Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Kontantstrømoppstilling - KonsolidertNOK 1 000Note 2008 IFRS 2007 IFRSKontantstrømmer fra driftenResultat før skattekostnad 8 506 2 745Rentekostnader (kostnadsført) 13 982 10 981Rentekostnader (betalt) -13 320 -9 571Periodens betalte skatt -29 434Ordinære avskrivninger 56 389 48 457Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld -6 165 -17 479Kalkulatorisk lønn opsjoner 25 3 674 4 003Endring i andre tidsavgrensningsposter -10 572 -4 147Netto kontantstrøm fra driften 52 465 35 423Kontantstrømmer fra investeringerUtbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 12 -23 251 -23 124Investeringer i programvare/immaterielle eiendeler 11 -30 521 -29 850Utbetalinger ved oppkjøp 10 -22 657 -16 403Netto kontantstrøm fra investeringer -76 429 -69 377Kontantstrømmer fra finansieringOpptak banklån 26 25 000 0Nedbetaling banklån 26 -5 000 -22 500Nedbetaling finansiell leasing 26 -8 711 -4 704Utstedelse av ordinære aksjer 17 1 656 64 432Salg av egne aksjer 17 29 4 481Kjøp av egne aksjer 17 0 -6 085Netto kontantstrøm fra finansiering 12 974 35 624Valutagevinst/(-tap) på kontanter og kontantekvivalenter -4 535 1 404Endring i kontanter og kontantekvivalenter -15 525 3 073Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1. januar. 60 929 57 855Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember 14,16 45 404 60 92920

More magazines by this user
Similar magazines