Årsrapport 2008 - Mamut

mamut.com
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Mamut

Mamut ASAÅrs- og konsernregnskap for 2008NoterNOK 1 000 med mindre annet er angittNote 8 - DatterselskapNedenfor følger en lister over datterselskaper til Mamut ASA. Se Note 13 for en komplett liste oversamtlige selskaper som inngår i konsernet.StemmerettSelskap Forretningskontor Eierandel % Bokført verdi TNOKMamut Norge AS Norge 100 % 24 100daTax Software AS Norge 100 % 120Guru Software AS Norge 100 % 62Mamut Research AS Norge 100 % 100Mamut AB Sverige 100 % 98Mamut A/S Danmark 100 % 970Mamut Software Ltd UK 100 % 35Mamut Software BV Nederland 100 % 177Mamut Ltd Irland 100 % -Mamut Software SL Spania 100 % 79Active 24 AS (Konsern) Norge 100 % 265 400291 141Note 9 - Lån og leasingI forbindelse med oppkjøpet av Active 24 ASA finansierte Mamut ASA deler av kjøpet gjennom et langsiktig banklån (A).I 2008 valgte selskapet som en del av finansieringen av Klubben Online og MYOB å låne MNOK 25 i et nytt banklån (B).I forbindelse med nytt lån i 2008 ble finansielle covenants og rentemargin endret for hhv. 2008, 2009 og 2010.Pr 31.12.2008 er gjenstående banklån MNOK 172,5.Langsiktig gjeld 2008 2007Banklån A 150 000 150 000Banklån B 22 500 -Leasing 1 678 -Sum langsiktig gjeld 174 178 150 000BanklånAvdrag for begge banklån er MNOK 25 i 2009, MNOK 22,5 i 2010 og MNOK 0 i 2011.Rentebetingelsene er NIBOR + 2,20. Følgende eiendeler er stilt som sikkerhet for lånet.100% av aksjer i Active 24 ASA bokført til MNOK 265,4, Kundefordringer i Mamut ASA bokført tilMNOK 3,6 og kundefordringer i Mamut Norge AS bokført til MNOK 37,1.Det er tilknyttet ulike finansielle krav til lånet som måles mot kvartalsresultatene til Mamut ASA konserntall pårullerende 4 kvartaler. De viktigste finansielle kravene er forholdet mellom netto rentebærende gjeld og EBITDAog totalt kontantbeholding i konsernet.LeasingTotale finansielle leasingforpliktelser pr 31.12.2008 utgjør TNOK 1.678.Leie for 2009 utgjør TNOK 801.Nominell verdiÅrlig leiebeløp år 2009 801Leiebeløp for år 2010 - 2011 1 134Totalt leiebeløp 1 935Se note 6 Varige driftsmidler for bokført verdi av eiendeler finansiert gjennom leasing.Alt leaset matriell kjøpes ut ved kontraktsutløp.55

More magazines by this user
Similar magazines