Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

• Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet tilaksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet ivalgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrigeledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen børikke være medlem av bedriftsforsamlingen, representantskapeteller styret. Maksimalt ett medlem av valgkomiteenbør være styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg.Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke væremedlem av komiteen.• Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling ogstyre og honorarer for medlemmene av disse organer.• Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.• Selskapet bør informere om hvem som er medlemmer avkomiteen og eventuelle frister for å fremme forslag tilkomiteen.ValgkomitéMamut har ingen valgkomité. Selskapets styre velges direktepå generalforsamlingen.Bedriftsforsamling og styre: Sammensetning oguavhengighet• Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte på bredrepresentasjon fra selskapets aksjeeiere.• Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapetsinteresser og selskapets behov for kompetanse,kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at styret kanfungere godt som et kollegialt organ.• Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengigav særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgtemedlemmene bør være uavhengige av selskapets dagligeledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to avde aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige avselskapets hovedaksjeeiere.• Representanter fra den daglige ledelsen bør ikke væremedlem av styret. Dersom slike representanter er styremedlem,bør det begrunnes og få konsekvenser fororganiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalgfor å bidra til en mer uavhengig forberedelse avstyresaker, jf. punkt 9.• Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis allmennaksjelovenikke krever at vedkommende skal velgesav bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av enavtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.• Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av gangen.• I årsrapporten bør styret opplyse om forhold som kanbelyse styremedlemmenes kompetanse og kapasitet samthvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.• Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.Styrets arbeid og sammensetningStyret i Mamut består av ni medlemmer, hvorav to er valgtav de ansatte i selskapet. Mamut søker en balansert styresammensetningsom tar hensyn til kompetanse, erfaring ogrelevant bakgrunn for selskapets virksomhet. Det er ønskeligat styrets sammensetning gjenspeiler både selskapets eierstrukturog behovet for nøytrale, uavhengige representanteruten spesifikk eiertilknytning.Virksomheten styres etter klart definerte kontroll- og styringsmekanismer.Styret blir holdt løpende oppdatert om selskapetsutvikling. Selskapets administrerende direktør Eilert Hanoa,som personlig er stor aksjonærer i selskapet, er også medlemav styret. De eksterne styremedlemmene er imidlertid imajoritet, og beslutninger der Hanoa eventuelt er inhabil,vil bli fattet av det øvrige styret.En nærmere redegjørelse om hvert enkelt styremedlem ergitt på selskapets nettside www.mamutinvestor.no.BedriftsforsamlingDet er inngått en avtale mellom medarbeiderne og styret i Mamutom at det ikke skal etableres bedriftsforsamling i selskapet.Styrets arbeid• Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særligvekt på mål, strategi og gjennomføring.• Styret bør fastsette instrukser for styret og for den dagligeledelsen med særlig vekt på klar intern ansvars- ogoppgavefordeling.• Det bør velges en nestleder som kan fungere når styrelederenikke kan eller bør lede styrets arbeid.12MAMUT ASA • Årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines