MENIGHETSBLAD - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLAD - Mediamannen

Vestby Menighetsblad”Slå på pauker og blåse på basun!”- En kantor vigslesEinar Frøysa jobber som organist i Vestby. Det har han gjort allerede inoen år. Nå er tiden kommet for at han skal bli vigslet til kantor. Det skjerden 13. mars kl. 11 i Såner kirke.Men! Det er mange av oss som ikke vet så mye om hva en vigsling innebærer.Derfor dro jeg på besøk til Einar for å høre ham fortelle om dette:Kantorvigslingen!Margaret SnilsbergPå mitt første spørsmål: Hva er enkantorvigsel? svarer Einar: -Det erfaktisk et ganske godt spørsmål! I retningslinjeneer det nemlig ikke en vigslingtil et kirkelige embete - men gjennomvigslingen blir kantor som kirkeligmedarbeider satt inn i en tjeneste:Den liturgiske tjeneste, forbønnstjenesteog lovsangstjeneste. Ordningener dessuten ganske ny, den førstevigslingen i Norge skjedde i 2001.Nå er det også blitt slik at alle sombegynte på organistutdannelsen etter1998, skal vigles. Mens vi som begyntetidligere, slik jeg gjorde, må søke spesieltom det. Det har Einar gjort, søkt,vært og snakket med biskop Kvarmeog fått klarsignal.Einar synes at det å bli vigslet er ennaturlig anerkjennelse av kantor sommer enn en håndverker.Men så er det oss som ikke vet forskjellpå en organist og en kantor, da!Vi pleier jo å tiltale ham som organist,ikke som kantor. Einar forklarer: -Fragammelt av er egentlig kantor korlederen.I dag har kantor lengre utdannelse,med stor vekt på korarbeid.Etter to år på musikkhøyskolen kandu kalle deg organist, mens du førstetter fire år er kantor. Selv gikk Einarfire år på kirkemusikklinjen. Så haner både organist og kantor.Kantorvigslingen vil finne sted i Sånerkirke søndag den 13. mars. Det blirbåde en høytidelig og SVÆR gudstjeneste.Hølenkoret skal delta. OgEinar har også plukket ut en ekstrakorgruppe. Vestbys andre kantor ThorHenning Isachsen skal være organistog Einar skal altså være kantor – korleder!Med andre ord skal han væredet han vigles til! På den tiden intervjuetfant sted, var programmet fordagen ennå ikke helt fastlagt/godkjent,men Einar forteller at han kanskje skalspille til utgang – eller postludium somdet heter på fagspråket. Han har godlyst til å spille et stort norsk orgelverkav Arild Sandvold: Introduksjon ogPasacaglia i d-moll. I tillegg ville jeggjerne hatt med barnekoret ”Himmelspretten”– men det blir kanskje formye program? Vi får bare vente ogse!Det vil bli en høytidelig gudstjeneste,men ikke rent høykirkelig, Einar eropptatt av å vise bredde. Det blir lovsangog musikk med forskjelligegenre. Dessuten følger gudstjenestenen helt annen liturgi enn vanlig. Detblir veldig mye musikk og veldigmange ord.Einar forteller at han ønsker at vigslingenskal være en lokal kirkemusikkfest!-Jeg kunne blitt vigslet for to årsiden i Fredrikstad, men jeg hadde lysttil å synliggjøre det for menigheteneher i Vestby. Du vet: ”Slå på paukerog blåse på basun!” Jeg vil synliggjørekirken i lokallsamfunnet, ja, i alle fallsynliggjøre kantors tjeneste som en tjenestefor menighetene.5Har det noen praktisk forskjell å blivigslet – blir du annerledes? -Ja ognei. Den faktiske nytten av vigslingener fraværende, ettersom det ikke eret kirkelig embete jeg blir vigslet til.Derfor diskuteres det stadig om detteå vigsle kantor er den rette veien ågå. Samtidig ser Einar absolutt positivtpå vigslingen: -Nå blir jeg en somhar avsagt et løfte om å tjene kirken.Det er en forpliktelse på et annet nivå.Kanskje kan det sammenlignes meddet å være fast ansatt til forskjell fraå være vikar, sier Einar.Selve vigslingen er en forbønnshandlingog en løfteavleggelse. -Jegfår tre spørsmål som jeg skal svarepå og deretter avlegge et løfte. Såskal jeg knele og de som er forbederevil legge hånden på hodet mitt mensdet vil bli bedt for meg.Det er biskopen som sammen medsogneprest Marit Bekken som skalvære liturg og holde preken/tale tilkantoren denne dagen. Biskopen hari alle fall lovet å prøve å komme. Hvisikke han får det til, blir det domprostenisteden. -Hvorfor biskopen?, spørjeg. Det er biskopen som foretarvigslinger i Den norske kirke – slik hardet vært siden Peters dager (disippelenPeter, red.anm.). Det blir litt sånn:”Fra Peter til Einar”.Det er vel ingen tvil om at Einar serfrem til denne dagen? Jeg rågledermeg! Sier han og smiler.Så, alle dere der ute: Søndag 13. marsi Såner kirke – da vigsles Einar Frøysatil kantor i Vestby menigheter! Det bliren annerledes begivenhet. Ja, faktisken historisk begivenhet. Velkommen!


22. mai Garder kirke kl. 11.00Alexander FinstadFrederik OlsenLene Haug LohrbauerMari Lossius WillumstadChristina Slattum Frey22. mai Såner kirke kl. 13.00Marlen ParissiJanine Nerland PaulsenMarte EvjenJudith Morken PløenLena Pedersen VesethJulie Onsrud RiisnæsThomas MeyerAmanda Victoria TholinTina – Marie Andresen MeilænderHeidi Iren HeivangMartin EngedahlAndreas MoeJan William JohnsenKristoffer Andam Grønbäck22. mai Vestby kirke kl. 11.00Atle NilsenHenrik Olaf RummelhoffTherese Isabelle DahleIris SjonerSiri Beate RyggHarry Andre HenriksenHans Joakim HansenKristoffer KarterudIda Helene PaulsenVestby MenighetsbladÅrets konfirmanterLise MøllerTommi VenningMarkus LyngmoSolveig FøyenAlexander Meldre BekkåsenChristoffer HeiskelKristin RønningLars – Fredrik Hoel AronsenAstrid Solberg Bechmann22. mai Vestby kirke kl. 13.00Erlend Struksnæs LundringKenneth KarlsenMartine Synnøve AndersenHenriette SveumAnette ChristensenAnnette StenslandLinn ØstensenAnne Line StrømbergVeronica Desireè Jensvold KvernengLinn Therese GilbergHåkon Andreas HaramMartin Aagaard MikkelsenAndreas HammarlundDaniel KaseMarlene Markussen29. mai Hvitsten kirke kl. 11.00Ina Jeanett BruuLene Kristin BruuDina Marie FiskvikSimen Ogner LødøenMarlene LøwMadelen Hærnes – VestgårdCaroline Nilsen RogndalenSandra Pernille MagnussenSigny SkåreJens Erik Skaug29. mai Såner kirke kl.11.00Stephanie AmundsenPatrick Lilleåsen GjelsethDidrik DenstadVictor HelgesenCharlotte HolløkkenThea MyklebustKathinka Østby PettersenCharlotte Louise TepselEline Lossius ØsterudAnette LarsenChristina MathisenSilje Bach Storberget29. mai Såner kirke kl. 13.00Atle Olafsen SkaarudMarkus Domaas LindahlMartine de Courcy BoxillStine Marie AndersenSigurd SkjerveStian HolstHenrik Steen ElleriAlexander HeibergKristina HansenNikolai Lie-NielsenSara Catrine JensenPia Pernille EriksenHenrik Andrè OlsenSynne Elisabeth HeimdalMarte Møkkelgjerd29. mai Vestby kirke kl.13.00Thomas C. HansenKristian HalvorsenKim Daniel AndresenJohn SørensenNora HoelStine MoltzauAndrè Hæhre KristiansenKonfirmantenes tjenesteaksjonI desember hadde Tjenestegruppe A sin tjenesteaksjon på Vestby sykehjem. Alle beboerne fikken rose hver, og et kort med tegninger og bibelord som konfirmantene hadde laget. Street Life ogTensing underholdt med dans og sang.6


Vestby Menighetsblad- et barne- og ungdomsarbeid i regi av kirkenHilde Feragen har ordet:Dette har vært et travelt og utrolig gledelig semester. Etter at vårsemesteret var avsluttetmed mange flotte store begivenheter, som å representere Vestby kommune i Fylkesmønstringen,deltakelse i Melodi Grand Prix junior, felleskonsert med menighetene Ski, Nordby,Ås, Drøbak, hvorpå vi avsluttet med et halvtimes show på Vestby Mart’n, trodde jeg at dettesemester skulle bli litt roligere. Men neida, Gud hadde nok en annen plan. Allerede før vistartet opp semesteret i august igjen, fikk vi invitasjoner til å delta på flere arrangementer.Dette er et utrolig givende og gledelig arbeid, som har den belønningen at jeg får treffe såmange flotte personligheter, og da spesielt de unge selv. Så mye glede og inspirasjon!!!Vestby TensingI september startet vi opp dette ungdomskoret med Kristine BekkenAschim i spissen som dirigent. Meget raskt ble dette et utroligflott gospelkor, som allerede i november hadde et repertoar på5 flotte sanger. Bildet til høyre er fra en førjulskonsert vi arrangertesammen med Ås Tensing.Gruppeleder Nils Oskar veileder Halvor, mensChristoffer, John og Thomas er opptatt med å stilleinn lyden på lysgudsjenesten i Såner.Street LifeI august telte vi 19 elever og vi kan med et stort smil fortelleat i dag har situasjonen endret seg. Vi har i dag 62elever, 1 dirigent, 4 danseinstruktører og 4 frivillige voksnegruppeledere som alle gjør en fantastisk jobb. Vi har satsetlitt for å nå litt bredere og kan nå tilby dans, kor, band(musikk), media (film) samt en teknisk gruppe, som kontrollererlyd og lys.Lysgudstjeneste i Såner kirke 8 desemberHer var konfirmantene i Street Life og Vestby Tensing med på selveplanleggingen og utførelsen av gudstjenesten.Det ble en utrolig flott ogvakker gudstjeneste, som var preget av ungdommene selv.Dansegruppen Fifth Element undergeneralprøven på lysgudstjenesten.Street Life’s juleshow14. desember arrangerte vi vårt juleshow på Vestbymenighetshus. Det er med et rørt hjerte jeg kan fortelledere at det er lenge siden jeg har følt meg så stoltBilde: Nina Elisabeth Berg - Vestby Nyttog beæret. En utrolig flott gjeng med barn og unge ialderen 7-21 år kom gående inn i midtgangen med tente stearinlys under sangen ”You raise me up”. De ca 120-130”like stolte som meg” foreldre, venner og familie reiste seg for å ta dem imot. Gjennom kvelden fikk de alle vist fremdet arbeidet det de har vært engasjert i. Det var over 60 barn og unge som hadde gledet seg, gruet seg og som var fulleav forventninger, som stolt kunne vise sine nærmeste det fellesskapet de er en del av. UTROLIG VELLYKKET!7


Vestby MenighetsbladEn kirkeverge går avTore Remme har vært kirkeverge i Vestby siden november 1989.I begynnelsen av mars går han av. Vi avtalte å møtes en tidligtorsdag i januar -på et kontor fylt med papirbunke på papirbunke- ifølge ham selv: et systematisk rot - for å snakke omhvordan årene som kirkeverge har vært.Margaret SnilsbergLitt historikkFør kirkevergestillingen ble opprettetvar det ingen annen lokal kirkelig administrasjonenn det prestene haddeansvar for. Ettersom administrasjonenog forvaltningsoppgaver da ble et tilleggtil prestens primæroppgaver, bledette både sekundært og gjort utifraprestens egne interesser. Med tidenhar det fulgt store forandringer pådette område - prestens to-delte arbeidsområderhar blitt skilt fra hverandre.Presten har nå ansvar for kirkeligehandlinger. Mens forvaltning ogadministrasjon er blitt flyttet til kirkevergestillingen.Men la oss skru tiden tilbake noen tiårog høre Remme selv fortelle frasin vei til å bli kirkeverge her i Vestby:Etter 7-årig folkeskole var jeg fisker iNord-Norge i 4 år, uten egentlig åvære særlig svømmedyktig! Det ersærlig en periode Tore minnes medglede: Vinter-sesongen på Lofotensom femtenåring! Det blinker i øynenehans.Deretter jobbet jeg på et båtverkstedpå Sunnmøre. Så kom den obligatoriskemilitærtjenesten i 16 måneder.Jeg tok artium på kveldstid mens jegjobbet innenfor servicebransjen i Oslo,blant annet som portvakt på OsloHandelsstands selskapslokaler og påTeatercafeen. Og deretter ble det teologistudiermens jeg feriejobbet i enbutikk med bygningsvarer. Og samtidigble jeg gift og fikk etter hvert firebarn.Sin første prestejobb hadde Tore iØksnes i Vesterålen, her var han sognepresti fem og et halvt år. Deretterbar det til Fosnes ved Namsosi ca. 8 år. Før han flyttettil Oppegård og 5 års prestetjenesteder - hvor han fremdelesbor.Så valgte Tore brått en heltannen vei: Han sa opp prestejobbenog ble selvstendignæringsdrivende i byggebransjen.Men en knekk i ryggensatte en stopper for den slags praktiskyrkesliv, og som arbeidsledig ogarbeidssøkende tok han et datakurs.Opprettelsen av kirkevergestillingI mellomtiden hadde det skjedd ting ikirken. Man innså at den kirkelige forvaltningog administrasjon måtte overtasav noen andre enn presten. Remmehadde selv vært prest i en slikuholdbar situasjon med ansvar for allesider av lokalkirkens drift, men medkompetanse og ressurser bare på etavgrenset felt. Fra for eksempel Øksnesforteller han om temmelig rotetetilstander. Ting lå brakk. I utgangspunktetvar nødvendigheten av å ryddeopp større enn interessen. Samtidiglærte Tore mye av denne ”opprydningen”.Dessuten er jeg systematiskanlagt, forteller han. (Det var dissebunkene med papirer på bordet! -Et resursspørsmål repliserer Remme)I Øksnes var han leder av plankomiteenfor å bygge kirke på kommunesenteretMyre - og disse planene blesatt ut i livet: sist høst var Remme avgårde for å være med på 25-års jubileetfor Myre kirke. Som skrevet står:noen sår, andre høster.8Fra sin tid som prest visste derforRemme mye om forvaltningsoppgavenei det lokale kirkelivet, og nårVestby kommune som en av de førsteinnså at de måtte ivareta sitt ansvarfor kirken på en mer forsvarligmåte, åpnet denne døren seg for Tore.Han forteller: I Vestby hadde kultursjefenfått overdratt ansvaret forkirken - og man trodde at det ikkekunne være så stor jobb. Men detviste seg å være for mye! I 1989 blederfor Tore ansatt i nyopprettet stillingsom kirkeverge!Etter noen år ble det imidlertid lovfestetmed både fellesråd og administrativleder, og i 96, med bakgrunn iden nye kirkeloven ble Tore direkteansatt av Fellesrådet selv som detsførste daglige leder. Men da hadde hanriktignok hatt stillingen i 7 år. SomVestbys første kirkeverge måtte Torebegynne på scratch:I begynnelsen hadde jeg et kontor pålån i rådhuset, og fikk en skrivemaskinpå lån! Og det var i grunnen symptomatiskfor hvordan de ansatte i kirkenhadde det. Med ansvar for kirker,kirkegårder og personale så Toreraskt at f. eks. kirketjenerne måtte fået sted til noe så elementært som åvaske seg. I det hele tatt var lokaliteteret viktig anliggende. Og kanskjeikke minst at det kirkelige personalet


endelig kunne få en leder å forholdeseg til med innsikt og ansvar på deresarbeidsområder. Kirkevergen haddekontor i rådhuset og andre steder, detøvrige personalet hadde tilhold i menighetshuset.Det var først i 2001 vible samlet i de flotte og brukervennligekontorene her i 2. etasje på Vestbytorget.BabyerDette har vært en av Tores ”babyer”- å få samlet alle, få til gode arbeidsforholdfor prester, menighetssekretær,organister etc., kirketjenerne derde jobber, det å få til et fellesskap, bådefor de ansatte og for de som trengerog bruker kirkekontoret.Samtidig har Tore hatt mange andrebabyer også! Han snakker om kirkebrannen25 mai 1995, hvilken vandalismedet var og hvor vakker gamleSåner kirke var: den peneste i Vestbysier Tore, med søylene og takutformingen.Det å få reist ny kirke etterbrannen ble en ny baby for Tore.Og med betydelig erfaring fra Myrekirke og kirkerestaurering i Fosnes, varhan ikke opprådd. Det skulle ta femår å få reist Såner kirke. Det å gjennomføredenne prosessen ordentligsammen med dyktige fagfolk var englede - lærerikt og gøy!Samtidig som Såner kirke er blitt bådeen god og vakker kirke til sitt bruk,har Tore hatt en drøm om en flerbrukskirkei Son. Dette hører til min jobbsom kirkeverge, forteller han: Å finneegnede lokaler til kirkens ansvar ogvirksomhet. I Son trenger vi både kirkerom,undervisningslokaler, et sted åvære for både barn, unge og eldre.Denne sammenhengen mellom dethellige rom og de andre rommene erviktig, synes han. Vi har fullført planleggingen.Men mangel på penger gjørat realiseringen må vente, men envakker dag vil det stå en funksjonellkirke i Son - med masse miljøskapendeaktivitet!Kirkevergen har også hatt ansvaretfor å rehabilitere de gamle kirkene iVestby, og dette har også vært viktig!I flg. entreprenøren var det nærmestVestby Menighetsbladflaks at spiret på Vestby kirke ikke falti bakken. Og vi har ordnet taket ogrestaurert Hvitsten kirke. Vi har planerklare for rehabilitering av Garderkirke, med anbud liggende inne. Herstår det på pengemangel.Også på kirkegårdene har vi gjennomførtomfattende tiltak: tre utvidelser,fornyelse av gjerder, gravreguleringerog kart som stemmer med terrengetpå alle kirkegårdene, etablering avmoderne register over aller gravene,gravlagte og gravansvarlige. I dissedager tar vi i bruk en nyanlagt urnegravlundpå Hvitsten. Det er takketvære en flott gave fra Fred Olsen. Ogi 2004 fikk vi gjennomført gravminnesikringpå alle kirkegårdene. Arbeidetmed HMS (helse-miljø-sikkerhet)på arbeidsplassene har for øvrig værten viktig sak i alle disse årene.KirketankenHan forteller at han ikke har hatt tidtil å savne prestetjenesten. Dessutenser han sammenhengen i det å drivekirke - om det er kirkelige handlingereller rengjøring av kirken og administrasjon- så henger de sammen.Prestetjenesten er viktig, veldig viktig,men skjer ikke i et tomrom. Denmå sees i sammenheng med f. eks,kirketjener, forvaltningsoppgaver,kirkemusikken…Kirken er en organisme- hvor alle hver på sitt vis, gjennomde ulike arbeidsoppgavene, drivermed formidling av kirkens budskap.På mitt spørsmål om han er fornøydmed sin egen innsats, svarer Tore medglede: Ja jeg er fornøyd - jeg ser jomye konkret og bra som er kommetut av det jeg har holdt på med i disseårene. Det har vært fint å være medå legge forholdene til rette for det somer kirkens virksomhet, at kirken kangi gode tjenester til folk i kommunen.Jeg har hatt gleden å gjøre mitt i etteam av dyktige og velvillige medarbeideresom hele veien er opptatt avå yte folk gode tjenester på detteområdet av livet.Nå ser det dessverre ut til at politikernevil legge lokk på og heller byggened enn å bygge opp, og det er trist.- Men kirken er ikke et synkende skip- den ”står om enn tårnene faller”,siterer Tore og fortsetter: Kirken klarerseg nok! Men samtidig er det somskjer nå både dumt og kortsiktig tenkt.Jeg tror at de som har fattet dissebeslutningene, glemmer at ”ting tartid” og at dette gjelder om kirkens arbeidmer enn på de fleste andre områder.Tore vedgår at det er med et snev avvemod han nå går av som kirkevergei Vestby. Det var jo flere ting jeg haddelyst til å fullføre, men det er jo ikkenoe vesentlig poeng for kirken. Ettermeg kommer det friske krefter somnok skal få ting på plass! Det jeg kommertil å savne fra arbeidet er nok istor grad fellesskapet, sier Tore, ogjeg vil nok savne opplevelsen av å sede ferdige resultatene av jobbene.Men - siterer Tore fra Skriften - ”Althar sin tid”, og i mars blir jeg mer familiemannigjen! Jeg kommer garantertikke til å tvinne tomlene.Takktil Tore Remme.Marit Bekken4.mars går Tore Remme av medpensjon etter snart 19 år som kirkevergei Vestby. Som det fremgår avintervjuet her ved siden av, er detikke lite han har fått utrettet de årenehan har ”sittet ved roret” ute hososs. Takket være ham er forholdenefor de ansatte bedre, og kirkerog kirkegårder generelt i bedre standenn på lenge. Når han nå takker avetter fylte 67 år, mister ikke bare viansatte i kirken en god medarbeider,og kirkevergefellesskapet i Follo enforegangsmann, men prestegjeldetmister også en dyktig kirkeverge. Vikommer til å merke at han er borte.Så Tore; vi takker for din innsatsgjennom 19 år og ønsker deg godeog innholdsrike år som pensjonist!9


Hva heter du og hvor gammeler du? Julia Orheim, 8 år.Hvorfor begynte du i koret?For jeg liker å synge.Hva liker du best å synge?Katten, musenHva er best med barnekoret?At vi leker på slutten.Synes du Thor Henning tullerfor mye, for lite, eller bør han fåkoret til å le enda mer? Sånnpasse.Vestby Menighetsblad10sanger.- nytt tilbud til 7-12åringer i Vestby.Hver torsdag, kl 18.00 er det liv, latterog sangglede i Vestby kirke. Da harnemlig barnekoret øvelse.Koret tellernå rundt 25 medlemmer.Barna får ”utforske" kirkerommet i pausene,og de fleste har nok prøvd utpresterollen når de bestiger prekestolen. Barna lekerogså gjemsel i kirkebenkene, og har også lærtat alterringen ikke brukes til lek. De har også tentlys i lysgloben for noen de tenkte på, er glad ieller vil be for.Men først og fremst er det sangen som er dethandler om. Og Thor Henning da, som bådekan være morsom, sprø, myndig ogalvorlig.Repertoaret for koret strekker seg frajulesanger, barnesanger med kristent innhold,”Olsenbanden jr.sanger”, morsomme og rarePausene er like morsomme som øvelsene: Barna får saft,og vi forsøker å veksle mellom å servere kjeks og frukt. Ivårsemestret er det planlagt å synge på en del gudstjenester,samt ha en liten avslutningskonsert for foreldre og alle andresom har lyst på en forsommerkonsert. Vi har fortsatt plass tilflere gutter og jenter i koret, og det er bare å møte opp påøvelser. Og så er det gratis medlemskap!Familiesamling for småbarnsfamilier på menighetshuset i VestbyPølse med lompe smaker alltid godt for de minste og er enkel og takknemlig middagsmat for de voksne på enfredag. Løpe rundt og rundt og frem og tilbake over åpne gulv er stas når man er liten. Å synke ned i enlenestol og la kroppen hvile er godt når man er stor. Kaffekos med is og kjeks og hyggelig småprat rundtbordet og en liten film for å roe ned før hjemturen og leggetid. En hyggestund etter en slitsom uke. En fin startpå en etterlengtet helg for store og små.Ann Hege KrogsethIngunn Rustad og Lisa (t.v.) passer på lilleMaria sammen og Maria koser seg på fangettil sin mamma, Margit TukkensæterHva heter du og hvor gammel er du?Sofie Bakke,9 år.Hvorfor begynte du i koret? For jegliker å synge, og for jeg hadde lystå gå på no'.Hva liker du beste å synge? BallubaHva er best med barnekoret? Når visynger og pause.Synes du Thor Henning tuller formye, for lite, eller bør han få koret tilå le enda mer? Akkurat passe morsomog rar.Hva heter du og hvor gammel er du? Lars Erik Nyborg,11år.Hvorfor begynte du i koret? For jeg hadde så lyst, og synesdet var veldig morsomt.Hva liker du beste å synge? Balluba.Hva er best med barnekoret? Synge og leke.Synes du Thor Henning tuller for mye, for lite, eller bør hanfå koret til å le enda mer? For mye.Riktig hyggelig er det åmøtes på denne måtenog veldig lett tilgjengelig.Pølsekoking ogpådekking går på rundgangblant gruppen somstår i spissen når Kirkeni Vestby invitererfamilier til å møtes engang i måneden. Oppleggeter gjort enklestog rimeligst mulig, slikat ingen skal kvie segfor å delta fordi det er”enda mer å gjøre” el-Grethe FottlandMarit Roos Hansen er flink til å få med seg barna nårhun forteller om å ha englevakt.


Vestby MenighetsbladFredagstreffen på ”Saga” i SonDet var på en fredag, nærmere bestemt 19 november, som jeg dro på besøk til Fredagstreffen på menighetssentereti Son. Lukten av nystekte vafler, nytraktet kaffe og en strålende blid Jorunn Nordstrand møtte oss idøra da vi kom. Klokken var halv syv, og det var allerede en levende aktivitet der av frivillige medhjelpereog noen barn som gjorde sine forberedelser til dørene skulle åpnes kl.19.00Inne i hallen spiltenoen av devoksne fotballmed en gjengbarn og unge. Detmanglet ikke påinnlevelse og engasjement,det vari hvert fall sikkert.Hilde FeragenDet var på en fredag, nærmere bestemt19 november, som jeg dro påbesøk til Fredagstreffen påmenighetssenteret i Son. Lukten avnystekte vafler, nytraktet kaffe og enstrålende blid Jorunn Nordstrandmøtte oss i døra, da vi kom. Klokkenvar halv syv og det var allerede enlevende aktivitet der, av frivillige medhjelpereog noen barn som gjorde sineforberedelser til dørene skulle åpneskl.19.00Jeg hadde tattmed en av dansegruppenefraStreet Life, somheter Together In Peace oger i alderen 11-13 år. Deholdt en flott danseoppvisningfor oss og høstetstor applaus for sin innsats.Etterpå ble det servert nystektevafler og kaffe vedsmåbordene, og praten gikklystig og lett mellom demsom var der. Det virket somalle koste seg, og det var en varm oggod stemning. Det var tilrettelagt enaktivitetskrok for de yngste, som kosteseg med å tegne og spille spill. På etannet rom satt noen ungdommer ogstrikket, men her var det åpent for atman kunne gjøre hva man ville. Detterommet kalles hobbyverkstedet.ler ”enda en utgiftspost”. Hensikten er å møtesog tilbringe ettermiddagen med likesinnede.Etter maten samles barna til et eget opplegg meden voksen som er invitert inn til akkurat det. Detblir sang, en prat om Jesus og kanskje en historiemens mammaer og pappaer nyter roen en stakketstund. Så følger utlodning for barna, og det erlike spennende hver eneste gang. De heldige vinnernestråler om kapp, enten de har vunnet såpeboblereller sukkertøy, og de ikke fullt så heldigeer heldige allikevel, for jammen vanker det en kjærlighetpå pinne i trøstepremie. Når kvelden avsluttes,er alle enige om at det var en koselig stund.Datoene for resten av våren finner du i oversiktenside 14.Pappa Øystein Olimb oglille Øyvind er faste gjesterpå småbarnstreffet.Et godt tilrettelagt tilbud for alle aldre.Dette er virkelig stedet for å tamed seg familien en fredagskveld, kanskjekun for å slå av en prat eller labarna få utfolde seg litt. Fellesskapsfølelsenog de hyggelige frivillige somstår bak dette gir deg en uforpliktendefølelse av tilhørighet. Avslutningsvissatte Knut Abrahamsen seg til pianoet,og det ble en hyggelig sangstund hvoralle deltok med glade gospeltoner.Jeg oppfordrer de som har lyst til å taseg en tur. Datoer for våren finner dui oversikten på s. 14.11


Vestby Menighetsblad12


Vestby Menighetsblad13


Vestby Menighetsblad20. årTreningstid: Torsdager kl.16.45-20.00Kontaktperson: Hilde Feragen tlf: 64 98 00 79, 456 03 877Aktiviteter for barn:* Himmelspretten Barnegospel har øvelse på Saga tirsdagerkl. 18.00 til19.00. Alder fra 4 år og oppover. Vi synger gospelsanger,morosanger og søndagsskolesanger. Dessuten lekervi mye. Kontaktperson: Einar Frøysa tlf: 915 49 386* Vestby Barnekor samler barn fra 7 til 12 år i Vestby kirke.Koret synger barnesanger i mange stilarter og deltar medsang og prosesjoner og lystenning ved gudstjenester. Påøvelsene fra kl. 18.00 - 19.30 synger vi mye, men vi leker ogsåog spiser boller og drikker saft! Kontaktperson: Thor HenningIsachsen tlf: 64 98 00 77* Søndagsskole på Såner menighetssenter Saga. Søndagsskolener for barn fra 2 år, og er for alle barn i hele prestegjeldet.Kl. 11.00 -12.00. Datoer for vinteren er: 13. febr, 6. mars,13.mars, 3.apr kl. 17.00 Påskevandring, 10. apr, 17. apr, 1. mai, 5.mai Kr.himmelfartsdag på Jegstad gård kl. 11.00. Kontaktperson:Bernt Andersson: tlf: 64 95 76 33* Familiesamling for Småbarnsfamilier på menighetshuset iVestby. En fredag i måneden fra kl.17.00 til kl.19.00. Enkel middag,eget opplegg for barna, de voksne koser seg med kaffe,video for barna.Datoer for vinteren og våren er: 18. februar, 11. mars, 15. april,20. mai, 10. juni. Kontaktperson: Marit R. Hansen, kirkekontoret64 98 00 76* Fredagstreff på Saga ( Såner menighetssenter ). Velkommentil uformelt treff på Saga på tvers av alder. Her kan du prøvedeg i forskjellige aktiviteter og treffe andre. Prating ved småbordmed noe til kaffen, tegne/malekrok for de minste, lek ogballspill i hallen, tv-stue/video, volleyball, samling med andakt,sang. Arr: Såner menighet. Kontaktpersoner: JorunnNordstrand tlf. 907 46 690 og May E. Kanestrøm tlf. 913 28 910Datoer for vinter og vår er: 4. februar, 18. februar, 4. mars, 1.april, 15. aprilAktiviteter for ungeSTREET LIFE - et barne og ungdomsarbeid i kirkens regi. Alleøvelser på Vestby menighetshus. Vi har en høy aktivitet åretrundt med opptredener og engasjement. Vi har i dag over 60medlemmer og kan tilby alle dansere en egen speilsal.* Vestby Tensing: Til «tøffe» R&B-, soul- og gospelrytmerkan du lære å synge i et gospelkor sammen med andre ungdommerfra 12 år og oppover. Tid: Tirsdager kl.18.00-20.00.* Dans: Til «kule» rytmer vil du lære funk, moderne og jazzinspirertstreetdance. Våre instruktører er allsidige, dyktige oghar mye sceneerfaring. Det gode fellesskapet i våre grupper eren av våre satningsområder.1) Young at heart: Dansere 7 -10 år.Treningstid: Onsdager kl.16.30-18.002) Together in peace: Dansere 11 - 13 årTreningstid: Mandager kl. 18.00-19.303) Fifth element: Dansere fra 14 år og oppoverTreningstid: Tirsdager kl. 18.00-20.004) Funky spirit: Hovedgruppa i Street life som er i alderen 12-Aktiviteter for voksne:* Normisjon i Vestby har sine møter siste torsdag i månedenkl. 19.30 på Vestby menighetshus. Datoer for vinteren er: 24.febr, 31. mars, 28. april, 26. mai. Kontaktperson: Jan HelgeLjøstad tlf: 64 95 21 27* Formiddagstreff første mandagen i måneden kl. 11.30 påVestby menighetshus. Besøk av sangere, musikere eller annenunderholdning, andakt, utlodning, konkurranser og mye godmat , kaker og kaffe. Trenger du å bli hentet er det bare å ringeVestby kirkekontor samme dag det er treff før kl. 10.00.Datoer for vinteren er: 7. feb, 7. mars,4. april, 2. mai og 6.junier det Ut på tur ! Kontaktperson: Marit Roos Hansen, tlf 64 9800 76.* Misjonsforening i Garder tilsluttet NMS har sine møter iprivate hjem. Kontaktperson: Elisabeth Hystad tlf: 64 95 08 46* Misjonsforeninger, Normisjon i Son, sjømannsmisjon. Ønskerdu å vite noe om disse foreningene, ta da gjerne kontaktmed Kirkekontoret på tlf: 64 98 00 76Avkobling, hvile og åndelig påfyllUnn deg en retreat på Solåsen v/ Son!Peterstiftelsens pilgrimsgård på Solåseninnbyr til rolige dager i naturskjønneomgivelser. Retreat betyr åtrekke seg tilbake fra dagliglivets rytmeog plikter og sette fokus på Guds ressurserog Hans nærvær i våre liv.Alle retreatene tilbyr samtale / veiledning. Noen har også undervisningstilbud,og du kan delta på tidebønner i kapellet.Det blir god tid til turer i nærområdene om du ønsker det.Full pensjon - enkel, men god standard.Ta gjerne kontakt for mer informasjon! Tlf.: 64983550 –post@peterstiftelsen.noVÅRPROGRAM for åpne retreat resten av våren 2005:10.-13.mars Veiledet retreat v/ Joachim Grün5.-6. april Miniretreat v/ Joachim Grün20.-24. april Klassisk retreat v/ Valfrid Botnen2.-6. juni Stille dager v/ Arne Sand - min. 2 døgnTreff nye menneskeri etflerkultureltmiljø!Fleksible priserInternasjonal LørdagskaféKulturelt program, sosialt samvær, enkelservering. Ta med deg en kake eller kjeksom du kan – ingen betingelse.Sted: Follo folkehøgskole, VestbyTid: 9. april 2005 kl. 14.00-16.00Arr: Folkeakademiet Vestby, Follo folkehøgskole,Frivillighetssentralen, Innvandrerkontoreti Vestby kommune, Den Norske kirke,Vestby Statlige asylmottakTil Vestby menighetsråd.Mange takk for blomstene jeg fikk til jul!Vennlig hilsen Emma Flatås Larsen14


Døpte i VestbySusanne GrønsetAleksander ØdegaardDaniel Adrian KurtovicLudvigsenStian Alexander FinstadPontus Almer WestbyJesper Kolstad JakobsenJohannes ØstnesMarius JohansenDøpte i SånerHeike SvenningsenNicolay LieVilde SevilleNora SevilleWilhelm Johannes Karoliussen KorenVetle VollevikJohn Kristoffer JakobsenOscar EngebretsenKristine Weel AasenMorten Bunes KarlssonDøpte i GarderMarie Sameien HoffFrida Smeby PresterudBenjamin MoeMikael Storsveen NielsenDøpte i HvitstenHenrik Herbert HansenVibeke FongenIne- Sofie Mandfloen GudbrandsenNoah HolmBirk JohansenDøpte andre stederAmine Blåhella ( Filtvet )Oline Sørrå Pettersen ( Tromsdalen kirke )Max Lemme Kristiansen ( Røyken )Oliver Heitmann ( Holmenkollen )Karelius Heitmann ( Holmenkollen )Viet i HvitstenMarius Rakstad og MarianneOptun SmedegårdViet i SånerKirsten Ingeborg MarieAstrup og Bengt Emil ThorkildsenDøde i VestbyRolf Normann LarsenKåre GustavsenBørge HansenEva BolleSigne Mathilde BergmålOlaug Kristine OlsenHalfdan NilsenLauritz Finchenhagen LossiusVestby MenighetsbladDøde i Såner / StrømbråtenIngunn Synnøve IsachsenHans Ingolf PaulsenNormann PedersenRagnhild LersbryggenKjell Helmund SveungInger Kolstad StephensenJens Monrad GrimsrudRandi Åse PaulsenMirela BogenAlf Halvdan NylandEinar Magnus GjølststadAsmund Emil MoenÅge Martin BogenAlfred Gunerius ØstmoGerd Arnhild EriksenRandi Lødeng HansenEva Hildegard Lovisa DahleOle HaanæsÅge Martin BogenAlfred Gunerius ØstmoGerd Arnhild EriksenDøde i GarderRuth KirkerudDøde i HvitstenRagnar Henry OlsenMarta HvitstenMargaret Dundas RuudTAKKfor all vennlig deltakelse ved vårkjære Alf Nylands bortgang.Takk også for gaven til L.H.L. på kr.5400,-Anna med familie.HJERTELIG TAKKfor varme hilsener, blomster, omsorg ogstøtte som ble vist oss ved minkjære Rolf Normann Larsens sykdomog bortgang.Emma Flatås LarsenMenighetenes årsmøterSønd. 10. apr. kl. 11.00 Garder kirke,umiddelbart etter at gudstj. er slutt.Sønd. 10. apr. kl.13.00 Hvitsten kirke,umiddelbart etter at gudstj. er slutt.Torsd.14. apr. kl. 19.00 Vestby menighetshusSønd. 17. apr. kl.18.00 Såner kirke,umiddelbart etter Evensong.Til nå har vi følgende saker til behandling:.- Årsrapport- Regnskap- Omlegging av konfirmantopplegget.Medlemmer som har saker de ønskesbehandlet på menighetsmøtet måmelde dette til sitt menighetsråd innen2 uker før møtet.NB! saker som meldes etter fristenkan ikke behandles på møtet.15


Vestby MenighetsbladVELKOMMEN TIL KIRKEGudstjenesteliste4.s. i faste (Midtfaste) 6. mars. 5.Mos. 8.1-3Såner kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.Kirkeskyss 64 95 33 43Såner menighetssenter kl. 11.00-12.00. SøndagsskoleHvitsten kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste med dåp.9. marsVestby kirke kl. 08.30 Morgenbønn13. mars. Maria Budskapsdag. Luk. 1. 26-38.Såner kirke kl. 11.00 Felles gudstjeneste for hele prestegjeldet.Vigsling av kantor Einar Frøysa. Hølenkoret.Kirkekaffe.Såner menighetssenter kl. 11.00-12.00 Søndagsskole20. mars. Palmesøndag. Johs. 12. 1-13.Vestby kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ognattv. Barnekoret deltar.24. mars. Skjærtorsdag. Matt. 26.17-29Garder kirke kl. 18.00 Gudstjeneste. Kveldsmåltid.25. mars. Langfredag. Matt.26.30-27.50Vestby kirke kl. 11.00 PasjonsgudstjenesteSon Vardåsen kl. 13.00 Korsvandring27. mars. 1. Påskedag.Matt. 28.1-8Såner kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Dåp.Vestby kirke kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd.28. mars. 2. Påskedag. Luk. 24.13-35Garder kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd.Hvitsten kirke kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste. Dåp3. april. 1. s.e. påske. Johs. 20. 19-31Vestby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.Såner kirke kl. 17.00 Påskevandring.10. april. 2. s.e. påske. Johs. 10. 1-10Garder kirke kl. 11.00 Gudstjeneste. Menighetens årsmøte.Hvitsten kirke kl. 13.00 Gudstjeneste med dåp. Menighetensårsmøte.13. aprilVestby kirke kl. 08.30 MorgenbønnSåner menighetssenter kl. 19.00: Ungdomsgudstjeneste.17. april. 3. s.e. påske. Johs. 16. 16-22Vestby kirke kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.Kirkeskyss 64 95 06 04Såner kirke kl. 18.00 Evensong. Menighetens årsmøte.24. april. 4. s.e. påske Johs 16. 5-15Garder kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Barnasmisjonsdag. Barnekoret.16Vestby kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste med dåpSpeiderne deltar. Kirkekaffe1. mai. 5. s.e. påske Johs. 16. 23b-28Vestby kirke kl. 11.00 Samtalegudstjeneste for Vestby,Garder og Hvitstens konfirmanterSåner menighetssenter kl. 11.00 –12.00 SøndagsskoleSåner kirke kl. 17.00 Samtalegudstjeneste for Sånerkonfirmantene.5. mai. Kristi himmelfartsdag. Dan. 7. 13-14.Jegstad gård. Kl. 11.00 Gudstjeneste for store og små.Himmelspretten barnegospel og Barnekoret deltar.8. mai. 6.s.e. påske. Johs. 15. 26-16,4aSåner kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp11. mai.Vestby kirke kl. 08.30 Morgenbønn15. mai. 1. Pinsedag. Johs. 14.23-29.Vestby kirke kl. 11. 00 HøytidsgudstjenesteSåner kirke kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste16. mai. 2. Pinsedag. Johs. 3. 16-21.Garder kirke kl. 11.00 HøytidsgudstjenesteHvitsten kirke kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste17. mai.Vestby kirke kl 09.00 GudstjenesteGarder kirke kl. 10.30 GudstjenesteSåner kirke kl. 11.30 GudstjenesteHvitsten kirke kl. 12.30 Gudstjeneste22. mai. Treenighetssøndag. Johs. 3. 1-15.Vestby kirke kl. 11.00 og 13.00 KonfirmasjonGarder kirke kl. 11.00 KonfirmasjonSåner kirke kl. 13.00 Konfirmasjon29. mai. 2.s.e. pinse. Luk. 16. 19-31Såner kirke kl. 11.00 og 13.00 KonfirmasjonHvitsten kirke kl. 11.00 KonfirmasjonVestby kirke kl. 13.00 Konfirmasjon5. juni. 3.s.e pinse. Luk. 14. 16-24.Vestby kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåpStrømbråten kapell kl. 19.00 Sommerkveld på StrømbråtenFØLG MED I LOKALAVISENE FOR EVENTUELLE ENDRINGER!Vestby kirke har rullestolrampe og teleslynge.Garder kirke har teleslynge.Såner kirke har teleslynge og er tilpasset rullestolbrukere(NB: Inngang fra baksiden!)

More magazines by this user
Similar magazines