Hva er sosial ulikhet i helse?

fysio.no

Hva er sosial ulikhet i helse?

09.09.2010Per Egil Mjaavatn, NTNU/Nasjonalt råd forfysisk aktivitetHøstseminar. Del 2.Sosial ulikhet i helseHva er sosial ulikhet i helse?• Korrelasjon mellom sosioøkonomisk status oghelsestatus• Sosioøkonomisk status måles i utdanning,yrke, inntekt – eller kombinasjoner av disse• Helse måles på ulike måter (forventetlevealder, dødelighet, sykelighet, selvopplevdhelse)• Ulikhet uttrykkes i absolutte eller relative tallHøstseminar 2010, NFF - Vestfold26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 2Sosiale ulikheter i helse i Norge• forekommer i alle aldersgrupper• gjelder for begge kjønn• er store uansett mål på sosial status• gjelder for mange ulike mål på helse• har vedvart over tid, og er kanskje i ferd med åøke• danner en gradient: jo høyere sosioøkonomiskstatus, dess bedre helseer ikke mindre enn i Vest‐Europa for øvrigDe fleste store dødsårsaker er skjevfordelt26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 3Høstseminar 2010, NFF ‐ VestfoldFigur viser dødeligheten blant 45–60‐åringer fordelt på 20 like storeinntektsgrupper. Venstre i figuren er lavest inntekt, mens til høyre høyest inntekt.Høstseminar 2010, NFF ‐ VestfoldHøstseminar 2010, NFF ‐ Vestfold1


09.09.2010Andel dagligrøykere etter utdanning og alder, 2000‐2002Dødelighet etter utdanning. Aldersjustert, døde pr. 100.000Menn, 45-59 år1200Kvinner, 45-59 år120010001000døde pr 100.0008006004008006004002002001970-77 1980-87 1990-971970-77 1980-87 1990-97barne/ungdomsskolevideregående skolehøgskole/universitetuniversitet/forskernivå26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 726 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 8Betydelige symptomer (HSCL>1,75) på depresjon og angst etterutdanningsnivåÅrsaker til sosiale ulikheter i helse2520Menn 25-64Kvinner 25-64Grunnleggende sosioøkonomiske forskjeller(utdanning, yrke, inntekt)1510seleksjonoppvekst/livsløpmateriellelevekårhelseatferdpsykososialthelsetjeneste50Lav Utdanning Middels utdanning Høy utdanningHelseforskjeller(dødelighet, sykelighet, levealder, selvopplevd helse, ulykker, trygdeytelser etc.)26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 926 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 10Konklusjon• Ingen av forklaringsmodellene forklarer alt,men alle forklarer noe• Dette har stor betydning for tiltaksutformingHelseatferd – individ‐ eller samfunnsansvar?HelseLivsstil26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 1126 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 122


09.09.2010Hvis helseatferd skyldtes individuelle valgSosiale determinanter for helseatferdSos statusSos statusLivsstilLivsstil26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 1326 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 14Tiltak: hvor i årsakskjeden?Oppstrøms MidtstrømsSosial utjevn. RisikoreduksjonArbeidsmarked MiljøfaktorerSkatter/trygd AdferdBolig PsykososialeNedstrømsEffektreduksjonHelsetjenestensforebygging ogkurSosiallikheti helse26 januar 2005| Ressursgrupper ‐ lokaltobakksforebygging| 153

More magazines by this user
Similar magazines