Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

2.8 Bygningsmasse sør for

bybanetraseen

I byrådssaken om det videre arbeidet med felles

plangrunnlag for terminalområdet på Bystasjonen/

Nonneseter er det lagt inn et element om at man skal

vurdere om bygningsmassen sør for bybanetraseen

kan gis en mer sammenhengende fasade, med eller

uten bakenforliggende volumer, ut fra et ønske om

kvartalsmønster.

Bygningsmasse i dette området kan komme i konflikt

med ønsket om å videreutvikle gangforbindelsen

langs Fjøsangerveien med eller uten vannspeil og

et tilstrekkelig antall plasser for reguleringsparkering

for buss i den søndre delen. Videre vil etablering av

en bygningsmasse sør for bybanetraseen komme i

motsetning til å få inn mer lys i selve terminalen.

Gangforbindelsen i Fjøsangerveien og hensynet til

et tilstrekkelig antall plasser for reguleringsparkering

bør ha prioritert foran ønsket om å etablere en

bygningsmasse med stort bakenforliggende volum

i området. Det kan være mulig å etablere en

bygningsmasse i området, men denne må tilpasses

gangforbindelsen og behovet for reguleringsparkering

for busser. Å etablere en bygningsmasse sør for

bybanetraseen med eller uten bakenforliggende volum

bør være gjenstand for videre arbeid.

2.9 Avfallsterminal for Bossug

I løpet av planarbeidet har BIR løftet fram et ønske

om en mulig integrering av en avfallsterminal for

bossug i den sydlige delen av terminalområdet. Det

er utarbeidet en forprosjektrapport ”Fra spann til

rør – rørbasert oppsamling og innsamling av avfall i

Bergen sentrum” som blant annet viser et system for

utbygging av bossug i sentrum og mulige plasseringer

av avfallsterminaler. En slik terminal er i forprosjektet

foreslått lokalisert til ByGarasjens søndre del. Denne

plasseringen er ikke endelig avklart. En slik terminal

har en lengde på 21 meter og høyde på 7,7 meter.

I tilegg kommer kjøreareal for lastebiler som skal

hente containere. En avfallsterminal for bossug kan

vanskelig la seg realisere i ByGarasjens søndre del

uten at en må grave seg ned i grunnen. I prosjektet

er det blitt vurdert om det er plass til en slik terminal i

søndre del mot Fjøsangerveien.

Dersom en slik terminal skal plasseres i dette

området vil det måtte gå på bekostning av antallet

plasser for reguleringsparkering for buss og areal for

eventuell gangforbindelse langs Fjøsangerveien. En

alternativ plassering kan være under rampen ned fra

Bygarasjen helt i sør. Eventuelle forutsetninger knyttet

til realisering av en slik terminal under ByGarasjen er

avhengig av at AS Nygårdstangen vil avstå fra grunn

og at Bergen kommune gir tillatelse etter plan- og

bygningsloven.

Gitt at det er teknisk og økonomisk gjennomførbart å

etablere en avfallsterminal i ByGarasjens søndre del

bør et slik anlegg ikke gå på bekostning av plasser for

reguleringsparkering for buss og gangforbindelsene i

området. Henting/levering av containerer må skje på

tider av døgnet hvor det ikke kommer i konflikt med

busser i ordinær rute. En avfallsterminal på eller i nær

tilknytning til en kollektivterminal bør være luktfri.

Figur 2.14Prinsippskisse for en avfallsterminal for bossug

Nonneseter/Bystasjonen - plangrunnlag for utvikling av terminalområdet 26

More magazines by this user
Similar magazines