FRAM Bergen rapport 040308 - Hordaland fylkeskommune

polsak.ivest.no

FRAM Bergen rapport 040308 - Hordaland fylkeskommune

04.03.2008

DOKUMENTASJONSRAPPORT

FREM BERGEN

Mars 2008


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

FORORD

FORORD

Bakgrunnen for FREM Bergen prosjektet er en bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Departementet oppfordret lokale transportmyndigheter i Bergen til å vurdere å gjennomføre et FREM

prosjekt etter modell fra Oslo med en målsetting om 20 % raskere kollektivtrafikk på stamlinjene.

Ettersom Frem-arbeidet i Oslo har ligget som en mal er det til en viss grad referert til dette i vårt

arbeid.

Arbeidet startet opp våren 2006. Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er

rammen for samarbeidet. Kollektivgruppen i Bergensprogrammet er supplert med konsulent og

representanter for Tide Buss i FREM Bergen prosjektet. Arbeidet er sluttført i januar 2008.

Prosjektgruppens medlemmer er:

• Marianne Skulstad, Statens vegvesen Region vest

• Sigmund Riis, Statens vegvesen Region vest,

• Jan Olav Skogland, Statens vegvesen Region vest

• Rolf Rosenlund, Hordaland fylkeskommune, Samferdselsavdelinga

• Eirik Lekven, Bergen kommune, Samferdselsetaten

• Arnljot Grytøyr, Tide buss AS

• Tore Brundtland, Tide buss AS

• Alf Angelskår, Tide buss AS

• Rune Sandøy, Tide buss AS

• Ole Kristian Nystrøm, Sweco Grøner til og med august 2007

• Knut Aalde, Sweco Grøner fra og med september 2007

• Kirsti Arnesen, Bergen kommune, Plan- og miljøetaten

Andre fagpersoner i etatene og Tide Buss har også bidratt til arbeidet. Blant disse er det særlig

grunn til å takke Vidar Bahus og Ronny Teigland i Tide buss som har levert passasjerdata.


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

INNHOLD

INNHOLD

Sammendrag............................................................................... 7

1 Innledning.............................................................................. 9

2 Metode og grunnlag for vurderinger........................... 11

2.1 Nyttekostnader (NKA)............................................. 11

2.2 Kostnader................................................................ 13

2.3 Fremtidige trafikale forhold..................................... 13

3 Tiltakene................................................................................. 15

3.1 Utvelgelse............................................................... 15

3.2 Tiltak Linje 20 sør Lagunen - Nesttun..................... 17

3.3 Tiltak Linje 31 Varden - sentrum............................. 20

3.4 Tiltak Linje 2 Birkelundstoppen - sentrum............... 23

3.5 Tiltak Linje 80 Åsane - sentrum............................... 28

3.6 Tiltak Linje 444 Straume - sentrum......................... 30

4 Anbefaling 31

4.1 Rangering/prioritering.............................................. 31

4.2 Måloppnåelse.......................................................... 33

4.3 Videre arbeid........................................................... 36

Vedlegg 1.................................................................................... 37

Vedlegg 2.................................................................................... 41


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

SAMMENDRAG

Sammendrag

Denne rapporten oppsummerer det arbeidet prosjektgruppen har gjennomført i FREM Bergen.

De enkelte tiltakene som gruppen anbefaler å gå videre med er beskrevet i rapporten. Underveis i

prosessen er det vurdert vesentlig flere tiltak. De som er blitt vurdert som urealistiske, fanget opp av

andre prosjekter, for store, etc. er silt ut og ikke beskrevet i denne rapporten.

Arbeidet ble innledningsvis avgrenset til å fokusere på stamlinjene i Bergen, og det ble valgt å

ikke inkludere sentrum. I sentrum vil det i de nærmeste årene være mer eller mindre kontinuerlig

anleggsarbeid som løpende må hensyntas. Følgende linjer er analysert:

• Linje 20 nord Lønborg – sentrum

• Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

• Linje 31 Varden – sentrum

• Linje 2 Birkelundstoppen – sentrum (Landåslinjen)

• Linje 80 Åsane – sentrum

• Linje 444 Straume – sentrum

Det er utført en forenklet nyttekostnadsanalyse (NKA). Inngangsparametrene til NKA- beregningene

er passasjertall, fremkommelighetstall (besparelser) og kostnader. Det er stor usikkerhet knyttet

til alle disse verdiene. Resultatene og konklusjonene i rapporten må behandles med tanke på

denne usikkerheten. NKA-tallene er ikke sammenlignbare med NKA-tall for prosjekter hvor alle

trafikantgrupper, inkludert ulykker og miljø, er vurdert.

Prosjektgruppens anbefaling er dels basert på NKA. Forhold som fremdrift, reguleringsmessige

forhold og linjevise betraktninger er også tatt i betraktning. Et spesielt usikkerhetsmoment i Bergen

for tiden er trafikkomleggingene som forventes med blant annet etappevis ferdigstillelse av Ringveg

Vest (1. byggetrinn ferdig juni 2006) og anleggsperiode og drift av Bybanen. Dette gjør at anbefaling

basert på historiske data er utfordrende. I de kommende planfaser bør også trafikksikkerhet og

konsekvenser for øvrige trafikanter (fotgjengere/syklister, bilister) vektlegges.

Alle tiltakene i denne rapporten anbefales gjennomført. Tiltak som ikke anbefales er silt ut i

prosessen. Prosjektgruppen har rangert tiltakene etter hvilke tiltak de mener bør prioriteres i første

rekke.

Fremdrift og planstatus henger ofte sammen. Tiltak som kan gjennomføres innenfor gjeldende

regulering og som ikke trenger grunnerverv kan prosjekteres umiddelbart og i stor grad realiseres i

løpet av 2008. For noen tiltak er reguleringsplanprosess i gang, tiltak her kan trolig realiseres i 2009-

2010. Tiltak hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan kan trolig ikke realiseres før 2011. Enkelte

tiltak er så omfattende at realisering først er mulig etter 2012.


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

Anbefalingen blir dermed som følger:

t ilta k S te d N ytte

t o ta lk o s tn a d

(m ill k r)

N e tto n ytte

(m ill k r) N N /K S ta tu s F ra m d rift P rio rite rin g

1 0 4 N o rd å s - S k jo ld s k o le 2 8 ,3 9 ,0 1 9 ,3 2 ,3 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

1 0 4 b S ig n a la n le g g - S k jo ld s k o le 2 ,5 0 ,7 1 ,8 2 ,7 K a n p ro s je k te re s 1 1

1 0 5 F a n a ve ie n . T o rs ve i til g a n g b ro 1 3 ,8 1 1 ,0 2 ,8 0 ,3 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

1 0 6

F a n a ve ie n . G a n g b ro til

S k jo ld s k ifte t 1 2 ,7 1 ,9 1 0 ,8 6 ,0 E r p ro s je k te rt 1 1

1 0 7 N e s ttu n ve ie n . S k jo ld s k ifte t n o rd 6 ,2 3 ,0 3 ,2 1 ,2 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

3 0 1 L ø vs ta k k tu n n e le n - V e s tlu n d ve ie n 2 ,4 2 ,8 -0 ,4 -0 ,2 K a n p ro s je k te re s 1 2

3 0 6 O a s e n - S k a rp h a u g e n 3 ,4 4 ,4 -1 ,0 -0 ,2 K a n p ro s je k te re s 1 2

3 0 7 O a s e n - U tk jø rin g V ita l 3 ,8 1 ,7 2 ,1 1 ,3 K re ve r re g u le rin g 2 2

3 1 0 a F yllin g s d a le n m o t s e n tru m ** 4 4 ,0 R e g p la n u ta rb e id e s 3 3

3 1 0 b F yllin g s d a le n fra s e n tru m ** 4 4 ,0 R e g p la n u ta rb e id e s 3 3

4 0 5 M a n n s ve rk - L a n d å s to rg e t 9 ,2 9 ,9 -0 ,7 -0 ,1 K re ve r re g u le rin g 2 1

4 0 6 L a n d å s to rg e t - L a n d å s s vin g e n 1 7 ,8 5 ,0 1 2 ,8 2 ,7 K re ve r re g u le rin g 2 1

4 0 7 L a n d å s s vin g e n - H a u k e la n d 2 1 ,3 9 ,4 1 1 ,9 1 ,4 U n d e r p ro s je k te rin g 1 1

4 1 0 a

N a ttla n d s ve ie n . F ra s e n tru m

(fje rn e h o ld e p la s s e r) 2 1 ,1 0 ,3 2 0 ,8 7 3 ,7

K re ve r o p p g ra d e rin g a v

a n d re h o ld e p la s s e r 1 1

4 1 0 b

N a ttla n d s ve ie n . M o t s e n tru m

(fje rn e h o ld e p la s s e r) 3 2 ,1 0 ,3 3 1 ,8 1 3 5 ,3

K re ve r o p p g ra d e rin g a v

a n d re h o ld e p la s s e r 1 1

4 1 1

O p p ru s te h o ld e p la s s e r la n g s lin je

2 * 1 3 ,5 B yg g e s 2 0 0 8 1 1

4 1 4 a S va rte d ik s ve ie n - S ta ts a rk ive t 2 ,3 4 ,4 -2 ,1 -0 ,5 K re ve r u tre d n in g e r 1 1

4 1 4 b S ta ts a rk ive t - H a u k e la n d 9 ,9 3 ,9 6 ,0 1 ,6 K a n p ro s je k te re s 1 1

4 1 5 B yp o rte n * B yg g e s 2 0 0 8

4 1 8 A lle h e lg e n s g a te * F e rd ig s tillt

5 0 1 a N yb o rg fo rb i G u llg ru ve n 2 ,6 2 ,2 0 ,4 0 ,2 R e g p la n u ta rb e id e s 2 3

5 0 1 b

N yb o rg fo rb i G u llg ru ve n - V -

s vin g fo rb u d * 0 ,1 V u rd e re s 1 1

5 0 4 Å s a n e te rm in a l - T e rtn e s k rys s e t ** 3 2 ,5 K re ve r u tre d n in g e r 3 1

5 0 5 Å s a n e te rm in a l - H e s th a u g ve ie n 3 ,5 0 ,1 3 ,4 3 6 ,7 K a n p ro s je k te re s 1 1

5 1 1 E id s vå g * 0 ,9 V u rd e re s 2 2

5 1 2

O p p ru s te h o ld e p la s s e r n o rd fo r

s e n tru m * 7 ,0 B yg g e s 2 0 0 8 /2 0 0 9 2 2

6 0 1 D ro tn in g s vik - B re ivik s s k ifte t ** 6 0 ,0 K a n p ro s je k te re s 2 3

1 9 2 ,9 2 7 2 ,0 1 2 2 ,9 1 = 2 0 0 8

T ilta k 1 0 4 o g tilta k 1 0 5 v il k u n n e fu n g e re s o m fo rb e re n d e a rb e id e r til b y b a n e n . D e t e r i N K A la g t in n e n 2 = 2 0 0 9 /2 0 1 1

k o s tn a d s fo rd e lin g h v o r F R E M B e rg e n h a r e n k o s tn a d p å 9 m ill p å tilta k 1 0 4 o g 1 1 m ill k r fo r tilta k 1 0 5 . D is s e 3 = 2 0 1 2 +

k o s tn a d e n e e r b e n y tte t i N K A . Ø v rig a rb e id s o m e r n ø d v e n d ig i fo rb in d e ls e m e d fo rb e re d e n d e a rb e id e r til b y b a n e n

v il in n g å i N K a n a ly s e r fo r b y b a n e n

T ilta k 6 0 1 h a r m e g e t s to r u s ik k e rh e t i p a s s a s je rta lle n e .

* Ik k e b e re g n e t

** S to re o g o m fa tte n d e tilta k d e t m å

jo b b e s v id e re m e d

Målsettingen med arbeidet var 20 % raskere kollektivtrafikk på stamlinjene. På linje 20 sør Lagunen – Nesttun og linje 2

Birkelundstoppen – sentrum er det beregnet at tiltakene medfører at målsettingen nås. For de andre linjene er det beregnet at

tiltakene gir ca. 5 - 10 % raskere kollektivtrafikk.

Prosjektgruppen anbefaler at rapporten følges opp i det ordinære arbeidet til kollektivgruppen og etatene, og at det

implementeres i Byggeprogrammet og planprogrammet til Bergensprogrammet.

Prosjektgruppen mener videre at man må fortsette å arbeide for å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken på kort,

mellomlang og lang sikt for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft både på stamnettet og senere på hovedrutene.


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

INNLEDNING

1 Innledning

Denne rapporten oppsummerer det arbeidet prosjektgruppen har gjennomført i FREM Bergen. Dette

inkluderer prosessen, tiltakene og en anbefaling.

Prosjektgruppens deltakere er presentert i forordet. Det har vært jevnlige møter og befaringer.

Arbeidet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. Dette skyldes at prosjektgruppen valgte å

avvente oppdaterte fremkommelighetsregistreringer og passasjertall.

Arbeidet ble innledningsvis avgrenset til å fokusere på stamlinjene i Bergen, og det ble valgt å

ikke inkludere sentrum. I sentrum vil det i de nærmeste årene være mer eller mindre kontinuerlig

anleggsarbeid som løpende må hensyntas. Følgende linjer er analysert:

• Linje 20 nord Lønborg – sentrum

• Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

• Linje 31 Varden – sentrum

• Linje 50 Lagunen – sentrum (Landåslinjen)

• Linje 80 Åsane – sentrum

• Linje 444 Straume – sentrum

De enkelte tiltakene som gruppen anbefaler å gå videre med er beskrevet i kapittel 3. Underveis

i prosessen er det vurdert vesentlig flere tiltak. De som er vurdert som urealistiske, fanget opp av

andre prosjekter, for store, etc. er silt ut og ikke beskrevet i denne rapporten. Vedlegg 1 ”Bruttoliste”

viser alle tiltak som er vurdert.

Arbeidet inkluderer en forenklet nyttekostnadsanalyse (NKA) for hvert tiltak. Resultatene fra NKA

presenteres for hvert tiltak og med tilhørende inngangsverdier. Tiltakene er fordelt linjevis.

Inngangsparametrene til NKA-beregningene er passasjertall, fremkommelighetstall (besparelser)

og kostnader. Det bemerkes at det er stor usikkerhet knyttet til alle disse verdiene. Resultatene og

konklusjonene i rapporten må behandles med tanke på denne usikkerheten. NKA-tallene er ikke

sammenlignbare med NKA-tall for andre prosjekter. Inngangsverdiene og dermed resultatene bør

oppdateres etterhvert som mer detaljerte data er tilgjengelig. Usikkerhetene i inngangsverdiene er

imidlertid ikke vesentlig forskjellig i forhold til tilsvarende beregninger gjort for Frem 2005 og Frem

2006 i Oslo-området.

Prosjektgruppens anbefaling er dels basert på NKA. Forhold som fremdrift, reguleringsmessige

forhold, linjevise betraktninger er også tatt i betraktning. Et spesielt usikkerhetsmoment i Bergen

er trafikkomleggingene som forventes med blant annet etappevis ferdigstillelse av Ringveg Vest

og anleggsstart for Bybanen. Dette gjør at anbefaling basert på historiske data er utfordrende. I de

kommende planfaser bør også trafikksikkerhet og konsekvenser for øvrige trafikanter (fotgjengere/

syklister, bilister) vektlegges.


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

10


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

METODE OG GRUNNLAG FOR VURDERINGER

2 Metode og Grunnlag for vurderinger

2.1 Nyttekostnadsanalyse (NKA)

2.1.1 Metode/parametere

Følgende nyttekostnadselementer er inkludert i analysen:

• Tidskostnader for kollektivtrafikantene

• Driftskostnader for kollektivselskapene

• Investeringskostnader

Følgende elementer er ikke inkludert i analysen:

• Tidskostnader for trafikanter med bil

• Ulykkeskostnader

• Miljøkostnader

Alle beregninger er gjort for tidsrommene mandag til fredag kl 07-09 og kl 15-17.

I NKA skal det defineres et referansealternativ som tiltakene skal sammenlignes med.

Referansealternativet skal være den situasjonen vi vil oppleve på det tidspunktet tiltaket står

ferdig, men uten selve tiltaket. Ofte vil det ikke være så stor forskjell mellom dagens situasjon og

referansealternativet. I våre beregninger settes referansealternativet til dagens situasjon. Dette kan

medføre feil når det gjelder situasjonen med åpning av ny etappe av Ringveg Vest og anleggsstart

på Bybanen. Disse forholdene er forsøkt fanget opp i øvrige vurderinger om trafikale forhold.

Jamfør drøftingen vedrørende forventet framtidig avviklingssituasjon, som er presentert i senere

kapitler, kan det bemerkes at det er benyttet en konservativ vekstfaktor på framtidig forsinkelse.

Det forventes stedvis betydelig økt trafikk, større forsinkelser og lengre rushperiode på flere av

strekningene som følge av blant annet ny etappe av Ringveg Vest og anleggsstart på Bybanen.

Dette kan medfører vesentlig større forsinkelser i framtiden enn vekstfaktoren tar høyde for. Videre

er det sett på forsinkelser i en 2-timersperiode i hver rushperiode. Mange steder er tidsperioden med

forsinkelse relativ kort, mens disse korte periodene har en rushtidstopp i antall reisende. Sett over

2-timers perioden blir derfor forsinkelsene, og dermed inngangsparametrene til NKA, relativt små i

forhold til rushtidstoppen (for eksempel klokka 8 og 16).

Sett i lys av de ovenstående momentene kan NKA betegnes som noe konservativ.

2.1.2 Passasjertall

Grunnlaget for passasjertallene er levert av TIDE. Tallene som er benyttet i NKA-beregningene er

bearbeidet og definert/kontrollert i samarbeid med TIDE.

I bearbeidingen av tallene er det mange usikkerheter:

• Det er kun registrert antall påstigende passasjerer. For å få et begrep om antall avstigende

kunder er motgående rushretning speilet. Som eksempel vi dette si at morgenrushet inn

mot byen er speilet mot ettermiddagsrushet ut av byen. Input til NKA er antall passasjerer

11


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

på bussen forbi tiltaket og antall påstigende passasjerer som venter på bussen.

• Generelt er ettermiddagsrushet større enn morgenrushet. Dette gjelder spesielt fra

sentrum i morgenrushet. I disse tilfellene er avstigende skalert til et nivå som virker

fornuftig.

• Mange av rutene er oppsummert slik at de viser påstigende før analyseområdet. Det vil

eksempelvis si at vi vet antall påstigende passasjerer før Oasen og vi vet antall påstigende

passasjerer før sentrum hvis ruten er gjennomgående. På rutene som har påstigende før

analyseområdet er det antatt en viss andel som er avstigende før analyseområdet.

2.1.3 Fremkommelighet - besparelser

Reisetidsmålingene er hentet fra 2 rapporter:

• ”Registrering av reisetider med buss i Bergen. Fremkommelighetsmåling kollektiv”, datert

2007-10-10, Rambøll. Registreringene ble gjennomført juni 2007.

• ”Registrering av fremkommelighet på stamrutenettet for buss i Bergen

Bergensprogrammet, datert desember 2004. Registreringene ble gjennomført november

2004.

Ut fra fremkommelighetsundersøkelsene er det vurdert hvilke besparelser hvert tiltak kan gi. Det er

tildels store variasjoner i trafikkavviklingen og reisetidene både innenfor rushperiodene og fra dag

til dag. Registreringene fra 2007 viser generelt god fremkommelighet og i denne perioden har det

trolig vært god avvikling på veinettet. Det er derfor benyttet noe skjønn i valg ved spart reisetid som

følge av tiltakene. De betraktningene som er gjort med hensyn til forsinkelser er dokumentert under

de ulike tiltakene. Som en hovedregel er det antatt at den definerte forsinkelsen er antatt besparelse

ved et tiltak. Dette er trolig en noe for god antagelse fordi det alltid vil være en viss forsinkelse som

følge av fotgjengere, etc. Men feilmarginen ved dette antas ikke vesentlig i forhold til resultater og

konklusjoner.

Det knytter seg også en viss usikkerhet til sammenligningsgrunnlaget som er skiltet hastighet

skjønnsmessig justert. Det henvises til rapportene for ytterligere dokumentasjon rundt metodikken

og reisetidsmålingene.

2.1.4 Tidskostnader for kollektivtrafikantene og driftskostnader for

kollektivselskapene

Vedlegg 2 viser hvilke enhetspriser og vekter som danner grunnlaget for NKA og grunnlaget for

driftskostnadene for kollektivselskapene.

2.1.5 Resultater fra NKA

Under tiltakene er beregnet netto nytte og nyttekostnadsbrøken presentert. Netto nytte

beskriver beregnet nytte ved et tiltak minus kostnadene for tiltaket og er et uttrykk for

prosjektets absolutte lønnsomhet. En positiv netto nytte viser at tiltaket er lønnsomt

samfunnsøkonomisk. Nyttekostnadsbrøken er et mål på lønnsomheten og uttrykker hva man får

igjen for hver krone investert.

Det vises ikke beregnet NKA for de store, mer langsiktige prosjektene, som krever ytterligere

utredninger før tiltaket kan etableres.

12


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

2.2 Kostnader

For de tiltak som allerede er planlagt/prosjektert har vi benyttet eksisterende kostnadsoverslag. For

øvrige tiltak har vi gjort et grovt estimat basert på løpemeterpriser/input fra Statens vegvesen Region

vest. Kostnadene for hvert tiltak er diskutert og avklart i møter med Bergen kommune og Statens

vegvesen. Kostnadene er i størst mulig grad gjensidig sammenlignbare.

Det er stor variasjon i kostnader avhengig av sted, avhengig av situasjonen i byggmarkedet etc.

Kostnadene for hvert tiltak er derfor å betrakte som grove og det er knyttet stor usikkerhet til

kostnadsoverslagene. Kostnadene for hvert tiltak bør oppdateres når mer sikre tall foreligger.

Kostnadene gjenspeiler totalkostnaden for prosjektet. Totalkostnaden skal inkludere

entreprisekostnad, byggherrekostnad, prosjekteringskostnad, grunnerverv, mva, etc.

De fleste av tiltakene innebærer utvidelse til kollektivfelt. Disse prosjektene er behandlet enhetlig

med mindre det har vært lokalkunnskap som har bidratt til andre kostnader. Løpemeterprisen

(totalkostnad) på utvidelse til kollektivfelt (enkelt terreng) er satt til kr. 11 000 ,-.

2.3 Fremtidige trafikale forhold

En stor utfordring i dette arbeidet er å forutse hvilke trafikale forhold det vil være i tiltaksområdene

i løpet av 2008. Åpning av første byggetrinn for Ringveg Vest (åpnes juni 2010) og anleggsstart

for bybanen med stenging av Inndalsveien vil gi overføringer av trafikk. Bybanen påvirker i første

rekke tiltakene på strekningen Lagunen - Nesttun, linje 20 sør. Landåslinjen, linje 2, vil bli berørt

ved at det forventes overført trafikk hit. Åpning av Ringveg Vest vil i første rekke påvirke tiltakene i

Fyllingsdalen, linje 31.

Prosjektgruppen har ikke gått spesifikt inn i trafikkanalyser etc. for disse to prosjektene. Prosjektene

har imidlertid betydning for hvordan gruppen har vurdert de enkelte tiltakene, og anbefalingen.

2.3.1 Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

Strekningen utgjør etappe 2 av bybanen. Bygging av denne bybanestrekningen er planlagt som en

videreføring av etappe 1. Tiltakene her vil dermed ventelig ha relativt kort levetid.

Tiltakene som innebærer traseutvidelse med kollektivfelt vil ha nytteeffekt for bybanearbeidene.

Kollektivfeltene vil bli plassert innenfor det areal som er tiltenkt bybanen/Fanaveien. Kostnadene for

disse tiltakene er i våre nyttekost-beregningene fordelt mellom kollektivfeltene og bybanen.

Bybanens etappe 1 legger opp til mating med busser fra blant annet sør. For at et slikt

matebussopplegg skal fungere godt er det nødvendig med forutsigbarhet for passasjerene,

og dermed god regularitet/fremkommelighet for bussene. Kollektivfelt på strekningen Lagunen

– Nesttun vil dermed også bidra til å gjøre bybanen til en suksess.

Prosjektgruppen vil med dette som bakgrunn anbefale at tiltakene på denne strekningen får høy

prioritet.

13


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

2.3.2 Linje 2 Birkelundstoppen – sentrum (Landåslinjen)

Dagens trafikk på strekningen Mannsverk – Landåstorget er isolert sett ikke stor i forhold

til veikapasiteten. Trafikkproblemene skyldes oppstuing og overbelastning inn mot lyskryss

Nattlandsveien/Ibsens gate og trafikk fra sideveger. Videre medfører trafikkbelastningen ved

Haukeland sykehus oppstuing og overbelastning på strekningen Landåstorget – Haukeland.

Inndalsveien stenges for biltrafikk sommeren 2008, og det er ventet at det blir større trafikk på

strekningen Hagerupsvei – Ibsens gate.

Trafikken over Landås forventes å øke som følge av tiltakene i anleggsfasen for bybanen, noe som

vil øke fremkommelighetsproblemene i Nattlandsveien. Kollektivfelt er godt egnet tiltak for denne

problemstillingen, både på strekningen mot Landåstorget og mot Haukeland.

Dagens fremkommelighetsmålinger vil dermed ikke være gyldige for situasjonen etter sommeren

2008. Generelle erfaringer er at noe mer trafikkbelastning på et fra før overbelastet veinett vil gi en

vesentlig økning i forsinkelsen. Med dette som utgangspunkt vil prosjektgruppen prioritere tiltak på

denne strekningen høyt.

2.3.3 Linje 31 Varden – sentrum (Fyllingsdalen)

Ny etappe av Ringveg Vest åpner sommeren 2008. Da forventes det at trafikkbelastningen

gjennom Fyllingsdalen øker. Prosjektgruppen forventer at trafikkavviklingen ut av sentrum bedres

på den sørligste strekningen inn mot Bjørgeveien. Den økte trafikkbelastningen forventes å gi

økte fremkommelighetsproblemer ut av sentrum på de sentrale deler av Fyllingsdalen, og på hele

strekningen inn mot sentrum. Statens vegvesen er i gang med et planarbeid med kollektivfelt

gjennom hele Fyllingsdalen.

Prosjektgruppen anbefaler at de kortsiktige tiltakene som kan prosjekteres og bygges i løpet av kort

tid gjennomføres, og at det legges økt trykk på det igangsatte planarbeidet med kollektivfelt i hele

Fyllingsdalen.

14


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

TILTAKENE

3 Tiltakene

3.1 Utvelgelse

Arbeidet ble innledningsvis avgrenset til å fokusere på stamlinjene i Bergen, og det ble valgt ikke

å inkludere sentrum. I sentrum vil det i de nærmeste årene være mer eller mindre kontinuerlig

anleggsarbeid som løpende må hensyntas. Følgende linjer er analysert:

• Linje 20 nord Lønborg – sentrum

• Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

• Linje 31 Varden – sentrum

• Linje 2 Birkelundstoppen – sentrum (Landåslinjen)

• Linje 80 Åsane – sentrum

• Linje 444 Straume – sentrum

Alle linjer ble gjennomgått med tanke på fremkommelighetsproblemer. De fleste problemer var

identifisert gjennom forskjellige arbeider fra før av. Mange av problemene hadde også forslag til

løsninger. Problemene ble satt i system og i rekkefølge. Et av suksesskriteriene i Frem-arbeidet i

Oslo var å fokusere på enkle tiltak som kunne gjennomføres i løpet av kort tid. I Bergen er også

noen tiltak med lengre horisont inkludert.

Arbeidet startet som en idédugnad der alle innspill ble inkludert. Underveis i prosessen er det vurdert

over 50 tiltak. De som senere er vurdert som urealistiske, liten fremkommelighetseffekt etc. er silt

ut og ikke beskrevet i denne rapporten. Prosjektgruppen anbefaler dermed å gå videre med alle

tiltakene som er beskrevet i denne rapporten. Noen tiltak er mer eller mindre klare for prosjektering

og bygging. Andre krever mer planbehandling. Tilsvarende som for Frem-arbeidet i Oslo kan det da

vise seg at enkelte av tiltakene ikke kan gjennomføres i den form de her er beskrevet.

For flere av tiltakene kan det bli utført andre tiltak samtidig med kollektivtiltakene. Dette kan

være tiltak innen trafikksikkerhet (gangkulverter), miljø (støyskjermer) og standardheving

(masseutskifting, drenering) med mer. Dette er elementer som ofte defineres og legges inn etter

at prosjekt er blitt etablert. Tiltak som støyskjerming kan være lovpålagte. Slike elementer er

ikke identifisert og heller ikke inkludert i kostnadene.

Linje 20 nord Lønborg – sentrum inngår ikke i den videre beskrivelsen da ingen tiltak er anbefalt

på denne strekningen.

Oversikt over tiltakene presentert i denne rapporten er vist på neste side.

15


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

Oversikt over tiltakene presentert i denne rapporten

16


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.2 Tiltak Linje 20 sør Lagunen

– Nesttun

Kartet viser tiltak på linje 20 sør Lagunen – Nesttun.

3.2.1 Tiltak 104a. Søråskrysset – Skjold skole.

Mot sentrum.

Lokalisering av tiltak 104a.

Problem: Kø fra Søråskrysset til Sæterveien.

Tiltak: Nytt kollektivfelt mot sentrum. Det etableres

filterfelt for kollektivtrafikken forbi Søråskrysset. Hele

kryssområdet bygges om og filterfeltet vil være en

videreføring av dagens vei.

Opp til Skjold skole etableres nytt kollektivfelt,

utvidelsen skjer på sydsiden av dagens vei. Tiltaket vil

kunne fungere som forberedende arbeider til bybanen

Nesttun - Rådal. Etablering av bybanen medfører at

kollektivfeltet fjernes.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 31

mill kr. I NKA er kostnaden satt til 9 mill. kr for dette

prosjektet. Øvrig arbeid er forberedende arbeider til

bybanen.

NKA: Netto nytte = 19,3 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 2,3

Fremdrift: Tiltaket ligger inne i reguleringsplan for

bybanen Nesttun - Rådal som er på høring. Tiltaket

antas tidligst etablert 2009/2011.

3.2.2 Tiltak 104b. Signalanlegg Skjold skole

Lokalisering av tiltak 104b.

Problem: Manglende kollektivprioritering i

signalanlegg.

Tiltak: Kollektivprioritering i signalanlegg. Tiltaket gjør

at kollektivfelt i tiltak 104a får bedre effekt når bussen

ankommer signalanlegget.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 0,7

mill kr.

NKA: Netto nytte = 3,8 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 5,8

Fremdrift: Tiltaket kan etableres 2008, men framdrift er

uavklart.

17


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.2.3 Tiltak 105. Fanaveien fra Tors vei mot

Skjoldskiftet til bro over vei

Problem: Kø i Fanaveien mot Skjoldskiftet.

Tiltak: Nytt kollektivfelt mot sentrum fra Tors vei til

gangbro over Fanaveien, utvidelse vil skjer på nordre

side av Fanaveien. Tiltaket vil kunne fungere som

forberedende arbeider til bybanen Nesttun - Rådal.

Etablering av bybanen medfører at kollektivfeltet

fjernes.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på

39 mill kr. I NKA er kostnaden satt til 11 mill. kr. Øvrig

arbeid er forberedende arbeider til bybanen.

NKA: Netto nytte = 2,8 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 0,3

Fremdrift: Tiltaket ligger inne i reguleringsplan

bybanen Nesttun - Rådal som er på høring. Tiltaket

antas tidligst etablert 2009/2011.

Lokalisering av tiltak 105.

3.2.4 Tiltak 106. Fanaveien fra gangbro mot

Skjoldskiftet

Problem: Kø i Fanaveien mot Skjoldskiftet.

Tiltak: Nytt kollektivfelt mot sentrum fra gangbro til

bussholdeplass ved Skjoldskiftet.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 1,9

mill kr.

NKA: Netto nytte = 18,5 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 10,4

Fremdrift: Tiltaket er prosjektert og er planlagt ferdig

bygd før ferien 2008.

Lokalisering av tiltak 106.

Tiltak 106. Kollektivfelt på høyre side inn til holdeplassen ved

bensinstasjonen.

18


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.2.5 Tiltak 107 Nesttunveien. Skjoldskiftet

– Midtun skole. Mot sentrum

Problem: Kø i Nesttunveien mellom rundkjøringene.

Tiltak: Utvidelse til 2 felt i nordgående retning mot

Nesttun. Tiltaket vil bedre trafikkavviklingen generelt.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 3 mill

kr (Benyttet i NKA) ekskl. flytting av gangbro. Kostnader

vedrørende flytting av gangbro (ca. 9 mill kr) er ikke

inkludert i NKA.

NKA: Netto nytte = 5,8 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 2,1

Fremdrift: Tiltaket ligger inne i reguleringsplan bybanen

Nesttun - Rådal som er på høring. Tiltaket antas tidligst

etablert 2009/2011.

Lokalisering av tiltak 107.

19


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.3 Tiltak Linje 31 Varden – sentrum

Kartet viser tiltak på linje 31 Varden - sentrum.

3.3.1 Tiltak 301. Fyllingsdalsveien fra

Løvstakktunnelen mot rundkjøring med

Vestlundsveien.

Problem: Kø mot rundkjøring Vestlundveien ut av

sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Løvstakktunnelen mot

rundkjøring med Vestlundveien.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 2,8

mill kr.

NKA: Netto nytte = 0,5 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 0,2

Fremdrift: Prosjektering starter våren 2008.

Lokalisering av tiltak 301.

3.3.2 Tiltak 306. Kollektivfelt fra Rundkjøring

ved Oasen til holdeplass Skarphaugen

Problem: Kø mot rundkjøring Krokatjønnveien ut av

sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra rundkjøring ved Oasen

til holdeplass Skarphaugen. Det er antatt flytting av

signalregulert gangfelt på strekningen.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 4,4

mill kr.

NKA: Netto nytte = - 1,0 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = - 0,3

Fremdrift: Kan prosjekteres. Lokalisering av tiltak 306.

20


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.3.3 Tiltak 307. Kollektivfelt fra Rundkjøring

ved Oasen til kryss utkjøring fra Vital

Lokalisering av tiltak 307.

Problem: Kø i Folke Bernadottes vei mot sentrum

mellom rundkjøring ved bussterminalen og utkjøring

Vital.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra rundkjøring ved Oasen til

krysset med utkjøring fra Vital. Tiltaket medfører at

fortauet på østsiden forsvinner. Det er planer om ny

rundkjøring i krysset med utkjøring fra Vital. Dette er

ikke inkludert i kostnadene.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 1,7

mill kr.

NKA: Netto nytte = 3,7 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 2,3

Fremdrift: Tiltaket krever regulering.

Kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen (tiltak 310a)

Fortauet til høyre på bildet erstattes av kollektivfelt

(tiltak 307).

3.3.4 Tiltak 310a. Kollektivfelt gjennom

Fyllingsdalen. Mot sentrum.

Problem: Fremkommeligheten for kollektivtrafikk

gjennom Fyllingsdalen i retning mot sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen. Tiltaket

er å betrakte som en ide og det er ikke skissert på

hvordan løsningen kan gjennomføres i praksis.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 44

mill kr.

NKA: Ikke vist

Fremdrift: Tiltaket er stort og krever ytterligere

utredninger og analyser før det er aktuelt.

Reguleringsplanprosess startes i 2008.

Lokalisering av tiltak 310a.

21


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.3.5 Tiltak 310b. Kollektivfelt gjennom

Fyllingsdalen. Fra sentrum.

Problem: Fremkommeligheten for kollektivtrafikk

gjennom Fyllingsdalen i retning fra sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt gjennom Fyllingsdalen. Tiltaket

er å betrakte som en ide og det er ikke skissert på

hvordan løsningen kan gjennomføres i praksis. Fra

sentrum.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet Totalkostnad på 44

mill kr.

NKA: Ikke vist

Fremdrift: Tiltaket er stort og krever ytterligere

utredninger og analyser før det er aktuelt.

Reguleringsplanprosess startes i 2008.

Lokalisering av tiltak 310b.

22


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.4 Tiltak Linje 2 Birkelundstoppen

- Sentrum

Kartet viser tiltak på linje 2 Birkelundstoppen

– Sentrum.

3.4.1 Tiltak 405. Kollektivfelt Mannsverk

– Landåstorget. Mot sentrum

Problem: Kø mot Landåstorget mot sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Mannsverk til Landåstorget

mot sentrum.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 9,9

mill kr.

NKA: Netto nytte = -1,7 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = -0,2

Fremdrift: Tiltaket krever regulering.

Lokalisering av tiltak 405.

Kollektivfelt mot sentrum (tiltak 405)

23


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.4.2 Tiltak 406. Kollektivfelt Landåstorget

- Landåssvingen. Mot sentrum

Problem: Kø mot Landåssvingen mot sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Landåstorget til

Landåssvingen mot sentrum.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 5

mill kr.

NKA: Netto nytte = 11,7 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 2,5

Fremdrift: Tiltaket krever regulering.

Lokalisering av tiltak 406.

Tiltak 406, kollektivfelt mot sentrum.

3.4.3 Tiltak 407. Kollektivfelt Landåssvingen

- Haukeland. Mot sentrum

Problem: Kø mot Haukeland sykehus mot sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Landåssvingen til Haukeland

sykehus mot sentrum.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 9,4

mill kr.

NKA: Netto nytte = 14,6 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 1,7

Fremdrift: Under prosjektering og ferdig etablert etter

ferien 2008.

Lokalisering av tiltak 407.

24


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.4.4 Tiltak 410a. Fjerning av holdeplasser

sydgående retning

Problem: Unødvendig mange holdeplasser på

strekningen medfører lenger reisetid enn nødvendig.

Tiltak: Følgende holdeplasser fjernes i sydgående

retning:

Kalvedalsveien, Haraldsplass, Erleveien, Henrik

Jægers vei, Mannsverk og Knausen

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 0,3

mill kr.

NKA: Netto nytte = 21,1 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 74,8

Fremdrift: Tiltaket ferdigstilles høsten 2008.

Lokalisering av tiltak 410a.

3.4.5 Tiltak 410b. Fjerning av holdeplasser

nordgående retning

Problem: Unødvendig mange holdeplasser på

strekningen medfører lenger reisetid enn nødvendig.

Tiltak: Følgende holdeplasser fjernes i nordgående

retning:

Kalvedalsveien, Haraldsplass, Henrik Jægers vei,

Mannsverk og Knausen

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 0,25

mill kr.

NKA: Netto nytte = 35,6 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 151,5

Fremdrift: Tiltaket ferdigstilles høsten 2008.

Lokalisering av tiltak 410b.

25


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.4.6 Tiltak 411. Oppruste holdeplasser langs

linje 2.

Problem: Lav standard på holdeplassene.

Tiltak: Oppruste 27 holdeplasser til høystandard

holdeplasser:

• Kolstibotn. Begge retninger

• Bolstad. Begge retninger

• Wiers Jensensv. Begge retninger

• Erleveien. Nordgående retning

• Landåstorget. Nordgående retning

• Hagerupsvei. Begge retninger

• Langhaugen. Begge retninger

• Fridalen. Begge retninger

• Haukeland. Begge retninger på begge sider

av tunnellen (4 holdeplasser)

• Haukeland skole. Begge retninger

• Svartediksv. Begge retninger

• Kalfarlien. Begge retninger

• Stadsporten. Begge retninger

• Kong Oscars gate. Nordgående retning.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 13,5

mill kr.

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: Tiltaket ferdigstilles høsten 2008.

Tiltak 411.

3.4.7 Tiltak 414a. Kollektivfelt Svartediksveien

- Statsarkivet. Fra sentrum

Problem: Kø mot Statsarkivet fra sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Svartediksveien til

Statsarkivet fra sentrum.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 4,4

mill kr.

NKA: Netto nytte = -2,1 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = -0,5

Fremdrift: Bygges 2008.

Lokalisering av tiltak 414a.

26


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

3.4.8 Tiltak 414b. Kollektivfelt Statsarkivet

– rundkjøring ved Fløenbakken. Fra sentrum

Problem: Kø mot Haukeland sykehus fra sentrum.

Tiltak: Nytt kollektivfelt fra Statsarkivet til Haukeland

sykehus fra sentrum, kollektivfelt bygges frem til

planlagt rundkjøring ved Fløenbakken.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 3,9

mill kr.

NKA: Netto nytte = 6,2 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 1,7

Fremdrift: Bygges 2008.

Lokalisering av tiltak 414b.

3.4.9 Tiltak 415. Endre geometri ved Byporten

Problem: Dårlig geometri

Tiltak: Fjerne ”vorte” ved Byporten

Kostnad: Tiltaket er ikke kostnadsberegnet.

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: Bygges høsten 2008.

3.4.10 Tiltak 418. Utbedre fartshump i

Allehelgens gate

Problem: Dårlig utformet fartshump som fører

til redusert hastighet, samt ødelegger leddet på

trolleybussene.

Tiltak: Utbedre fartshumpen

Kostnad: Tiltaket er ikke kostnadsberegnet.

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: ferdigstilt

27


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.5 Tiltak Linje 80 Åsane – sentrum

Kartet viser tiltak på linje 80 Åsane – sentrum.

3.5.1 Tiltak 501. Nyborg. Gullgruven mot

sentrum

Problem: Kø mot holdeplass Gullgruven.

Tiltak A. Kollektivfelt forbi Gullgruven. Det er tiltak A

som ligger til grunn for de videre beregningene.

Tiltak B: Forby venstresving mot Gullgruven

for trafikk fra sør. Disse må ledes gjennom

rundkjøringen og så svinge til høyre. Det antas

at nytten for busstrafikken er rimelig stor av dette

tiltaket, og at det ikke vil få for store negative følger

for trafikkavviklingen i rundkjøringen.

Kostnad: Tiltak A: Tiltaket har en beregnet totalkostnad

på 2,2 mill kr.

Tiltak B: Ikke beregnet

NKA: Tiltak A: Netto nytte = 6,2 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 1,7

Tiltak B: Ikke beregnet

Fremdrift: Tiltakene vurderes og eventuelt utføres

våren 2008.

Lokalisering av tiltak 501.

3.5.2 Tiltak 504. Ny kollektivtrase Åsane

terminal – Tertneskrysset

Problem: Kø og kronglete adkomst til og fra Åsane

terminal.

Tiltak: Ny kollektivtrase mellom Åsane terminal og

Åsamyrane nord for Tertneskrysset. Det er skissert en

trase som baserer seg på vei i dagen, og blant annet

utvider dagens skjæring. Denne løsningen er antatt i

NKA beregningen.

Et alternativ med tunnel på deler av strekningen bør

vurderes i senere planfaser.

Arbeidet med ny E39 mot nord og reguleringsplan

Åsane sentrale deler kan få konsekvenser for tiltaket.

Hvis traseen bygges, vil de linjene som i dag benytter

E39 og kjører via krysset ved Åsane terminal benytte

Lokalisering av tiltak 504.

28


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

Tertneskrysset og kjøre ny trase.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 32,5

mill kr.

NKA: Ikke vist

Fremdrift: Tiltaket er stort og krever ytterligere

utredninger og analyser.

Lokalisering av tiltak 505.

3.5.3 Tiltak 505. Tillate utkjøring mot

Hesthaugvegen retning vest

Problem: Unaturlig kjøremønster for utkjøring mot

vest, samt at bussen delvis står i kø mot og gjennom

rundkjøringen.

Tiltak: Tillate utkjøring mot Hesthaugen retning vest.

I tillegg til tidsbesparelsene vil tiltaket også gi bedre

komfort til passasjerene.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 0,1

mill kr.

NKA: Netto nytte = 1,6 millioner kroner.

Nyttekostnadsbrøk = 17,4

Fremdrift: Ferdigstilles våren 2008.

3.5.4 Tiltak 511. Forlenge avkjøringsfeltet til

Eidsvåg

Problem: Tidvis forsinkelser for bussene ved kø på

E39 før avkjøringsfeltet begynner.

Tiltak: Avkjøringsfeltet kan antagelig utvides ca. 80

meter uten å komme i konflikt med fotoboks.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 0,9

mill kr.

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: Tiltaket vurderes ytterligere

3.5.5 Tiltak 512. Oppruste holdeplasser nord

for sentrum

Lokalisering av tiltak 511.

Problem: Lav standard på holdeplassene.

Tiltak: Oppruste 14 holdeplasser til høystandard

holdeplasser fra sentrum og nordover langs stamlinjen.

Holdeplassene er ikke valgt ut.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 7

mill kr.

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: Uavklart

29


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

3.6 Tiltak Linje 444 Straume – Sentrum

Kartet viser tiltak på linje 440 Straume – sentrum.

3.6.1 Tiltak 608. Tilfartskontroll langs Rv 155

Problem: Stedvis fremkommelighetsproblemer langs

Rv 555 i begge retninger. Tiltaket er et alternativ på

sideveger hvor trafikk på sideveg gir problemer for Rv

555.

Tiltak: Etablering av tilfartskontroll på mulige

omkjøringsveier til Rv 555.

Tilfartskontroll kan utføres på 3 ulike måter:

• Trafikkskilt

• Signal som aktiviseres ved en gitt

trafikkmengde på hovedveg. Åpnes for kjøring

med gitte intervall.

• Fysisk bom som hinder gjennomkjøring i

rushperiodene.

Kostnad:

• Trafikkskilt (pr sted): kr. 50 000 ,-

• Signal (pr sted): kr. 300 000 ,-

• Rushtidsbom (pr sted): Kr. 400 000 ,-

NKA: Ikke beregnet

Fremdrift: Uavklart

3.6.2 Tiltak 610. Kollektivfelt Drotningsvik

– Alvehaugen

Problem: Fremkommelighetsproblem mellom

Drotningsvik og Alvehaugen i begge retninger.

Tiltak: Tosidig kollektivfelt mellom Drotningsvik og

Alvehaugen.

Kostnad: Tiltaket har en beregnet totalkostnad på 60

mill kr.

NKA: Ikke vist

Fremdrift: Tiltaket er stort og krever ytterligere

utredninger og analyser før det er aktuelt.

Lokalisering av tiltak 610.

30


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

ANBEFALING

4 Anbefaling

4.1 Rangering/prioritering

Prosjektgruppen har rangert eller prioritert tiltakene. Alle tiltakene i denne rapporten anbefales. Tiltak

som ikke anbefales er silt ut i prosessen. Prioriteringen mellom tiltakene gjøres med bakgrunn i det

arbeidet som nå er gjort, og forventninger om den fremtidige situasjonen i Bergenstrafikken.

Det er ikke lagt opp til en helt konsis rangering/prioritering etter ”matematiske prinsipper”. Nytte,

kostnad og NKA tillegges en viss vekt, men det er også andre forhold som må vektlegges. I

prosjektgruppens anbefaling er det i stor grad lagt vekt på følgende forhold:

• Fremdrift – det vil si en del tiltak bør kunne realiseres raskt

• Planstatus – det vil si regulering, inngår i andre planer

• Fordeling – det vil si at alle linjer bør få noen tiltak realisert

• Linjevis sammenheng – det vil si at en får helhetlige løsninger på enkelte strekninger

• NKA – det vil si effekt av tiltakene

• Fremtidige trafikale forhold – det vil si forventninger omkring disse

Fremdrift og planstatus henger ofte sammen. Tiltak som kan gjennomføres innenfor gjeldende

regulering og som ikke trenger grunnerverv kan prosjekteres umiddelbart og i stor grad realiseres i

løpet av 2008. For noen tiltak er reguleringsplanprosess i gang, tiltak her kan trolig realiseres i 2009-

2010. Tiltak hvor det ikke er utarbeidet reguleringsplan kan trolig ikke realiseres før 2011. Enkelte

tiltak er så omfattende at realisering først er mulig etter 2012.

Fordeling og linjevis sammenheng gir en motstridende prioritering. På den ene side vil

prosjektgruppen prioritere de små og enkle tiltakene som har god effekt, uavhengig av hvor de er.

For de større tiltakene som krever mer ressurser ønsker vi å prioritere enkeltlinjer for at disse skal

få en helhetlig løsning. På denne måten mener vi at vi både får et godt tilbud for passasjerene,

samtidig som det gir et enkelt budskap å kommunisere.

NKA er basert på historiske tall mht fremkommelighetsproblemer og tidsbesparelser. Som

understreket er det usikkerheter i tallene, men ikke vesentlig annerledes enn i øvrige analyser

av samferdselstiltak. Det er de kommende endringene i trafikkbildet som følge av åpning av ny

etappe av Ringveg Vest og oppstart av anleggsarbeidene for bybanen som gjør at NKA ikke blir så

betydningsfull i dette arbeidet.

Anbefalingen blir dermed som følger:

31


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

t ilta k S te d N ytte

t o ta lk o s tn a d

(m ill k r)

N e tto n ytte

(m ill k r) N N /K S ta tu s F ra m d rift P rio rite rin g

1 0 4 N o rd å s - S k jo ld s k o le 2 8 ,3 9 ,0 1 9 ,3 2 ,3 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

1 0 4 b S ig n a la n le g g - S k jo ld s k o le 2 ,5 0 ,7 1 ,8 2 ,7 K a n p ro s je k te re s 1 1

1 0 5 F a n a ve ie n . T o rs ve i til g a n g b ro 1 3 ,8 1 1 ,0 2 ,8 0 ,3 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

1 0 6

F a n a ve ie n . G a n g b ro til

S k jo ld s k ifte t 1 2 ,7 1 ,9 1 0 ,8 6 ,0 E r p ro s je k te rt 1 1

1 0 7 N e s ttu n ve ie n . S k jo ld s k ifte t n o rd 6 ,2 3 ,0 3 ,2 1 ,2 R e g .p la n p å h ø rin g 2 2

3 0 1 L ø vs ta k k tu n n e le n - V e s tlu n d ve ie n 2 ,4 2 ,8 -0 ,4 -0 ,2 K a n p ro s je k te re s 1 2

3 0 6 O a s e n - S k a rp h a u g e n 3 ,4 4 ,4 -1 ,0 -0 ,2 K a n p ro s je k te re s 1 2

3 0 7 O a s e n - U tk jø rin g V ita l 3 ,8 1 ,7 2 ,1 1 ,3 K re ve r re g u le rin g 2 2

3 1 0 a F yllin g s d a le n m o t s e n tru m ** 4 4 ,0 R e g p la n u ta rb e id e s 3 3

3 1 0 b F yllin g s d a le n fra s e n tru m ** 4 4 ,0 R e g p la n u ta rb e id e s 3 3

4 0 5 M a n n s ve rk - L a n d å s to rg e t 9 ,2 9 ,9 -0 ,7 -0 ,1 K re ve r re g u le rin g 2 1

4 0 6 L a n d å s to rg e t - L a n d å s s vin g e n 1 7 ,8 5 ,0 1 2 ,8 2 ,7 K re ve r re g u le rin g 2 1

4 0 7 L a n d å s s vin g e n - H a u k e la n d 2 1 ,3 9 ,4 1 1 ,9 1 ,4 U n d e r p ro s je k te rin g 1 1

4 1 0 a

N a ttla n d s ve ie n . F ra s e n tru m

(fje rn e h o ld e p la s s e r) 2 1 ,1 0 ,3 2 0 ,8 7 3 ,7

K re ve r o p p g ra d e rin g a v

a n d re h o ld e p la s s e r 1 1

4 1 0 b

N a ttla n d s ve ie n . M o t s e n tru m

(fje rn e h o ld e p la s s e r) 3 2 ,1 0 ,3 3 1 ,8 1 3 5 ,3

K re ve r o p p g ra d e rin g a v

a n d re h o ld e p la s s e r 1 1

4 1 1

O p p ru s te h o ld e p la s s e r la n g s lin je

2 * 1 3 ,5 B yg g e s 2 0 0 8 1 1

4 1 4 a S va rte d ik s ve ie n - S ta ts a rk ive t 2 ,3 4 ,4 -2 ,1 -0 ,5 K re ve r u tre d n in g e r 1 1

4 1 4 b S ta ts a rk ive t - H a u k e la n d 9 ,9 3 ,9 6 ,0 1 ,6 K a n p ro s je k te re s 1 1

4 1 5 B yp o rte n * B yg g e s 2 0 0 8

4 1 8 A lle h e lg e n s g a te * F e rd ig s tillt

5 0 1 a N yb o rg fo rb i G u llg ru ve n 2 ,6 2 ,2 0 ,4 0 ,2 R e g p la n u ta rb e id e s 2 3

5 0 1 b

N yb o rg fo rb i G u llg ru ve n - V -

s vin g fo rb u d * 0 ,1 V u rd e re s 1 1

5 0 4 Å s a n e te rm in a l - T e rtn e s k rys s e t ** 3 2 ,5 K re ve r u tre d n in g e r 3 1

5 0 5 Å s a n e te rm in a l - H e s th a u g ve ie n 3 ,5 0 ,1 3 ,4 3 6 ,7 K a n p ro s je k te re s 1 1

5 1 1 E id s vå g * 0 ,9 V u rd e re s 2 2

5 1 2

O p p ru s te h o ld e p la s s e r n o rd fo r

s e n tru m * 7 ,0 B yg g e s 2 0 0 8 /2 0 0 9 2 2

6 0 1 D ro tn in g s vik - B re ivik s s k ifte t ** 6 0 ,0 K a n p ro s je k te re s 2 3

1 9 2 ,9 2 7 2 ,0 1 2 2 ,9 1 = 2 0 0 8

T ilta k 1 0 4 o g tilta k 1 0 5 v il k u n n e fu n g e re s o m fo rb e re n d e a rb e id e r til b y b a n e n . D e t e r i N K A la g t in n e n 2 = 2 0 0 9 /2 0 1 1

k o s tn a d s fo rd e lin g h v o r F R E M B e rg e n h a r e n k o s tn a d p å 9 m ill p å tilta k 1 0 4 o g 1 1 m ill k r fo r tilta k 1 0 5 . D is s e 3 = 2 0 1 2 +

k o s tn a d e n e e r b e n y tte t i N K A . Ø v rig a rb e id s o m e r n ø d v e n d ig i fo rb in d e ls e m e d fo rb e re d e n d e a rb e id e r til b y b a n e n

v il in n g å i N K a n a ly s e r fo r b y b a n e n

T ilta k 6 0 1 h a r m e g e t s to r u s ik k e rh e t i p a s s a s je rta lle n e .

* Ik k e b e re g n e t

** S to re o g o m fa tte n d e tilta k d e t m å

jo b b e s v id e re m e d

32


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

4.1.1 Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

Tiltak 106 kollektivfelt i Fanaveien fra gangbro til bussholdeplass Skjoldskiftet og tiltak 104b

oppgradering av signalanlegget ved Sæterveien får prioritet 1. Begge disse er effektfulle tiltak som

kan prosjekteres og bygges i 2008, og de kommer uavhengig av bybanebyggingen Nesttun - Rådal.

Øvrige tiltak på denne linjen får prioritet 2.

4.1.2 Linje 31 Varden – sentrum

Planarbeidet med kollektivfelt i begge retninger på hele strekningen får av prosjektgruppen prioritet

3, mens de øvrige tiltakene gis prioritet 2. Vi forventer imidlertid at Statens vegvesen opprettholder

sitt planarbeid innenfor sine prioriteringer som en videreføring/konsekvens av Ringveg Vest.

4.1.3 Linje 2 Birkelundstoppen – sentrum (Landåslinjen)

Det forventes økt trafikk som følge av bybanen og stenging av Inndalsveien. Alle tiltakene på denne

linjen gis prioritet 1. Tiltakene kan for en stor del gjennomføres raskt, og det er mulig å få en helhetlig

løsning som er synlig for alle.

4.1.4 Linje 80 Åsane – sentrum

Alle tiltakene gis prioritet 1. Ny adkomst til Åsane terminal fra sør er et forholdsvis omfattende tiltak

som må gjennomgå ytterligere utredninger før en kan konkludere. Prosjektgruppen mener dette

planarbeidet må videreføres umiddelbart. Trafikksituasjonen i Åsaneområdet er slik at risikoen for

uholdbar fremkommelighet for kollektivtrafikken er stor, og dette tiltaket kan avhjelpe situasjonen.

Tiltakene med venstresving ut fra dagens utkjøring av terminalen samt tiltak ved å forby venstresving

ved Gullgruven er så enkle at de bør iverksettes umiddelbart.

4.1.5 Linje 444 Straume – Sentrum

Prosjektgruppen gir tiltaket med kollektivfelt ved Drotningsvik prioritet 3. Statens vegvesen er i gang

med planlegging av kollektivfeltene, men gruppen mener at andre strekninger bør prioriteres før

denne. Det tas her forbehold om at tallmaterialet vegvesenet har benyttet i sine vurderinger viser at

våre beregninger er feil.

4.2 Måloppnåelse

Bakgrunnen for FREM Bergen prosjektet er en bestilling fra Samferdselsdepartementet, hvor

departementet oppfordret lokale transportmyndigheter i Bergen til å vurdere å gjennomføre et FREM

prosjekt etter modell fra Oslo med en målsetting om 20 % raskere kollektivtrafikk.

I det etterfølgende er de ulike strekningene målt opp mot målet om 20 % raskere kollektivtrafikk.

Hastighetene det refereres til er inkludert holdeplasstid.

33


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

4.2.1 Linje 20 sør Lagunen – Nesttun

Totalt sett på strekningen Lagunen – Nesttun er det beregnet at tiltakene vil gi følgende redusert

forsinkelse:

• Morgenrush mot sentrum: 1,2 minutter

• Ettermiddagsrush mot sentrum: 7,1 minutter

Reisetiden fra sentrum er ikke beregnet fordi det ikke er foreslått tiltak av betydning i denne

retningen.

Framkommelighetsregistreringene for 2004 og 2007 gav følgende gjennomsnittlige hastighet på

strekningen Lagunen – Nesttun:

• Morgenrush mot sentrum: ca. 25 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 15 km/t

Som følge av tiltakene er det beregnet at gjennomsnittlig hastighet vil øke til følgende:

• Morgenrush mot sentrum: ca. 30 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 30 km/t

I morgenrushet vil tiltakene gi ca. en økt hastighet på ca. 20 % mot sentrum. I

ettermiddagsrushet vil tiltakene gi en økt hastighet på ca. 100 %.

4.2.2 Linje 31 Varden – sentrum

Totalt sett på strekningen Varden – sentrum er det beregnet at kollektivfelt gjennom hele

Fyllingsdalen (tiltak 310a og b) vil gi følgende redusert forsinkelse:

• Morgenrush mot sentrum: 1,15 minutter

• Ettermiddagsrush mot sentrum: 1,5 minutter

• Morgenrush fra sentrum: 1,15 minutter

• Ettermiddagsrush fra sentrum: 2,7minutter

Framkommelighetsregistreringene for 2004 og 2007 gav følgende gjennomsnittlige hastighet på

strekningen Varden – Sentrum (holdeplass Strandgaten):

• Morgenrush mot sentrum: ca. 23 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 26 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 32 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 28 km/t

Som følge av tiltak 310 er det beregnet at gjennomsnittlig hastighet vil øke til følgende:

• Morgenrush mot sentrum: ca. 24 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 27 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 34 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 32 km/t

I morgenrushet vil tiltak 310 gi ca. en økt hastighet på ca. 4 % mot sentrum og 6 % fra sentrum.

I ettermiddagsrushet vil tiltak 310 gi en økt hastighet på ca. 6 % mot sentrum og ca. 13 % fra

sentrum.

For å nå målet om 20 % raskere kollektivtrafikk må tiltak på holdeplassene nærmest sentrum

prioriteres.

34


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

4.2.3 Linje 2 Birkelundstoppen – sentrum (Landåslinjen)

Totalt sett på strekningen Birkelundstoppen – sentrum er det beregnet at tiltakene vil gi følgende

redusert forsinkelse:

• Morgenrush mot sentrum: 7,5 minutter

• Ettermiddagsrush mot sentrum: 5,6 minutter

• Morgenrush fra sentrum: 1,15 minutter

• Ettermiddagsrush fra sentrum: 4,9 minutter

Framkommelighetsregistreringene for 2007 gav følgende gjennomsnittlige hastighet på

strekningen Birkelundstoppen – Sentrum (holdeplass Strandkaiterminalen):

• Morgenrush mot sentrum: ca. 14 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 15 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 17 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 13 km/t

Som følge av tiltak 310 er det beregnet at gjennomsnittlig hastighet vil øke til følgende:

• Morgenrush mot sentrum: ca. 19 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 20 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 18 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 15 km/t

I morgenrushet vil tiltakene gi ca. en økt hastighet på ca. 39 % mot sentrum og 6 % fra sentrum.

I ettermiddagsrushet vil tiltak 310 gi en økt hastighet på ca. 31 % mot sentrum og ca. 22 % fra

sentrum.

4.2.4 Linje 80 Åsane – sentrum

For linjen Åsane – sentrum er resultatmålet som følge av tiltak 504 målt. De er beregnet at

tiltaket vil gi følgende redusert forsinkelse:

• Morgenrush mot sentrum: 2,3 minutter

• Ettermiddagsrush mot sentrum: 1,5 minutter

• Morgenrush fra sentrum: 2,3 minutter

• Ettermiddagsrush fra sentrum: 2,0 minutter

Framkommelighetsregistreringene for 2004 for linje 50 gav følgende gjennomsnittlige hastighet

på strekningen Birkelundstoppen – Sentrum (holdeplass Småstrandgaten):

• Morgenrush mot sentrum: ca. 32 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 32 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 32 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 32 km/t

Som følge av tiltak 310 er det beregnet at gjennomsnittlig hastighet vil øke til følgende:

• Morgenrush mot sentrum: ca. 36 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 36 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 35 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 36 km/t

Det er beregnet at tiltak 504 vil gi en økt hastighet mellom Åsane og sentrum på ca 12 % i

begge retninger i begge rushperiodene.

35


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

For å nå målet om 20 % raskere kollektivtrafikk må tiltak på holdeplassene nærmest sentrum

prioriteres.

4.2.5 Linje 444 Straume – Sentrum

For linjen Straume – sentrum er resultatmålet som følge av tiltak 610 målt. De er beregnet at

tiltaket vil gi følgende redusert forsinkelse:

• Morgenrush mot sentrum: 0,4 minutter

• Ettermiddagsrush mot sentrum: 0,4 minutter

• Morgenrush fra sentrum: 0 minutter

• Ettermiddagsrush fra sentrum: 1,7 minutter

Framkommelighetsregistreringene for 2007 gav følgende gjennomsnittlige hastighet på

strekningen Birkelundstoppen – Sentrum (Bergen busstasjon):

• Morgenrush mot sentrum: ca. 33 km/t

• Ettermiddagsrush mot sentrum: ca. 38 km/t

• Morgenrush fra sentrum: ca. 38 km/t

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 27 km/t

Som følge av tiltak 610 er det i prinsippet kun ettermiddagsrush fra sentrum som får økt

gjennomsnittlig hastighet av betydning:

• Ettermiddagsrush fra sentrum: ca. 29 km/t

Det er beregnet at tiltak 610 vil gi en økt hastighet mellom Sentrum og Straume på ca. 5 % i

ettermiddagsrushet.

4.3 Videre arbeid

Prosjektgruppen anbefaler at rapporten følges opp i det ordinære arbeidet til kollektivgruppen og

etatene, og at det implementeres i Byggeprogrammet og planprogrammet til Bergensprogrammet.

Tiltakene som kan bygges i 2008 og som ikke trenger reguleringsmessig behandling samles i en

gruppe, mens de øvrige tiltakene innenfor prioritet 1 og 2 samles i en gruppe. Tiltakene som er gitt

prioritet 3 avventes med mindre ressurssituasjonen er slik at det også kan arbeides med disse uten

at det går på bekostning av de øvrige tiltakene.

Prosjektgruppen mener videre at man må fortsette å arbeide for å forbedre fremkommeligheten for

kollektivtrafikken på kort, mellomlang og lang sikt for å styrke kollektivtransportens konkurransekraft

både på stamnettet og senere på hovedrutene.

36


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

Vedlegg 1

Bruttoliste

I bruttolisten inngår alle tiltak som har vært vurdert i prosessen.

Følgende koder ligger til grunn for kolonnen merket ”Priorite”t:

1: Hastetiltak: som a) er mulige å gjennomføre raskt og b) kan gi god effekt.

2: Ønskede tiltak som kan gjennomføres på kort sikt.

3: Tiltak som gjennomføres etter ordinær oppstart Bybanen, 2010-2015.

Pendelruter og sirkulasjon i sentrum.

4: Inngår i andre prosjekt / 4b: Inngår i bybaneprosjektet

5: Uaktuelt (urealistisk, venter på andre prosjekter etc)

”Linje 20 sør”

N r P rio rite t S te d P ro b le m t ilta k

(Å r)

1 0 1 4 L a g u n e n - m e llo m

ru n d k jø rin g F lyp la s s ve ie n

o g ru n d k jø rin g til L a g u n e n

B u s s i k ø

K o lle k tivfe lt, re tn in g m o t s e n tru m e lle r i b e g g e

re tn in g e r

1 0 2 4 b L a g u n e n M a n g le r te rm in a l o g tilk n ytn in g til k jø p e s e n te r, s a m t

a vvik lin g s p ro b le m e r i ru n d k jø rin g in n til L a g u n e n

E ta b le rin g a v e n k e l te rm in a l m e llo m F a n a ve ie n o g

p a rk e rin g fo r L a g u n e n . V il m e d fø re a t b u s s e n e k a n

k jø re u te n o m tra fik k e n i ru n d k jø rin g e n til L a g u n e n .

1 0 3 4 b L a g u n e n - ru n d k jø rin g B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k

K o lle k tivfe lt p å h e le s tre k n in g m o t ru n d k jø rin g

N o rd å s /S ø rå s - m o t

s e n tru m

1 0 4 4 b R u n d k jø rin g N o rd å s /S ø rå s B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k

K o lle k tivfe lt p å h e le s tre k n in g m o t lys k rys s S k jo ld

- S k jo ld s k o le - m o t

s k o le

s e n tru m

1 0 4 b 1 S ig n a la n le g g ve d S k jo ld D å rlig a vvik lin g o g fre m k o m m e lig h e t fo r b u s s .

B u s s p rio rite rin g

s k o le

1 0 5 4 b S k jo ld s k o le m o t

B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k - K o lle k tivfe lt p å h e le s tre k n in g m o t S k jo ld s k ifte t (b ru )

S k jo ld s k ifte t (b ru o ve r ve g )

- m o t s e n tru m

1 0 6 1 R u n d k jø rin g A p e lth u n vn .

M o t S k jo ld s k ifte t ve d

B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k - o g s å u t fra h o ld e p la s s K o lle k tivfe lt in n m o t h o ld e p la s s , s a m t fo rle n g e

h o ld e p la s s in n til ru n d k jø rin g (fje rn e ra b a tt)

b e n s in s ta s jo n - m o t

s e n tru m

1 0 7 2 M e llo m ru n d k jø rin g

A p e lth u n vn o g ru n d k jø rin g

H o p s tu n n e l - fra s e n tru m

T re g a vvik lin g a vtra fik k m o t O s

B re d d e u tvid e ls e til to fe lt m e llo m ru n d k jø rin g e n e

s a m t to fe lt in n m o t d e n n o rd lig s te ru n d k jø rin g e n .

1 0 7 b 2 M e llo m ru n d k jø rin g

A p e lth u n vn o g ru n d k jø rin g

H o p s tu n n e l - m o t s e n tru m

B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k

K o lle k tivfe lt m e llo m ru n d k jø rin g e n e , b ø r væ re p la s s i

e k s is te re n d e ve g a re a l

1 0 9 4 N e s ttu n M a n g le n d e in n fa rts p a rk e rin g In n fa rts p a rk e rin g

1 1 0 2 N e s ttu n - H o p s va tn e t F o rve n te t p ro b le m i a n le g g s fa s e n til B yb a n e n V u rd e re to fe lt i h ve r re tn in g (e tt s m a lt o g e t n o rm a lt)

i tille g g tila n le g g s o m rå d e t, o g i tille g g til e tt fo rta u p å

ve s ts id e n .

1 1 1 5 H o p s s va tn e t - T ve ite rå s -

m o ts e n tru m

B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k

K o lle k tivfe lt, e v u tk ra g in g a v k o n s tru k s jo n m o t

H o p s va tn e t

1 1 2 5 T ve itå s s k ifte t - P a ra d is -

m o t s e n tru m

B u s s b lir s tå e n d e i ø vrig tra fik k

K o lle k tivfe lt, a d k o m s te r til b ilfo rre tn in g e r k u n m e d

h ø yre s vin g

1 1 3 4 /5 M o t P a ra d is - fra s e n tru m K ø m o t lys k rys s P a ra d is D e te k te rin g a v b u s s i g o d tid fø r lys k rys s e t k a n g i

m e r g rø n n tid fo r d e n n e a rm e n , s lik a t b u s s e n s lip p e s

ig je n n o m . K o lle k tivfe lt p å d e le r a v s tre k n in g e n . V ik tig

le n k e n å r b yb a n e n k o m m e r p å p la s s .

”Linje 20 nord”

N r P rio rite t S te d P ro b le m t ilta k

(Å r)

2 0 1 5 S o lb a k k e n - N H H m o t

s e n tru m

K ø m o t m o to rve ira m p e

G je n in n fø re k o lle k tivfe lt s o m e r e rs ta tte t m e d

s yk k e lfe lt.

2 0 2 2 S a n d vik e n ve d G je n s id ig e D å rlig fre m k o m m e lig h e t fo r b u s s . F o rle n g e b u s s h o ld e p la s s e r fo r å g i b e d re fo rh o ld p å

h o ld e p la s s e n . K a n a lis e rin g ville lø s t a vvik lin g e n , m e n

d e t e r d e t ik k e p la s s til.

37


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

”Linje 31”

N r P rio rite t S te d P ro b le m t ilta k

(Å r)

3 0 2 2 A lle s ta d ve ie n -

K ø in n m o t ru n d k jø rin g . V il tro lig fo rs te rk e s e tte r a t K o lle k tivfe lt m o t ru n d k jø rin g .

H j.B ra n tin g s ve i -

m o ts e n tru m

R in g ve g ve s t fe rd ig s tille s .

3 0 3 5 A lle s ta d ve ie n - S a n d e id e K ø in n m o t ru n d k jø rin g . V il tro lig re d u s e re s e tte r a t K o lle k tivfe lt m o t ru n d k jø rin g .

fra s e n tru m

R in g ve g ve s t fe rd ig s tille s .

3 0 4 5 O a s e n R u n d k jø rin g e r tra n g e U tvid e t s e n tra lø y

3 0 6 2 A lle s ta d ve ie n -

B u s s s tå r i k ø i ø vrig tra fik k p å s to re d e le r a v

K o lle k tivfe lt i b e g g e re tn in g e r o g p å h e le s tre k n in g e n .

L ø vs ta k k tu n n e le n -

b e g g e re tn in g e r

s tre k n in g e n

3 0 7 2 O a s e n te rm in a le n B u s s s tå r i k ø , s a m t va n s k e lig e a vvik lin g s fo rh o ld p å

te rm in a le n .

G je n n o m k jø rin g til ru n d k jø rin g e n ve d V ita l.

”Linje 2”

N r P rio rite t S te d P ro b le m t ilta k

(Å r)

4 0 1 2 B irk e lu n d s to p p e n D å rlig o m s tig n in g . O m b yg g in g o g s a m lo k a llis e rin g a v s to p p e s te d e r.

4 0 2 5 B irk e lu n d s to p p e n M a n g le n d e in n fa rts p a rk e rin g M u lig in n fa rts p a rk e rin g ve d K iw i.

4 0 4 3 B irk e lu n d s b a k k e n -

K ø p å d e le r a v s tre k n in g e n . I d a g s tø rs t p ro b le m fra m K o lle k tivfe lt

M a n n s ve rk

m o t H a u k e la n d fra H a g e ru p s ve i, o g fra M a n n s ve rk m o t

L a n d å s to rg e t. F o rve n te t s tø rre k ø p ro b le m u n d e r

b yb a n e b yg g in g e n .

4 0 5 1 M a n n s ve rk - H a g e ru p s ve i K ø p å d e le r a v s tre k n in g e n . I d a g s tø rs t p ro b le m fra m K o lle k tivfe lt

m o t H a u k e la n d fra H a g e ru p s ve i, o g fra M a n n s ve rk m o t

L a n d å s to rg e t. F o rve n te t s tø rre k ø p ro b le m u n d e r

b yb a n e b yg g in g e n .

4 0 6 1 H a g e ru p s ve i - L a n d å s lie n K ø p å d e le r a v s tre k n in g e n . I d a g s tø rs t p ro b le m fra m K o lle k tivfe lt

m o t H a u k e la n d fra H a g e ru p s ve i, o g fra M a n n s ve rk m o t

L a n d å s to rg e t. F o rve n te t s tø rre k ø p ro b le m u n d e r

b yb a n e b yg g in g e n .

4 0 7 1 L a n d å s lie n - H a u k e la n d K ø p å d e le r a v s tre k n in g e n . I d a g s tø rs t p ro b le m fra m K o lle k tivfe lt

m o t H a u k e la n d fra H a g e ru p s ve i, o g fra M a n n s ve rk m o t

L a n d å s to rg e t. F o rve n te t s tø rre k ø p ro b le m u n d e r

b yb a n e b yg g in g e n .

4 0 8 1 k rys s m e d Ib s e n s g a te K ø p å d e le r a v s tre k n in g e n . I d a g s tø rs t p ro b le m fra m E n d rin g a v k rys s m e d Ib s e n s g a te , e vt. s a n e rin g a v

m o t H a u k e la n d fra H a g e ru p s ve i, o g fra M a n n s ve rk m o t g a n g fe lt

L a n d å s to rg e t. F o rve n te t s tø rre k ø p ro b le m u n d e r

b yb a n e b yg g in g e n .

4 0 9 1 H a u k e la n d - F rid a le n - fra

s e n tru m

K ø m o t F rid a le n , h o ve d s a k g ru n n e t lys re g u le rt g a n g fe lt K a n vu rd e re r le n g re o m lø p s tid fo r fo tg je n g e re .

E ve n tu e lt e rs ta tte lys re g u le rt g a n g fe lt m e d o p p h ø yd

g a n g fe lt, e vt. p u te r fø rg a n g fe lt, o g 4 0 -s o n e .

4 1 0 2 B irk e lu n d s to p p e n -

H a u k e la n d - m o t s e n tru m

4 1 1 3 B irk e lu n d s to p p e n -

H a u k e la n d - fra s e n tru m

K o rt a vs ta n d m e llo m h o ld e p la s s e r V u rd e r a vs ta n d e r, s a n e rin g a v h o ld e p la s s e r,

k a n ts te in s s to p p .

K o rt a vs ta n d m e llo m h o ld e p la s s e r V u rd e r a vs ta n d e r, s a n e rin g a v h o ld e p la s s e r,

k a n ts te in s s to p p .

4 1 2 1 H a u k e la n d s yk e h u s -

s e n tru m

K o rt a vs ta n d m e llo m h o ld e p la s s e r V u rd e r a vs ta n d e r, s a n e rin g a v h o ld e p la s s e r,

k a n ts te in s s to p p .

4 1 3 1 S e n tru m - H a u k e la n d

s yk e h u s

K o rt a vs ta n d m e llo m h o ld e p la s s e r V u rd e r a vs ta n d e r, s a n e rin g a v h o ld e p la s s e r,

k a n ts te in s s to p p .

4 1 4 2 S e n tru m - H a u k e la n d

s yk e h u s

K ø fra S va rte d ik s ve ie n m o t H a u k e la n d . F o rve n te s

s tø rre k ø p ro b le m u n d e r b yb a n e b yg g in g e n

K o lle k tivfe lt fra S va rte d ik s ve ie n til e k s is te re n d e

k o lle k tivfe lt H a u k e la n d , e v k u n til k rys s ve d H a ra ld s

p la s s s yk e h u s

4 1 5 1 B u p o rte n L ite o m rå d e m e d d å rlig g e o m e tri. E n d re g e o m e tri.

4 1 6 1 A lle h e lg e n s g a te "S k ju lt" k o ll.fe lt. T o o rd in æ re fe lt in n m o t s ig .a n l. m e d

k o ll.p rio rite rin g , m e n o p p fa tte s a v b illis te n e s o m k u n e tt

o rd in æ rt fe lt. S tru p e r k a p a s ite te n o g s k a p e r

tilb a k e b lo k e rin g (til K o n g O s c a rs g a te ) s o m o g s å

h in d re r b u s s .

4 1 7 1 P o s th u s e t /

S m å s tra n d g a te n (fo rra n

E x h ib itio n )

L ig g e r m e llo m to k rys s . F o r k o rt fo r d e n fre k ve n s e n

s o m tra fik e re r h o ld e p la s s e n . I tille g g e r d e t d ro s je r o g

a n n e n tra fik k , b l.a . u tryk n in g s k jø re tø y.

4 1 8 1 A lle h e lg e n s g a te D å rlig u tfo rm e t fa rts h u m p s o m fø re r til re d u s e rt

h a s tig h e t. U tfo rm e t s lik a t d e t ø d e le g g e r le d d e t p å

tro lle yb u s s e n e .

I d a g s k ilte t "k u n b u s s o g ta x i". E n d re s k iltin g til "k u n

b u s s i ru te ". In vo lve re p o litie t? V u d e re r

fo rta u s b re d d e r. N e tto p p e ta b le rt b re d e re fo rta u . N å

k a n ts te in s s to p p .

U tb e d re fa rts h u m p .

4 1 9 H e le lin je 2 In fo rm a s jo n til p u b lik u m o g d e re is e n d e F o rs ø k m e d s a n n tid s in fo rm a s jo n .

38


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

”Linje 80”

N r P rio rite t S te d P ro b le m t ilta k

(Å r)

5 0 0 1 N yb o rg - V å g s b o tn fra

s e n tru m

B u s s s tå r i k ø i e tte rm id d a g s ru s h e t. P ro b le m m e d

k a p a s ite t b å d e i ru n d k jø rin g V å g s b o tn o g

tilb a k e b lo k e rin g fra M yrs æ te r.

K o ll.fe lt in n m o t ru n d k jø rin g . B u s s e n e b ru k e r i d a g

h ø yre fe lt, m e n s vin g e r ik k e a v. E vt. lo vlig fo r b u s s e r

å k jø re til ve n s tre i ru n d k jø rin g e n V å g s b o tn fra h ø yre

fe lt in n .

5 0 1 4 N yb o rg G u llg ru ve n m o t

s e n tru m

K ø m o t ru n d k jø rin g N yb o rg , ve d G u llg ru ve n K o ll.fe lt in n m o t h o ld e p la s s , o g vid e re til 1 .

ru n d k jø rin g .

5 0 2 4 N yb o rg G u llg ru ve n m o t

s e n tru m

K ø m o t ru n d k jø rin g N yb o rg , ve d G u llg ru ve n

F o rb y ve n s tre s vin g m o t G u llg ru ve n lik e fø r

ru n d k jø rin g . V u rd e r o m p ro b le m e r lø s e s e lle r k u n

flytte r s e g o m ve n s tre s vin g e n b lir fo re ta tt i k rys s e tfø r.

5 0 3 4 N yb o rg E 3 9 fra s e n tru m K ø m o t ru n d k jø rin g N yb o rg K o lle k tivfe lt fra p å k jø rin g Å s a n e til N yb o rg . In n e n fo r

d a g e n s ve g a re a l k a n e n vu rd e re å ta h ø yre fe lt, e lle r

vu rd e re o m d e t e r p la s s til tre fe lt h vo ra v e tt s m a lt o g

k u n fo r p e rs o n b il.

5 0 4 2 Å s a n e te rm in a l In n - o g u tk jø rin g s fo rh o ld e n e , fra s e n tru m o g m o t

s e n tru m

D ire k te a d k o m s t til E 3 9 . F le re m u lig h e te r; i

fo rb in d e ls e m e d ra m p e s ys te m e t, n ye ra m p e r, via d u k t

fra g a m m e lve g e n , via d u k t o ve r/g je n n o m s k a re t, n y

b u s s ve g p å s k a re t i re tn in g T e rtn e s

S ig .re g u le rt t-k rys s d ire k te fra te rm in a le n til

H e s th a u g ve ie n (m e llo m s e n te r o g te rm in a le n ).

5 0 5 2 Å s a n e te rm in a l In n - o g u tk jø rin g s fo rh o ld e n e , fra H e s th a u g e n o g m o t

H e s th a u g e n

5 0 6 5 Å s a n e te rm in a l U tk jø rin g s fo rh o ld e n e g e n e re lt Å p n e fo r k jø rin g via a d k o m s t til p a rk e rin g s a n le g g e t,

d e tte re d u s e re r b ru k e n a v ru n d k jø rin g e n

5 0 7 4 Å s a n e te rm in a l M a n g le n d e p la s s e r p å in n fa rts p a rk e rin g U tvid e p la s s e n p å b a k k e p la n . V u rd e re

p a rk e rin g s h u s , g je rn e i s a m a rb e id m e d k o m m e rs ie ll

a k tivite t fo r å b e d re d e n s o s ia le k o n tro lle n .

5 0 8 4 Å s a n e te rm in a l L o k a lis e rin g m e d tra fik k p ro b le m e r E n d re t p la s s e rin g .

5 0 9 5 M o t Å s a n e te rm in a l - fra

s e n tru m

K ø p å E 3 9 m o t a vk jø rin g s ra m p e K o lle k tivfe lt til a vk jø rin g s ra m p e Å s a n e fra s k a re t.

In n e n fo r d a g e n s ve g a re a l k a n e n vu rd e re å ta

h ø yre fe lt, e lle r vu rd e re o m d e t e r p la s s til tre fe lt

h vo ra v e tt s m a lt o g k u n fo r p e rs o n b il. S e p å

o p p m e rk in g a v fe lte n e m o t ru n d k jø rin g .

5 1 0 4 4 -fe lts ve ie n fra E id s vå g til

N H H

D å rlig fre m k o m m e lig h e t fo r b u s s .

S a m b ru k s fe lt e lle r k o lle k tivfe lt.

”Linje 444”

N r P rio rite t S te d / h o ld e p la s s P ro b le m t ilta k

(Å r)

6 0 0 4 S a rto r s e n te r F o r lite n p la s s p å P + b u s s . G o d a vvik lin g fo r

B yg g e fle re p -p la s s e r

b u s s tra fik k e n . P ro b le m a tis k o m rå d e p å k ve ld s tid .

6 0 1 S tra u m e - S o tra b ru 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e . B e h o v fo r

e k s tra P + b u s s .

6 0 2 2 S tra u m e - S to ra va tn 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e . S tø rre

p ro b le m e r p å e n k e lte p u n k te r

M a n u e ll d irig e rin g a v p o lite t.

6 0 3 2 S tra u m e - S to ra va tn 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e In fo k a m p a n je r o m k ø k u ltu r fo r ø k t k a p a s ite t.

6 0 4 2 S tra u m e - S to ra va tn 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e M a rk e d s fø rin g a v b u s s e n s o m a lte rn a tiv. B å d e

g e n e re lt o g m o t s tø rre b e d rifte r.

6 0 5 4 S tra u m e - S to ra va tn , re tt 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e S e p å e n k e lte k rys s o g ra m p e le n g d e r.

ve s t fo r S o tra b ru a .

P å k jø rin g s ra m p e fra

B ra tth o lm e n .

6 0 6 4 S tra u m e - S to ra va tn 2 -fe lt, fre m k o m m e lig h e ts p ro b l ve n te s å ø k e In fo k a m p a n je r o g a n d re tilta k fo r ø k t k a m e ra tk jø rin g .

6 0 7 2 S tra u m e In fo rm a s jo n til p u b lik u m M o n ito re r p å te rm in a le n

6 0 8 S tra u m e - S to ra va tn T ra fik k m e n g d e r in n p å h o ve d ve ie n . V u rd e re tilfa rts k o n tro ll.

6 0 9 3 S o tra b ru - S to ra va tn B e h o v fo r e k s tra P + b u s s

6 1 0 4 D ro tn in g s vik - B re ivik s k ifte t 2 -fe lt, s to re fre m k o m m e lig h e ts p ro b l. V e n te s å ø k e . k o lle k tivfe lt

6 1 1 4 B re ivik s k ifte t - S to ra va tn 2 -fe lt, s to re fre m k o m m e lig h e ts p ro b l. V e n te s å ø k e . K o lle k tivfe lt

39


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

”Generelle tiltak”

N r P rio rite t S te d / h o ld e p la s s P ro b le m t ilta k

(Å r)

7 0 0 2 G e n e re lt s ig n a la n le g g B u s s p rio rite rt i n o e n s ig n a la n le g g , m e n d e tte e r

e n k e lts tå e n d e tilta k .

A k tiv s ig n a lp rio rite rin g , fo r e k s e m p e l e t

s a n n tid s s ys te m s o m i O s lo . K la ttvis e lle r s to rt lø ft.

H vo r lig g e r a m b is jo n s n ivå e t.

7 0 1 1 /2 H o ld e p la s s e r L a v s ta n d a rd H ø ys ta n d a rd : L ys , le h u s , n a vn s e ttin g , in fo rm a s jo n ,

u ts tyr o g m ø b le r + + +

7 0 2 H o ld e p la s s e r K o rt a vs ta n d e n k e lte s te d e r fø re r til la v

fre m fø rin g s h a s tig h e t

G je n n o m g a n g a v a lle lin je n e fo r å o p tim a lie s e re

d e tte . 1 .A T P -m o d e ll, 2 . B e fa rin g , 3 .N y

h o ld e p la s s tru k tu r.

7 0 3 S a n n tid s in fo rm a s jo n B e d re in fo rm a s jo n fø r o g u n d e r re is e n . D yn a m is k s a n n tid s in fo m e d k jø re tø y, d e p o te r,

h o ld e p la s s e r o g in te rn e tt

40


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

Vedlegg 2

Tidskostnader for kollektivtrafikantene

Grunnlaget for tidskostnader er

• Hvilke endringer tiltaket medfører mht reisetid, dvs besparelse

• Antall passasjerer som berøres av tiltaket

• Enhetspriser og vekter

Enhetspriser og vekter:

• Tidskostnader på 60 kr/t til/fra arbeid, 165 kr/t i arbeid og 47 kr/t på fritiden i 2007 kr. Dette

er tall hentet prosamrapport 112.

• Det er anerkjent at (fjerning av) forsinkelser vektes høyere enn ordinære tidsbesparelser.

Vekter mellom 1 og 3 vanlig å benytte, ref blant annet TØI-rapporter. Her er det ikke skilt på

forsinkelser for de som sitter på bussen og de som venter på etterfølgende holdeplasser.

Det er rimelig å anta at byrden med forsinkelse er større for de ventende passasjerene.

I TØI-rapport 633/2003 er verdien av forsinkelse for kollektivtrafikanter i Oslo beregnet

til 90 øre/min, og verdien av ett minutt kortere tid på transportmidlet er verdsatt til 44 øre

(for sittende passasjerer). Dette gir en vekt for forsinkelse på ca 2. Tiltakene vi har vil dels

redusere forsinkelsene, og dels gi reduksjoner i rutetabellene. I teorien bør en verdsette

noe av besparelsene med vekt 1, og noe som redusert forsinkelse med vekt 2-3. I Frem

arbeidet i Oslo er det benyttet vekt på 1,5 for reisende på bussen og vekt 2 for ventende

på etterfølgende holdeplasser. Vi har benyttet samme vekter, dvs 1,5 og 2. Ved å benytte

disse vektene er det er verdt å påpeke at vi dermed sier at alle avganger i tidsperioden

har denne forsinkelsen. Det er imidlertid rimelig å anta at ikke alle avgangene, alle dager,

opplever forsinkelser.

• For å ta høyde for at fremtidige forsinkelser vil være større enn i dag, er det lagt inn en årlig

faktor på 1,2 % for trafikkvekst i perioden.

• Tidskostnadene er beregnet både for passasjerer på buss og passasjerer som venter på

etterfølgende holdeplasser. Alle passasjerer på buss vil oppleve besparelsen som følge av

tiltaket. Deres nytte vil være tilsvarende som reisetidsbesparelsen. Ved nedleggelse eller

flytting av holdeplass vil noen av de som nå benytter denne få endret gangtid. Dette er ikke

inkludert i beregningene.

• Passasjerer på etterfølgende holdeplasser vil oppleve en besparelse dersom tiltaket

fører til redusert forsinkelse. Dersom tiltaket (eksempelvis reduksjon av to holdeplasser)

medfører endring i rutetabellen, så vil ikke dette medføre noen endring for de ventende

passasjerer senere på linja. Dersom tiltaket fjerner en forsinkelse, så vil det medføre

endring.

• Alle ventende passasjerer kan imidlertid ikke tas med i beregningen. Flere av disse

ankommer holdeplassen uavhengig av rutetabell og eventuelle forsinkelser. Noen kan til

og med rekke den aktuelle avgangen nettopp fordi den var forsinket. Vi har anslått at 30 %

av de ventende passasjerene senere på linja har nytte av tiltaket - i tillegg til de som er på

kjøretøyet.

• Det er lagt inn årlig faktor på 1,2 % økning for passasjerer over tid.

41


04.03.2008 Frem Bergen - Dokumentasjonsrapport

Overført eller nyskapt trafikk

• Det er ikke beregnet eller lagt inn overføring av passasjerer fra andre transportmidler

eller nyskapt trafikk som følge av tiltakene. Som begrunnelse for dette er følgende utdrag

hentet fra TØI-rapport 775/2004 Kvalitetssikring av Bybane i Bergen: "Krysselastisitetene"

Reisetid Kollektiv - Bil er svært lave, noe som betyr at det skal svært store

reisetidsbesparelser til for at en skal få overgang fra bil til kollektivtrafikk. Dette gjenspeiles

jo også klart i de beregningene som er gjort med transportmodellen og er noe vi kan slutte

oss til.”

Driftskostnader for kollektivselskapene

For driftskostnader er det benyttet erfaringstall for driftsprosjektet i Oslo. Driftskostnaden er satt til

450 kr/t pr buss (2007-kr). Dette er gjennomsnittstall og tar ikke hensyn til marginalkostnaden ved å

måtte sette inn eller ta ut en buss i rushtimen. Marginalkostnaden er vesentlig større. I NKA er det

brukt gjennomsnittstall.

42


Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk 04.03.2008

43

More magazines by this user
Similar magazines