Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

3.3 Ikke anbefalte løsninger

Tre løsninger som er vurdert, men ikke anbefalt i siste runde, presenteres her. I et teknisk vedlegg presenteres

flere andre alternativer som har blitt vurdert i løpet av prosjektet.

Kompakt alternativ 1:

Kompakt alternativ 1 har alle plattformer og passasjerfunksjoner i nordre del. Inn- og utkjøring kan skje fra

Nonneseter eller Fjøsangerveien. Plattformene er hovedsakelig lagt rundt en sentraløy som nås enten i

bakkeplan eller via gangtunnelen som er integrert i terminalen.

Trafikksikkerhet

Kryssingspunkt

Gangtunnel

Enveiskjøring

Docking av busser

Universell utforming

Interne gangforbindelser

Gangforbindelse igjennom

og langs terminalområdet

Orienterbarhet

Rasjonell drift

Antall plattformer

Inn- og utkjøring

Avstigning

Reguleringsparkering

Sjåførrom

Frihøyde

Plass for drosje

K&R

Sykkelparkering

Øvrige kriterier

Eksisterende bygg

Passasjerservice

Oversiktlige kryssingspunkt i plan, men det er litt mange.

Gangtunnelen kan benyttes med god tilkobling til rampe med trapper opp til

sentraløy.

Enveiskjørt løsning gir et oversiktlig kjøremønster for bussene og er enkelt for

passasjerene å forholde seg til.

Dockingløsning for fjern-/ekspressbusser lagt i vestre del. Den må skjermes mot

ønsket om å videreutvikle gangforbindelsen langs Fjøsangerveien.

Alle deler av terminalområdet kan nåes på gateplan via opphøyde kryssingspunkt.

Ganglinjer gjennom terminalområdet er åpne og oversiktlige. Langs ”innsiden” av

eksisterende ekspressbussterminal er det relativt trangt. Gangforbindelse langs

Fjøsangerveien må skjermes med ledegjerder mot ryggende busser i den delen

som har dockingplattformer.

De fleste avgangsplattformene er lagt til sentraløya. Tre plattformer på en egen øy

og 4 på Nonneseter gir et litt uoversiktlig plattformbilde.

24 plattformer i en god blanding av plattformtyper

Inn- og utkjøring kan foregå fra både Nonneseter og Fjøsangerveien.

Løsningen har 6 plattformer som kan dedikeres til ankomst.

Reguleringsparkering er forutsatt løst i den sørlige delen for de kompakte

løsningene.

Det er litt begrenset areal til disse funksjonene i nordre del. De kan eventuelt løses

i søndre del sammen med reguleringsparkering.

Frihøyde på minst 4,10 m kan oppnås i hele plattformområdet.

Drosjer kan plasseres inne på Nonneseter eller langs Fjøsangerveien.

Plasseringene er litt perifere i forhold til fjern-/ og ekspressbusser.

Det er ikke plass til kortidsparkering for biler på bakkeplan. Det må skje oppe i

Bygarasjen, en løsning som anses mindre heldig.

Det er på grunn av terminalens kompakte utforming plass til et begrenset antall

sykkelparkeringsplasser.

Eksisterende ekspressbussterminalbygg ligger perifert i forhold til flertallet av

plattformene.

Det er plass til å anlegge et bygg for passasjerservice inne på sentraløya.

Nonneseter/Bystasjonen - plangrunnlag for utvikling av terminalområdet 34

More magazines by this user
Similar magazines