Søknad om konsesjon fra Norsk Miljø Energi Sør AS om ... - Zero

zero.no

Søknad om konsesjon fra Norsk Miljø Energi Sør AS om ... - Zero

NVEPb 5091 Majorstua0301 OSLODeres ref: 200302250Søknad om konsesjon fra Norsk Miljø Energi Sør ASom bygging av vindmøllepark på Lista, Farsundkommune.Vi viser til søknad om konsesjon fra Norsk Miljø Energi Sør om bygging avvindmøllepark på Lista.Norsk Miljø Energi Sør AS planlegger en vindpark med 34 turbiner oginstallert effekt på inntil102 MW med en årlig produksjon på 280 GWh.Vindturbinene vil hver kunne få en installert effekt på 2-3 MW. Tiltakshaverplanlegger å knytte vindparken til eksisterende 110 kV kraftledningsnett som gårgjennom planområdet via en ca. 200 m lang jordkabel.Den planlagte vindmølleparken dekker en stor del av heiområdet nord på Listalandet,men med en ikke ubetydelig buffersone mot Flat-Lista i syd. Heiområdet lengst inordvest rundt Varnes blir ikke berørt av inngrep. Møllene er for det meste plassert utpå høydedrag og topper på 200 til 300 moh. Laveste beliggenhet er ca. 160 moh oghøyeste ca. 315 moh.Vindkraft er utslippsfri ny fornybar energiVindenergi er en ren, fornybar energiform som produserer elektrisitet uten noenmiljøskadelig utslipp. En stor vindmølle kan generere elektrisitet som dekkerstrømforbruket til omtrent 500 husstander årlig. Tilsvarende energimengde fra fossilkraft (gass eller kull) vil ha utslipp av 3000-8000 tonn CO2.Allerede etter 3-4 måneder har en vindmølle produsert like mye energi som brukes tilbygging, drift og fremtidig fjerning av møllen. Vindkraft vil dermed produsere 60-100ganger mer energi enn det som blir forbrukt og den vil gjøre det fra et drivstoff som ergratis, rent og utømmelig.Vindkraft kan dermed gi et betydelig bidrag både i forhold til energiforsyning og iforhold til reduksjon av CO2 -utslipp. I Danmark, som er et av foregangslandeneinnen vind, dekker vindkraft om lag 20 % av det danske el-forbruket. Denneproduksjonen sikrer også samtidig over 50 % av Danmarks CO2-reduksjonsforpliktelser ifm. Kyoto-avtalen når man forutsetter at vindkraften erstatterkullkraft.Klimaet endresKlimaendringene er den største miljøutfordringen verden står overfor. CO2-utslippenemå reduseres drastisk for å unngå menneskeskapte klimaendringer. FNs klimapanel(IPCC) har i sin hovedrapport fra 2001 slått fast at klimaendringene er i gang.Klimapanelet anslår at det er nødvendig med reduksjon i CO2-utslippene på 60-80Zero Emission Resource Organisation \ Wergelandsveien 23B, 0167 Oslo, Norway \ www.zero.noT: +47 92 29 62 00 \ F: +47 22 604189 \ Org. nr. 984 143 028 \ Kontonr. 71770574735


prosent for å stabilisere konsentrasjonen av CO2. Det haster med å redusereklimautslippene dramatisk.Norges totale energiforbruk var i 2002 på 314,6 TWh. 177 TWh av dette var fossilenergi. For å oppnå en utslippsreduksjon på 90 prosent, må bruken av fossil energi iNorge reduseres med 159 TWh, til 18 TWh. For å få dette til kreves det en storstiltsatsing på nye fornybare energikilder, energieffektivisering og CO2 håndtering frafossil energi.Vindmølleparken på Lista vil årlig produsere 280 GWh elektrisitet. Det tilsvarerstrømforbruket til omtrent 15.000 husstander, og tilsvarer utslipp av 100.000-250.000tonn CO2 fra konvensjonell fossil kraft.Naturinngrep for vindkraftparken på ListaAll energiproduksjon har miljøkonsekvenser, så også bygging av vindmølleparken påLista.For Lista sitt vedkommende er de største konsekvensene etter ZEROs oppfatning avvisuell karakter. Det vil si at vindmøllene vil bli synlige over større avstander og slikendre opplevelsen folk kan få av området. For fugl har tidligere undersøkelser vist atdet i første rekke er kraftledninger som fører til kollisjonsskader, og ikke selvemøllene. Det planlegges ingen nye kraftledninger i forbindelse med utbyggingen avvindmølleparken på Lista.For alle utbyggingsprosjekter for ny energiproduksjon må fordelene veies motulempene. Vår vurdering av dette prosjektet er at de negative miljøkonsekvensene ermiljømessig akseptable sammenlignet med de positive miljøeffektene avvindkraftplanene. ZERO er derfor positive til planene fra Norsk Miljø Energi Sør ombygging av vindmøllepark på Lista.For ZEROCato BuchMarius Gjerset

More magazines by this user
Similar magazines