Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittved forpliktelsen. Når neddiskontering brukes, blir økningen i avsetningen som skyldes tidseffekten regnskapsført som enrentekostnad.VARELAGERVarelager verdsettes til det laveste av kost og netto salgspris. Kostprisen for innkjøpte varer er kjøpsprisen og basert påFIFO prinsippet. Netto salgsverdi er den estimerte salgsprisen under vanlig forretningsførsel, fratrukket de estimertesalgskostnadene.KUNDEFORDRINGERKundefordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer tilamortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning for inntruffet tap. Avsetning for tapregnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinneligebetingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgåøkonomisk restrukturering og utsettelser og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer månedskrives. Avsetningen utgjør forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp, som er nåverdien av forventedekontantstrømmer, diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader.KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTERKontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd, andre kortsiktige likvide investeringer som kan konverteres tilkontanter innen tre måneder eller før og kassekreditt. Bundne bankinnskudd er inkludert i balansen som kontanter ogkontantekvivalenter. Kassekreditt er oppført under kortsiktig gjeld i balansen. I kontantstrømanalysen er kassekredittinkludert i kontanter og kontantekvivalenter.LEIEAVTALERLeieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, klassifiseres somoperasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet leaservisse driftsmidler. Leasingavtaler hvor konsernet i hovedsak har alle risikoer og fordeler som ved en eiendomsrett blirklassifisert som finansiell leasing. Finansiell leasing blir regnskapsført i balansen ved oppstart av avtalen, til den lavesteverdi av virkelig verdi og nåverdien av minimum leasingbetalinger. Hver leasingbetaling blir allokert mellom forpliktelse ogfinanskostnad for å oppnå en konstant rente på utestående balanse. Leasingforpliktelsen, netto etter finanskostnad, erinkludert i annen langsiktig gjeld. Renteelementet blir resultatført over leasingperioden for å gi en konstant periodiskrentekostnad på gjenstående forpliktelse for hver periode. Driftsmidler under finansiell leasing blir avskrevet over detkorteste av driftsmiddelets levetid og leasingperioden. Dersom det er sannsynelig at leieobjektet skal overtas av selskapetogså etter leasingperiodens slutt avskrives driftsmiddelet over driftsmiddelets utnyttbare levetid.AKSJEKAPITAL, OVERKURS OG EGNE AKSJEROrdinære aksjer klassifiseres som egenkapital. Utgifter som knyttes direkte til utstedelse av nye aksjer eller opsjoner medfradrag av skatt, føres som reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.Den nominelle verdien av egne aksjer trekkes fra registrert aksjekapital. Alle differanser mellom nominell verdi ogkjøpsprisen på egne aksjer, sammen med eventuelle gevinster og tap på tilhørende transaksjoner, føres direkte motegenkapitalen.RESULTAT PR. AKSJEResultat pr aksje beregnes ved å dele aksjonærenes andel av overskudd/underskudd for perioden med det vektedegjennomsnittelige antall ordinære aksjer i perioden. Når utvannet resultat pr aksje beregnes, justeres det gjennomsnitteligeantallet aksjer med alle aksjeopsjoner som har en mulig utvannende effekt. Opsjoner med en utvannende effekt behandlessom aksjer fra den datoen de utstedes.RENTEBÆRENDE LÅNLån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskostnader. Ietterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom detutbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12måneder fra balansedato.AKSJEBASERT VEDERLAGIFRS 2 krever at opsjonsrettigheter gitt til ansatte føres i resultatregnskapet til virkelig verdi på tildelingstidspunktet.Fra og med regnskapet 2004 blir verdien av opsjoner til ansatte kostnadsført til virkelig verdi, hvor også tidsverdien blirhensyntatt. Opsjonenes verdi periodiseres over opptjeningsperioden som lønnskostnad. Kostnadsføring avopsjonskostnader vil ikke belaste selskapets likviditet og er kreditert mot annen egenkapital. Føringen påvirker ikke25

More magazines by this user
Similar magazines