Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittEn immateriell eiendel fraregnes ved salg eller når ingen fremtidige fordeler er forventet å tilflyte selskapet ved fortsatt brukav eiendelen. Gevinst eller tap knyttet til avhendelsen av den immaterielle eiendelen er regnskapsført som annendriftsinntekt eller andre driftskostnader i perioden for avhendelse.Bokført verdi av immaterielle eiendeler med tidsbegrenset levetid er gjenstand for nedskrivningstest når hendelser ellerendringer i rammebetingelser indikerer at bokført verdi er høyere enn gjenvinnbart beløp. Dersom bokført verdi er høyereenn gjenvinnbart beløp nedskrives eiendelen eller den kontantgenererende enheten til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbartbeløp av en immateriell eiendel er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Ved fastsettelse av bruksverdi,nåverdiberegnes estimerte fremtidige kontantstrømmer ved bruk av en før skatt diskonteringsrente som reflekterertidsverdien av kontanter og den spesifikke risiko knyttet til eiendelen som vurderes. For en eiendel som ikke generereruavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende enheten eiendelen tilhører.Nedskrivninger resultatføres.GoodwillGoodwill ved kjøp av virksomhet måles i det beløpet som overstiger verdien allokert til identifiserbare eiendeler, gjeldsposterog betingede forpliktelser på kjøpsdatoen.Goodwill ved oppkjøp måles til kost fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill på oppkjøp etter 1. januar2004 og goodwill som allerede er balanseført avskrives ikke etter denne datoen. Det vurderes hvert år, eller oftere hvishendelser eller endringer i omstendigheter tilsier det, hvorvidt verdien bør nedskrives. På kjøpsdatoen allokeres goodwill tiltilhørende kontantgenererende enhet, eller gruppe av enheter, som forventes å dra nytte av synergieffektene, uavhengig avom andre eiendeler eller gjeldsposter er knyttet til denne enheten eller gruppe av enheter. Normalt skjer fordelingen basertpå geografiske segmenter. En kontantgenererende enhet som er tilordnet goodwill testes årlig for verdifall, og når det erindikasjoner på at det er tilfelle, sammenlignes enhetens bokførte verdi, inkludert goodwill, med enhetens gjenvinnbarebeløp. Hvis det gjenvinnbare beløpet er lavere enn den bokførte verdien, foretas nedskrivning. Det gjenvinnbare beløpet foren kontantgenererende enhet er det høyeste av virkelig verdi fratrukket salgskostnader og bruksverdien. Bruksverdien ernåverdien av kontantstrømmene som forventes å genereres av enheten.VARIGE DRIFTSMIDLERVarige driftsmidler anskaffet av konsernselskapene bokføres til virkelig verdi på anskaffelsestidspunktet (kost) inkluderteiendeler til oppkjøpte datterselskaper. Varige driftsmidler avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid. En endring ibrukstid eller avskrivningsmetode regnskapsføres inn som en estimatendring.Vanlige reparasjoner og vedlikehold av varige driftsmidler regnskapsføres som driftskostnader, mens påkostningerbalanseføres og avskrives over forventet brukstid. Eiendeler føres ut av regnskapet ved avhendelse eller når ingenøkonomiske fordeler kan forventes å tilflyte selskapet ved fortsatt bruk av eiendelen. Gevinst eller tap ved salg av varigedriftsmidler regnskapsføres som andre driftsinntekter eller andre driftskostnader i det året anleggsmidlene tas ut avregnskapet. Balanseført verdi av varige driftsmidler vurderes når hendelse eller endringer i omstendigheter kan tyde på atverdien ikke er erholdelig. Hvis slik indikasjon eksisterer og balanseført verdi overstiger det estimerte gjenvinnbare beløpet,blir eiendeler eller inntektsgenererende enheter skrevet ned til gjenvinnbare beløp. Gjenvinnbart beløp av varige driftsmidlerer det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Ved vurdering av bruksverdi neddiskonteres de estimerte fremtidigekontantstrømmene til nåverdi ved å bruke en diskonteringsrente før skatt som reflekterer den gjeldende markedsverdien avtidseffekten og risikoene som er knyttet til eiendelen. For en eiendel som ikke genererer uavhengige kontantstrømmer,beregnes gjenvinnbart beløp for den inntektsgenererende enheten som eiendelen tilhører. Tap ved nedskrivningerkostnadsføres.FINANSIELLE EIENDELERKlassifiseringKonsernet har kun finansielle eiendeler i kategorien ”utlån og andre fordringer”. Dette representerer regnskapspostenekundefordringer, andre fordringer og kontanter og kontantekvivalenter. Disse klassifiseres som omløpsmidler med mindre deforfaller senere enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler.Regnskapsføring og målingEr beskrevet under punktene kundefordringer og kontanter og kontantekvivalenter.AVSETNINGERAvsetning regnskapsføres når konsernet har en gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendelser som erskjedd, og at det kan sannsynliggjøre at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen og at beløpets størrelsekan måles pålitelig. Når konsernet forventer at en del av eller hele avsetningen blir tilbakebetalt, blir tilbakebetalingenregnskapsført som en separat eiendel, men bare når man er sikker på at tilbakebetaling vil skje. Kostnaden forbundet meden avsetning regnskapsføres netto i resultatregnskapet. Hvis tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av deforventede kontantstrømmene til en sats før skatt som reflekterer gjeldende markedsvurdering av tidseffekten, og risikoene24

More magazines by this user
Similar magazines