14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

vitaminw.no

14. februar 2013 - Norsk Sentrumsutvikling

NYHETSBREV

www.norsk-sentrumsutvikling.no


Innholdsrike dager i Oslo:

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET 2013

Årsmøtet i Norsk Sentrumsutvikling er fastsatt til mandag 18. mars. Også dette året holdes årsmøtet

på Hotel Bristol i Oslo. Opprinnelig var årsmøtet lagt til Kongsvinger, men ettersom det tiltenkte

konferansehotellet ikke kunne ferdigstilles i tide, er det besluttet å legge møtet til Oslo.

Årsmøtet er Norsk Sentrumsutviklings øverste organ, og skal behandle

de saker som er fastsatt i organisasjonens vedtekter. Av praktiske

grunner er tidspunktet for årsmøtet i samordnet i tid med ordinært

møte i Norsk Sentrumslederforum og følger umiddelbart etter dette.

Begge møter holdes på Hotel Bristol i Oslo. Møtet i NSF starter med

felles lunsj kl. 11.30 og vil vare frem til om lag kl. 16.00. Årsmøtet i

Norsk Sentrumsutvikling er fastsatt til kl. 16.30. Om kvelden inviterer

styret til felles middag med sosialt samvær for representanter til

årsmøtet, deltagerne på møtet i NSF og NSUs samarbeidspartnere.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter til årsmøtet sendes ut 17.

februar.

Vi minner om at deltagere som ønsker lunsj, årsmøtemiddag og

overnatting – og som ikke innen påmeldingsfristen 10. februar har meld fra – må umiddelbart gi melding

om dette; påmeldingen vil være bindende. Vi gjør oppmerksom på at hotellrom på nåværende

tidsrom ikke lenger kan garanteres.

Fagdag for daglige ledere og ansatte i sentrumsorganisasjonene:

NORSK SENTRUMSLEDERFORUM

Blant de saker som står på dagsordenen når norske sentrumsledere møtes 18. og 19. mars er

spørsmålet om en samordnet markering av sentrums betydning i norske byer – en felles norsk

sentrumsdag. Betydningen av sentrums rolle i byenes liv aktualiseres stadig mer, og etter forslag

fra Stavanger Sentrum vil spørsmålet nå bli drøftet i Norsk Sentrumslederforum 18. mars.

Av andre saker som vil bli drøftet, er NSU på Facebook, Traditional Markets i 2013 - samt praksis

for medlemsmøter i sentrumsorganisasjonene. Tirsdag 19. mars blir det presentasjon av NSUs

samarbeidspartnere og de tilbud de har til NSUs medlemmer. Slik er agenda for møtet 18. mars:

Kl. 12.30 Møtestart – Velkommen

Nasjonal sentrumsdag? Presentasjon av case

Gruppearbeid: Hvordan planlegge og gjennomføre nasjonal sentrumsdag fra 2014?

Kl. 14.00 Presentasjon av hovedelementer fra gruppearbeidet. Påfølgende plenumssamtale.

Eventuell nedsettelse av arbeidsgruppe for videre utredning / tilrettelegging.

Kl. 14.30 Kaffe / forfriskninger / Korridorprat

Kl. 15.00 Andre saker:

- Innspill på kandidater til Arbeidsutvalget for NSF (2013 / 2014)

- NSU på Facebook

- Traditional Market 2013

- Praksis for medlemsmøter i byene / sentrumsorganisasjonene

- Ordet fritt

Kl. 16.00 Møteslutt


Presentasjon av NSUs samarbeidspartnere:

SPENNENDE REDSKAPER FOR SENTRUMSBYENE

Tirsdag 19. mars inviterer Norsk Sentrumsutvikling til presentasjonsverksted i forlengelse av møtet

for sentrumslederne dagen forveien. På verkstedet, som varer fra kl. 09.00 – 12.30, vil NSUs samarbeidspartnere

presentere sine tilbud, skreddersydd for medlemsbyene.

SpareBank 1 SMN vil gi detaljert informasjon om Sentrumsgavekortet

og de muligheter som ligger i det, samtidig som NSU nå ønsker å

utvide bruksområdene for gavekortet for å gjøre kortet til et enda

bedre verktøy for medlemsbyene. Sentrumsgavekortet er en eksklusiv

medlemsfordel for NSUs medlemmer og flere av byene har

utviklet kortet til å bli en meget god inntektskilde.

MK-Illumination vil presentere siste nytt i julegate- og utendørsbelysning

og gi råd og veiledning. På presentasjonsverkstedet

vil det også bli gitt informasjon om studieturen til Innsbruck,

som MK-Illumination arrangerer i samarbeid med NSU.

Norsk Sentrums Fordel orienterer om den meget gunstige kraftkjøpavtalen

som tilbys medlemmene i NSU – en ordning som

også gir provisjonsbidrag til de sentrumsorganisasjoner som

benytter seg av ordningen.

I tillegg til NSUs faste samarbeidspartnere, har vi invitert Shopbox til å presentere sitt konsept kalt

«Fra nettrafikk til butikktrafikk» - hvorfor internett er så viktig for den fysiske handelen i butikkene.

Til presentasjonsverkstedet kommer også Skuup, som vil presentere sin mediekanal for markedsføring

og profilering – både som hjemmeside og som app. Ordningen innebærer at handels- og næringsforeninger

kan knyttes sammen i ett nettverk, som vil kunne gi bidrag til markedsaktiviteter o.l.

Innsending av ønsker / prioriteringer:

TRADITIONAL MARKETS 2014

Opplegg for årets Traditional Markets (TM) i NSUs medlemsbyer

er nå klart. Dette er fastsatt av TM selv, på

grunnlag av innkomne ønsker fra medlemsbyene i NSU.

Opplegget vil bli presentert på møtet i NSF 18. mars.

Når det gjelder innrapportering av ønskede tidspunkter

for Traditional Markets neste år, må samtlige sentrumsorganisasjoner

som ønsker marked i 2014 innen 1. mai i

år ha innsendt opplysninger om ønsket tidspunkt. Ønsket

settes opp med tre forslag i prioritert rekkefølge.

I henhold til avtalt prosedyre, må det fremgå om de foreslåtte datoer er knyttet opp mot særskilte

arrangementer i byene. Det er enighet om at det ikke skal gjøres lokale avtaler direkte til TM, ettersom

alle henvendelser skal gå om NSU. På grunnlag av de prioriterte ønskene fra sentrumsorganisasjonene,

vil NSU sette opp et samlet forslag, der alle datoer og steder vil fremgå. Forslaget vil bli

sendt til de sentrumsorganisasjoner det gjelder, for kvalitetssikring og eventuell justering av de oppsatte

datoer. Endelig, samlet og omforent forslag fra NSU oversendes til ledelsen i TM innen utgangen

av juni 2013.

Oppstilling over tiltenkt tildeling av markedene i 2014 vil bli distribuert til samtlige aktuelle sentrumsorganisasjoner

for tilbakemelding derfra. Tildelinger og tidspunkter kan om ønskelig tas opp på

møte i NSF til høsten.


Kandidater til arbeidsutvalget i Norsk Sentrumslederforum

STYRET OPPNEVNER NYTT AU 19. MARS

Norsk Sentrumslederforum (NSF) er en sentral og integrert del av NSUs arbeid og NSUs vedtekter

forutsetter at forumet skal være en aktiv og attraktiv møteplass for norske sentrumsledere – både

faglig og kollegialt. Til å lede NSFs virksomhet oppnevner styret i NSU et rådgivende samarbeidsutvalg,

bestående daglige ledere i tre tilsluttede sentrumsorganisasjoner.

I 2012 har arbeidsutvalget i NSF bestått

av Uno Arnesen (Byen Vår Kongsvinger),

Irene Hagen (Kongsberg Næringsforening)

og Inger Elisabeth Teien

(Sandefjord Byen Vår AS). Oppnevning

av medlemmer i utvalget foretas etter

forslag fra møte i Norsk Sentrumslederforum

i tilknytning til ordinært årsmøte

i NSU.

Norsk Sentrumsutvikling oppfordrer medlemmene om å forberede forslag på aktuelle kandidater til

arbeidsutvalget for NSF. Forslag kan sendes til NSU, som vil fremlegge disse på møtet i NSF 18. mars

sammen med forslag som eventuelt fremsettes i møtet. Det er anledning gjenvalg av nåværende

utvalgsmedlemmer.

NSUs styremøte 19. mars:

SAKER TIL STYREBEHANDLING

Saker som ønskes styrebehandlet, må være fremsendt og foreligge hos Norsk Sentrumsutvikling

innen fredag 8. mars.

Flere byer forbereder søknad:

VERTSKAP FOR SENTRUMSKONFERANSEN I 2014

Flere byer har så langt anmeldt sin interesse for å være arrangør av Sentrumskonferansen i 2014, og

de respektive kommuner er nå involvert i søknadsprosessen. På nåværende tidspunkt er saken åpen,

og styret vil fastsette arrangørby 4. juni.

Illustrasjonsfoto

Søknadskriterier fås ved henvendelse til NSU, og

frist for å søke er 1. april. NSU vil ved tildeling vektlegge

at konferansen skal kunne sette sitt preg på

og markeres i vertskapsbyen og at kommunikasjonsmulighetene

til vertskapsbyen er tilfredsstillende.

Ved siden av selve søknaden om vertskapsrollen,

er det ønskelig at det også fremlegges et

konseptforslag for selve gjennomføringen av konferansen.

Vertskapsbyen bør kunne tilby sentrumsnære

og attraktive byvandringsmuligheter, med

vekt på næring, bymiljø, boliger tjenestetilbud.


Norsk BID-modell på det nærmeste klar:

VITALISERING AV BYSENTRUM

Arbeidet med NSUs BID-prosjekt har meget god fremdrift

– i et tett og god samarbeid med Miljøverndepartementet.

Fra NSUs side er det meste av utredningsarbeidet

nå gjort – herunder det meget omfattende

underlagsarbeidet med henblikk på en eventuell lovfesting

av BID i Norge.

Arbeidet med å konkretisere innholdet i en tilpasset

norsk BID-modell har klargjort at målet med arbeidet

ikke vil dreie om å finne frem til et redskap som bare

kan relateres til «business», men i like høy grad til det langt mer omfattende arbeidet med å vitalisere

norske bysentrum. Sammen med dette Nyhetsbrevet vedlegger vi derfor en egen BID-bulletin, kalt

«BID-Nytt». Nærmere informasjon om BID kan en få ved å vende seg til prosjektleder Karl-Jan Søyland

(kjs@byen.no)

Ressursbanken: www.norsk-sentrumsutvikling.no

TILGJENGELIGE BID-DOKUMENTER:

I ressursbanken på NSUs hjemmesider alle relevante dokumenter gjort tilgjengelig. Her finnes forslag

til norsk BID-modell, så vel som den omfattende juridiske betenkningen vedrørende en norsk

lov for vitalisering av bysentrum, samt alle rapporter fra NSUs erfaringsinnhenting vedrørende BID.

14. mars - 14. april 2013

ER KJØPESENTERNE BYENES HJERTER?

Fra midten av mars og én måned fremover setter

Norsk Form opp fotoutstillingen ”Kjøpesenter –

byens hjerte” – basert på ett av foredragene på

fjorårets sentrumskonferanse i Trondheim. Bakgrunnen

for utstillingen er å fokusere på og skape

debatt rundt kjøpesentrenes rolle i byene og for sentrum. Flyttes all handel til kjøpesenter utenfor

byenes og tettstedenes gater, flytter også byens hjerte med, hevdes det.

Byene har alltid vært avhengig av handel, men med veksten i privatbilismen, skilte handel og byen

lag. Kjøpesentrene og netthandelen er i ferd med å undergrave livet i sentrum i byene, og annenhver

kommune har nå kjøpesentre.

Hva er grunnen til at folk på Åndalsnes en gang i uken kjører bil i to timer hver vei for å handle på

kjøpesenteret på Moa utenfor Ålesund? Og hvorfor har Sortland i Vesterålen, med 10 000 innbyggere,

to kjøpesentre? Fotografene Ivan Brodey og Eirik Brekke har fotografert kjøpesentre over hele

Norge og utvalget som presenteres på Norsk Forms utstilling på Norsk Design- og Arkitektursenter i

Oslo er ment å skulle gi grunnlag for en ny debatt og mer framtidsrettet planlegging av norske kjøpesenter.

Det handler om norske byer og tettsteders hjerte.

I forbindelse med fotoutstillingen, arrangerer Norsk Form også en konferanse om temaet onsdag 20.

mars kl. 12.00 – 16.00.


MEDLEMMER I NSU

Norsk Sentrumsutvikling (NSU) har som formål å

initiere og stimulere til fakta- og kunnskapsbasert

sentrumsutvikling i Norge. Et hovedmål er å bidra

til at sentrum i norske byer og tettsteder kan utvikle

seg til både økonomisk bærekraftige sentra og til

funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting,

kultur og opplevelser, med tjenlig infrastruktur og

boligetablering. Arbeidet skal skje innen et omforent

krav om miljøtilpasning, estetikk, trivsel og

sikkerhet.

NSUs har en klar visjon om at sentrum skal være

byens hovedarena for handel, offentlig- og privat

tjenesteyting, kultur og opplevelser. Det gis mange

«sentre, men bare ett sentrum.

NSU arbeider for at berørte myndigheter og forvaltningsorganer

skal tilrettelegge og optimalisere

rammevilkårene for en dynamisk og økonomisk

bærekraftig sentrumspolitikk, samtidig som NSUs

visjon blir implementert hos tilsluttede medlemsorganisasjoner.

Et særskilt fokusområde for NSU er å utrede og

utprøve en modell for styrket næringssamarbeid i

norske bysentrum. Med økonomisk tilskudd fra

Miljøvern-departementet, vil den såkalte BIDmodellen

bli avklart juridisk og deretter utprøvd i

fire norske bykommuner.

Medlemmer i NSU er 40 norske sentrumsorganisasjoner,

samt representanter for større næringsorganisasjoner

i Norge.

NYHETSBREV FRA NSU

Norsk Sentrumsutviklings Nyhetsbrev er et bindeledd

mellom ledelsen i NSU og organisasjonens medlemmer

og samarbeidspartnere. Nyhetsbrevet gir

oppdatert informasjon om aktuelle saker som NSUs

styre og administrasjon arbeider med.

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

Østre Nesttunvei 6 – 5221 Nesttun

Telefon 55 130 130

post@norsk-sentrumsutvikling.no

Arendal By AS

Askimbyen AS

Bergen Sentrum AS

Bremnes Sentrum AS

Brynebyen

Byen Vår Drammen AS

Byen vår Gjøvik

Byen Vår Kongsvinger

Byen vår Kopervik

By'n oss Kristiansund AS

Driftig Sentrum (Tromsø)

Egersund Sentrumsforening

Grimstad Min By AS

Hamar Sentrumsforening

Handel i Halden

Haugesund Sentrum Næringsdrift AS

Hovedorganisasjonen Virke

Jørpeland Handelsforening AS

Kongsberg Næringsforening

Kvadraturen i Kristiansand AS

Leirvik sentrumsforening

Lillehammer Sentrum Drift AS

Lyngdal Markedsforening

Markedsplassen Levanger AS

Molde Sentrum AS

Nesttun Sentrum

Næringsforeningen Kjøp i Vennesla

Odda Handelsstand Forening

Oslo Handelsstands Forening

Otta Handels og Næringsforening

Porsgrunn Min By AS

Samarbeidsgruppen Midtby'n

Sandefjord Byen Vår AS

Sandnes Sentrum AS

Sarpsborg Sentrum AL

Sauda Handelsforening

Sokndal Næringsforening

Stavanger Sentrum AS

Tvedestrand Næringsforening

Tønsberg Sentrumsutvikling AS

Ålesund Sentrumsforening

More magazines by this user
Similar magazines