Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

OvertakelsesbarriererAksjene i Mamut er fritt omsettelige, og det eksisterer ingenovertakelsesbarrierer.Revisor• Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i enplan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.• Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet.I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle vesentligeendringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering avvesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvordet har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen.• Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med styretselskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheterog forslag til forbedringer.• Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at dagligleder eller andre fra den daglige ledelsen er til stede.• Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige ledelsensadgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.Revisor bør årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at revisoroppfyller fastsatte uavhengighetskrav. I tillegg bør revisor gistyret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som erlevert til selskapet.• I ordinær generalforsamling bør styret orientere om revisorsgodtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.RevisorKonsernet benytter samme revisjonsselskap i morselskapet ogi alle datterselskaper av betydning. Revisor brukes også sområdgiver i forbindelse med selvangivelse og skattespørsmål.Revisor brukes ikke som rådgiver i strategiske spørsmål eller tildriftsrelaterte oppgaver i selskapet. Kun CEO og CFO godkjennerrådgivingsoppdrag. Revisor deltar på styremøtet sombehandler årsregnskapet. I samme møte gjør revisor rede forsitt syn på selskapets regnskapsprinsipper, risikoområder,interne kontrollrutiner og selskapets regnskapsførsel.Utsikter for 20092008 var et år med stor aktivitet og ferdigstillelse av flerestore utviklingsprosjekter som omfattet hele konsernet.Selskapets Software + Services-konsept Mamut One blegenerelt tilgjenglig i konsernets syv kjernemarkeder motslutten av 2008 og den brede porteføljen med nye produkterog tjenester, kombinert med strømlinjeformingen av selskapetsom pågikk gjennom hele 2008, gjør at konsernet er godtrustet for økt lønnsomhet og økte markedsandeler i 2009.Konsernet har som målsetning å fortsatt øke andel inntekterfra internasjonale markeder i 2009, primært i det nederlandske,svenske, britiske, danske, irske og ikke minst tyske markedet.Styret forventer forbedring av driftsresultatet i 2009. Etter åha blitt kontaktet av flere aktører vedrørende strategiskealternativer initierte selskapet en strategisk prosess i tredjekvartal 2008. Vurderingen av strategiske muligheter varpågående ved utgangen av 2008 og selskapet var i avsluttendefase av due diligence-undersøkelser og i fremskrednediskusjoner med aktører som har vist interesse for å leggeinn kontantbud for aksjene i Mamut.Dagens finansielle klima påvirker samtlige selskaper i størreeller mindre grad. Mamut erfarte at fjerde kvartal 2008 blemer utfordrende enn forventet når det gjelder salg og innkrevingav utestående innbetalinger fra kunder, men harsamtidig merket økt interesse fra selskaper som tidligere harvalgt større løsninger fra andre aktører. Det er styretsvurdering at selskapet er godt posisjonert og har et godtgrunnlag for økt lønnsomhet selv med moderat vekst i 2009.Forsinket avleggelse av årsregnskapGrunnet at selskapet har deltatt i en strategisk prosess somhar krevd store administrative ressurser fra selskapets side iførste kvartal 2009 har selskapet avlagt årsregnskapet etterutløpet av fristen for offentliggjøring.Revisors godtgjørelse blir fastsatt i ordinær generalforsamlingog er beskrevet i noter til regnskapet.16MAMUT ASA • Årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines