Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

fellesforbundet.no

Riksavtalen 2008-2010 - Fellesforbundet

LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR(Hvis ikke annet fremgår av de enkelte paragrafers oppbygning,gjelder det anførte hele personalet.)Godtgjørelse for deltakelse i forhandlingsmøterI henhold til Hovedavtalens § 6-8 om godtgjørelse til deltakelse iforhandlingsmøter på bedriften etter Hovedavtalens § 2-3 og etterHovedavtalens § 9 for møter I bedriftsutvalg, avdelingsutvalg,bedriftskonferanser og samarbeidsutvalg, bedriftskonferanser ogsamarbeidsutvalg etter Hovedavtalens del B, er partene enige omfølgende:1. Arbeidstakere med månedslønnDisse beholder sin lønn uavkortet når slike møter finner stedi arbeidstiden.For møter utenfor arbeidstiden betales en godtgjørelse pr.time som utregnes ved at den individuelle månedslønndivideres med 162. For arbeidstakere med 35,5 timersordinær arbeidsuke divideres med 154.2. Arbeidstakere med timelønnDisse utbetales sin individuelle timelønn.3. ProsentlønteDisse utbetales en godtgjørelse pr. time basert pågjennomsnittsinntekten eksklusiv overtids- oghelligdagstillegg, i siste kalenderår, for vedkommendeavdeling i bedriften. Beløpet fastsettes hver januar månedetter avtale mellom bedrift og tillitsvalgte, og gjøresgjeldende for inneværende kalenderår.3

More magazines by this user
Similar magazines