokført verdi til enheten, blir nedskrivningen først

fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles til de andre eiendelene i enheten på

en pro rata basis. Goodwill nedskrivninger reverseres ikke i senere perioder.

2.10 Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi

er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av

først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet.

31


2.11 Fordringer

Fordringer måles ved første gangs balanseføring

til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes

kundefordringer til amortisert kost fastsatt

ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket

avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tap

regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer

for at konsernet ikke vil motta oppgjør

i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive

indikatorer på verdifall er normalt basert på

antall dager kundefordringene er over forfallsdato.

Konsernets selskaper benytter en kombinasjon

av direkte avskrivninger og avsetningskonto for

å balanseføre tapsavsetninger.

2.12 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av

kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige,

lett omsettelige investeringer med maksimum

tre måneders opprinnelig løpetid.

2.13 Egenkapital

1. Egenkapital og gjeld

Finansielle instrumenter blir klassifisert som henholdsvis

gjeld eller egenkapital i henhold til kontraktens

underliggende substans.

2. Egne aksjer

Ved kjøp av egne aksjer blir disse vist som en

egen linje i egenkapitalen til anskaffelseskost.

Tap eller gevinster vedrørende transaksjoner

med egne aksjer blir ikke resultatført men føres

direkte mot egenkapitalen.

3. Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner

Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner

blir ført direkte mot egenkapitalen

fratrukket skatt. Kun kostnader som er direkte

henførbart til egenkapitaltransaksjonen blir

ført direkte mot egenkapitalen.

2.14 Lån

Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling

som er virkelig verdi av lånet med fradrag av

direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende

perioder regnskapsføres lånet til

amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv

rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet

(fratrukket transaksjonskostnader) og

innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.

Amortisert kost inkluderer transaksjonskostnader

og eventuell over- eller underkurs.

2.15 Skatt

Årets skattekostnad er summen av betalbar

skatt og utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt

på alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte

verdier på eiendeler og gjeld og relaterte

skattemessige verdier benyttet for å beregne

skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse

blir normalt balanseført for alle midlertidige forskjeller.

Utsatt skattefordel balanseføres i den

grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt

vil foreligge, og at de midlertidige forskjellene

kan fratrekkes i denne inntekten.

Dersom utsatt skatt oppstår ved en førstegangs

balanseføring av gjeld eller eiendel i en transaksjon

som ikke er en foretaksintegrasjon, og

som på transaksjonstidspunktet verken påvirker

regnskapsmessig eller skattemessig resultat, blir

den ikke balanseført.

Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert

ved hver balansedato og redusert i den

grad det ikke lenger er sannsynlig at det vil

være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å

utnytte skattefordelen.

2.16 Pensjoner

Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning

for sine ansatte som oppfyller de norske

lovkravene til tjenestepensjon. En innskuddsbasert

pensjonsordning er en ordning hvor det betales

faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse,

og hvor selskapet ikke har noen juridisk

eller underforstått plikt til å betale ytterligere

innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de

påløper.

2.17 Betingede forpliktelser

Betingede forpliktelser er definert som:

en mulig plikt som har oppstått som følge av

tidligere hendelser og hvis eksistens vil bli bekreftet

av fremtidige hendelser en plikt som ikke

er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at

den vil føre til en strøm av ressurser fra foretaket

en plikt som ikke kan måles pålitelig.

32


Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i

regnskapet bortsett fra betingede forpliktelser

som har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet.

Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand

for noteopplysninger med unntak av betingede

forpliktelser hvor det er usannsynlig at

en forpliktelse vil oppstå.

2.18 Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning

knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier,

klassifiseres som operasjonelle leieavtaler.

Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med

fradrag for eventuelle økonomiske insentiver

fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden.

Konsernet leier noen varige driftsmidler.

Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor

konsernet i hovedsak innehar all risiko og avkastning

knyttet til eierskapet, skal klassifiseres

som finansielle leieavtaler.

2.19 Inntektsføring

Salgsinntekter resultatføres når varene er levert

til kunden, det er sannsynlig at transaksjonen vil

generere fremtidige økonomiske fordeler som

vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles pålitelig.

Salgsinntekter måles til virkelig verdi av salget

av varer, netto merverdiavgift og rabatter og

etter elimineringer av internsalg.

2.20 Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon om forhold vedrørende konsernets

balanse som forelå på balansedato skal

tas hensyn til i konsernregnskapet. Hendelser

som vedrører forhold som oppstod etter balansedato

skal opplyses om dersom vesentlig.

2.21 Segmentrapportering

Driftssegmenter rapporteres på samme måte

som ved intern rapportering til konsernets øverste

beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker,

som er ansvarlig for allokering av

ressurser til og vurdering av inntjening i driftssegmentene,

er definert som konsernledelsen.

2.23 Anvendelse av nye og endrede

standarder og fortolkninger

Følgende endringer til standarder og fortolkinger

gjelder for regnskapsår som starter 1. januar

2011. Disse endringene har imidlertid ikke hatt

noen innvirkning på konsernets regnskap.

• IAS 24 Opplysninger om nærstående parter

(Endret)

• IAS 32 Finansielle instrumenter

– presentasjon (Endret)

• IFRIC 14 IAS 19 -begrensninger av en

nettoytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav

til finansiering mv. (Endret)

• IFRIC 19 Å bringe finansielle forpliktelser til

opphør med egenkapitalinstrumenter (Endret)

Standarder og fortolkninger som ennå ikke har

blitt tatt i bruk av konsernet

Følgende nye standarder og endring i standarder

er vedtatt av IASB og er pliktig anvendt for

konsernet for regnskapsår som starter 1. januar

2012 eller senere. Selskapet har ikke valgt tidlig

anvendelse av disse. Med unntak for endring i

IFRS 7, er ingen av følgende nye eller endrede

standarder godkjent av EU på nåværende tidspunkt.

(IASBs engelske benevnelse er benyttet

der offisiell norsk oversettelse ikke foreligger.)

IAS 1 «Financial Statement Presentation

– Presentation of Items of Other Comprehensive

Income» (Amendment)

Endringen i IAS 1 medfører krav om å gruppere

postene under andre inntekter og kostnader

(Other Comprehensive Income (OCI)) basert

på om postene i senere perioder kan reklassifiseres

over resultatet eller ikke. Endringen vil

bare ha effekt på presentasjon. Endringen trår i

kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2012 eller

senere.

IAS 12 «Income Taxes

– Recovery of underlying asset»

Endringen innebærer at utsatt skatt for nærmere

angitte eiendeler skal fastsettes basert på en

forventning om at eiendelen vil gjenvinnes ved

salg (og ikke bruk).

Dette gjelder investeringseiendom regnskapsført

i henhold til IAS 40 Investeringseiendom og

ikke-avskrivbare eiendeler som i henhold til IAS

16 regnskapsføres etter verdireguleringsmodellen.

Endringen trår i kraft for regnskapsår som

starter 1. januar 2012 eller senere.

33


IAS 19 «Employee Benefits» (Endring)

Det er betydelige endringer i IAS 19. Endringene innebærer blant annet at korridormetoden (utsatt

innregning av endringer i pensjonsforpliktelser og eiendeler) ikke lenger er et tillatt alternativ.

Endringene medfører videre en begrensning i endringene i netto pensjonseiendeler forpliktelser)

innregnet over resultatet til netto renteinntekt (kostnad) og periodens pensjonsopptjening, samt

at forventet avkastning på pensjonsmidlene skal beregnes ved bruk av diskonteringsrenten som

benyttes ved beregning av brutto pensjonsforpliktelse. Endringen trår i kraft for regnskapsår som

starter 1. januar 2013 eller senere.

IAS 27 «Separate Financial Statements» (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10, 11 og 12 (se nedenfor) har IASB måttet foreta endringer i IAS

27. IAS 27 omfatter nå kun selskapsregnskapet. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1.

januar 2013 eller senere.

IAS 28 «Investments in Associates and Joint Ventures» (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10, 11 og 12 har IASB måttet foreta endringer i IAS 28. Regnskapsføring

av investering i felleskontrollert virksomhet skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden,

og IAS 28 omfatter nå både regnskapsføring av investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert

virksomhet (felles virksomhet). Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013

eller senere.

IFRS 7 «Financial Instruments: Disclosures — Enhanced Derecognition Disclosure Requirements»

Det innføres krav til ytterligere opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er fraregnet

i sin helhet. Videre kreves det opplysninger om overførte finansielle eiendeler som er fraregnet

i sin helhet men der selskapet har en fortsatt involvering i disse for å hjelpe bruker med å vurdere

type av og risiko i relasjon til disse eiendelene. Endringen vil bare ha effekt på noteopplysninger.

Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2011 eller senere.

IFRS 9 «Financial Instruments: Classification and Measurement»

IFRS 9 slik den foreligger nå reflekterer første fase i IASB sitt arbeid med å lage en standard med formål

å erstatte dagens IAS 39. Den del av IFRS 9 som er ferdigstilt omhandler klassifikasjon og måling

av finansielle eiendeler og gjeld slik de er definert i IAS 39. I henhold til IASB er standarden effektiv

for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere, men EU har på nåværende tidspunkt ikke

34


fastsatt ikrafttredelsesdato. Anvendelse av første fase av IFRS 9 kan gi effekt på klassifikasjon og

måling av konsernets finansielle eiendeler og gjeld. Konsernet vil vurdere potensielle effekter av

anvendelse mer grundig når de neste fasene av IFRS 9 er ferdigstilt.

IFRS 10 «Consolidated Financial Statements»

IFRS 10 erstatter den delen av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper, i tillegg til å ta opp

forholdene som diskuteres i SIC-12. IFRS 10 legger til grunn at én enkelt kontrollmodell som skal anvendes

for alle enheter, inkludert foretak med særskilt formål (Special Purpose Entities).

Endringer som følger av IFRS 10 vil kreve at ledelsen anvender betydelig grad av skjønn for å

avgjøre hvilke selskaper en kontrollerer, og som følge av det, skal konsolideres av morselskapet.

Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 11 «Joint Arrangements»

IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert viksomhet og SIC-13 Felleskontrollert foretak –ikke

monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 fjerner muligheten til å kunne benytte proposjonal

konsolidering for felleskontrollerte foretak (jointly controlled entities), og egenkapitalmetoden må

således anvendes.

På nåværende tidspunkt er det ikke vurdert at anvendelse av standarden vil medføre endringer i

konsernets regnskap. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 12 «Disclosure of Involvement with Other Entities»

IFRS 12 inneholder alle opplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert til konsoliderte regnskaper,

i tillegg til tilleggsopplysningskrav som tidligere var inkludert i IAS 28 og IAS 31. Disse opplysningskravene

relaterer seg til en enhets investering i datterselskaper, «joint arrangements», tilknyttede

selskaper og «structured entities» I tillegg innføres det nye krav til tilleggsopplysninger. Standarden

trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 13 «Fair Value Measurement»

IFRS 13 etablerer en kilde til og klargjør veiledningen for hvordan man skal måle virkelig verdi. IFRS

13 endrer ikke når en enhet må anvende virkelig verdi, men gir veiledning om hvordan virkelig

verdi skal måles i henhold til IFRS når det er krav om virkelig verdi måling. Standarden trår i kraft for

regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

35


NOTE 3 SEGMENTER

Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering

konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når

de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et

strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen

i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten

inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt

på segmenter.

På dette grunnlag er det ikke rapportert segmentinformasjon.

Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon

om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter.

Informasjon om omsetning per produktgruppe:

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.122010

Helsekost 65 722 18 708

Hudpleie 9 548 3 400

Reklamemateriell, frakt etc. 9 996 2 547

Sum 85 266 24 655

Diagram'(el

Omsetning per produktgruppe:

Helsekost Hudpleie Reklamemateriell, frakter etc.

(Beløp i NOK tusen) 2011

Helsekost 65 722 77 %

Hudpleie 9 548 11 %

Reklame etc. 9 996 12 %

Sum 85 266 100 %

Geografisk informasjon relatert

til konsernets aktiviteter:

Geografisk informasjon relatert til konsernets aktiviteter er

vist i tabellen under:

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.122010

Norge 66 786 20 205

Danmark 11 532 2 022

Sverige 4 891 1 634

Finland 2 057 794

Sum 85 266 24 655

Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på

kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre

driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder

overstiger 10 % av totale salgsinntekter.

Norge Danmark Sverige Finland

Beløp i NOK tusen 2011

Norge 66 786 78 %

Danmark 11 532 14 %

Sverige 4 891 6 %

Finland 2 057 2 %

Sum 85 266 100 %

Diagram'(el

Lønn og godtgjørelse Arbeidsgiveravgi3 Pensjonskostnader Styrehonorar Andre lønnskostnader

Lønnskostnader:

NOTE 4 LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.122010

Lønn og godtgjørelse 9 712 3 124

Arbeidsgiveravgift 1 481 471

Pensjonskostnader 117 123

Styrehonorar 600 -

Andre lønnskostnader 139 255

Sum 12 049 3 973

Pensjoner

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov

om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning

som oppfyller kravene etter denne loven.

Beløp i NOK tusen 2011

Lønn og godtgjørelse 9 712 81 %

Arbeidsgiveravgift 1 481 12 %

Pensjonskostnader 117 1 %

Styrehonorar 600 5 %

Andre lønnskostnader 139 1 %

Sum 12 049 100 %

Antall ansatte

Det er 19 ansatte i konsernet pr. 31. desember 2011, og for

regnskapsperioden har det vært ansatt 19 årsverk.

36


NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Provisjons- og markedsføringskostnader 39 194 10 963

Nedskrivning av varelager - 1 020

Revisjons-, konsulent-, og advokathonorarer 1 795 629

Operasjonelle leieavtaler inkl. felleskostnader 2 099 487

Andre driftskostnader 6 812 3 449

Sum 49 900 16 548

Spesifikasjon av honorarer til revisor

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Lovpålagt revisjon 395 335

Bistand 46 -

Sum 441 335

NOTE 6 SKATT

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Betalbar skatt - -

Endring i utsatt skatt 3 315 2 198

Skatte(kostnad)/inntekt 3 315 2 198

Endringer i balanseført utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld relatert til midlertidige forskjeller var:

Ført mot

Beløp i NOK tusen 01.01.2011 Resultatført egenkapital 31.12.2011

Varige driftsmidler 132 0 - 132

Varelager 286 -286 - -

Immaterielle eiendeler -3 473 1 603 - -1 870

Fremførbare underskudd 3 522 1 998 - 5 520

Sum 467 3 315 - 3 782

tilgang ved oppkjøp

Ført mot

Beløp i NOK tusen 26.08.10 Resultatført egenkapital 2010

Varige driftsmidler 12 120 - 132

Varelager - 286 - 286

Immaterielle eiendeler -4 200 726 - -3 473

Fremførbare underskudd 2 457 1 066 - 3 522

Sum -1 731 2 198 - 467

I balansen er utsatt skatt presentert brutto, der utsatt skatt på merverdier fremkommer som utsatt

skatteforpliktelse på 1,87 mill. kroner, og utsatt skattefordel utgjør 5,65 mill. kroner. Det er ikke noe

tidsbegrensning på anvendelse av skattemessig underskudd. Det fremførbare underskuddet relaterer

seg i eShop Holding, og utfisjonert underskudd fra Nordic Health ASA.

Avstemming av effektiv skattesats for perioden:

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Resultat før skatt -12 099 -8 184

Nominell skatterate 28 % 28 %

Forventet skattekostnad/(skatteinntekt) -3 388 -2 292

Skatteffekt av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader 73 104

Annet (11)

Sum skatteinntekt -3 315 -2 198

Effektiv skattesats i prosent 27,4 % 26,9 %

37


NOTE 7 RESULTAT PER AKSJE

Beregning av resultat per aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat per aksje er

basert på følgende data:

2011 26.08.- 31.12.2010

Ordinært og utvannet resultat per aksje (0,41) (0,28)

Resultat

Overskudd (tap) for året tilordnet selskapets aksjonærer -8 784 -5 986

Antall aksjer (i tusen)

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 21 309 21 309

Selskapet har utestående 2 120 000 potensielt utvannende aksjer i sammenheng med det konvertible

lånet. På grunn av at selskapet har et negativt resultat og fordi de ikke har utvannende effekt

pr. 31.12.12 er ikke disse tatt med i beregningen.

NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i NOK tusen I inventar, maskiner og utstyr totalt

Anskaffelseskost:

26. august 2010 - -

Tilgang ved virksomhetsoppkjøp 491 491

Tilgang 9 9

Avgang - -

31. desember 2010 500 500

Tilgang 530 530

Avgang - -

31. desember 2011 1 030 1 030

Akkumulerte avskrivninger:

26. august 2010 - -

Avskrivninger 175 175

31. desember 2010 175 175

Avskrivninger 361 361

31. desember 2011 536 536

Balanseført verdi:

26. august 2010 - -

31. desember 2010 325 325

31. desember 2011 494 494

Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3- 5 år.

38


Vi er fast bestemt på å utnytte

naturen til fulle for å utvikle en

sunn og vital virksomhet som

gir en fremgangsrik fremtid for

oss selv og kundene våre.

Sensitivitetsanalyse for finansielle instrumenter med flytende rente

En endring i renten på 1 % på balansedagen ville ha økt eller redusert resultat før skatt med følgende

beløp:

(Beløp i NOK tusen) 1 % økning 1 % reduksjon

Kontanter og kontantekvivalenter 3 (3)

Rentebærende lån (20) 20

Sum (16) 16

Sensitivitetsanalysen ble gjennomført på balanser pr. 31. desember. Faktisk endring av rente ville

være basert på gjennomsnittlige balanser av finansielle instrumenter og eventuelle utslag av renteperioder,

for eksempel 3 mnd. NIBOR. Tallene kan derfor avvike fra faktiske resultatutslag av

renteendringer.

Kapitalstyring

Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde en god kredittverdighet og at gjeld/

egenkapital ratio blir holdt på et nivå som hjelper å opprettholde en god kredittverdighet.

Konsernet har ekstern finansiering. Konsernets eksternfinansiering har flytende rente.

Ledelsen benytter en «net gearing» ratio for å styre kapital. Konsernets ratio av netto gjeld (gjeld

fratrukket kontanter og kontantekvivalenter) delt på egenkapital og netto gjeld er ca. 45 % pr 31.

desember 2011 (29 % i 31.12.2010).

NOTE 19 OPERASJONELLE LEIEFORPLIKTELSER

Operasjonelle leieavtaler består primært av to leiekontrakter for kontorer og lagerlokaler for konsernets

aktiviteter i Bærum. Avtalene ble inngått i begynnelsen av 2012 utløper i 2016. Leieprisen

blir oppjustert med konsumprisindeksen årlig. Konsernet har også operasjonelle leieavtaler for diverse

data- og kontorutstyr. Konsernet resultatførte 2,1 mill. kroner i 2011 (390 tusen for 26.08-31.12 2010).

(Beløp i NOK tusen) 31.12.2010

Mindre enn 1 år 1 251

1- 5 år 2 214

Mer enn 5 år -

Sum 3 465

39


NOTE 9 GOODWILL

Beløp i NOK tusen

Anskaffelseskost:

26.august 2010 -

Tilgang ved virksomhetskjøp 32 537

31. desember 2010 32 537

Tilgang ved virksomhetskjøp -

31. desember 2011 32 537

Akkumulerte nedskrivninge

26.august 2010 -

Nedskrivning -

31. desember 2010 -

Nedskrivning -

31. desember 2011 -

Balanseført verdi

26.august 2010 -

31. desember 2010 32 537

31. desember 2011 32 537

Goodwill oppstod ved utfisjonering fra Nordic Health ASA og etablering av Eqology ASA slik det

er beskrevet i note 23. Konsernet opererer bare med ett segment, og goodwill relateres således i

sin helhet til Eqology’s eksisterende virksomhet og er således det nivået hvor goodwill vil bli testet

for verdifall.

Årlig nedskrivningstest

Goodwill har blitt testet for nedskrivning i løpet av året. Gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende

enheten er estimert basert på beregning av bruksverdi. Bruksverdi er beregnet basert på

estimerte før-skatt kontantstrømmer fra driften (EBITDA) som er utarbeidet av konsernets ledelse,

korrigert for investeringer og endring i arbeidskapital. Kontantstrømestimatene dekker en femårsperiode

i tillegg til en terminalverdi der en har lagt til grunn en vekstrate på null.

De viktigste forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved fastsettelse av estimater:

Kontantstrømmer som er lagt til grunn er basert på 2012 budsjetter, med unntak av salgsinntekter

og varekost som er risikojustert ned ca. 9 %. For de neste fire årene er medtatt en salgsvekst som

avtar fra 5 % til 3 %. Det er i den samme periode medtatt tilsvarende høye markedsførings-kostnader

som forsvarer salgsveksten.

Terminalverdi er fastsatt med basis i en vekstrate på 0 %. Kostnader for solgte varer er estimert til

å utgjøre samme prosentvise andel gjennom hele budsjettperioden. Diskonteringsrente som er

anvendt er 10,20 % før skatt. Med disse forutsetninger er gjenvinnbart beløp 11 % høyere enn de

bokførte verdier.

Ledelsen legger til grunn at rimelige endringer i viktige forutsetninger som ligger til grunn for beregningene

av gjenvinnbart beløp ikke ville ha medført at bokført verdi overstiger gjenvinnbart

beløp. En sensitivitetsanalyse viser at segmentet må ha en diskonteringsrente på 11,3 % før bokført

verdi overstiger gjenvinnbart beløp.

Sensitivitetsanalyse på kontantstrømmen viser at dersom årlig vekst i omsetning for hvert av de

neste 5 årene reduseres med 10 %, så vil bokført verdi være lik gjenvinnbart beløp. Det er tatt utgangspunkt

i forventet omsetning i 2012.

40


NOTE 10 ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i NOK tusen S software Kundeforhold Totalt

Anskaffelseskost:

26. august 2010 - - -

Tilgang gjennom virksomhets oppkjøp 4 997 14 999 19 996

Tilgang 863 - 863

Avgang - - -

31. desember 2010 5 860 14 999 20 859

Tilgang 3 452 - 3 452

Avgang - - -

31. desember 2011 9 312 14 999 24 311

Akkumulerte avskrivninger:

26. august 2010 - - -

Avskrivninger 2 508 2 593 5 101

31. desember 2010 2 508 2 593 5 101

Avskrivninger 2 380 5 727 8 108

31. desember 2011 4 888 8 320 13 209

Balanseført verdi:

26. august 2010 - - -

31. desember 2010 3 352 12 406 15 758

31. desember 2011 4 423 6 679 11 102

Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende

estimert brukstid:

• software: 3-5 år

• kundeforhold: 5-6 år

Software blir amortisert over estimert brukstid. Kundeforhold blir amortisert ved bruk av forventet

avgang av kundemassen som estimert på oppkjøpstidspunktet.

Konsernet har endret estimert brukstid på programvare pga. forventet investering i et nytt system i

løpet av 2011 etter å ha vurdert eventuell nedskrivning. Dette har ført til tilleggsamortisering i 2011.

NOTE 11 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Kundefordringer 352 52

Forskuddsbetalinger, moms og andre fordringer 734 622

Sum 1 085 674

Det er ikke resultatført tap på kundefordringer i perioden 2010 eller 2011. Det er ikke oppstått forhold

i perioden som tilsier at det er behov for avsetninger per balansedato.

Kundefordringer er fordringer på kredittkortselskaper, og ingen av disse fordringene anses som

forfalt på balansetidspunktet.

41


NOTE 12 VARELAGER

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Ferdigvare lager 7 917 4 162

Varelager til laveste av kost og netto realisasjonsverdi 7 917 4 162

Varelageret er vurdert til virkelig verdi på åpningsbalansetidspunktet. Varelager er stilt som

sikkerhet for lån, ref. note 15.

NOTE 13 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Bankinnskudd 1 652 908

Kontanter og kontantekvivalenter 1 652 908

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 2011 var skattetrekksmidler på

734 tusen og depositum for husleie på 848 tusen.

NOTE 14 AKSJEKAPITAL

Det er utstedt 21 308 874 aksjer pr. 31. desember 2011, hver pålydende 0,05. Det er bare en klasse

aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. Ekstraordinær generalforsamling avholdt

14. november 2011 autoriserte utgivelse av ytterliggere 2,1 millioner aksjer i sammenheng med

utstedelse av konvertibelt lån i 2011.

NOTE 15 LÅN

Beløp i NOK tuse rentebetingelser Forfall 2011 31.12.2010

Konvertibelt lån Fastrente på 10 % 2014 4 575 -

Pantesikret bank lån 3 MND NIBOR + 2,2 % 2009- 2013 3 345 5 575

Kortsiktig del (3 345) (2 230)

Lån - langsiktig 4 575 3 345

Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje.

Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i

november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det

resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

For forfallsstruktur av lån, se note 18 Finansielle Instrumenter. Konsernet har pantsatt følgende eiendeler

som sikkerhet for banklånene og kassekreditten. Beløpene er balanseført verdi pr 31. desember:

Tabell over pantsatte eiendeler:

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Varige driftsmidler 494 325

Kundefordringer 352 52

Varelager 7 917 4 162

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 8 763 4 539

Det er videre stilt en del finansielle låneforutsetninger (covenants) knyttet til lån og kassakreditt.

Det er spesifikke krav knyttet til EBITDA, bokført egenkapital samt begrensninger på utdeling av

42


utbytte/konsernbidrag. EBITDA skal på 12 mnd basis være fra 4 millioner til 5 millioner. Egenkapital

skal utgjøre fra 20 % til 25 % av totalkapital. Lånet og låneforutsetningene er knyttet til Eqology AS.

Selskapet har fått en avkall (waiver) fra lånebetingelsene pr. 31.12.2011. Neste vurdering av lånebetingelser

er i juni 2012. Hele det resterende banklånet på 3,45 millioner har derfor blitt klassifisert

som kortsiktig. Selskapet forventer derimot å nedbetale lånet iht. opprinnelige betingelser.

NOTE 16 LEVERANDØRER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Leverandørgjeld 6 167 2 957

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, mva, feriepenger o.l 2 395 1 036

Avsatte kostnader 3 750 2 564

Annen kortsiktig gjeld 31 1 806

Sum 12 343 8 363

NOTE 17 KASSAKREDITT

Konsernet har benyttet 6,1 mill. kroner av tilgjengelig kassekreditt opp til 9 mill. kroner. Kassakredittrammen

gikk ned til 7 mill. kroner 10. januar 2012. Sikkerhet og finansielle låneforutsetninger er

de samme som for langsiktig lån, og informasjon om dette fremkommer av note 15 Lån.

NOTE 18 FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansiell risiko

Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter.

Den risiko som er identifisert relaterer seg primært til kreditt risiko på kundefordringer,

markedsrisiko relatert til variabel rente på kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende

gjeld, valutarisiko og likviditetsrisiko. Konsernet styrer risiko primært med å identifisere og vurdere

finansiell risiko løpende. Konsernet har ikke benyttet derivater til å styre finansiell risiko.

Markedsrisiko

Variabel rente risiko onsernet har noe eksponering for kontantstrømrisiko relatert til rentebærende

gjeld med flytende rente (se note 15 Lån). Konsernet er også eksponert for kontantstrømrisiko relatert

til flytende rente på bankinnskudd. Selskapet har virkelig verdirisiko på det konvertible fastrentelånet.

Valutarisiko

Gruppen har salgsinntekter nominert i utenlandsk valuta med tilhørende kundefordringer (se geografisk

informasjon i note 3 Segmenter). Valutarisiko er primært knyttet til Euro (kundefordringer fra

Finland) men også svenske kroner (SEK).

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer risiko for at en kunde eller annen motpart til et finansielt instrument ikke

oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakt. Konsernet maksimale eksponering for kredittrisiko

relatert til fordringer, og pr. 31. desember 2011 utgjør dette 458 tusen, tilsvarende tall for 2010 var

305 tusen. Konsernet er i veldig liten grad eksponert for kredittrisiko da alt salg er forskuddsbetalt

av kunden.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved

forfall. I henhold til konsernets budsjetter forventer ledelsen at kontantstrømmer fra operasjonelle

aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser.

43


For å styre likviditeten har selskapets banklån blitt inngått med en betalingsperiode over 3 år slik at

rente- og avdragsbetalinger kan finansieres basert på kontantstrømmer fra løpende drift. Videre

så har konsernet tilgang på en kassekreditt opp til 9 mill. kroner (reduseres til 7 mill. kroner pr. 10.

januar 2012. Følgende tabell viser forfall av finansielle forpliktelser. Forventede rentebetalinger basert

på markedsrenten pr. 31. desember 2011 er inkludert i kontraktsmessige forpliktelser.

Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld og andre

kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av kort tid til forfall.

Konsernets rentebærende gjeld har variabel rente pluss en fast kredittmargin. Låneavtale ble inngått

i mai 2010, og det er lagt til grunn at det ikke er endring i konsernets kredittrisiko etter den tid

som har vesentlig innflytelse på virkelig verdi av lånet. Virkelig verdi av rentebærende lån er således

vurdert til å være lik bokført verdi.

2011

A andre

Bank lån/

finansielle

Beløp i NOK tusen konvertibelt lån Kassakreditt forpliktelser sum

0 - 6 måneder 3 433 6 094 11 704 21 231

6 - 12 måneder 480 - - 480

1 - 2 år 480 - - 480

2 - 5 år 5 280 - - 5 280

Sum 9 673 6 094 11 704 27 471

Pga. at selskapet har fått en avkall (waiver) fra lånebetingelsene pr. 31.12.2011 og neste vurdering

gjøres i juni 2012 har banklån på 3,3 millioner blitt klassifisert som kortsiktig i sin helhet. Også selskapets

kassakreditt er omfattet av lånebetingelsene. Derfor er begge lagt inn som kontantstrøm i 0-6

måneders kategorien. Selskapet forventer derimot at lånet betales iht. til opprinnelige betingelser

og at kassakreditten videreføres.

2010

A andre

Lån - langsiktig Bank lån/ finansielle

konvertibelt lån Kassakreditt forpliktelser sum

0 - 6 måneder 1 233 - 8 210 9 443

6 - 12 måneder 1 210 - - 1 210

1 - 2 år 2 344 - - 2 344

2 - 5 år 1 134 - - 1 134

Sum 5 921 - 8 210 14 131

Kategorier og virkelig verdi av finansielle instrumenter

2011

Beløp i NOK tusen Balanseført verdi Virkelig verdi

Fordringer målt til amortisert kost:

Kundefordringer og andre fordringer 458 458

Kontanter og kontantekvivalenter 1 652 1 652

Sum 2 110 2 110

Finansiell gjeld målt til amortisert kost:

Rentebærende lån, inkludert kortsiktig gjeld 7 920 8 381

Levarandørgjeld og andre finansielle forpliktelser 11 704 11 704

Kassakredittgjeld 6 094 6 094

Sum 25 718 26 179

44


2010

Beløp i NOK tusen Balanseført verdi Virkelig verdi

Fordringer målt til amortisert kost:

Kundefordringer og andre fordringer 52 52

Kontanter og kontantekvivalenter 908 908

Sum 960 960

Finansiell gjeld målt til amortisert kost:

Rentebærende lån, inkludert kortsiktig gjeld 5 575 5 575

Levarandørgjeld og andre finansielle forpliktelser 8 210 8 210

Sum 13 785 13 785

Sensitivitetsanalyse for finansielle instrumenter med flytende rente

En endring i renten på 1 % på balansedagen ville ha økt eller redusert resultat før skatt med følgende

beløp:

Beløp i NOK tusen 1 % økning 1 % reduksjon

Kontanter og kontantekvivalenter 16 (16)

Rentebærende lån (79) 79

Sum (63) 63

Sensitivitetsanalysen ble gjennomført på balanser pr. 31. desember. Faktisk endring av rente ville

være basert på gjennomsnittlige balanser av finansielle instrumenter og eventuelle utslag av renteperioder,

for eksempel 3 mnd. NIBOR. Tallene kan derfor avvike fra faktiske resultatutslag av

renteendringer.

Kapitalstyring

Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde en god kredittverdighet og at gjeld/

egenkapital ratio blir holdt på et nivå som hjelper å opprettholde en god kredittverdighet.

Konsernet har ekstern finansiering. Konsernets eksternfinansiering har flytende rente.

Ledelsen benytter netto gjeldsgrad for å styre kapital. Konsernets ratio av netto gjeld (gjeld

fratrukket kontanter og kontantekvivalenter) delt på egenkapital og netto gjeld er ca. 45 % pr

31. desember 2011 (29 % i 31.12.2010).

Note 19 Operasjonelle leieforpliktelser

Operasjonelle leieavtaler består primært av to leiekontrakter for kontorer og lagerlokaler for

konsernets aktiviteter i Bærum. Avtalene ble inngått i begynnelsen av 2012 utløper i 2016.

Leieprisen blir oppjustert med konsumprisindeksen årlig. Konsernet har også operasjonelle leieavtaler

for diverse data- og kontorutstyr, samt bilordning. Konsernet resultatførte 2,1 mill. kroner i

2011 (390 tusen for 26.08-31.12 2010).

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Mindre enn 1 år 2 902 1 251

1 - 5 år 7 542 2 214

Mer enn 5 år -

Sum 10 444 3 465

45


NOTE 20

AKSJONÆRER

46


De 20 største aksjonærene i Eqology ASA pr. 31.12 var:

Aksjonær Statsborger Antall Aksjer Andel %

KG INVESTMENT COMP AS 1 NOR 7 072 390 33,19 %

PICTET & CIE BANQUIE CHE 2 383 695 11,19 %

UNIVERSAL EXPORTS AS 2 NOR 1 972 000 9,25 %

BOHAN & CO AS NOR 965 441 4,53 %

BRØDR. HETLAND AS NOR 791 086 3,71 %

AAKRE MARKETING AS NOR 703 778 3,30 %

HETLANDS GECCO MANAGEMENT NOR 655 415 3,08 %

KREFTING AS 3 NOR 600 000 2,82 %

MOMENTUM CONSULT & I NOR 500 000 2,35 %

GUNSTENSEN ROY STEEN NOR 392 922 1,84 %

GJERSVIK KARSTEIN 1 NOR 372 628 1,75 %

YOUMANS JOHN ANDREW NOR 322 024 1,51 %

KANI EIENDOM AS NOR 309 258 1,45 %

HETLAND KJELL NOR 305 355 1,43 %

HOVIND KAI GUY NOR 298 616 1,40 %

SIX SIS AG CHE 260 897 1,22 %

ANNE HILL AS NOR 250 000 1,17 %

VESTLAND INVEST AS 4 NOR 250 000 1,17 %

STAVLAND ANDERS NOR 200 000 0,94 %

STAVLAND BERNT NOR 200 000 0,94 %

Sum 20 største aksjonærer 18 805 505 88,25 %

Andre 2 503 369 11,75 %

Totalt antall aksjer 21 308 874 100,00 %

(1) Karstein Gjersvik – styrets leder

(2) Frank Bjordal – administrerende direktør

(3) Christian Krefting – styremedlem

(4) Erik Langaker - styremedlem

47


NOTE 21 DATTERSELSKAPER

Beløp i NOK tusen

Eierandel/

Selskap kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1)

Eqology.no AS Bærum 100 % (3 145) 2 749

eShop AS Bærum 95,8 % (45) 2 343

Total (3 190) 5 092

1)

Resultat og balanse for 2011

NOTE 22 AVLØNNING AV LEDENDE ANSATTE

OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

(i) Transaksjoner med nærstående parter:

Styremedlem i Eqology ASA, Anne Margrete Børjesson, var tidligere daglig leder i selskapet

Dinamo Design AS som er valgt til leverandør av tjenester for utvikling av designendring for

Eqology.no AS. Avtalen er til markedsbetingelser. Akkumulert for 2011 er det kjøpt tjenester fra

Dinamo Design AS og relaterte selskaper for NOK 4,3 mill. kroner eksklusive mva., hvorav 0,5 mill.

kroner har blitt balanseført som web design. Hun fratrådte sin stilling i Dinamo Design i oktober 2011.

Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.

Motpart er hovedaksjonær og styreformann Karstein Gjersvik. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden

mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet

har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten.

4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner

ble innbetalt i januar 2012. I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av

2 130 887 aksjer autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november 2011.

(ii) Godtgjørelse til styret og ledelse:

2011

lønn og

Navn tittel godtgjørelse Pensjoner Sum

Frank Bjordal CEO 1 398 17 1 415

Morten Brennesvik-Jensen CFO (1) 233 - 233

Karstein Gjersvik Styreformann 200 - 200

Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 - 100

Christian Krefting Styremedlem 100 - 100

Erik Langaker Styremedlem 100 - 100

Marit Lambrechts Styremedlem 100 - 100

Totalt 2 231 17 2 248

1) Beløp er fakturert fra Nordic Health ASA.

2) Andre ytelser til administrerende direktør er 17 tusen.

Beløp i NOK tusen 26.08-31.12.2010

lønn og

Navn tittel godtgjørelse Pensjoner Sum

Frank Bjordal CEO 515 6 521

Morten Brennesvik-Jensen CFO 114 - 114

Totalt 629 6 635

48


(iii) Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember:

Navn Tittel antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 1 972 000 9,3 %

Karstein Gjersvik Styreleder 7 445 018 34,9 %

Christian Krefting Styremedlem 600 000 2,8 %

Erik Langaker Styremedlem 250 000 1,2 %

Anne Margrethe Børjesson Styremedlem 100 000 0,5 %

Marit Lambrechts Styremedlem 75 000 0,4 %

Totalt 10 442 018 49,0 %

(iv) Opsjoner holdt av styremedlemmer og ledelsen i regnskapsperioden:

Det er ikke utstedt opsjoner pr. balansedato.

Om styrets erklæring om fastsettelse av

lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Innledning

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn

og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven § 5-6 (3) at

det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer

for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene er knyttet til

aksjebaserte incentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen. Lønn og annen

godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i avsnittet

ovenfor. Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende

ansatte for det kommende regnskapsår, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende

avstemming i generalforsamlingen 2011.

Beslutningsmyndighet

Styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse for daglig leder, finansdirektør og salg/markedsdirektør.

Daglig leder skal bestemme lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte.

Styret skal ha det overordnede tilsynet med godtgjørelsen av øvrige ledende ansatte og kan

fastsette presiserende retningslinjer utover det som følger nedenfor for godtgjørelse av øvrige

ledende ansatte. Dersom daglig leder ønsker å tilby godtgjørelse til ledende ansatte som går

utover slike presiserende retningslinjer skal dette fremlegges for styret til godkjenning.

Retningslinjer

Formålet med Eqologys betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen

konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet

og kontinuerlig fremgang, for å nå konsernets forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel

skal konsernets policy være innrettet mot markedets median når det gjelder lønn og annen

godtgjørelse.

Basislønn

Basislønn skal fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå og kompetanse. Lønnen skal være

konkurransedyktig.

Årlig bonus

Styret kan tildele bonus til ansatte. Bonus skal ikke utgjøre mer en maks 30 % av brutto årslønn, og

skal være resultatavhengig.

Aksjebaserte incentivordninger

Det er for perioden 2011 ikke tildelt opsjonsordning, og det foreligger ingen planer om å tildele

opsjoner i 2012.

49


Andre godtgjørelser

Ledende ansatte kan få dekket følgende:

• fri mobiltelefon

• en fri avis

• tilskudd på treningsabonnement på inntil kr. 2.500,- pr år

Konsernet skal ikke ha noen form for bilordning for ansatte utover kompensasjon etter statens

satser for bruk av egen bil i tjeneste. Pensjonsordningen skal minimum følge den lovpålagte ordningen

(OTP). Utover det som fremgår ovenfor skal konsernet ikke tilby ledende ansatte variable

elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen.

Etterlønnsordning

Oppsigelsestiden er 3 måneder for fastansatte stillinger. Det er for ledende ansatte etablert

et konkurranseforbud som tilsier at en arbeidstaker ikke kan etablere, drive eller ta ansettelse i

virksomhet som beskjeftiger seg med oppgaver innenfor områder konsernet er beskjeftiget og er

i direkte konkurranse med på en periode på inntil 1 år. Styret avgjør om en slik klausul trer i kraft.

I såfall har den ansatte rett til lønn i perioden. Utover dette skal det ikke finnes noen form for etterlønn.

Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår

Ovennevnte retningslinjer har også vært retningsgivende for lederlønnsfastsettelsen i 2011.

NOTE 23 VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING

Eqology ble stiftet den 26. august ved utfisjonering fra Nordic Health av enkelte aktiva og passiva,

herunder samtlige aksjer som Nordic Health eide i Shine International (100%) og eShop Holding

(95,5%). Samtidig med fisjonen ble Eqology ASA stiftet. Etableringen av Eqology ASA med datterselskaper

er å anse som en virksomhetssammenslutning i henhold til IFRS 3.

Overført vederlag

Vederlag for utfisjonerte eiendeler, er 21 308 874 aksjer i Nordic Health ASA, der verdien av aksjene

er basert på en verdsettelse av aksjene til 2.20 per aksje. Vederlaget har en verdi på 46,9 mill. kroner.

50


Identifiserbare anskaffede eiendeler og overtatte forpliktelser 1)

(Beløp i NOK tusen)

Ved oppkjøp

Varige driftsmidler 491

Andre immaterielle eiendeler 19 996

Kundefordringer og andre fordringer 2 176

Varelager 5 259

Kontanter og kontantekvivalenter 2 556

Lånegjeld (6 690)

Utsatt skattegjeld (1 731)

Leverandører og annen kortsiktig gjeld (7 715)

Virkelig verdi av netto eiendeler 14 342

Goodwill 32 537

Sum anskaffede eiendeler 46 879

1)

Merverdiallokeringen over er foreløpig.

Goodwill knytter seg i all hovedsak til Eqology sine ansattes kompetanse og distributørnettverk

Ingen del av den innregnede goodwill er forventet å være skattemessig fradragsberettiget.

Hvis oppkjøpet hadde skjedd 1. januar 2010, har ledelsen estimert at konsoliderte driftsinntekter

ville vært 71,6 mill. kroner, og at konsolidert underskudd for perioden ville vært -10,0 mill. kroner. I

beregningen av disse beløpene har ledelsen forutsatt at den virkelig verdijusteringen som

ble gjort ved overtakelsen, ville vært den samme om oppkjøpet hadde blitt gjennomfort 1.

januar 2010.

Transaksjonskostnadene knyttet til fisjonen er belastet Nordic Health AS før utfisjoneringen.

NOTE 24 HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det er ikke registrert vesentlige hendelser etter balansedagens slutt som påvirker konsernets

regnskap.

51


Eqology ASA

Resultatregnskap

Beløp i NOK tusen N noter 2011 26.08-31.12.2010

Annen driftsinntekt - -

Sum driftsinntekter - -

Lønns- og personalkostnader 2 (684) -

Andre driftskostnader 2, 3 (1 507) (1 664)

Driftsresultat (2 191) (1 664)

Inntekt på investering i datter 1 251 -

Finansinntekter 1 1

Finanskostnader (40) -

Resultat før skatt (979) (1 663)

Skattekostnad 4 274 466

Årsresultat (705) (1 197)

Overføringer:

Overført til annen egenkapital (705) (1 197)

52


BALANSE

Beløp i NOK tusen N noter 2011 2010

Eiendeler - -

Varige driftsmidler

Immatrielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 2 995 2 721

Investering i datterselskap 5 56 483 56 483

Sum anleggsmidler 59 478 59 204

Kundefordringer og andre fordriger 6 - 4 350

Fordringer på konsernselskaper 7 14 524 14 524

Kontanter og andre kontantekvivalenter 3 122

Sum omløpsmidler 14 527 18 996

Sum eiendeler 74 005 78 200

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 8 1 065 1 065

Overkursfond 8 45 917 45 814

Annen egenkapital 8 (1 902) (1 197)

Sum egenkapital 45 080 45 682

Lånegjeld 9 4 575 -

Sum langsiktig gjeld 4 575 -

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 10 31 79

Gjeld til konsernselskaper 11 24 319 32 439

Sum kortsiktig gjeld 24 350 32 518

Sum gjeld 28 925 32 318

Sum egenkapital og gjeld 74 005 78 200

Høvik, 25. april 2012

Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal

Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør

53


Kontantstrømoppstilling

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Resultat før skattekostnad (underskudd) (979) (1 663)

Renteamortisering 9 -

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer og andre fordringer 4 350 1 732

Fordringer på konsernselskaper - -

Leverandører og annen gjeld (48) (1 577)

Gjeld til konsernselskaper (8 120) 1 135

Netto kontantstrøm fra drift (4 788) (373)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Mottak av kontanter fra lån - 495

Utbetaling av kontanter ved lån - (495)

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - -

Utstedelse av konvertibelt lån 4 669 -

Netto fra finansieringsaktiviteter 4 669 -

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (119) (373)

Kontanter og kontantekvivalenter 122 495

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 3 122

NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er

klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som

omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til

grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler

vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn

bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset

økonomisk levetid avskrives planmessig.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke

har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi

ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres

som annen finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med

forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført

til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres

med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Morselskapet har ikke driftsaktivitet og

selskapets andre inntekter består av utfakturering av konsernkostnader til datterselskaper.

54


Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller

det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige

kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til

egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden

består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto

utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i

henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Pensjoner

Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene

til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales

faste innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller

underforstått plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper.

Aksjebasert avlønning

Opsjoner tildelt ansatte måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. Kostnadene fordeles over

perioden til de ansatte har oppfylt opptjeningsvilkårene i opsjonsavtalen. Kostnadsført beløp blir

justert til å reflektere antallet opsjoner som endelig blir opptjent.

NOTE 2 Informasjon om ledende ansatte og styremedlemmer

All godtgjørelse til ledende ansatte er utbetalt fra datterselskapet Eqology.no AS. Eqology ASA

har således ingen direkte personalkostnader, men er derimot belastet for konsernkostnader relatert

til drift av selskapet. Konsernkostnader belastet Eqology ASA er i sin helhet overført fra datterselskapet

Eqology.no AS og utgjør for perioden NOK 594 tusen. Av dette er NOK 544 relatert til

personalkostnader på følgende måte:

Frank Bjordal, Administrerende direktør NOK 162 tusen.

Morten Brennesvik-Jensen, Finansdirektør NOK 233 tusen.

Andre ansatte NOK 148 tusen.

Det ble utbetalt NOK 600 tusen i styrehonorar i 2011.

For øvrig informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte vises det til note 22 i konsernregnskapet.

Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember 2011:

Navn Tittel antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 1 972 000 9,3 %

Karstein Gjersvik Styreleder 7 445 018 34,9 %

Christian Krefting Styremedlem 600 000 2,8 %

Erik Langaker Styremedlem 250 000 1,2 %

Anne Margrethe Børjesson Styremedlem 100 000 0,5 %

Marit Lambrechts Styremedlem 75 000 0,4 %

Totalt 10 442 018 49,0 %

Transaksjoner med nærstående parter:

For ytterliggere informasjon, se Eqology ASA konsernregnskap, note 22.

55


NOTE 3 Andre driftskostnader

Beløp i NOK tusen 2011 26.08-31.12.2010

Management fee fra Eqology.no AS 594 535

Annet 913 1 129

Sum 1 507 1 664

Revisjonshonorarer:

(Beløp er eks. mva og i tusen kroner) 2011 2010

Lovpålagt revisjon 220 180

Bistand 27 -

Sum 247 180

Vederlag for andre tjenester relaterer seg til teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og

ligningspapirer.

NOTE 4 Skattekostnad

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Betalbar skattekostnad - -

Endring i utsatt skatt 274 466

Sum 274 466

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 2011 2010

Resultat før skatt (979) (1 663)

Nominell skattesats 28 % 28 %

Forventet skattekostnad/(skatteinntekt) (274) (466)

Skatteeffekt av følgende poster:

Andre ikke fradragsberettigede kostnader 0 -

Skattekostnad/(skatteinntekt) (274) (466)

Effektiv skattesats 28 % 28 %

Følgende tabell viser midlertidige forskjeller: 2011 2010

Underskudd til fremføring 10 696 9 717

Netto midlertidige forskjeller 10 696 9 717

Balanseført:

Eiendeler ved utsatt skatt 2 995 2 721

Selskapet balansefører utsatt skattefordel knyttet til framførbare underskudd fordi selskapet kan

sannsynliggjøre at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattemessig inntekt i datterselskapene til å

realisere fremførbare underskudd. Datterselskapene kan utligne betalbar skatt gjennom konsernbidrag

til Eqology ASA. Selskapet har resultatført NOK 1 250 tusen i konsernbidrag fra datterselskap.

56


NOTE 5 Datterselskaper

Beløp i NOK tusen

Eierandel/

Selskap kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1)

Eqology.no AS Bærum 100 % (3 145) 2 749

eShop AS Bærum 95,8 % (45) 2 343

Total (3 190) 5 092

1)

Resultat og balanse for 2011

NOTE 6 Kundefordringer og andre fordringer

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Fordring på Nordic Health ASA konsernet - 4 350

Sum - 4 350

NOTE 7 Fordring på konsernselskaper

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Fordring på eShop AS 14 524 14 524

Sum 14 524 14 524

NOTE 8 Aksjekapital

Det er utstedt 21.308.874 aksjer pr. 31.desember 2011, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en

klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. Endring i egenkapital:

O overkurs- Annen Sum

A aksjekapital fond egenkapital egenkapital

Egenkapital 25.08.10 1 065 45 814 - 46 879

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat - - (1 197) (1 197)

Egenkapital 31.12.10 1 065 45 814 (1 197) 45 682

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat (705) (705)

Konverteringsrett 103 103

Egenkapital 31.12.11 1 065 45 917 (1 902) 45 080

NOTE 9 Lånegjeld

Beløp i NOK tusen rentebetingelser Forfall 2011 2010

Konvertibelt lån Fastrente på 10 % 2014 4 575 -

Sum 4 575 -

Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje.

Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i

november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011.

Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

57


NOTE 10 Leverandør og annen gjeld

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Leverandørgjeld 31 79

Sum 31 79

NOTE 11 Gjeld til konsernselskaper

Beløp i NOK tusen 2011 2010

Gjeld til Eqology.no AS 24 319 32 439

Sum 24 319 32 439

NOTE 12 Aksjonærinformasjon

For ytterliggere informasjon, se Eqology ASA konsernregnskap, note 20.

NOTE 13 Fisjon

Eqology ble stiftet den 26. august ved utfisjonering fra Nordic Health av enkelte aktiva og passiva,

herunder samtlige aksjer som Nordic Health eide i Eqology.no AS (100%) og eShop Holding

(95,5%). Samtidig med fisjonen ble Eqology ASA stiftet.

Transaksjonsstruktur

Fisjonen fant sted ved nystiftelse av selskap, slik at de utfisjonerte eiendeler ble skutt inn i Eqology

ASA som ble stiftet i forbindelse med fisjonen. Som følge av fisjonen ble det foretatt nedskrivning

av aksjekapitalen i Nordic Health AS tilsvarende pålydende verdi på antall aksjer som ble slettet i

Nordic Health AS i forbindelse med Fisjonen. Samtidig ble Eqolgy ASA stiftet med en egenkapital

som tilsvarer netto verdi av de utfisjonerte aktiva og passiva.

Fisjonen ble gjennomført som en skjevdelingsfisjon hvor aksjonærene i Nordic Health AS fikk valget

mellom å bli fullt ut bli værende som aksjonær i Nordic Health AS, innløse deler av sine aksjer

i Nordic Health AS mot aksjer i Shine ASA, og innløse samtlige aksjer i Nordic Health AS mot aksjer

i Shine ASA. På grunn av skjevdelingen ble fisjonen regnskapsført som en transaksjon.

Fisjonsvederlaget

Fisjonsvederlaget ble ytet i sin helhet i form av aksjer i Shine ASA. Aksjonærer som fullt ut deltok

i Fisjonen, har som fullt og helt oppgjør for sine aksjer i Nordic Health AS mottatt tilsvarende

antall aksjer i Shine ASA. Fisjonen baserte seg på en markedsverdi per aksje på NOK 2,20, og en

totalverdi av Nordic Health AS før Fisjonen på NOK 93.421.981, tilsvarende 2,20 * antall utestående

58


aksjer. Markedsverdien baserte seg på forhandlinger mellom de største aksjonærene, men markedsverdien

samsvarte også med det resultatet som fulgte av tradisjonelle verdsettelsesmetoder.

Ved Fisjonen ble 21.308.874 aksjer slettet i Nordic Health AS, hver aksje pålydende NOK 0,05. Fisjonen

skjedde således ved at det ble fisjonert ut netto verdier (aktiva fratrukket passiva) for NOK

46.879.522,80, tilsvarende NOK 2,20 multiplisert med det antall aksjer som utfisjonertes. Samtidig

ble Shine ASA stiftet med en aksjekapital på NOK 1.065.441,70, ved utstedelsen av 21.308.874

aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,05.

Gjennomføring av fisjonen

Styret utarbeidet og vedtok en fisjonsplan i styremøte 21. mai 2010. Fisjonsplanen ble enstemmig

godkjent i Nordic Healths generalforsamling den 23. juni 2010. Fisjonsplanen fastsatte hvilke

eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ble overført til Shine i forbindelse med Fisjonen. Fisjonsbeslutningen

ble registrert i Foretaksregisteret 26. juni 2010, og trådte i kraft 26. august 2010.

Skattemessige og regnskapsmessige forhold i forbindelse med fisjonen

Fisjonen ble gjennomført med regnskapsmessig virkning fra Fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse

den 26. august 2010. Fisjonen ble gjennomført med skattemessig kontinuitet, dvs. uten beskatning

av verken det overdragende eller overtakende selskap eller deres aksjonærer.

Utsatt skatt

Utsatt skatt i Nordic Health AS ble fordelt mellom overdragende og overtakende part i fisjonen

basert på fordeling av virkelige verdier i fisjonen. Det ble overført en skattefordel på NOK 2 255

tusen til Shine ASA ved utfisjoneringen. Denne er balanseført fordi det er sannsynlig at den kan

realiseres gjennom bruk av konsernbidrag fra datterselskaper.

Opplysninger om goodwill og verdi av overtatte eiendeler og gjeld

Det henvises til Eqology ASAs konsernregnskap, note 23 «Virksomhetssammenslutning» for virkelige

verdier av goodwill samt andre eiendeler og gjeld overtatt i fisjonen.

NOTE 14 Hendelser etter balansedagen

Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på

regnskapsførte beløper.

59


Erklæring fra styret

og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at konsernregnskapet for perioden 01. januar til 31. desember

2011 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som

følger av regnskapsloven, samt at årsregnskapet for morselskapet for 2011 er avlagt i samsvar

med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, samt at opp-lysningene i regnskapet gir et

rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultatet som

helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet

og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risikoog

usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.

Høvik, 25. april 2012

Karstein Gjersvik Erik Langaker Christian Krefting

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Marit Lambrechts Anne Margrete Børjesson Frank Erikstad Bjordal

Styremedlem Styremedlem Administrerende direktør

60


We call it Naturally Driven

Vi i Eqology mener at naturen

er en kraft i og rundt oss som

holder oss gående, og som inspirerer

oss til å utrette store ting.

Alt liv strever naturlig

etter å oppfylle sin skjebne.

Vi omfavner denne kraftfulle ideen

og kaller den Naturally Driven.


norge

sverige

finland

Kirkeveien 59 B

Pb. 23, 1322 Høvik

Norway

eqology.com

ir.eqology.com

T: 800 74 463

F: 67 10 21 99

kundeservice@eqology.no

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0524-50900

F: 0524-50352

kundservice@eqology.se

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0800 11 56 77

F: 0800 11 56 78

asiakaspalvelu@eqology.com

eqology.com

ir.eqology.com

More magazines by this user
Similar magazines