Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

1.7 Deltidsansatte skal betales 100% tillegg på fridageravmerket på vaktliste, jfr. § 2 pkt. 5 siste setning. Forarbeid på dager som ikke er markert med fridager, vilovertidsbetaling ikke komme til anvendelse medmindre arbeidstakeren arbeider mer enn 35,5 timerpr.uke, eventuelt 7,05 timer pr. dag.1.8 Bedriften kan treffe avgjørelser om utvidet arbeidstidpå enkeltstående høytids- og festdager. Før slikebestemmelser tas skal det drøftes med de tillitsvalgte,jfr. Hovedavtalens Kap. IX. Vanlige overtidsreglerkommer da til anvendelse.Merknad:Når arbeidstaker blir pålagt overtidsarbeid av merenn to timers varighet etter at den alminneligearbeidstid er avviklet, skal arbeidstakeren først gis enpause på minst en halv time. Når forholdene gjør detnødvendig, kan pausen godtgjøres somovertidsarbeid, men regnes ikke med i det antalltimer det er tillatt å arbeide etter Arbeidsmiljølovens§ 10-6. Forskyves pausen til før alminneligarbeidstids slutt, regnes den med som en del av denalminnelige arbeidstiden.2. Arbeid på helligdagsaftener, høytids- og helligdagerFastlønte arbeidere skal i tillegg til sin personligemånedslønn ha månedslønnen (bruttolønnen) dividert med154 timer for arbeidstakere med ordinær 35,5 timersarbeidsuke, og 162 timer for arbeidstakere med ordinær 37,5timers arbeidsuke, - multiplisert med antall timer detarbeides.24

More magazines by this user
Similar magazines