Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 1 - IFRS REGNSKAPSPRINSIPPER 2008Konsernregnskapet for Mamut ASA, for regnskapsåret 2008, ble godkjent i styremøte 26. mai 2009.Mamut ASA er et børsnotert allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets forretningsadresse er Pilestredet 75C,Postboks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo. Konsernregnskapet til Mamut ASA er avlagt i samsvar med International FinancialReporting Standards (IFRS) som vedtatt av EU.GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSEKonsernregnskapet er basert på historisk kost modellen, unntatt for investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg sommåles i virkelig verdi. Konsernregnskapets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK) og alle beløp er avrundet tilnærmeste tusen (NOK 000) dersom ikke annet er uttrykt.Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapetsregnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderingereller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet er beskrevet i note 11 og 25.KONSOLIDERING OG OPPKJØP AV VIRKSOMHETKonsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper av Mamut ASA per 31.desember 2008. Konsernregnskapetviser konsernets årsresultat og finansielle stilling for Mamut ASA og de selskaper hvor Mamut ASA har bestemmendeinnflytelse. Konsernregnskapet omfatter Mamut ASA og alle datterselskaper hvor Mamut ASA direkte eller indirekte eier merenn 50% av den stemmeberettigede kapital, eller på annen måte har direkte kontroll.Datterselskaper er konsolidert 100% linje for linje i konsernregnskapet. Datterselskaper konsolideres fra det tidspunktetbestemmende innflytelse oppnås eller inntil slik innflytelse opphører. Der det foreligger tap av bestemmende innflytelseknyttet til et datterselskap omfatter konsernregnskapet resultatet til enheten for den perioden Mamut ASA haddebestemmende innflytelse.Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst eller tap ereliminert. Ved kjøp av datterselskap benyttes oppkjøpsmetoden. Anskaffelseskost måles til virkelig verdi påtransaksjonstidspunktet av eiendeler ervervet, aksjer utstedt eller forpliktelser pådratt pluss direkte henførbaretransaksjonskostnader knyttet til oppkjøpet. Merverdier utover virkelig verdi av netto eiendeler i det oppkjøptedatterselskapet målt på tidspunktet for kontrollovergang er regnskapsført som goodwill.Eiendeler og gjeld i utenlandske datterselskaper omregnes til Mamut ASAs presentasjonsvaluta (NOK) til balansedagenskurs, og resultatregnskapets til vektet gjennomsnittskurs for siste regnskapsår. Alle omregningsdifferanser som oppstårføres direkte mot egenkapital som et eget element (omregningsdifferanser). Goodwill og virkelig verdi av eiendeler og gjeldved oppkjøp av en utenlandsk enhet tilordnes den oppkjøpte enheten og omregnes til balansedagens kurs.SEGMENTINFORMASJONEt virksomhetssegment er en del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester som er gjenstand for risiko ogavkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder. Et geografisk marked (segment) er en del av virksomheten somleverer produkter og tjenester innenfor et avgrenset geografisk område som er gjenstand for risiko og avkastning som erforskjellig fra andre geografiske markeder. Hovedgrunnlaget for fordeling av kostnader i konsernet mellom segment erdirekte og indirekte personal kostnader til de som arbeider med det enkelte segment.OMREGNING AV TRANSAKSJONER I UTENLANDSK VALUTAKonsernets presentasjonsvaluta er NOK, som også er Mamut ASAs funksjonelle valuta. Transaksjoner i utenlandsk valutamåles i funksjonell valuta til den valutakursen gjeldende på transaksjonstidspunktet. Pengeposter nominert i utenlandskvaluta omregnes til funksjonell valuta til balansedagens kurs. Alle omregningsdifferanser knyttet til omregning til funksjonellvaluta resultatføres i konsernregnskapet. Ved omregning til konsernets presentasjonsvaluta omregnes eiendeler og gjeldknyttet til disse datterselskapene til valutakursen gjeldende på balansetidspunktet. Resultatregnskapet omregnes til vektetgjennomsnittskurs for året.KLASSIFISERINGEiendeler og gjeld knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld.Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld dersom deforfaller innen et år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler og gjeld klassifiseres som henholdsvisanleggsmidler og langsiktig gjeld.22

More magazines by this user
Similar magazines