Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

082008 ÅrsrapportMamut ASA


26. mai 2009 Kjære aksjonær,2008 vil bli husket som et særdeles turbulent år hvor utviklingen i verdensøkonomienendret seg dramatisk på kort tid. Dette fikk konsekvenser for defleste selskaper. Likevel ble 2008 et tilfredsstillende og meget begivenhetsriktår for Mamut. Selskapet oppnådde en sunn inntjening, nådde de fleste avselskapets målsetninger og har nå gjennomført 56 kvartaler på rad medtosifret prosentvis vekst. Selskapet har fullført en rekke store utviklingsprosjektersom har lagt et godt grunnlag for fortsatt lønnsomhet og veksti Europa. Vi har gode forutsetninger for å lykkes i årene som kommer.Selskapet nådde 12 prosent vekst og forbedret driftsresultatet med 57 prosentsammenlignet med 2007. Selskapet har gjennomført oppkjøp av forretningsenheteneMYOB Business Division i Storbritannia og Klubben Online i Norge,enheter som vil styrke selskapets strategiske posisjon i disse markedene ogforsterke selskapets totale tilbud til kundene i årene fremover.Eilert HanoaAdministrerende direktørMamut ASAMamut har tatt effektive grep for å forberede organisasjonen på usikrerammebetingelser slik at selskapet kommer styrket gjennom en periode medlavkonjunktur i verdensøkonomien. Vi har stor tro på at 2009 blir et positivtår for selskapet og våre aksjonærer, selv om markedsutviklingen blir krevende.Helt siden etableringen av selskapet i desember 1994 har vår visjon vært åforenkle hverdagen for mindre virksomheter. For å leve opp til denne visjonenutvikler vi kontinuerlig nye produkter og løsninger som skal gi direkte nyttetil våre over 400 000 kunder i Europa. At et stadig økende antall europeiskekunder har valgt våre tjenester for å effektivisere sin hverdag gir oss samtidiget stort ansvar. Et ansvar som vi jobber målrettet med å innfri.Over halvparten av selskapets inntekter kommer fra kunder utenfor Norge.Etter etableringen i desember 1994 har Mamut i økende grad blitt et europeiskselskap og majoriteten av selskapets medarbeidere kommer i dag ikke fraNorge. Vi er sikre på at dette gir selskapet et godt utgangspunkt til fortsattvekst i Europa og at det bidrar til å utvikle en allerede solid bedriftskultur.Ved utgangen av 2008 hadde Mamut 505 dyktige medarbeidere med mer enn20 nasjonaliteter. Det er lagt ned en stor arbeidsinnsats i samtlige deler avselskapet. På vegne av ledelsen i Mamut vil jeg takke alle våre kompetenteog engasjerte medarbeidere for deres bidrag til selskapets fremgang i 2008.Vi har definert et sett av operasjonelle og finansielle mål for årene fremover.Nå er det opp til oss å gripe de mange mulighetene som ligger foran oss ogskape varige verdier. Til glede for våre kunder, eiere og medarbeidere.I løpet av 2008 har vi styrket vår posisjon i samtlige europeiske markeder oggjennomført en rekke utviklingsprosjekter som gjør at vi går betydelig styrketinn i 2009. Likevel står vi overfor nye utfordringer med usikker utvikling iverdensøkonomien som krever nye og innovative tilpasninger. Vi er komfortablemed de grepene vi har tatt for å møte en mer usikker markedsutvikling oghar store forventninger til fortsettelsen.MAMUT ASA • Årsrapport 20083


Mamut ASA – Årsrapport 2008Innhold61822455057Styrets beretning for 2008Års- og konsernregnskap for 2008Noter til års- og konsernregnskap for 2008Års- og konsernregnskap for 2008 (Mamut ASA)Noter til års- og konsernregnskap for 2008 (Mamut ASA)RevisjonsberetningMamut (OSE “MAMUT”) ble etablert i 1994 og er en ledende leverandør av administrative programvareløsninger oginternettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa. Mamut tilbyr komplette og brukervennligeløsninger til markedets beste forhold mellom pris og ytelse med integrerte løsninger for økonomistyring/regnskap,salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp/logistikk, lønn/personal, prosjektstyring, e-handel, domener,e-post og webhotell. Flere enn 400 000 kunder i Europa forenkler hverdagen med løsninger fra Mamut.Ytterligere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på www.mamut.noMAMUT ASA • Årsrapport 20085


Selskapet hadde ved utgangen av 2008 totalt over 100 000abonnenter på produktseriene Mamut Business Software(i Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia, Danmark og Irland)og Mamut daTax Software i Norge.Mamut Open ServicesMamut Open Services er en fellesbetegnelse på ulike verktøysom er kostnadsfritt tilgjengelig for alle. Verktøyene finnes ogsåtilgjengelige i oppgraderte betalingsversjoner. Mamut OpenServices er en naturlig utvidelse av Mamuts eksisterendeproduktportefølje rettet mot SMB- og privatmarkedet. Med målom å dekke kundebehov utover tradisjonelle administrativeog økonomiske oppgaver vil produkter og tjenester underMamut Open Services utvide eksisterende kunderelasjonerog tiltrekke seg nye brukere.Produktporteføljen består av følgende produktserier:Mamut Eiendelsregister, Mamut NyStart, Mamut Teamwork,Mamut Online Backup, Mamut Online Survey, Mamut HomeFree, Mamut Web Free og Mamut ServiceSuite Planning Free.Selskapet hadde ved utgangen av 2008 over 100 000brukere av Mamut Open Services produkter og tjenester.Mamut Active ServicesMamut kjøpte i 2006 det børsnoterte selskapet Active 24 forå styrke konsernet som en totalleverandør innen administrativprogramvare og tilknyttede tjenester for mindre virksomheter.Active 24 er integrert i Mamut under navnet Mamut ActiveServices. Enheten omfatter domener, e-post, webhotell,SharePoint, Hosted Exchange, SQL og CMS.Tjenestene tilbys under merkenavnet Active 24 i 16 europeiskeland. Ved utgangen av 2008 hadde denne enheten over 330000 kunder, med gode muligheter for kryssalg og oppsalg avprodukter og tjenester fra Mamuts øvrige produktportefølje.MarkederSelskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software, er basertpå én felles kildekode i samtlige markeder. Dermed kan selskapetsatse på kontinuerlig utvikling og forbedring av én løsning,samtidig som forbedringene kommer brukere i samtligemarkeder til gode. Resultatet blir at Mamut kan betjenevoksende kundebaser i alle markeder, opprettholde kundefokusetog selv dra nytte av skalafordeler selskapet skaper.I løpet av 2008 styrket Mamut sin posisjon i samtlige europeiskemarkeder. Selskapet hadde ved utgangen av 2008 et fullstendigproduktspekter i Norge, Sverige, Nederland, Storbritannia,Danmark, Irland og Tyskland. Dette er et resultat av målrettetarbeid i utviklingen av en pan-europeisk MBS-versjon med lokaletilpasninger av både regnskapsoppsett og avgiftshåndtering.Erfaringene selskapet har opparbeidet seg i eksisterendemarkeder vil være meget verdifulle for planlegging og lanseringi eventuelle nye markeder i årene som kommer. Kundebasensom ligger i forretningsenheten Active 24 gjør at selskapethar et godt utgangspunkt for å lansere fullt produktspekteri nye markeder. Selskapet har ikke planer om å lansere i nyemarkeder i 2009, men prioriterer konsolidering og vekst ieksisterende markeder.Nye samarbeidMamut har i løpet av 2008 inngått samarbeid og avtalermed ulike aktører i forskjellige markeder.Mamut kjøpte i april forretningsenheten MYOB UK BusinessDivision i Storbritannia fra MYOB Limited (ASX: MYO).MYOB er blant de fem mest kjente leverandørene avprogramvareløsninger til SMB-segmentet i Storbritannia oghadde ved overtakelsestidspunktet over 50 000 kunderhvorav 20 000 aktive kunder som benytter MYOBsprogramvareløsninger innen regnskap, detaljhandel, lønn ogadministrasjon. Kjøpet inkluderte også merkenavnet DOSHog tilhørende produktportefølje. Mamut vil opprettholdesalg og support av DOSH-produkter i tillegg til Mamutsøvrige produktportefølje i Storbritannia. Ved å kombinereMYOBs virksomhet i det britiske markedet og Mamuts bredeproduktportefølje vil britiske små og mellomstore bedrifternyte godt av et styrket tilbud av økonomi- og forretningsprogramvare.I mai inngikk Mamut en avtale med EDDA Digital om kjøp avKlubbenOnline, inkludert Medlemsservice. Avtalen omfattetovertagelse og videreutvikling av community-løsninger fornorske idrettsforeninger og klubber, inkludert programvare-,MAMUT ASA • Årsrapport 20087


nettside- og publiseringsløsninger. Som del av avtalen inngikkMamut en samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund (NIF)hvor NIF anser Mamut som hovedsamarbeidspartner innenleveranser av elektroniske klubbløsninger. De to partene inngikken avtale med varighet til 31.12.2012 som inkluderertett samarbeid om utvikling av flere relevante tjenester forklubbmarkedet. Mamut vil vurdere bruk av KlubbenOnlinefor å tilby løsninger for foreninger også i de øvrige 15europeiske land hvor Mamut i dag har kunder.I juli inngikk Mamut en intensjonsavtale (Letter of Intent) medTysklands ledende leverandør av forretningsprogramvare,Lexware GMBH, et heleid datterselskap av Haufe Media Group.Avtalen gjaldt inngåelse av en joint venture hvor Mamut ogLexware i samarbeid skal tilby en co-branded versjon avMamut One som inkluderer komponenter fra Mamut, Lexwareog Haufe Group. De to selskapene vil dele og videreutvikleSoftware + Services-baserte plattformer og komponenter.Mamut og Lexware vil sammen selge og markedsføreMamut One til mindre virksomheter i Tyskland. Partnerskapetvil også inkludere utvikling, markedsføring og salg av løsningerbasert på en kombinasjon av de to selskapenes produkter ogtjenester. Begge parter vil bidra på like vilkår i joint ventureselskapet,inkludert merkenavn, Mamut One-løsningen,Mamut Business Platform, samt det brede nettverket avLexware sine forhandlere, lokale ekspertise, support,markedsføring og logistisk infrastruktur.I forbindelse med deltakelse på Microsoft Worldwide PartnerConference i Houston, USA i juli offentliggjorde Mamut atselskapet utvidet sin Software + Services-strategi med MicrosoftOnline Services. Målet med utvidelsen er å gi kundene øktfleksibilitet og tilgang til tilleggstjenester. Mamut vil støttedet nye Microsoft Online Services-partnerprogrammet somskal tilbys i tillegg til Mamut One.ProdukttesterMamut deltar hvert år i uavhengige produkttester gjennomførtav tidsskrifter og organisasjoner. I september ble Mamutkåret til "Best i test" i PC World Norges årlige test av økonomiogregnskapsprogrammer for mindre virksomheter. Testenomfattet 13 programmer fra ulike leverandører av regnskapsprogrammerog Mamut deltok med tre ulike løsninger somfikk de tre fremste plassene i testen. Det er femte året på radat Mamut vinner testen. Totalt har selskapets løsninger vunnetutmerkelsen 14 ganger. Testen i PC World tar utgangspunkt iti ulike kriterier og løsningene fra Mamut har høyest scoreav testens programmer i kategoriene brukervennlighet,funksjonsinnhold, utvidelsesmuligheter, bokføring,fakturering, rapporter, og dokumentasjon.I november ble Mamut Validis, et samarbeid mellom Mamutog Future-Route, kåret til vinner av den prestisjefulle”2008 Accountancy Age Awards” for ”Best Use of Internet– Business.” Mamut Validis er en nøkkelkomponent i denkomplette forretningsløsningen Mamut One som kombinererfordelene med forretningsapplikasjoner og nettbasertetjenester. Mamut har vunnet ”Accountancy Age Award” vedfire anledninger og blitt nominert til finalist fem ganger.Mamut Business Software har blitt oppgradert med utvidetfunksjonalitet i selskapets syv eksisterende markeder i 2008.Fortsatt driftI samsvar med krav i norsk regnskapslovgivning bekrefterstyret at betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra forutsetningenom fortsatt drift er til stede. Til grunn for dennevurderingen ligger resultatprognoser for 2009, og det faktumat konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.Redegjørelse for årsregnskapetMamut-konsernet oppnådde i 2008 driftsinntekter påMNOK 500,6 mot MNOK 445,1 i 2007, en vekst på 12 prosent.I 2008 hadde Mamut et driftsoverskudd på MNOK 23,6(mot MNOK 15,1 i 2007) og resultat etter skatt på MNOK 5,8(mot MNOK 1,8 i 2007). EBITDA-marginen for 2008 ble16 prosent (sammenlignet med 14 prosent for 2007).Kontantstrømmen fra drift var positiv med MNOK 52,5 i 2008,mot MNOK 35,4 i 2007. Det ble i 2008 investert MNOK 76,4.Av dette er MNOK 30,5 investert i egenutviklet programvareog MNOK 23,2 i varige driftsmidler. Hovedgrunn for avvikmellom kontantstrøm fra drift og driftsresultat er konsernetshøye avskrivninger.8MAMUT ASA • Årsrapport 2008


av selskapets aksjonærer med mål om å øke aksjonærverdierog opprettholde investorenes tillit.Mamut følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse,sist revidert 4. desember 2007, og hvert enkelt punkt ianbefalingen er kommentert i årsrapporten eller mer detaljertpå nettstedet www.mamutinvestor.com. Hver av anbefalingeneer uthevet i kursiv i teksten under med kommentarer fraselskapet om prinsipper og eventuelle avvik.Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse• Styret skal påse at selskapet har god eierstyring ogselskapsledelse.• Styret skal gi en samlet redegjørelse for selskapetseierstyring og selskapsledelse i årsrapporten.Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen.Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal det forklares.• Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvarmed dette utforme etiske retningslinjer.Virksomhet• Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.• Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klaremål og strategier for sin virksomhet.• Vedtektenes formålsparagraf og hovedstrategier børframgå av årsrapporten.Mamuts visjon er å forenkle hverdagen for mindre virksomheter.Dette utledes av selskapets vedtekter og gjennomsyrerselskapets virksomhet. Vedtektene er tilgjengelig påwww.mamutinvestor.com.Selskapskapital og utbytte• Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål,strategi og risikoprofil.• Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar utbyttepolitikksom grunnlag for de utbytteforslag som fremmes forgeneralforsamlingen.• Utbyttepolitikken bør gjøres kjent.• Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør begrensestil definerte formål og bør ikke gis for et tidsrom lengreenn fram til neste ordinære generalforsamling. Tilsvarendegjelder styrefullmakter til kjøp av egne aksjer.Selskapets egenkapital og finansieringMamut bestreber seg i utgangspunktet på å være finansiertved egenkapital og hadde ved utgangen av 2008 en egenkapitaldekningpå 44 prosent. Mamut valgte å finansieredeler av oppkjøp i løpet av 2006 med et langsiktig banklån.Dette innbærer en endret policy fra selskapet vedrørendeden totale finansieringen av selskapet.UtbytteSelskapet har vært i en oppbyggingsfase og er blitt tilførtbetydelig egenkapital de siste ti årene. Det har derfor ikkevært aktuelt å utbetale utbytte i denne perioden. Mamut harderimot som langsiktig målsetting å betale årlig utbytte.Ved vurdering av utbyttets størrelse vil styret legge vekt påselskapets utbyttekapasitet, krav til forsvarlig egenkapitalog tilstrekkelige finansielle ressurser for framtidig vekst.Styrefullmakter for kapitalforhøyelser og kjøp av egne aksjerhar vært gitt av generalforsamlingen med varighet til nesteordinære generalforsamling.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjonermed nærstående• Selskapet bør ha kun én aksjeklasse.• Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett vedkapitalforhøyelser fravikes, skal det begrunnes.• Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas på børseller på annen måte til børskurs. Dersom det er begrensetlikviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling vurderesivaretatt på andre måter.• Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet ogaksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærståendeav disse, bør styret sørge for at det foreligger en verdivurderingfra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikkenår generalforsamlingen skal behandle saken etter reglenei allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør foreliggeogså ved transaksjoner mellom selskaper i samme konsernder det er minoritetsaksjonærer.• Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremedlemmerog ledende ansatte melder fra til styret hvis de direkteeller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale sominngås av selskapet.10MAMUT ASA • Årsrapport 2008


Fri omsettelighet• Aksjer i børsnoterte selskaper skal i prinsippet være frittomsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen formfor omsetningsbegrensninger.Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighetMamut har som mål at alle aksjonærer skal behandles likt.Mamut har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme pågeneralforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og deteksisterer ingen overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Mamutstiller likt i forhold til eventuelt utbytte. Alle aksjonærer harlike rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser.Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alleaksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. Mamut ernotert ved Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten.Selskapet offentliggjør all kursrelevant informasjontil markedet via børsens meldingssystem og på selskapetsnettsider www.mamut.com.Uavhengighet og nøytralitetMamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alleforhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippetom uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessigeprinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper,slik som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser.GeneralforsamlingStyret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøvesine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling,og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass foraksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at:• innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen,inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelige påselskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingenavholdes og sendes aksjeeierne senest touker før generalforsamlingen avholdes saksdokumenteneskal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling tilalle saker som skal behandles.• påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig.• aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved brukav fullmakt.• styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen.• sørge for at det foreligger rutiner som sikrer uavhengigmøteledelse i generalforsamlingen.Innkallingen til generalforsamling bør informere om deprosedyrer aksjeeierne må følge for å kunne delta og avgistemme på generalforsamlingen. Innkallingen bør også angi:• prosedyren for å møte ved fullmektig, herunder for brukav fullmaktsskjema.• aksjeeieres rett til å sette frem forslag til vedtak i sakersom generalforsamlingen skal behandle.• den internettsiden der innkallingen og andresaksdokumenter vil være tilgjengelige.Selskapet bør, så snart som mulig, gjøre tilgjengelig på sinhjemmeside:• aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen.• forslag til vedtak, alternativt merknader til de sakene derdet ikke foreslås noe vedtak.• fullmaktsskjema.Styret og den som leder møtet bør legge til rette for atgeneralforsamlingen får mulighet til å stemme på hverenkelt av kandidatene til verv i selskapets organer.GeneralforsamlingSelskapets generalforsamling er åpen for alle aksjonærer ogalle aksjer har lik stemmerett. Alle aksjonærer kan deltapersonlig eller via fullmektig. Det er ikke mulig for deltakelseog/eller stemmegivning via Internett. Det finnes ingen eierskapsbegrensingereller kjente aksjonæravtaler. Innkalling tilgeneralforsamling skjer minimum etter lovens minstefrist med14 dagers varsel og generalforsamlingsinformasjon søkesdistribuert minst 21 dager før generalforsamlingen avholdes.Valgkomiteen• Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen børvelge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsettedens godtgjørelse.• Valgkomité bør vedtektsfestes.MAMUT ASA • Årsrapport 200811


• Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet tilaksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet ivalgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrigeledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen børikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapeteller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteenbør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg.Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke væremedlem av komiteen.• Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling ogstyre og honorarer for medlemmene av disse organer.• Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.• Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer avkomiteen og eventuelle frister for å fremme forslag tilkomiteen.ValgkomitéMamut har ingen valgkomité. Selskapets styre velges direktepå generalforsamlingen.Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning oguavhengighet• Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bredrepresentasjon fra selskapets aksjeeiere.• Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapetsinteresser og selskapets behov for kompetanse,kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kanfungere godt som et kollegialt organ.• Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengigav særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgtemedlemmene bør være uavhengige av selskapets dagligeledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to avde aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige avselskapets hovedaksjeeiere.• Representanter fra den daglige ledelsen bør ikke væremedlem av styret. Dersom slike representanter er styremedlem,bør det begrunnes og få konsekvenser fororganiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalgfor å bidra til en mer uavhengig forberedelse avstyresaker, jf. punkt 9.• Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjelovenikke krever at vedkommende skal velgesav bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av enavtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.• Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.• I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kanbelyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samthvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.• Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.Styrets arbeid og sammensetningStyret i Mamut består av ni medlemmer, hvorav to er valgtav de ansatte i selskapet. Mamut søker en balansert styresammensetningsom tar hensyn til kompetanse, erfaring ogrelevant bakgrunn for selskapets virksomhet. Det er ønskeligat styrets sammensetning gjenspeiler både selskapets eierstrukturog behovet for nøytrale, uavhengige representanteruten spesifikk eiertilknytning.Virksomheten styres etter klart definerte kontroll- og styringsmekanismer.Styret blir holdt løpende oppdatert om selskapetsutvikling. Selskapets administrerende direktør Eilert Hanoa,som personlig er stor aksjonærer i selskapet, er også medlemav styret. De eksterne styremedlemmene er imidlertid imajoritet, og beslutninger der Hanoa eventuelt er inhabil,vil bli fattet av det øvrige styret.En nærmere redegjørelse om hvert enkelt styremedlem ergitt på selskapets nettside www.mamutinvestor.no.BedriftsforsamlingDet er inngått en avtale mellom medarbeiderne og styret i Mamutom at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i selskapet.Styrets arbeid• Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særligvekt på mål, strategi og gjennomføring.• Styret bør fastsette instrukser for styret og for den dagligeledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- ogoppgavefordeling.• Det bør velges en nestleder som kan fungere når styrelederenikke kan eller bør lede styrets arbeid.12MAMUT ASA • Årsrapport 2008


• Styret bør vurdere bruk av styreutvalg for å bidra tilgrundig og uavhengig behandling av saker som gjelderfinansiell rapportering og godtgjørelse til ledende ansatte.Slike utvalg bør bestå av styremedlemmer som eruavhengige av den daglige ledelsen.• Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg iårsrapporten.• Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.Styrets arbeid baseres på instruks som beskriver styrets arbeid,oppgaver og arbeidsform. Styret har ikke valgt nestleder, mendet er opprettet en egen godtgjørelseskomité. Denne komiteenbestår av styrets formann Tellef Thorleifsson, Nini HøeghNergaard og Thorolf Kildal.I tillegg til markedets generelle utvikling fremover er selskapetsmarkedsmessige risiko knyttet til selskapets evne til å håndtereorganisatorisk vekst og oppnå økt skalerbarhet, fortsattvellykket internasjonalisering av selskapets produkter ogtjenester, å unngå feil og mangler i selskapets løsninger,samt å unngå tap av nøkkelpersoner.Finansiell risikoKonsernet er eksponert for endringer i valutakurser, spesieltsvenske kroner, euro og engelske pund, da en vesentlig delav inntektene er i utenlandsk valuta. Risikoen begrenses av atogså tilhørende kostnader er i samme valuta. Mamut har ikkeinngått terminkontrakter eller andre avtaler for å reduserevalutarisikoen.Risikostyring og internkontroll• Styret skal påse at selskapet har god internkontroll oghensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold tilomfanget og arten av selskapets virksomhet.Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapetsverdigrunnlag og etiske retningslinjer.• Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapetsviktigste risikoområder og internkontrollen.• Styret bør i årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementenei selskapets internkontroll- og risikostyringssystemerknyttet til dets finansielle rapportering.RisikofaktorerDen globale finanskrisen har hatt innvirkning på de flesteselskaper. Mamut opplevde at fjerde kvartal 2008 ble noe merutfordrende enn forventet når det gjelder salg og innkrevingav utestående innbetalinger fra kunder. Samtidig har interessenfor Mamuts løsninger økt fra selskaper som tidligere harvalgt større løsninger fra andre aktører.De viktigste risikoforholdene for selskapet i 2009, i likhet medde fleste andre selskaper, er endringer i internasjonale makroforhold.Mamut er eksponert mot konjunktursvingninger, daendringer i den generelle økonomiske situasjonen vil kunnepåvirke etterspørselen etter selskapets løsninger. I tillegg vilendringer i renter og valutakurser kunne påvirke denøkonomiske utviklingen til selskapet.All overskuddslikviditet er plassert på høyrentekonti i norskebanker. En eventuell endring i rentenivået vil øke/reduserekonsernets finansnetto. Styret vurderer likviditeten i konsernetsom god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrerlikviditetsrisikoen.Konsernet hadde ved utgangen av 2008 over 400 000 kundermed løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 650 000fakturaer i løpet av 2008 og de 50 største kundene utgjørunder 1 prosent av konsernets totale omsetning.Kredittrisikoen er derfor spredt på et stort kundegrunnlag.Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielleinstrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.Godtgjørelse til styret• Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar,kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.• Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig.Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.• Styremedlemmer, eller selskaper som de er tilknyttet, børikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet i tillegg tilstyrevervet. Dersom de likevel gjør det, bør hele styretvære informert. Honorar for slike oppgaver børgodkjennes av styret.• Det bør informeres om alle godtgjørelser til de enkeltemedlemmene av styret i årsrapporten. Dersom det harvært gitt godtgjørelser utover vanlig styrehonorar, bør detspesifiseres.MAMUT ASA • Årsrapport 200813


Generalforsamlingen har valgt å benytte opsjoner som enestestyrehonorar. Selskapet har også praktisert at styremedlemmerskal eie aksjer i selskapet. Detaljer vedrørende kompensasjontil ledelse og styret samt opsjonsprogram er beskrevet i notertil årsregnskapet.Styremedlem Lill-Ann Bråthen har vært engasjert som konsulentav Mamut ASA i perioden september 2008-februar 2009 iforbindelse med at selskapet sommeren 2008 ble kontaktetav flere aktører vedrørende strategiske alternativer. Bråthen bleengasjert grunnet hennes inngående kjennskap til strukturerog intern organisering av selskapet og har mottattkr 361.000 som honorar for oppdraget.Godtgjørelse til ledende ansatte• Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledendeansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges forgeneralforsamlingen.• Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse til ledendeansatte bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk.• Retningslinjene bør bidra til sammenfallende interessermellom aksjeeierne og ledende ansatte.• Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte i form avopsjons-, bonusprogrammer eller lignende bør knyttes tilverdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling forselskapet over tid. Slike ordninger, herunder opsjonsordninger,bør være prestasjonsrettende og forankret imålbare forhold som den ansatte kan påvirke.Incentivprogram for samtlige medarbeidereMamut tilbyr årlige opsjonsprogrammer til samtlige fast ansattei selskapet. Målet er å motivere alle medarbeidere til å bidra iselskapets verdiskaping. Selskapet er av den oppfatning atbrede incentivordninger skaper en positiv relasjon mellomarbeidstaker og -giver slik at selskapet totalt sett oppnår øktlangsiktig lønnsomhet. Mamut har gjennom flere år bygget enkultur for at verdiskaping skal belyses og belønnes, samt atselskapets økonomiske utvikling skal forstås på alle nivåer iselskapet. Et slikt utgangspunkt forenkler og tydeliggjørkommunikasjonen av selskapets strategi, mål og økonomiskeutvikling.Kompensasjon for nøkkelmedarbeidereMamut søker å være en attraktiv arbeidsgiver. Selskapet ønskerå tiltrekke seg dyktige medarbeidere med relevant erfaring ogtilby videreutviklingsmuligheter for disse. Selskapet må tilenhver tid tilpasse sitt godtgjørelsessystem for å værekonkurransedyktig i markedet. Ledende medarbeidere ogandre nøkkelpersoner godtgjøres med markedstilpassedebetingelser. Samtlige av selskapets medarbeidere har i dagløpende opsjonsavtaler. Styret i Mamut er av den oppfatningat det er en fordel at medarbeiderne har interessefelleskapmed aksjonærene ved stigning i aksjeverdi.Rapport om retningslinjer for godtgjørelsetil ledende ansatteStyret i Mamut ASA har fastsatt følgende retningslinjer forgodtgjørelse til ledende ansatte:Rammeverk for godtgjørelseDisse retningslinjene for godtgjørelse gjelder for CEO(Eilert Hanoa) og CFO (Martin Kværnstuen) i selskapet.Godtgjørelse til ledende ansatte kan inneholde følgendeelementer:- fastlønn- variabel lønn- pensjon- aksjeopsjoner- andre godtgjørelserVed vurdering av godtgjørelse til ledende ansatte er styretsmålsetting å fastsette en total godtgjørelse som antas åreflektere gjeldende markedsnivå på godtgjørelser fortilsvarende stillinger. I og med at ledende ansatte er storeaksjonærer i selskapet vil den totale godtgjørelsen ogsåreflektere dette.FastlønnFastlønn bør reflektere gjeldende markedsnivå pågodtgjørelser for tilsvarende stillinger.Variabel lønnVariabel lønn består av potensiell verdiøkning på aksjeopsjoner.14MAMUT ASA • Årsrapport 2008


PensjonMamut ASA har en obligatorisk innskuddspensjon i henholdtil norsk lov. Ledende ansatte er innmeldt i denne pensjonsordningenpå lik linje med alle ansatte i Mamut ASA.AksjeopsjonerLedende ansatte kan få tildelt aksjeopsjoner, i forbindelsemed opsjonsprogrammet for ansatte. Generalforsamlingentildeler styret fullmakt for tildeling av opsjoner til ansatte.Innløsningskursen på slike opsjoner bør settes til gjeldendemarkedskurs for aksjen den dagen opsjonene tildeles. Antallopsjoner som tildeles den enkelte bør være på et nivå somanses rimelig. Pr. i dag innehar administrerende direktørEilert Hanoa 67.500 aksjeopsjoner og finansdirektørMartin Kværnstuen 129.500 aksjeopsjoner (for detaljer,vennligst se notene til årsregnskapet).Annen godtgjørelseAndre godtgjørelser til ledende ansatte kan inneholde godtgjørelsersom forsikring (liv, ulykke/sykdom, reise), bilgodtgjørelseog telefon/bredbånd. Disse formene for godtgjørelseskal være lik for ledende ansatte som for alle andre ansatte.Informasjon og kommunikasjon• Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rapporteringav finansiell og annen informasjon basert på åpenhet ogunder hensyn til kravet om likebehandling av aktørene iverdipapirmarkedet.• Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer for viktigehendelser som generalforsamling, publisering av delårsrapporter,åpne presentasjoner, utbetaling av eventueltutbytte med mer.• Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut påselskapets internettside samtidig som den sendes aksjeeierne.• Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontaktmed aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.Policy for finansiell informasjonSelskapet bestreber seg etter å gi korrekt og tilstrekkeligutfyllende informasjon hvert kvartal, samt være raskt ute meddenne informasjonen. Tidlig rapportering reduserer mulighetfor lekkasjer og bidrar til likebehandling av alle aksjonærer.Ansvar for IR og kurssensitiv informasjon er konsentrert tilselskapets administrerende direktør (CEO) og finansdirektør (CFO).Mamut ble i oktober 2004 tildelt Informasjons- ogEngelskmerket fra Oslo Børs.Overtakelse• Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det vilopptre ved eventuelle overtakelsestilbud.• I en overtakelsesprosess bør tilbyder, målselskapets styre ogledelse ha et selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeiernei målselskapet blir likebehandlet, og at ikke målselskapetsvirksomhet forstyrres unødig. Målselskapets styre har etsærskilt ansvar for at aksjeeierne har informasjon og tid til åkunne ta stilling til budet.• Styret bør ikke uten særlige grunner søke å forhindre ellervanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapetsvirksomhet eller aksjer. Dersom det fremsettes et tilbud påselskapets aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmaktereller treffe andre tiltak med formål å hindregjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent avgeneralforsamlingen etter at tilbudet er kjent.• Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør styret avgien uttalelse med vurdering av budet og en anbefaling omaksjeeierne bør akseptere eller ikke. Dersom styret ikkefinner å kunne gi en anbefaling til aksjeeierne om hvorvidtde bør akseptere tilbudet eller ikke, bør det redegjøresnærmere for bakgrunnen for dette. I styrets uttalelse omtilbudet bør det fremkomme om vurderingen er enstemmig,og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte styremedlemmerhar tatt forbehold om styrets uttalelse. Styret bør vurdere åinnhente en verdivurdering fra en uavhengig sakkyndig.Dersom styremedlem, ledende ansatt, deres nærståendeeller noen som nylig har hatt en slik posisjon, er tilbydereller har særinteresser i tilbudet, bør styret uansett innhenteen uavhengig verdivurdering. Tilsvarende gjelder dersomtilbyder er en større aksjeeier. Verdivurderingen bør vedlegges,gjengis eller refereres i styrets uttalelse.• Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse avvirksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen,bortsett fra i de tilfeller hvor disse beslutninger etter lovenskal treffes av bedriftsforsamlingen.MAMUT ASA • Årsrapport 200815


OvertakelsesbarriererAksjene i Mamut er fritt omsettelige, og det eksisterer ingenovertakelsesbarrierer.Revisor• Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i enplan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.• Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet.I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentligeendringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering avvesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvordet har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.• Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styretselskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheterog forslag til forbedringer.• Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at dagligleder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede.• Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsensadgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisoroppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisor gistyret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som erlevert til selskapet.• I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisorsgodtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.RevisorKonsernet benytter samme revisjonsselskap i morselskapet ogi alle datterselskaper av betydning. Revisor brukes også sområdgiver i forbindelse med selvangivelse og skattespørsmål.Revisor brukes ikke som rådgiver i strategiske spørsmål eller tildriftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO godkjennerrådgivingsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet sombehandler årsregnskapet. I samme møte gjør revisor rede forsitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder,interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel.Utsikter for 20092008 var et år med stor aktivitet og ferdigstillelse av flerestore utviklingsprosjekter som omfattet hele konsernet.Selskapets Software + Services-konsept Mamut One blegenerelt tilgjenglig i konsernets syv kjernemarkeder motslutten av 2008 og den brede porteføljen med nye produkterog tjenester, kombinert med strømlinjeformingen av selskapetsom pågikk gjennom hele 2008, gjør at konsernet er godtrustet for økt lønnsomhet og økte markedsandeler i 2009.Konsernet har som målsetning å fortsatt øke andel inntekterfra internasjonale markeder i 2009, primært i det nederlandske,svenske, britiske, danske, irske og ikke minst tyske markedet.Styret forventer forbedring av driftsresultatet i 2009. Etter åha blitt kontaktet av flere aktører vedrørende strategiskealternativer initierte selskapet en strategisk prosess i tredjekvartal 2008. Vurderingen av strategiske muligheter varpågående ved utgangen av 2008 og selskapet var i avsluttendefase av due diligence-undersøkelser og i fremskrednediskusjoner med aktører som har vist interesse for å leggeinn kontantbud for aksjene i Mamut.Dagens finansielle klima påvirker samtlige selskaper i størreeller mindre grad. Mamut erfarte at fjerde kvartal 2008 blemer utfordrende enn forventet når det gjelder salg og innkrevingav utestående innbetalinger fra kunder, men harsamtidig merket økt interesse fra selskaper som tidligere harvalgt større løsninger fra andre aktører. Det er styretsvurdering at selskapet er godt posisjonert og har et godtgrunnlag for økt lønnsomhet selv med moderat vekst i 2009.Forsinket avleggelse av årsregnskapGrunnet at selskapet har deltatt i en strategisk prosess somhar krevd store administrative ressurser fra selskapets side iførste kvartal 2009 har selskapet avlagt årsregnskapet etterutløpet av fristen for offentliggjøring.Revisors godtgjørelse blir fastsatt i ordinær generalforsamlingog er beskrevet i noter til regnskapet.16MAMUT ASA • Årsrapport 2008


Oslo 26. mai 2009Nini Høegh Nergaard Tellef Thorleifsson Lill-Ann BråthenStyrets formannLine Beate Jebsen Merete Nylund Thorolf KildalEinar Haugstad Kurt Swakhoven Eilert G.HanoaMAMUT ASA • Årsrapport 200817


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Resultatregnskap - KonsolidertNOK 1 000Note 2008 IFRS 2007 IFRSSalgsinntekter 2 500 613 445 115Sum driftsinntekter 500 613 445 115Varekostnader 7 64 787 57 877Lønnskostnader 3,23,25 224 463 198 726Avskrivninger 11,12 56 389 48 457Annen driftskostnader 4 131 332 124 981Sum driftskostnader 476 971 430 042Driftsresultat 23 643 15 073Renteinntekter 1 132 776Andre finansinntekter 1 406 1 227Rentekostnader 13 982 10 981Andre finanskostnader 3 692 3 350Netto finansposter -15 136 -12 328Resultat før skattekostnad 8 506 2 745Skattekostnad 19 2 723 918Årsresultat 5 783 1 826Resultat pr aksje (NOK) 18 0,10 0,03Utvannet resultat pr aksje (NOK) 18 0,09 0,0318


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Balanse - KonsolidertNOK 1 000Eiendeler Note 31.12.2008 IFRS 31.12.2007 IFRSAnleggsmidlerEgenutviklet programvare 11 32 207 28 019Kjøpte rettigheter/Internsystemer 11 137 209 134 358Goodwill 11 124 981 98 852Utsatt skattefordel 20 147 606 147 432Varige driftsmidler 12 41 592 39 915Finansielle eiendeler 14 3 452 3 236Sum anleggsmidler 487 047 451 811OmløpsmidlerVarelager 7 1 660 1 660Forskuddsbetalt varekostnader 7 30 208 24 481Kundefordringer 5 117 653 98 267Andre fordringer 9 15 521 13 514Kontanter og kontantekvivalenter 14,16 45 404 60 929Sum omløpsmidler 210 446 198 851Sum eiendeler 697 493 650 663Egenkapital og gjeldEgenkapitalAksjekapital og overkurs 17,21 393 206 390 904Annen egenkapital ikke resultatført -22 857 -11 061Opptjent egenkapital -60 892 -70 350Sum egenkapital 309 457 309 493GjeldLangsiktig gjeldBanklån 26 147 500 150 000Leasing 12,26 1 950 6 291Sum langsiktig gjeld 149 450 156 291Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 32 604 20 491Betalbar skatt 19 1 678 -164Skyldige offentlige avgifter 36 943 33 362Annen kortsiktig gjeld 26 56 219 30 934Utsatt inntekt 111 145 100 255Sum kortsiktig gjeld 238 587 184 879Sum gjeld 388 037 341 170Sum egenkapital og gjeld 697 493 650 66319


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Kontantstrømoppstilling - KonsolidertNOK 1 000Note 2008 IFRS 2007 IFRSKontantstrømmer fra driftenResultat før skattekostnad 8 506 2 745Rentekostnader (kostnadsført) 13 982 10 981Rentekostnader (betalt) -13 320 -9 571Periodens betalte skatt -29 434Ordinære avskrivninger 56 389 48 457Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -6 165 -17 479Kalkulatorisk lønn opsjoner 25 3 674 4 003Endring i andre tidsavgrensningsposter -10 572 -4 147Netto kontantstrøm fra driften 52 465 35 423Kontantstrømmer fra investeringerUtbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12 -23 251 -23 124Investeringer i programvare/immaterielle eiendeler 11 -30 521 -29 850Utbetalinger ved oppkjøp 10 -22 657 -16 403Netto kontantstrøm fra investeringer -76 429 -69 377Kontantstrømmer fra finansieringOpptak banklån 26 25 000 0Nedbetaling banklån 26 -5 000 -22 500Nedbetaling finansiell leasing 26 -8 711 -4 704Utstedelse av ordinære aksjer 17 1 656 64 432Salg av egne aksjer 17 29 4 481Kjøp av egne aksjer 17 0 -6 085Netto kontantstrøm fra finansiering 12 974 35 624Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter -4 535 1 404Endring i kontanter og kontantekvivalenter -15 525 3 073Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1. januar. 60 929 57 855Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember 14,16 45 404 60 92920


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Oppstilling over endringer i egenkapitalen - KonsolidertNOK 1 000Aksjekapital Annen egenkapital OpptjentNote og overkurs ikke resultatført egenkapital SumEgenkapital 1. januar 2007 326 575 -5 008 -73 639 247 929Årets endring i egenkapital:Omregningsdifferanser -6 054 -6 054Korrigering tidligere år* -2 540 -2 540Årsresultat 1 826 1 826Totale inntekter, kostnader og verdiendringer 2007 -6 054 -714 -6 768Emisjon 49 855 49 855Emisjonskostnader -3 860 -3 860Ansattes aksjeopsjonsordninger:- Lønnskostnader opsjoner 25 4 003 4 003- innbetalt ved utstedelse av aksjer 19 938 19 938Salg av egne aksjer 17 4 481 4 481Kjøp av egne aksjer 17 -6 085 -6 085Egenkapital 31. desember 2007 390 904 -11 061 -70 350 309 493* Endring i avlagte selskapsregnskaper i utenlandske datterselskaper i Active 24 i perioden 2003-2006er ført som en korrigering mot egenkapitalen.Egenkapital 1. januar 2008 390 904 -11 061 -70 350 309 493Årets endring i egenkapital:Omregningsdifferanser -11 796 -11 796Årsresultat 5 783 5 783Totale inntekter, kostnader og verdiendringer 2008 -11 796 5 783 -6 013Ansattes aksjeopsjonsordninger:- Lønnskostnader opsjoner 25 3 674 3 674- innbetalt ved utstedelse av aksjer 2 274 2 274Salg av egne aksjer 17 29 29Kjøp av egne aksjer 17 -Egenkapital 31. desember 2008 393 206 -22 857 -60 892 309 45721


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 1 - IFRS REGNSKAPSPRINSIPPER 2008Konsernregnskapet for Mamut ASA, for regnskapsåret 2008, ble godkjent i styremøte 26. mai 2009.Mamut ASA er et børsnotert allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets forretningsadresse er Pilestredet 75C,Postboks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo. Konsernregnskapet til Mamut ASA er avlagt i samsvar med International FinancialReporting Standards (IFRS) som vedtatt av EU.GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSEKonsernregnskapet er basert på historisk kost modellen, unntatt for investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg sommåles i virkelig verdi. Konsernregnskapets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK) og alle beløp er avrundet tilnærmeste tusen (NOK 000) dersom ikke annet er uttrykt.Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapetsregnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderingereller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i note 11 og 25.KONSOLIDERING OG OPPKJØP AV VIRKSOMHETKonsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper av Mamut ASA per 31.desember 2008. Konsernregnskapetviser konsernets årsresultat og finansielle stilling for Mamut ASA og de selskaper hvor Mamut ASA har bestemmendeinnflytelse. Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper hvor Mamut ASA direkte eller indirekte eier merenn 50% av den stemmeberettigede kapital, eller på annen måte har direkte kontroll.Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktetbestemmende innflytelse oppnås eller inntil slik innflytelse opphører. Der det foreligger tap av bestemmende innflytelseknyttet til et datterselskap omfatter konsernregnskapet resultatet til enheten for den perioden Mamut ASA haddebestemmende innflytelse.Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst eller tap ereliminert. Ved kjøp av datterselskap benyttes oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost måles til virkelig verdi påtransaksjonstidspunktet av eiendeler ervervet, aksjer utstedt eller forpliktelser pådratt pluss direkte henførbaretransaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet. Merverdier utover virkelig verdi av netto eiendeler i det oppkjøptedatterselskapet målt på tidspunktet for kontrollovergang er regnskapsført som goodwill.Eiendeler og gjeld i utenlandske datterselskaper omregnes til Mamut ASAs presentasjonsvaluta (NOK) til balansedagenskurs, og resultatregnskapets til vektet gjennomsnittskurs for siste regnskapsår. Alle omregningsdifferanser som oppstårføres direkte mot egenkapital som et eget element (omregningsdifferanser). Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeldved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs.SEGMENTINFORMASJONEt virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko ogavkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten somleverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som erforskjellig fra andre geografiske markeder. Hovedgrunnlaget for fordeling av kostnader i konsernet mellom segment erdirekte og indirekte personal kostnader til de som arbeider med det enkelte segment.OMREGNING AV TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTAKonsernets presentasjonsvaluta er NOK, som også er Mamut ASAs funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valutamåles i funksjonell valuta til den valutakursen gjeldende på transaksjonstidspunktet. Pengeposter nominert i utenlandskvaluta omregnes til funksjonell valuta til balansedagens kurs. Alle omregningsdifferanser knyttet til omregning til funksjonellvaluta resultatføres i konsernregnskapet. Ved omregning til konsernets presentasjonsvaluta omregnes eiendeler og gjeldknyttet til disse datterselskapene til valutakursen gjeldende på balansetidspunktet. Resultatregnskapet omregnes til vektetgjennomsnittskurs for året.KLASSIFISERINGEiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld.Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld dersom deforfaller innen et år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som henholdsvisanleggsmidler og langsiktig gjeld.22


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittINNTEKTSFØRINGInntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflytekonsernet og når beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekten måles til den virkelige verdien av vederlaget somkonsernet mottar eller har krav på (medregnet eventuelle avslag eller rabatter som selskapet gir). Salg av programlisenser,support, konsulenttjenester, varer fra tredjepart og kurs inntektsføres på leveringstidspunktet. Serviceavtaler har 12måneders varighet og inntektsføres i de regnskapsperiodene der tjenestene ytes. Inntektsføring av domener og webhostinginntektsføres lineært over avtalens varighet typisk 12 måneder.SKATTSkatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan, eller vil, bli reversert i samme periode utlignes.Skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet danner grunnlaget for regnskapsføring av utsatt skattefordeldersom det er sannsynlig at fremtidige skattbar inntekt vil forekomme. Utsatt skatteforpliktelse og utsatt skattefordel innenforsamme skatteregime presenteres netto.Bokført verdi av utsatt skattefordel er gjenstand for en årlig vurdering på balansedagen og reduseres til det beløp som ersannsynlig at konsernet vil ha av skattemessig overskudd i senere perioder for å nyttiggjøre skattefordelen. Utsattskattefordel er oppført til nominell verdi i balansen.Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats ved realisasjon av eiendelene eller vedoppgjør av forpliktelsene. Skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner er regnskapsført direkte mot egenkapitalen og ikkeresultatført. Skattefunn ordninger bokføres som en reduksjon av driftskostnader det året eventuelle midler blir utbetalt.IMMATERIELLE EIENDELERForskning og utvikling (interne kostnader)Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare. Utgifterknyttet til forskning og vedlikehold resultatføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design ogtesting av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel nårfølgende kriterier er oppfylt:- det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk;- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den;- det er mulig å bruke eller selge programvaren;- det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler;- tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren;og- kostnadene kan måles pålitelig.Direkte henførbare utgifter som balanseføres som en del av en programvare inkluderer ytelser til ansatte som utvikler softwarenog en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter.Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter somopprinnelig har blitt kostnadsført kan ikke balanseføres som en eiendel på et senere tidspunkt.Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- ognedskrivninger (historisk kost modellen). Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelenes estimertebrukstid – 3 år.Bokført verdi av balanseførte utviklingsutgifter som ennå ikke er tatt i bruk er gjenstand for en årlig nedskrivningstest, elleroftere dersom det foreligger indikatorer for at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp.Gevinst og tap som oppstår ved salg av immaterielle eiendeler måles til differansen mellom salgsvederlag fratrukketsalgskostnader og bokført verdi på eiendelen. Gevinst og tap resultatføres på tidspunktet for avhendelse.Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp.Oppkjøpte rettigheter og kontrakter balanseføres på oppkjøpstidspunktet til anskaffelseskost. Disse har en tidsbegrensetlevetid og avskrives lineært over eiendelens brukstid estimert til 5-10 år. Det avskrivbare beløp er hensyntattutrangeringsverdien (kun hvor det finnes et aktivt marked for eiendelen). Brukstid og utrangeringsverdi vurderes minst årligog reflekterer forbruket av eiendelen. En endring i brukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres prospektivt som enestimatendring.23


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittEn immateriell eiendel fraregnes ved salg eller når ingen fremtidige fordeler er forventet å tilflyte selskapet ved fortsatt brukav eiendelen. Gevinst eller tap knyttet til avhendelsen av den immaterielle eiendelen er regnskapsført som annendriftsinntekt eller andre driftskostnader i perioden for avhendelse.Bokført verdi av immaterielle eiendeler med tidsbegrenset levetid er gjenstand for nedskrivningstest når hendelser ellerendringer i rammebetingelser indikerer at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dersom bokført verdi er høyereenn gjenvinnbart beløp nedskrives eiendelen eller den kontantgenererende enheten til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbartbeløp av en immateriell eiendel er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Ved fastsettelse av bruksverdi,nåverdiberegnes estimerte fremtidige kontantstrømmer ved bruk av en før skatt diskonteringsrente som reflekterertidsverdien av kontanter og den spesifikke risiko knyttet til eiendelen som vurderes. For en eiendel som ikke generereruavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten eiendelen tilhører.Nedskrivninger resultatføres.GoodwillGoodwill ved kjøp av virksomhet måles i det beløpet som overstiger verdien allokert til identifiserbare eiendeler, gjeldsposterog betingede forpliktelser på kjøpsdatoen.Goodwill ved oppkjøp måles til kost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill på oppkjøp etter 1. januar2004 og goodwill som allerede er balanseført avskrives ikke etter denne datoen. Det vurderes hvert år, eller oftere hvishendelser eller endringer i omstendigheter tilsier det, hvorvidt verdien bør nedskrives. På kjøpsdatoen allokeres goodwill tiltilhørende kontantgenererende enhet, eller gruppe av enheter, som forventes å dra nytte av synergieffektene, uavhengig avom andre eiendeler eller gjeldsposter er knyttet til denne enheten eller gruppe av enheter. Normalt skjer fordelingen basertpå geografiske segmenter. En kontantgenererende enhet som er tilordnet goodwill testes årlig for verdifall, og når det erindikasjoner på at det er tilfelle, sammenlignes enhetens bokførte verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbarebeløp. Hvis det gjenvinnbare beløpet er lavere enn den bokførte verdien, foretas nedskrivning. Det gjenvinnbare beløpet foren kontantgenererende enhet er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdien. Bruksverdien ernåverdien av kontantstrømmene som forventes å genereres av enheten.VARIGE DRIFTSMIDLERVarige driftsmidler anskaffet av konsernselskapene bokføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet (kost) inkluderteiendeler til oppkjøpte datterselskaper. Varige driftsmidler avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. En endring ibrukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres inn som en estimatendring.Vanlige reparasjoner og vedlikehold av varige driftsmidler regnskapsføres som driftskostnader, mens påkostningerbalanseføres og avskrives over forventet brukstid. Eiendeler føres ut av regnskapet ved avhendelse eller når ingenøkonomiske fordeler kan forventes å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk av eiendelen. Gevinst eller tap ved salg av varigedriftsmidler regnskapsføres som andre driftsinntekter eller andre driftskostnader i det året anleggsmidlene tas ut avregnskapet. Balanseført verdi av varige driftsmidler vurderes når hendelse eller endringer i omstendigheter kan tyde på atverdien ikke er erholdelig. Hvis slik indikasjon eksisterer og balanseført verdi overstiger det estimerte gjenvinnbare beløpet,blir eiendeler eller inntektsgenererende enheter skrevet ned til gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp av varige driftsmidlerer det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Ved vurdering av bruksverdi neddiskonteres de estimerte fremtidigekontantstrømmene til nåverdi ved å bruke en diskonteringsrente før skatt som reflekterer den gjeldende markedsverdien avtidseffekten og risikoene som er knyttet til eiendelen. For en eiendel som ikke genererer uavhengige kontantstrømmer,beregnes gjenvinnbart beløp for den inntektsgenererende enheten som eiendelen tilhører. Tap ved nedskrivningerkostnadsføres.FINANSIELLE EIENDELERKlassifiseringKonsernet har kun finansielle eiendeler i kategorien ”utlån og andre fordringer”. Dette representerer regnskapspostenekundefordringer, andre fordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Disse klassifiseres som omløpsmidler med mindre deforfaller senere enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler.Regnskapsføring og målingEr beskrevet under punktene kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter.AVSETNINGERAvsetning regnskapsføres når konsernet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som erskjedd, og at det kan sannsynliggjøre at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen og at beløpets størrelsekan måles pålitelig. Når konsernet forventer at en del av eller hele avsetningen blir tilbakebetalt, blir tilbakebetalingenregnskapsført som en separat eiendel, men bare når man er sikker på at tilbakebetaling vil skje. Kostnaden forbundet meden avsetning regnskapsføres netto i resultatregnskapet. Hvis tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av deforventede kontantstrømmene til en sats før skatt som reflekterer gjeldende markedsvurdering av tidseffekten, og risikoene24


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittved forpliktelsen. Når neddiskontering brukes, blir økningen i avsetningen som skyldes tidseffekten regnskapsført som enrentekostnad.VARELAGERVarelager verdsettes til det laveste av kost og netto salgspris. Kostprisen for innkjøpte varer er kjøpsprisen og basert påFIFO prinsippet. Netto salgsverdi er den estimerte salgsprisen under vanlig forretningsførsel, fratrukket de estimertesalgskostnadene.KUNDEFORDRINGERKundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer tilamortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tapregnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinneligebetingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgåøkonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer månedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventedekontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader.KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTERKontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd, andre kortsiktige likvide investeringer som kan konverteres tilkontanter innen tre måneder eller før og kassekreditt. Bundne bankinnskudd er inkludert i balansen som kontanter ogkontantekvivalenter. Kassekreditt er oppført under kortsiktig gjeld i balansen. I kontantstrømanalysen er kassekredittinkludert i kontanter og kontantekvivalenter.LEIEAVTALERLeieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres somoperasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leaservisse driftsmidler. Leasingavtaler hvor konsernet i hovedsak har alle risikoer og fordeler som ved en eiendomsrett blirklassifisert som finansiell leasing. Finansiell leasing blir regnskapsført i balansen ved oppstart av avtalen, til den lavesteverdi av virkelig verdi og nåverdien av minimum leasingbetalinger. Hver leasingbetaling blir allokert mellom forpliktelse ogfinanskostnad for å oppnå en konstant rente på utestående balanse. Leasingforpliktelsen, netto etter finanskostnad, erinkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet blir resultatført over leasingperioden for å gi en konstant periodiskrentekostnad på gjenstående forpliktelse for hver periode. Driftsmidler under finansiell leasing blir avskrevet over detkorteste av driftsmiddelets levetid og leasingperioden. Dersom det er sannsynelig at leieobjektet skal overtas av selskapetogså etter leasingperiodens slutt avskrives driftsmiddelet over driftsmiddelets utnyttbare levetid.AKSJEKAPITAL, OVERKURS OG EGNE AKSJEROrdinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner medfradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.Den nominelle verdien av egne aksjer trekkes fra registrert aksjekapital. Alle differanser mellom nominell verdi ogkjøpsprisen på egne aksjer, sammen med eventuelle gevinster og tap på tilhørende transaksjoner, føres direkte motegenkapitalen.RESULTAT PR. AKSJEResultat pr aksje beregnes ved å dele aksjonærenes andel av overskudd/underskudd for perioden med det vektedegjennomsnittelige antall ordinære aksjer i perioden. Når utvannet resultat pr aksje beregnes, justeres det gjennomsnitteligeantallet aksjer med alle aksjeopsjoner som har en mulig utvannende effekt. Opsjoner med en utvannende effekt behandlessom aksjer fra den datoen de utstedes.RENTEBÆRENDE LÅNLån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. Ietterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom detutbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12måneder fra balansedato.AKSJEBASERT VEDERLAGIFRS 2 krever at opsjonsrettigheter gitt til ansatte føres i resultatregnskapet til virkelig verdi på tildelingstidspunktet.Fra og med regnskapet 2004 blir verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blirhensyntatt. Opsjonenes verdi periodiseres over opptjeningsperioden som lønnskostnad. Kostnadsføring avopsjonskostnader vil ikke belaste selskapets likviditet og er kreditert mot annen egenkapital. Føringen påvirker ikke25


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittselskapets totale egenkapitalstilling etter disponering av årsresultat. Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes medBlack-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs,standardavvik på forventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatte er skattepliktig til Norge vil selskapet måtte betalearbeidsgiveravgift (for tiden 14,1%) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blirberegnet som forskjell mellom estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet og fastsatt innløsningskurs.Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember blir det foretatt en avsetning for arbeidsgiveravgift.PENSJONERSelskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger avhengig av hvilket land den ansatte er ansatt i. Felles for konsernetspensjonsordinger er at de er innskuddsbasert. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidragtil en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enhetenikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Konsernet haringen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnadernår de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddene kan refunderes eller reduserefremtidige innbetalinger.KONTANTSTRØMKontantstrømoppstillingen er satt opp iht. den indirekte metoden og rapporterer kontantstrømmer i perioden klassifisert somdrifts-, investerings- og finansaktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og kontantekvivalenter somdefinert under noten for disse, fratrukket utestående kassekreditt.VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGEREstimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusiveforventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter.Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetningerKonsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger avdette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger somrepresenterer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av nesteregnskapsår, drøftes nedenfor.Estimert verdifall på goodwillKonsernet vurderer verdifall på goodwill minst en gang i året. Det krever et estimat av hvilken bruksverdi som eksisterer iden kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. For å estimere bruksverdi må gruppen estimere forventedefremtidige kontantstrømmer fra den inntektsgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregnenåverdien av disse kontantstrømmene.Dersom estimatet på dekningsbidrag per 31. desember ble redusert med 10 %, ville dette ikke medføre noen nedskrivningpå goodwill. Dersom anvendt rentesats før skatt ved diskontering av kontantstrømmer ble økt med 1 %, (for eksempel 13 % istedet for 12 %), ville dette heller ikke medføre noen nedskrivning på goodwill.Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipperInntektsføringKonsernet utvikler, distribuerer og selger administrative programvare, domener og webhosting. Ved regnskapsføring avinntekter vurderer konsernet at en salgstransaksjon består av flere elementer, et lisenselement og et vedlikeholdselementfor programvare. Derfor blir inntekter fra salg av programvare splittet i et lisenselement og et vedlikeholdselement hvorlisenselementet resultatføres ved fakturering og vedlikeholdselementet resultatføres over kontraktsperioden iht. beskrivelsenav inntektsføringsprinsipper over.Utsatt skattefordelUtsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidigeforskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Sannsynligheten for at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge er basert på engrundig analyse av nåværende og estimert fremtidige resultater og skatteposisjon for hver enkelt enhet i konsernet.26


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittEndringer til publiserte standarder og fortolkninger(a) Endringer i standarder med ikrafttredelse i 2008Følgende endringer til publiserte standarder hadde ikrafttredelse i 2008, men har så langt ikke vært relevante for konsernet• IFRIC 11, ‘IFRS 2 – Group and treasury share transactions’, IFRIC 11 gir veiledning til behandling av transaksjoner medkonsernets egne aksjer (for eksempel opsjoner i morselskapets aksjer). Fortolkningen gir veiledning om sliketransaksjoner skal regnskapsføres som aksjeoppgjorte aksjebetalingsordninger eller kontantoppgjorteaksjebetalingsordninger i det individuelle eller separate finansregnskapet til konsernselskapene. IFRIC 11 ble anvendtfra og med regnskapsåret 2007.• IAS 39 (endret), Reclassification of financial Asset, åpner for at det i visse situasjoner er mulig å reklassifisere a) eiendelertidligere holdt for handelsformål ut av kategorien finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet og b) eiendeler som nåoppfyller definisjonen av utlån og fordringer og som enheten ikke skal selge i overskuelig fremtid til kategorien utlån ogfordringer.• IFRS 7 (endret), Reclassification of financial Assets, spesifiserer krav om tilleggsopplysninger hvis de endrede mulighetenetil reklassifisering i IAS 39 benyttes.(b) Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av noen standarder eller endringer(c) Fortolkninger som er trådt i kraft i 2008, men som ikke er relevante for konsernetFølgende fortolkninger til publiserte standarder er obligatoriske for årsregnskap som starter 1. januar 2008 eller senere, men ervurdert å ikke være relevante for konsernet.• IFRIC 11, ‘IFRS 2 – Group and treasury share transactions’, IFRIC 11 gir veiledning til behandling avtransaksjoner med konsernets egne aksjer (for eksempel opsjoner i morselskapets aksjer). Fortolkningen girveiledning om slike transaksjoner skal regnskapsføres som aksjeoppgjorte aksjebetalingsordninger ellerkontantoppgjorte aksjebetalingsordninger i selskapsregnskapet. Denne fortolkningen har ingen innvirkning påkonsernregnskapet.• IFRS 12, Service Concession Arrangements• IFRIC 14, IAS 19 – “The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirements and their interaction”(d) Relevante standarder, endringer og fortolkninger til relevante eksisterende standarder som ikke er trådt ikraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelseFølgene (for konsernet relevante) fortolkninger og endringer til eksisterende standarder er offentliggjort og vil væreobligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 2009 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidliganvendelse.• IAS 23 (Amendment), ’Borrowing costs’ (i kraftredelse fra 1.januar 2009). Endringen krever at alle lånekostnaderskal balanseføres i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserendeeiendel (en eiendel det tar betydelig tid å klargjøre for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen.Gjeldende valgmulighet for umiddelbar resultatføring som kostnad av slike lånekostnader faller bort. Konsernet vilanvende IAS 23 (Amended) fra 1.januar 2009 med tilbakevirkende kraft, men endringen er per i dag ikke relevantda konsernet ikke har kvalifiserende eiendeler.• IFRS 8 ’Operating segments’ (ikrafttredelse fra 1.januar 2009). IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordnersegmentrapportering med kravene i US standarden SFAS 131, ’Disclosures about segments of an entreprise andrelated information’. Den nye standarden krever at presentert segmentinformasjon er basert på ledelsenstilnærming til segmentinformasjon i intern rapportering. Konsernet vil anvende IFRS 8 fra 1. januar 2009. Forventeteffekt av anvendelse av standarden er til vurdering i konsernledelsen, men det antas at antall segmenter oghvordan segmentene blir rapportert vil endres for å reflektere konsistens med intern rapportering tilhovedbeslutningstakere i konsernet. En endring av segmentinformasjonen vil høyst sannsynlig også medføre enreallokering av goodwill på nye identifiserte kontantgenererende enheter. Goodwill allokeres til grupper avkontantgenererende enheter basert på segmentnivå. Ledelsen forventer ikke at anvendelse av standarden vilmedføre vesentlige nedskrivning av balanseført goodwill.27


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angitt• IAS 1 (revidert), Presentation of financial statements (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Den reviderte standarden vilforby presentasjon av inntekts- og kostnadsposter (dvs. endring i egenkapital som ikke er relatert til eierne) i endringeri egenkapital og krever at endringer i egenkapital som ikke er relatert til eierne blir presentert separat fra transaksjonermed eierne. Alle ikke eierrelaterte endringer i egenkapitalen skal presenteres i et resultatregnskap, men enheter kanvelge å presentere ett resultatregnskap (resultatregnskapet ”comprehensive income”) eller to oversikter(resultatregnskapet og andre egenkapitalbevegelser). Når enheter endrer eller reklassifiserersammenligningsinformasjon, må de også presentere en endret inngående balanse for sammenligningsperiodene itillegg til nåværende krav om å presentere utgående balanser for aktuell periode og sammenligningsperioder.Konsernet vil anvende IAS 1 (revidert) fra 1. januar 2009. Det er sannsynlig at resultatregnskapet og andreegenkapitalbevegelser vil bli presentert som to oppstillinger.• IFRS 2 (endret), Share-based payment (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringene i standarden er knyttet tilopptjeningsbetingelser og kanselleringer. Endringene klargjør at opptjeningsbetingelser er begrenset tiltjenestebetingelser og inntjeningsbetingelser. Andre betingelser ved aksjebasert betaling er ikkeopptjeningsbetingelser. Disse andre betingelsene skal inkluderes i virkelig verdi på tildelingstidspunktet fortransaksjoner med ansatte og andre som leverer lignende tjenester, og skal ikke påvirke antallet tildelinger somforventes innløst eller verdsettelsen av disse etter tildelingstidspunktet. Alle kanselleringer, enten utført av enheteneller av andre parter, skal følge samme behandling regnskapsmessig. Konsernet vil anvende IFRS 2 (endret) fra 1.januar 2009. Det er ikke forventet at standarden vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet.• IFRS 3 (revidert), Business combinations (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Den reviderte standarden fortsetter å benytteoppkjøpsmetoden for virksomhetssammenslutninger, men med noen vesentlige endringer. For eksempel skal allevederlag ved kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Betingede vederlagklassifiseres normalt som gjeld og etterfølgende verdiendringer resultatføres. Det er konsernets valg fra oppkjøp tiloppkjøp om en skal måle eventuelle ikke-kontrollerende interesser i det oppkjøpte selskapet til virkelig verdi eller kuntil ikke-kontrollerende interessers andel av nettoeiendelene i det overtatte selskap. Alle transaksjonskostnader skalkostnadsføres. Konsernet vil anvende IFRS 3 (Revised) fremadrettet for alle virksomhetssammenslutninger fra 1.januar 2010.• IAS 23 (endret), Lånekostnader (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årligeforbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Definisjonen av lånekostnader har blitt endret slik at rentekostnaderskal kalkuleres ved hjelp av effektiv-rentemetoden som definert i IAS 39, Finansielle instrumenter: Innregning ogmåling. Dette vil eliminere den inkonsistente terminologibruken mellom IAS 39 og IAS 23. Konsernet vil anvende IAS23 (endret) fremadrettet for balanseføring av renteutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler fra 1. januar 2009.• IAS 36 (endret), Impairment of assets (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årligeforbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Når virkelig verdi minus salgsutgifter er kalkulert ved hjelp avdiskonterte kontantstrømmer, skal det gis tilleggsopplysninger tilsvarende de som skal gis ved beregning avbruksverdi. Konsernet vil anvende IAS 36 (endret) og vil hvis nødvendig gi de obligatoriske tilleggsopplysningene vedtest for nedskrivning fra 1. januar 2009.• IAS 38 (endret), Immaterielle eiendeler (ikrafttredelse fra 1. januar 2009). Endringen er en del av IASB’s årligeforbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. En forskuddsbetaling kan kun bli balanseført hvis betalingen er utførtpå forskudd for å oppnå en rettighet til en vare eller mottak av en tjeneste. Konsernet vil anvende IAS 38 (endret) fra 1.januar 2009. Det er ikke forventet at standarden vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet.• IFRS 5 (endret), Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet (og følgeendringer i IFRS 1,(Førstegangsanvendelse av IFRS) (ikrafttredelse fra 1. juli 2009). Endringen er en del av IASB’s årligeforbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008. Endringen klargjør at alle eiendeler og forpliktelser til et datterselskapskal klassifiseres som holdt for salg hvis et salg av deler av investeringen resulterer i tap av kontroll. Relevanttilleggsinformasjon skal gis for datterselskapet hvis definisjonen for avviklet virksomhet blir oppfylt. En følgeendring iIFRS 1 sier at disse endringene skal anvendes fremadrettet fra tidspunktet for overgang til IFRS. Konsernet vilanvende IFRS 5 (endret) fremadrettet for alle salg av deler av eierandeler i datterselskap fra 1. januar 2010.28


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angitt• IFRIC 16, Hedges of a net investment in a foreign operation (ikrafttredelse fra 1. oktober 2008). IFRIC 16 klargjørregnskapsmessig behandling av sikring av nettoinvestering. Denne inkluderer det faktum at sikring avnettoinvesteringer relaterer seg til forskjellig funksjonell valuta og ikke presentasjonsvaluta, samt atsikringsinstrumenter kan eies hvor som helst i konsernet (men ikke i nettoinvesteringen som sikres). Kravet i IAS21, ‘The effects of changes in foreign exchange rates’, gjelder for sikringsobjektet. Konsernet vil anvende IFRIC 16fra 1. januar 2009. Det er ikke forventet at fortolkningen vil ha vesentlig innvirkning på konsernregnskapet.• Det er innført en rekke endringer i IFRS 7, Finansielle instrumenter: opplysninger, IAS 8, Regnskapsprinsipper,endringer i regnskapmessige estimater og feil, IAS 10, Hendelser etter balansedagen, IAS 18, Driftsinntekter og IAS34, Delårsrapportering, som er en del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt som ble publisert i mai 2008 (ikke adressertover). Disse endringene vil sannsynligvis ikke påvirke konsernregnskapet og har derfor ikke blitt analysert i detalj.e) Fortolkninger og endringer til eksisterende standarder som ikke har trådt i kraft og som ikke er relevante forkonsernetFølgende fortolkninger og endringer til eksisterende standarder er obligatoriske for konsernet for regnskapsår sombegynner etter 1. januar 2009, men ledelsen har vurdert at disse ikke er relevante for konsernet:IFRS 1 (endret),Førstegangsanvendelse av IFRS og IAS 27 (endret), Konsernregnskap og separat finansregnskap (ikrafttredelse fra 1.januar 2009).• IFRIC 13, Kundelojalitetsprogrammer (ikrafttredelse 1. juli 2008).• IAS 1 (endret), Presentasjon av finansregnskapet (ikrafttredelse fra 1. januar 2009) – Endringen klargjør at det ikke eren direkte sammenheng mellom klassifiseringen som holdt for handelsformål (del av kategorien til virkelig verdi overresultatet) i henhold til IAS 39, Finansielle instrumenter: innregning og måling og kategorisering som kortsiktige ellerlangsiktige poster.• IAS 16 (endret), Eiendom, anlegg og utstyr (og følgeendring i IAS 7, Kontantstrømoppstilling) (ikrafttredelse fra 1.januar 2009).• IAS 19 (endret), Ytelser til ansatte (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 27 (endret), Konsernregnskap og separat finansregnskap (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 28 (endret), Investeringer i tilknyttet foretak (og følgeendringer i IAS 32, Finansielle instrumenter: Presentasjon ogIFRS 7, Finansielle instrumenter: Opplysninger) (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 29 (endret), Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 31 (endret), Andeler i felleskontrollert virksomhet (og følgeendringer i IAS 32 og IFRS 7) (ikrafttredelse fra 1.januar 2009).• IAS 32 (endret), Finansielle instrumenter: Presentasjon og IAS 1 (endret), Presentasjon av finansregnskapet –Puttable financial instruments and obligations arising on liquidation (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 39 (endret), Finansielle instrumenter: Innregning og måling (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 40 (endret), Investeringseiendommer (og følgeendringer i IAS 16) (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 41 (endret), Landbruk (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• IAS 20 (endret), Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte (ikrafttredelse fra 1. januar2009).• IFRIC 15, Agreements for construction of real estates (ikrafttredelse fra 1. januar 2009).• Mindre endringer i IAS 20, Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte, IAS 29,Finansiell rapportering i økonomier med høyinflasjon, IAS 40, Investeringseiendommer og IAS 41, Landbruk som eren del av IASB’s årlige forbedringsprosjekt publisert i mai 2008 (ikke adressert over). (ikrafttredelse fra 1. januar2009).29


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 2 - SegmentinformasjonKonsernets eneste (primære) rapporteringsformat er geografisk område. Geografisk område er deltinn i Nordic, Western Europe og Central Europe.Mamut har ikke sekundært rapporteringsformatet, men ett virksomhetsområde; Software and Services.Segmentinformasjon om virksomhetsområdet er derfor de tallene som finnes i resultatregnskapetog balansen. Salgsinntektene for virksomhetsområdet spesifiseres ytterligere nedenfor.2008 IFRS Western CentralGeografisk område Nordic Europe Europe Elim. KonsernDriftsinntekter 356 775 101 578 42 260 0 500 613Driftskostnader (eksl. avsk.) 281 025 103 116 36 441 0 420 582EBITDA 75 750 -1 538 5 819 0 80 031Avskrivninger 26 482 12 901 2 072 14 934 56 389Driftsresultat (EBIT) 49 269 -14 439 3 747 -14 934 23 643Eiendeler* 886 493 70 918 23 030 -282 948 697 493Gjeld* -343 926 -273 995 -35 999 265 882 -388 037Investeringer -64 976 -21 810 -946 0 -87 732*Inkluderer konsernmellomværende2007 IFRS Western CentralGeografisk område Nordic Europe Europe Elim. KonsernDriftsinntekter 424 893 75 426 34 024 -89 227 445 115Driftskostnader (eksl. avsk.) 354 127 86 146 30 539 -89 227 381 585EBITDA 70 766 -10 721 3 485 0 63 530Avskrivninger 34 515 546 1 596 11 800 48 457Driftsresultat (EBIT) 36 251 -11 266 1 889 -11 800 15 073Eiendeler* 882 104 28 156 18 122 -247 235 681 148Gjeld* 356 203 174 560 33 385 -192 494 371 655Investeringer -66 585 0 -2 792 0 -69 377*Inkluderer konsernmellomværendeVirksomhetsområdeKonsernet har salg av software og services som eneste virksomhetsområde, som består av følgende inntektsarter:2008 2007Mamut Business Software 294 037 249 268Mamut Active Services 188 646 173 146Annet 17 930 22 701Totalt 500 613 445 11530


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 3 - LønnskostnaderLønnskostnader IFRS IFRS2008 2007Lønninger 173 670 152 288Kalkulatorisk lønn opsjoner 3 674 4 003Arbeidsgiveravgift 27 828 26 272Pensjonsytelser 7 252 4 312Andre ytelser 12 039 11 851Lønnskostnader 224 463 198 726Gjennomsnittlig antall ansatte 483 420Ansatte i Mamut ASA, Mamut AB, Mamut Software BV, Mamut A/S, Loopia AB, Active 24 BV og Active 24 Ltd,er medlemmer i innskuddsplaner. Innskudd som selskapet gjør varierer og utgjør en viss prosent av den ansattes lønn.Flertallet av gruppens medarbeidere er ansatt i Mamut ASA hvor innskuddet utgjør 2% av den ansattes lønn.Note 4 - Andre driftskostnader IFRS IFRS2008 2007Kontor og lokalkostnader 26 128 30 004Reisekostnader 9 631 6 860Innleide tjenester 16 875 15 869Markedsføring 42 125 42 936Tap på krav 17 717 15 233Annet 18 856 14 079Sum andre driftskostnader 131 332 124 981Note 5 - Kundefordringer IFRS IFRS2008 2007Kundefordringer 137 634 119 769Nedskrivning for sannsynlige tap på kundefordringer -19 981 -21 502Kundefordringer netto 117 653 98 267Beløpene er eksklusive merverdiavgift. Selskapet vurderer tapsavsetningen som tilstrekkelig.Konsernet hadde ved utgangen av 2008 over 400.000 kunder med løpende serviceavtale. Det ble sendt ut over 650.000fakturaer i løpet av 2008 og de 50 største kundene utgjør under 1% av konsernets totale omsetning. Kredittrisikoener derfor spredt på et stort kundegrunnlag. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andrefinansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mamut.(Ved utgangen av 2007 var det 350.000 kunder og det ble sendt ut over 600.000 fakturaer).Note 6 - Nærstående parterStyremedlem Lill-Ann Bråthen har vært engasjert som konsulent av Mamut ASA i perioden september 2008-februar 2009,se styrets beretning for omtale av forholdet. Konsernet har forøvrig ikke hatt transaksjoner til nærstående parter i 2008,utover det som følger av note 23 og 24.Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 128.413 (TNOK 110.574 i 2007)i personalomkostninger og TNOK 43.069 (TNOK 28.468 i 2007) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaperfor tjenester utført av Mamut ASA i 2008.Det er ikke blitt utbetalt styrehonorar i noen av konsernets datterselskaper i 2008 eller i 2007.Konsernet har ikke hatt transaksjoner til nærstående parter i 2007, utover det som følger av note 23 og 24.Note 7 - Varelager og Forskuddsbetalte varekostnaderVarelager består av TNOK 1.660 i innsatsfaktorer til salg av Mamut Business Software (TNOK 1.660 i 2007).Forskuddsbetalt varekostnader består av TNOK 30.208 i periodisert varekost på innkjøpte domener og lisenser.For 2007 var forskuddsbetalt varekostnader TNOK 24.481.Disse kostnadene sammenstilles med inntektene ved at kostnadene periodiseres lineært over leveranse perioden til kunden.Balansen for 2007 er reklassifisert lik oppstillingen for 2008 for sammenligning.31


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 8 - Hendelser etter balansedagenActive 24 AS, et heleid datterselskap av Mamut ASA, mottok stevning fra 24SevenOffice i mars 2007 med krav om hevingav "Heads of Terms", samt erstatning på inntil MNOK 250. 24SevenOffice tapte enstemmig saken på allepunkter i tingretten i desember 2007. 24SevenOffice anket den enstemmige dommen fra tingretten og saken ble behandletav Borgarting lagmannsrett. 24SevenOffice tapte saken enstemmig på alle punkter også i lagmannsretten i desember 2008.Active 24 fikk i både tingretten og lagmannsretten dom for at 24SevenOffice er erstatningsansvarlig for Active 24s tap somfølge av den uberettigede hevningen. 24SevenOffice anket i januar 2009 den enstemmige dommen fra lagmannsretten,men anken ble enstemmig avslått av Høyesteretts ankeutvalg i mars 2009. 24SevenOffice må betale fulle sakskostnader tilActive 24 etter å ha tapt saken enstemmig på samtlige punkter i Oslo tingrett og i Borgarting Lagmannsrett.Mamut ASA har gjennomførte 15.05.2009 en emisjon på 5.100.000 aksjer, tilsvarende 8,6% av eksisterende aksjekapital.Emisjonen ble tegnet av institusjonelle og private investorer til kurs NOK 6,75 per aksje.Brutto emisjonsbeløp utgjør NOK 34.425.000 og netto emisjonsbeløp utgjør NOK 32.850.000.Formålet med emisjonen er å styrke selskapets soliditet for å gjennomføre planlagte og etablerte strategiskepartnersamarbeid med mål å øke distribusjonen av Mamuts produkter og tjenester i etablerte kjernemarkeder.Emisjonen er i henhold til styrets fullmakt gitt av generalforsamlingen 18. juni 2008.Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen er 64.546.250 aksjer, hver pålydende NOK 0,50.Note 9 - Andre fordringerIFRSIFRS2008 2007Andre fordringer 6 941 10 867Forskuddsbetalte kostnader 8 580 2 647Andre fordringer 15 521 13 514Note 10 - Pro-forma tall og oppkjøpet av Klubben Online og MYOBMamut ASA kjøpte i løpet av 2008 virksomheten Klubben Online og MYOB med regnskapsmessig virkning framai 2008. MYOB er virksomhetsmessig plassert i Mamut Software Ltd (UK), men finansiert av Mamut ASA.Hvis oppkjøpet hadde funnet sted 01.01.2008 ville dette gitt følgende pro-forma tall for år 2008:2008Sum driftsinntekter 507 168Årsresultat 4 833Disse tallene er kalkulert ved bruk av konsernets regnskapsprinsipper og ved å justere for de økte avskrivninger somoppstår fra oppkjøpstidspunktet grunnet justering av eiendeler til virkelig verdi og finansieringskostnader.OppkjøpsanalyseTotal kostpris kjøp av virksomhetene * 27 907Virkelig verdi av netto kjøpte eiendeler 3 108Goodwill (Note 11) 24 799*Oppgjør kostpris er kontant, hvorav TNOK 22.657 er betalt i 2008 og TNOK 5.250 betales i 2009.Eiendelene og gjeld for de kjøpte enhetene var på oppkjøpstidspunktet:Virkelig VerdiImmaterielle eiendeler** 9 681Varige driftsmidler 251Varer 578Kundefordringer 1 554Andre fordringer 500Annen kortsiktig gjeld -9 456Netto eiendeler 3 108**Immatrielle eieindeler ved begge kjøp er kundebase.32


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler2008 Egenutviklet Egenutviklet KjøpteGoodwill Programvare Internsystemer Rettigheter SumBalanseført verdi pr. 01.01.2008 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229Tilgang 0 23 521 7 000 0 30 521Tilgang oppkjøp 24 799 0 0 9 681 34 480Avgang 0 0 0 0 0Årets avskrivninger 0 19 332 0 14 934 34 266Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0Omregningsdifferanser 1 330 0 0 1 104 2 434Balanseført verdi pr. 31.12.2008 124 981 32 208 14 000 123 209 294 397Pr 01.01.2008Anskaffelseskost 107 354 62 644 7 000 151 678 328 675Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 502 34 624 0 24 320 67 447Balanseført verdi pr. 01.01.2008 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229Pr 31.12.2008Anskaffelseskost 132 153 86 164 14 000 161 359 393 676Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 172 53 957 0 38 150 99 279Balanseført verdi pr. 31.12.2008 124 981 32 208 14 000 123 209 294 3972007 Egenutviklet Egenutviklet KjøpteGoodwill Programvare Internsystemer Rettigheter SumBalanseført verdi pr. 01.01.2007 89 922 20 287 0 134 646 244 855Tilgang 0 22 850 7 000 0 29 850Tilgang kjøp av Stellar 8 930 0 0 7 473 16 403Avgang 0 0 0 0 0Årets avskrivninger 0 15 072 0 14 590 29 662Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0Omregningsdifferanser 0 -46 0 -170 -216Balanseført verdi pr. 31.12.2007 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229Pr 01.01.2007Anskaffelseskost 98 424 39 794 0 144 206 282 423Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 502 19 506 0 9 560 37 568Balanseført verdi pr. 01.01.2007 89 922 20 287 0 134 646 244 855Pr 31.12.2007Anskaffelseskost 107 354 62 644 7 000 151 678 328 675Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 502 34 624 0 24 320 67 447Balanseført verdi pr. 31.12.2007 98 852 28 019 7 000 127 358 261 229GoodwillBokført goodwill pr 31.12.2008 består av MNOK 14,7 fra oppkjøpet av daTax Software AS i 2000, MNOK 75,2 fraoppkjøpet av Active 24 ASA i 2006, MNOK 10,7 fra oppkjøpet av Stellar i 2007, MNOK 7,7 fra oppkjøpet av Klubben Onlinei 2008 og MNOK 16,8 fra oppkjøpet av MYOB i 2008. All goodwill er fordelt på følgende kontantgenererende enheter:Produktporteføljen Mamut daTax Software (MNOK 14,7), Active 24’s virksomhet i Norge (MNOK 20,0),Active 24’s virksomhet i Sverige (MNOK 40,0), Active 24’s virksomhet utenfor Norge og Sverige (MNOK 15,2),Stellar Business Unit i Danmark (MNOK 10,7), MNOK 7,7 til produktporteføljen Klubben Online ogMNOK 16,8 til MYOB virksomhet i UK.Goodwill testes årlig for nedskrivning. Følgende beskriver nøkkelforutsetningene som ledelsen har benyttet iforbindelse med fastsettelse av budsjetterte kontantstrømmer for å teste bokført goodwill.I samtlige tester forutsettes det nullvekst etter budsjett perioden.Kontantgenererende enhet: produktporteføljen Mamut daTax SoftwareÅrlig omsetningsvekst 2%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for dennetype enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.33


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 11 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler - fortsKontantgenererende enhet: Active 24’s virksomhetÅrlig omsetningsvekst 5-7%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 70% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet.Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for disse enhetene.Kontantgenererende enhet: Stellar Business UnitÅrlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for denne type enhet.Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.Kontantgenererende enhet: Klubben OnlineÅrlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for dennetype enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.Kontantgenererende enhet: MYOBÅrlig omsetningsvekst 5%, tilsvarende margin som oppnådd gjennom året, neddiskonteringsrente 12%,budsjetteringsperiode 5 år. Netto kontantstrøm fra drift er lik 90% av driftsresultat før avskrivninger for dennetype enhet. Nåverdi av neddiskontert kontantstrøm er høyere enn bokført goodwill for denne enheten.Egenutviklet programvareKostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare.Kostnader til forskning og vedlikehold kostnadsføres i fortløpende i regnskapet, mens kostnader til videreutviklingaktiveres i den grad de tilfredsstiller kravene i IAS 38.Aktiverte utviklingskostnader avskrives over forventet økonomisk levetid: 3 år.2008 2007Konsernet har brukt følgende beløp på utvikling av software: 67 201 57 125Herav aktivert videreutvikling -23 521 -22 850Årets avskrivning på aktiverte utviklingskostnader 19 332 15 072Utviklingskostnader belastet årets resultat 63 013 49 347Utviklingskostnader inkluderer lønnskostnader for personer i konsernets utviklingsavdeling og enkalkulatorisk beregning av utviklingsavdelingens forholdsmessige del av driftskostnadene.Egenutviklet interne systemerKonsernet vil i løpet av 2009-2010 ferdigstille en omfattende oppgradering av all intern infrastruktur. Etter oppkjøpet avActive 24 har det blitt nedlagt store ressurser i å erstatte all ekstern programvare i bruk i Active 24 tilinternutviklede systemer. I løpet av 2008 er MNOK 7 blitt investert for dette formålet.Ved ferdigstillelse vil investeringen bli avskrevet over systemets levetid. Avskrivninger er derfor ikke påbegynt i 2008.Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2008.Kjøpte rettigheterBokførte rettigheter pr 31.12.2008 (verdi etter årets avskrivning) er MNOK 4,5 fra oppkjøpet av klient- og serverløsningentil Mamut Online Backup, MNOK 1,9 fra fra oppkjøpet den danske produkt- og teknologiplattformen ServiceSuite,MNOK 99,7 fra oppkjøpet av Active 24 i 2006, MNOK 8,1 fra oppkjøpet av Stellar (Danmark) i 2007,MNOK 4,2 fra oppkjøpet av Klubben Online i 2008, og MNOK 4,8 fra oppkjøpet av MYOB i 2008.Brukstiden for disse eiendelen er vurdert til begrenset og blir derfor avskrevet lineært over 10 år.Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2008.34


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 12 - Varige driftsmidler2008EDB-utstyr Inventar SumBalanseført verdi pr. 01.01.2008 30 319 9 596 39 915Tilgang 22 082 1 169 23 251Avgang 0 0 0Årets avskrivninger 20 083 2 040 22 122Årets nedskrivninger 0 0 0Omregningsdifferanser 549 0 549Balanseført verdi pr. 31.12.2008 32 866 8 725 41 592Pr 01.01.2008Anskaffelseskost 74 196 23 988 98 184Akkumulerte av- og nedskrivninger 43 877 14 392 58 269Balanseført verdi pr. 01.01.2008 30 319 9 596 39 915Pr 31.12.2008Anskaffelseskost 96 277 25 157 121 435Akkumulerte av- og nedskrivninger 63 411 16 432 79 843Balanseført verdi pr. 31.12.2008 32 866 8 725 41 592Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2008 er TNOK 6.291 finansiert gjennom finansiell leasing.Se note 26 - Lån og finansiell leasing2007EDB-utstyr Inventar SumBalanseført verdi pr. 01.01.2007 24 780 11 317 36 097Tilgang 22 931 193 23 124Avgang 0 0 0Årets avskrivninger 16 873 1 914 18 787Årets nedskrivninger 0 0 0Omregningsdifferanser -519 0 -519Balanseført verdi pr. 31.12.2007 30 319 9 596 39 915Pr 01.01.2007Anskaffelseskost 51 265 23 795 75 060Akkumulerte av- og nedskrivninger 26 485 12 478 38 963Balanseført verdi pr. 01.01.2007 24 780 11 317 36 097Pr 31.12.2007Anskaffelseskost 74 196 23 988 98 184Akkumulerte av- og nedskrivninger 43 877 14 392 58 269Balanseført verdi pr. 31.12.2007 30 319 9 596 39 915Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2007 er TNOK 15.002 finansiert gjennom finansiell leasing.Se note 26 - Lån og finansiell leasingØkonomisk levetid 3 år 5 årAvskrivningsplan Lineær Lineær35


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 13 - DatterselskapFølgende datterselskaper er konsolidert i konsernregnskapetSelskap Forretningskontor Eierandel %Mamut Norge AS Norge 100 %daTax Software AS Norge 100 %Guru Software AS Norge 100 %Mamut Research AS Norge 100 %Mamut AB Sverige 100 %Mamut A/S Danmark 100 %Mamut Software Ltd UK 100 %Mamut Software BV Nederland 100 %Mamut Ltd Irland 100 %Mamut Software SL Spania 100 %Active 24 AS (Konsern) Norge 100 %Active 24 AB Sverige 100 %Loopia AB Sverige 100 %Active 24 OY Finland 100 %Active 24 ApS Danmark 100 %Active 24 Ltd UK 100 %Active 24 BV (LaDot Holding BV) Nederland 100 %Active 24 GmbH Sveits 100 %Active 24 GmbH Tyskland 100 %Active 24 GmbH Østerrike 100 %Active 24 NV Belgia 100 %A24 US USA 100 %Active 24 sro (Globe Internet s.r.o.) Tsjekkia 100 %Active 24 Spa z.o.o Polen 100 %Loopia d.o.o Serbia 100 %Note 14 - Bundne midlerBalanseført verdi av fordringer knyttet til depositum med forfall senere enn ett år:31.12.2008 31.12.2007Husleie depositum 3 241 3 132Annet 212 103I balanseposten "Kontanter og kontantekvivalenter" inngår bundne bankinnskudd til fordel forforskuddstrekk med TNOK 10.421 i Mamut ASA (i 2007 var det TNOK 13.987).Note 15 - Vesentlige leieavtalerMorselskapet inngikk den 18.01.2008 en forlenget leiekontrakt med KLP på kontorlokalene i Pilestredet 75C i Oslo.Avtalen løper frem til 30.11.2014. Årlig leiesum inklusive felleskostnader er ca TNOK 9.300.Areal: BTA inklusive andel av fellesareal 6.600 m2.For leasing forpliktelser se note 26.Note 16 - Note til KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatterbetalingsmidler (kontanter, postgiro og bankinnskudd) og alle andre finansielle poster med forfall mindre enn 3måneder på kjøpstidspunktet.36


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 17 - Aksjekapital og overkursAntall aksjer Aksjekapital Overkurs Egne aksjer Sum(i tusen)Pr 1. Januar 2007 53 367 26 684 299 899 -8 326 575Årets endring:Emisjon 3 380 1 690 44 305 45 995Ansattes aksjeopsjonsordninger:- innbetalt ved utstedelse av aksjer 1 953 977 18 962 19 938Salg av egne aksjer 4 481 4 481Kjøp av egne aksjer -8 -5 961 -124 -6 085Pr 31. desember 2007 58 692 29 350 361 686 -132 390 904Pr 1. Januar 2008 58 692 29 350 361 686 -132 390 904- - - -Årets endring:Ansattes aksjeopsjonsordninger:- innbetalt ved utstedelse av aksjer 746 373 1 901 - 2 274Salg av egne aksjer 2 - - 29 29Kjøp av egne aksjer - - - -Pr 31. desember 2008 59 440 29 723 363 586 -103 393 206I forbindelse med innløsning av opsjoner til ansatte har selskapet benyttet fullmakten til kjøp og salg av egne aksjer.Det er derfor i løpet av 2008 avhendet 1.860 aksjer for NOK 22.320.Alt kjøp og salg av egne aksjer har skjedd til markedsbetingelser og betingelsene i opsjonsavtalen.Selskapet har pr 31.12.2008: 6.669 Mamut ASA aksjer i eget eie. Kostpris pr aksje er NOK 15,50.Pålydende pr aksjer er NOK 0,50. Det er kun en aksjeklasse.Note 18 - Resultat pr aksjeResultat pr. aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veidgjennomsnitt av antall ordinære aksjer gjennom året, fratrukket egne aksjer (note 17).2008 2007Årsresultat (i kroner) 5 783 356 1 826 474Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 59 066 581 54 636 888Resultat pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,10 0,03Utvannet resultat pr. aksjeVed beregning av utvannet resultat pr. aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall ordinære aksjer i omløp regulertfor effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. For aksjeopsjonene blir det gjorten beregning for å finne antall aksjer som kunne vært tegnet til markedspris (beregnet til gjennomsnittlig aksjekurs påselskapets aksjer gjennom året) basert på pengeverdien til tegningsrettigheten på de utestående aksjeopsjonene.Antall aksjer beregnet som forklart over sammenlignes med antall aksjer som ville vært utstedt dersom alleaksjeopsjoner ble utøvd. Forskjellen tillegges nevneren i brøken som utstedte aksjer uten vederlag.2008 2007Årsresultat (i kroner) 5 783 356 1 826 474Gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 59 066 581 54 636 888Justeringer for – effekten av aksjeopsjoner 6 832 000 5 781 700Gj.snittlig antall aksjer for beregning av utvannet resultat pr. ak 65 898 581 60 418 588Utvannet resultatfortjeneste pr. aksje (NOK pr. aksje) 0,09 0,0337


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 19 - Skattekostnad IFRS IFRS2008 2007Betalbar skatt 2 019 434Endringer relatert til skatt tidligere år 261 -Endring utsatt skatt -174 -1 017Direkte mot egenkapitalen* 617 1 501Årets totale skattekostnad 2 723 918* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.Nedenfor følger en oppstilling som forklarer hvorfor ikke konsernets skattekostnad utgjør 28% av resultat før skatt.28% er skatteprosenten til morselskapet Mamut ASA.2008 2007Ordinært resultat før skattekostnad 8 506 2 74528% skatt på ordinært resultat før skatt 2 382 769Endringer relatert til skatt tidligere år -474 -1 135Permanente forskjeller 815 1 285Skattekostnad på ordinært resultat 2 723 918Balanseført betalbar skatt pr 31.12.2008 TNOK 1.678 består av skyldig skatt TNOK 2.019 og krav på tilbakebetaltforskuddsskatt med TNOK 341.Note 20 - Utsatt skattUtsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansenog dersom den utsatte skatten er til samme skattemyndighet. Følgende beløp har blitt nettoført:2008 2007Utsatt skattefordel:– Utsatt skattefordel som reverseres om mer enn 12 måneder -173 833 -176 890– Utsatt skattefordel som reverseres innen 12 måneder -540 -1 027-174 374 -177 917Utsatt skatt:– Utsatt skatt som reverseres om mer enn 12 måneder 26 768 30 485– Utsatt skatt som skal betales innen 12 måneder - -26 768 30 485Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -147 606 -147 432Endring i balanseført utsatt skatt:Balanseført verdi 01.01 -147 432 -144 484Valutaomregning -Resultatført i perioden -174 -2 948Skatt ført direkte mot egenkapitalen - -Balanseført verdi 31.12 -147 606 -147 432Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:Forskjeller som utlignes: 2008 2007Anleggsmidler 15 638 48 148Omløpsmidler -1 930 -3 667Underskudd til fremføring -541 107 -571 024Sum -527 398 -526 544Ikke balanseført utsatt skattefordel* -66 -3 419Balanseført utsatt skattefordel -147 606 -147 432Balanseført utsatt skatt - -Netto utsatt skattefordel/skatteforpliktelse -147 606 -147 432Det skattemessige fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd. Dette skattemessigefremførbare underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime. Det skattemessige fremførbare underskuddetkan benyttes mot skattepliktige inntekter i morselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge.Det fremførbare underskuddet er i all hovedsak tilknyttet Norge.* Ikke balanseført utsatt skattefordel er fremførbare underskudd i noen datterselskaper utenfor Norge hvor det anses somusikkert om de kan benyttes mot skattepliktig innteker i fremtiden.Balansen for 2007 er reklassifisert lik oppstillingen for 2008 for sammenligning. Dette innebærer at balanseførtutsatt skatt i 2007 balansen er nettet mot balanseført utsatt skattefordel også i 2007 balansen for sammenligning.38


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 21 - AksjonærforholdEierstruktur:De største aksjonærene i Mamut ASA pr. 31.12.2008 var:Aksjer EierandelAS REAL-FORVALTNING 6 596 814 11,1 %ALDEN AS 3 249 000 5,5 %GOLDMAN SACHS INT. - EQUITY - 3 238 100 5,4 %ORKLA ASA 2 933 788 4,9 %BRAGANZA AS 2 780 000 4,7 %SBL VINTAGE 1999 LTD 2 250 000 3,8 %BANAN 1 896 300 3,2 %CONTI AS 1 700 872 2,9 %RO INVEST AS 1 593 000 2,7 %AG INVEST AS 1 500 000 2,5 %ALFRED BERG GAMBAK 1 423 900 2,4 %VITAL FORSIKRING ASA 1 357 136 2,3 %MORGAN STANLEY & CO INTL PLC 1 215 500 2,0 %KAM HOLDING AS 1 169 914 2,0 %TREKKA AS 1 020 200 1,7 %PENSJONSKASSEN STATOILHYDRO 1 024 297 1,7 %ALFRED BERG AKTIV 965 600 1,6 %TOFFIN A/S 908 086 1,5 %DNB NOR NORGE (IV) 880 880 1,5 %CLEARSTREAM BANKING S.A. 800 938 1,3 %Sum 20 største 38 504 325 64,8 %Sum øvrige 20 941 925 35,2 %Totalt antall aksjer* 59 446 250 100,0 %* Selskapet hadde pr 31.12.2008: 725 aksjonærerNote 22 - Aksjer eiet av styre og ledende ansatteAksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:Navn Verv AksjerEilert Hanoa* Adm. dir./Styremedlem 6 596 814Tellef Thorleifsson** Styreformann 264 508Thorolf Kildal*** Styremedlem 908 086Einar Haugstad**** Styremedlem 135 000Nini Høegh Nergaard Styremedlem -Lill-Ann Bråthen Styremedlem -Line Beate Bøhler Jebsen Styremedlem -Merete Løvset Nylund Styremedlem -Kurt Swakhoven Styremedlem 3 000* Aksjene eies gjennom heleide AS Realforvaltning** Aksjene eies av selskapene Venture Partner AS og Styrbord AS*** Aksjene eies av selskapet Toffin AS**** Aksjene eies av selskapet Steinvender ASAFor informasjon om ledende ansattes og styremedlemmer opsjoner og kompensasjonhenvises det til note 23 og 24.39


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 23 - Kompensasjon av konsernets nøkkelpersonerAdministrerende direktørFinansdirektør2008 2007 2008 2007Lønn og annen godtgjørelse 891 273 828 501 985 449 866 250Innskudd pensjonsordning 15 204 15 217 15 204 15 972Fordel innløsning opsjoner - 1 029 100 - 724 950Total godtgjørelse 906 477 1 872 818 1 000 653 1 607 172Administrerende direktør og finansdirektør har ikke avtale om lønn etter fratreden fra sine stillinger.Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av daglig leder er beskrevet i note 24.StyretGeneralforsamlingen godkjente 18.06.2008 tildeling av 30.000 opsjoner som hver gir rett til å erverve én aksje i Mamut ASA tilkurs NOK 12,00 til hver av styremedlemmene (40.000 opsjoner til styrets formann) som godtgjørelse for styrearbeid frem tilordinære generalforsamling 2009. Opsjonene må innløses innen 18.06.2010. Det ble ikke utbetalt styrehonorar for 2008utover opsjonstildelingen. Opsjonsbeholdning og opsjoner utøvet av styrets medlemmer er beskrevet i note 24.Lån til ansatteAnsatte har ikke lån i selskapet.Revisors godtgjørelse (eks mva) Mamut Datter-ASA selskaper TotaltLovpålagt revisjon 1 254 1 280 2 534Skatterådgivning - 284 284Andre tjenester utenfor revisjonen 59 265 324Totalt 1 313 1 830 3 143Note 24 - Opsjoner til styret og daglig lederTotalt er det 646.800 opsjoner utestående til styrets medlemmer hvorav 331.000 er tildelt i 2008.Navn Verv Antall GIK (NOK)* Tildelingsdato BortfallsdatoTellef Thorleifsson Styreformann 40 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200940 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Thorolf Kildal Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Einar Haugstad Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Nini Høegh Nergaard Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Lill-Ann Bråthen Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Line Beate Bøhler Jebsen Styremedlem 30 000 NOK 17,00 12.06.2007 12.06.200930 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010Merete Løvset Nylund Styremedlem * 6 500 NOK 13,50 01.07.2006* 30.06.2009(ansatt rep) * 3 000 NOK 13,00 12.12.2006* 30.06.2009* 9 000 NOK 13,00 01.01.2007* 31.12.200930 000 NOK 17,00 28.12.2007 12.06.2009* 7 500 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010* 10 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.201030 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010* 10 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Kurt Swakhoven Styremedlem * 4 500 NOK 13,50 01.07.2006* 30.06.2009(ansatt rep) * 1 000 NOK 13,00 12.12.2006* 30.06.2009* 6 000 NOK 13,00 01.01.2007* 31.12.200930 000 NOK 17,00 28.12.2007 12.06.2009* 4 800 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010* 7 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.201030 000 NOK 12,00 18.06.2008 18.06.2010* 10 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Eilert Hanoa Adm. dir / * 23 500 NOK 17,50 01.07.2007* 30.06.2010Styremedlem * 22 000 NOK 11,00 01.01.2008* 31.12.2010* 22 000 NOK 13,00 01.07.2008* 30.06.2011Opsjoner markert med * er opsjoner som er tildelt som ansatt i selskapet. Disse opsjonene har 2 års opptjeningstid.For detaljer om ansattes opsjonsprogram se note 25.Ingen styremedlemmer har innløst opsjoner i løpet av 2008.40


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 25 - Ansattes og styrets opsjonerTildelte opsjonerSamtlige faste ansatte i konsernet har mulighet til å delta i et opsjonsprogram i morselskapet Mamut ASA.Bevegelser i utestående opsjoner er som følger:2008 GIK (NOK)* 2007 GIK (NOK)*Ved årets begynnelse 5 781 700 14,23 5 786 000 12,03Bortfalt 1 530 700 14,25 545 500 13,11Tildelt 2 927 000 12,05 2 861 700 15,30Innløst 346 000 10,00 2 320 500 10,26Ved årets slutt 6 832 000 13,52 5 781 700 14,23* GIK - Gjennomsnittlig innløsningskurs328 ansatte og 8 styremedlemmer har fått aksjeopsjoner i 2008. Aksjeopsjoner ble tildelt i løpet av året basert på eninnløsningskurs lik markedskurs på tildelingstidspunktet. Innløsningskursen på opsjoner til styret fastsettes avordinær generalforsamling. Opsjoner for de ansatte opptjenes over 2 år, og alle opsjonsavtaler kan innløses etterfaste tidspunkter til 30.06.2011. Opsjonene gir kun en rett til å bli innløst i aksjer. Av praktiske årsaker tillater selskapetkonvertering i kontanter gitt ønske om dette fra opsjonsinnehaver.Innløsningskurs / Utestående opsjonerGjennomsnittlig innløsningskurs for utestående opsjoner er NOK 13,52. Gitt at samtlige opsjoner innløses innen30.06.2011 vil dette gi et brutto proveny på MNOK 92,4. Gjennomsnittelig gjenværende levetid er 17,7 måneder.Erfaringsmessig innløses 70-80% av utestående opsjoner. Markedskurs pr aksje pr 31.12.2008 var NOK 8,40.Tabellen nedenfor viser en komplett oversikt over selskapets utestående opsjoner:Verdi på tildelings-Tildelingsdato Antall Innløsningskurs tidspunktet Opptjeningsdato Bortfallsdato01.07.2006 871 500 NOK 13,50 NOK 1,53 30.06.2008 30.06.200912.12.2006 520 000 NOK 13,00 NOK 1,40 30.06.2008 30.06.200901.01.2007 1 180 000 NOK 13,00 NOK 1,99 31.12.2008 31.12.200912.06.2007 250 000 NOK 17,00 NOK 2,50 12.06.2007 12.06.200901.07.2007 1 083 500 NOK 17,50 NOK 2,67 30.06.2009 30.06.201001.01.2008 1 262 000 NOK 11,00 NOK 0,77 31.12.2009 31.12.201018.06.2008 250 000 NOK 12,00 NOK 1,00 18.06.2008 18.06.201001.07.2008 1 415 000 NOK 13,00 NOK 1,33 30.06.2010 30.06.20116 832 000Regnskapsmessig behandlingFra og med regnskapsåret 2004 blir verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor ogsåtidsverdien blir hensyntatt. Opsjonenes verdi periodiseres over opptjeningsperioden som lønnskostnad.Kostnadsføring av opsjonskostnader vil ikke belaste selskapets likviditet og er kreditert mot annenegenkapital. Føringen påvirker ikke selskapets totale egenkapitalstilling etter disponering av årsresultat.Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes med Black-Scholes opsjonsprisingsmodell.De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs, standardavvik påforventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.Følgende kalkulatoriske kostnad grunnet opsjoner er inkludert under Lønnskostnader:2008 2007Kalkulatorisk lønn opsjoner 3 674 4 003Arbeidsgiveravgift på opsjonerDersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatte er skattepliktig til Norge vil selskapet måtte betalearbeidsgiveravgift (for tiden 14,1%) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalenblir beregnet som forskjell mellom estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktetog fastsatt innløsningskurs.Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember 2008 er det foretatt en avsetning forarbeidsgiveravgift på TNOK 50 (TNOK 850 i 2007).41


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 26 - Lån og finansiell leasingI forbindelse med oppkjøpet av Active 24 ASA finansierte Mamut ASA deler av kjøpet gjennom et langsiktig banklån (A).I 2008 valgte selskapet som en del av finansieringen av Klubben Online og MYOB å låne MNOK 25 i et nytt banklån (B).Pr 31.12.2008 er gjenstående lån MNOK 172,5. MNOK 147,5 er klassifisert som langsiktig lån og MNOK 25 er klassifisertunder annen kortsiktig gjeld da dette er avdrag som forfaller innen 12 måneder fra balansetidspunktet.Langsiktig gjeld 2008 2007Banklån A 135 000 150 000Banklån B 12 500 -Leasing 1 950 6 291Sum langsiktig gjeld 149 450 156 291Kortsiktig gjeldBanklån 25 000 2 500Leasing 4 341 8 711Sum Banklån 172 500 152 500Sum Leasing 6 291 15 002BanklånAvdrag for begge banklån er MNOK 25 i 2009, MNOK 22,5 i 2010 og MNOK 0 i 2011.Rentebetingelsene er NIBOR + 2,20. Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet.100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA bokført tilMNOK 3,6 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 37,1.Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall pårullerende 4 kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDAog totalt kontantbeholding i konsernet.Pr 30.09.2008 hadde selskapet et covenantes brudd da total kontant beholding pr 30.09.2008 var MNOK 43,6mot kravet på MNOK 50. Det ble gitt en waiver for dette bruddet og samtidig ble finansielle covenantesog rentemargin endret for hhv. 2008, 2009 og 2010.Kravet til NetDebt/EBITDA pr 31.12.2008 var 1,70 og en total kontantbeholding på MNOK 35.Konsernet tilfredstiller alle sine finaniselle covenantes pr 31.12.2008.LeasingTotale finansielle leasingforpliktelser pr 31.12.2008 utgjør MNOK 6,3.Leie for 2009 utgjør MNOK 4,6Nominell verdiÅrlig leiebeløp år 2009 4 646Leiebeløp for år 2010 - 2011 2 060Totalt leiebeløp 6 706Se note 12 Varige driftsmidler for bokført verdi av eiendeler finansiert gjennom leasing.Alt leaset matriell kjøpes ut ved kontraktsutløp.42


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 27 Finansiell risikostyringFinansielle risikofaktorerKonsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, flytende rente risiko ogprisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenesuforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernetbenytter ikke finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer.Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral finansavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret.Konsernets finansavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene.Styret utarbeider skriftlige prinsipper for den overordnede risikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikkeområder som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samtinvestering av overskuddslikviditet.MarkedsrisikoValutarisikoKonsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forholdtil SEK og EUR. Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser ernominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta.Konsernet er strukturert slik at det enkelte datterselskap kun gjør salgstransaksjoner i sin lokale valuta. Dersom NOK iforhold til SEK var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2008 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til ethøyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,8. Dersom NOK i forhold til EUR var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2008 ogalle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,3.PrisrisikoKonsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til prisen på egne aksjer, da virkelig verdi av opsjoner til ansatte beregnes ved åbenytte modeller som inkorporerer konsernets aksjekurs. Konsernet er minimalt utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser.Flytende renterisikoEttersom konsernet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er konsernets resultat og kontantstrøm fra driften ihovedsak uavhengig av endringer i markedsrenten. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytenderente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. I løpet av 2008 og 2007 har konsernets lån til flytende rente værthovedsakelig i NOK. En renteendring på 1 % poeng ville medføre et høyere/lavere resultat etter skatt på MNOK 1,2.KredittrisikoKredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i innskudd i banker og finansinstitusjoner og i transaksjonermed sluttkunder, herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved finansplasseringer er begrenset tilfinansinstitusjoner med høy kredittverdighet.LikviditetsrisikoStyring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider. Ledelsen overvåker konsernetslikviditetsreserve bestående av kontantekvivalenter gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm.Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets lån og derivative finansielle forpliktelser med netto oppgjør, klassifisert i henholdtil forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til forfallstidspunktet i kontrakten. Beløpene i tabellen erudiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer.31.12.2008 < 1 år 1-2 år 2-5 årBanklån 35 350 29 875 143 750Forpliktelser ved finansiell leasing 5 733 1 187 0Leverandørgjeld og annen gjeld 37 854 0 0Risiko knyttet til kapitalforvaltningKonsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre avkastning for eierne og andre interessenterog opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernetjustere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for åtilbakebetale lån. Kapitalforvaltingen overvåkes med utgangspunkt i nivået på netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA(resultat før avskrivninger og amortisering) i konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som banklån og leasing minuskontanter og kontantekvivalenter. Pr 31.12.2008 var netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA lik 1,64. Konsernetsstrategi er en netto rentebærende gjeld/EBITDA på mellom 1,7 og 1,00 de kommende årene.43


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Selskapsregnskap – Mamut ASA44


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Selskapsregnskap – Mamut ASAMamut ASASelskapsregnskap200845


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Resultatregnskap – Mamut ASANOK 1 000Note 2008 NGAAP 2007 NGAAPSalgsinntekter 101 567 103 518Sum driftsinntekter 101 567 103 518Varekostnader 8 621 7 600Lønnskostnader 2,4 45 792 43 276Avskrivninger 5,6 32 966 24 981Annen driftskostnader 3,4 13 425 16 876Sum driftskostnader 100 804 92 734Driftsresultat 763 10 784Renteinntekter 607 275Annen finansinntekter 123 68Mottat konsernbidrag 24 623 19 158Rentekostnader 13 021 9 521Annen finanskostnader 1 202 1 470Netto finansposter 11 129 8 511Resultat før skattekostnad 11 891 19 295Skattekostnad 7 4 485 6 794Årsresultat 7 407 12 501Dekning underskuddOverkursfondAnnen egenkapital 7 407 12 501Sum dekning 7 407 12 50146


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Balanse – Mamut ASANOK 1 000EiendelerAnleggsmidler31.12 31.12Note 2008 NGAAP 2007 NGAAPImmaterielle eiendelerVaremerker 5 1 442 1 442Egenutviklet programvare 5 32 207 28 019Kjøpte rettigheter/Internsystemer 5 24 672 14 394Goodwill 5 19 237 12 787Utsatt skattefordel 7 27 358 31 226Sum immaterielle eiendeler 104 916 87 868Varige driftsmidlerEDB-utstyr og Inventar 6 26 446 16 533Sum varige driftsmidler 26 446 16 533Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i datterselskap 8 291 141 291 062Investeringer i aksjer og andeler 17 17Depositum 4 3 241 3 051Sum finansielle anleggsmidler 294 399 294 130Sum anleggsmidler 425 761 398 532OmløpsmidlerVarer 4 1 660 1 660FordringerKundefordringer 3 671 4 686Fordringer på konsernselskap 142 957 102 940Andre fordringer 8 473 3 271Sum fordringer 155 101 110 897Bankinnskudd 4 14 120 32 885Sum omløpsmidler 170 881 145 442Sum eiendeler 596 643 543 97347


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Balanse – Mamut ASANOK 1 000Egenkapital og gjeldEgenkapital31.12 31.12Note 2008 NGAAP 2007 NGAAPInnskutt egenkapitalAksjekapital 4,10 29 723 29 350Egne aksjer 4,10 -3 -4Overkursfond 4,10 196 728 254 827Annen innskutt egenkapital 4,10 124 189 53 078Sum innskutt egenkapital 350 637 337 251Sum egenkapital 350 637 337 251Langsiktig gjeldBanklån 9 172 500 150 000Leasing 9 1 678 0Sum langsiktig gjeld 174 178 150 000Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 16 477 8 978Skyldige offentlige avgifter 31 623 28 020Annen kortsiktig gjeld 23 727 19 724Sum kortsiktig gjeld 71 828 56 722Sum gjeld 246 006 206 722Sum egenkapital og gjeld 596 643 543 97348


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Kontantstrømoppstilling – Mamut ASANOK 1 000Note 31.12 31.122008 NGAAP 2007 NGAAPKontantstrømmer fra driftenResultat før skattekostnad 11 891 19 295Periodens betalte skatt 7 0 0Ordinære avskrivninger 5,6 32 966 24 981Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld 8 514 1 587Lønnskostnader opsjoner 2,4 3 674 4 003Endring i andre tidsavgrensningsposter -37 802 -53 641Netto kontantstrøm fra driften 19 244 -3 775Kontantstrømmer fra investeringerUtbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6 -21 124 -41 390Investeringer i programvare/Rettigheter 5 -42 671 0Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak -79 0Innbetaling fra investeringer 0 587Netto kontantstrøm fra investeringer -63 873 -40 803Kontantstrømmer fra finansieringInn-/utbetalinger av egenkapital 4,10 1 657 64 432Innbetaling/Utbetaling ved egne aksjer 4,10 0 -1 604Endring langsiktig gjeld 4 24 178 -10 000Netto kontantstrøm fra finansiering 25 834 52 827Valutakursendringer 31 0Netto endring i likvider -18 765 8 250Kontantekvivalenter pr 01.01 32 885 24 635Kontantekvivalenter pr 31.12 4 14 120 32 88549


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 1 - REGNSKAPSPRINSIPPERÅrsregnskapet for Mamut ASA er satt opp i samsvar med bestemmelser i Regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk.DATTERSELSKAP – TILKNYTTET SELSKAPDatterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert tilanskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi nårverdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel avtilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene erfratrukket investeringens verdi i balansen.KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEKOSTNADEROmløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år etter anskaffelsestidspunktet, samtposter som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp påopptakstidspunktet.Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å væreforbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.IMMATERIELLE EIENDELERUtgifter til egen forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler balanseføres i den utstrekning kriteriene forbalanseføring er oppfylt. Dette innebærer at slike utgifter balanseføres når det anses som sannsynlig at de fremtidigeøkonomiske fordelene knyttet til eiendelen vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost for eiendelen kan måles pålitelig.Balanseført forskning og utvikling og andre immaterielle eiendeler (goodwill) avskrives lineært over forventet levetidFORDRINGERKundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningtil tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringeren uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.VALUTAPengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.KORTSIKTIGE PLASSERINGERKortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkeligverdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.VARIGE DRIFTSMIDLERVarige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidlerkostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris ogavskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretasnedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi av bruk. Verdi i bruk ernåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.SKATTSkattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.Utsatt skatt er beregnet 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige ogskattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende ogskattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsattskattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.BRUK AV ESTIMATERUtarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetningersom påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser på balansedagen.Forøvrig se note 1 til konsernregnskapet.50


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 2 - LønnskostnaderLønnskostnader mm.NGAAPNGAAP2008 2007Lønninger 135 641 117 974Lønnskostnader opsjoner 3 674 4 003Arbeidsgiveravgift 21 357 19 495Pensjonsytelser 4 512 2 622Andre ytelser 9 022 9 756Belastning datterselskaper* -128 413 -110 574Lønnskostnader 45 792 43 276Gjennomsnittlig antall årsverk 358 330PensjonAnsatte i Mamut ASA er medlemmer i innskuddsplaner hvor innskuddet utgjør 2 % av den ansattes lønn.Ordningen administreres av Nordea og tilfredstiller de krav som gjelder for slike ordninger i Norge.*Ansatte i Mamut ASA utfører oppgaver for konsernets datterselskaper. Totalt er TNOK 128.413 (TNOK 110.574 i 2007)i personalomkostninger og TNOK 43.069 (TNOK 28.468 i 2007) i andre driftskostnader blitt belastet datterselskaperfor tjenester utført av Mamut ASA i 2008.Note 3 - Andre driftskostnaderNGAAPNGAAP2008 2007Kontor og lokalkostnader 17 641 15 674Reisekostnader 9 468 6 404Innleide tjenester 6 342 4 099Markedsføring 17 904 15 666Tap på krav 66 100Annet 5 074 3 401Belastning datterselskaper* -43 069 -28 468Sum andre driftskostnader 13 425 16 876Note 4For informasjon om følgende forhold se noter til konsernregnskapet:Nærstående parter (Note 6)Varelager (Note 7)Hendelser etter balansedagen (Note 8)Bundne midler (Note 14)Vesentlige leieavtaler (Note 15)Kontantstrømoppstilling (Note 16)Aksjonærforhold (Note 21)Aksjer eiet av styre og ledende ansatte (Note 22)Kompensasjon av konsernets nøkkelpersoner (Note 23)Revisors godtgjørelse (Note 23)Opsjoner til styret og daglig leder (Note 24)Ansattes og styrets opsjoner (Note 25)Finansiell markedsrisiko (Note 27)51


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 5 - Goodwill og andre immaterielle eiendeler2008 Egenutviklet Egenutviklet KjøpteGoodwill Programvare Internsystemer Rettigheter SumBalanseført verdi pr. 01.01.2008 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200Tilgang 7 650 23 521 7 000 4 500 42 671Avgang 0 0 0 0 0Årets avskrivninger 1 200 19 332 0 1 223 21 755Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0Balanseført verdi pr. 31.12.2008 19 237 32 207 14 000 10 672 76 116Pr 01.01.2008Anskaffelseskost 21 427 62 644 7 000 9 434 100 505Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 640 34 624 0 2 040 45 304Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200Pr 31.12.2008Anskaffelseskost 29 077 86 164 14 000 13 934 143 175Akkumulerte av- og nedskrivninger 9 840 53 957 0 3 263 67 059Balanseført verdi pr. 31.12.2008 19 237 32 207 14 000 10 672 76 1162007 Egenutviklet Egenutviklet KjøpteGoodwill Programvare Internsystemer Rettigheter SumBalanseført verdi pr. 01.01.2007 13 987 20 241 0 8 354 42 582Tilgang 0 22 850 7 000 0 29 850Avgang 0 0 0 0 0Årets avskrivninger 1 200 15 072 0 960 17 232Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0Balanseført verdi pr. 31.12.2007 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200Pr 01.01.2007Anskaffelseskost 21 427 39 794 0 9 434 70 655Akkumulerte av- og nedskrivninger 7 440 19 552 0 1 080 28 072Balanseført verdi pr. 01.01.2007 13 987 20 241 0 8 354 42 582Pr 31.12.2007Anskaffelseskost 21 427 62 644 7 000 9 434 100 505Akkumulerte av- og nedskrivninger 8 640 34 624 0 2 040 45 304Balanseført verdi pr. 31.12.2007 12 787 28 019 7 000 7 394 55 200GoodwillBokført goodwill pr 31.12.2008 er fra oppkjøpet av daTax Software AS i 2000, samt kjøpet av Klubben Online i 2008.Goodwill avskrives lineært over 15 år. Det er ikke foretatt avskrivining på Goodwill i Klubben Online i 2008.Det er her lagt vekt på historisk erfaring som tilsier at produktets levetid, inkludert gjensalg av ny programvare ligger på ca. 15 år.Egenutviklet programvareSe informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.Egenutviklet InternsystemerSe informasjon om følgende forhold i noter til konsernregnskapet.Kjøpte rettigheterBokførte rettigheter pr 01.01.2008 er fra oppkjøpet av klient- og serverløsningen til Mamut Online Backup og ServiceSuite.Tilgang 2008 er kjøpet av Klubben Online.Brukstiden for eiendelen "Kjøpte Rettigheter" er vurdert til begrenset og blir derfor avskrevet lineært over 10 år.Eiendelen testes for nedskrivning ved indikasjon på verdifall. Det er ingen slik indikasjon pr 31.12.2008.VaremerkeSelskapet har valgt å aktivere de direkte kostnadene ved etablering av sitt varemerke "Mamut". Verdien av etvaremerke som "Mamut" som selskapsnavn, produktnavn, og URL' adresser er stor og varig.Som følge av dette blir varemerket ikke avskrevet.52


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 6 - Varige driftsmidler2008 EDB-utstyr Inventar SumBalanseført verdi pr. 01.01.2008 12 476 4 057 16 533Tilgang 19 940 1 185 21 124Avgang 0 0 0Årets avskrivninger 9 357 1 854 11 211Årets nedskrivninger 0 0 0Balanseført verdi pr. 31.12.2008 23 059 3 388 26 446Pr 01.01.2008Anskaffelseskost 37 309 16 688 53 997Akkumulerte av- og nedskrivninger 24 833 12 631 37 464Balanseført verdi pr. 01.01.2008 12 476 4 057 16 533Pr 31.12.2008Anskaffelseskost 57 249 17 873 75 122Akkumulerte av- og nedskrivninger 34 190 14 485 48 675Balanseført verdi pr. 31.12.2008 23 059 3 388 26 446Av balanseført EDB-utstyr pr 31.12.2008 er TNOK 1.678 finansiert gjennom finansiell leasing.Økonomisk levetid 3 år 5 årAvskrivningsplan Lineær Lineær2007 EDB-utstyr Inventar SumBalanseført verdi pr. 01.01.2007 7 319 5 565 12 884Tilgang 11 210 193 11 403Avgang 0 4 4Årets avskrivninger 6 052 1 697 7 749Årets nedskrivninger 0 0 0Balanseført verdi pr. 31.12.2007 12 476 4 057 16 533Pr 01.01.2007Anskaffelseskost 26 100 16 495 42 595Akkumulerte av- og nedskrivninger 18 781 10 930 29 711Balanseført verdi pr. 01.01.2007 7 319 5 565 12 884Pr 31.12.2007Anskaffelseskost 37 309 16 688 53 997Akkumulerte av- og nedskrivninger 24 833 12 631 37 464Balanseført verdi pr. 31.12.2007 12 476 4 057 16 53353


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 7 - Skatt2008 2007Betalbar skatt fremkommer slik:Ordinært resultat før skattekostnad 11 891 19 295Permanente forskjeller 4 125 4 968Endring midlertidige forskjeller 11 611 8 903Emisjonskostnader ført mot egenkapitalen, før skatt -2 203 -5 362Anvendelse av fremførtbart underskudd -25 425 -27 804Grunnlag betalbar skatt -0 -0Skatt 28%Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:Forskjeller som utlignes: 2008 2007Anleggsmidler -31 873 -19 462Omløpsmidler -250 -1 050Underskudd til fremføring -65 585 -91 010Sum -97 709 -111 522Balanseført utsatt skattefordel -27 358 -31 226Skatt på årets resultat fremkommer slik: 2008 2007Betalbar skatt på årets resultat - -For mye/For lite avsatt betalbar skatt tidligere år - -Endring i balanseført utsatt skattefordel 3 868 5 292Utsatt skattefordel vedrørende emisjonskostnader* 617 1 501Utsatt skattefordel vedrørende egne aksjer*Årets totale skattekostnad 4 485 6 794* Skattefradrag vedrørende egenkapitaltransaksjoner er ført direkte mot egenkapitalen.Avstemming fra nominell til faktisk skattesatsOrdinært resultat før skatt 11 891 19 295Nominell skattesats 28% 3 330 5 403Skatteeffekten av følgende poster:Ikke fradragsberettigede kostnader 1 155 1 391Skattekostnad 4 485 6 794Det skattemessige fremførbare underskuddet knytter seg til tidligere års driftsunderskudd.Dette skattemessige fremførebare underskuddet har ingen utløpsdato ved dagens skatteregime.De skattemessige fremførbare underskuddet kan benyttes mot skattepliktige inntekter imorselskapet eller gjennom konsernbidrag fra datterselskaper i Norge.54


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 8 - DatterselskapNedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste oversamtlige selskaper som inngår i konsernet.StemmerettSelskap Forretningskontor Eierandel % Bokført verdi TNOKMamut Norge AS Norge 100 % 24 100daTax Software AS Norge 100 % 120Guru Software AS Norge 100 % 62Mamut Research AS Norge 100 % 100Mamut AB Sverige 100 % 98Mamut A/S Danmark 100 % 970Mamut Software Ltd UK 100 % 35Mamut Software BV Nederland 100 % 177Mamut Ltd Irland 100 % -Mamut Software SL Spania 100 % 79Active 24 AS (Konsern) Norge 100 % 265 400291 141Note 9 - Lån og leasingI forbindelse med oppkjøpet av Active 24 ASA finansierte Mamut ASA deler av kjøpet gjennom et langsiktig banklån (A).I 2008 valgte selskapet som en del av finansieringen av Klubben Online og MYOB å låne MNOK 25 i et nytt banklån (B).I forbindelse med nytt lån i 2008 ble finansielle covenants og rentemargin endret for hhv. 2008, 2009 og 2010.Pr 31.12.2008 er gjenstående banklån MNOK 172,5.Langsiktig gjeld 2008 2007Banklån A 150 000 150 000Banklån B 22 500 -Leasing 1 678 -Sum langsiktig gjeld 174 178 150 000BanklånAvdrag for begge banklån er MNOK 25 i 2009, MNOK 22,5 i 2010 og MNOK 0 i 2011.Rentebetingelsene er NIBOR + 2,20. Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet.100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA bokført tilMNOK 3,6 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 37,1.Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall pårullerende 4 kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDAog totalt kontantbeholding i konsernet.LeasingTotale finansielle leasingforpliktelser pr 31.12.2008 utgjør TNOK 1.678.Leie for 2009 utgjør TNOK 801.Nominell verdiÅrlig leiebeløp år 2009 801Leiebeløp for år 2010 - 2011 1 134Totalt leiebeløp 1 935Se note 6 Varige driftsmidler for bokført verdi av eiendeler finansiert gjennom leasing.Alt leaset matriell kjøpes ut ved kontraktsutløp.55


Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 10 - Utvikling i egenkapitalenMamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK SumEgenkapitalen 01.01.2007 26 684 0 191 561 38 174 256 418Årets endring i egenkapital:Emisjon 2 667 67 127 69 793Emisjonskostnader -3 860 -3 860Lønnskostnader opsjoner 4 003 4 003Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner -4 -1 600 -1 604Årsresultat 12 501 12 501Egenkapital 31.12.2007 29 350 -4 254 827 53 078 337 251Mamut ASA Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond Annen EK SumEgenkapitalen 01.01.2008 29 350 -4 254 827 53 078 337 251Årets endring i egenkapital:Emisjon 373 3 487 3 860Emisjonskostnader -1 586 -1 586Lønnskostnader opsjoner 3 675 3 675Salg egne aksjer/Innløsning av opsjoner 1 29 30Nedsettelse av overkursfond -60 000 60 000 0Årsresultat 7 407 7 407Egenkapital 31.12.2008 29 723 -3 196 728 124 189 350 637Fri egenkapital i Mamut ASA utgjør TNOK 45.386 pr 31.12.2008.56


Hovedkontor:Mamut ASA, Pilestredet 75c/Boks 5205 Majorstuen, 0354/0302 OsloTelefon: +47 23 20 35 00 • e-mail: info@mamut.com

More magazines by this user
Similar magazines