Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Fri omsettelighet• Aksjer i børsnoterte selskaper skal i prinsippet være frittomsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen formfor omsetningsbegrensninger.Likebehandling av aksjonærer og fri omsettelighetMamut har som mål at alle aksjonærer skal behandles likt.Mamut har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme pågeneralforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og deteksisterer ingen overtakelsesbarrierer. Alle aksjonærer i Mamutstiller likt i forhold til eventuelt utbytte. Alle aksjonærer harlike rettigheter i forbindelse med eventuelle kapitalforhøyelser.Selskapet har likeledes et mål om likebehandling av alleaksjonærer når det gjelder kursrelevant informasjon. Mamut ernotert ved Oslo Børs og plikter således å etterleve informasjonsplikten.Selskapet offentliggjør all kursrelevant informasjontil markedet via børsens meldingssystem og på selskapetsnettsider www.mamut.com.Uavhengighet og nøytralitetMamut legger vekt på uavhengighet og nøytralitet i alleforhold mellom styret, ledelse og eiere for øvrig. Prinsippetom uavhengighet, nøytralitet og normale forretningsmessigeprinsipper gjelder også i forholdet til øvrige interessentgrupper,slik som kunder, leverandører, banker og andre forbindelser.GeneralforsamlingStyret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøvesine rettigheter ved å delta i selskapets generalforsamling,og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass foraksjeeiere og styret, blant annet ved å påse at:• innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen,inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelige påselskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingenavholdes og sendes aksjeeierne senest touker før generalforsamlingen avholdes saksdokumenteneskal være utførlige nok til at aksjeeierne kan ta stilling tilalle saker som skal behandles.• påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig.• aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan stemme ved brukav fullmakt.• styret, valgkomiteen og revisor er til stede i generalforsamlingen.• sørge for at det foreligger rutiner som sikrer uavhengigmøteledelse i generalforsamlingen.Innkallingen til generalforsamling bør informere om deprosedyrer aksjeeierne må følge for å kunne delta og avgistemme på generalforsamlingen. Innkallingen bør også angi:• prosedyren for å møte ved fullmektig, herunder for brukav fullmaktsskjema.• aksjeeieres rett til å sette frem forslag til vedtak i sakersom generalforsamlingen skal behandle.• den internettsiden der innkallingen og andresaksdokumenter vil være tilgjengelige.Selskapet bør, så snart som mulig, gjøre tilgjengelig på sinhjemmeside:• aksjeeieres rett til å få saker behandlet på generalforsamlingen.• forslag til vedtak, alternativt merknader til de sakene derdet ikke foreslås noe vedtak.• fullmaktsskjema.Styret og den som leder møtet bør legge til rette for atgeneralforsamlingen får mulighet til å stemme på hverenkelt av kandidatene til verv i selskapets organer.GeneralforsamlingSelskapets generalforsamling er åpen for alle aksjonærer ogalle aksjer har lik stemmerett. Alle aksjonærer kan deltapersonlig eller via fullmektig. Det er ikke mulig for deltakelseog/eller stemmegivning via Internett. Det finnes ingen eierskapsbegrensingereller kjente aksjonæravtaler. Innkalling tilgeneralforsamling skjer minimum etter lovens minstefrist med14 dagers varsel og generalforsamlingsinformasjon søkesdistribuert minst 21 dager før generalforsamlingen avholdes.Valgkomiteen• Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen børvelge komiteens leder og medlemmer, og bør fastsettedens godtgjørelse.• Valgkomité bør vedtektsfestes.MAMUT ASA • Årsrapport 200811

More magazines by this user
Similar magazines