Vedlegg 2: Plan- og byggeprogram 2011 - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

Vedlegg 2: Plan- og byggeprogram 2011 - Hordaland fylkeskommune

Innledning

I dette dokumentet er plan- og byggeprogrammet for 2011, samt forslag til handlingsprogram

for perioden 2010-2013, slått sammen til ett dokument. Dokumentet gir en oversikt over de tiltak som

skal gjennomføres i Bergensprogrammet, både på kort og lang sikt.

Grunnlaget for plan-, bygge- og handlingsprogram kommer fra undergruppene i Bergensprogrammet,

samt de politiske føringer som ligger lokalt i Bergen og regionalt i Hordaland fylkeskommune. I tillegg

kommer sentrale føringer på støytiltak etter Forurensingsloven. Det som er ført opp under riksveger,

er ment som informasjon.

Planog byggeprogrammet er i all hovedsak i samsvar med handlingsplaner for det enkelte

programområde.

Alle kroneverdier i dokumentet er i 2011-kroner.

Byggeprogram 2011................................................................................................................... 3

Hovedoversikt ........................................................................................................................ 3

Miljøtiltak........................................................................................................................... 4

Gang- og sykkelprosjekter ................................................................................................. 5

Trafikksikring..................................................................................................................... 7

Kollektivtiltak..................................................................................................................... 9

Store prosjekter ................................................................................................................ 10

Tilbakebetalinger av tidligere forskutteringer.................................................................. 10

Planprogram 2011 .................................................................................................................... 11

Vedlegg: Handlingsprogram 2010 - 2013… …………………………………………………12

2


Byggeprogram 2011

Byggeprogrammet viser hva som skal bygges i 2011 og midler til disposisjon på det enkelte prosjekt.

Byggeprogrammet er behandlet av Bergensprogrammets styringsgruppe.

Byggeprogrammet er fordelt på:

• Sekkeposter

o Miljøtiltak

o Gang- og sykkeltiltak

o Trafikksikkerhetstiltak

o Kollektivtiltak

o Planlegging

• Store fylkesvegprosjekt, strekningsvise tiltak

Prosjekteringskostnader er inkludert i byggeprogrammet.

Kommunale veger som finansieres gjennom det kommunale bidrag i Bergensprogrammet, er ikke med

i byggeprogrammet.

Hovedoversikt

Alle tall 1000 kr

Overført fra-

2010 Bevilgning

Bompenger

Belønningsmidler

BRA-midler Til disp. i år

Miljøprosjekter 13 450 34 200 0 47 650

Gang- og

sykkelprosjekter 5 900 35 500 0 1 500 42 900

Trafikksikrings

prosjekter -2 100 27 300 0 25 200

Kollektivprosjekter 4 500 73 000 0 7 000 11 250 95 750

Refusjoner 10 000 10 000

Planlegging 2 000 30 000 32 000

SUM

Sekkeposter 23 750 210 000 0 8 500 11 250 253 500

Bybanen I 0

Bybanen II 28 000 550 000 578 000

Ringveg vest I 0

Ringveg vest II 27 000 264 000 291 000

Minde alle/Kanalveien 25 000 25 000

SUM

Fylkesveger 23 750 265 000 839 000 8500 11 250 1 147 500

3


Miljøtiltak

Alle tall 1000 kr

Prosjekt

Overført

fra 2010

Bevilgning

Til disposisjon

i år

Restbehov

etter 2011

Støytiltak -300 2 000 1 700

Kong Oscarsgate 0 500 500

Ytre Arna 0 1 000 1 000 0

Michael Krohnsgate 1 000 0 1 000 0

Kringsjåvegen - Lyderhornsvegen 2 500 1 000 3 500

Opprusting Nygårdsgaten 2 500 0 2 500

Opprusting Olav Kyrresgate 750 1 500 2 250

Strandkaien -5 000 22 000 17 000 7 500

Håkonsgatens forlengelse 10 000 6 200 16 200

Diverse miljøtiltak i Bergen 2 000 0 2 000

Sum 13 450 34 200 47 650

Støytiltak

Støysikring langs eksisterende veg i henhold til forurensningsloven. Dette er en årlig oppgave.

Kong Oscarsgate

Forprosjekt opprusting mellom Strømgaten – Vetrlidsalmenning.

Ytre Arna sentrum

Peter Jebsens veg er rustet opp. Prosjektet er et både et trafikksikkerhetsprosjekt og miljøprosjekt.

Ferdig rundt årsskiftet 2010/11.

Michael Krohnsgate

Bergensprogrammet yter tilskudd til ombygging av kryss Michael Krohns gate – Damsgårdsveien,

samt krysset Michael Krohns gate - Lotheveien. Tiltaket er hjemlet i rekkefølgebestemmelser knyttet til

reguleringsplan for utbygging langs Damsgårdsveien (plannr. 15850000). Usikkert tidsperspektiv.

Kringsjåvegen - Lyderhornsvegen

Området er avlastet for trafikk gjennom bygging av Vestre Innfartsåre, og skal rustes opp mht

trafikksikkerhet og miljø.

Nygårdsgaten

Opprustning av fortau mellom Olav Kyrres gate og Strømgaten.

Olav Kyrresgate

Oppgradering av Olav Kyrresgate.

Strandkaien

Strandkaien miljøopprustes. Arbeidet samordnes med «Graveklubbens» arbeid. Forventet ferdigstilt til

desember 2011.

Håkonsgatens forlengelse

Trafikkmønster i Jonsvollsgaten, Komediebakken og deler av Teatergaten legges om, og området

rustes opp. Tiltaket er kostnadsregnet til ca 35 millioner kroner, og delfinansieres av Bergen

kommune.

Diverse miljøtiltak i Bergen

Ikke spesifiserte mindre tiltak.

4


Gang- og sykkelprosjekter

Alle tall i 1000 kr

Prosjekt

Overført

fra 2010 Bevilgning

Belønningsmidler

Til disposisjon i

år

Restbehov

etter 2011

Sykkelparkering 1 500 1 500

Sykkelinspeksjoner -1 500 2 000 500

Bjorøytunnel-Alvøen, prosj. 0 1 000 1 000

Bjørnsgate - Strømgaten 1 500 2 000 3 500 0

Solheimsgaten sør 1 500 2 500 4 000 0

Agnes Mow.gt - Fløenstien 500 1 500 2 000 0

Florida - Nygårdstangen 200 500 700 0

Diverse andre sykkeltiltak -2 000 3 000 1 000

Hetlevikstraumen-Haakonsvernvegeb 1 000 500 1 500 0

Sykkelveg bak Lagunen 4 200 1 000 5 200 0

Totlandsvegen 500 4 000 4 500 25 500

Birkelundsbakken 4 000 4 000 26 000

Sykkelfelt Loddefjorddalen 6 500 6 500 0

Flyplassvegen 7 000 7000 0

Sum 5 900 35 500 1 500 42 900

Sykkelparkering

Diverse sykkelparkering

Sykkelveginspeksjoner

Oppgradering og utbedring etter inspeksjon av gang-/sykkelvegene. På bakgrunn av disse foretas

utbedringer.

Bjorøytunnelen – Alvøen

Prosjektering av ny gang- og sykkelveg.

Bjørnsgate – Strømgaten (sykkeltiltak i sentrum)

Tilrettelegging for sykkel mellom Nygård og Grieghallen.

Solheimsgaten sør

Tilretteleging for syklende i Solheimsgaten sør.

Agnes Mowinkelsgate – Fløenstien

Tilrettelegging for sykkel mellom Agnes Mowinkelsgate og Fløenstien.

Florida – Nygårdstangen

Nytt lys og dekke på gang- og sykkelvegen langs Store Lungegårdsvann, fra Høyteknologisenteret til

brannstasjonen.

Diverse andre sykkeltiltak

Ikke spesifiserte tiltak

Haakonsvernvegen, Heltevikstraumen –

Haakonsvern

Restkostnader, siste del av gang- og sykkelvegen fra Loddefjord til Haakonsvern.

5


Gang- og sykkelvei bak Lagunen

Ny gang og sykkelveg langs p-plassen bak Lagunen, til Osbanetraseen.

Totlandsvegen

Byggestart av ny gang- og sykkelveg og opprusting av Totlandsveien mellom Ulsmåg skole og kryss

Bjøllebotn. Totalkostnad for prosjektet er anslått til 50 mill. kr. Finansiering fra trafikksikkerhetpost og

gang- og sykkelvegpost.

Birkelundsbakken

Gang- og sykkelveg i nedre del av Birkelundsbakken.

Loddefjorddalen

Sykkelfelt i Loddefjorddalen

Flyplassvegen

Tilbakeføring av omdisponering fra 2009.

6


Trafikksikring

Alle tall i 1000 kr

Overført

fra 2010

Bevilgning

Til disposisjon i

år

Restbehov

etter 2011

Trafikksikkerhetsinspeksjon 4 000 4 000 8 000

Fotgjengersikring

Fartsdemping Fyllingsdalen -1000 1000 0*

5 signalregulerte gangfelt 2 000 4 000 6 000

Fortau Grimseidvegen 500 2 500 3 000

Fortau Totlandsvegen 2 500 2 500 16 500

Fartsdemping Sædalen/Sandalsringen -2 200 2 200 0

Fortau Sædal skole - Helldalstølen -1 200 1 200 0

Damsgård skole -1 000 1 000 0

Fartsdemping Bønes - sluttarbeider 300 300

Trafikksikkerhetsplan

Haugeveien -700 700 0

Seljedalen skole -900 900 0

Hambrosvei -100 100 0

Bekkjarvikvegen -800 800 0

Diverse mindre tiltak -700 1700 1000

Vegbelysning

3 delstrekninger *** 1 000 1 000

Ulykkespunkt

Lysregulering Straumevegen 2000 2 000

Rundkjøring Sørås 1 000 1 000 3 000

Annet

Fartsdemping Tellevikvegen 400 400

Tunnel Haukeland sjukehus 0

Sum -2 100 27 300 25 200

* Prosjekter med null i disponibelt beløp er ferdigstilte i 2010. Posten gjelder finansiering

Trafikksikkerhetsinspeksjon - tiltak

Gjennomføring av tiltak på fylkesveger etter at inspeksjon har avdekket ulykkespunkter

Fotgjengersikring

- Grimseidvegen: Bygging av 200 m resterende fortau og fartsdempende tiltak mellom Fana stadion

og Skeie skole.

- Totlandsvegen. Byggestart av ny gang- og sykkelveg og opprusting av Totlandsveien mellom

Ulsmåg skole og kryss Bjøllebotn. Totalkostnad for prosjektet er anslått til 50 mill. kr.

Finansiering fra trafikksikkerhetspost og gang- og sykkelvegpost.

Trafikksikkerhetsplan

Diverse mindre tiltak.

Vegbelysning

Oppgradering av gammelt og dårlig vegbelysning på fylkesveger.

7


Ulykkespunkt:

Kryss Kråkenesvegen - Straumevegen

Lysregulering av kryss ved Fana Roklubb

Rundkjøring Sørås

Ny rundkjøring kryss Steinsvikvegen - Nordåsvegen

Haukeland

Nytt lysanlegg i tunnelen under Haukeland sjukehus. Finansiert eksternt.

Totlandsvegen

Byggestart av ny gang- og sykkelveg og opprusting av Totlandsvegen mellom Ulsmåg skole og kryss

Bjøllebotn. Totalkostnad for prosjektet er anslått til 50 mill. kr. Finansiering fra trafikksikkerhetpost og

gang- og sykkelvegpost.

8


Kollektivtiltak

Alle tall i 1000 kr

Overført

2010 Bevilgning

Belønningsmidler

BRA- midler

Til disposisjon

i år

Diverse kollektivtiltak 4 000 2 000 6 000

Storavatnet terminal 1 750 1 000 5 250 8 000

Kollektivfelt Liamyrane 500 500

Opprusting holdeplasser -1 500 10 000 4 000 6 000 18 500

Terminalopprusting

Åsane / Loddefjord 2 000 3 000 5 000

Bystasjonen 1 000 50 000 51 000

Utkjøring Åsane terminal 2 000 2 000

Sentrumsterminalen 1 000 2 000 3 000

Restbehov

etter 2011

Avkjøringsfelt Eidsvåg 1 750 1 750 500

Sum 4 500 73 000 7 000 11 250 95 750

Det er en forutsetning for tildeling av BRA midler er at 25 % av prosjektkostnaden er lokale midler.

Diverse kollektivtiltak

Oppfølging av strekningsvis gjennomgang, mindre utbedringer (rapport).

Storavatnet terminal

Kollektivterminalen ved Storavatnet skal oppgraderes, i kryssområdet mellom fv 562 og rv 555.

Kollektivfelt Liamyrene

Prosjektering av nytt kollektivfelt.

Opprustning holdeplasser

Generell opprusting, universell utforming og utbedring av holdeplasser og endeholdeplasser langs

stamlinjene. Ytterligere satsing i kommende år.

Terminalopprustning Åsane og Loddefjord

Restkostnader opprustning av terminalene slik at de tilfredsstiller kravene til universell utforming, og

utbedring av fasilitetene for de reisende.

Bystasjonen

Ombygging av Bystasjonen. Bergensprogrammet skal bidra til finansieringen. Totaloverslag er på ca

200 millioner kroner.

Utkjøring Åsane terminal

Ombygging av utkjøring fra terminalen slik at bussene kjører direkte inn på motorvegen.

Sentrumsterminalen

Universell utforming og bedre terminalfunksjon i Olav Kyrres gate og Christies gate.

Avkjøringsfelt Eidsvåg

Forlengelse av avkjøringsfelt.

9


Store prosjekter

Overført 2010 Bevilgning Bompenger Til disposisjon i år

Bybanen I 0*

Bybanen II 28 000 550 000 578 000

Ringveg vest I 0*

Ringveg vest II 27 000 264 000 291 000

Minde

alle/Kanalveien 25 000 25 000

Bybanen I og II

Restkostnader byggetrinn 1 og oppstart Nesttun - Lagunen. Restkostnader byggetrinn I er ”overførte”

bompenger

Ringveg vest I og II

Restkostnader første byggetrinn og oppstart Sandeidet-Liavatnet.Restkostnader byggetrinn I

(”overførte” bompenger) og byggestart Sandeide – Liavatnet)

Fjøsangerveien/Minde allè/Kanalveien

Støytiltak knyttet til hasteprosjektene i forkant av bybaneutbyggingen, samt bygging av rundkjøring i

krysset Kanalveien/Minde Alle.

Tilbakebetalinger av tidligere forskutteringer

Steinsvikvegen

Tilbakebetaling av 5 mill. kroner til Bergen kommune for forskuttering av siste del av Steinsvikvegen.

Bjørgeveien

Tilbakebetaling av 5 millioner kroner til Nexi Bygg as for forskuttering av fotgjengerundergang i

Bjørgeveien. Tiltak hjemlet i rekkefølgekrav til reguleringsplan.

Dette er siste refusjoner innenfor Bergensprogrammet

10


Planprogram 2011

Overført fra 2010 Forslag 2011 Til disposisjon i 2011

2 000 30 000 32 000

Alle tall i 1000-kroner

Planprogrammet for 2011 har til disposisjon om lag 32 mill. kroner, hvorav ca. 2 mill.kr.

overført fra 2010.

De største planoppgavene i 2011 er:

- reguleringsplan for videreføring av bybanen Rådal – Flesland

- reguleringsplan for ny E39 Midtbygda – Nordhordlandsbrua (riksvegprosjekt som ikke

belaster økonomien i Bergensprogrammet).

Det vil også bli arbeidet med sluttbehandling av reguleringsplan for utbedring av Rv. 556

Blomsterdalen – Hjellestad med gang- og sykkelveg.

I tillegg vil det bli benyttet betydelige planressurser til mange utredninger/planavklaringer i

Bergen sentrum (Bl. a. Sentrum Sør, Kong Oscars gate, utredning div. andre sentrumstiltak),

reguleringsplan for kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen (Rv 540 Folke Bernadottes vei –

Fyllingsdalsveien) og reguleringsplan for utbedring av Eidsvågveien med gang- og sykkelveg.

Plan for videreføring av sykkelveg fra Minde Alle til Bergen sentrum, sykkelfelt i Carl

Konows gate og sikring av Garnesvegen er også planprosjekt som vil pågå i 2011.

I tillegg til utredninger og planlegging etter plan- og bygningsloven, skal denne posten dekke

12 ekstra stillinger for å øke kapasiteten i etatene. Disse er fordelt slik:

7 i Bergen kommune

4 ved Statens vegvesen

1 i Hordaland fylkeskommune.

I tillegg skal posten dekke det generelle informasjonsarbeidet i Bergensprogrammet.

Fordeling av planmidler på de ulike programområdene framgår av etterfølgende tabell

Programområder Til disposisjon i 2011

Gang- og sykkelplanlegging 3 300

Trafikksikkerhetstiltak 1 750

Kollektivtiltak 13 800

Sentrumstiltak/miljøtiltak 3 350

Stillinger/informasjon 9 800

SUM planmidler 32 000

Alle tall i 1000-kroner

11

More magazines by this user
Similar magazines