Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

skal ha den for vedkommende fag tariffmessig fastsatt tidlønn +akkordavsavn i de tilfelle hvor akkordavsavn er fastsatt i tariffen,eventuelt med fradrag for kost og losji i samsvar med satserfastsatt i Riksavtalens bestemmelser.For vaktmestere avtales særskilt lønn. Blir ikke partene enige, kansaken innbringes for organisasjonene og eventuelt avgjøres av ennemnd etter bestemmelsene i Hovedavtalens§ 3-10-11. Minstelønnssatser1.1 Arbeidstakere skal etter dyktighet, praksis ogutdanning lønnes ut over minstelønnssatsene.1.2 Ved årlig konferanse mellom bedriftsledelse ogtillitsvalgte kan det prinsipp eller den form bedriftenslønnsfastsettelse foretas etter, tas opp til drøftelse.Bedriften skal i forbindelse med denne drøftelsenforeta en lønnsvurdering av arbeidstakere som erfraværende på grunn av foreldrepermisjon.Til denne konferanse skal tillitsvalgte utleveresajourført liste over samtlige arbeideres individuelletimelønn. Ved bedrifter hvor lønnsystemet ikke giroversikt over de enkelte arbeideres timefortjeneste,skal tillitsvalgte likeledes utleveres slike lister,eventuelt det nødvendige materiale for utregning avtimefortjenesten. Slike lister/materiale skal ikkeinneholde andre opplysninger enn lønnen samtansettelsesdato. Hvis den enkelte arbeider menerurimeligheter er til stede som gir grunnlag for fornyetvurdering av den individuelle timelønn, kan for øvrigtillitsvalgte på hans vegne ta saken opp i konferansemed bedriftsledelsens representant.15

More magazines by this user
Similar magazines