Styremøte OSI Fjell 26

osifjell.no

Styremøte OSI Fjell 26

Styremøte OSI Fjell 26.09.06Stad: Marie­TheresDato: 29.09.06Frammøtte: Aslak, Ulrik, Trude, Helga, Anne­Kristine, Asla Maria, Marie­TheresFråverande: Ingrid, Erik1. Innkalling og referat­ Innkalling til møtet godkjend.­ Førre referat godkjend.­ Val av referent: Trude2. Post­ Purring på levering av Fjellposten til Nasjonalbiblioteket. Ulrik tar ansvar.3. Turar og kursSidan sist:­ Bli­kjent­tur: Vellykka. Det er verdt å ha denne typen tur, men styret foreslårat det skal vere meir som ein vanleg tur (ikkje leikar) og at ein nedset einkomité med to personar kvar haust som kan ta ansvar for turen.­ Friluftstreff: Stor suksess. Styret stemmer for at vi beheld grotting somaktivitet, men det oppfordrast til at fleir enn to kan ta ansvar slik atinstruktørane kan bytte mellom ulike aktivitetar.­ Fjellmøtet: Vellykka­ Tinderangling i Jotunheimen: Avlyst grunna mangel på transport.­ Rondslottet: 12 deltakarar, vellykka­ Isklatretur i bre: 6 stk i Bøverbreen. Vellykka.­ Austmarka: Turen gjekk, styret har ikkje vidare opplysningar.Kommande turar og kurs:­ Kanotur: Blir omgjort til sykkeltur og ei overnatting.­ Førstehjelpskurs: Status er bra.4. Økonomi v/Helga­ Det står bra til sidan nokre turar er blitt avlyst.­ Usikkert om Hans Georg har fått igjen pengar for Holmenkollstaffetten, Ulriktar kontakt og undersøkjer.­ Helga har etterlyst rekning på bussen til telemarkkurset.­ OSI sentralt vil at alle undergruppene skal avvikle kontoar knytta til gruppene.Uklart om det er snakk kontoar som dei ulike gruppene har brukt til å få innmedlemskontingent på, Helga snakkar med dei og oppklarar. OSI Fjell har ein


konto som blir brukt til å få inn pengar til kurs på, denne er vi avhengige av åbehalde.­ Skal vi purre på dei kontaktpersonane som ikkje har levert skjema frå turar ivår? Det er eigentleg 14 dagars frist og vi vedtek at vi ikkje purrar.5. Utstyr v/Anne­Kristine.­ Styret diskuterer kva vi treng av nytt utstyr. Vi har nok primusar, totalt 6 somfungerar. Vi treng minst firesesongs 3­mannstelt. AK, Trude og Aslak sjekkarmarkedet for kva som kan passe oss. Det er og forslag om innertelt/botn i lawo,tau, mindre gryter og kaffikjele.­ Kva som skal kasserast blir avgjort på utstyrsdugnaden.­ Tid og stad for utstyrsdugnad: 21. til 22. Oktober, enten på hytta til Aslak påNesodden, eller på hytta til Ulrik på Harestua.­ Vi avgjer fast pris på utleige av breutstyr:Breøks pr stk: kr 60Stegjern pr par: kr 60Sele m/innb.tau: kr 60Skruer: kr 40Karabinar: kr 20Øks og stegjern: kr 100 pr helgØks, stegjern og sele: kr 150 pr helgFullt sett med øks, stegjern, sele, ein skrue og karabinarar: kr 200 pr helg.Vi leiger ikkje ut tau, prusikar eller klatreøkser.6. PR­ Nettside: Oppe og går, treng link til fjellposten, liste over turutstyr og turar.­ Plakatar: Ferdige, Aslak tar dei med til ein butikk dei kan trykke dei.­ Nyheiter: Alle nyheiter, inkludert kontaktpersonane si annonsering av tur skalmailast til Aslak sånn at han kan legg dei ut på nettsida.7. Fjellmøter:­ Fagleg innhald førstkommande møte: Ulrik prøver å finne ein glasiolog, Aslakprøver å finne ein som kan snakke om ting som kan etast i naturen. Somkriseløysing kan Ulrik snakke om Adekvat Fjellmusikk.­ Annonsering: Aslak skriver det på nettsida, Ulrik sender ut mail på lista. Aslakfår printa plakatar, Trude hjelper til å henge opp.­ Asla Maria står for innkjøp av snacks, Trude, Aslak og Anne­Kristine kjemtidleg.


­ Møte i November: Marie­Theres spør Nina Wytocek om å holde foredrag såfort som mulig slik at vi eventuelt kan flytte dato dersom det blir aktuelt.Marie­Theres gir beskjed til styret raskt dersom det ikkje går i orden slik at vikan finne på noko anna.8. Styret neste år:­ Vi har fleir kandidatar, men ingen har sagt definitivt ja.­ Oppretting av valkomité: Aslak og Asla Maria. Alle sender forslag angåandeaktuelle kandidatar.9. Ønsker vi ein diskusjon om kva OSI Fjell bør vere?­ Ingen motset seg ein diskusjon, saka vil takast opp på utstyrsdugnaden.­ Det vil i praksis bli Turkomiteen sin jobb å forvalte det styre eventuelt kjemfram til då det er dei som set opp turprogrammet.10. Årsmøte­ Vi må ha årsmøte innan 15. Desember. Ulrik snakkar med Bård og finn einpassande dato.­ Budsjett, rekneskap og årsreferat må vere ferdig før dette slik at styret kan gågjennom det før årsmøtet.11. Representantskapsmøte 16. november.­ Hovudstyret har ikkje avgjort kor mange frå kvar gruppe som vil bli invitert,eller andre detaljar rundt møtet. Detaljar blir tatt over styremailen etter athovudstyret har hatt møte.12. Neste styremøte.­ 7. november kl 19.00 hos Ulrik.13. Eventuelt.­ Telemarksinstruktørar: Vi har budsjettert med å støtte to personar, Ulrik senderut mail og oppfordrar folk til å søke. Aslak lufta om det er behov for nokonmed instruktør 2­utdanning. Styret seier ja til dette.­ Kurs i langrennsski til utanlandsstudentar: Skigruppa har hatt kurs pålangrennsski for utanlandsstudentar, men ønskar ikkje å ta på seg denneoppgåva lenger. Spørsmålet er om vi vil ta kurset og i tilfelle gjere det som eintype dugnad. Marie­Theres undersøkjer kva vi eventuelt vil få betalt for eitslikt kurs, og om vi kan ta det.

More magazines by this user
Similar magazines