Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittINNTEKTSFØRINGInntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflytekonsernet og når beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Inntekten måles til den virkelige verdien av vederlaget somkonsernet mottar eller har krav på (medregnet eventuelle avslag eller rabatter som selskapet gir). Salg av programlisenser,support, konsulenttjenester, varer fra tredjepart og kurs inntektsføres på leveringstidspunktet. Serviceavtaler har 12måneders varighet og inntektsføres i de regnskapsperiodene der tjenestene ytes. Inntektsføring av domener og webhostinginntektsføres lineært over avtalens varighet typisk 12 måneder.SKATTSkatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som kan, eller vil, bli reversert i samme periode utlignes.Skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet danner grunnlaget for regnskapsføring av utsatt skattefordeldersom det er sannsynlig at fremtidige skattbar inntekt vil forekomme. Utsatt skatteforpliktelse og utsatt skattefordel innenforsamme skatteregime presenteres netto.Bokført verdi av utsatt skattefordel er gjenstand for en årlig vurdering på balansedagen og reduseres til det beløp som ersannsynlig at konsernet vil ha av skattemessig overskudd i senere perioder for å nyttiggjøre skattefordelen. Utsattskattefordel er oppført til nominell verdi i balansen.Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats ved realisasjon av eiendelene eller vedoppgjør av forpliktelsene. Skatt relatert til egenkapitaltransaksjoner er regnskapsført direkte mot egenkapitalen og ikkeresultatført. Skattefunn ordninger bokføres som en reduksjon av driftskostnader det året eventuelle midler blir utbetalt.IMMATERIELLE EIENDELERForskning og utvikling (interne kostnader)Kostnader til utvikling av programvare kan deles i tre; forskning, videreutvikling og vedlikehold av programvare. Utgifterknyttet til forskning og vedlikehold resultatføres når de påløper. Utviklingsutgifter som er direkte henførbare til design ogtesting av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres av konsernet, blir balanseført som immateriell eiendel nårfølgende kriterier er oppfylt:- det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk;- ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke eller selge den;- det er mulig å bruke eller selge programvaren;- det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler;- tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk eller selge programvaren;og- kostnadene kan måles pålitelig.Direkte henførbare utgifter som balanseføres som en del av en programvare inkluderer ytelser til ansatte som utvikler softwarenog en forholdsmessig andel av relevante fellesutgifter.Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter somopprinnelig har blitt kostnadsført kan ikke balanseføres som en eiendel på et senere tidspunkt.Balanseførte utviklingskostnader regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- ognedskrivninger (historisk kost modellen). Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelenes estimertebrukstid – 3 år.Bokført verdi av balanseførte utviklingsutgifter som ennå ikke er tatt i bruk er gjenstand for en årlig nedskrivningstest, elleroftere dersom det foreligger indikatorer for at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp.Gevinst og tap som oppstår ved salg av immaterielle eiendeler måles til differansen mellom salgsvederlag fratrukketsalgskostnader og bokført verdi på eiendelen. Gevinst og tap resultatføres på tidspunktet for avhendelse.Identifiserbare immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp.Oppkjøpte rettigheter og kontrakter balanseføres på oppkjøpstidspunktet til anskaffelseskost. Disse har en tidsbegrensetlevetid og avskrives lineært over eiendelens brukstid estimert til 5-10 år. Det avskrivbare beløp er hensyntattutrangeringsverdien (kun hvor det finnes et aktivt marked for eiendelen). Brukstid og utrangeringsverdi vurderes minst årligog reflekterer forbruket av eiendelen. En endring i brukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres prospektivt som enestimatendring.23

More magazines by this user
Similar magazines