Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittselskapets totale egenkapitalstilling etter disponering av årsresultat. Den virkelige verdien på tildelte opsjoner beregnes medBlack-Scholes opsjonsprisingsmodell. De viktigste inndata er aksjekurs på tildelingstidspunktet, innløsningskurs,standardavvik på forventet aksjeavkastning, forventet utbytte, opsjonens løpetid og årlig risikofri rente.Dersom den ansatte velger å innløse sin opsjon og den ansatte er skattepliktig til Norge vil selskapet måtte betalearbeidsgiveravgift (for tiden 14,1%) på underverdien den ansatte kan kjøpe aksjen til. Fordelen av opsjonsavtalen blirberegnet som forskjell mellom estimert markedsverdi av aksjene på innløsningstidspunktet og fastsatt innløsningskurs.Basert på den skattemessige fordelen til de ansatte pr. 31. desember blir det foretatt en avsetning for arbeidsgiveravgift.PENSJONERSelskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger avhengig av hvilket land den ansatte er ansatt i. Felles for konsernetspensjonsordinger er at de er innskuddsbasert. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor selskapet betaler faste bidragtil en separat juridisk enhet. Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enhetenikke har nok midler til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Konsernet haringen ytterligere betalingsforpliktelse etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønnskostnadernår de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som en eiendel i den grad innskuddene kan refunderes eller reduserefremtidige innbetalinger.KONTANTSTRØMKontantstrømoppstillingen er satt opp iht. den indirekte metoden og rapporterer kontantstrømmer i perioden klassifisert somdrifts-, investerings- og finansaktiviteter. Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og kontantekvivalenter somdefinert under noten for disse, fratrukket utestående kassekreditt.VIKTIGE REGNSKAPSESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE VURDERINGEREstimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusiveforventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter.Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetningerKonsernet utarbeider estimater og gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De regnskapsestimater som følger avdette vil pr. definisjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige utfall. Estimater og antakelser/forutsetninger somrepresenterer en betydelig risiko for vesentlige endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av nesteregnskapsår, drøftes nedenfor.Estimert verdifall på goodwillKonsernet vurderer verdifall på goodwill minst en gang i året. Det krever et estimat av hvilken bruksverdi som eksisterer iden kontantgenererende enheten som goodwillen er allokert til. For å estimere bruksverdi må gruppen estimere forventedefremtidige kontantstrømmer fra den inntektsgenererende enheten og velge en passende diskonteringsrente for å beregnenåverdien av disse kontantstrømmene.Dersom estimatet på dekningsbidrag per 31. desember ble redusert med 10 %, ville dette ikke medføre noen nedskrivningpå goodwill. Dersom anvendt rentesats før skatt ved diskontering av kontantstrømmer ble økt med 1 %, (for eksempel 13 % istedet for 12 %), ville dette heller ikke medføre noen nedskrivning på goodwill.Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av enhetens regnskapsprinsipperInntektsføringKonsernet utvikler, distribuerer og selger administrative programvare, domener og webhosting. Ved regnskapsføring avinntekter vurderer konsernet at en salgstransaksjon består av flere elementer, et lisenselement og et vedlikeholdselementfor programvare. Derfor blir inntekter fra salg av programvare splittet i et lisenselement og et vedlikeholdselement hvorlisenselementet resultatføres ved fakturering og vedlikeholdselementet resultatføres over kontraktsperioden iht. beskrivelsenav inntektsføringsprinsipper over.Utsatt skattefordelUtsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og at de midlertidigeforskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Sannsynligheten for at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge er basert på engrundig analyse av nåværende og estimert fremtidige resultater og skatteposisjon for hver enkelt enhet i konsernet.26

More magazines by this user
Similar magazines