Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

saken innbringes for organisasjonene og eventueltavgjøres ved en nemnd.I bedrifter hvor partene er enig om at hovedtrafikkenskjer i helger, kan den enkelte arbeidstaker selv vedskriftlig anmodning kunne arbeide oftere enn annenhver søndag.4. Inndeling av arbeidstid og fridager4.1 Når det er fastslått hvordan den alminneligearbeidstid skal ordnes, skal inndelingen avarbeidstiden fastsettes ved avtale (skriftlig oppsattvaktliste) mellom bedriftens leder og arbeiderne vedderes tillitsvalgte, etter de regler som er gitt iHovedavtalens § 6-2. I tilfelle nemndsavgjørelse,fastsetter hver av partene godtgjørelsen til sinrepresentant i nemnden, og hver av partene utrederhalvparten av honoraret til nemndens formann.4.2 Før vaktliste sies opp skal den part som ønsker detteinformere om bakgrunnen.4.3 Det skal tas hensyn til den enkelte avdelings behovfor utveksling av informasjon ved vaktskifte.4.4 Den daglige arbeidstid skal være sammenhengende,bare avbrutt av 1 eller 2 spisepauser som sammenlagtikke må overstige 1 time.4.4.1 Den enkelte arbeidstaker kan selv ved skriftliganmodning 1 – én – dag pr. uke ha delt arbeidstid.Lengden av fripausen avtales skriftlig på bedriften.Dagen og lengden av fripausen avmerkes påvaktlisten.12

More magazines by this user
Similar magazines