Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008Oppstilling over endringer i egenkapitalen - KonsolidertNOK 1 000Aksjekapital Annen egenkapital OpptjentNote og overkurs ikke resultatført egenkapital SumEgenkapital 1. januar 2007 326 575 -5 008 -73 639 247 929Årets endring i egenkapital:Omregningsdifferanser -6 054 -6 054Korrigering tidligere år* -2 540 -2 540Årsresultat 1 826 1 826Totale inntekter, kostnader og verdiendringer 2007 -6 054 -714 -6 768Emisjon 49 855 49 855Emisjonskostnader -3 860 -3 860Ansattes aksjeopsjonsordninger:- Lønnskostnader opsjoner 25 4 003 4 003- innbetalt ved utstedelse av aksjer 19 938 19 938Salg av egne aksjer 17 4 481 4 481Kjøp av egne aksjer 17 -6 085 -6 085Egenkapital 31. desember 2007 390 904 -11 061 -70 350 309 493* Endring i avlagte selskapsregnskaper i utenlandske datterselskaper i Active 24 i perioden 2003-2006er ført som en korrigering mot egenkapitalen.Egenkapital 1. januar 2008 390 904 -11 061 -70 350 309 493Årets endring i egenkapital:Omregningsdifferanser -11 796 -11 796Årsresultat 5 783 5 783Totale inntekter, kostnader og verdiendringer 2008 -11 796 5 783 -6 013Ansattes aksjeopsjonsordninger:- Lønnskostnader opsjoner 25 3 674 3 674- innbetalt ved utstedelse av aksjer 2 274 2 274Salg av egne aksjer 17 29 29Kjøp av egne aksjer 17 -Egenkapital 31. desember 2008 393 206 -22 857 -60 892 309 45721

More magazines by this user
Similar magazines