Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

Retten til godtgjørelse for tapt arbeidsfortjenestetapes hvis servitøren er fraværende bådearbeidsdagen før og arbeidsdagen etter nevnte dager ihenhold til vaktliste. Retten tapes også hvisservitøren forsømmer sitt arbeid enten arbeidsdagenfør eller arbeidsdagen etter de nevnte dager, medmindre fraværet skyldes tjenestefrihet medarbeidsgivers samtykke, ferie, legitimert sykdom,ivaretakelse av offentlig ombudplikt eller annenuforskyldt fraværsgrunn. Retten til godtgjørelse tapesikke for nevnte dager som faller innenfor tidsromhvor servitøren har ferie eller er permittert på grunnav driftsstans, men reglene ovenfor følges for så vidtangår fravær siste arbeidsdag før og førstearbeidsdag etter slik ferie- eller permisjonstid.6. Selskapsservering6.1 For servering i selskaper inklusive dekking ogrydding inkluderes servitørens lønn i bedriftenscouvert priser, og avregnes med 12,5% av de servertevarers brutto kostende (inklusive tilleggsavgift).Legitimasjon for omsetningsbeløpet skal foreleggestillitsvalgte.6.2 Fordelingen besørges av arbeiderne, dog således atde arbeidere som har deltatt i dekkingen, utbetales kr85,18 pr. time, minst kr 212,94. Bedriften gismeddelelse om resultatet og fordelingen.6.3 Hvis prosentlønnen ikke skaffer servitørene som hardeltatt i serveringen (inklusive rydding) enfortjeneste på minst kr 462,77 innen kl. 01.00 natt,utbetaler bedriften differansen mellom kr 462,77 ogprosentlønnen.34

More magazines by this user
Similar magazines