22.05.2015 Views

Del 3 - Utvikling av Heggedal, Vollen, Dikemark ... - Asker kommune

Del 3 - Utvikling av Heggedal, Vollen, Dikemark ... - Asker kommune

Del 3 - Utvikling av Heggedal, Vollen, Dikemark ... - Asker kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Heggedal – tettsted nr. 2


Heggedal - stasjonen


Heggedal - industristedet

Christiania

Tændstikkfabrik

Sætre kjæksfabrik

Viking Calogefabrik

(Gummivarefabrikken)


Heggedal - industristedet

Heggedal mekaniske

verksted

Heggedal

Trævarefabrikk

Heggedal Uldvarefabriker


Heggedal sentrum

50-åra, liv og røre,

9 kolonialbutikker og mange ulike virksomheter


Heggedal sentrum

Tidligere sentrumsplaner

1952

1956

1978

1996


Heggedal sentrum

Optimisme har vekslet med

stagnasjon og pessimisme


Heggedal – helhetlig planlegging

Kommuneplan 2007-2020 Reguleringsplan og knutepunktpenger 2010

500 boliger

+ 500 boliger

(+ 500 boliger)

Sentrumsutvikling – knutepunktsutvikling

Totalt 60.000m2, hvorav 50 % bolig (300 boliger)


Heggedal - kulturminner


Heggedal – landskap og naturvern


Heggedal torg

Seremoniplassen

Møteplassen

Torghandel

Park og strand

Paviljong

Brygge

Heggedal - møteplassen

Kværna rives


Sentrumstomta

Sentrumsutbyggingen vil skje trinnvis i årene framover.

Fra kommunens side er det av interesse å tilrettelegge for et

«innbyggertorg» (bibliotek/seniorsenter/helsestasjon/frivillighetssentral etc).


Heggedal - kollektivterminalen

Heggedal stasjon og kollektivterminal, fase 1: 430 mill.kr

Spikkestadbanen, fra times frekvens til ½ times frekvens


Heggedal - tettstedet

Og nå er man i gang på alvor….


Heggedal sentrum

Bybygging fra scratch….


Vollen sentrum - strandstedet

Vollen er i ferd med

å falle på plass


Pappabåten "Duen"

Vollen – knutepunkt og handelssted


Vollen - båtbyggerne

Gudmund Sørensen

Anker & Jensen båtbyggeri

Maud

Anker & Jensen båtene


Vollen – sommergjester og badeliv

Vollen hotell

Sommergjester


Vollen – et bevaringsverdig tettsted

Bygningsmiljøet ble vedtatt sikret i 1990

Kystkultursenteret åpnet i 1994


Vollen – handelsstedet er utviklet


Vollen – tradisjonell byggestil


Vollen – en populær møteplass


Vollen og Oslofjordmuséet


….og nå kommer Maud !


Dikemark

Sykehuset er under avvikling.

Anlegget består av fredete

bygninger og hageanlegg i et

vakkert landskap.

Hele området forutsettes å inngå i

en samlet plan før videre utvikling.


Dikemark – et spennende område


Holmen – der sjø møter land


Holmen sentrum


Moderat boligbygging

Boligbygging basert på SSB s framskrivninger

Boligbyggeprogrammet:

285 nye boliger/år (5700 boliger på 20 år)

• leiligheter i sentrumsbebyggelse

• leiligheter i kollektivnære områder:

1 km fra Asker stasjon,

800 m fra øvrige stasjoner,

400 m fra viktig busstopp

• småhusfortetting


Moderat boligbygging

Boligbygging basert på SSB s framskrivninger

Boligbyggeprogrammet:

285 nye boliger/år (5700 boliger på 20 år)

• leiligheter i sentrumsbebyggelse

• leiligheter i kollektivnære områder:

1 km fra Asker stasjon,

800 m fra øvrige stasjoner,

400 m fra viktig busstopp

• småhusfortetting

Kritikk fra overordnet myndighet

for boligbyggeprogrammet.


Nesbru sentrum

Innsigelse fra overordnet myndighet


Boligbygging – 285 boliger/år

I perioden 2007 – 2011 er det bygget

mange blokkleiligheter i Asker, slik

kommuneplanen forutsetter.

Eneboliger

18 %

Andelen leiligheter er økt de siste

10 år fra 11% til16 %.

36 % av boligproduksjonen er

«eneboligfortetting i eplehager».

Blokk

55 %

Eneboliger

m/sek)

18 %

Tomannsbolig

5 %

Rekkehus

4 %

En stor andel av boligbyggingen foregår fortsatt spredt.


Boligbygging – 285 boliger/år

2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 snitt per år

Godkjente boliger 197 374 145 217 188 1121 224,2

Det bygges færre boliger enn kommunen tilrettelegger for.


Boligbygging i sentrale områder

Fortettingen møter kraftige naboreaksjoner og er politisk krevende.


Lokaltrafikken i Asker

Lokaltrafikken øker kraftig:

• Boligveksten

• Næringslivsveksten

• Kollektivsystemet

• Togtilbud

• Takstsoner

• Innfartsparkering

Lokaltrafikken stopper opp:

• Veisystem

• Manglende kollektivfelt


Knutepunktutvikling, vi må også satse på buss

Kollektivtraséer for buss

(matebuss mot Asker stasjon),

sykkelstrategi,

innfartsparkering.


Boligvekst versus befolkningsvekt

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

befolkning

boenheter

Kp 2007 - mål - boenheter

bef.prog Kp 2007

Geom. (befolkning)

Geom. (boenheter)

2007 2008 2009 2010 2011

Befolkningsveksten

har

økt i perioden

2007 - 2011.

Boligveksten

har gått

tilbake i

perioden

2007 - 2011.


Befolkningsvekst i eksisterende boliger

• ~80 % av dagens 22.000 boliger i Asker er familieboliger (eneboliger, rekkehus etc.)

• ~50 % av de som bor i familieboligene er små husholdninger (enslige, par, seniorer etc.)

• Småhusholdningene er i stor grad på vei ut av sine boliger.

• Barnefamilier flytter inn i familieboligene.

Befolkningsveksten er derfor større i eksisterende boligmasse enn i nye boliger.

• Vi risikerer fortsatt stor befolkningsvekst i eksisterende boliger.

• Vanskelig å beregne befolkningsvekst, elevtallsvekst, skole- og barnehagekapasitet etc.

Ny paviljong på Jansløkka skole


Vår største ressurs; eksisterende infrastruktur

Tettstedene

Boligstrukturen

Transportstrukturen


Asker – mulighetenes kommune

Og nå

skal vi lage ny

kommuneplan!

Yeah!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!