2/2008 - Røde Kors

rodekors.no

2/2008 - Røde Kors

HjelpekorpsFagblad for Røde Kors HjelpekorpsÅrgang 12 | Nummer 2 | Juni 2008Best på søk og redning fra fjord til fjellFoto: Svein Grindstuen


InnholdSentralt kurs i operativ ledelse, barmark 4REGIONSKURS:Region Øst 6Region Nord 8Region Syd 10KORPSSTAFETTEN:Hjelpekorps i strømmende vann 12Presentasjon av kandidatertil Landsrådet 2008 - 2011 14Trådløst bredbånd til alle Hjelpekorps 18Hvem svarer på hva? 20Korpsmusikant - meld deg! 22Så står sommeren for døren og vi i Sør-Norge har merketden noen uker alt. Med høye temperaturer og skogbrannfare.Når dette skrives sitter jeg og ser på pressekonferansemed justisministeren fra Froland i Aust-Agder. I bakgrunnenskimtes D-rådsleder Siw i sin gule ledervest. Jeg kommerpå teksten fra reklamespotten fra jubileet i fjor: Du finneross over alt, vi stikker oss ikke fram, men vi er der for dinskyld! Stort eller lite, så er vi der – Hjelpekorpset.Vi har fått vedtatt vår strategi i Landsstyret, der står detblant annet at vi skal måle synligheten vår. I pressen oglokalmiljøet. Derfor er det kjempeflott at vi stikker oss littfram i våre nye uniformer og med vestene med defirkantede Røde Kors-merkene. Det lyser opp i nyhetsbildet– vi er der. Bruk media bevisst, med pressemeldingerog tips når noe skjer (etter gjeldende etiskeregler).Det ble også lansert nye produkter fra Norrøna somkommer alle Røde Kors-medlemmer til gode, til megethyggelige priser. Dette vil det komme info om i deinfobrevene korpset ditt mottar hver måned. Wenaas 112har også kommet med nye uniformprodukter som dufinner i www.rodekorsbutikken.noDa er det bare å sette bort skia, ta fram badebuksaog ønske hverandreGOD SOMMER!For noen uker siden var 80 nyvalgte korps- og D-rådslederepå samling sammen med Landsrådet på Hell iNord-Trøndelag. Dette var kick-offen på «Gjøringa» ifmstrategien videre. Dette vil du helt sikkert høre mer om itiden framover, på samlinger, kurs og møter.På korpsledersamlingen ble den nye avtalen med Ice.netpresentert. Regjeringen har lovet bredbånd til alle, ogLandsrådet har tatt dem på ordet. Dette kom som etinitiativ fra Ice gjennom korpsfolk i Akershus. Du kanlese mer om avtalen her i bladet.Lars-Otto LaukvikRedaktør2H


LederFoto: Lars-Otto LaukvikSiden sist har det skjedd mye som kan påvirke fremtiden iorganisasjonen vår. Sett fra min og Landsrådets side ernok det viktigste at Landsstyret har vedtatt Hjelpekorpsstrategienfor 2008 – 2018. Dermed er strategien heleorganisasjonens verktøy for utviklingen av Hjelpekorpsene.Implementering står for tur – oppstart av arbeidet er igang – på Korpsledersamlingen fikk deltakerne denførste informasjon om hva som skal gjøres fremover. Allevil før sommeren få den samme informasjon, samt noemer om hvordan iverksette det arbeidet som skal dannegrunnlag for gjennomføringen over tid skal utføres.Sommeren står for tur – i flere landsdeler har vi opplevdgodt vær med stor utfart allerede. I tilknytning til vannresponsprosjektetobserverer vi at det er et stort fokus pådette innsatsområdet. Administrative og logistiskeutfordringer mht utrulling/oppstart av pilotprosjektenehar medført at vi ikke har kommet så langt som ønskelig,men det er nå tatt grep for å få dette til å fungere.Samtidig er de første instruktørene innen strømmendevann under utdanning for å kunne begynne med opplæringog utprøving av pilot i elv. Forebyggende tiltak eret viktig element innen vannrespons – i Hordaland erpiloten nå under oppstart med den nye båten, ogopplegg for de unge målgruppene utføres.Lokalt iverksetter Hjelpekorpsene tiltak for å bedre kunnevære en troverdig kompetent forsterkningsaktør i fbmvann-/sjøaktiviteter. Omfanget av fritidsaktivitet på sjøenøker og statistikken forteller at antall uønskede hendelserogså øker. Det er derfor positivt at slike lokale tiltakiverksettes, tiltak som etter hvert også kan implementeresi – og forsterker vannresponsprosjektet.Våren har vært preget av flere høringer, hvor jeg herkommenterer de saker som er under forberedelse tilLandsmøtet. Det er betryggende å observere et så stortengasjement med innspill til de aktuelle dokumentenefra mange ledd. Ikke alle har fått sine innspill med videre,men mange innspill er tatt med i en annen språkformuleringeller ivaretatt som inkludert i andre momenter.Prosessen er imidlertid ikke ferdig ennå – det gjenstårbehandling i Landsstyret som skal fremme det endeligeforslaget til Landsmøtet – og frem til 1. juli kan detmeldes inn saker direkte for landsmøtet.Jeg er spent på resultatet av behandlingen av disseviktige sakene på Landsmøtet. I noen saker (spesieltHOP-en) mener jeg (og Landsrådet) at innstillingen tilbehandling er i tråd med det som vi mener er viktig forHjelpekorpsene. I andre saker (lovendringsforslaget)frykter jeg en utydeliggjøring av hjelpekorpsenes rolle,et forhold som kan få den konsekvens at vi også bliranonyme som frivillig organisasjon i redningstjenesten.Dette gjelder spesielt hvordan vi tar tak i utfordringenerundt begrepsbruk – betegnelsen Hjelpekorps somspesialavdelinger, både under lokalforening og somalenestående.For å oppnå den mest effektive organisering av denne delav Røde Kors-virksomheten er det opp til alle ledd åbenytte muligheten til å påvirke de som skal beslutteutforming av endelig innstilling, samt å følge med nårsakspapirene til landsmøtet kommer. Da må delegatenesette seg inn i saken – og forberede seg på behandlingenunder Landsmøtet, for å delta aktivt i debatten. Så skal viselvsagt ha stor takhøyde i diskusjonene – lytte til alleinnspill, og så velge det som vi mener er best for å oppnåen fremtidig organisering av Hjelpekorpsene som gir ossmulighet til å være best på søk og redning fra fjord tilfjell, inkludert vannredning.GOD SOMMER!HJELPEKORPS | 2 | 20083


Sentralt kurs i operativ l– best på søk ogredning fra fjordtil fjell –Foto: Tom FagerhaugAv Arve Austad, faglederEr vi der? Ja, sannsynligvis. Vi har som organisasjon lokaltilstedeværelse nesten overalt i landet og mannskap som ertrent og utrustet for oppdrag i all slags vær og terreng. Det er fåsom kan måle seg med den styrken hjelpekorpset har utenforvei. Det er ikke noe mål i seg selv å være best. Men det er ett målå stadig jobbe for å bli bedre skikket til å redde pasienten ellerden savnede. Det gjør vi gjennom øvelser og opplæring; avmannskapene våre, av laglederene og av lederene. Den viktigstejobben på en aksjon gjøres av mannskapene ute i felt. Men forå få til enn effektiv og god varsling, planlegging og gjennomføringav aksjonen kreves godt trente ledere. Sentralt kurs ioperativ ledelse, barmark (Sommer A) er sammen med Vinter Adet høyeste kurset på vår operative kursstige og har som mål åutdanne aksjonsledere som kan lede korpset i innsats påbarmark.4H


ledelse, barmarkHva er Sentralt kurs i operativ ledelse, barmark?Kurset holdes hvert år uke 38 på Merket kurssenterpå Golsfjellet. Det går over 9 dager fra lørdag tilsøndag uken etter, fra morgen til kveld (og litt omnatten). Så det er et intenst kurs. Kurset har trehovedfokus:– Utvikle den enkeltes lederegenskaperDeltagere jobber og bor sammen som gruppergjennom hele kurset. Gjennom praktiske øvelserfår man erfaring i hva som fungerer og hva somikke fungerer i den gitte situasjonen. Gruppenjobber sammen for å utvikle hverandre til å blibedre ledere.– Lære metodikk for å lage gode søksoppdragder det er mest sansynlig å finne den savnedeIngen søksoppdrag er like og det er mye informasjonsom skal bearbeides på kort tid. Da er det lettå overse viktig informasjon om den savnede,terrenget vi leter i eller ferdighetene til mannskapet.Og vi ender fort med å lete på feil stedmed feil mannskaper. Vi trener på metodikk somhjelper lederen til å systematisere den tilgjengeligeinformasjonen og bruke den til å finne hvor vi børstarte å lete og hvordan vi bør utnytte mannskapsressursene.Dette gjør lederen i stand tilraskere å få ut mannskapene i meningsfyllte søk.– Trene samarbeid med andreVi legger stor vekt på å trene samarbeid medandre: Samarbeid med de andre i KO, sammarbeidmed lagene ute og samarbeid med politi og andreorganisasjoner som NRH, NAK, FIG, 330 og NLA.Hvem bør ta kurset?Alle som leder aksjoner bør ha dette kurset (eller det tilsvarendekurset vinterstid). Det vil si minst alle operativeledere, men også andre som deltar i vaktordninger somaskjonsleder eller vikarierer for operativ leder. Men for åfå utbytte av kurset og for å ha mulighet for å beståkurset er det viktig å ha på plass de grunnleggendeferdighetene som lagleder på søk. Minimumskravet ergjennomført Sommer B eller ha tilsvarende ferdigheter.I tillegg er det selvsagt ett krav å tilfredstille minimumskravetfor å delta på søk som mannskap (kunne ta segfrem i ulendt terreng, bære sekk, lese kart og kompass,kjenne de ulike søksformene osv). Det finnes ingen fasitpå hvor mye erfaring man bør ha for å delta på kurset.Det avhenger av hvor mange aksjoner og øvelser man ermed på, personlig modenhet og erfaringer og kunnskaperfra arbeidsliv og andre organisasjoner. Men entommelfingerregel er at det bør gå 2–3 år fra mangjennomfører Sommer B til man tar Sommer A.Kurset har ry på seg for å være fysisk tøft. Det er ikketilfelle og vi legger ikke opp til noe Rambo-kurs. Måletvårt er å trene ledelse og vi legger oss på et fysisk nivåsom tilsvarer vanlige søksaksjoner i norsk natur.De som består kurset vil være godt rustet til å ledeaksjoner på barmark samtidig som de får generelle lederferdighetersom også kan brukes på andre typer aksjonerenn bamark. I sistnevnte tilfelle er det viktig å ha dennødvendige fagkunnskap selv eller knytte til seg lederesom har fagkunnskapen. Sentralt kurs i operativ ledelse,vinter, gir ferdigheter i å lede aksjoner på høyfjelletvinterstid, mens fagkurs skred/bratt/glatt/vannredninggir den nødvendige fagkunnskapene innenfor disseaksjonsformene.Er du leder og mangler Sommer A?Kurset gjennomføres uke 38 hvert år sådet er bare å sette av uken i kalenderen.Til neste år, eller til året etter?HJELPEKORPS | 2 | 2008 5


REGION ØSTSommerkurseneAv Karin L. Christiansen, kurslederFra fjord til fjell – landet rundtFor lenge, lenge siden… slik begynner alle eventyr og det er mye som er nesten eventyrligmed disse kursene som hadde sin start tidlig på 50-tallet. Den gangen kursene startet, blede arrangert i sivilforsvarsleiren i Hof i Vestfold. Nå bedre kjent for en del som har kjørt medpromille eller lignende og må sone i Hof fengsel eller «Costa del Hof».Kursene gikk den gangen i pinsehelgen og det var hardebud å gå på pinsekurs. Kursene gikk i leiren i Hof frem til1971. De hadde deretter sitt opphold i Østfold et år oghavnet så på Kulten i Skien. Mange er de som huskerkursene derfra og fikk sin kompetanse gjennom det sompå folkemunne gikk som «Kultenkursene». Disse kursenevar et begrep frem til 1996 da Kulten ble solgt og regionØst-kursene hadde en litt omflakkende tilværelse iØstfold og Lier.Kurs-komitèen den gang bestod av Steinar Pettersen somvar ansatt i Norges Røde Kors. Med seg hadde han WilliBerge fra Vestfold, Liv Fadum fra Oslo, Liv Anundsen fraTelemark og Thor Harald Smeby fra Akershus. I tillegg tildisse var Per Jan Godaker fra Oslo med som depotlederog kioskinnehaver. Dette var den harde kjernen som gikkigjen år etter år.For oss som gikk på kurs og etter hvert deltok i stab, vardisse menneskene solide og gode medspillere som varmestere på å arrangere kurs. Det var aldri noe sommanglet eller ikke kunne ordnes. Servicebegrepet stohøyt og det var viktig å legge alle forhold til rette for atkursdeltagere skulle få et så godt tilbud som mulig.Kravene var litt annerledes enn i dag med brakkene med6-mannsrom som overnattingsplass og garasjene somundervisningsrom, var det litt annen standard enn detelever presenteres for i dag. Det hendte det ikke var allverdens varme i garasjene i månedsskifte april/mai.Vi har en del av historien fra de tidligste kursene, menønsker å få mer detaljert kunnskap. Så dersom noen sitterpå informasjon fra regionkursenes barndom og ungdom,vil vi gjerne at det sendes til oss på mail-adresse:regionskurs@redcross.noEtter kurset i 1997 ble det besluttet at kursene skulleopphøre i sin daværende form. Tanken var at distrikteneselv skulle arrangere kursene. Slik var det et par år, mendet var svært lite populært blant hjelpekorpsene idistriktene.Stor var gleden da det i 1999 ble region Øst-kurs påEidene på Tjøme. Jeg overtok som kursleder da og haddevel aldri klart det uten omfattende og tett kontakt medSteinar Pettersen som hadde gjort dette så mange gangerfør. Jeg fikk med en fantastisk gjeng i kurskomitèen ogsammen klarte vi å dra i gang kursene igjen. Den førstekomitèen besto av Tove Dimmoch, som NK-regionleder,Ragnhild Fahlstrøm Flunes som administrativ leder ogmeg selv. Etter et par år kom Tom Ivar Samland fraVestfold og Lars Otto Laukvik fra Oslo inn isteden.Vi har nå drevet kursene siden 2001 og vi har vel sett viktighetenav å ha en stabil kursledelse som har gjort dettefør. Det er store kurs vi kjører med opp mot 200 menneskerinvolvert. Slike kurs medfører en masse penger i omløpog avtaler med eksterne leverandører. Da er det viktig åha en stab man kan stole 100 % på. Det har vært fantastiskmye moro og masse jobbing med kursene, men med såengasjerte og flinke fagledere og veiledere som deltar,har vi i all hovedsak hatt svært fornøyde deltagere.Evalueringene etter kursene viser dette. Det er mangegjengangere i elevmassen og elever blir ofte bekymretnår de ser at de har gjennomgått hele kursmenyen vår.Vi har da også forsøkt å arrangere nye kurs som deltagerekan søke på. Det er mange som bør hedres for den innsatsende utfører i forbindelse med kursene og vi harbehov for masse hjelp for å få til et slikt arrangement. Enstor takk til alle instruktører, markører, veiledere etc., etc.6H


Fra 2003 fikk vi avtale med Justissektorens øvingssenter iStavern. Denne «leiren» hadde alt vi ønsket oss av undervisningsromog øvingsområder. Den erfaringen vi hargjort gjennom å jobbe tett og holde en god dialog medleiren, er at vi håper å kunne fortsette der i mange årvidere. JKØ er et fantastisk sted å holde kursene våre ogmed den besetningen leiren har, må vi si at vi ikke kunnefått et bedre sted å arrangere kurs. Olav Aasland som eransatt i Norges Røde Kors og kjører sentrale kurs, harogså valgt å kjøre sine kurs hos oss, hvilket vi har satt storpris på. Vi har hatt deltagere fra hele landet og det harvært forholdsvis enkelt å komme seg til Stavern med fly,tog og buss.Vi stiller krav til elever og det har vært vellykket i f.t. tilbakemeldingfra elever og ikke minst fra korps. Vi har påkursene i år også hatt med deltagere fra lokalforeninger,besøkstjeneste og ikke minst fra Norsk Folkehjelp. Det harvært svært vellykket og vi ønsker at flere utenfor hjelpekorpsvil tilegne seg kompetanse hos oss, dog har vi satten aldersgrense på 18 år for å delta på kurs.Informasjon om kursene finner man på hjelpkorpsportalenunder «region, distrikt og lokale sider» ogderetter «region Øst».Så som jeg alltid sier under kursåpning:Vi har også erfart at det å arrangere disse kursene medet slikt renomè vi har fått, fører til at flere ønsker å delta.Velkommen til Stavern!HJELPEKORPS | 2 | 2008 7


REGION NORDRegionskurspå kladdeføreAv Ann Ellen Karlsen og Rolf-Arne NicolaisenFra fjord til fjell – landet rundtÅrets pinsehelg ble som pinsehelger flest her i nord innviet med varsel om kuling, snøog stengte veioverganger. Til tross for dette valgte nærmere 70 personer å finne veientil Haraldvollan for å delta på regionskurshelg.Årets regionskurs hadde tilbud om b-samband, b-ettersøkningbarmark, sminkør/markør-tjeneste, trinn 2instruktør og «full pakke»-kursene. Instruktørkurset vardet eneste kurset som gikk ut som et tilbud til nordregioneni sin helhet og ikke bare til hjelpkorpsene.Derfor var det ekstra synd at det måtte avlyses pga for fåpåmeldte. «Full pakke»-kurset inneholdt gps-kurs, digitalekart, voice broadkast og mediahåndteringskurs. (Den sistevar et kurs som er beregnet for de som skal håndteremedia under en aksjonssammenheng.) Denne kurspakkenble ikke annonsert før tre uker før kursstart, og til kursgruppasstore glede så gikk det bare et par timer så vardet mer enn nok påmeldte til å avholde disse.B-samband, sminkør/markør-tjenesten og b-ettersøkningbarmark hadde et nært samarbeid under kurshelga ogkjørte en del undervisning og øvelser i lag.Sambandskurset støttet mye opp mot b-barmarkskursetmed ko-funksjoner og koordinerte innsatsen på et profesjoneltnivå, og i tillegg til dette var de også deltakere påbåde voice broadkast og digitale kart-kursene på «fullpakke».. De fikk derfor en meget kompakt og lærerik helg.Deltagerne på b-kurset ble stort sett sendt rett til skogsda de ankom Haraldvollen. De lå i telt på Haraldvollenførste natta, og etter en lang formiddag med teori så blede kjørt ut i et for dem ukjent område. På kvelden i 9-tidahadde de slått leir ved et tjern og hadde noen letteøvelser innen ettersøkningsmetoder.På morgenen etter (søndag) så bar det ut i marka meddem på oppdrag, først fikk de et søksoppdrag, hvor de trelagene fikk hver sine stisøk utdelt. Disse søk skulle endeved hver sin tildelte topp. Like ved toppen hvor lag 1skulle avslutte sitt oppdrag lå der en markør som demåtte ta hånd om. Markøren var svært så tilfreds medsine finnere og kunne ikke rose innsatsen nok. Oppdragetgikk da over i å etablere en lyttepost på sine tildeltetopper med ca 2 kilometers mellomrom.Lunsj ble inntatt i det fri og heldigvis glimtet sola til ogdet ble en fin lunsj med en storslått utsikt. Etter en tid fikklag 2 melding fra ko som ble betjent av samband-bkurset.Meldingen gikk på at forrige funn hadde etterhvert meldt fra om at der fantes en til like i nærheten avlag 2 med hjerteproblemer. Lytteposten ble avbrutt ogsøk iverksatt, funn ble gjort i løpet av 15 minutter, og dekom til en nedkjølt og kritisk pasient. Når øvingsledelsensyntes at de hadde «slitt» nok med denne litt vanskeligekaren så ble oppdraget ansett som løst til fulle.Etter hvert fikk øvingsstab med hjelp av sambandsfolkenei ko gitt nye meldinger til lagene som nå fikk nyttsøkeområde. For hver ny oppgave ble en ny på laget sattsom leder for laget og måtte ta ledelsen og finne sinmåte å løse sitt oppdrag på. Veiledning fra veilederne blegitt underveis og for hver oppgave ble løsningen evaluerti gruppa/laget.Den nye oppgaven var planlagt av sminkekurset med 4savnede, slik at alle lag skulle få testet seg, et lag varimidlertid så kjapp at de ble tatt ut av øvelsen en stundog måtte ta seg en ikke planlagt kaffepause.Alle lag løste sine oppgaver på en slik måte at markørenevar storfornøyd, noen utradisjonelle metoder ble utprøvdmed hell for vi vel si.8H


Middag i det fri fikk lagene ordnet seg, mens øvingsledelsenplanla nye oppdrag. Instruktørkurset fremskaffeten ny pasient som hadde vært tosket nok til å falle nedfra et tre. Det så rimelig ille ut med deler av treet over seg,og godt sminket som hun var ble hun en tøff oppgave forlag 3 som var de som fant henne. Etter hvert ble dette tilen samkjøringsøvelse med alle lag, da oppgaven med åbringe pasient til vei ble forstor for et 4-mannslag.Transporten gikk greit og deltakerne visste stor oppfinnsomheti å forsere elva.Store deler av ettersøkningskurset gikk i over 30 cmnysnø. Men dersom deltakerne hadde noe de ville klageover så var det at været ikke ble så ille som værvarslingahadde lovet. De var rett og slett skuffet at snøen barelavet ned i stedet for å komme ned på ekte nordnorsk vis(vannrett).En av grunnene til at øvelsene til barmarkskurset ble såbra var at de hadde markører fra sminkekurset tilgjengelig,godt sminket og ved realistisk spill satte de barmarkskursetsdeltagere på en grundig test i førstehjelp i tilleggtil det som er momentene for et b-barmarkskurs.Sminkør/markørtjenesten hadde deltakere helt ned i 13års alderen. De yngste viste til fulle at selv om de er ungeså er de engasjerte, ivrige og har meget de kan yte til ethjelpekorps på markør/sminkør-tjenesten. Selv om det erkontroverser med å ta med så unge folk på hjelpekorpskursså beviste disse deltakerne til fulle at de har noe åtilføre den «eldre garde» og er et stort pluss å få med seg.«Full pakke»-kursene kom sent inn i kurspakken etter etønske fra de forskjellige korpsene. De ønsker å lære segbruken av de nye hjelpemidlene som er kommet og ikkeer implementert i de tradisjonelle kursene ennå. Det er etbehov for å få inn disse kursene på et eller annet nivå, ogdenne gangen passet det bra å samkjøre disse tingenemed de andre kursene. De «tekniske» kursene ble ledet avfolk internt fra Røde Kors, mens vi valgte å leie inn enjournalist for å ta seg av mediahåndteringskurset. Mennoen små justeringer så er denne kurspakken noe som vikommer til å tilby på de neste regionskursene i nord.På tampen så må vi ta med noen ord om staben som varmed og jobbet som helter i bakgrunnen. Uten disse såhadde ikke helga vært mulig å gjennomføre. Forutenregionskursgruppa med representanter fra alle tredistriktene så besto gruppa av ildsjeler fra både fjernt ognært. Staben bidro under hele kurshelga med å holdekontroll på utstyr, ta unna uventede behov, stille opp medtransport, markørtjeneste og mye mer. Det var ingen oppgavesom var umulig for de å gjennomføre og de stilteopp på hva det måtte være.HJELPEKORPS | 2 | 2008 9


REGION SYDRegionskursfor første gangAv Siw Kvam (D-rådsleder Aust-Agder RKH) og Hilde Lunde (administrativ leder Vest-Agder RKH).Fra fjord til fjell – landet rundt•Vi hadde i helgen 6.–8. juni kurs for ca. 70 hjelpekorpsere fra Aust-Agder, Vest-Agder ogRogaland. Kurset er avholdt på Evjemoen, militærleiren som nå er nedlagt. Værgudene varpå vår side, kjempevarmt og nydelig sol. Temperaturmåleren viste på lørdag 28 grader.Vi har hatt 20 deltakere på kurs i operativ ledelse barmark – sommer B.•16 deltakere på grunnkurs redning vann – C.16 deltakere på samband, GPS og digitalt kartverk og praktisk kombinasjonsbruk avGPS og OZI explorer.9 deltakere på sminke/markør.•8 deltakere på instruktørkurs NGF for både voksne og barn.Vår regionleder, Nils Henrik Jensen, har fått utdelt hjelpekorpsets skjold fra hjelpekorpsenei region syd. Det var en rørende opplevelse.10H


HJELPEKORPS | 2 | 2008 11


Hjelpekorps istrømmende vannEn ulykke i Gudbrandsdalslågen like ved elva Sjoa i 1989 ble et vendepunkt forOtta Røde Kors hjelpekorps. Ulykken krevde to menneskeliv. En tredje person berget livet.Søket etter de savnede pågikk over lang tid. Hjelpekorpset hadde en tid samarbeidetmed de etablerte raftingselskapene i området og dykkerklubben på Dombås.Nå kom vendepunktet.Tekst: Yngve Tørrestad | Foto: Svein GrindstuenUlykken førte til at Otta Røde Kors hjelpekorps så at detvar nødvendig å utvikle kompetansen på redning istrømmende vann. De gikk til anskaffelse av utstyr somikke hører med i den vanlige utrustningen til et hjelpekorps.I 1991 og -92 fikk korpset viktige oppgaver medhenholdsvis prøve-VM og VM for juniorer i elvepadling iområdet. Korpset fikk sikringsoppgaver under arrangementet.Nesten 50 aktiveI dag teller korpset 49 aktive godkjente hjelpekorpsmedlemmer.Som alenestående spesialavdeling har Otta RødeKors hjelpekorps rundt 500 medlemmer, medregnetRøde Kors ungdom.Rett før jul i fjor gjennomførte korpset førstehjelpskursog hjelpekorpsprøve, noe som førte til at korpset fikk 12nye godkjente medlemmer.Hvert år sender korpset medlemmer på sentrale kurs ivannredning for å styrke kompetansen i korpset.GruppesamarbeidI dag foregår søk og redning i strømmende vann iområdet, kanskje først og fremst knuttet til rafting i Sjoa,gjennom et gruppesamarbeid med etablerte raftingselskaperog nabokorpset i Vågå. Gruppen har en egenvarslingsliste. Når det skjer en hendelse som kreverinnsats, varsles gruppens leder av politiet som igjeniverksetter alarm.– Det er ikke vanskelig å få folk til å møte, sier leder avOtta Røde Kores hjelpekorps, Svein Gridstuen.Rekrutteringen har vært meget bra den siste tiden.Fram til og med første uken i juni i år (når denne korpsstafettenskrives), har det vært tre ulykker i Sjoa. Korpsetsmedlemmer har vært i innsats.– Vi opplever ulykker hvert år, sier Grindstuen, men er ikkebekymret for at det skal være mangel på redningsmannskapi sommerferien når det er høysesong for rafting. Vihar medlemmer som stiller nær sagt uansett, sier han.12H


Otta Røde Kors hjelpekorps har utstyret sine redningsmannskapermed personlig utrustning som er identiskmed det raftingselskapene bruker. Det er spesialhjelmer,våtdrakter og spesialvester. I tillegg har korpset nødvendiglineutstyr, vannkikkerter etc., to båter med påhengsmotor,to mannskapsbiler og ambulanse.Andre oppgaverMen, det er ikke bare ulykker og uhell under rafting somkorpset tar seg av. Det blir stadig flere og flere rene vaktogsanitetsoppdrag på korpset. Hvert år arrangeres«Rondane Multisport» – som er et arrangement som kanminne om triatlon, men som inneholder sykling, løpingog rappellering. I tillegg til ordinære sanitetsvakt, harkorpset sikringsvakt under rappelleringen.Det er også stor aktivitet i korpset om vinteren. Korpsetstre snøscootere er mye i bruk, til blant annet ambulanseoppdragutenfor vei. Men, korpset har også oppgavermed å stikke løyper. Innenfor området er det ca. 200 kmløyper vi skal holde orden på, forteller Grindstuen.Nasjonalt ressurssenterNå planlegges et sentralt ressurssenter forredning i strømmende vann i Røde Kors.Det skal etableres i Otta. Arbeidet er i startfasen,og i første omgang blir det troligå benytte noe leide lokaler, sierGrindstuen, som er spent påutviklingen av dette viktigearbeidet for å sikre folksferd ved og i vann somrenner fort nedover i stryk.HJELPEKORPS | 2 | 2008 13


Presentasjon av kandidater tValgkommiteen for landsråd hjelpekorps i perioden 2008 - 2011, presenterer nedenunderkandidatene som stiller til valg. Kandidatene er satt opp i alfabetisk rekkefølge. Som enopplysning ber vi dere merke at det er to kandidater som i skrivende stund er usikre på sittkandidatur og er derfor ikke med i denne presentasjon. Valgkommiteen har begynt sitt arbeidmed å sette sammen en innstilling på det vi mener vil være det rett landsrådet til å ledehjelpekorpsene videre.Innstilling vil være klar og vil bli presentert sammen landsmøtepapirene i begynnelsen av september.Av Tor Haugstad, leder av valgkomiteenNavn: Jahn Petter BerentsenFødt: 1963Distrikt: HordalandHøyeste RKH-verv: RegionlederUtdanning: Salg/MarkedsføringYrke: KonsulentBegrunnelse for å stille til valg:Har vært medlem i LR siden 2001 og funnet dette interessant.Jeg føler samtidig at jeg har en del å bidra med for åstyrke Hjelpekorpsene både nasjonalt og lokalt. Ønsketom å videreføre det arbeid som jeg gjør i LR samt påvirkeutformingen av Hjelplekorpsene på nasjonalt plan slik atvi kan bekrefte vår stilling som den prefererte samarbeidspartnereni Redningstjenesten. Jeg tror at Hjelpekorpsenetrenger en tydelig leder som klarer å sette fokuspå de behov som hjelpekorpsene har på lokalt distrikt ognasjonalt plan. Og skal vi lykkes med det arbeid som vihar påbegynt, trenger vi et LR som er inkluderende ogsom kan være den spydspiss som trengs for samlet åkunne nå felles mål.Tid: Jeg har mulighet til å sette av den tiden som skal tilfor å delta aktivt i LRs arbeid i kommende periode.Landsmøtet avholdes iTønsberg 3.–5. oktober 2008,i regi av Buskerud, Telemarkog Vestfold Røde Kors. Det erventet ca 600-700 delegaterog gjester/observatører.Navn: Oddbjørn BrattholeFødt: 1974Distrikt: HordalandHøyeste RKH-verv:Adm. leder lokalt, styremedlemi D-råd HordalandUtdanning:Mekaniker, Yrkessjåfør, AgronomBegrunnelse for å stille til valg: Ønsker å gjøre en jobbpå dette nivået fordi jeg ønsker å få til et bedre samarbeidog erfaringsutveksling på tvers av distriktene. Samtvære med på å få til framgangen i hjelpekorpsene i Norge.Tid: Ja.Navn: Arnstein BrochsFødt: 1952Distrikt: NordlandHøyeste RKH-verv: RegionlederUtdanning: Rørlegger, utdanningved høyskolen i Volda innenlederutdanning, informasjon ogprosjektledelseYrke: Leder av frivillighetssentralen FauskeBegrunnelse for å stille til valg: Ønsker å utvikle RødeKors Hjelpekorps som organisasjon, spesielt region nord.Ønsker å videreføre tiltaket rundt regionkurs nord.Tror jeg har fokus på lokale korps og de mulighetene vigjennom LR kan bidra til å utvikle korpsene. Tror også atjeg kan bidra i forhold til lobbyvirksomhet opp motsentrale myndigheter, direktorater etc.Utvikle region nord: Videreutvikle regionkurs nord.Fortsette arbeidet mot sentrale/regionale myndigheter iproblemområder som hjelpekorpsene står overfor.Fokus på lokal virksomhet.14H


til Landsrådet 2008 - 2011Navn: Karin L. ChristiansenFødt: 1961Distrikt: VestfoldHøyeste RKH-verv:Regionleder ØstUtdanning: Kokk, faglærer,spesialpedagogYrke: FagkoordinatorBegrunnelse for å stille til valg: Jeg ønsker å bidra meddet jeg har av engasjement, kompetanse og erfaring for åbidra til faglig utvikling og kvalitetssikring av organisasjonen.Tid: En samarbeidsvillig og samfunnsengasjert arbeidsgiverbidrar til at det er mulig å stille til et slikt verv.Navn: Tom FagerhaugFødt: 1968Distrikt: Sør-TrøndelagHøyeste RKH-verv: KorpslederUtdanning: Sivilingeniør ogdoktor ingeniørYrke: FørsteamanuensisInteresser: Røde Kors er min store lidenskap. Ellers gårtiden med til å følge opp guttene mine, friluftsliv ogsosialisering. Prøver også å trene litt.Begrunnelse for å stille til valg: Jeg ønsker å være medpå å påvirke hvordan hjelpekorpsene utvikler seg i fremtiden.Jeg har tro på at vi skal beholde hjelpekorpsenesegenart, samtidig som vi må evne å se fremover. Jeg hardeltatt i landsrådets strategiarbeid og synes dette harvært interessant. Jeg synes jeg har vært med å fått til myelokalt og ønsker nå nye utfordringer nasjonalt.Tid: Ja.Navn: Wenche Litschi FausaFødt: 1960Distrikt: Møre og RomsdalHøyeste RKH-verv:Vara regionleder MidtUtdanning/Yrke: FrisørBegrunnelse for å stille til valg:Det har vært tre interessante årsom vara regionleder, og jeg synes det er mangeutfordrende oppgaver å ta fatt på.Tid: Jeg synes det har gått geit de tre årene jeg har værtvara regionleder.Navn: Knut Einar HaugFødt: 1964Distrikt: BuskerudHøysete RKH-verv:Operativ leder i Vats Røde KorsHjelpekorpsUtdaning: Plate/sveisearbeiderÅl Yrkesskole, Agronom,forretningsjus, kurs i Prosjektledelsesplan, eksamen fra BIi styrekompetanse.Yrke: Jobber som daglig leder ved Ål Skisenter AS.Driver gard med melkeproduksjon.Begrunnelse for å stille til valg: Ønske om at en også iframtiden skal kunne ha en fjellredningstjeneste som erbasert på frivillighet. Etter mange år i reiselivet i Hallingdalser jeg klart at hjelpekorpsene har sin plass i det totalebilde. Det er likevel ikke til å stikke under en stol at delover og regler som myndighetene pålegger oss som bori fjellet, er med på å gjøre dette arbeidet vanskelig. SkulleRøde kors finne å kunne bruke meg vil nok min sterkesteside være arbeidet for å gi hjelpekorpsene en letterehverdag i form av enklere regelverk fra myndighetene.Jeg tror jeg har evnen til å se hjelpekorpsene fra et«fugleperspektiv» i forhold til resten av samfunnet.Tid: Har normalt tid til det som må gjøres og mener åkunne sette av tid til en slik jobb.Navn: Martin HaugeFødt: 1979Distrikt: Vest-AgderHøyeste RKH-verv:Operativ leder i D-råd, korpslederUtdanning:Sykepleier/Amb.arbeiderYrke: SykepleierBegrunnelse for å stille til valg:Ønsker kontakt og erfaring i sentralt arbeid.Tid: Ja.HJELPEKORPS | 2 | 2008 15


Navn:Dag Thomas Sagen JohanesenFødt: 1978Distrikt: Vest-AgderHøyeste RKH-verv: Operativleder Vest-Agder Røde KorsHjelpekorps, førstehjelpsansvarligVRK, utdannigsleder iKristiansand RKH, lagleder i Kristiansand RKH, lagleder iURK.Utdanning: Pågående mastergrad i samfunnssikkerhet,videreutdanning i stabsledelse og krisehåndtering,videreutdanning i helserettet arbeid ved katastrofe ogkrig, sykepleieutdanning, VKI ambulansefag, videregåendeskole: allmenfag og kokk.Yrke: Sykepleier, Akuttmottak Sørlandet sykehus HF, fagkonsulenthjelpekorps, Norges Røde Kors, avd.leder skipatruljeHovden skisenter, sykepleier, HjemmetjenestenNord-Aurdal kommune.Interesser: Går mye på tur i skogen hjemme og driversporadisk med fjellklatring. Glad i å gå på ski. Forsøker åjakte litt og å ta opp igjen dykkingen. Utenom dettebruker jeg selvfølgelig det meste av tiden i Røde KorsHjelpekorps.Begrunnelse for å stille til valg: Røde Kors er en organisasjonjeg har viet størstedelen av min fritid til siden jegbegynte her i 1989. Organisasjonen har en grunnleggendeideologi som jeg helt oppriktig kan stå inne for ogrepresentere, og jeg gleder meg til å få muligheten til det.Å representere regionen i LR krever ikke bare at man haren sterk faglig forankring, men det krever også at manhar evner til å være en pådriver i organisatoriske prosesser,arbeide langsiktig, ha et overordnet blikk, ikke minstha evner til å ta beslutninger. Muntlig formidling er en avmine sterke sider i ulike organisasjonsprosesser, og jegmener at jeg kan representere regionen og organisasjonenpå en god måte. Gjennom min formelle utdannelsehar jeg fått god kjennskap til hvilke utfordringer defrivillige og samfunnet kan stå overfor i fremtiden. Jegønsker å bidra til å skape et godt grunnlag for de frivilligeorganisasjonene i redningstjenesten og ikke minst gjøredet «legitimt» å være frivillig. Arbeidet med den nyestrategien er i denne sammenheng viktig.En vellykket beredskap og respons krever et kontinuerligarbeid med menneske, teknologi, miljø og ikkeminst organisasjon. Moderne kriser og redningsinnsatserkarakteriseres i økende grad av kompleksitet, gjensidigavhengighet og politisering. I mitt arbeid vil det derforvære viktig med et klart fokus på helhet, samordning ogfleksibilitet, og ikke minst hvordan dette kan overføres tilpraktisk handling. Beredskapsmessig er jeg en strategheller enn en taktiker. Selv setter jeg tillitsfull som minmest verdifulle egenskap. Lett for å komme i kontakt medmennesker og et godt humør styrker meg i mitt arbeide.Tid: Jeg mener jeg har en helt normal mulighet til åbruke tid på dette vervet. Jeg er kjent med at landsrådsarbeidtil tider kan ta mye tid, og at mange møter ogsamlinger må legges til helger.Navn: Ann Ellen KarlsenFødt: 1971Distrikt: TromsHøyeste RKH-verv:Operativ leder i D-rådUtdanning:Tekniker, teknisk tegnerYrke: Tekniker, hovedvernombud for BarlindhaugkonsernetInteresser: Røde Kors, bøkerBegrunnelse for å stille til valg: Vil ikke at ting skal værebra, men kjempegodt. Utdannelse, kunsten å beholdemedlemmer og å tilpasse beredskapen i forhold tildagens krav er ting som jeg ønsker å bruke mye av tidenpå.Tid: Ingen mann eller barn gjør at forholdsvis mye av mintid brukes på Røde KorsNavn: Magnus KvaalFødt: 1972Distrikt: HedmarkHøyeste RKH-verv:Vara regionleder MjøsYrke: MiljøterapeutBegrunnelse for å stille til valg:Har vært vara region i en halv periode nå, da tidligerevara trekte seg midt under perioden. Synes det erspennende jobb og et viktig verv for å representerekorpsene fra denne regionen og si hva de mener. Bidraenda mer i prosessen videre med strategien for hjelpekorpsenesamt hjelpe til med å skaffe til veie mer ressurserfor hjelpekorpsene både sentralt og på distriktsplan. Stilleopp aktivt på møter og si hva LR driver med og få utspillmed tilbake på LR møter.Tid: JaNavn: Lars-Otto LaukvikFødt: 1957Distrikt: OsloHøyeste RKH-verv:Nestleder LR HjelpekorpsUtdanning: Div. innen IKT,prosjektledelse og ledelseYrke: Krise og beredskapsansvarlig.Begrunnelse for å stille til valg: Ønsker å følge opp detarbeidet vi har startet i LR. Det er fortsatt mye å ta tak i:Sammen jobber vi som et meget bra team i LR og jeghåper det blir muligheter videre.Tid: Ja.16H


Navn: Stein NilssenFødt: 1977Distrikt: TromsHøyeste RKH-verv:Operativ lederYrke: BarnevernskuratorInteresser: All min fritid gårmed til å drive med frivillig arbeid gjennom Norges RødeKors.Begrunnelse for å stille til valg: Stiller til valg med bakgrunnav at jeg har et brennende ønske om å jobbevidere i Røde Kors-organisasjonen. Ønsker å tilføre oghøste erfaringer gjennom noe jeg selv mener jeg er 110 %engasjert i. Ønsker å være med å videreutvikle hjelpekorpsenei landet de neste 4 årene og å være med på deviktige prosessene vi står overfor.Tid: Den tid som trengs.Navn: Asbjørn SandeFødt: 1948Distrikt: Sogn og FjordaneHøyeste RKH-verv: Korpsleder,valgmedlem distrikt, rettlederLOUP, rettleder grunnkurs, rettlederinstruktør trinn2, rettlederdistriktprosjekt Estland 2004 -2006.RK-kurs: Grunnopplæring hjelpekorps, videregåendeFørstehjelp, samband B, Vannredning B, Opr. B, barmark,Opr. A, barmark, LOUP, insruktør trinn 3, DM og NMerfaring fra og med 2003-2007, sertifisert NGF.Utdanning/Yrke: Jobber i transport/entrepenørfirmaBegrunnelse for å stille til valg: Kan bidra med erfaringfra «grasrota». Vet hvor skoen trykker.Tid: Ja.Landsrådet velges for tre år.Landsrådsleder blir medlem avLandsstyret med nestleder somvaramedlem. Landsrådet har cafem møter pr år. I tillegg kommerdeltagelse på samlinger sentralt,regionalt og i distriktene, samtandre møteaktiviteter i prosjekterog ressursgrupper.Navn: Gøran SimonsenFødt: 1974Distrikt: TelemarkHøysete RKH-verv: Leder iRedning og Beredskapsutvalgeti Telemark RK. Leder av dengruppen som skal organiseredet nye distriktssamarbeidetTelemark Røde kors vil inngå med et distrikt i Sør-Afrika.Områdeleder i Telemark RKH fra 2001-2002.Utdanning: Fagbrev ambulansearbeider, sykepleier.Jobbet flere år i prehospitale tjenester, både operativtsom ambulansearbeider og på AMK sentral.Yrke: Fagkonsulent.Begrunnelse for å stille til valg: Jeg har siden 2002 værtmed å utvikle Telemark RK sin satsning på Hjelpekorps ogberedskap. Den kompetansen jeg har fått i dette arbeidetønsker jeg å bruke til å utvikle Hjelpekorpsene i Norge.Jeg mener at hjelpekorpsene nå trenger personer somser nye muligheter i utviklingen, men at denneutviklingen blir bygget på gamle Hjelpekorpsverdier somkvalitet og profesjonalitet.Tid: Har en fleksibel arbeidsgiver, så jeg kan bruke tid påRøde Kors aktiviteter.Navn: Unni SletvoldFødt: 1960Distrikt: OpplandHøyeste RKH-verv: RegionlederUtdanning:Off. godkjent sykepleierYrke: AMK-spl/opplæringskoordinator,samt prosjektarbeider i HDO, nødnettInteresser: Organisasjonsarbeid, lederutvikling, data,litteratur – fag og krim, friluftsliv og hund.Begrunnelse for å stille til valg: Med mangeårig aktivtjeneste i org. de siste årene og som medlem i LR, er detmange ting jeg brenner for og føler jeg kan bidra med,både nasjonalt og lokalt. Ønsker å være med og videreførearbeidet med Hjelpekorpsenes startegi og jobbe forat vi skal bli den foretrukne frivillige samarbeidspartner iden norske redningstjenesten. Det er de lokale ledd somer den utøvende enhet og jeg vil kjempe for at hjelpekorpsenei Norge skal få de best mulige vilkår for ågjennomføre sine oppgaver. Jeg er en person som tør åstå for, og argumentere for de meninger jeg har og jegsetter ærlighet og rettferdighet høyt.Tid: Jobber noe turnus, men det innebærer heller fordelerenn ulemper. Deler av min arbeidstid styrer jeg selv. Harden tid som trengs for LR de neste årene.HJELPEKORPS | 2 | 2008 17


Trådløst bredbånd til aRøde Kors Hjelpekorps har inngått en avtale med Ice.net om leveranse avmodem og abonnement. Her er noen praktiske opplysninger rundt avtalen:Vi får 325 gratis modem, type: D20 inkl ett års fri bruk fram til 30. juni 2009.Ut over dette får vi inntil 600 gratis modem, type D20,men må betale 199,– eks mva pr mnd i abonnementskostnader. Vi vil sjekke ut at det kun bestilles ett pr korps.Avtalen gir også muligheter for andre Hjelpekorps D-råd,ressursgrupper og lignende til å benytte dette tilbudet.For at fordelingen skal bli mest mulig rettferdig vil gratisabonnementenebli delt ut når vi ser hvor stor interessen er.Dvs de som har bestilt pr 1. september 2008. Etter dennedato, kan vi ikke garantere at man får fri bruk.Modem og abonnement bestilles via Røde Kors Butikkenpå www.rodekorsbutikken.noDu finner mer informasjon om produktenepå www.ice.netAvtalen åpner for andre Røde Kors avdelinger til å bestille, til sterkt reduserte priser:WLAN router D20:Vanlig listepris kr 1996,– eks mvaSamarbeidstilbud: Kr 495,– eks mvaMånedsabonnement: Vanlig listepris kr 499,– eks mva/mndSamarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199,– eks mva/mndEtableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 kr eks mvaog settes til kr 0,– i samarbeidsavtalen.◆ Alle operativsystemer◆ Trådløs sone◆ Slå på strømmen ogdu er på nett◆ Med backup-batteri◆ Kan drives på 12VDC;12V kabel følger medUSB modem D50:Vanlig listepris kr 1196,– eks mvaSamarbeidstilbud: Kr 950,– eks mva.Månedsabonnement: Vanlig listepris kr 399,– eks mva./mndSamarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199,– eks mva/mndEtableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 kr eks mvaog settes til kr 0,– i samarbeidsavtalen.◆ Med innebygget50MB bruksminne◆ Automatiskinstallasjon for PC◆ Driver for Mac ogLinux på internminne◆ Mulighet for eksternantenneWLAN router D35:Vanlig listepris kr 1996,– eks mvaSamarbeidstilbud: Kr 1200,– eks mvaMånedsabonnement: Vanlig listepris kr 499,– eks mva/mndSamarbeidstilbud månedsabonnement: Kr 199,– eks mva/mndEtableringspris har vanlig listepris på kr 159,20 eks mva ogsettes til kr 0,– i samarbeidsavtalen.◆ Alle operativsystemer◆ Trådløs sone◆ Slå på strømmen ogdu er på nett◆ Med backup-batteri◆ Kan drives på 12VDC;12V kabel følger medSpesielle vilkår og begrensningerRøde Kors overtar ved leveransetidspunktet detøkonomiske og juridiske ansvaret for modemene.Røde Kors er forpliktet å meddele uten opphold forholdsom tap, tyveri av modem slik at Nordisk MobiltelefonNorge kan sperre slike modem. Røde Kors bærer ogsåansvaret for at bruken av modemene utelukkende erbasert på Røde Kors formål. Privat bruk av modem ogtjenesten er ikke inkludert i avtalen.Røde Kors’ benyttelse av tjenesten forutsetter normalbruk. Dersom opp- og nedlastingsvolumet blir unormaltstort (større enn 5GB pr modem pr måned), eksempelvisved server-hosting, fildelingstjenester og annen spesieltkapasitetskrevende bruk, kan dette påvirke tjenesten forandre kunder i nettet. Nordisk Mobiltelefon kan i sliketilfeller redusere hastigheten/prioriteten i nettet forenkelte trafikktyper og for kunder med unormalt bruksmønster/unormalhøy bruk.16 18H


alle HjelpekorpsRøde Kors Hjelpekorps online med Ice.net:– Verdifullt ved søkog redningsoppdragDet mobile bredbåndsselskapet Ice.net er Røde KorsHjelpekorps nye samarbeidsparter. Med avtalen får325 Hjelpekorps og operativ distriktsledelse mobilebredbåndsløsninger som skal brukes for en enda mereffektiv utveksling av elektronisk informasjon.– Dette er svært verdifullt når vi er på oppdrag, sierLars-Otto Laukvik, nestleder i Røde Kors Hjelpekorps.Tanken bak avtalen med Ice.net er at det er svært nyttigfor hjelpekorpsene å være online når de er ute på oppdrag.Med denne fleksible løsningen vil det være mulig åkople seg rett på nett med en bærbare PCen og laste nedferske kart og værmelding for det ønskede området.Bare i løpet av 2007var Hjelpekorpset involvert i over700 søk og redningsaksjoner.– For oss er dekningsgraden helt avgjørende. De flesteoppdragene våre, være seg søk eller redning, skjer aldrimidt i Oslo sentrum eller midt på E6-en. Selv mobiltelefonfungerer ofte dårlig der vi er, men Ice.net har en teknologisom har vist seg å fungere svært godt over storeområder, sier Laukvik.Stolt og imponert– Jeg er utrolig imponert over den fantastiske jobben allede frivillige i Røde Kors Hjelpekorps gjør. Den jobben degjør for å hjelpe andre er helt uvurderlig, og vi i Ice.net erstolte av å ha inngått en avtale med en slik organisasjon,sier Matthias Peter, administrerende direktør i Ice.net.Ice.net har lisensene til det tidligere NMT450-nettet ogkombinerer dette med nyskapende bredbåndsteknologi.Dette egner seg veldig godt for Norges topografi og girgod dekning i både byer og mer perifere strøk av landet.I tillegg egner Ice-teknologien seg svært godt for å kunnetilby bredbånd til sjøs, og allerede har selskapet nestensammenhengende kystdekning langs hele Norge.- Denne avtalen er en bekreftelse på at det vi leverer harhøy nytteverdi og er driftsikker. Hjelpekorpset og Ice.neter et perfekt parforhold ved at begge har dekning i heleNorge, sier Peter.LANDSOMFATTENDE DEKNING: – Vår mobile bredbåndsløsningkan bidra til å effektivisere og modernisere informasjonsarbeideti Røde Kors Hjelpekorps, sier administrerendedirektør i Ice.net Matthias Peter.Oppdrag eller hytteveggAllerede i påsken tok enkelte Hjelpekors det mobile bredbåndetfra Ice.net i bruk. Flere firmaer har inngått avtalemed Ice.net fordi de ser en nytteverdi av den fleksiblebredbåndsløsningen. Enten ved hjelp av et lite brukervennligUSB-modem eller en trådløs ruter som enkelt kankoples rett i PCen.– Ice.nets teknologi egner seg for alle som ønsker å værepå nett uansett hvor de befinner seg. Alt du trenger er etmodem, og du får tilgang til turbobredbånd på fjorden,på hytta eller hjemme. Ingen andre mobile bredbåndstilbyderekan i dag skilte med like landsomfattendedekning som Ice.net. Dersom noen hjelpekorps ønsker åse dekningen vår i sitt distrikt kan de bare gå inn påwww.ice.net. Der oppdaterer vi kartet fortløpende, sierPeter.Oppfordrer frivillige til flittig nettbruk:Lars-Otto Laukvik oppfordrer alle i Hjelpekorpset til å takontakt dersom de har spørsmål knyttet til bruk av Ice.netmobilt bredbånd. Avtalen med Ice.net innebærer atsamtlige Hjelpekorps og distrikt har tilgang til hvert sinmobile bredbåndsløsning. Foreløpig kan Laukvikrapportere om mange positive tilbakemeldinger:– Flere av våre medlemmer melder om at Ice-teknologienegnet seg veldig godt til vårt behov. Dersom noen erinteressert i ytterligere informasjon kan de ta kontaktmed meg, sier Lars-Otto Laukvik.HJELPEKORPS | 12 | 2007 2008 19


Hvem svarer på hva?LANDSRÅD FOR RØDE KORS HJELPEKORPS 2005-2008 TELEFON (A) TELEFON (P) MOBILLandsrådsleder (AU rep)Ole Gladsø - 7232 Lundamo 72 56 50 55 72 85 48 56 90 98 70 36(P): ole.g@online.no - (A): ole.gladso@dsb.no F 72 56 50 99Nestleder (AU rep)Lars-Otto Laukvik - Rosev 2, 3408 Tranby 23 14 50 73 32 85 42 66 90 88 07 99(P): lars-otto.laukvik@redcross.no - (A): lars-otto.laukvik@ergogroup.no F 23 14 45 01Medlem/regionleder Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane) (AU Rep)Jahn Petter Berentsen - Høgafjellsveien 45, 5345 Knarrevik 56 32 25 12 56 33 52 42 93 44 06 44(P): berentsen@sitt.netVara/region Vest (Hordaland, Bergen, Sogn og Fjordane)Hilde Hallerud - Aasen, 6800 Førde 51 98 96 53 57 72 54 78 90 69 17 31(P): hilde.hallerud@enivest.netMedlem/regionleder Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland)Nils Henrik Jenssen - Nesmarka 14, 4400 Flekkefjord 95 29 82 48 38 32 12 19 90 88 46 11(P): nhjenss@online.no - (A): nils.henrik.jenssen@ae.no F 38 32 43 64Vara/region Syd (Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland)Janne Pettersen - Naveråsen 8, 4580 Lyngdal 90 77 19 99 38 33 03 05 90 20 30 13(P): jannep@online.noMedlem/regionleder Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark)Karin L. Christiansen - Hanekleiva 159, 3090 Hof 33 06 63 56 33 05 89 13 97 97 05 85(P): karinch@online.no F 33 05 89 13Vara/region Øst (Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark)Einar Gabrielsen - Villaveien 20, 3660 Rjukan 35 09 32 23 35 09 63 30 97 03 15 55(P): aag-ga@online.no F 35 09 31 25Medlem/regionleder Mjøs (Oppland, Hedmark)Unni Sletvold - Skulhusvegen 48, 2836 Biri 61 15 77 61 61 18 14 27 95 17 64 70(P): unni.sletvold@online.no - (A): unni.sletvold@sykehuset-innlandet.no F 61 15 78 80Vara/region Mjøs (Oppland, Hedmark)Magnus Kvaal - Ringsakervegen 950, 2380 Brumunddal(P): mag-kvaa@online.no 90 91 53 17Medlem/regionleder Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag)Karl Johan Gjævenes - Utgård, 6224 Hundeidvik 70 25 40 20 70 25 42 54 41 04 23 35(P): kjg@online.no F 70 25 40 26Vara/region Midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag)Wenche Litschi Fausa - Lerheimveien 7, 6030 Langevåg 70 19 31 38 70 19 20 77 99 10 24 69(P): wfausa@online.no F 70 19 28 11Medlem/regionleder Nord (Nordland, Troms, Finnmark)Arnstein Brochs - Blålyngveien 19, 8200 Fauske 75 64 50 08 75 64 67 77 48 12 54 49(P): arnstein.brochs@sbnett.no - (A): ffvs@online.noVara/region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)Knut J. Nilsen - Lamhaganvn. 20, Postboks 140, 9476 Borkenes 77 09 25 23 90 62 13 22(P): knutjn@online.no F 77 09 25 2320H


D-RÅD HJELPEKORPS TELEFON (A) TELEFON (P) MOBILØstfold RKH Vesterheimvn. 2, 1712 GrålumMorten Johansen - Morten_johansen@bluezone.no 97 19 48 93Akershus RKH Skåreråsen 12, 1473 SkårerGeir Solvang - geir_arild.solvang@getmail.no 97 13 60 88 90 77 29 33Oslo RKH Solberglivn 95, 0683 OsloKarina Spilde - Karina.spilde@telenor.com 90 57 92 74Hedmark RKH Tiurv. 26b, 2323 IngebergTrond Kristensen - tro-kris@online.no 62 59 62 71 90 04 31 11Oppland RKH Moarustua 13, 2647 Sør-FronHåkon Gilberg - h-gilbe@online.no 90 86 75 15Buskerud RKH Roald Amundsens vei 18, 1472 FjellhamarCarl Søderstrøm - carl.soderstrom@sats.no 67 91 51 51 67 90 66 20 93 08 63 53Vestfold RKH Fossekallveien 5A, 3212 SandefjordTom Ivar Samland - post@vestfoldrkh.no 33 47 47 00 91 55 20 35Telemark RKH Gravaasen 57, 3940 PorsgrunnThor Øye - thor.oye@eramet-mn-no.com 91 19 05 64Aust-Agder RKHSiw Kwam (Fungerende) - siwja@c2i.net 37 25 86 52 37 25 86 52 99 22 85 12Vest-Agder RKH Kolekniben 9B, 4647 BrennåsenØyvind Andersen, Høversland, 4720 Hægeland - leder@varkh.no, oyvind.andersenpolitiet.no 38 15 40 94 91 69 22 19Rogaland RKH Lyngholen 41, 4340 BryneSvein Arne Corneliussen - svein.arne.corneliussen@lyse.net 48 89 56 98Hordaland RKH Hardangervegen 25, 5700 VossGeir Helleve - geir@helleve.no 48 22 88 10 93 44 33 50Sogn og Fjordane RKH Pb 320, 6901 FlorøStian Antonsen - sti.ant@frisurf.no 57 74 33 13 91 58 98 66Møre og Romsdal RKH Pb 38, 6039 LangevågArne Brandzæg Fausa - afausa@online.no 70 19 24 49 70 19 20 77 92 09 57 26Sør-Trøndelag RKH Breiullveien 4, 7549 TanemTom Rambraut - hk-leder@strk-redcross.no - hk-operativ@strk-redcross.no - hk-nestleder@strk-redcross.no 90 21 99 21 41 51 20 20Nord-Trøndelag RKH Prestmovn. 7, 7500 StjørdalLars Sagmo - lars.sagmo@yahoo.no 92 88 08 36Nordland RKH Prestmarvn 40b, 8800 SandnessjøenTrond W. Svendsen - trwals@online.no - D-radNordland@redcross.no 48 12 78 97 98 64 04 46Troms RKH Haraldvollen, 9325 BardufossOve Holand - ovholan@online.no 77 07 98 90 77 06 24 68 93 02 34 31Finnmark RKH 9840 VarangerbotnOddvar Betten 41 51 21 58LEDERE I RESSURSGRUPPENE 2006 – 2008 TELEFON (A) TELEFON (P) MOBILEttersøking Morten Halgunset - 6658 Rinndalskogenmortenhalgunset@c2i.net 71 66 68 51 98 41 13 50Opplæring Gunn Schultz - Beringstredet 27, 9010 Tromsø 95 20 07 64Gunn.schultz@vegvesen.noFørstehjelp Nina Edvardsen - Navestadvn. 83, 1738 Borgenhaugen 69 16 77 79 48 26 94 96Nina.edvardsen@frisurf.no - nina@medicus-plesner.noKrevende lende Endre Grønlund - Våkleivbrotet 23, 5155 Bønes 55 12 55 83 90 92 63 41endre@fana.rkh.org - endrgr@frisurf.noSamband Roar Elde - Vikatoppen 16, 5337 Rong 55 50 36 82 56 38 95 05 93 41 19 37relde@online.noSkred Albert Lunde - Vetlehaugen, 2686 Lom 61 21 35 24 61 21 25 36 91 54 98 51albelund@online.noStrømmende vann Per Olav Stange 91 89 80 76per.olav.stange@infocare.noSjø/Vann Kjell Olav Bjørnerud 97 70 61 77 52 22 56 26 91 86 61 65kjell.olav.bjornerud@haugnett.noInformasjon Sven Bruun - Kristiansandsgate 12c, 0464 Oslo 90 89 50 21sven.bruun@gmail.comE-POSTLISTER FOR HJELPEKORPSE-postlisten [Hjelpekorps] distribuerer presseklipp og nyheter for alle medlemmer i hjelpekorpsene. Det er rundt 1000 medlemmer som får epostca en gang i uken. En grei måte å holde seg litt orientert om hva skjer på hjelpekorps-fronten. Påmelding skjer på: http://www.hjelpekorps.org/registrerNylig er det også opprettet en liste kalt [RKH] som har distriktsvise underlister med alle landets hjelpekorps som medlemmer. Her er korpslederne ogevt. andre i ledelsen av hvert enkelt korps deltager. Denne listen sender ut viktig informasjon fra Landsrådet, rundt driften av hjelpekorpsene.Påmelding skjer til: rkh-owner@hjelpekorps.orgHJELPEKORPS | 2 | 2008 21


Hvem svarer på hva?SEKSJON NASJONAL BEREDSKAP TELEFON (A) MOBILNestleder Beredskapsavdelingen/Seksjonsleder Nasjonal BeredskapØivind Granlund - oivind.granlund@redcross.no 90 53 68 65Fagkonsulent, HjelpekorpsCamilla Haugsten - camilla.haugsten@redcross.no 22 05 41 35Fagkonsulent, HjelpekorpsHeidi Vigrust - heidi.vigrust@redcross.no 22 05 41 04Fagkonsulent, HjelpekorpsMorten Grøtvedt - morten.grotvedt@redcross.no 22 05 41 68Landssekretær, HjelpekorpsHenrik Bøe - Henrik.Boe@redcross.no 22 05 41 78Rådgiver, BlodgivereTor O. Bergan - tor.bergan@redcross.no 45 20 69 64Rådgiver, BeredskapTrude M. Nilsen - trude.marie.nilsen@redcross.no 22 05 41 58 90 56 82 40Rådgiver, AmbulansePeter Meyer - peter.meyer@redcross.no 90 11 74 71Fagkonsulent, FørstehjelpOlav Aasland - olav.aasland@redcross.no 22 05 41 03 95 08 43 62Koordinator, OppsoringBrita L. Johannesen - brita.liholm@redcross.no 95 07 95 27Vannrespons: UbesattKorpsmusikant – meld deg!!Dersom du spiller, eller har spilt, i et musikkorps ønsker vi kontakt med deg. I forbindelse med høstenslandsmøte i Røde Kors i Tønsberg, planlegger vi et «stunt» helt utenom det vanlige i Røde Kors Hjelpekorps.Det er en fordel om du bor sentralt sør-øst i landet, men ingen betingelse. Ta kontakt med undertegnede påe-post innen utgangen av juni d.å. så får du tilsendt mer informasjon. Har du ikke e-post kan du sende brev.På vegne av planleggerneYngve Tørrestad - Distr.styremedlem, Vestfold RKFor kontakt:yngve.t@online.no | Gjetergata 22, 3015 Drammen, telefon 932 15 96122


BRETURADRESSE:Røde KorsPostboks 1 Grønland0133 OSLOGod sommer!Foto: Mari TvervågHjelpekorpsFagblad for Røde Kors HjelpekorpsUtgiverNorges Røde Kors HjelpekorpsPostboks 1 Grønland, 0103 OsloTelefon 22 05 40 00E-post: hjelpekorps@redcross.noAnsvarlig redaktørLandsrådsleder Ole GladsøE-post: ole.g@online.noMobil 909 87 036RedaktørNestleder Landsråd Lars-Otto Laukvike-post: lars-otto.laukvik@redcross.noMobil 908 80 799RessursgruppeInformasjon består avAnn Helen Bakkelund,Arvid Ryen, CamillaDalaker, Camilla Haugsten,Geir Larsen, Lars-OttoLaukvik, Sven Bruun ogYngve TørrestadGrafisk formgivningTalk2me, OsloOpplag 13.000Signerte innlegg står forforfatterens oppfatningog ikke nødvendigvis detoffisielle synet til NorgesRøde Kors Hjelpekorps.

More magazines by this user
Similar magazines