Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 27 Finansiell risikostyringFinansielle risikofaktorerKonsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valutarisiko, flytende rente risiko ogprisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenesuforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Konsernetbenytter ikke finansielle derivater for å sikre seg mot visse risikoer.Risikostyringen for konsernet ivaretas av en sentral finansavdeling i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret.Konsernets finansavdeling identifiserer, evaluerer og sikrer finansiell risiko i nært samarbeid med de ulike driftsenhetene.Styret utarbeider skriftlige prinsipper for den overordnede risikostyringen, og angir skriftlige retningslinjer for spesifikkeområder som valutarisiko, renterisiko, kredittrisiko, bruk av finansielle derivater og øvrige finansielle instrumenter samtinvestering av overskuddslikviditet.MarkedsrisikoValutarisikoKonsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er særlig relevant i forholdtil SEK og EUR. Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller balanseførte eiendeler eller forpliktelser ernominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle valuta.Konsernet er strukturert slik at det enkelte datterselskap kun gjør salgstransaksjoner i sin lokale valuta. Dersom NOK iforhold til SEK var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2008 og alle andre variabler var konstante ville dette føre til ethøyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,8. Dersom NOK i forhold til EUR var 5 % svakere/sterkere i gjennomsnitt i 2008 ogalle andre variabler var konstante ville dette føre til et høyere/lavere driftsresultat på MNOK 1,3.PrisrisikoKonsernet er utsatt for prisrisiko knyttet til prisen på egne aksjer, da virkelig verdi av opsjoner til ansatte beregnes ved åbenytte modeller som inkorporerer konsernets aksjekurs. Konsernet er minimalt utsatt for prisrisiko knyttet til råvarepriser.Flytende renterisikoEttersom konsernet ikke har noen betydelige rentebærende eiendeler, er konsernets resultat og kontantstrøm fra driften ihovedsak uavhengig av endringer i markedsrenten. Konsernets renterisiko er knyttet til langsiktige lån. Lån med flytenderente medfører en renterisiko for konsernets kontantstrøm. I løpet av 2008 og 2007 har konsernets lån til flytende rente værthovedsakelig i NOK. En renteendring på 1 % poeng ville medføre et høyere/lavere resultat etter skatt på MNOK 1,2.KredittrisikoKredittrisiko behandles på konsernnivå. Kredittrisiko oppstår i innskudd i banker og finansinstitusjoner og i transaksjonermed sluttkunder, herunder kundefordringer og faste avtaler. Motparter ved finansplasseringer er begrenset tilfinansinstitusjoner med høy kredittverdighet.LikviditetsrisikoStyring av likviditetsrisiko innebærer å vedlikeholde en tilstrekkelig beholdning av likvider. Ledelsen overvåker konsernetslikviditetsreserve bestående av kontantekvivalenter gjennom rullerende prognoser basert på forventet kontantstrøm.Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets lån og derivative finansielle forpliktelser med netto oppgjør, klassifisert i henholdtil forfallsstrukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til forfallstidspunktet i kontrakten. Beløpene i tabellen erudiskonterte kontraktsmessige kontantstrømmer.31.12.2008 < 1 år 1-2 år 2-5 årBanklån 35 350 29 875 143 750Forpliktelser ved finansiell leasing 5 733 1 187 0Leverandørgjeld og annen gjeld 37 854 0 0Risiko knyttet til kapitalforvaltningKonsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å trygge fortsatt drift for å sikre avkastning for eierne og andre interessenterog opprettholde en optimal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene. For å bedre kapitalstrukturen kan konsernetjustere nivået på utbytte til aksjonærene, tilbakebetale kapital til aksjonærene, utstede nye aksjer eller selge eiendeler for åtilbakebetale lån. Kapitalforvaltingen overvåkes med utgangspunkt i nivået på netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA(resultat før avskrivninger og amortisering) i konsernet. Netto rentebærende gjeld er definert som banklån og leasing minuskontanter og kontantekvivalenter. Pr 31.12.2008 var netto rentebærende gjeld dividert på EBITDA lik 1,64. Konsernetsstrategi er en netto rentebærende gjeld/EBITDA på mellom 1,7 og 1,00 de kommende årene.43

More magazines by this user
Similar magazines