Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

Godkjent for bruk

Godkjent for lab.bruk

Godkjent av Nitor AB

HANDELSNAVN

BRUKSOMRÅDE

FORMEL

NITOR JERNVITRIOL

Trebeskyttelsesmiddel, treimpregneringsmiddel

Artikkelnummer

203125, 240001

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

150094

Nasjonal produsent/importør

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSE

Farlig ved svelging.

BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brannfarlig.

MILJØ

Ikke ansett for å være miljøfarlig.

Helseskadelig

1 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking

1 järn(II)sulfat, heptahydrat 231-753-5 7782-63-0 100 % Xn,R22

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,

O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,

Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved større skade eller vedvarende plager – legebehandling.

Vis dette HMS-databladet om mulig.

INNÅNDING

Frisk luft og hvile. Kontakt lege.

HUDKONTAKT

Skyll straks med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ta av forurensede klær.

ØYEKONTAKT

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 minutter – hold øyelokkene atskilt. Ved større skade eller vedvarende

plager – legebehandling.

SVELGING

Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Forsøk å fremkalle brekning. Til

sykehus eller lege.

MEDISINSK INFORMASJON

Behandles symptomatisk.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Kan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Ikke brannfarlig.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Brannmenn skal bære tett pusteutstyr og full vernebekledning.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.

2 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Fei opp materialet. Samles i egnede, tette beholdere for videre håndtering.

ANNEN INFORMASJON

Informer redningstjenesten ved større spill.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

HÅNDTERING

Unngå direkte kontakt. Unngå håndtering som fører til støvdannelse. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

OPPBEVARING

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Hold beholderne tett lukket. Unngå

varme, lys og fuktighet.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Unngå direkte kontakt. Unngå håndtering som fører til

støvdannelse.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig.

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

HÅNDVERN

Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Beskyttelseshansker (butylgummi, neopren,

nitrilgummi, PVC).

3 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform

Farge

Lukt

Løselighet

Løselighet i vann

Krystallinsk pulver.

Gulgrønn.

Stikkende.

Vannløslig.

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad

pH i løsning 3,7 1)

Smeltepunkt 64 °C

Tetthet

880 kg/dm³

MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Merknad

Kommentar

1)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Inge farlige reaksjoner er kjent.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Ingen farlige spaltningsprodukter.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutte toksiske testresultater

järn(II)sulfat, heptahydrat

Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde

LD50(Oralt)

320 mg/kg

INNÅNDING

Innånding kan forårsake lett irritasjon.

HUDKONTAKT

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan virke uttørkende. Kan virke lett irriterende.

ØYEKONTAKT

Sprut i øynene kan gi sterk svie/irritasjon.

SVELGING

Fortæring kan gi svie, etsesår, brekninger, magesmerter, ev. alvorlig allmennpåvirkning (sjokk) og nyreskade.

ANNEN TOKS. INFORMASJON

4 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

12. MILJØOPPLYSNINGER

AKVATISK ØKOTOKSISITET

järn(II)sulfat, heptahydrat

Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde

Akutt fisk(LC50) 96h 133 mg/l Gambusia

affinis

ØKOTOKSISITET

Ikke ansett for å være miljøfarlig.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Behandles som farlig avfall. Leveres til avfallshåndtering. Tømte forpakninger leveres til gjenvinning. Foretaket er

tilknyttet REPA.

AVFALLSGRUPPER

EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAK-kode. Avfallstype angis med en sekssifret EAKkode.

06 01 06.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Helseskadelig

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

SAMMENSETNING

järn(II)sulfat, heptahydrat (= 100 % )

R-SETNINGER

Nr.

R22

R-setningstekst

Farlig ved svelging.

5 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 22.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 26.08.2004

NITOR JERNVITRIOL

S-SETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S20 Det må ikke spises eller drikkes under bruk. S7/9 Emballasjen skal

holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. S24 Unngå hudkontakt. S36/37/39 Bruk egnede

verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne

beholderen eller etiketten. S29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje

og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERING

Reg.Nr. Ingrediensnavn CSR

järn(II)sulfat, heptahydrat

LOVER OG FORSKRIFTER

EG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, med

senere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- og

sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.

ANNEN INFORMASJON

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.

R-setningstekst

R22

Farlig ved svelging.

UTGITT: 22.04.2008

REVISJONSOVERSIKT

Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer

2.0.0 22.04.2008 Malin Nyberg 1, 4, 9, 11, 13, 15, 16

HMSD er utarbeidet av

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines